Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0291

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/291 оd 26. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari bifentrin (Tekst značajan za EGP. )

OJ L 55, 27.2.2018, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/291/oj

27.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/291

оd 26. veljače 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari bifentrin

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz njezina članka 21. stavka 3. i njezin članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 582/2012 (2) bifentrin je odobren kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te je od podnositelja zahtjeva na čiji je zahtjev bifentrin odobren zatraženo da, među ostalim, dostavi potvrdne informacije o rezidualnoj toksičnosti za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini i njihovu potencijalu za ponovno naseljavanje te program praćenja radi procjene potencijala za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju.

(2)

Podnositelj zahtjeva 29. srpnja 2013. dostavio je program praćenja, a 31. srpnja 2015. njegove rezultate. Kako bi zadovoljio ostale zahtjeve u vezi s potvrdnim informacijama, podnositelj zahtjeva dostavio je 29. srpnja 2014. dodatne informacije. Dokumenti u sva tri slučaja dostavljeni su državi članici izvjestiteljici Francuskoj u roku predviđenom za njihovu dostavu.

(3)

Francuska je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva. Svoju je ocjenu u obliku dopune nacrtu izvješća o ocjeni dostavila drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) 17. prosinca 2014. u pogledu dodatnih informacija dostavljenih radi zadovoljavanja ostalih zahtjeva u vezi s potvrdnim informacijama, a 3. studenoga 2015. u pogledu programa praćenja.

(4)

Provedeno je savjetovanje s tim drugim državama članicama, podnositeljem zahtjeva i Agencijom te se od njih zatražilo da dostave primjedbe o ocjeni države članice izvjestiteljice. Agencija je objavila tehnička izvješća sa sažetim rezultatima savjetovanja o bifentrinu 26. ožujka 2015. (3) u pogledu dodatnih informacija radi zadovoljavanja ostalih zahtjeva u vezi s potvrdnim informacijama, a 14. travnja 2016. (4) u pogledu programa praćenja.

(5)

Nacrt izvješća o ocjeni, njegovu dopunu i tehnička izvješća Agencije pregledale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te su ga 26. siječnja 2018. finalizirale u obliku izvješća Komisije o pregledu za bifentrin. Komisija je podnositelja zahtjeva pozvala da dostavi primjedbe o izvješću o pregledu za bifentrin. Podnositelj zahtjeva podnio je primjedbe, koje su pažljivo pregledane.

(6)

Komisija je zaključila da su dostavljene informacije nedostatne i da ne omogućuju donošenje zaključka da se na terenu odvija odgovarajuće ponovno naseljavanje određenih vrsta člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini te da se druge mogućnosti za ublažavanje takvih rizika u stvarnosti ne mogu provesti. Osim toga, nije sigurno da su rezultati programa praćenja, koji se temelje na superponiranju tehnika ublažavanja, reprezentativni za poljoprivrednu praksu i dostatni za procjenu potencijala za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju.

(7)

Stoga je, kako bi se isključio utvrđeni veliki rizik za člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini i kako bi se u obzir uzeo potencijal za bioakumulaciju i biomagnifikaciju u vodenom i kopnenom okruženju, potrebno dodatno ograničiti uvjete uporabe bifentrina i odobriti primjenu samo u staklenicima s trajnom konstrukcijom.

(8)

Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (5) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Državama članicama trebalo bi dati dovoljno vremena za izmjenu ili povlačenje odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju bifentrin.

(10)

U pogledu sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bifentrin, ako države članice u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 odobre određeno razdoblje odgode, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije 19. lipnja 2019.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice prema potrebi mijenjaju ili povlače postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja kao aktivnu tvar sadržavaju bifentrin najkasnije do 19. lipnja 2018.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Razdoblja odgode koja u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 odobre države članice moraju biti što kraća i istječu najkasnije 19. lipnja 2019.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 582/2012 od 2. srpnja 2012. o odobrenju aktivne tvari bifentrina, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 173, 3.7.2012., str. 3.).

(3)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Tehničko izvješće o rezultatima savjetovanja s državama članicama, podnositeljem zahtjeva i EFSA-om o procjeni rizika od pesticida u potvrdnim informacijama za bifentrin. EFSA, povezana publikacija 2015:EN-780, 23 str.

(4)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), Tehničko izvješće o rezultatima savjetovanja s državama članicama, podnositeljem zahtjeva i EFSA-om o procjeni rizika od pesticida u potvrdnim informacijama za bifentrin. EFSA, povezana publikacija 2016:EN-1019, 39 str.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG

Stupac „Posebne odredbe” retka 23., bifentrin, dijela B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„DIO A

Smije se odobriti samo kao insekticid u staklenicima s trajnom konstrukcijom.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u obzir se uzimaju zaključci izvješća o pregledu za bifentrin, a posebno njegovi dodaci I. i II. u završnoj verziji donesenoj u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

(a)

ispuštanje iz staklenika tvari kao što su kondenzirana voda, slivna voda te tlo i umjetni supstrati kako bi se spriječio rizik za vodene organizme i druge organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini;

(b)

zaštitu kolonija oprašivača namjerno postavljenih u staklenik;

(c)

zaštitu rukovatelja i radnika tako da uvjeti uporabe po potrebi uključuju primjenu odgovarajuće osobne zaštitne opreme.

Uvjeti odobrenja moraju obuhvaćati mjere za smanjenje rizika i predvidjeti odgovarajuće označivanje sredstava za zaštitu bilja.”


Top