EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0274

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561

C/2017/8258

OJ L 58, 28.2.2018, p. 60–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/oj

28.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 58/60


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/274

оd 11. prosinca 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezine članke 70. i 72., članak 91. točke od (d) do (g), članak 123. i članak 145. stavak 3., članak 147. stavak 4. i članak 223. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 2. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3). Glava I. poglavlje III. i dio II. glava II. poglavlje II. odjeljak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sadržavaju pravila o programu odobravanja nasada vinove loze i upravljanju njime, registru vinograda, pratećim dokumentima, ulaznom i izlaznom registru, tijelima nadležnima za provjere te zahtjevima u pogledu komunikacije u sektoru vina te se njima ovlašćuje Komisija za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom pogledu. Ti bi akti trebali zamijeniti odgovarajuće odredbe uredbi Komisije (EZ) br. 555/2008 (4) i (EZ) br. 436/2009 (5) te određene odredbe uredbi Komisije (EZ) br. 606/2009 (6) i (EZ) br. 607/2009 (7) koje se stavljaju izvan snage, odnosno brišu Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 (8).

(2)

Člankom 62. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se opći zahtjev u skladu s kojim države članice dodjeljuju odobrenje nasada vinove loze nakon podnošenja zahtjeva proizvođača koji namjeravaju zasaditi ili ponovno zasaditi površinu vinovom lozom. Člankom 63. te Uredbe predviđa se sigurnosni mehanizam za novu sadnju u skladu s kojim su države članice dužne svake godine dodijeliti odobrenja za novu sadnju u omjeru od 1 % od ukupne površine zasađene vinovom lozom na svojem državnom području, no, uz utemeljena obrazloženja, mogu odrediti i niži postotak. Člankom 64. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuju se pravila o dodjeli odobrenja za nove nasade te se utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i prioritetni kriteriji koje države članice mogu primijeniti.

(3)

Na razini Unije potrebno je utvrditi pravila o postupku koji države članice trebaju slijediti u pogledu odluka o sigurnosnom mehanizmu te o odabiru kriterija prihvatljivosti i prioritetnih kriterija. Ta bi pravila trebala uključivati rokove za donošenje odluka i posljedice u slučaju nedonošenja određenih odluka.

(4)

Kako bi se omogućila dosljedna primjena prava Unije u svim državama članicama i kako bi se osiguralo da su proizvođači Unije podložni istim pravilima pri podnošenju zahtjeva za odobrenje za nove nasade, pravila o dodjeli odobrenja za nove nasade trebaju uključivati i obradu zahtjeva, postupak odabira te njihovu godišnju dodjelu. Tim se pravilima treba osigurati transparentno, pravedno i pravodobno funkcioniranje sustava prilagođeno potrebama vinskog sektora. Njima bi se trebalo i spriječiti da se podnositelji zahtjeva susreću s neopravdanim nejednakostima, pretjeranim kašnjenjima ili nerazmjernim administrativnim opterećenjem. Posebice, s obzirom na to da tržišna godina u vinskom sektoru počinje 1. kolovoza, čini se da se dodjelom odobrenja za nove nasade do tog datuma odgovara na potrebe vinskog sektora i osigurava mogućnost provedbe nasada vinove loze u istoj kalendarskoj godini. Potrebno je odrediti odgovarajući datum kako bi se osiguralo da se sve relevantne odluke država članica objavljuju pravodobno prije pokretanja poziva na podnošenje zahtjeva i da su svi proizvođači upoznati s primjenjivim pravilima prije podnošenja zahtjeva.

(5)

Ako ukupan broj hektara zatraženih u prihvatljivim zahtjevima u velikoj mjeri premašuje broj hektara koje su države članice stavile na raspolaganje, može se dogoditi da velik broj pojedinačnih podnositelja zahtjeva dobije samo dio hektara za koje su podnijeli zahtjev i zbog toga odbije odgovarajuća odobrenja, zbog čega podliježu administrativnim kaznama. U pogledu takvih situacija primjereno je ne nametati takve kazne ako dodijeljena odobrenja odgovaraju postotku koji je manji od određenog postotka površine za koju je podnesen zahtjev. Nadalje, kako bi se izbjegao gubitak odgovarajućih odobrenja, državama članicama trebalo bi omogućiti njihovo prenošenje u sljedeću godinu ili njihovu preraspodjelu u istoj godini među podnositeljima zahtjeva čijim zahtjevima nije u potpunosti udovoljeno i koji nisu odbili dodijeljena odobrenja.

(6)

Člankom 66. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člancima 3. i 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (9) utvrđuju se pravila o dodjeli odobrenja za ponovnu sadnju iskrčenih površina na istom gospodarstvu. Na razini Unije potrebno je utvrditi i pravila o postupku koji države članice trebaju slijediti pri dodjeli navedenih odobrenja za ponovnu sadnju te državama članicama zadati vremenski okvir za dodjelu tih odobrenja. Kako bi se proizvođačima omogućilo da se pozabave ograničenjima u pogledu ponovne sadnje na istom gospodarstvu povezanima s fitosanitarnim, okolišnim i operativnim razlozima, državama članicama trebalo bi omogućiti da proizvođačima dopuste podnošenje zahtjeva u razumnom, ali ograničenom razdoblju nakon krčenja. Nadalje, s obzirom na to da podnošenje i obrada zahtjeva za izdavanje odobrenja za presađivanje stvara znatno administrativno opterećenje za države članice i proizvođače, trebala bi postojati i mogućnost primjene pojednostavnjenog postupka u posebnim slučajevima kada površina koja će se ponovno zasaditi odgovara iskrčenoj površini ili kada u pogledu ponovne sadnje nisu nametnuta ograničenja.

(7)

Člankom 68. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuju se pravila o dodjeli odobrenja na temelju pretvorbe prava sadnje dodijeljenih do 31. prosinca 2015. Na razini Unije potrebno je utvrditi i pravila o postupku koji države članice trebaju slijediti pri dodjeli takvih odobrenja. Potrebno je utvrditi rokove za podnošenje zahtjeva i njihovu obradu kako bi države članice pravodobno i primjereno mogle primiti i obraditi zahtjeve za pretvorbu.

(8)

U skladu s člankom 62. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobrenja se dodjeljuju za određenu parcelu na gospodarstvu proizvođača navedenu u zahtjevu. U opravdanim slučajevima, podnositeljima zahtjeva trebala bi se pružiti mogućnost promjene parcele tijekom razdoblja valjanosti odobrenja. Međutim, u određenim bi slučajevima tu mogućnost trebalo isključiti kako bi se spriječilo izbjegavanje programa odobravanja nasada vinove loze.

(9)

Člankom 120. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđeno je da države članice uvode zakone, uredbe ili administrativne odredbe kako bi osigurale postupak certificiranja, odobravanja i provjere čime se jamči vjerodostojnost informacija navedenih pri označavanju i prezentiranju vina bez zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Kako bi se osigurala zaštita i točno informiranje potrošača te jednako postupanje prema gospodarskim subjektima, potrebno je utvrditi pravila o postupcima i tehničkim kriterijima koji su primjenjivi na administrativno certificiranje, odobravanje i provjeru vinskih proizvoda koji nemaju zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, a namijenjeni su prodaji. Potrebno je utvrditi i pravila o troškovima povezanima s administrativnim certificiranjem i uvjetima pod kojima gospodarski subjekti mogu ispostaviti potvrde za svoje proizvode pod nadzorom nadležnih tijela određenih u skladu s člankom 146. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(10)

U skladu s člankom 147. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, fizičke ili pravne osobe koje se u svom poslovanju koriste proizvodima iz sektora vina dužne su voditi ulazne i izlazne registre za te proizvode. Kako bi se zajamčila sljedivost vinskih proizvoda i omogućila provjera njihova podrijetla, svojstava i sukladnosti s dopuštenim enološkim postupcima i standardima sigurnosti hrane koju provode države članice, potrebno je utvrditi pravila u pogledu proizvoda koji se unose u registar i informacija koje se odnose na te proizvode. Zbog istih je razloga potrebno utvrditi pravila o informacijama koje se odnose na postupke provedene nad tim proizvodima.

(11)

Kod tvari koje se upotrebljavaju u određenim enološkim postupcima, osobito kod tvari za pojačavanje, dokiseljavanje i doslađivanje, postoji opasnosti od zlouporabe. Stoga bi se trebala voditi evidencija i čuvati detaljni podaci o tim postupcima i tvarima kako bi nadležna tijela mogla nadzirati njihovo kretanje i uporabu tijekom cijelog procesa proizvodnje vina.

(12)

S obzirom na to da se pjenušavim i likerskim vinima tijekom postupka pripravljanja dodaju drugi proizvodi, za njih je, uz evidencije koje se vode za mirna vina, potrebno je pružiti i dodatne informacije.

(13)

Kako bi se osigurala usklađena primjena i jednako postupanje prema gospodarskim subjektima, treba odrediti zahtjeve koji su primjenjivi na vođenje ulaznog i izlaznog registra te ih prilagoditi vrsti postupaka i proizvoda. U tu svrhu ovom Uredbom treba utvrditi mjere u pogledu sastava registra, rokova za unos podataka u registar i zatvaranje registra te mjere o prihvatljivim postocima za gubitke od isparavanja proizvoda ili drugih promjena u količini proizvoda.

(14)

Kako bi se olakšalo upravljanje i praćenje tržišnih operacija, treba odrediti vremenski rok za podnošenje izjava o proizvodnji, zalihama i berbi. Budući da se berbe u različitim državama članicama odvijaju u različito vrijeme, rokove za izjave koje podnose proizvođači treba rasporediti u određenom razdoblju.

(15)

Kako bi se olakšalo izvješćivanje, države članice trebale bi utvrditi format i način na koji gospodarski subjekti pružaju informacije u okviru izjava o proizvodnji, zalihama, berbi te u okviru prijava obrade ili trženja.

(16)

Poglavljem VII. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 o kontrolama, nadležnim tijelima, tijelima za vezu i uzajamnoj pomoći predviđa se mogućnost da tijelo za vezu države članice od tijela za vezu druge države članice zatraži prikupljanje uzoraka vina, mošta ili drugog tekućeg vinskog proizvoda u svrhu kontrole. Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi pravila koja se primjenjuju na prikupljanje, obradu, čuvanje i analizu prikupljenih uzoraka i odrediti laboratorij u kojem se analize moraju provesti.

(17)

Potrebno je voditi analitičku bazu izotopnih podataka i ažurirati je na razini Unije u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2018/273. Kako bi se olakšalo tumačenje rezultata dobivenih izotopnim analizama koje se provode u laboratorijima Unije opremljenima za tu svrhu i jamčilo da su rezultati dobiveni u tim laboratorijima usporedivi, treba utvrditi jedinstvena pravila za prikupljanje uzoraka grožđa i za njihovu vinifikaciju. Nadalje, kako bi se osigurala kvaliteta i usporedivost analitičkih podataka, na laboratorije određene u državama članicama za provođenje izotopne analize uzoraka za bazu podataka trebalo bi primjenjivati sustav priznatih standarda kvalitete.

(18)

Izotopna analiza vinskih proizvoda i tumačenje njezinih rezultata osjetljivi su postupci. Analitička baza podataka trebala bi pomoći pri usklađivanju tumačenja rezultata dobivenih u imenovanim laboratorijima država članica primjenom metoda analize. Kako bi se postiglo jedinstveno tumačenje rezultata tih analiza, analitička baza podataka trebala bi, na zahtjev, biti dostupna imenovanim laboratorijima koji dostavljaju podatke dobivene metodama izotopne analize te nadležnim tijelima imenovanima u državama članicama kako bi se osigurala sukladnost s pravilima Unije u vinskom sektoru, poštujući pritom zaštitu privatnih podataka i svrhu u koju je baza podataka stvorena.

(19)

Člankom 62. Uredbe (EU) br. 1306/2013 utvrđeno je da je potrebno odrediti pravila o kontrolama na terenu u okviru provedbe programa odobravanja nasada vinove loze, koje trebaju provoditi države članice. Opća pravila o nadzoru potrebna su kako bi se pojasnilo da je osnovno sredstvo za provjeru usklađenosti s programom registar vinograda. Tim bi se odredbama trebao uspostaviti opći okvir unutar kojega će države članice moći razvijati detaljnije odredbe na nacionalnoj razini kako bi se izbjegla neodobrena sadnja i osiguralo poštovanje pravila programa odobravanja, uključujući poštovanje roka za iskorištavanje odobrenja i za krčenje u slučaju očekivane ponovne sadnje te poštovanje obveza koje su proizvođači preuzeli kako bi dobili odobrenja.

(20)

Kako bi mogla provjeriti usklađenost mjera koje provode države članice u okviru nacionalnih programa potpore u sektoru vina iz dijela II. glave I. poglavlja II. odjeljka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 s pravom Unije, ovom bi Uredbom trebalo utvrditi odredbe o kontrolama i u tu svrhu omogućiti uporabu registra vinograda iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Također treba utvrditi uvjete za provjeru informacija u registru vinograda, uključujući dostupnost ažuriranih informacija u svrhu praćenja i provjere usklađenosti s pravilima utvrđenima za sektor vina na koja se te informacije odnose. U tu je svrhu potrebno utvrditi provedbu administrativnih kontrola i godišnjih kontrola na terenu za sve vinogradare upisane u registar vinograda, minimalni postotak kontrola godišnje te zajednička pravila.

(21)

U skladu s člankom 223. Uredbe (EU) br. 1308/2013, potrebno je utvrditi pravila o informacijama koje dostavljaju poduzeća, države članice i treće zemlje, načinima obavješćivanja i postupcima za upravljanje informacijama o kojima se obavješćuje.

(22)

Kako bi se državama članicama olakšalo dostavljanje informacija Komisiji o svim relevantnim aspektima upravljanja programom odobravanja nasada vinove loze i nadzora nad njim te omogućilo pravilno praćenje njegove provedbe, treba utvrditi pravila o sadržaju, obliku, vremenskom rasporedu, učestalosti i rokovima za godišnje obavijesti o tom programu.

(23)

Radi pravilnog upravljanja vinskim sektorom, primjereno je propisati da bi sve obavijesti koje države članice dostavljaju Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013, Delegiranom Uredbom (EU) 2018/273 i ovom Uredbom trebale biti u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/1183 (10) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 (11) te odrediti koliko dugo treba čuvati prateće dokumente, informacije, evidencije i registre.

(24)

Pravila o odobrenjima za nasade vinove loze utvrđena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/561 (12) uključena su u ovu Uredbu. Stoga bi Provedbenu uredbu (EU) 2015/561 trebalo staviti izvan snage.

(25)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o primjeni Uredbe (EU) br. 1306/2013, odnosno Uredbe (EU) br. 1308/2013, u pogledu:

(a)

programa odobravanja nasada vinove loze;

(b)

certificiranja;

(c)

ulaznog i izlaznog registra;

(d)

obveznih izjava;

(e)

kontrola i analitičke baze izotopnih podataka;

(f)

obavijesti.

POGLAVLJE II.

PROGRAM ODOBRAVANJA NASADA VINOVE LOZE

Članak 2.

Odobrenja za nasade vinove loze

1.   Odobrenja za nasade vinove loze, kako su predviđena u dijelu II. glavi I. poglavlju III. Uredbe (EU) br. 1308/2013, dodjeljuju se u skladu s ovom Uredbom.

2.   Odobrenja za nasade vinove loze iz stavka 1. odnose se na nove nasade, ponovnu sadnju na iskrčenim površinama i prava sadnje koja su predmet pretvorbe.

3.   Odobrenja za nove nasade iz članka 64. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuju se godišnje.

Članak 3.

Prethodne odluke o površinama koje se stavljaju na raspolaganje za nove nasade

1.   Ako države članice odluče ograničiti ukupnu površinu raspoloživu za nove nasade koju treba dodijeliti u obliku odobrenja u skladu s člankom 63. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, one te odluke i razloge za njih objavljuju do 1. ožujka te godine.

2.   Ako država članica uzima u obzir preporuke strukovnih organizacija ili zainteresiranih skupina proizvođača iz članka 65. Uredbe (EU) br. 1308/2013, te se preporuke podnose ostavljajući dovoljno vremena za njihovo razmatranje prije donošenja odluke o ograničavanju ukupne površine dostupne za nove nasade iz stavka 1. od strane predmetne države članice. Preporuke se također objavljuju.

Članak 4.

Kriteriji za dodjelu odobrenja za nove nasade

1.   Ako države članice odluče upotrebljavati kriterije za dodjelu odobrenja za nove nasade iz članka 64. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, te se odluke objavljuju do 1. ožujka te godine.

2.   Odluke iz stavka 1. odnose se na:

(a)

primjenu jednog ili više kriterija navedenih u članku 64. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1308/2013, uključujući valjano opravdanje ako države članice odluče primijeniti članak 64. stavak 1. točku (d) te Uredbe te kriterije iz članka 4. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/273;

(b)

broj hektara raspoloživih za dodjelu odobrenja na nacionalnoj razini:

i.

na temelju proporcionalnosti;

ii.

na temelju prioritetnih kriterija navedenih u članku 64. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i u članku 4. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) 2018/273.

3.   Ako namjeravaju primijeniti prioritetne kriterije iz stavka 2. točke (b) podtočke ii., države članice određuju koji će se od tih prioritetnih kriterija primjenjivati. Države članice također mogu odlučiti dodijeliti različitu važnost svakom odabranom prioritetnom kriteriju Tim se odlukama državama članicama omogućuje uspostava ljestvice pojedinačnih zahtjeva na nacionalnoj razini za dodjelu broja hektara u skladu sa stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii. na temelju usklađenosti tih zahtjeva s odabranim prioritetnim kriterijima.

Članak 5.

Standardna pravila za nove nasade

1.   Ako države članice ne objave odluke iz članaka 3. i 4. do 1. ožujka predmetne godine, za dotičnu godinu primjenjuju se sljedeća pravila za dodjelu odobrenja za nove nasade:

(a)

raspoloživost odobrenja za nove nasade u omjeru od 1 % od ukupne površine zasađene vinovom lozom na njihovom državnom području, kako je navedeno u članku 63. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i bez drugih ograničenja;

(b)

razmjerna razdjela hektara svim prihvatljivim podnositeljima zahtjeva na osnovi površine za koju su podnijeli zahtjev, ako zahtjevi premašuju površinu koja je stavljena na raspolaganje.

2.   Države članice osiguravaju da se informacije o pravilima koja se primjenjuju za dodjelu odobrenja u odgovarajućoj godini u skladu sa stavkom 1. objavljuju.

Članak 6.

Podnošenje zahtjeva za nove nasade

1.   Nakon što se objave odluke iz članaka 3. i 4. ili informacije o pravilima koja se primjenjuju na dodjelu odobrenja u odgovarajućoj godini iz članka 5. stavka 2., a najkasnije do 1. svibnja, države članice otvaraju razdoblje od barem mjesec dana za podnošenje pojedinačnih zahtjeva.

2.   U zahtjevima se navodi određena veličina i lokacija površine na gospodarstvu za koju se traži odobrenje.

Ako nije donesena odluka o ograničenjima ili o kriterijima u skladu s člancima 3. i 4., država članica može izuzeti podnositelje zahtjeva od obveze da u zahtjevu navedu određenu lokaciju površine na gospodarstvu za koju se traži odobrenje. Ako je to potrebno za provedbu programa odobravanja, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije.

3.   Ako države članice odluče upotrebljavati određene kriterije za dodjelu odobrenja za nove nasade u skladu s člankom 4., primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

kriteriji prihvatljivosti iz članka 64. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 4. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2018/273: u zahtjevu se navodi koji proizvod ili koje proizvode od vinove loze podnositelj zahtjeva namjerava proizvoditi na novozasađenim površinama, te namjerava li proizvoditi jedan ili više od sljedećih proizvoda:

i.

vina sa zaštićenom oznakom izvornosti („ZOI”);

ii.

vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla („ZOZP”);

iii.

vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući ona s oznakom sorte vinove loze;

(b)

prioritetni kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013: u zahtjevima se navode informacije gospodarske prirode kojima se dokazuje gospodarska održivost odgovarajućeg projekta na temelju jedne ili više standardnih metoda financijske analize investicijskih projekata u poljoprivredi navedenih u dijelu E Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273;

(c)

prioritetni kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013: zahtjevi obuhvaćaju informacije gospodarske prirode kojima se dokazuje potencijal za povećanje konkurentnosti na temelju razmatranja utvrđenih u dijelu F Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273;

(d)

prioritetni kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013: zahtjevi obuhvaćaju informacije kojima se dokazuje potencijal za poboljšanje proizvodâ s oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju jednog od uvjeta utvrđenih u dijelu G Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273;

(e)

prioritetni kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013: zahtjevi obuhvaćaju informacije kojima se dokazuje da je veličina gospodarstva podnositelja zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva u skladu s pragovima koje države članice određuju na temelju odredbi utvrđenih u dijelu H Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273;

(f)

ako država članica od podnositeljâ zahtjevâ traži da preuzmu obveze iz dijelova A i B Priloga I. i dijelova A, B, D, E, F, G i dijela I. točke II. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273 u pogledu navedenih kriterija, zahtjevi sadržavaju te obveze.

Ako država članica može izravno prikupiti bilo koji od elemenata navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (f), ona podnositelje zahtjeva može izuzeti od uključivanja tih podataka u svoje zahtjeve.

4.   Nakon isteka razdoblja za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. države članice obavješćuju neprihvatljive podnositelje zahtjeva o neprihvatljivosti njihova zahtjeva u skladu s odlukom o kriterijima prihvatljivosti koje su države članice donijele u skladu s člankom 4. Takvi se zahtjevi isključuju iz narednih faza postupka.

Članak 7.

Dodjela odobrenja za nove nasade

1.   Ako ukupna površina obuhvaćena podnesenim prihvatljivim zahtjevima ne prelazi površinu koja je stavljena na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1., države članice dodjeljuju odobrenja za sve površine za koja su proizvođači podnijeli zahtjeve.

2.   Ako ukupna površina obuhvaćena podnesenim prihvatljivim zahtjevima prelazi površinu koja je stavljena na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1., država članica primjenjuje postupak odabira utvrđen u Prilogu I.

Države članice dodjeljuju odobrenja odabranim podnositeljima zahtjeva u skladu s rezultatom postupka odabira iz prvog podstavka najkasnije do 1. kolovoza. Ako prihvatljivim zahtjevima nije u potpunosti udovoljeno, podnositelje zahtjevâ obavješćuje se o razlozima za tu odluku.

3.   Ako se dodijeljeno odobrenje odnosi na manje od 50 % površine za koju je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva to odobrenje može odbiti u roku od mjesec dana od datuma dodjele odobrenja.

U slučaju iz prvog podstavka podnositelj zahtjeva ne podliježe upravnim sankcijama iz članka 62. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Države članice mogu odlučiti da se odgovarajući broj hektara stavi na raspolaganje u istoj godini, najkasnije do 1. listopada, za odobrenja koja se dodjeljuju podnositeljima zahtjeva kojima je u skladu s rezultatom postupka odabira iz stavka 2. odobren samo dio površine za koju su podnijeli zahtjev i koji nisu odbili odgovarajuća odobrenja. Države članice također mogu odlučiti staviti na raspolaganje navedene hektare sljedeće godine, dodatno povrh 1 % od ukupne površine pod vinovom lozom kako je utvrđeno člankom 63. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 8.

Ograničenja dodjele odobrenja za ponovnu sadnju

1.   Ako države članice odluče ograničiti dodjelu odobrenja za ponovnu sadnju na područjima koja ispunjavaju uvjete za proizvodnju vina sa ZOI-jem ili ZOZP-om u skladu s člankom 66. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, one te odluke objavljuju do 1. ožujka.

Strukovne organizacije ili zainteresirane skupine proizvođača iz članka 65. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podnose preporuke, koje država članica treba uzeti u obzir u skladu s člankom 66. stavkom 3., ostavljajući dovoljno vremena za njihovo ispitivanje prije donošenja odluke iz prvog podstavka. Dotična država članica te preporuke objavljuje.

2.   Odluke iz stavka 1. primjenjuju se tijekom jedne godine od datuma njihove objave.

Ako je preporuka strukovne organizacije ili zainteresirane skupine proizvođača sastavljena za razdoblje koje je duže od godine dana, ali ne prelazi tri godine, kako je predviđeno člankom 65. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013, takve se odluke mogu i primjenjivati u razdoblju od najviše tri godine.

Ako te strukovne organizacije ili zainteresirane skupine proizvođača podnesu relevantne preporuke ne ostavljajući dovoljno vremena za njihovo ispitivanje kako je predviđeno stavkom 1. ili države članice ne objave odgovarajuće odluke do 1. ožujka, države članice automatski odobravaju ponovnu sadnju kako je predviđeno člankom 9.

Članak 9.

Postupak dodjele odobrenja za ponovnu sadnju

1.   Zahtjevi za izdavanje odobrenja za ponovnu sadnju iz članka 66. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku tijekom iste vinske godine u kojoj se vrši krčenje. Međutim, države članice mogu odlučiti da se zahtjevi za izdavanje odobrenja za ponovnu sadnju mogu podnijeti do kraja druge vinske godine nakon one u kojoj je izvršeno krčenje. U slučaju nepoštivanja tih dvaju rokova, države članice ne dodjeljuju odobrenje za ponovnu sadnju.

U zahtjevima se navode veličina i lokacija iskrčenih površina i površina koje će se ponovo zasaditi na istom gospodarstvu podnositelja zahtjeva za koje treba dodijeliti odobrenje. Ako nije donesena odluka o ograničenjima u skladu s člankom 8. i podnositelj zahtjeva nije preuzeo ni jednu od obveza iz dijela A točke 2. podtočke (b) i dijela B točke 2. podtočke (b) Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273 te dijela B točke 4. i dijela D Priloga II. toj Delegiranoj uredbi, države članice mogu podnositelje zahtjeva izuzeti od obveze da u zahtjevu navedu lokacije površina koje će se ponovo zasaditi i za koje treba dodijeliti odobrenje. Ako je to potrebno za provedbu programa odobravanja, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije.

Države članice automatski dodjeljuju odobrenja u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva. Međutim, države članice mogu odlučiti primijeniti rokove iz članka 6. za podnošenje zahtjeva i iz članka 7. za dodjelu odobrenja za nove nasade.

2.   U slučajevima kada površina koja će se ponovo zasaditi odgovara iskrčenoj površini ili kada nije donesena odluka o ograničenjima u skladu s člankom 8. stavkom 1., može se primijeniti pojednostavnjeni postupak, na nacionalnoj razini ili za određene površine koje se nalaze na državnom području države članice. U takvim se slučajevima može smatrati da je odobrenje za ponovnu sadnju dodijeljeno na datum kada je površina iskrčena. U tu svrhu dotični proizvođač dostavlja, najkasnije do kraja vinske godine u kojoj je izvršeno krčenje, naknadnu obavijest koja se smatra zahtjevom za izdavanje odobrenja.

3.   Zahtjevi za izdavanje odobrenja za ponovnu sadnju iz članka 66. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku tijekom godine.

U zahtjevima se navode točne veličine i lokacije površina koje će biti iskrčene i površina koje će se ponovo zasaditi na istom gospodarstvu podnositelja zahtjeva za koje treba dodijeliti odobrenje. Zahtjevi sadržavaju i obvezu krčenja površine zasađene vinovom lozom najkasnije do kraja četvrte godine od datuma sadnje novih trsova vinove loze. Ako je to potrebno za provedbu programa odobravanja, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije.

Države članice automatski dodjeljuju odobrenja u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva. Međutim, države članice mogu odlučiti primijeniti rokove iz članka 6. za podnošenje zahtjeva i iz članka 7. za dodjelu odobrenja za nove nasade.

Članak 10.

Postupak dodjele odobrenja u skladu s prijelaznim odredbama

1.   Ako su u skladu s člankom 68. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice odlučile produžiti rok za podnošenje zahtjeva za pretvorbu prava sadnje u odobrenja nakon 31. prosinca 2015. i tu su odluku objavile do 14. rujna 2015., zahtjevi proizvođača za pretvorbu mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku do kraja istog razdoblja koje su države članice utvrdile u toj odluci.

U zahtjevima se navodi točna veličina i lokacija površine na gospodarstvu podnositelja za koju treba dodijeliti odobrenje. Države članice mogu podnositelje zahtjeva izuzeti od obveze da u zahtjevu navedu određenu lokaciju površine na gospodarstvu podnositelja zahtjeva za koju treba dodijeliti odobrenje. Ako je to potrebno za provedbu programa odobravanja, države članice mogu od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije.

2.   Nakon provjere da su prava sadnje za koje je podnesen zahtjev za pretvorbu u skladu sa stavkom 1. još valjana, države članice automatski dodjeljuju odobrenja. Razdoblje između podnošenja zahtjeva za pretvorbu i dodijele odobrenja nije duže od tri mjeseca.

Članak 11.

Izmjena određene površine za koju je dodijeljeno odobrenje

U opravdanim slučajevima države članice mogu na zahtjev podnositelja zahtjeva donijeti odluku da se sadnja vinove loze može provesti na drugoj površini unutar istog gospodarstva umjesto na onoj za koju je dodijeljeno odobrenje, uz uvjet da ta nova površina ima istu veličinu u hektarima i da je odobrenje još valjano u skladu s člankom 62. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Prvi se stavak ne primjenjuje ako je temelj za dodjelu odobrenja bila usklađenost s određenim kriterijima prihvatljivosti ili prioritetnim kriterijima povezanima s lokacijom navedenom u zahtjevu, a nova površina navedena u zahtjevu za promjenu nalazi se izvan te lokacije.

POGLAVLJE III.

CERTIFICIRANJE VINSKIH PROIZVODA

Članak 12.

Postupak i tehnički kriteriji primjenjivi na certificiranje

1.   Postupak certificiranja, odobravanja i provjere vina koja nemaju ZOI ili ZOZP u skladu s člankom 120. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 zahtijeva administrativne dokaze kojima se podupire vjerodostojnost sorte ili sorti vinove loze ili godine berbe prikazanih na etiketi ili sadržanih u prezentaciji predmetnih vina.

Osim toga, države članice mogu odlučivati o:

(a)

vršenju organoleptičkog ispitivanja vina na anonimnim uzorcima, odnosno ispitivanju mirisa i okusa kako bi se provjerilo proizlaze li bitna obilježja vina iz upotrijebljene sorte ili upotrijebljenih sorti vinove loze;

(b)

vršenju analitičkog ispitivanja u slučaju vina proizvedenog od jedne sorte vinove loze.

Postupak se provodi u državi članici u kojoj je vino proizvedeno. U slučaju mješavine vina iz različitih država članica kako je navedeno u članku 120. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, certificiranje može provesti bilo koja od predmetnih država članica.

2.   Certificiranje se provodi provjerama slučajnim odabirom i na temelju procjene rizika, u skladu s člancima 36. i 37. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 i poglavljem VI. ove Uredbe.

Troškove certificiranja snose gospodarski subjekti na koje se ono odnosi, osim ako država članica ne odluči drukčije.

3.   Gospodarski subjekti uključeni u stavljanje na tržište proizvoda od grožđa i vina koje sami i proizvode, prerađuju ili pune u boce priznati su i dobivaju dozvolu od nadležnih tijela država članica kojom se potvrđuje podrijetlo ili izvor, svojstva, berba ili sorta/sorte vinove loze u skladu s člancima 11. i 12. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, pod nadzorom nadležnih tijela određenih u skladu s člankom 146. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

POGLAVLJE IV.

ULAZNI I IZLAZNI REGISTAR

Članak 13.

Područje primjene i oblik registra

1.   Gospodarski subjekti koji moraju voditi ulazni i izlazni registar, dalje u ovom poglavlju „registar”, bilježe:

(a)

količine svake serije vinskih proizvoda iz članka 147. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje su ušle u njihov prostor ili iz njega izišle;

(b)

kategoriju proizvoda, kako je navedeno u članku 14.;

(c)

postupke navedene u članku 29. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 ako se provode u njihovim prostorijama.

Za svaki upis u registar, gospodarski subjekti navedeni u prvom podstavku moraju moći predočiti jedan od pratećih dokumenata iz članka 10. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 ili drugi komercijalni dokument koji je pratio predmetnu pošiljku.

2.   Registar se vodi u jednom od sljedećih oblika:

(a)

na fiksnom broju uzastopno numeriranih listova;

(b)

kao elektronički zapis prikazan u skladu s detaljnim pravilima utvrđenima od strane nadležnih tijela;

(c)

kao prikladan i moderan sustav računovodstva, odobren od strane nadležnih tijela;

(d)

kao zbirka pratećih dokumenata koji sadržavaju datum kad su sastavljeni ili preuzeti od strane trgovca.

Međutim, države članice mogu predvidjeti da registar koji vode proizvođači može biti u obliku bilješki na poleđini izjava o proizvodnji, zalihama ili berbi predviđenih u poglavlju VI. Delegirane uredbe (EU) 2018/273.

Članak 14.

Proizvodi koji se unose u registar

1.   Za proizvode koji se unose u registar, vode se zasebni računi za:

(a)

svaku od kategorija navedenih u dijelu II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, razlikujući:

i.

svako vino sa ZOI-jem i proizvode namijenjene za preradu u takvo vino;

ii.

svako vino sa ZOZP-om i proizvode namijenjene za preradu u takvo vino;

iii.

svako vino koje nije obuhvaćeno ZOI-jem ili ZOZP-om proizvedeno od jedne sorte vinove loze i proizvode namijenjene za preradu u takvo vino, uz naznaku klasifikacije sorte vinove loze koju je donijela država članica u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i uz naznaku godine berbe;

iv.

svako vino koje nije obuhvaćeno ZOI-jem ili ZOZP-om proizvedeno od dvije ili više sorti vinove loze i proizvode namijenjene za preradu u takvo vino, uz naznaku godine berbe;

v.

svaki proizvod koji nije u skladu s enološkim postupcima i ograničenjima predviđenima u članku 80. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili u Uredbi (EZ) br. 606/2009 i koji mora biti uništen u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 606/2009;

(b)

svaki od sljedećih proizvoda, koji se drže u bilo koju svrhu:

i.

saharoza;

ii.

koncentrirani mošt;

iii.

rektificirani koncentrirani mošt od grožđa;

vi.

proizvodi koji se upotrebljavaju za dokiseljavanje;

v.

proizvodi koji se upotrebljavaju za otkiseljavanje;

vi.

jaka alkoholna pića destilirana iz vina;

vii.

svaki nusproizvod vinskih proizvoda s kojim se mora postupati u skladu s dijelom II. odjeljkom D Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 i člancima 14.a i 14.b Uredbe (EZ) br. 606/2009, s naznakom radi li se o isporuci za destilaciju, proizvodnju octa ili posebnu uporabu koja ne uključuje proizvodnju vina.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a), različita vina sa ZOI-jem ili ZOZP-om koja se stavljaju u spremnike od najviše 60 litara označene u skladu sa zakonodavstvom Unije, koja su nabavljena od treće strane i drže se radi prodaje, mogu se upisati u isti račun, pod uvjetom da se evidencija ulaznih i izlaznih stavki svakog vina sa ZOI-jem ili ZOZP-om zasebno bilježi.

3.   Gubitak upotrebe ZOI-a ili ZOZP-a bilježi se u registar. Predmetni proizvodi prebacuju se u jedan od računa za vina bez ZOI-ja ili ZOZP-a.

Članak 15.

Informacije o vinskim proizvodima koje se unose u registar

1.   Za svaku ulaznu ili izlaznu stavku proizvoda iz članka 14. stavka 1. točke (a) u registru se navodi:

(a)

broj serije proizvoda [ako je takav broj] previđen zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(b)

datum postupka;

(c)

količina ulazne ili izlazne stavke;

(d)

predmetni proizvod, opisan u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(e)

upućivanje na prateći dokument ili potvrdu koja prati ili je pratila predmetnu pošiljku u skladu s člancima 10., 11. i 20. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, osim u slučajevima navedenima u članku 9. te Uredbe.

2.   Za vina iz točki od 1. do 9., 15. i 16. dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, unos u registru koji vode gospodarski subjekti sadržava neobavezne podatke navedene u članku 120. te uredbe pod uvjetom da su prikazani na oznakama ili ih se planira prikazati na oznakama.

3.   Spremnici za skladištenje vina iz stavka 2. navode se u registru i naznačuje se njihova nazivna zapremnina. Na spremnicima se nalaze i odgovarajući podaci koje zahtijevaju države članice kako bi se nadležnim tijelima omogućilo identificiranje sadržaja spremnika uporabom registra.

Međutim, u slučaju spremnikâ od 600 litara ili manje napunjenih istim proizvodom i uskladištenih zajedno u istoj seriji, umjesto pojedinačnih spremnika može se označiti cjelokupna serija, uz uvjet da je jasno odijeljena od ostalih serija.

4.   Ako je bilo prethodnih pošiljaka određenog proizvoda, u registar se unosi upućivanje na dokument koji je pratio prethodni prijevoz proizvoda.

Članak 16.

Informacije o postupcima koje se unose u registar

1.   Za svaki postupak naveden u članku 29. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u registar se unose:

(a)

provedeni postupci;

(b)

u slučaju postupaka iz članka 29. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2018/273:

i.

datum postupka;

ii.

priroda i količina korištenih proizvoda;

iii.

količina proizvoda dobivenih postupkom, uključujući alkohol proizveden korekcijom sadržaja alkohola u vinu i količina šećera sadržanog u otopini šećera uklonjenoj iz početnog mošta;

iv.

količina proizvoda korištenog pri povećanju alkoholne jakosti, dokiseljavanju i otkiseljavanju te doslađivanju;

v.

opis proizvoda prije i poslije postupka, u skladu s relevantnim pravom Unije ili nacionalnim pravom;

(c)

oznake na spremnicima u kojima su se proizvodi, upisani u registar, držali prije postupka i onih u kojima se drže nakon postupka;

(d)

u slučaju punjenja u boce, broj napunjenih spremnika i njihov sadržaj;

(e)

u slučaju punjenja boca po ugovoru, ime i adresa punitelja.

2.   Kad se kategorija proizvoda promijeni a da nije primijenjen postupak iz članka 29. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, posebice u slučaju fermentacije mošta, količine i vrsta proizvoda dobivenog nakon promjene unose se u registar.

Članak 17.

Informacije o pjenušavim vinima i likerskim vinima koje se unose u registar

1.   Za proizvodnju pjenušavog vina, registri za svaku proizvedenu kupažu (cuvée) sadržavaju:

(a)

datum pripreme;

(b)

datum punjenja boce za sve kategorije kvalitetnih pjenušavih vina;

(c)

volumen kupaže (cuvée) i opis, volumen te stvarnu i potencijalnu alkoholnu jakost svakog sastojka;

(d)

količinu korištenog tiražnog likera;

(e)

količinu korištenog ekspedicionog likera;

(f)

broj napunjenih spremnika, uz navođenje, ako je to primjenjivo, vrste pjenušavog vina s pomoću podatka o sadržaju neprevrelog šećera, ako je taj podatak na oznaci.

2.   Za proizvodnju likerskog vina u registre se za svaku seriju unose sljedeći podaci:

(a)

datum dodavanja bilo kojeg proizvoda navedenog u dijelu II. točki 3. podtočkama (e) i (f) Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

(b)

vrsta i volumen dodanog proizvoda.

Članak 18.

Informacije o posebnim proizvodima koje se unose u registar

1.   U zasebnim računima za proizvode iz članka 14. stavka 1. točke (b) za svaki se proizvod unosi:

(a)

u slučaju ulaznih stavki:

i.

naziv i adresa dobavljača uz upućivanje, kad je to primjenjivo, na dokument koji je pratio prijevoz proizvoda;

ii.

predmetna količina;

iii.

datum ulaza;

(b)

u slučaju izlaznih stavki:

i.

predmetna količina;

ii.

datum upotrebe ili povlačenja;

iii.

kad je primjenjivo, naziv i adresa primatelja.

2.   U pogledu nusproizvoda ili vinskih proizvoda u skladu s člankom 14. stavkom 2. točkom (a) i člankom 14. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 606/2009 namijenjenih za izlaz, količine koje treba zabilježiti u registar su one koje su dotični gospodarski subjekti procijenili u skladu s člankom 14. točkom (a) te Uredbe.

Članak 19.

Gubici te osobna potrošnja proizvođača i njegove obitelji

1.   Države članice određuju najveće prihvatljive postotke za gubitke od isparavanja tijekom skladištenja, postupaka prerade ili promjena kategorije proizvoda.

2.   Imatelj registra pisanim putem o gubicima izvješćuje tijelo nadležno za područje o kojem je riječ u roku koji propisuju države članice, ako stvarni gubici premašuju:

(a)

tijekom prijevoza, odstupanja iz dijela B točke 2.1. podtočke (d). Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273 i

(b)

u slučajevima iz prvog stavka, maksimalni postotak koji je odredila država članica.

Nadležno tijelo iz prvog podstavka poduzima potrebne mjere da istraži gubitke.

3.   Države članice određuju kako se u registar unose podaci o:

(a)

osobnoj potrošnji proizvođača i njegove obitelji;

(b)

mogućim slučajnim promjenama količine proizvodâ.

Članak 20.

Rokovi za unos podataka u registar

1.   Podaci iz članka 14. stavka 1. točke (a) te iz članaka 15. i 19. upisuju se u registar:

(a)

za ulazne stavke, najkasnije tijekom radnog dana nakon primitka; i

(b)

u slučaju gubitaka, osobne ili obiteljske potrošnje ili izlaznih stavki, najkasnije trećeg radnog dana nakon utvrđivanja gubitka, potrošnje ili otpreme.

2.   Podaci iz članka 29. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 te iz članaka 16. i 17. ove Uredbe upisuju se u registar:

(a)

najkasnije prvog radnog dana nakon postupka; i

(b)

u slučaju pojačavanja, na dan postupka.

3.   Podaci iz članka 14. stavka 1. točke (b) i članka 18. ove Uredbe upisuju se u registar:

(a)

u slučaju ulaznih i izlaznih stavki, najkasnije prvog radnog dana nakon primitka ili otpreme; i

(b)

u slučaju uporabe, na dan uporabe.

4.   Međutim, države članice mogu odobriti i dulje rokove, koji ne premašuju 30 dana, posebice ako se upotrebljavaju računalni registri, uz uvjet da se i dalje mogu provjeriti ulazne i izlazne količine te postupci iz članka 29. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u svakom trenutku na temelju drugih pratećih dokumenata te da te dokumente nadležno tijelo smatra pouzdanima.

U pogledu postupaka pojačavanja iz članka 29. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2018/273, države članice mogu tražiti da se oni unose u registar prije provedbe postupka pojačavanja.

5.   Odstupajući od stavaka 1., 2. i 3., izlazne stavke istog proizvoda mogu se upisivati u registar u obliku ukupne mjesečne količine ako se proizvod puni isključivo u spremnike nazivne zapremnine od 10 litara ili manje opremljene zatvaračem za jednokratnu uporabu, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (e) podtočki i. Delegirane uredbe (EU) 2018/273.

Članak 21.

Zaključivanje registra

Registar se zaključuje utvrđivanjem godišnje bilance stanja jednom godišnje, na datum koji određuju države članice. Inventura zaliha sastavlja se u okviru godišnje bilance stanja. Postojeće zalihe prenose se u sljedeće godišnje razdoblje. Upisuju se u registar kao ulazna stavka na dan nakon godišnje bilance stanja. Ako u godišnjoj bilanci stanja postoje razlike između zaliha prema bilanci stanja i postojećih zaliha, to se mora iskazati u zaključenim knjigama.

POGLAVLJE V.

IZJAVE

Članak 22.

Izjave o proizvodnji

1.   Proizvođači dostavljaju izjavu o proizvodnji iz članka 31. Delegirane Uredbe (EU) 2018/273 u pogledu proizvodnje iz tekuće vinske godine do 15. siječnja svake godine. Države članice mogu odrediti i raniji datum ili, za kasne berbe i specifične načine proizvodnje vina, najkasnije 1. ožujka.

2.   Izjava o proizvodnji iz stavka 1. sadržava barem sljedeće informacije:

(a)

identitet proizvođača;

(b)

mjesto na kojem se drže proizvodi;

(c)

kategoriju proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju vina: grožđe, mošt (koncentrirani, rektificirani koncentrirani ili djelomično fermentirani) ili nova vina još u fermentaciji;

(d)

nazivi i adrese dobavljačâ;

(e)

površine pod proizvodnim trsovima, uključujući one zasađene u pokusne svrhe, s kojih potječe grožđe, navedene u hektarima i s upućivanjem na lokaciju vinograda;

(f)

količinu, naznačenu u hektolitrima ili jedinicama od 100 kg, vinskih proizvoda dobivenih od početka vinske godine i držanih na dan izjave, razvrstanih po boji (crveno/rosé ili bijelo), kategoriji korištenih proizvoda (grožđe, nova vina još u fermentaciji, mošt, uključujući djelomično fermentirani, ali ne uključujući koncentrirani i rektificirani koncentrirani) i u jednu od sljedećih vrsta:

i.

vina sa ZOI-jem;

ii.

vina sa ZOZP-om;

iii.

sortno vino bez ZOI-ja/ZOZP-a;

iv.

vino bez ZOI-ja/ZOZP-a;

v.

svi drugi proizvodi vinske godine, uključujući koncentrirani mošt i koncentrirani rektificirani mošt.

Države članice mogu odobriti podnošenje jedne izjave po pojedinačnom objektu za proizvodnju vina.

3.   Količina vina koja se navodi u izjavi o proizvodnji ukupna je količina koja se dobije nakon završetka glavnog alkoholnog vrenja, uključujući vinski talog.

U svrhu pretvaranja količinâ proizvodâ koji nisu vino u hektolitre vina države članice mogu utvrditi koeficijente u skladu s objektivnim kriterijima relevantnima za pretvorbu. Države članice Komisiji priopćuju koeficijente zajedno s obavijestima iz točke 8. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1185.

4.   Države članice od proizvođača grožđa i trgovaca koji stavljaju na tržište proizvode namijenjene proizvodnji vina zahtijevaju da proizvođačima dostave podatke potrebne za popunjavanje izjava o proizvodnji.

Članak 23.

Izjave o zalihama

1.   Proizvođači, prerađivači, punitelji i trgovci dostavljaju izjavu o zalihama iz članka 32. Delegirane Uredbe (EU) 2018/273 do 10. rujna. Države članice mogu odrediti i raniji datum.

2.   Takva izjava sadržava najmanje sljedeće informacije:

(a)

identitet proizvođača, prerađivača, punitelja ili trgovaca;

(b)

mjesto na kojem se drže proizvodi;

(c)

ako se radi o vinima, ukupne zalihe razvrstane po boji (crveno/rosé ili bijelo), vrsti vina (vino sa ZOI-jem, vino sa ZOZP-om, sortno vino bez ZOI-ja/ZOZP-a, vino bez ZOI-ja/ZOZP-a), podrijetlu (Unija ili treće zemlje) i vrsti imatelja zaliha (proizvođač ili trgovac);

(d)

ako se radi o moštu, ukupne zalihe razvrstane po boji (crveno/rosé ili bijelo), vrsti mošta (koncentrirani, rektificirani koncentrirani ili drugo), vrstu imatelja zaliha (proizvođač ili trgovac).

Vinski proizvodi iz Unije proizvedeni od grožđa ubranog tijekom iste kalendarske godine nisu uključeni u tu izjavu.

Članak 24.

Izjave o berbi

1.   Ako države članice zahtijevaju izjavu o berbi iz članka 33. stavka 1. Delegirane Uredbe (EU) 2018/273, proizvođači grožđa podnose tu izjavu do 15. siječnja. Države članice mogu odrediti i raniji datum ili, za kasne berbe, najkasnije 1. ožujka.

2.   Takva izjava sadržava najmanje sljedeće informacije, razvrstane po kategorijama navedenima u točki 1.2. stavku 3. Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273:

(a)

identitet proizvođača grožđa (u skladu s informacijama potrebnim u točki 1.1. stavku 1. Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273);

(b)

površina pod proizvodnim trsovima (u hektarima i s upućivanjem na lokaciju vinograda);

(c)

količina ubranoga grožđa (u jedinicama od 100 kg);

(d)

namjena grožđa (u hektolitrima ili jedinicama od 100 kg):

i.

za vlastitu proizvodnju vina prijavitelja (kao proizvođača);

ii.

za isporuku zadružnoj vinariji (kao grožđe ili mošt);

iii.

za prodaju proizvođaču vina (kao grožđe ili mošt);

iv.

ostale namjene (kao grožđe ili mošt).

Članak 25.

Obavijesti i centralizacija informacija

Informacije sadržane u izjavama o proizvodnji i zalihama u skladu s člancima 22. i 23. te u izjavi o berbi u skladu s člankom 24. ove Uredbe te prijave obrade ili stavljanja na tržište u skladu s člankom 34. Delegirane Uredbe (EU) 2018/273, ako je to primjenjivo, bit će centralizirane na nacionalnoj razini.

Države članice propisuju oblik i način kako im se te informacije dostavljaju.

POGLAVLJE VI.

ODREDBE O KONTROLAMA

ODJELJAK I.

ZAJEDNIČKA PRAVILA

Članak 26.

Uzorci za potrebe provjere

1.   Za potrebe poglavlja VII. Delegirane uredbe (EU) 2018/273), tijelo za vezu države članice može zatražiti od tijela za vezu druge države članice da prikupi uzorke u skladu s uputama iz Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Tijelo koje podnosi zahtjev čuva prikupljene uzorke i određuje, među ostalim, laboratorij u kojem će se uzorci analizirati.

ODJELJAK II.

ANALITIČKA BAZA IZOTOPNIH PODATAKA

Članak 27.

Uzorci za analitičku bazu podataka

1.   Za osnivanje analitičke baze izotopnih podataka iz članka 39. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, imenovani laboratoriji država članica uzimaju uzorke svježeg grožđa za analizu te za njihovu obradu i preradu u vino u skladu s uputama iz dijela I. Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   Uzorci svježega grožđa uzimaju se iz vinograda koji se nalaze u vinorodnom području jasno definiranom u pogledu vrste tla, položaja, sustava uzgoja vinove loze, sorte, starosti i primijenjenih agrotehničkih mjera.

3.   Broj uzoraka koji se svake godine uzimaju za bazu podataka utvrđen je u dijelu II. Priloga III. Pri odabiru uzoraka uzima se u obzir zemljopisni položaj vinogradâ u državama članicama (popis je naveden u dijelu II. Priloga III.). Svake se godine najmanje 25 % uzoraka uzima s istih parcela kao i prethodne godine.

4.   Analizu uzoraka provode laboratoriji koje su odredile države članice metodama koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 15. Uredbe (EZ) br. 606/2009. Ovlašteni laboratoriji ispunjavaju opće kriterije za rad laboratorija za ispitivanje navedene u ISO/IEC 17025:2005, a posebice sudjeluju u sustavu provjere kvalitete rada za metode izotopne analize. Dokaz o ispunjavanju tih kriterija laboratoriji dostavljaju u pisanom obliku Europskom referentnom centru za kontrolu u sektoru vina (ERC-CWS) u svrhu kontrole kvalitete i validacije dostavljenih podataka.

5.   Laboratoriji sastavljaju izvješće o analizi u skladu s dijelom IV. Priloga III. i opisni list za svaki uzorak u skladu s upitnikom iz dijela III. Priloga III.

6.   Laboratoriji centru ERC-CWS šalju presliku izvješća s rezultatima i tumačenjem analiza zajedno s preslikom opisnog lista.

7.   Države članice i ERC-CWS osiguravaju da se:

(a)

podaci čuvaju u analitičkoj bazi podataka;

(b)

svaki uzorak čuva najmanje tri godine od datuma uzorkovanja;

(c)

bazom podataka koristi samo za praćenje primjene zakonodavstva Unije i nacionalnog zakonodavstva za vinski sektor ili u statističke ili znanstvene svrhe;

(d)

poduzimaju mjere za zaštitu podataka, posebice protiv krađe i interferencije;

(e)

datoteke stavljaju na raspolaganje onima na koje se odnose bez neopravdanog odgađanja ili troškova tako da se mogu ispraviti netočni podaci.

8.   ERC-CWS sastavlja i svake godine ažurira popis laboratorija država članica koji su određeni za pripremu uzoraka i mjerenja za analitičku bazu podataka.

Članak 28.

Dostavljanje informacija sadržanih u analitičkoj bazi podataka

1.   Informacije sadržane u analitičkoj bazi izotopnih podataka na zahtjev se stavljaju na raspolaganje laboratorijima određenima od strane država članica.

2.   U valjano obrazloženim slučajevima, informacije iz stavka 1., ako su reprezentativne, mogu se na zahtjev staviti na raspolaganje nadležnim tijelima država članica radi osiguravanja sukladnosti s pravilima Unije u vinskom sektoru.

3.   Informacije stavljene na raspolaganje odnose se samo na relevantne analitičke podatke potrebne za tumačenje analize provedene na uzorku usporedivih svojstava i podrijetla. Svako priopćavanje informacija stavljenih na raspolaganje popraćeno je napomenom kojom se podsjeća na uvjete uporabe baze podataka, kako je navedeno u članku 27. stavku 7. točki (c).

Članak 29.

Nacionalne baze izotopnih podataka

Rezultati izotopnih analiza koji se nalaze u bazama podataka država članica dobivaju se analizom uzoraka uzetih i obrađenih u skladu s člankom 27.

ODJELJAK III.

POSEBNE ODREDBE O KONTROLAMA

Članak 30.

Kontrole u okviru program odobravanja nasada vinove loze

Za potrebe provjere usklađenosti s pravilima iz dijela II. glave I. poglavlja III. Uredbe (EU) 1308/2013, poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 i poglavlja II. ove Uredbe, države članice upotrebljavaju registar vinograda iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 31.

Provjera informacija sadržanih u registru vinograda

1.   Države članice stavljaju na raspolaganje podatke u registru vinograda u svrhu praćenja i provjere mjera financiranih iz nacionalnog programa potpore iz dijela II. glave I. poglavlja II. odjeljka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 na koji se odnose.

2.   U pogledu površina zasađenih vinovom lozom, radi održavanja ažuriranog registra vinograda treba provesti barem sljedeće kontrole:

(a)

administrativne kontrole koje se primjenjuju na sve vinogradare upisane u registar vinograda koji:

i.

su aktivirali odobrenje za sadnju ili presađivanje ili zatražili registraciju ili izmjenu podataka u registru vinograda nakon što su podnijeli zahtjev ili obavijest u vezi s programom odobravanja nasada vinove loze;

ii.

podnesu zahtjev za mjere „restrukturiranje i konverzija vinograda” ili „zelena berba” u okviru nacionalnog programa potpora iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

iii.

podnesu jednu od izjava iz članaka 31., 32. i 33. Delegirane uredbe (EU) 2018/273;

(b)

godišnje kontrole na terenu kod najmanje 5 % svih vinogradara upisanih u registar vinograda.

Ako su vinogradari odabrani za uzorak podvrgnuti, u istoj godini, kontrolama na terenu u okviru mjera iz točke (a) podtočke i. i točke (a) podtočke ii., te kontrole na terenu uračunavaju se za dosezanje godišnjeg praga od 5 % i nije ih potrebno ponavljati.

(c)

sustavne kontrole na terenu provode se na površinama pod vinovom lozom koje nisu uključene ni u jedan dosje vinogradara kako je utvrđeno Prilogom IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273.

Članak 32.

Kontrole u ogledu izjavaa

U pogledu izjava iz članaka 31.–34. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, države članice provode sve potrebne kontrole i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale točnost tih izjava.

POGLAVLJE VII.

OBAVIJESTI

Članak 33.

Obavijesti o programu odobravanja nasada vinove loze

1.   Države članice dužne su svake godine do 1. ožujka dostaviti Komisiji:

(a)

podatke o vinogradarskim područjima iz članka 145. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu stanja na dan 31. srpnja prethodne vinske godine. Za tu se obavijest upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu I. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(b)

obavijesti iz članka 63. stavka 4. i članka 64. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Za te se obavijesti upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu II. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(c)

obavijest o ograničenjima koja su donijele države članice u pogledu presađivanja na istom gospodarstvu kako je navedeno u članku 8. ove Uredbe. Za tu se obavijest upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu V. tablici A Priloga IV. ovoj Uredbi;

(d)

ažurirani nacionalni popis strukovnih organizacija ili zainteresiranih skupina proizvođača iz članaka 3. i 8. ove Uredbe;

(e)

obavijest o ukupnoj veličini površina za koje je utvrđeno da su zasađene vinovom lozom bez odobrenja kao i o ukupnoj veličini površina zasađenih vinovom lozom bez odobrenja koje su iskrčene kako je navedeno u članku 71. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Ta se obavijest odnosi na prethodnu vinsku godinu. Za tu se obavijest upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu III. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(f)

ako države članice odluče primijeniti prioritetni kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013, pragove koje su utvrdile u pogledu minimalne i maksimalne veličine gospodarstava kako je navedeno u točki H Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2018/273.

2.   Države članice do 1. studenoga svake godine obavješćuju Komisiju o:

(a)

zahtjevima za izdavanje odobrenja za nove nasade, o stvarno dodijeljenim odobrenjima tijekom prethodne vinske godine u skladu s člankom 7. stavkom 1. ili stavkom 2. ove Uredbe te o odobrenjima koja su podnositelji zahtjeva odbili i onima koja su dodijeljena drugim podnositeljima zahtjeva prije 1. listopada u skladu s člankom 7. stavkom 3. ove Uredbe. Za te se obavijesti upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu IV. Priloga IV. ovoj Uredbi;

(b)

odobrenjima za presađivanja dodijeljenima tijekom prethodne vinske godine kako je navedeno u članku 9. ove Uredbe. Za te se obavijesti upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu V. tablici B Priloga IV. ovoj Uredbi;

(c)

odobrenjima dodijeljenima tijekom prethodne vinske godine na temelju pretvorbe valjanih prava sadnje kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe. Za tu se obavijest upotrebljava obrazac utvrđen u dijelu VI. Priloga IV. ovoj Uredbi i ona se podnosi samo do 1. studenoga godine koja slijedi nakon isteka roka za pretvorbu iz članka 68. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili roka koji je država članica odredila u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Uredbe.

3.   Ako država članica ne postupi u skladu s pravilima utvrđenim u stavku 1. ili 2., ili ako se relevantne informacije pokažu netočnima, Komisija može djelomično ili u potpunosti suspendirati mjesečna plaćanja iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu vinskog sektora dok se obavijest ne podnese ispravno.

4.   Ovim se člankom ne dovode u pitanje obveze država članica utvrđene Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

Članak 34.

Opća pravila o obavijestima i dostupnosti informacija

Obavijesti Komisiji iz Delegirane uredbe (EU) 2018/273 i ove Uredbe podnose se u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2017/1183 i Provedbenom uredbom (EU) 2017/1185.

Članak 35.

Čuvanje pratećih dokumenata, informacija i registara

1.   Prateći dokumenti i njihove preslike čuvaju se najmanje pet godina od kraja kalendarske godine tijekom koje su popunjeni.

2.   Informacije o programu odobravanja nasada vinove loze podnesene u skladu s člankom 33. čuvaju se najmanje deset vinskih godina nakon vinske godine tijekom koje su podnesene.

3.   Ulazni i izlazni registar te dokumenti o postupcima koji su u njima zabilježeni čuvaju se najmanje pet godina nakon zatvaranja računa na koje se odnose. Ako u registru postoji jedan račun ili više njih koji se odnose na zanemarive količine vina i još nisu zatvoreni, takvi se računi mogu prenijeti u drugi registaruz uvjet da se u izvorni registar unese upućivanje na taj prijenos. U tom slučaju razdoblje od pet godina počinje danom prijenosa.

4.   Podaci u registru vinograda, kako je predviđeno člankom 7. Delegirane uredbe (EU) 2018/273, čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno radi praćenja i provjere mjera ili programa na koje se odnose i, u svakom u slučaju, najmanje pet vinskih godina u slučaju podataka koji se odnose na mjere, odnosno najmanje deset vinskih godina u slučaju podataka koji se odnose na program odobravanja nasada vinove loze, nakon vinske godine na koju se odnose.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) 2015/561 stavlja se izvan snage.

Članak 37.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.)

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.)

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (vidjeti str. 1. ovoga Službenog lista).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/560 od 15. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze (SL L 93, 9.4.2015., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 od 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 171, 4.7.2017., str. 100.)

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 od 20. travnja 2017. kojom se utvrđuju pravila za primjenu uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredaba Komisije (SL L 171, 4.7.2017., str. 113.)

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/561 od 7. travnja 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze (SL L 93, 9.4.2015., str. 12.).

(13)  Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 30.12.2011., str. 7.).


PRILOG I.

POSTUPAK ODABIRA IZ ČLANKA 7. STAVKA 2.

A.   DODJELA NA TEMELJU PROPORCIONALNOSTI

Dio ukupnog broja hektara raspoloživih za nove nasade koji su države članice odlučile razmjerno dodijeliti svim podnositeljima zahtjeva na nacionalnoj razini kako je navedeno u članku 4. stavku 2. točki (b) podtočki i. raspodjeljuje se među pojedinačnim prihvatljivim zahtjevima prema sljedećoj formuli, poštujući pritom moguća ograničenja iz članka 3. stavka 1.:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

odobrenje dodijeljeno pojedinačnom podnositelju zahtjeva na temelju proporcionalnosti (u hektarima)

Ar

=

površina za koju je proizvođač podnio zahtjev (u hektarima)

%Pr

=

postotak od ukupno raspoložive površine koji se dodjeljuje na temelju proporcionalnosti

Tar

=

ukupna površina stavljena na raspolaganje u odobrenjima (u hektarima)

Tap

=

ukupan broj svih zahtjeva koje su podnijeli proizvođači (u hektarima)

B.   DODJELA PREMA PRIORITETNIM KRITERIJIMA

Dio ukupnog broja hektara raspoloživih za nove nasade koji su države članice odlučile dodijeliti na nacionalnoj razini prema odabranim prioritetnim kriterijima kako je navedeno u članku 4. stavku 2. točki (b) podtočki ii. raspodjeljuje se među pojedinačnim prihvatljivim zahtjevima na sljedeći način:

(a)

Države članice odabiru prioritetne kriterije na nacionalnoj razini i svim odabranim kriterijima mogu pridati istu važnost ili ih različito ponderirati. Država članica može navedeno ponderiranje kriterija primjenjivati ujednačeno na cijelom svom državnom području ili kriterije ponderirati različito za različita vinorodna područja unutar svog državnog područja.

Ako države članice pridaju istu važnost svim kriterijima odabranima na nacionalnoj razini, svakom od njih pripisuje se vrijednost jedan (1).

Ako države članice različito ponderiraju kriterije odabrane na nacionalnoj razini, svakom od tih kriterija pripisuje se vrijednost od nula (0) do jedan (1), a zbroj svih pojedinačnih vrijednosti uvijek mora iznositi jedan (1).

Ako se ponderiranje tih kriterija razlikuje ovisno o području unutar državnog područja države članice, svakom od tih kriterija za svako područje pripisuje se pojedinačna vrijednost koja se kreće od nula (0) do jedan (1). U tom slučaju, zbroj svih pojedinačnih ponderiranih vrijednosti odabranih kriterija za svako od tih područja mora uvijek iznositi jedan (1).

(b)

Države članice ocjenjuju svaki pojedinačni prihvatljiv zahtjev na temelju usklađenosti s odabranim prioritetnim kriterijima. Kako bi ocijenile razinu te usklađenosti sa svakim prioritetnim kriterijem, države članice uspostavljaju jedinstvenu ljestvicu na nacionalnoj razini, na temelju koje se svakom zahtjevu dodjeljuje određeni broj bodova u pogledu svakog od navedenih kriterija.

(c)

Jedinstvenom ljestvicom unaprijed se određuje broj bodova koji se dodjeljuje u pogledu razine usklađenosti sa svakim od kriterija, navodeći i broj bodova koji se dodjeljuje na temelju svakog elementa svakog pojedinačnog kriterija.

(d)

Države članice uspostavljaju ljestvicu pojedinačnih zahtjeva na nacionalnoj razini na temelju ukupnih bodova dodijeljenih svakom pojedinačnom zahtjevu s obzirom na usklađenost ili razinu usklađenosti iz točke (b) i, ako je to primjenjivo, na temelju važnosti kriterija iz točke (a). U tu svrhu koriste se sljedećom formulom:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

ukupan broj bodova dodijeljen određenom pojedinačnom zahtjevu

W1, W2…, Wn

=

ponderirana vrijednost kriterija 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

razina usklađenosti zahtjeva s kriterijima 1, 2, … n

Za područja gdje ponderirana vrijednost odgovara nuli za sve prioritetne kriterije, svim prihvatljivim zahtjevima dodjeljuje se, u pogledu razine usklađenosti, najveća vrijednost na ljestvici.

(e)

Države članice dodjeljuju odobrenja pojedinačnim podnositeljima zahtjeva redoslijedom koji je utvrđen ljestvicom navedenom u točki (d) i sve dok se ne iscrpe hektari koji se dodjeljuju prema prioritetnim kriterijima. Odobrenje se dodjeljuje za ukupan broj hektara koje je zatražio podnositelj zahtjeva prije dodjele odobrenja podnositelju zahtjeva koji se prema ljestvici nalazi nakon njega.

Ako se na mjestu na ljestvici gdje se nalazi nekoliko podnositelja zahtjeva s istim brojem bodova iscrpe raspoloživi hektari, preostali se hektari razmjerno dodjeljuju tim podnositeljima zahtjeva.

(f)

Ako se pri dodjeli odobrenja u skladu s točkom A i točkama (a), (b), (c) i (d) ove točke B dosegne ograničenje za određenu regiju ili područje s pravom na zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI) ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili područje bez oznake zemljopisnog podrijetla, za zahtjeve iz tih regija ili područja više se ne dodjeljuju odobrenja.


PRILOG II.

UZORCI IZ ČLANKA 26.

DIO I.

Metoda i postupak uzorkovanja

1.

Kad se uzimaju uzorci vina, mošta od grožđa ili drugih tekućih vinskih proizvoda u kontekstu pomoći među kontrolnim tijelima, nadležno tijelo osigurava da su:

(a)

uzorci, kod proizvoda koji se pune u spremnike kapaciteta od najviše 60 litara u seriji, reprezentativni za cijelu seriju;

(b)

uzorci, kod proizvoda koji se pune u posude kapaciteta većeg od 60 litara, reprezentativni za sadržaj spremnika iz kojeg su uzeti.

2.

Uzorci se uzimaju pretakanjem predmetnog proizvoda u najmanje pet čistih posuda nazivnog kapaciteta od najmanje 75 cl. U slučaju proizvoda iz točke 1. (a), uzorkovanje se može obaviti i odstranjivanjem najmanje pet posuda nazivnog kapaciteta najmanje 75 cl iz serije koja se ispituje.

U slučaju kada se analiziraju uzorci vinskog destilata nuklearnom magnetskom rezonancom deuterija, uzorci se stavljaju u posude nazivnog kapaciteta 25 cl, ili čak 5 cl ako se iz jednog službenog laboratorija šalju u drugi.

Uzorci se uzimaju, zatvaraju kada je to primjereno i plombiraju u prisutnosti predstavnika objekta za proizvodnju vina u kojem se uzorak uzima ili predstavnika prijevoznika ako se uzorak uzima tijekom transporta. Ako ni jedan predstavnik nije prisutan, u izvješću iz točke 4. navodi se ta činjenica.

Svaki se uzorak oprema inertnim zatvaračem za jednokratnu uporabu.

3.

Na svakom je uzorku oznaka koja je u skladu s dijelom II. točkom A.

U slučaju kada je spremnik premalen za propisanu oznaku koja se na njega pričvršćuje, spremnik se označuje neizbrisivim brojem, a potrebni se podaci navode na odvojenom listu papira.

Predstavnik objekta za proizvodnju vina u kojem se uzorak uzima ili predstavnik prijevoznika potpisuje oznaku ili, ako je primjenjivo, prethodno navedeni list papira.

4.

Službenik nadležnog tijela ovlašten za uzorkovanje sastavlja pisano izvješće u koje bilježi sva zapažanja koja smatra važnima za ocjenu uzoraka. U izvješću bilježi, ako je to potrebno, svaku izjavu predstavnika prijevoznika ili predstavnika objekta za proizvodnju vina u kojem je uzorak uzet i traži da predstavnik stavi svoj potpis. Navodi količinu proizvoda iz koje je uzorak uzet. Ako se predstavnici navedeni u prethodnom tekstu i u točki 3. trećeg podstavka odbiju potpisati, u izvješću se navodi ta činjenica.

5.

Pri svakom uzimanju uzoraka jedan uzorak ostaje kao kontrolni uzorak u objektu za proizvodnju vina u kojem je uzorak uzet, a drugi kod nadležnog tijela čiji je službenik uzorak uzeo. Tri se uzorka šalju u službeni laboratorij u kojem se provode analitička i organoleptička ispitivanja. Tamo se analizira jedan od uzoraka. Drugi se čuva kao kontrolni uzorak. Kontrolni se uzorci čuvaju najmanje tri godine nakon uzorkovanja.

6.

Pošiljke uzoraka na vanjskom pakiranju imaju crvenu etiketu koja je u skladu s obrascem iz dijela II. točke B. Veličina etikete je 50 mm × 25 mm.

Prilikom otpremanja uzoraka nadležno tijelo države članice iz koje se uzorci šalju stavlja svoj pečat djelomično na vanjsko pakiranje paketa, a djelomično na crvenu etiketu.

DIO II.

A.   Etiketa na kojoj je opisan uzorak u skladu s dijelom I. točkom 3.

1.

Tražene informacije:

(a)

naziv, adresa, uključujući državu članicu, telefon, telefaks i adresa e-pošte nadležnog tijela prema čijim se uputama provodi uzorkovanje;

(b)

serijski broj uzorka;

(c)

datum uzorkovanja;

(d)

ime službenika nadležnog tijela koji je ovlašten uzimati uzorke;

(e)

naziv, adresa, uključujući državu članicu, telefon, telefaks i adresa e-pošte gospodarskog subjekta u čijem objektu za proizvodnju vina je uzorak uzet;

(f)

identitet spremnika iz kojeg je uzet uzorak (npr. broj spremnika, broj serije boca itd.);

(g)

naziv proizvoda, uključujući proizvodno područje, godina berbe, stvarna ili potencijalna alkoholna jakost i, ako je moguće, sorta vinove loze;

(h)

riječi: „Rezervirani kontrolni uzorak može se pregledati samo u laboratoriju ovlaštenom za provođenje kontrolnih analiza. Skidanje pečata kazneno je djelo.”

2.

Primjedbe:

3.

Minimalna veličina: 100 mm × 100 mm.

B.   Obrazac crvene etikete iz dijela I. točke 6.

EUROPSKA UNIJA

Proizvodi za analitičko i organoleptičko ispitivanje u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2018/274


PRILOG III.

UZORCI IZ ČLANKA 27.

DIO I.

Upute za uzimanje uzoraka svježega grožđa i njihovu preradu u vino za analizu izotopnim metodama iz članka 27.

A.   Uzorkovanje grožđa

1.

Svaki se uzorak mora sastojati od najmanje 10 kg zreloga grožđa iste sorte. Uzima se u stanju u kojem je zatečeno. Uzorkovanje se provodi tijekom berbe na predmetnoj parceli. Ubrano grožđe mora biti reprezentativno za cjelokupnu parcelu. Uzorci svježega grožđa ili od njega dobivenog prešanog mošta od grožđa mogu se do daljnje uporabe čuvati u zamrznutom stanju. Samo u slučaju kad se predviđa mjerenje kisika-18 u vodi mošta, može se odvojeno uzeti alikvot mošta i čuvati odvojeno do prešanja cjelokupnog uzorka grožđa.

2.

Nakon što se uzme uzorak, sastavlja se opisni list. Taj list mora uključiti prvi dio koji se odnosi na uzorkovanje grožđa i drugi dio koji se odnosi na vinifikaciju. Čuva se s uzorkom i mora ga pratiti tijekom svakog prijevoza. Mora se ažurirati upisom svih obrada kojima je uzorak izložen. Opisni list koji se odnosi na uzorkovanje sastavlja se u skladu s točkom A upitnika iz dijela III.

B.   Vinifikacija

1.

Vinifikaciju provodi nadležno tijelo ili odjel koji to tijelo za to ovlasti, kad god je to moguće u uvjetima koji su usporedivi s uobičajenim uvjetima u proizvodnom području za koje je uzorak reprezentativan. Vinifikacija bi trebala završiti potpunom pretvorbom šećera u alkohol, tj. ostatak neprevrelog šećera trebao bi biti manji od 2 g/l. Međutim, u nekim slučajevima, npr. u cilju bolje reprezentativnosti, može se prihvatiti veća količina neprevrelog šećera. Čim se vino razbistri i stabilizira s pomoću SO2, mora se staviti u boce od 75 cl i označiti.

2.

Opisni list koji se odnosi na vinifikaciju sastavlja se u skladu s točkom B upitnika iz dijela III.

DIO II.

Broj uzoraka koje države članice uzimaju svake godine za analitičku bazu podataka kako je navedeno u članku 27. stavku 3.

30 uzoraka u Bugarskoj,

20 uzoraka u Češkoj,

200 uzoraka u Njemačkoj,

50 uzoraka u Grčkoj,

200 uzoraka u Španjolskoj,

400 uzoraka u Francuskoj,

30 uzoraka u Hrvatskoj,

400 uzoraka u Italiji,

10 uzoraka na Cipru,

4 uzorka u Luksemburgu,

50 uzoraka u Mađarskoj,

4 uzorka na Malti,

50 uzoraka u Austriji,

50 uzoraka u Portugalu,

70 uzoraka u Rumunjskoj,

20 uzoraka u Sloveniji,

15 uzoraka u Slovačkoj,

4 uzorka u Ujedinjenoj Kraljevini.

DIO III.

Upitnik o prikupljanju i vinifikaciji uzoraka grožđa namijenjenih analizi izotopnim metodama kako je navedeno u članku 27. stavku 5.

Upotrebljavaju se metode analize i izražavanje rezultata (jedinice) koje je preporučio i objavio OIV.

A.

1.   Opće informacije

1.1.

Broj uzorka

1.2.

Ime i položaj službenika ili ovlaštene osobe koja je uzela uzorak

1.3.

Naziv i adresa nadležnog tijela odgovornog za uzimanje uzorka

1.4.

Naziv i adresa nadležnog tijela odgovornog za vinifikaciju i slanje uzorka, ako to nije tijelo iz točke 1.3.:

2.   Opći opis uzoraka

2.1.

Podrijetlo (država, regija):

2.2.

Godina berbe:

2.3.

Sorta vinove loze:

2.4.

Boja grožđa:

3.   Opis vinograda

3.1.

Ime i adresa osobe koja obrađuje parcelu:

3.2.

Lokacija parcele

općina:

lokalitet:

katastarski referentni broj:

zemljopisna širina i dužina:

3.3.

Vrsta tla (npr. vapnenasto, ilovasto (glinovito), vapnenasto-ilovasto, pjeskovito):

3.4.

Položaj (npr. obronak, nizina, izloženost suncu):

3.5.

Broj trsova po hektaru:

3.6.

Približna starost vinograda (manje od 10 godina/između 10 i 25 godina/više od 25 godina):

3.7.

Nadmorska visina:

3.8.

Metoda uzgoja i obrezivanja:

3.9.

Vrsta vina u koje se grožđe uobičajeno prerađuje (vidjeti kategorije proizvoda od vinove loze navedene u dijelu II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013):

4.   Svojstva berbe i mošta

4.1.

Procijenjeni prinos po hektaru za parcelu na kojoj je grožđe ubrano: (kg/ha):

4.2.

stanje u kojem je grožđe (npr. zdravo, trulo), pri čemu se točno navodi je li grožđe bilo suho ili vlažno kad se uzimao uzorak:

4.3.

Datum uzorkovanja:

5.   Vremenski uvjeti koji su prethodili berbi

5.1.

Oborine tijekom deset dana prije berbe: da/ne

5.2.

Ako je odgovor da, dodatne informacije, ako su dostupne

6.   Navodnjavani vinogradi:

Ako se parcela navodnjava, datum zadnjeg navodnjavanja:

(Pečat nadležnog tijela odgovornog za uzorkovanje, ime, položaj i potpis službenika koji uzima uzorak)

B.

1.   Mikrovinifikacija

1.1.

Masa uzorka grožđa, u kg:

1.2.

Metoda prešanja:

1.3.

Količina dobivenog mošta:

1.4.

Svojstva mošta:

koncentracija šećera izražena u g/l refraktometrijom:

ukupna kiselost izražena u g/l vinske kiseline (neobvezno):

1.5.

Metoda obrade mošta (npr. taloženjem, centrifugiranjem):

1.6.

Dodavanje kvasca (upotrijebljena vrsta kvasca). Navedite je li došlo do spontane fermentacije:

1.7.

Temperatura tijekom fermentacije:

1.8.

Metoda za određivanje završetka fermentacije:

1.9.

Metoda tretiranja vina (npr. otakanje):

1.10.

Dodavanje sumporova dioksida u mg/l:

1.11.

Analiza dobivenog vina

stvarna alkoholna jakost u % vol.:

ukupni suhi ekstrakt:

reducirajući šećeri izraženi u g/l invertnog šećera:

2.   Kronološka tablica vinifikacije uzorka

Datum:

uzorkovanja: (isti datum kao i datum berbe, dio I. točka 4.3.)

prešanja:

početka fermentacije:

završetka fermentacije:

punjenja boca:

Datum kada je dio II. dovršen:

(Pečat nadležnog tijela koje je provelo vinifikaciju i potpis nadležnog službenika tog tijela)

DIO IV.

Predložak za izvješće o analizi vina i uzoraka proizvoda od vinove loze analiziranih metodom koju je preporučio i objavio OIV iz članka 27. stavka 5.

A.   OPĆE INFORMACIJE

1.

Država:

2.

Broj uzorka:

3.

Godina:

4.

Sorta vinove loze:

5.

Vrsta vina:

6.

Regija/okrug:

7.

Naziv, adresa, telefon, telefaks i e-pošta laboratorija odgovornog za rezultate:

8.

Uzorak za kontrolnu analizu koju provodi Europski referentni centar za kontrolu u sektoru vina (ERC-CWS): da/ne

B.   METODE I REZULTATI

1.   Vino (prenosi se iz Priloga III. dijela III.)

1.1.

Volumni udio alkohola: % vol.

1.2.

Ukupni suhi ekstrakt: g/l

1.3.

Reducirajući šećeri: g/l

1.4.

Ukupna kiselina izražena kao vinska kiselina: g/l

1.5.

Ukupni sumporni dioksid: mg/l

2.   Destilacija vina za SNIF-NMR

2.1.

Opis aparata za destilaciju:

2.2.

Količina vina koja je destilirana/težina dobivenog destilata:

3.   Analiza destilata

3.1.

Udio alkohola u destilatu % (m/m):

4.   Rezultat izotopnih omjera deuterij/vodik u etanolu mjerenih s pomoću nuklearne magnetne rezonancije (NMR)

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R” =

5.   Parametri NMR-a

Izmjerena frekvencija:

6.   Rezultat izotopnog omjera 18O/16O u vinu

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Rezultat izotopnog omjera 18O/16O u moštu (ako je primjenjivo)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Rezultat izotopnog omjera 13C/12C u vinskom etanolu

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


PRILOG IV.

OBAVIJESTI IZ ČLANKA 33.

DIO I.

Obrazac za obavijest iz članka 33. stavka 1. točke (a)

Tablica

Popis vinorodnih područja

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Vinska godina:

 

Područja/regije

Površine stvarno zasađene vinovom lozom (ha) koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju (*1):

vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) (*2)

vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) (*3)

vina bez ZOI-ja/ZOZP-a koja su iz područja sa ZOI-jem/ZOZP-om

vina bez ZOI-ja/ZOZP-a koja nisu iz područja sa ZOI-jem/ZOZP-om

Ukupno

od toga ih je u stupcu 2. navedeno

od toga ih u stupcu 2. nije navedeno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu

 

 

 

 

 

 

Napomena:

vrijednosti koje je potrebno unijeti u stupac (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Rok za slanje obavijesti: 1. ožujka

DIO II.

Obrazac za obavijesti iz članka 33. stavka 1. točke (b)

Tablica A

Odobrenja za nove nasade – postotak

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

Ukupno zasađena površina (ha) (prošlog 31. srpnja):

 

Postupak koji se primjenjuje na nacionalnoj razini:

 

Ukupna površina (ha) za nove nasade na nacionalnoj razini, na temelju utvrđenog postotka:

 

Obrazloženja u pogledu ograničavanja postotka na nacionalnoj razini (ako je manji od 1 %):

Ukupna površina (ha) prenesena iz prethodne godine u skladu s člankom 7. stavkom 3.:

 

Ukupna površina (ha) koja se stavlja na raspolaganje za nove nasade na nacionalnoj razini:

 

Rok za obavješćivanje: 1. ožujka

Tablica B

Odobrenja za nove nasade – zemljopisna ograničenja

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

Ako je relevantno, ograničenja donesena na odgovarajućoj zemljopisnoj razini:

A.

po regiji,

ako je relevantno

Ograničena površina

regija 1.

 

regija 2.

 

 

B.

po „podregiji”,

ako je relevantno

Ograničena površina

podregija 1.

 

podregija 2.

 

 

C.

po području sa ZOI-jem/ZOZP-om,

ako je relevantno

Ograničena površina

područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.

 

područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.

 

 

D.

po području bez ZOI-ja/ZOZP-a,

ako je relevantno

Ograničena površina

područje bez ZOI-ja/ZOZP-a 1.

 

područje bez ZOI-ja/ZOZP-a 2.

 

 

Napomena:

Uz ovu tablicu potrebno je priložiti odgovarajuća opravdanja iz članka 63. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Rok za obavješćivanje: 1. ožujka

Tablica C

Odobrenja za nove nasade – objavljene odluke o kriterijima prihvatljivosti na odgovarajućoj zemljopisnoj razini

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

Kriteriji prihvatljivosti, ako je relevantno:

Kriteriji prihvatljivosti – članak 64. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članak 4. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273

Kriteriji koje je odabrala država članica: Da/Ne

Ako DA, ako je primjenjivo navedite odgovarajuću zemljopisnu razinu:

Članak 64. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

 

područje sa ZOI-jem 1.;

područje sa ZOI-jem 2.;

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273

 

područje sa ZOZP-om 1.;

područje sa ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Kriteriji koje je odabrala država članica: Da/Ne

Ako DA u pogledu članka 64. stavka 1. točke (d),

ako je primjenjivo navedite određenu zemljopisnu razinu:

Prioritetni kriteriji – članak 64. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013

Članak 64. stavak 2. točka (a)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (b)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (c)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (d)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (e)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (f)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (g)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Članak 64. stavak 2. točka (h)

 

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.;

regija, podregija, (područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.;

Napomena:

Ako DA u pogledu članka 64. stavka 1. točke (d), uz ovu tablicu potrebno je priložiti odgovarajuća opravdanja iz članka 64. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 4. stavka 5. Delegirane uredbe (EU) 2018/273.

Rok za obavješćivanje: 1. ožujka

Tablica D

Odobrenja za nove nasade – objavljene odluke o razmjernoj razdjeli i prioritetnim kriterijima na odgovarajućoj zemljopisnoj razini

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

Ukupna površina (ha) koja se stavlja na raspolaganje za nove nasade na nacionalnoj razini:

 

1.

Razmjerna razdjela, ako je relevantno:

Postotak površine koja se dodjeljuje na temelju proporcionalnosti na nacionalnoj razini:

 

Broj hektara:

 

2.

Prioritetni kriteriji, ako je relevantno:

Postotak površine koja se dodjeljuje prema prioritetnim kriterijima na nacionalnoj razini:

 

Broj hektara:

 

Informacije o jedinstvenoj ljestvici uspostavljenoj na nacionalnoj razini kako bi se ocijenila razina usklađenosti pojedinačnih zahtjeva s odabranim prioritetnim kriterijima (raspon vrijednosti, minimum i maksimum …):

2.1.

Ako se na nacionalnoj razini primjenjuju prioritetni kriteriji bez razlikovanja prema području

Odabrani prioritetni kriteriji i njihova važnost:

Prioritetni kriteriji: članak 64. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273

Članak 64. stavak 2. točka (a) (*)

Članak 64. stavak 2. točka (a) (**)

Članak 64. stavak 2. točka (b)

Članak 64. stavak 2. točka (c)

Članak 64. stavak 2. točka (d)

Članak 64. stavak 2. točka (e)

Članak 64. stavak 2. točka (f)

Članak 64. stavak 2. točka (g)

Članak 64. stavak 2. točka (h)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (***)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (****)

Važnost (od 0 do 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Početnik u poslu (napomena: nije moguće istodobno odabrati kriterij „početnik u poslu” i „mladi proizvođač”, primjenjuje se samo jedan od njih).

(**)

Mladi proizvođač.

(***)

Prijašnje ponašanje proizvođača.

(****)

Neprofitne organizacije sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljišta oduzeta u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela.

2.2.

Ako se na nacionalnoj razini primjenjuju prioritetni kriteriji uz razlikovanje prema području

2.2.1.

Područje 1.: (opišite teritorijalna ograničenja područja 1.)

Odabrani prioritetni kriteriji i njihova važnost:

[Ako za to određeno područje nije odabran ni jedan kriterij, u svim stupcima u nastavku upišite nulu]

Prioritetni kriteriji: članak 64. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273

Članak 64. stavak 2. točka (a) (*)

Članak 64. stavak 2. točka (a) (**)

Članak 64. stavak 2. točka (b)

Članak 64. stavak 2. točka (c)

Članak 64. stavak 2. točka (d)

Članak 64. stavak 2. točka (e)

Članak 64. stavak 2. točka (f)

Članak 64. stavak 2. točka (g)

Članak 64. stavak 2. točka (h)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (***)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (****)

Važnost (od 0 do 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Početnik u poslu (napomena: nije moguće istodobno odabrati kriterij „početnik u poslu” i „mladi proizvođač”, primjenjuje se samo jedan od njih).

(**)

Mladi proizvođač.

(***)

Prijašnje ponašanje proizvođača.

(****)

Neprofitne organizacije sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljišta oduzeta u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela.

2.2.n

Područje n: (opišite teritorijalna ograničenja područja n)

Odabrani prioritetni kriteriji i njihova važnost:

[Ako za to određeno područje nije odabran ni jedan kriterij, u svim stupcima u nastavku upišite nulu]

Prioritetni kriteriji: članak 64. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273

Članak 64. stavak 2. točka (a) (*)

Članak 64. stavak 2. točka (a) (**)

Članak 64. stavak 2. točka (b)

Članak 64. stavak 2. točka (c)

Članak 64. stavak 2. točka (d)

Članak 64. stavak 2. točka (e)

Članak 64. stavak 2. točka (f)

Članak 64. stavak 2. točka (g)

Članak 64. stavak 2. točka (h)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (***)

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2018/273 (****)

Važnost (od 0 do 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Početnik u poslu (napomena: nije moguće istodobno odabrati kriterij „početnik u poslu” i „mladi proizvođač”, primjenjuje se samo jedan od njih).

(**)

Mladi proizvođač.

(***)

Prijašnje ponašanje proizvođača.

(****)

Neprofitne organizacije sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljišta oduzeta u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela.

Rok za obavješćivanje: 1. ožujka.

DIO III.

Obrazac za obavijest iz članka 33. stavka 1. točke (e)

Tablica

Površine zasađene bez odgovarajućeg odobrenja nakon 31. prosinca 2015. i površine iskrčene u skladu s člankom 71. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Vinska godina ili razdoblje (1):

 

Područja/regije

Površine (ha) zasađene bez odgovarajućeg odobrenja za sadnju nakon 31. prosinca 2015.

Površine koje su proizvođači iskrčili tijekom vinske godine

Površine koje je država članica iskrčila tijekom vinske godine

Popis ukupnih površina neodobrenih nasada koje još nisu iskrčene na kraju vinske godine

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu:

 

 

 

Rok za slanje obavijesti: 1. ožujka.

DIO IV.

Obrazac za obavijesti iz članka 33. stavka 2. točke (a)

Tablica A

Odobrenja za nove nasade koje su zatražili podnositelji zahtjeva

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

Područja/regije

Broj hektara zatražen za nove nasade na području koje ispunjava uvjete za proizvodnju:

vina sa ZOI-jem (*4)

vina sa ZOZP-om (*5)

samo vina bez ZOI-ja/ZOZP-a

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu

 

 

 

 

Ako se primjenjuju ograničenja na odgovarajućoj zemljopisnoj razini (članak 63. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013):

po odgovarajućem području (koje nije područje) sa ZOI-jem/ZOZP-om:

Površina za koju je podnesen zahtjev (ha)

(1)

(2)

(područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.

 

(područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.

 

 

Rok za obavješćivanje: 1. studenoga.

Tablica B

Stvarno dodijeljena odobrenja za nove nasade i odbijene površine

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Predmetna godina:

 

Područja/regije

Stvarno dodijeljen broj hektara za nove nasade koji se nalaze na području koje ispunjava uvjete za proizvodnju:

Površina koju su odbili podnositelji zahtjeva (članak 7. stavak 3.) (ha)

vina sa ZOI-jem (*6)

vina sa ZOZP-om (*7)

samo vina bez ZOI-ja/ZOZP-a

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu

 

 

 

 

 

Površina koju su odbili podnositelji zahtjeva (članak 7. stavak 3.):

 

 

 

 

 

Ako se primjenjuju ograničenja na odgovarajućoj zemljopisnoj razini (članak 63. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013):

po odgovarajućem području (koje nije područje) sa ZOI-jem/ZOZP-om:

Dodijeljena površina (ha)

Površina koju su odbili podnositelji zahtjeva (članak 7. stavak 3.) (ha)

Površina (ha) za koju je podnesen zahtjev, a država članica je nije dodijelila iz sljedećih razloga:

prelazi utvrđena ograničenja

ne ispunjava kriterije prihvatljivosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 1.

 

 

 

 

(područje koje nije) područje sa ZOI-jem/ZOZP-om 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok za obavješćivanje: 1. studenoga.

DIO V.

Obrazac za obavijesti iz članka 33. stavka 1. točke (c) i članka 33. stavka 2. točke (b)

Tablica A

Odobrenja za ponovnu sadnju – primijenjena ograničenja

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Godina:

 

ako je primjenjivo, navedite ograničenja u pogledu ponovne sadnje za odgovarajuća područja sa ZOI-jem/ZOZP-om koja je donijela država članica kako je navedeno u članku 66. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članku 6. Delegirane uredbe (EU) 2018/273

Područje sa ZOI-jem, ako je primjenjivo

Doseg ograničenja (P (*8)/D (*9))

područje sa ZOI-jem 1.

 

područje sa ZOI-jem 2.

 

 

Područje sa ZOZP-om, ako je primjenjivo

Doseg ograničenja (P (*8)/D (*9))

područje sa ZOZP-om 1.

 

područje sa ZOZP-om 2.

 

 

Dodatne informacije koje se smatraju korisnima za objašnjenje primjene tih ograničenja:

Rok za obavješćivanje: 1. ožujka.

Tablica B

Stvarno dodijeljena odobrenja za ponovnu sadnju

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Vinska godina:

 

Područja/regije

Stvarno dodijeljen broj hektara za ponovnu sadnju vinograda koji se nalaze na područjima koja ispunjavaju uvjete za proizvodnju:

vina sa ZOI-jem (*10)

vina sa ZOZP-om (*11)

vina bez ZOI-ja/ZOZP-a

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu

 

 

 

 

Rok za obavješćivanje: 1. studenoga.

Napomena:

Podaci se odnose na vinsku godinu koja prethodi obavijesti.

DIO VI.

Obrazac za obavijesti iz članka 33. stavka 2. točke (c)

Prava sadnje dodijeljena do 31. prosinca 2015. i pretvorena u odobrenja – stvarno dodijeljena odobrenja

Država članica:

Datum obavijesti:

 

Vinska godina:

 

Područja/regije

Stvarno dodijeljen broj hektara za područja koja ispunjavaju uvjete za proizvodnju:

vina sa ZOI-jem (*12)

vina sa ZOZP-om (*13)

vina bez ZOI-ja/ZOZP-a

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za državu članicu

 

 

 

 

Rok za obavješćivanje: 1. studenoga.

Napomena:

Ovu je tablicu potrebno dostaviti za svaku vinsku godinu (od 1. kolovoza godine n-1 do 31. srpnja godine obavijesti) do 1. studenoga godine koja slijedi nakon isteka roka iz članka 68. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili roka koji je država članica odredila u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Uredbe.


(*1)  Podaci od 31. srpnja prethodne vinske godine.

(*2)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOZP-om ili za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla.

(*3)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOI-jem i vina bez oznake zemljopisnog podrijetla (stupac (3)), ili samo vina sa ZOZP-om i vina bez oznake zemljopisnog podrijetla (stupac (4)). Ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcima (3) i (4) ne bi trebala biti navedena u stupcima (5) i (6).

(1)  Podaci se odnose na vinsku godinu koja prethodi obavijesti.

(*4)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOZP-om ili za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (2) ne bi trebala biti navedena u stupcu (3).

(*5)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, ali ne i vina sa ZOI-jem; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu 3. ne bi trebala biti navedena u stupcu (4).

(*6)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOZP-om ili za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (2) ne bi trebala biti navedena u stupcu (3).

(*7)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, ali ne i vina sa ZOI-jem; nijedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (3) ne bi trebala biti navedena u stupcu (4).

(*8)  

Potpuno (P): ograničenje je apsolutno, ponovna sadnja koja bi bila u suprotnosti s donesenim ograničenjima potpuno je zabranjena.

(*9)  

Djelomično (D): ograničenje nije apsolutno, ponovna sadnja koja bi bila u suprotnosti s donesenim ograničenjima djelomično je dopuštena u mjeri koju je odredila država članica.

(*10)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOZP-om ili za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (2) ne bi trebala biti navedena u stupcu (3).

(*11)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, ali ne i vina sa ZOI-jem; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (3) ne bi trebala biti navedena u stupcu (4).

(*12)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina sa ZOZP-om ili za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (2) ne bi trebala biti navedena u stupcu (3).

(*13)  Takve površine mogu također ispunjavati uvjete za proizvodnju vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, ali ne i vina sa ZOI-jem; ni jedna od uzgojnih površina navedenih u stupcu (3) ne bi trebala biti navedena u stupcu (4).


Top