Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0273

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560

C/2017/8261

OJ L 58, 28.2.2018, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj

28.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 58/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/273

оd 11. prosinca 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 69., članak 89., članak 145. stavak 4., članak 147. stavak 3. i članak 223. stavak 2. te dio II. odjeljak D točku 5. Priloga VIII. toj uredbi,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 64. stavak 6. i članak 89. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3). Glava I. poglavlja III. i dio II. glave II. poglavlja II. odjeljka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sadržavaju pravila o programu odobravanja sadnje vinove loze i upravljanju njime, registru vinograda, pratećim dokumentima i certificiranju, ulaznom i izlaznom registru te zahtjevima za komunikaciju u sektoru vina i s pomoću njih se Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom pogledu. Ti bi akti trebali zamijeniti odgovarajuće odredbe uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008 (4) i (EZ) br. 436/2009 (5) te određene odredbe uredaba Komisije (EZ) br. 606/2009 (6) i (EZ) br. 607/2009 (7) o potvrđivanju sortnih vina i administrativnih pravila u vezi s ulaznim i izlaznim registrom. U interesu pojednostavnjenja novim delegiranim aktom trebalo bi obuhvatiti i odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (8).

(2)

U interesu pravne sigurnosti trebalo bi definirati određene pojmove koji se upotrebljavaju u ovoj Uredbi i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/274 (9). Prikladno je odrediti različite vrste područja zasađenih vinovom lozom i gospodarskih subjekata u vezi s posebnim pravima i zahtjevima koji su za svakog od njih predviđeni u objema uredbama.

(3)

Člankom 62. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se opći zahtjev prema kojemu države članice izdaju odobrenje za sadnju vinove loze na temelju zahtjeva koji podnesu proizvođači koji namjeravaju posaditi ili ponovno posaditi vinovu lozu. Međutim, u skladu sa stavkom 4. tog članka, određena područja izuzeta su od programa odobravanja. Potrebno je utvrditi pravila o uvjetima za primjenu tog izuzeća. Površine namijenjene za pokusne svrhe ili za proizvodnju loznih cijepova trebalo bi upotrebljavati za točno utvrđene svrhe kako bi se spriječilo izbjegavanje novog programa. Proizvodi od vinove loze dobiveni na tim površinama smiju se stavljati na tržište samo ako države članice smatraju da ne postoji rizik od tržišnih poremećaja. Trebalo bi dopustiti nastavak postojećih vinogradarskih pokusa i proizvodnje loznih cijepova prema pravilima koja su na njih primjenjiva prije stupanja na snagu Delegirane uredbe (EU) 2015/560. Kako bi se zajamčilo da površine čiji su vinski proizvodi ili proizvodi vinove loze namijenjeni isključivo za konzumaciju u kućanstvu vinogradara ne pridonose tržišnim poremećajima, potrebno je utvrditi ograničenje veličine i izuzeće učiniti podložnim uvjetu da se vinogradar ne bavi komercijalnom proizvodnjom vina. Iz istog razloga to bi izuzeće trebalo proširiti i na organizacije koje se ne bave komercijalnom djelatnošću. S obzirom na površine koje je zasadio proizvođač koji je izgubio određenu površinu zasađenu vinovom lozom zbog obveznog otkupa provedenog u javnom interesu u skladu s nacionalnim pravom, trebalo bi utvrditi uvjet u pogledu maksimalne površine novog područja kako se ne bi ugrozili opći ciljevi programa odobravanja sadnje vinove loze.

(4)

Člankom 64. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuju se pravila o dodjeli odobrenja za novu sadnju vinove loze te se utvrđuju kriteriji prihvatljivosti i prioritetni kriteriji koje mogu primjenjivati države članice. Trebalo bi utvrditi posebne uvjete povezane s nekim od kriterija prihvatljivosti i prioritetnih kriterija kako bi se za provedbu tih kriterija uspostavila jednaka pravila igre za sve te spriječilo da proizvođači kojima je dodijeljeno odobrenje izigraju sustav odobravanja. Osim toga, trebalo bi zadržati tri dodatna kriterija uvedena Delegiranom uredbom (EU) 2015/560: kriterij prihvatljivosti koji se odnosi na zlouporabu ugleda zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; prioritetni kriterij kojim se prednost daje onim proizvođačima koji udovoljavaju pravilima programa i nisu napustili vinograde na svojem gospodarstvu; i prioritetni kriterij kojim se prednost daje neprofitnim organizacijama sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljište oduzeto u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela. Kriterij prihvatljivosti odgovor je na potrebu zaštite ugleda određenih oznaka zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i ugleda određenih oznaka izvornosti jer se njime jamči da ih ne ugrožava nova sadnja vinove loze. Prvim prioritetnim kriterijem prednost se daje određenim podnositeljima zahtjeva na temelju njihova prethodnog ponašanja koje pokazuje da poštuju pravila programa odobravanja i ne podnose zahtjev za odobrenje za novu sadnju dok imaju površine zasađene vinovom lozom koje su izvan proizvodnje i za koje bi mogli dobiti odobrenje za ponovnu sadnju. Cilj je drugoga prioritetnog kriterija prednost dati neprofitnim organizacijama sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljište oduzeto u slučaju terorizma i drugih vrsta kaznenih djela, kako bi se promicala socijalna uporaba zemljišta koje bi inače bilo u opasnosti da ostane izvan proizvodnje.

(5)

Uzimajući u obzir članak 118. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te kako bi se odgovorilo na prirodne i društveno-gospodarske razlike i različite strategije uzgoja koje primjenjuju gospodarski subjekti u različitim dijelovima unutar određenog područja, državama članicama trebalo bi dopustiti da na regionalnoj razini, u posebnim dijelovima koji ispunjavaju uvjete za korištenje zaštićene oznake izvornosti (ZOI), posebnim dijelovima koji ispunjavaju uvjete za korištenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) ili dijelovima za koje se oznaka zemljopisnog podrijetla ne koristi, drukčije primjenjuju kriterije prihvatljivosti i prioritetne kriterije iz članka 64. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te tri dodatna kriterija prihvatljivosti i prioritetne kriterije. Različita primjena navedenih kriterija u različitim dijelovima određenog područja trebala bi se uvijek temeljiti na razlikama između tih dijelova.

(6)

Kako bi se odgovorilo na slučajeve izbjegavanja koji nisu predviđeni ovom Uredbom, države članice trebale bi donijeti mjere kojima će se spriječiti da podnositelji zahtjeva za odobrenje izbjegavaju kriterije prihvatljivosti i prioritetne kriterije u slučajevima kada njihova djelovanja nisu obuhvaćena posebnim odredbama o sprječavanju izbjegavanja koje su za određene kriterije prihvatljivosti i prioritetne kriterije utvrđene ovom Uredbom.

(7)

Člankom 66. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se mogućnost supostojanja vinove loze za koju se proizvođač obvezao da će je iskrčiti i novozasađene vinove loze. Kako bi se spriječile nepravilnosti, države članice trebale bi imati mogućnost primjerenim sredstvima osigurati izvršavanje obveze krčenja, uključujući zahtjev za polaganje jamstva pri dodjeli odobrenja za predviđenu ponovnu sadnju. Osim toga, potrebno je utvrditi da se u slučaju da se krčenje ne izvrši u četverogodišnjem roku utvrđenom tom odredbom vinova loza posađena na predmetnom području smatra neodobrenom.

(8)

Člankom 66. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 državama članicama dopušta se da na temelju preporuke priznatih i reprezentativnih strukovnih organizacija ograniče ponovnu sadnju u područjima koja ispunjavaju uvjete za proizvodnju vina sa zaštićenim oznakama izvornosti ili zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla. Trebalo bi definirati osnove ili razloge za takve odluke o ograničavanju kako bi se objasnile granice njihova područja primjene i istodobno osigurala koherentnost programa te spriječilo njegovo izbjegavanje. Trebalo bi osigurati da automatizam pri dodjeli odobrenja za ponovnu sadnju utvrđen člankom 66. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne sprječava mogućnost država članica da ograniče izdavanje odobrenja za određena područja u skladu s člankom 63. stavkom 2. točkom (b) i stavkom 3. te uredbe. Unatoč tome, trebalo bi objasniti da se određeni posebni slučajevi ne mogu smatrati izbjegavanjem programa.

(9)

Članak 145. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa da određene države članice vode registar vinograda koji sadržava ažurirane informacije o proizvodnom potencijalu. Pojedinosti o informacijama koje je potrebno obuhvatiti registrom vinograda trebalo bi utvrditi u ovoj Uredbi.

(10)

U skladu s člankom 147. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 vinski proizvodi mogu se stavljati u promet na području Unije samo sa službeno odobrenim pratećim dokumentom. Potrebno je utvrditi pravila o uporabi tog pratećeg dokumenta.

(11)

Iskustvo u državama članicama pokazalo je da područje primjene izuzeća od obveze prijevoza vinskih proizvoda s pratećim dokumentom može obuhvaćati veće udaljenosti i širi raspon aktivnosti, čime se olakšava kretanje vina bez sprječavanja zadovoljavajuće razine sljedivosti vinskih proizvoda. Također, sok od grožđa i mošt obuhvaćeni oznakama KN 2009 61 i 2009 69 koji se isporučuju gospodarskim subjektima koji se ne bave proizvodnjom vina posebice bi trebali biti izuzeti jer ti gospodarski subjekti nisu pod nadzorom tijela nadležnih za sektor vina te se sljedivost takvih proizvoda može osigurati s pomoću trgovinskog dokumenta.

(12)

Direktiva Vijeća 2008/118/EZ (10) sadržava usklađene aranžmane za određene trošarinske robe, uključujući određena alkoholna pića te predviđa elektronički trošarinski dokument i druge dokumente koji moraju pratiti pošiljke takve robe. U cilju utvrđivanja jedinstvenih pravila primjenjivih unutar Unije i pojednostavnjenja administrativnih formalnosti za gospodarske subjekte primjereno je predvidjeti da se dokumenti koji prate pošiljke vinskih proizvoda u svrhu primjene trošarinskih pravila smatraju i priznatim pratećim dokumentima u smislu Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(13)

Uzimajući u obzir članak 40. Direktive 2008/118/EZ te kako bi se ubrzale administrativne formalnosti za gospodarske subjekte i predstavila veća jamstva pouzdanosti za certifikaciju i sljedivost vinskih proizvoda, u pogledu pošiljaka vinskih proizvoda malih proizvođača i pošiljaka vinskih proizvoda koji nisu podložni trošarinama potrebno je priznati korištenje pojednostavnjenim informacijskim sustavom koji države članice uvode za izdavanje elektroničkih pratećih dokumenata kojim se omogućuje uporaba trgovinskog dokumenta koji sadržava barem pojedinosti potrebne za identificiranje proizvoda i za praćenje njegova kretanja. Međutim, kako bi se državama članicama koje se još ne koriste takvim informacijskim sustavom dopustilo da ga uspostave, potrebno je osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojega se prateći dokumenti mogu upotrebljavati i u papirnatom i u elektroničkom obliku.

(14)

Uzimajući u obzir članak 30. Direktive 2008/118/EZ, državama članicama trebalo bi dopustiti korištenje pojednostavnjenim postupcima i dokumentima koji im omogućuju praćenje kretanja vinskih proizvoda koje se provodi isključivo na njihovu državnom području.

(15)

Prateći dokumenti mogu poslužiti i za potvrdu određenih svojstava vinskih proizvoda općenito, a posebice godine njihove berbe ili sorti vinove loze te njihova ZOI-ja ili ZOZP-a. Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima, ovom bi se Uredbom trebali utvrditi uvjeti u kojima se prateći dokumenti mogu upotrebljavati u svrhu takve potvrde. Kako bi se pojednostavnile administrativne formalnosti za gospodarske subjekte i uklonilo opterećenje rutinskim obvezama nadležnih tijela, potrebno je odrediti da potonja pošiljatelje ovlaste da u pratećim dokumentima popune i sami potvrde podrijetlo ili izvor i svojstva vinskih proizvoda, godinu berbe ili sorte ili sorti vinove loze od kojih se proizvodi proizvode te ZOI ili ZOZP vina.

(16)

Kada gospodarski subjekti na zahtjev trećih zemalja moraju pružiti posebne potvrde o svojstvima vinskih proizvoda, ovom Uredbom trebala bi se pružiti mogućnost korištenja certificiranjem za izvezene vinske proizvode te osigurati uvjeti za njegovu izvornost i uporabu.

(17)

Osim pratećih dokumenata, carinskim propisima zahtijevaju se dodatni dokumenti, kao što su izvozne deklaracije, kao dokaz izvoza vinskih proizvoda. Stoga bi trebalo utvrditi dodatne postupke za sastavljanje i vrednovanje tih dokumenata u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) ili na temelju te uredbe.

(18)

Vinski proizvodi koji se ne prevoze u bocama podložniji su postupcima prijevare od označenih proizvoda punjenih u boce sa zatvaračem za jednokratnu uporabu. Stoga bi za takve pošiljke od nadležnog tijela na mjestu ukrcaja trebalo zatražiti prethodne informacije o pojedinostima sadržanima u pratećem dokumentu, osim ako se ne upotrebljava informacijski sustav kojim se nadležno tijelo na mjestu iskrcaja obavješćuje o tim pojedinostima.

(19)

Radi kontrola koje nadležna tijela provode na prijevozu pošiljaka proizvoda trećih zemalja koji su pušteni u slobodni promet ili proizvoda Unije koji su prvobitno bili izvezeni, a zatim ponovno uvezeni u Uniju, na dokumentima koji prate pošiljke takvih proizvoda nakon puštanja u slobodni promet trebalo bi biti zatraženo upućivanje na dokumente koji se upotrebljavaju za puštanje u slobodni promet ili, u slučaju proizvoda podrijetlom iz Unije, na prateći dokument izdan za početnu otpremu ili drugi prihvaćeni dokument kojim se dokazuje podrijetlo proizvoda.

(20)

U interesu pravne sigurnosti trebalo bi utvrditi pravila za usklađivanje radnje koju primatelj mora poduzeti u slučaju odbijanja proizvoda koji se prevozi s priloženim pratećim dokumentom i navesti s kojim se pratećim dokumentom proizvod može naknadno prevoziti.

(21)

Kako bi se riješili slučajevi u kojima nadležno tijelo utvrdi da je pošiljatelj ozbiljno prekršio pravila Unije ili nacionalna pravila u sektoru vina u pogledu prijevoza vinskih proizvoda s pratećim dokumentima ili uvjeta proizvodnje ili sastava takvih proizvoda ili ima opravdani razlog za sumnju o takvom kršenju te u cilju omogućavanja nadležnim tijelima da prate naknadno kretanje ili da odluče o budućoj uporabi predmetnog proizvoda, prikladno je utvrditi detaljne odredbe o postupku koji nadležno tijelo može zahtijevati za prateće dokumente te o razmjeni informacija i uzajamnoj pomoći među nadležnim tijelima u takvim slučajevima.

(22)

Kako bi se osigurao odvraćajući učinak ili obnovila zakonitost u slučaju kršenja koje nije ozbiljno u vezi s pratećim dokumentima za prijevoz vinskih proizvoda, trebalo bi utvrditi pravila kojima se nadležnom tijelu koje je otkrilo nepravilnosti omogućuje da poduzme odgovarajuće mjere za reguliranje takvog prijevoza ili da poduzme odgovarajuće mjere u vezi s nepravilnostima, uključujući zabranu stavljanja na tržište predmetnih proizvoda, te da obavijesti nadležno tijelo na mjestu ukrcaja.

(23)

U interesu pravne sigurnosti prikladno je da se propišu pravila koja se odnose na slučajeve više sile ili na nepredviđene događaje tijekom prijevoza kako bi prijevoznik bio svjestan onoga što je potrebno za reguliranje prijevoza o kojem je riječ.

(24)

Člankom 90. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se da uvezeni vinski proizvodi obuhvaćeni tim člankom budu popraćeni potvrdom koju je sastavilo nadležno tijelo u zemlji podrijetla proizvoda i izvješćem o analizi koje je sastavilo tijelo ili odjel koji je odredila treća zemlja podrijetla. Kako bi se smanjio broj dokumenata potrebnih za uvoz u Uniju i olakšale kontrole koje vrše nadležna tijela država članica, tu bi potvrdu i to izvješće o analizi trebalo kombinirati kako bi bili obuhvaćeni jednim dokumentom, dokumentom VI-1. U cilju osiguravanja pravne sigurnosti i olakšavanja trgovine trebalo bi osigurati da se takav dokument smatra certifikatom svojstava vinskih proizvoda, godine berbe ili sorte ili sorti vinove loze ili ZOI-ja ili ZOZP-a.

(25)

Radi usklađivanja i ublažavanja administrativnog opterećenja za gospodarske subjekte i države članice, izuzeća od zahtjeva predočavanja dokumenta VI-1 za vinske proizvode koji se uvoze u Uniju trebalo bi uskladiti s izuzećima koja se primjenjuju na dokumente s pošiljkama vinskih proizvoda nakon njihova puštanja u slobodni promet unutar Unije, sa sustavom Unije o oslobođenju od carina utvrđenim u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/2009 (12) i s izuzećima koja proizlaze iz posebnih konvencija o diplomatskim odnosima koje su sklopljene s trećim zemljama.

(26)

Kako bi se nadležnim tijelima država članica omogućilo da primjenjuju usklađene postupke i da se koriste istom vrstom dokumenta bez obzira na državu članicu odredišta uvezenih proizvoda, potrebno je osigurati uzorak dokumenta VI-1 i njegov izvadak, izvadak VI-2, te pojedinosti u vezi s postupkom koji treba slijediti za njihovo izdavanje.

(27)

Potrebno je utvrditi pravila za uporabu dokumenta VI-1 i izvatka VI-2 kako bi se osiguralo da sve uključene strane slijede jednak postupak puštanja pošiljke u slobodni promet. Uzimajući u obzir poslovnu praksu, trebalo bi objasniti da u slučaju kada je pošiljka vina podijeljena, nadležna tijela treba ovlastiti da pod svojim nadzorom daju pripremiti izvatke dokumenta VI-1 koji prate svaku novu pošiljku koja nastane takvom podjelom.

(28)

U cilju olakšavanja trgovine i pojednostavnjenja posrednog uvoza prikladno je utvrditi pravila kojima se određuju slučajevi u kojima nisu potrebne dodatne analize uvoza iz treće zemlje osim zemlje podrijetla vinskih proizvoda.

(29)

U cilju rješavanja specifičnosti određenih vina, kao što su likerska vina i vina obogaćena za destilaciju te vina koja nose oznaku zemljopisnog podrijetla, potrebno je utvrditi pravila u vezi s uporabom dokumenta VI-1 za pošiljke takvih vina. Kako bi se olakšao zadatak izvoznika i tijela, predočavanje dokumenta VI-1 trebalo bi biti dovoljno za potvrdu oznake zemljopisnog podrijetla ili vinskog podrijetla alkohola dodanog likerskim vinima ili vinima obogaćenima za destilaciju ako su ispunjeni određeni uvjeti.

(30)

Radi lakše trgovine s trećim zemljama koje su sklopile sporazume s Unijom koji uključuju klauzule o tješnjoj suradnji na sprječavanju prijevara i koje održavaju dobre trgovinske odnose s Unijom, prikladno je ovlastiti proizvođače u tim zemljama da sami izdaju dokumente VI-1 te da se ti dokumenti smatraju dokumentima koje su izdala nadležna tijela trećih zemalja, ili tijela ili odjeli koje su treće zemlje odredile kako je navedeno u članku 90. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kao što je već dopušteno za vina podrijetlom iz Unije.

(31)

Uzimajući u obzir razvoj računalnih sustava u sektoru vina te radi lakšeg praćenja kretanja i kontrola vinskih proizvoda, prikladno je odobriti i uporabu računalnih sustava i elektroničkih dokumenata koje izdaju nadležna tijela trećih zemalja ili izravno gospodarski subjekti trećih zemalja pod nadzorom svojih nadležnih tijela. Ipak, upotreba računalnih sustava trebala bi biti podložna ispunjavanju određenih minimalnih uvjeta i priznanju od strane Unije da sustav kontrola uspostavljen u trećoj zemlji nudi dovoljna jamstva u pogledu vrste, podrijetla i sljedivosti vinskih proizvoda koji se iz te treće zemlje uvoze u Uniju. Stoga je nužno utvrditi te minimalne uvjete. Radi pojednostavnjenja i ubrzavanja postupaka za gospodarske subjekte i nadležna tijela za izdavanje izvadaka VI-2, prikladno je dopustiti tijelima država članica da takve izvatke izdaju s pomoću računalnih sustava, u skladu s postupcima koje oni uspostavljaju.

(32)

Na temelju članka 147. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, fizičke ili pravne osobe koje posjeduju vinske proizvode dužne su voditi ulazni i izlazni registar za te proizvode. Međutim, vođenje registra određenim bi gospodarskim subjektima čije zalihe ili prodaja ne premašuju određene pragove ili koji prodaju samo u svojim prostorima, predstavljalo nerazmjerno opterećenje. Stoga bi ih trebalo izuzeti iz te obveze. Države članice trebale bi voditi popis onih gospodarskih subjekata koji su obvezni voditi ulazni i izlazni registar u svrhu transparentnosti i kontrole. Također, kako bi se osigurala sljedivost i praćenje kretanja i zaliha vinskih proizvoda, trebalo bi utvrditi pravila o potrebi zasebnog registra za svako poduzeće, o pojedinostima o tome kako ga voditi te o poslovima koji se bilježe u registar.

(33)

Ovom Uredbom trebalo bi osigurati zajednička pravila primjenjiva na sve gospodarske subjekte. U cilju olakšavanja kontrola države članice trebale bi ipak imati mogućnost uspostavljanja dopunskih pravila o registracijskim podacima o određenim proizvodima ili poslovima koje treba uključiti u registar te zahtijevati od gospodarskih subjekata da obavješćuju o određenim postupcima koje treba zabilježiti u registar. Međutim, s obzirom na to da bi te obavijesti mogle prouzročiti nerazmjerna administrativna opterećenja za određene gospodarske subjekte, opravdano je ograničiti mogućnost država članica da zahtijevaju takve obavijesti.

(34)

Kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o tržišnim informacijama za praćenje i upravljanje tržištem, a istodobno ograničavajući administrativno opterećenje, trebalo bi utvrditi odredbe kako bi se osiguralo da uključeni gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u državama članicama koje su obvezne održavati registar vinograda dostave izjave o proizvodnji i zalihama. Međutim, države članice koje nisu obvezne održavati registar vinograda trebale bi imati mogućnost zahtijevati takve izjave. Kako bi se izbjeglo umnožavanje podataka, one države članice koje primjenjuju registar vinograda koji sadržava godišnje ažurirane informacije o površini zasađenoj vinovom lozom u vezi sa svakim od vinogradara trebale bi imati mogućnost izuzeti gospodarske subjekte od prijave površine u izjavama o proizvodnji.

(35)

U cilju poboljšanja sljedivosti i upravljanja tržištem državama članicama trebalo bi dopustiti prikupljanje dopunskih podataka o proizvodnji grožđa i mošta namijenjenih za vinarstvo. U tu bi svrhu države članice trebale imati mogućnost zahtijevati izjave o berbi.

(36)

U cilju poboljšanja sljedivosti i upravljanja tržištem državama članicama trebalo bi dopustiti prikupljanje podataka o poslovima koji se mogu provoditi između stvarnog datuma berbe i datuma podnošenja izjava o proizvodnji i berbi u vezi s obradom ili stavljanjem na tržište obranog grožđa i nastalog mošta ili soka od grožđa.

(37)

Radi poboljšane transparentnosti i upravljanja tržištem, pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi države članice ne bi se trebalo sprječavati da zahtijevaju sveobuhvatnije informacije. Osim toga, u slučajevima kad proizvodnja ili zalihe ne postoje državama članicama trebalo bi biti dopušteno da gospodarske subjekte izuzmu od podnošenja izjava.

(38)

Za potrebe članka 89. Uredbe (EU) br. 1306/2013 trebalo bi utvrditi jedinstvena pravila o kontrolama koje treba provesti u vezi s unutarnjim tržištem. Stoga bi tijelima zaduženima za praćenje gospodarstva i stavljanja na tržište vinskih proizvoda trebalo osigurati potrebne instrumente za provođenje učinkovitih kontrola u skladu s jedinstvenim pravilima primjenjivima u Uniji u pogledu proizvodnog potencijala, registra vinograda, pratećih dokumenata te ulaznog i izlaznog registra.

(39)

Kako bi se zajamčile neometane kontrole i uzorkovanje grožđa i vinskih proizvoda, potrebno je donijeti odredbe kojima se zainteresiranim stranama onemogućuje sprječavanje tih kontrola te kojima ih se obvezuje da olakšaju uzorkovanje i osiguraju podatke koji se traže na temelju ove Uredbe.

(40)

U cilju omogućavanja učinkovitih sredstava državama članicama za rješavanje rizika od prijevarne manipulacije vinom uspostavljena je analitička banka izotopnih podataka iz članka 89. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, kojom upravlja Europski referentni centar za kontrolu u sektoru vina uspostavljen u okviru Zajedničkog istraživačkog centra. Uporaba referentnih postupaka izotopne analize osigurat će učinkovite kontrole povezane s obogaćivanjem vinskih proizvoda ili dodavanjem vode tim proizvodima. Zajedno s ostalim analitičkim tehnikama analitička banka izotopnih podataka pomaže pri provjeravanju sukladnosti vinskih proizvoda s prijavljenim podrijetlom i sortom. U tu bi svrhu trebalo utvrditi odredbe za uporabu referentnih metoda izotopne analize te za vođenje i ažuriranje analitičke banke podataka.

(41)

Države članice trebale bi osigurati učinkovitost rada tijela zaduženih za kontrole u sektoru vina. U tu bi svrhu trebalo uskladiti postupke kontrole među nadležnim tijelima u državama članicama u kojima je za kontrole u sektoru vina zaduženo više nadležnih tijela, a države članice trebale bi odrediti jedno tijelo zaduženo za vezu s drugim državama članicama i Komisijom.

(42)

Kako bi se olakšale kontrole u cijeloj Uniji, države članice trebale bi poduzeti potrebne korake kako bi osigurale da službenici nadležnih tijela imaju odgovarajuće istražne ovlasti da jamče usklađenost s pravilima.

(43)

U cilju osiguranja sljedivosti vinskih proizvoda i usklađenosti s pravilima Unije u sektoru vina nadležna tijela iz sektora vina trebala bi održavati usklađenost kontrola i pristupa informacijama nadležnih tijela u sektoru vina. Kako bi se u potpunosti udovoljilo ovom koordiniranom pristupu, različita tijela uključena u kontrole vinskih proizvoda podložnih trošarinama trebala bi imati pristup informacijama o kretanju tih proizvoda koje se provodi na temelju Direktive 2008/118/EZ i Uredbe (EZ) br. 684/2009. U tu je svrhu prikladno uzeti u obzir računalni sustav za kretanje i nadzor trošarinskih proizvoda utvrđenih Odlukom br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(44)

Međusobna ovisnost tržišta u sektoru vina i trgovina između država članica i trećih zemalja zahtijeva usku suradnju između različitih tijela zaduženih za kontrole. Za učinkovitu suradnju među državama članicama pri primjeni pravila iz sektora vina, nadležnim tijelima država članica trebalo bi omogućiti da se na zahtjev povežu s nadležnim tijelima druge države članice. U tu bi svrhu trebalo utvrditi pravila za uređenje uzajamne pomoći na zahtjev. U cilju pojednostavnjenja izračuna izdataka koji se odnose na uzimanje i slanje uzoraka, analizu i organoleptičko ispitivanje te angažiranje stručnjaka trebalo bi utvrditi načelo da te izdatke snosi nadležno tijelo države članice koje je naručilo uzorkovanje ili usluge stručnjaka.

(45)

Kako bi se poboljšala učinkovitost uzajamne pomoći nadležnih tijela, ova bi Uredba trebala sadržavati odredbu o dokaznoj snazi rezultata kontrola provedenih u skladu s njom u državi članici koja nije država članica u kojoj je kontrola provedena.

(46)

Radi učinkovitog suzbijanja prijevara, ozbiljnih opasnosti od prijevare ili poduzimanja odgovarajućih mjera u slučajevima u kojima se sumnja u neusklađenost vinskih proizvoda s pravilima Unije ili se ona otkrije, tijela predmetnih država članica za vezu trebala bi imati mogućnost međusobnog obavješćivanja o takvim slučajevima. U tu bi se svrhu predmetne države članice trebale koristiti informacijskim sustavima koje je Komisija stavila na raspolaganje.

(47)

Člankom 64. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđene su administrativne kazne u slučaju neusklađenosti s obzirom na kriterije prihvatljivosti, preuzete obveze i druge obveze koje proizlaze iz primjene sektorskoga poljoprivrednog zakonodavstva. U skladu s člankom 71. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 treba predvidjeti administrativne kazne za neodobrenu sadnju. Kako bi se osigurao odvraćajući učinak, države članice trebale bi biti u mogućnosti stupnjevati te kazne ovisno o komercijalnoj vrijednosti vina proizvedenih u predmetnim vinogradima. Minimalna vrijednost tih kazni trebala bi odgovarati prosječnom godišnjem prihodu po hektaru površina zasađenih vinovom lozom na razini Unije, izmjerenom u bruto marži po hektaru površina zasađenih vinovom lozom. Progresivno stupnjevanje trebalo bi utvrditi polazeći od navedene minimalne vrijednosti, ovisno o vremenu neusklađenosti. Državama članicama trebalo bi isto tako omogućiti primjenu većih minimalnih kazni za proizvođače na određenom području ako je minimalna vrijednost koja je utvrđena na razini Unije manja od procijenjenog prosječnog godišnjeg prihoda po hektaru predmetnog područja. Takvo povećanje minimalne vrijednosti kazni trebalo bi biti razmjerno procijenjenom prosječnom godišnjem prihodu po hektaru za područje u kojemu se nalazi neodobreni nasad vinove loze.

(48)

Radi osiguranja brze i učinkovite zaštite potrošača nužno je predvidjeti mogućnost da se za gospodarske subjekte za koje se ustanovi ili sumnja da ne postupaju u skladu s pravilima Unije o proizvodnji ili o prijevozu vinskih proizvoda ili pratećim dokumentima, obustavi korištenje pratećim dokumentima i postupcima certificiranja ili korištenje pojednostavnjenim aranžmanima ili elektroničkim postupcima u slučaju prijevare ili rizika za zdravlje potrošača.

(49)

Kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe i primjereno praćenje tržišta vina, potrebno je utvrditi kazne s odvraćajućim učinkom koje države članice primjenjuju u skladu s ozbiljnosti i ponavljanjem neispunjavanja obveza u slučajevima kada se ne poštuje vođenje ulaznog i izlaznog registra, podnošenje izjava ili davanje obavijesti.

(50)

Kako bi se osiguralo pravedno postupanje s gospodarskim subjektima, trebalo bi utvrditi pravila za slučajeve očite pogreške i izvanrednih okolnosti.

(51)

U skladu s člankom 223. Uredbe (EU) br. 1308/2013 trebalo bi utvrditi pravila o obavijestima koje države članice trebaju dostaviti Komisiji. U tu je svrhu prikladno utvrditi prirodu i vrstu informacija koje će se dostavljati i uvjete objavljivanja tih informacija.

(52)

Kako bi se olakšala provjera dokumenata za uvoz vinskih proizvoda koje izdaju treće zemlje, Komisija bi trebala popisati i objaviti popis nadležnih tijela, imenovanih tijela ili odjela te ovlaštenih proizvođača vina o kojima su treće zemlje izvijestile radi sastavljanja takvih dokumenata. Radi olakšavanja zahtjeva u pogledu obavješćivanja i pomoći između država članica i Komisije, s jedne strane, i trećih zemalja, s druge strane, Komisija bi trebala objaviti i tijelo za vezu određeno u svakoj trećoj zemlji za kontakte s Komisijom i državama članicama.

(53)

Kako bi se osigurala kvaliteta vinskih proizvoda, trebalo bi utvrditi odredbe za provedbu zabrane prekomjernog prešanja grožđa. Provjera pravilne primjene te zabrane zahtijeva odgovarajuće praćenje nusproizvoda vinarstva i njihove krajnje uporabe. U tu svrhu trebalo bi odrediti pravila o minimalnom postotku alkohola u nusproizvodima nakon prešanja grožđa te o uvjetima obveznog odlaganja nusproizvoda koje posjeduju fizičke ili pravne osobe ili skupine osoba, pod nadzorom nadležnih tijela država članica. Budući da su takvi uvjeti izravno povezani s postupkom proizvodnje vina, trebalo bi ih navesti zajedno s enološkim postupcima i primjenjivim ograničenjima za proizvodnju vina utvrđenima Uredbom (EZ) br. 606/2009. Stoga bi tu uredbu na odgovarajući način trebalo izmijeniti.

(54)

U interesu jasnoće i pravne sigurnosti trebalo bi izbrisati odredbe uredaba (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 koje se zamjenjuju ovom Uredbom i Provedbenom uredbom (EU) 2018/274. Iz istog razloga Uredbu (EZ) br. 436/2009 i Delegiranu uredbu (EU) 2015/560 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013, odnosno Uredbe (EU) br. 1308/2013, u pogledu:

(a)

programa odobravanja sadnje vinove loze;

(b)

registra vinograda;

(c)

priznatih pratećih dokumenata, certificiranja i pravila za uvoz vina;

(d)

ulaznog i izlaznog registra;

(e)

obveznih izjava;

(f)

kontrole i analitičke banke izotopnih podataka;

(g)

nadležnih tijela i njihove uzajamne pomoći;

(h)

kazni;

(i)

obavijesti i objava informacija o kojima se obavještava.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2018/274 primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„vinogradar” znači fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, čije se gospodarstvo nalazi na području Unije, kako je utvrđeno člankom 52. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i koji posjeduje površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, ili se na to područje primjenjuju izuzeća u pokusne svrhe ili za proizvodnju loznih cijepova iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe;

(b)

„vinski proizvodi” znači proizvodi navedeni u dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013, osim vinskog octa obuhvaćenog oznakama KN 2209 00 11 i 2209 00 19;

(c)

„vinogradarska parcela” znači poljoprivredna parcela kako je utvrđeno u članku 67. stavku 4. točki (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 koja je zasađena vinovom lozom u cilju komercijalne proizvodnje vinskih proizvoda ili primjene izuzeća u pokusne svrhe ili za lozne cijepove iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe;

(d)

„napušteno vinogradarsko područje” znači površina zasađena vinovom lozom koja se više od pet vinskih godina ne obrađuje redovito u cilju dobivanja proizvoda namijenjenih tržištu, ne dovodeći u pitanje posebne slučajeve koje su odredile države članice, čijim se krčenjem proizvođaču više ne dodjeljuje odobrenje za ponovnu sadnju u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(e)

„proizvođač grožđa” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja prikuplja urod grožđa s površine zasađene vinovom lozom kako bi se to grožđe stavilo na tržište za proizvodnju vinskih proizvoda koju provode treće strane ili ga prerađuje u vinske proizvode na svojem gospodarstvu ili se oni prerađuju u njegovo ime, u komercijalne svrhe;

(f)

„prerađivač” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja provodi preradu vina ili u čije se ime vrši prerada kojom nastaju vina, likerska vina, pjenušava i biser vina, gazirana pjenušava i gazirana biser vina, kvalitetna pjenušava vina ili kvalitetna aromatična pjenušava vina;

(g)

„trgovac u maloprodaji” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, čija poslovna djelatnost uključuje izravnu prodaju vina i mošta potrošaču u malim količinama, što utvrđuje svaka država članica, uzimajući pritom u obzir posebne značajke trgovine i distribucije, ali ne uključujući osobe koje se koriste podrumima opremljenima za skladištenje ili postrojenjima za punjenje vinskih boca u velikim količinama i one koje se bave putujućom trgovinom nepakiranim vinom;

(h)

„punjenje boca” znači stavljanje vina kao gotovog proizvoda u komercijalne svrhe u spremnike kapaciteta najviše 60 litara;

(i)

„punitelj boca” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koje pune boce ili koje ih daju puniti u svoje ime;

(j)

„trgovac” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, osim privatnih potrošača ili trgovaca u maloprodaji, koje posjeduju zalihe vinskih proizvoda u komercijalne svrhe ili su uključene u njihovu prodaju, a možda ih i pune u boce, osim destilerija;

(k)

„vinska godina” znači tržišna godina u sektoru vina iz članka 6. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Za potrebe poglavlja od IV. do VIII. ove Uredbe, uz izuzetak članka 47., i poglavlja od IV. do VII. Provedbene uredbe (EU) 2018/274, „proizvođač” znači fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja sama u komercijalne svrhe u vino prerađuje svježe grožđe, mošt ili mlado vino koje je još u fermentaciji ili ih u svoje ime daje preraditi u vino.

3.   Za potrebe članka 10. stavka 1. „mali proizvođač” znači proizvođač koji u prosjeku proizvodi manje od 1 000 hl vina po vinskoj godini, na temelju prosječne godišnje proizvodnje tijekom barem tri uzastopne vinske godine.

Države članice mogu odlučiti da definicija „malog proizvođača” ne obuhvaća proizvođače koji kupuju svježe grožđe, mošt ili mlado vino koje je još u fermentaciji kako bi ih preradili u vino.

POGLAVLJE II.

PROGRAM ODOBRAVANJA SADNJE VINOVE LOZE

Članak 3.

Površine izuzete iz programa odobravanja sadnje vinove loze

1.   Program odobravanja sadnje vinove loze utvrđen u dijelu II. glavi I. poglavlju III. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne primjenjuje se na sadnju ili ponovnu sadnju na područjima iz članka 62. stavka 4. navedene Uredbe koja ispunjavaju odgovarajuće uvjete utvrđene stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Sadnja ili ponovna sadnja na područjima namijenjenima za pokusne svrhe ili za proizvodnju loznih cijepova podliježe slanju prethodne obavijesti nadležnim tijelima. U toj se obavijesti navode sve odgovarajuće informacije o predmetnim područjima te razdoblje u kojem će se provoditi pokus ili razdoblje u kojem će rasadnik loznih cijepova biti u proizvodnji. Nadležna tijela obavješćuje se i o produljenjima tih razdoblja.

Ako se smatra da ne postoji rizik od tržišnih poremećaja, države članice mogu odlučiti da se tijekom razdoblja iz prvog podstavka grožđe proizvedeno na tim područjima i vinski proizvodi dobiveni od tog grožđa mogu stavljati na tržište. Na kraju navedenih razdoblja proizvođač:

(a)

dobiva odobrenje u skladu s člankom 64. ili 68. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za predmetno područje, tako da se grožđe proizvedeno na tom području i vinski proizvodi dobiveni od tog grožđa mogu staviti na tržište; ili

(b)

o vlastitom trošku krči takvo područje u skladu s člankom 71. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Sva područja namijenjena za pokuse ili proizvodnju loznih cijepova koja su zasađena prije 1. siječnja 2016. nakon dodjele prava nove sadnje moraju i nakon tog datuma ispunjavati uvjete utvrđene za korištenje takvim pravima, i to sve do isteka razdoblja pokusa ili razdoblja proizvodnje loznih cijepova za koje su ta prava dodijeljena. Nakon isteka tih razdoblja primjenjuju se pravila utvrđena u prvom i drugom podstavku.

3.   Sadnja ili ponovna sadnja na površinama čiji su vinski proizvodi ili proizvodi vinove loze namijenjeni isključivo za konzumaciju u kućanstvu vinogradara podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

takva površina ne premašuje 0,1 ha;

(b)

predmetni se vinogradar ne bavi komercijalnom proizvodnjom vina ili komercijalnom proizvodnjom ostalih vinskih proizvoda.

Za potrebe ovog stavka države članice mogu smatrati određene organizacije koje se ne bave komercijalnom djelatnošću istovrijednima kućanstvu vinogradara.

Države članice mogu odlučiti da sadnje iz prvog podstavka podliježu slanju obavijesti.

4.   Proizvođač koji je izgubio određenu površinu zasađenu vinovom lozom zbog obveznog otkupa provedenog u javnom interesu u skladu s nacionalnim pravom ima pravo zasaditi novu površinu uz uvjet da takva novozasađena površina ne premašuje 105 % izgubljene površine u smislu čiste kulture. Novozasađena površina upisuje se u registar vinograda.

5.   Krčenje površina na koje se primjenjuje izuzeće iz stavaka 2. i 3. ne dovodi do odobrenja za ponovnu sadnju na temelju članka 66. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Međutim, takvo se odobrenje dodjeljuje u slučaju krčenja površina koje su novozasađene u okviru izuzeća iz stavka 4.

Članak 4.

Kriteriji za dodjelu odobrenja

1.   Kada države članice primjenjuju kriterij prihvatljivosti utvrđen u članku 64. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013, primjenjuju se pravila utvrđena odjeljkom A Priloga I. ovoj Uredbi.

Države članice mogu primjenjivati i dodatni objektivan i nediskriminirajući kriterij prema kojemu zahtjev ne smije predstavljati znatan rizik zlouporabe ugleda određenih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, što se pretpostavlja dok javna tijela ne dokažu da postoji taj rizik.

Pravila u pogledu primjene tog dodatnog kriterija utvrđena su u odjeljku B Priloga I.

2.   Kada pri dodjeli odobrenja za novu sadnju države članice odluče primjenjivati jedan ili više kriterija prihvatljivosti iz članka 64. stavka 1. točaka od (a) do (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te dodatni kriterij iz stavka 1. ovog članka, mogu primjenjivati te kriterije na nacionalnoj ili nižoj teritorijalnoj razini.

3.   Kada države članice primjenjuju jedan ili više prioritetnih kriterija navedenih u članku 64. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013, primjenjuju se pravila utvrđena u odjeljcima od A do H Priloga II. ovoj Uredbi.

Države članice mogu isto tako primjenjivati dodatne objektivne i nediskriminirajuće kriterije koji se odnose na prethodno ponašanje proizvođača i neprofitnih organizacija sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljište oduzeto u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela. Pravila u pogledu primjene tih dodatnih kriterija utvrđena su u odjeljku I. Priloga II.

4.   Kada pri dodjeli odobrenja za novu sadnju države članice odluče primjenjivati jedan ili više prioritetnih kriterija iz članka 64. stavka 2. točaka od (a) do (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te dodatne kriterije iz stavka 3. ovog članka, mogu primjenjivati te kriterije ujednačeno na nacionalnoj razini ili uz različite stupnjeve važnosti u različitim dijelovima država članica.

5.   Primjena jednog kriterija ili više njih navedenih u članku 64. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kao kriterija prihvatljivosti na jednoj od zemljopisnih razina iz članka 63. stavka 2. smatra se valjano opravdanom za potrebe članka 64. stavka 1. točke (d) te uredbe ako je cilj te primjene rješavanje posebnog problema koji pogađa vinogradarski sektor na toj konkretnoj zemljopisnoj razini i koji je moguće riješiti jedino takvim ograničenjem.

6.   Ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena u prilozima I. i II. u pogledu posebnih kriterija prihvatljivosti i prioritetnih kriterija, države članice prema potrebi donose dodatne mjere kako bi spriječile da podnositelji zahtjeva za odobrenje izbjegavaju kriterije prihvatljivosti i prioritetne kriterije uključene u te priloge.

Članak 5.

Odobrenja za predviđenu ponovnu sadnju

Dodjelu odobrenja proizvođačima koji se obvežu iskrčiti površinu zasađenu vinovom lozom u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice mogu uvjetovati polaganjem jamstva.

U svakom slučaju, ako proizvođači ne izvrše krčenje do kraja četvrte godine od datuma na koji je vinova loza posađena, na predmetnu neiskrčenu površinu primjenjuje se članak 71. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 6.

Ograničenja ponovne sadnje

Države članice mogu ograničiti ponovnu sadnju na temelju članka 66. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako se određena površina koja će se ponovno zasaditi nalazi u području za koje je izdavanje odobrenja za novu sadnju ograničeno u skladu s člankom 63. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te uz uvjet da takvu odluku opravdava potreba izbjegavanja poznatog rizika znatnog obezvrjeđivanja određene zaštićene oznake izvornosti (ZOI) ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP).

Rizik znatnog obezvrjeđivanja iz prvog stavka ne postoji ako:

(a)

se određena površina koja će se ponovno zasaditi nalazi na istom području ZOI-ja ili ZOZP-a kao i iskrčena površina i ako je ponovna sadnja vinove loze u skladu s istim ZOI-jem ili ZOZP-om kao i iskrčena površina;

(b)

je cilj ponovne sadnje proizvodnja vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, uz uvjet da podnositelj zahtjeva preuzme iste obveze kao što su one koje su u odjeljcima A i B točki 2. Priloga I. ovoj Uredbi utvrđene u vezi s novom sadnjom.

POGLAVLJE III.

REGISTAR VINOGRADA

Članak 7.

Minimalne informacije sadržane u registru vinograda

1.   Za potrebe članka 145. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u državama članicama koje provode program odobravanja sadnje vinove loze, ažurirane informacije sadržane u registru vinograda obuhvaćaju barem pojedinosti i specifikacije utvrđene prilozima III. i IV. ovoj Uredbi u vezi sa svakim od vinogradara.

2.   Za potrebe članka 145. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u državama članicama koje ne provode program odobravanja sadnje vinove loze, ali koje provode nacionalne programe potpore za restrukturiranje ili prenamjenu vinograda, ažurirane informacije sadržane u registru vinograda obuhvaćaju barem pojednostavnjene pojedinosti i specifikacije određene Prilogom III. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE IV.

PRATEĆI DOKUMENTI I PRAVILA ZA UVOZ VINSKIH PROIZVODA

ODJELJAK I.

PRATEĆI DOKUMENTI ZA PRAĆENJE I CERTIFICIRANJE VINSKIH PROIZVODA

Članak 8.

Opća pravila

1.   Za potrebe članka 147. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, svaki prijevoz vinskih proizvoda koji se provodi među vinogradarima, proizvođačima grožđa, proizvođačima, prerađivačima, puniteljima boca ili trgovcima ili od njih trgovcima za maloprodaju, popraćen je pratećim dokumentom.

Gospodarski subjekti iz prvog podstavka imaju mogućnost predočiti prateći dokument nadležnim tijelima tijekom prijevoza.

2.   Prateći dokument može se upotrijebiti samo za jednu pošiljku.

3.   Države članice sastavljaju i ažuriraju popis gospodarskih subjekata iz ovog članka. Ako takav popis ili registar već postoji za druge potrebe, može se upotrebljavati i za potrebe ove Uredbe.

Članak 9.

Izuzeća

1.   Odstupajući od članka 8. , prateći dokument nije potreban u sljedećim slučajevima:

(a)

vinski proizvodi koji se prevoze od vinograda do prostora za proizvodnju vina, između dvaju prostora istog poduzeća ili između prostora koji pripadaju skupini proizvođača, bez promjene vlasnika, uz uvjet da se prijevoz obavlja u svrhu proizvodnje vina, prerade, skladištenja ili punjenja u boce, ukupna cestovna udaljenost ne premašuje 70 km, a prijevoz se odvija isključivo na državnom području jedne države članice ili su ga odobrila nadležna tijela predmetnih država članica;

(b)

komina i vinski talog:

i.

koji se prevoze u destileriju ili postrojenje za proizvodnju octa kad je proizvod popraćen otpremnicom proizvođača na temelju uvjeta koje su utvrdila nadležna tijela države članice u kojoj prijevoz započinje, ili

ii.

kad se prijevoz obavlja zbog povlačenja proizvoda iz postupka proizvodnje vina ili iz bilo koje druge prerade grožđa pod nadzorom nadležnih tijela, kako je predviđeno člankom 14. stavkom 1. točkom (b) podtočkom vii. i člankom 18. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2018/274;

(c)

sok od grožđa i mošt obuhvaćeni oznakama KN 2009 61 i 2009 69 koji se isporučuju gospodarskim subjektima koji se ne bave proizvodnjom vina, kad je proizvod popraćen trgovinskim dokumentom;

(d)

vinski proizvodi koji su proizvedeni i prevoze se isključivo unutar državnog područja država članica koje ne podliježu obvezi održavanja registra vinograda u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(e)

sljedeći slučajevi vinskih proizvoda koji se prevoze isključivo unutar državnog područja države članice u spremnicima s nazivnom zapremninom od najviše 60 litara:

i.

vinski proizvodi u označenim spremnicima nazivne zapremnine od 10 litara ili manje opremljeni zatvaračem za jednokratnu uporabu, kada ukupna količina ne premašuje:

5 litara ili 5 kilograma u slučaju koncentriranog rektificiranog ili nerektificiranog mošta;

100 litara za sve druge proizvode;

ii.

vino ili sok od grožđa namijenjeni diplomatskim predstavništvima, konzulatima i sličnim ustanovama u okviru količina koje su im odobrene;

iii.

vino ili sok od grožđa:

sadržani u privatnim domaćinstvima, koji nisu namijenjeni za prodaju,

na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima za tamošnju uporabu;

iv.

vino, djelomično fermentirano vino, djelomično fermentirani mošt i mošt koje prevoze pojedinci i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju primatelja ili članova njegove obitelji, kada količina koja se prevozi ne premašuje 30 litara;

v.

svaki proizvod namijenjen za znanstvene ili tehničke pokuse, kada količina koja se prevozi ne premašuje jedan hektolitar;

vi.

komercijalni uzorci;

vii.

uzorci za nadležno tijelo ili imenovani laboratorij.

2.   Kad prateći dokument nije potreban, pošiljatelji moraju u svakom trenutku moći dokazati točnost svih informacija zabilježenih u ulaznom i izlaznom registru predviđenom u poglavlju V. ili drugim registrima koje zatraži država članica u kojoj je započeo prijevoz.

Članak 10.

Priznati prateći dokumenti

1.   Nadležna tijela priznaju sljedeće dokumente kao prateće dokumente, uz uvjet da su u skladu s uvjetima utvrđenima u stavcima od 2. do 5. i u Prilogu V.:

(a)

za vinske proizvode koji se otpremaju unutar države članice ili među državama članicama, ne dovodeći u pitanje točku (b) ovog podstavka:

i.

jedan od dokumenata iz članka 21. stavka 6. ili članka 26. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ za proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine unutar Unije, uz uvjet da se u njemu jasno navodi jedinstvena referentna oznaka iz članka 21. stavka 3. te direktive („broj ARC”), sastavlja se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 684/2009 (14) i, ako se upotrebljava dokument iz članka 26. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ, pošiljatelj udovoljava odredbama tog stavka 1.;

ii.

pojednostavnjeni prateći dokument iz članka 34. stavka 1. Direktive 2008/118/EZ, sastavljen i korišten u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 (15), za trošarinsku robu koja se kreće unutar Unije, nakon puštanja u promet u državi članici u kojoj je započeo prijevoz;

iii.

jedan od sljedećih dokumenata, sastavljen u skladu s uvjetima koje je utvrdila država članica otpreme, za vinske proizvode koji podliježu trošarini koje otpremaju mali proizvođači na temelju članka 40. Direktive 2008/118/EZ i za vinske proizvode koji ne podliježu trošarini:

ako se država članica koristi informacijskim sustavom, tiskani primjerak tako sastavljenog elektroničkog administrativnog dokumenta ili bilo koji trgovinski dokument u kojem se jasno navodi posebni administrativni kôd („kôd MVV”) koji taj sustav dodjeljuje elektroničkom administrativnom dokumentu, uz uvjet da je dokument sastavljen u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima;

ako se država članica ne koristi informacijskim sustavom, administrativni dokument ili trgovinski dokument s navedenim kodom MVV koji dodjeljuje nadležno tijelo, uz uvjet da su dokument i njegova preslika ovjereni u skladu sa stavkom 3. ovog članka;

(b)

za vinske proizvode koji se otpremaju u treću zemlju ili na područje kako je definirano u članku 5. stavcima 2. i 3. Direktive 2008/118/EZ, jedan od dokumenata iz točke (a) podtočke i. ili iii.

Dokumenti iz prvog podstavka točke (a) podtočke iii. druge alineje mogu se upotrebljavati samo do 31. prosinca 2020.

2.   Dokumenti iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) uključuju podatke navedene u odjeljku A Priloga V. ili omogućuju nadležnim tijelima pristup tim informacijama.

Ako se na tim dokumentima nalazi broj ARC koji dodjeljuje računalni sustav iz članka 21. stavka 2. Direktive 2008/118/EZ ili kôd MVV koji dodjeljuje informacijski sustav koji je uspostavila država članica otpreme iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii. prve alineje, informacije iz odjeljka A Priloga V. ovoj Uredbi moraju biti sadržane u sustavu koji se upotrebljava.

3.   Dokumenti iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii. druge alineje i njihove preslike ovjeravaju se prije otpreme:

(a)

datumom, potpisom službenika nadležnog tijela i pečatom koji stavlja službenik; ili

(b)

datumom, potpisom pošiljatelja i stavljanjem od strane pošiljatelja, prema potrebi:

i.

posebnog pečata u skladu s predloškom iz odjeljka C Priloga V.;

ii.

ili pečata koji su propisala nadležna tijela; ili

iii.

oznake uređaja za stavljanje pečata koji su odobrila nadležna tijela.

Poseban pečat ili propisani pečat iz točke (b) može biti unaprijed otisnut na obrascima, ako se tisak obavlja na stroju za tiskanje koji je odobren u tu svrhu.

4.   U slučaju vinskih proizvoda koji se uvoze iz treće zemlje, dokumenti iz stavka 1. prvog podstavka točke (a) upućuju na certifikat sastavljen u zemlji podrijetla u skladu s člankom 20.

5.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu druge dokumente priznati kao prateće dokumente, uključujući dokumente nastale računalnim postupkom namijenjenim pojednostavnjenju postupka u pogledu prijevoza vinskih proizvoda koji se provodi isključivo na njihovu državnom području i kad se izravno izvozi iz njihova državnog područja.

Članak 11.

Potvrda o podrijetlu ili izvoru, svojstvima, godini berbe ili sorti grožđa i ZOI-ju ili ZOZP-u

1.   Dokumenti iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočaka i. i iii. smatraju se potvrdom o podrijetlu ili izvoru, kvaliteti i svojstvima vinskog proizvoda, godini berbe ili sorti ili sortama grožđa od kojih je proizveden te, kada je to primjenjivo, o ZOI-ju ili ZOZP-u. U tu svrhu pošiljatelj ili ovlaštena osoba koja djeluje u ime pošiljatelja unosi u polje 17 l tih dokumenata odgovarajuće informacije utvrđene u dijelu I. Priloga VI.

2.   Pošiljatelj potvrđuje točnost podataka koji se traže u skladu sa stavkom 1. na temelju ulaznog i izlaznog registra koje treba voditi u skladu s poglavljem V. ili ovjerenih podataka u dokumentima koji su pratili prethodne pošiljke predmetnog proizvoda i službenih kontrola usklađenosti koje provode nadležna tijela u skladu s poglavljem VII.

3.   Ako su države članice uvele obvezu da kontrolno tijelo koje je određeno u tu svrhu sastavlja potvrdu o ZOI-ju ili ZOZP-u za vinske proizvode proizvedene na njihovu državnom području, prateći dokument uključuje upućivanje na tu potvrdu, naziv i, prema potrebi, elektroničku adresu kontrolnog tijela.

Članak 12.

Potvrda o izvezenim vinskim proizvodima

1.   Kad nadležna tijela treće zemlje odredišta zahtijevaju potvrdu iz članka 11. za vinske proizvode otpremljene u tu treću zemlju, ta potvrda mora imati jedan od sljedećih oblika:

(a)

elektronički administrativni dokument ili bilo koji drugi trgovinski dokument koji se upotrebljava u skladu s člankom 21. stavkom 6. Direktive 2008/118/EZ ili dokument iz članka 10. stavka 1. točke (a) podtočke iii. ove Uredbe, uz uvjet da pošiljatelj ili ovlaštena osoba koja djeluje u ime pošiljatelja naznači odgovarajuće informacije utvrđene u dijelu I. Priloga VI. ovoj Uredbi;

(b)

posebna potvrda o izvozu sastavljena na temelju predviđenog obrasca i zahtjeva utvrđenih u dijelu II. Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Potvrda iz stavka 1. točke (b) smatra se vjerodostojnom kada je potvrđena datumom i potpisom pošiljatelja ili ovlaštene osobe koja djeluje u ime pošiljatelja te kada pošiljatelj na potvrdi kao administrativnu oznaku navede broj ARC ili kôd MVV koji je pratećem dokumentu dodijelilo nadležno tijelo.

3.   Članak 11. stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na potvrdu iz stavka 1.

Članak 13.

Dokumenti koji se upotrebljavaju kao dokaz o izvozu

1.   Ako se vinski proizvodi prevoze na temelju dokumenta iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke i., potvrda o izvozu iz članka 28. Direktive 2008/118/EZ, koju je sastavio carinski ured izvoza u skladu s člankom 334. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (16), dokaz je izlaska iz carinskog područja Unije.

2.   Ako se vinski proizvodi prevoze na temelju dokumenta iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii., dokaz izlaska iz carinskog područja Unije utvrđuje se u skladu s člankom 334. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447. U tom slučaju pošiljatelj ili ovlaštena osoba koja djeluje u ime pošiljatelja na prateći dokument zapisuje referentni broj izvozne deklaracije iz članka 331. te uredbe, a koju izdaje carinski ured izvoza, koristeći se jednim od upućivanja iz odjeljka D Priloga V. ovoj Uredbi.

3.   Vinske proizvode koji se privremeno izvoze na temelju aranžmana vanjske proizvodnje u skladu s člankom 210. točkom (d) Uredbe (EU) br. 952/2013 u skladu s glavom VII. poglavljima I. i V. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (17) i glavom VII. poglavlja I. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u jednu od država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) za skladištenje, zrenje i/ili pakiranje, uz prateći dokument prati i podatkovna tablica propisana u preporuci Vijeća za carinsku suradnju od 3. prosinca 1963. U toj tablici u poljima rezerviranima za opis proizvoda daje se opis u skladu s propisima Unije i nacionalnim propisima te količine vina koje se prevozi.

Ti se podaci preuzimaju iz izvornika pratećeg dokumenta koji je pratio prijevoz vina do carinarnice u kojoj je podatkovna tablica izdana. Vrsta, datum i broj dokumenta koji je prethodno pratio pošiljku također se bilježe u podatkovnoj tablici.

Kad se proizvodi iz prvog podstavka vraćaju na carinsko područje Unije, nadležna carinarnica EFTA-e propisno popunjava podatkovnu tablicu. Smatra se da je taj dokument istovrijedan pratećem dokumentu za prijevoz do carinarnice odredišta u Uniji ili puštanja u potrošnju, uz uvjet da dokument u polju „opis robe” sadržava informacije navedene u prvom podstavku.

Mjerodavna carinarnica u Uniji stavlja pečat na presliku ili fotokopiju dokumenta koji podnosi primatelj ili njegov predstavnik i vraća mu ga za potrebe ove Uredbe.

Članak 14.

Pošiljka nepakiranih vinskih proizvoda

1.   Ako se računalni sustav ili informacijski sustav iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii. prve alineje ili članka 10. stavka 5. ne upotrebljava ili ako taj sustav ne omogućuje obavješćivanje nadležnog tijela u mjestu iskrcaja, pošiljatelj pošiljke nepakiranih vinskih proizvoda dostavlja, najkasnije u trenutku odlaska prijevoznog sredstva, presliku pratećeg dokumenta nadležnom tijelu na čijem se području nalazi mjesto ukrcaja za sljedeće proizvode:

(a)

proizvodi podrijetlom iz Unije, u količini većoj od 60 litara:

i.

vina namijenjena za preradu u vina sa ZOI-jem ili ZOZP-om, sortna vina ili vina s oznakom godine berbe, ili vina namijenjena za pakiranje radi prodaje kao takva;

ii.

djelomično fermentirani mošt;

iii.

koncentrirani mošt, rektificiran ili nerektificiran;

iv.

svježi mošt kojemu je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola;

v.

sok od grožđa;

vi.

koncentrirani sok od grožđa;

(b)

proizvodi koji nisu podrijetlom iz Unije, u količini većoj od 60 litara:

i.

svježe grožđe, osim stolnog grožđa;

ii.

mošt;

iii.

koncentrirani mošt, rektificiran ili nerektificiran;

iv.

djelomično fermentirani mošt;

v.

svježi mošt kojemu je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola;

vi.

sok od grožđa;

vii.

koncentrirani sok od grožđa;

viii.

likersko vino za pripremu proizvoda koji nisu obuhvaćeni oznakom KN 2204;

(c)

proizvodi, neovisno o njihovu podrijetlu i količini koja se prevozi, ne dovodeći u pitanje izuzeća iz članka 9.:

i.

vinski talog;

ii.

vinska komina namijenjena za destilaciju ili drugu vrstu industrijske prerade;

iii.

„piquette”;

iv.

vino pojačano za destilaciju;

v.

vino proizvedeno od sorata grožđa koje u klasifikaciji koju su sastavile države članice na temelju članka 81. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za administrativnu jedinicu u kojoj su ubrane nisu navedene kao vinske sorte grožđa;

vi.

proizvodi koji se ne mogu nuditi ili isporučivati za izravnu ljudsku potrošnju.

Nadležno tijelo na čijem se području nalazi mjesto ukrcaja obavještava nadležno tijelo na čijem se području nalazi mjesto iskrcaja da je prijevoz započeo.

2.   Odstupajući od stavka 1. države članice mogu utvrditi različita razdoblja za prosljeđivanje preslike pratećeg dokumenta u pogledu pošiljki vinskih proizvoda koji se prevoze isključivo na njihovu državnom području.

Članak 15.

Pošiljke proizvoda iz treće zemlje ili proizvoda Unije koje su prvotno izvezene u treću zemlju

1.   Za prijevoz pošiljke proizvoda iz treće zemlje koji se stavljaju u slobodni promet unutar carinskog područja Unije, prateći dokument temelji se na dokumentu VI-1 iz članka 20. ili jednakovrijednom dokumentu iz članka 26. ili 27. te uključuje sljedeće informacije ili omogućuje nadležnim tijelima pristup tim informacijama:

(a)

broj dokumenta VI-1 ili upućivanje na jedan od dokumenata iz članaka 26. i 27.;

(b)

naziv i adresa nadležnog tijela treće zemlje koje je ispunilo dokument iz točke (a) ili ovlastilo proizvođača da ga ispuni;

(c)

datum kada je dokument iz točke (a) ispunjen.

Gospodarski subjekt mora biti u mogućnosti predočiti dokument VI-1, jednakovrijedan dokument iz članaka 26. ili 27. ili izvadak VI-2 iz članka 22. kada to zatraže nadležna tijela država članica.

2.   Za sve pošiljke vinskih proizvoda koji potječu iz Unije unutar carinskog područja Unije, koji su prvotno izvezeni u treću zemlju ili na državno područje iz članka 5. stavaka 2. i 3. Direktive 2008/118/EZ, prateći dokument uključuje sljedeće informacije ili omogućuje nadležnim tijelima pristup tim informacijama:

(a)

upućivanje na prateći dokument iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (b) ove Uredbe, sastavljen za prvotnu pošiljku; ili

(b)

upućivanja na druge popratne dokumente koje priprema uvoznik, kojima se dokazuje podrijetlo proizvoda i koje nadležno tijelo smatra zadovoljavajućima za stavljanje u promet u Uniji.

3.   Ako se upotrebljava računalni sustav iz članka 21. stavka 2. Direktive 2008/118/EZ ili informacijski sustav države članice otpreme, informacije navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka moraju biti sadržane u sustavu koji se upotrebljava.

Članak 16.

Odbijanje od strane primatelja

Kad primatelj odbije cjelokupan proizvod ili dio proizvoda koji se prevozi uz prateći dokument, na unutarnju stranu dokumenta upisuje „odbio primatelj”, zajedno s datumom i potpisom primatelja te, kad je to potrebno, oznakom odbijene količine u litrama ili kilogramima.

U tom se slučaju proizvod može vratiti pošiljatelju s istim pratećim dokumentom ili se može držati u prostorima prijevoznika dok se ne ispuni novi dokument koji pri ponovnoj otpremi prati proizvod.

Članak 17.

Potvrda pratećeg dokumenta u slučaju teške povrede ili neusklađenosti

1.   Kad nadležno tijelo utvrdi da pošiljatelj prevozi ili je prevozio vinski proizvod koji nije usklađen s odredbama Unije ili nacionalnim odredbama donesenima na temelju njih, u pogledu njegovih uvjeta proizvodnje ili njegova sastava, ili vinski proizvod u vezi s kojim je počinjena teška povreda povezana s pratećim dokumentima, ili kad to tijelo ima opravdan razlog da sumnja na takvu povredu, ono može zahtijevati da pošiljatelj ispuni novi prateći dokument za taj vinski proizvod i da ga nadležno tijelo potvrdi.

Potvrda se nakon izdavanja može povezati s uvjetima o budućoj uporabi proizvoda ili o zabrani stavljanja proizvoda na tržište. Sadržava pečat, potpis službenika nadležnog tijela i datum.

2.   Tijelo iz stavka 1. izvješćuje tijelo koje ima teritorijalnu nadležnost za mjesto ukrcaja. Kad je riječ o prijevozu unutar Unije, primjenjuje se uzajamna pomoć ili izvješće o sumnji na neusklađenost na temelju članaka 43. i 45.

Članak 18.

Mjere u slučaju kršenja povezanih s pratećim dokumentima osim teških povreda

1.   Kad nadležno tijelo utvrdi da se pošiljka za koju se traži prateći dokument prevozi bez takvog dokumenta ili je prati dokument koji sadržava pogrešne ili nepotpune podatke, dužno je poduzeti mjere potrebne za uređenje takvog prijevoza, ispravljanjem svih materijalnih pogrešaka ili ispunjavanjem novog dokumenta.

Nadležno tijelo iz prvog podstavka stavlja pečat na dokumente ispravljene ili ispunjene na temelju te odredbe. Ispravljanje nepravilnosti ne smije odgoditi prijevoz o kojem je riječ dulje nego što je to nužno.

U slučaju ponovljenih nepravilnosti od strane istog pošiljatelja tijelo iz stavka 1. prvog podstavka izvješćuje tijelo koje ima teritorijalnu nadležnost za mjesto ukrcaja. Kad je riječ o prijevozu unutar Unije, primjenjuje se uzajamna pomoć ili izvješće o sumnji na neusklađenost na temelju članaka 43. i 45.

2.   Kad prijevoz nije moguće urediti u smislu stavka 1. prvog podstavka, tijelo iz tog podstavka zaustavlja prijevoz. Izvještava pošiljatelja da je prijevoz zaustavljen te o nastalim poduzetim mjerama. Te mjere mogu uključivati zabranu stavljanja proizvoda na tržište.

Članak 19.

Viša sila ili nepredviđeni događaji

Ako se tijekom prijevoza zbog više sile ili kojeg nepredviđena događaja pošiljka za koju se traži prateći dokument mora razdijeliti ili se pošiljka u cijelosti ili djelomično izgubi, prijevoznik traži da nadležno tijelo najbliže području na kojem se dogodio incident ili djelovanje više sile sastavi zapisnik o činjenicama i da poduzme potrebne mjere i uredi prijevoz o kojem je riječ.

ODJELJAK II.

PRATEĆI DOKUMENTI ZA PUŠTANJE UVEZENIH VINSKIH PROIZVODA U SLOBODNI PROMET

Članak 20.

Potvrda o sukladnosti uvezenih vinskih proizvoda

1.   Prateći dokument za uvoz vinskih proizvoda sadržava certifikat i izvješće o analizi iz članka 90. stavka 3. točke (a), odnosno točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i čini jedan dokument, dalje u tekstu „dokument VI-1”. Međutim, nije potrebno popuniti dio za izvješće o analizi u dokumentu VI-1 kada proizvodi nisu namijenjeni za izravnu ljudsku potrošnju.

Nadležna tijela i imenovana tijela ili odjeli iz članka 90. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ona su iz članka 51. stavka 1. točaka (a) i (b) ove Uredbe u odnosu na predmetne treće zemlje.

2.   Dokument VI-1 sastavlja se i upotrebljava u skladu s člancima od 22. do 25. i smatra se da se njime potvrđuje da uvezeni proizvod:

(a)

ima svojstva vinskog proizvoda u skladu s pravom Unije ili je usklađen s bilateralnim sporazumima koji su na snazi između Unije i treće zemlje;

(b)

proizveden je od grožđa posebne godine berbe ili je proizveden od sorte ili sorti vinove loze koje su određene;

(c)

gdje je to primjenjivo, usklađen je sa specifikacijama oznake zemljopisnog podrijetla u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (sporazum TRIPS), zakonodavstvom Unije o oznakama zemljopisnog podrijetla ili sporazumom o priznavanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla između Unije i treće zemlje iz koje vino potječe.

Članak 21.

Izuzeća

Odstupajući od članka 90. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 primjenjuju se sljedeća izuzeća:

(a)

dokument VI-1 nije potrebno predočiti za:

i.

proizvode u označenim spremnicima opremljenima zatvaračem za jednokratnu uporabu nazivne zapremnine od 10 litara ili manje, kad ukupna količina ne premašuje 100 litara, bez obzira sastoji li se od zasebnih pošiljki ili ne;

ii.

vino i sok od grožđa koji su dio osobnog vlasništva fizičkih osoba koje prenose svoje mjesto prebivališta iz treće zemlje u Uniju u smislu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1186/2009;

iii.

vino koje jedna fizička osoba šalje u spremnicima drugoj fizičkoj osobi u smislu članka 25. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 do najviše 30 litara po pošiljci;

iv.

vino, mošt i sok od grožđa koji se nalaze u osobnoj prtljazi putnika u smislu članka 41. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 do najviše 30 litara po putniku;

v.

vino i sok od grožđa za trgovačke sajmove kako je određeno u članku 90. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, uz uvjet da su navedeni proizvodi punjeni u označene spremnike od najviše dvije litre i zatvoreni mehanizmom za zatvaranje za jednokratnu uporabu;

vi.

količine vina, mošta i soka od grožđa u spremnicima koji nisu navedeni u točki v., koji se uvoze za potrebe znanstvenih i tehničkih eksperimenata, do najviše 100 litara;

vii.

vino i sok od grožđa uvezeni u skladu s odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.;

viii.

vina i sok od grožđa koji se drže uskladišteni na brodovima i zrakoplovima u međunarodnom prijevozu;

ix.

vina i sok od grožđa podrijetlom iz Unije i koji se tamo pune u boce i zatim izvoze u treću zemlju, vraćaju na carinsko područje Unije i stavljaju u slobodni promet;

(b)

u slučaju kada se vino puni u označene spremnike kapaciteta od najviše 60 litara, koji su zatvoreni mehanizmom za zatvaranje za jednokratnu uporabu i uz uvjet da vino potječe iz zemlje koja je ponudila posebna jamstva koja je Unija prihvatila kako je navedeno u dijelu IV. odjeljka A Priloga VII., potrebno je u dijelu za izvješće o analizi dokumenta VI-1 popuniti samo sljedeće podatke:

i.

stvarnu alkoholnu jakost izraženu volumenom;

ii.

ukupnu kiselost;

iii.

ukupni sadržaj sumpornog dioksida.

Članak 22.

Pravila za sastavljanje dokumenta VI-1 i izvatka VI-2

1.   Dokument VI-1 sastavlja se na obrascu koji odgovara primjerku u dijelu I. Priloga VII. u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima tim prilogom.

Dokument potpisuju službenik nadležnog tijela i službenik imenovanog tijela ili odjela navedenog na popisu iz članka 51. stavka 1.

Proizvod prate izvornik i preslika dokumenta VI-1.

Izvadak, dalje u tekstu „izvadak VI-2”, može se sastaviti u skladu s primjerkom prikazanim u dijelu II. Priloga VII., a sadržava podatke koji se nalaze u dokumentu VI-1 ili, u slučaju da je predočen izvadak VI-2, na tom izvatku VI-2 i ima pečat carinarnice Unije. Proizvod prate izvornik i dvije preslike izvatka VI-2.

2.   Dokumenti VI-1 i izvadci VI-2 moraju imati serijski broj koji za dokumente VI-1 dodjeljuje nadležno tijelo čija službena osoba potpisuje dokument, a za izvatke VI-2 carinarnica koji ih pečati.

Članak 23.

Uporaba dokumenta VI-1 i izvadaka VI-2

Izvornik i preslika dokumenta VI-1 ili izvornik i preslike izvatka VI-2 uručuju se nadležnim tijelima države članice u kojoj se obavljaju carinske formalnosti potrebne za stavljanje pošiljke na koju se odnose u slobodni promet nakon obavljenih formalnosti na sljedeći način:

(a)

carinska tijela ovjeravaju stražnju stranu izvornika i preslike dokumenta VI-1 ili izvornika i preslikâ izvatka VI-2, vraćaju izvornik dokumenta VI-1 ili izvornik i presliku izvatka VI-2 predmetnoj osobi i čuvaju presliku dokumenta VI-1 ili izvatka VI-2 najmanje pet godina;

(b)

ako se pošiljka ponovno šalje prije stavljanja u slobodan promet, novi pošiljatelj daje carinskim tijelima koja nadziru pošiljku dokument VI-1 ili izvadak VI-2 koji se odnosi na pošiljku ili, ako pošiljku prati izvadak VI-2 koji je prethodno ispunjen i izvadak VI-2 koji je naknadno ispunjen, ta dva izvatka VI-2.

U slučaju da se izvadak VI-2 daje zajedno s dokumentom VI-1, carinska tijela provjeravaju odgovaraju li podaci upisani u dokumentu VI-1 onima upisanima u izvatku VI-2. U slučaju naknadno ispunjenog izvatka VI-2 koji se predaje zajedno s izvatkom VI-2 koji je prethodno ispunjen, carinska tijela provjeravaju odgovaraju li podaci uneseni u taj prethodno ispunjeni izvadak VI-2 podacima unesenima u izvadak VI-2 ispunjen naknadno te pečate potonji, koji je tada jednakovrijedan izvatku VI-2 koji je prethodno ispunjen.

Carinska tijela ovjeravaju stražnju stranu izvornika i preslike dokumenta VI-1 ili izvatka VI-2 koji je prethodno ispunjen.

Novome pošiljatelju vraćaju izvornik dokumenta VI-1 i svih izvadaka VI-2, a preslike čuvaju najmanje pet godina.

Međutim, izvadak VI-2 nije potrebno ispunjavati u slučaju kada se pošiljka proizvoda ponovno izvozi u treću zemlju;

(c)

u slučaju kada se pošiljka prije stavljanja u slobodan promet dijeli, predmetna osoba izvornik i presliku dokumenta VI-1 ili prethodno ispunjenog izvatka VI-2 koji se odnosi na pošiljku koja se dijeli daje carinskim tijelima koja nadziru pošiljku zajedno s izvornikom prethodno ispunjenog izvatka VI-2 za svaku novu pošiljku i njihove dvije preslike.

Carinska tijela provjeravaju jesu li podaci upisani u dokumentu VI-1 ili prethodno ispunjenom izvatku VI-2 u skladu s onima u naknadno ispunjenom izvatku VI-2 za svaku novu pošiljku. Ako su usklađeni, carinska tijela pečate potonji koji je tada jednakovrijedan prethodno ispunjenom izvatku VI-2 te ovjeravaju stražnju stranu izvornika i preslike dokumenta VI-1 ili izvatka VI-2 koji je prethodno ispunjen. Carinska tijela vraćaju predmetnoj osobi izvornik naknadno ispunjenog izvatka VI-2 zajedno s izvornikom dokumenta VI-1 ili izvatka VI-2 koji je prethodno popunjen, a presliku svakog od tih dokumenata čuvaju najmanje pet godina.

Članak 24.

Uporaba dokumenta VI-1 u slučaju posrednog uvoza

U slučajevima kada se vino izvozi iz treće zemlje na čijem je državnom području proizvedeno (dalje u tekstu „zemlja podrijetla”) u drugu treću zemlju (dalje u tekstu „zemlja izvoznica”) prije nego što se izveze u Uniju, dokument VI-1 za predmetno vino smatra se važećim za uvoz u Uniju ako su ga sastavila nadležna tijela zemlje izvoznice bez dodatnih analiza tog vina na temelju dokumenta VI-1 ili jednakovrijednog dokumenta koje su sastavila nadležna tijela zemlje podrijetla ako je vino:

(a)

punjeno u boce i označeno u zemlji podrijetla te je ostalo nepromijenjeno; ili

(b)

izvozi se u rinfuzi iz zemlje podrijetla i puni se u boce te se označuje u zemlji izvoznici bez ikakve dodatne prerade.

Dokument VI-1 zemlje izvoznice ima potvrdu nadležnog tijela te zemlje da je predmetno vino ono vino na koje upućuje prvi stavak te da ispunjava uvjete iz tog stavka.

Izvornik ili ovjerena preslika dokumenta VI-1 ili jednakovrijednog dokumenta zemlje podrijetla prilaže se dokumentu VI-1 zemlje izvoznice.

Nadležna tijela trećih zemalja za potrebe ovog članka jesu ona navedena na popisu iz članka 51. stavka 1.

Članak 25.

Posebna pravila o certificiranju određenih vina

1.   Za likerska vina i vina obogaćena za destilaciju dokumenti VI-1 priznaju se kao važeći samo u slučaju kada nadležno tijelo navedeno na popisu iz članka 51. stavka 1. unese sljedeće u polje 14.:

„alkohol dodan ovom vinu certificiran je kao vinski alkohol”

2.   Dokument VI-1 može se upotrijebiti kao potvrda da uvezeno vino ima oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu sa Sporazumom TRIPS, zakonodavstvom Unije o oznakama zemljopisnog podrijetla ili sa sporazumom o priznavanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla između Unije i treće zemlje iz koje vino potječe.

U tom se slučaju u polje 14. upisuje sljedeće:

„Potvrđuje se da je vino iz ovog dokumenta proizvedeno u vinorodnoj regiji i da mu je dodijeljena oznaka zemljopisnog podrijetla navedena u polju 6. u skladu s odredbama zemlje podrijetla.”

3.   Potvrda u polju 14. iz stavaka 1. i 2. popraćena je sljedećim informacijama:

(a)

puni naziv i adresa nadležnog tijela izdavanja;

(b)

potpis službenika nadležnog tijela;

(c)

pečat nadležnog tijela.

Članak 26.

Pojednostavnjeni postupak

1.   Dokumenti VI-1 koje sastavljaju proizvođači vina iz trećih zemalja koji su ponudili posebna jamstva koje je prihvatila Unija, kako je navedeno u dijelu IV. odjeljku B Priloga VII., smatraju se dokumentima VI-1 koje su sastavila nadležna tijela i imenovana tijela ili odjeli uključeni na popis iz članka 51. stavka 1. u pogledu predmetnih trećih zemalja, uz uvjet da proizvođači dobiju pojedinačno odobrenje od nadležnih tijela tih trećih zemalja i da podliježu inspekciji tih trećih zemalja.

2.   Ovlašteni proizvođači iz stavka 1. upotrebljavaju i popunjavaju dokumente VI-1, posebice unoseći:

(a)

u polju 1. svoje ime i adresu te registracijski broj u trećim zemljama koje su navedene u dijelu IV. odjeljka B Priloga VII.;

(b)

u polju 9. naziv i adresu nadležnog tijela treće zemlje koje ih je ovlastilo;

(c)

u polju 10. barem pojedinosti predviđene u članku 21. točki (b).

Proizvođači se potpisuju na mjestu predviđenom u poljima 9. i 10. nakon što precrtaju riječi „ime i položaj službenika”.

Nisu potrebni pečati ni naziv i adresa imenovanog tijela ili odjela.

Članak 27.

Elektronički dokument

1.   Dokument VI-1 može se zamijeniti elektroničkim dokumentom za uvoz u Uniju vinskih proizvoda iz trećih zemalja koje su uspostavile sustav kontrola koji je Unija prihvatila, u skladu s drugim podstavkom, kao istovrijedan onome koji je uspostavljen zakonodavstvom Unije za iste proizvode.

Sustav kontrola u trećoj zemlji može biti prihvaćen kao istovrijedan onome koji je uspostavila Unija za iste proizvode ako ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

(a)

nudi dovoljna jamstva u pogledu vrste, podrijetla i sljedivosti vinskih proizvoda koji su proizvedeni ili kojima se trguje na državnom području predmetne treće zemlje;

(b)

osigurava pristup podacima iz elektroničkog sustava u pogledu prijave i identifikacije gospodarskih subjekata, nadležnih tijela i imenovanih tijela ili odjela;

(c)

osigurava mogućnost kontrole podataka iz točke (b) u okviru uzajamne administrativne suradnje.

Treće zemlje koje su uspostavile sustav kontrola koji je Unija prihvatila kao istovrijedan u skladu s drugim podstavkom uvrstit će se na popis određen u dijelu IV. odjeljku C Priloga VII.

2.   Elektronički dokument iz stavka 1. sadržava barem podatke potrebne za sastavljanje dokumenta VI-1 i jedinstvenu administrativnu referentnu oznaku koju mu dodjeljuju nadležna tijela treće zemlje izvoza ili mu se ona dodjeljuje pod njihovim nadzorom. Ta se oznaka navodi u trgovinskim dokumentima koji su potrebni za uvoz u carinsko područje Unije.

3.   Pristup elektroničkom dokumentu ili podacima potrebnima za njegovu izradu treća zemlja izvoza daje na svaki zahtjev nadležnih tijela države članice u kojoj će roba biti puštena u slobodni promet. Ako ne postoji pristup odgovarajućim elektroničkim sustavima, takvi se podaci mogu zatražiti i u obliku papirnatog dokumenta.

4.   Izvadci VI-2 iz članka 22. stavka 1. mogu se izdati i upotrebljavati i uporabom računalnih sustava u skladu s detaljnim pravilima koja utvrđuju nadležna tijela država članica. Sadržaj elektroničkog izvatka VI-2 istovjetan je onom na papiru.

POGLAVLJE V.

ULAZNI I IZLAZNI REGISTAR

Članak 28.

Vođenje ulaznog i izlaznog registra

1.   Odstupajući od članka 147. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i uz uvjet da se unosi, izlazne stavke i zalihe mogu provjeriti u bilo kojem trenutku na temelju trgovinskih dokumenata koji se upotrebljavaju za financijske račune, ulazni i izlazni registar, u ovom poglavlju „registar”, ne trebaju voditi:

(a)

gospodarski subjekti koji imaju zalihe isključivo vinskih proizvoda, ili ih prodaju, u označenim spremnicima opremljenima zatvaračem za jednokratnu uporabu nazivne zapremnine od 10 litara ili manje, kad ukupna količina ne premašuje 5 litara ili 5 kilograma u slučaju koncentriranog mošta, rektificiranog ili nerektificiranog, i 100 litara svih drugih proizvoda;

(b)

gospodarski subjekti koji prodaju pića za potrošnju isključivo u prostorima pružatelja usluge.

2.   Države članice od trgovaca koji ne drže zalihe mogu tražiti da vode registar i u tom slučaju mogu utvrditi pravila i postupke.

3.   Države članice sastavljaju i ažuriraju popis gospodarskih subjekata koji su obvezni voditi registar. Ako takav popis ili registar već postoji za druge potrebe, može se upotrebljavati i za potrebe ove Uredbe.

4.   Registar se vodi odvojeno za svako poduzeće.

Kad maloprodajne trgovine koje prodaju izravno krajnjem potrošaču pripadaju istom poduzeću i kad ih opskrbljuje jedno ili više središnjih skladišta koja pripadaju tom poduzeću, svako takvo središnje skladište, ne dovodeći pritom u pitanje stavak 1. točku (a), ima obvezu voditi registar u pogledu proizvoda koje isporučuje. Isporuke maloprodajnim trgovinama unose se u registar kao izlazne stavke.

5.   Registar se vodi u prostorima u kojima se drže proizvodi.

Međutim, i uz uvjet da se ulazne i izlazne količine i zalihe proizvoda mogu u svakom trenutku provjeriti na stvarnom mjestu na kojem se proizvodi drže na temelju drugih pratećih dokumenata, nadležna tijela mogu izdati odobrenje:

(a)

da se registar vodi u sjedištu poslovanja poduzeća u slučaju da se proizvodi skladište u različitim skladištima istog poduzeća koja se nalaze u istoj lokalnoj administrativnoj jedinici ili u lokalnim administrativnim jedinicama u neposrednoj blizini;

(b)

da registar vodi specijalizirana tvrtka.

Članak 29.

Postupci koji se bilježe u registru

1.   Gospodarski subjekti koji su dužni voditi registar moraju navesti enološke postupke, prerade i obrade koji se s pomoću njih provode, u skladu sa zahtjevima i enološkim postupcima iz članka 78. stavka 2. i članka 80. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i priloga I.A i I.D Uredbi (EZ) br. 606/2009 te eksperimentalnu primjenu novih enoloških postupaka, uključujući odgovarajuće upućivanje na odobrenje predmetne države članice u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 606/2009.

2.   Kada se provode, postupci u vezi sa sljedećim obradama upisuju se u registar u skladu s člancima 16. i 17. Provedbene uredbe (EU) 2018/274, uključujući, ako su ih države članice predvidjele, odgovarajuća upućivanja na obavijesti nadležnim tijelima u skladu s člankom 30. stavkom 2.:

(a)

korektivna vrijednost alkoholne jakosti vina (točka 40. i Dodatak 10. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009) i smanjenje sadržaja šećera u moštu povezivanjem membranskih procesa (točka 49. i Dodatak 16. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(b)

pojačavanje i zaslađivanje (dijelovi I.A i B Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 1308/2013; članci 11. i 12. te prilozi I.D i II. Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(c)

dokiseljavanje i otkiseljavanje (dijelovi I.C i D Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 1308/2013; članak 13. i točke 12., 13., 46., 48. i 50. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(d)

obrada ugljenom za enološku uporabu (točka 9. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(e)

obrada kalijevim ferocijanidom (točka 26. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(f)

obrada elektrodijalizom ili kationskim izmjenjivačem kako bi se postigla stabilnost vina na tartarate ili dokiseljavanje obradom s pomoću kationskog izmjenjivača (točke 20., 36. i 43. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(g)

dodavanje dimetil dikarbonata (DMDC) vinu (točka 34. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(h)

uporaba hrastovih strugotina u proizvodnji vina (točka 38. i Dodatak 9. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(i)

eksperimentalna primjena novih enoloških postupaka (članak 4. Uredbe (EZ) br. 606/2009);

(j)

upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora (točka 52. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(k)

obrada uporabom membranske tehnologije u kombinaciji s aktivnim ugljenom (točka 53. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(l)

uporaba kopolimera polivinilimidazola-polivinilpirolidona (točka 54. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009);

(m)

uporaba srebrova klorida (točka 55. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009).

3.   Ako se provode, u registar se upisuju sljedeći posebni postupci:

(a)

miješanje i kupaža, kako su predviđeni člancima 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 606/2009;

(b)

punjenje u boce;

(c)

proizvodnja svih kategorija pjenušavih vina, biser vina i gaziranih biser vina;

(d)

proizvodnja likerskih vina;

(e)

proizvodnja koncentriranog mošta, rektificiranog ili nerektificiranog;

(f)

proizvodnja pojačanog vina za destilaciju;

(g)

prerada u druge kategorije proizvoda, kao što je aromatizirano vino.

U slučaju punjenja u boce navodi se broj napunjenih spremnika i njihov sadržaj.

Članak 30.

Nacionalna pravila

1.   Države članice mogu donijeti dopunska pravila o registracijskim podacima o:

(a)

vinskim proizvodima u označenim spremnicima nazivne zapremnine od 10 litara ili manje opremljenima zatvaračem za jednokratnu uporabu, kako je navedeno u članku 28. stavku 1. točki (a), koji se stavljaju na tržište njihova državnog područja;

(b)

određenim kategorijama proizvoda iz članka 14. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe (EU) 2018/274;

(c)

određenim postupcima iz članka 29.

Države članice mogu predvidjeti obvezu vođenja zasebnih izvješća ili prilagodbe postojećeg registra.

2.   Ne dovodeći u pitanje obvezu registracije podataka o svakom postupku korekcije alkoholne jačine, pojačivanja, dokiseljavanja i otkiseljavanja iz članka 29. stavka 2. točaka (a), (b) i (c), države članice mogu od gospodarskih subjekata koji obavljaju poslove na njihovu državnom području zahtijevati da u određenom vremenskom roku obavijeste svoja nadležna tijela o takvim postupcima nakon ili, u slučaju pojačivanja, prije njihove provedbe.

Obavijest iz prvog podstavka nije potrebna za vinske proizvode koji podliježu sustavnim analitičkim kontrolama svih serija proizvoda koje provode nadležna inspekcijska tijela država članica.

POGLAVLJE VI.

IZJAVE

Članak 31.

Izjave o proizvodnji

1.   Proizvođači sa sjedištem u državi članici koja je obvezna voditi ažurirani registar vinograda u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 svake godine podnose izjavu o proizvodnji nadležnim tijelima te države članice u vezi sa svojom proizvodnjom u odgovarajućoj vinskoj godini u toj državi članici.

Države članice koje su uspostavile godišnje ažurirani registar vinograda na temelju kojeg je moguće povezati prijavitelje, prijavljenu proizvodnju i predmetne vinogradske parcele, mogu izuzeti proizvođače od obveze prijave podataka iz članka 22. stavka 2. točke (e) Provedbene uredbe (EU) 2018/274 U takvim slučajevima nadležna tijela država članica sama popunjavaju izjave navodeći područje na temelju podataka iz registra vinograda.

2.   Proizvođači grožđa koji pripadaju jednoj ili više zadružnih vinarija ili skupina proizvođača ili su povezani s njima, i koji su isporučili svoju cjelokupnu proizvodnju grožđa ili mošta tim zadružnim vinarijama ili skupinama, uz zadržavanje prava da proizvodnjom vina proizvedu manje od 10 hektolitara za potrebe svoje obitelji, izuzeti su od obveze podnošenja izjave o proizvodnji, uz uvjet da su te zadružne vinarije ili skupine dužne podnijeti izjavu o proizvodnji.

3.   Države članice koje nisu obvezne voditi ažurirani registar vinograda u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu od proizvođača sa sjedištem na svojem državnom području zahtijevati da podnesu izjavu o proizvodnji iz stavka 1.

U tom slučaju stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 32.

Izjave o zalihama

1.   Proizvođači, prerađivači, punitelji boca i trgovci koji imaju zalihe u državi članici koja je obvezna voditi ažurirani registar vinograda u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podnose 31. srpnja svake godine nadležnom tijelu te države članice izjavu o zalihama vina i mošta koje posjeduju.

2.   Države članice koje nisu obvezne voditi ažurirani registar vinograda u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu od proizvođača, prerađivača, punitelja boca i trgovaca sa sjedištem na svojem državnom području zahtijevati da podnesu izjavu o zalihama iz stavka 1.

Članak 33.

Izjave o berbi

Države članice mogu od svih proizvođača grožđa ili, na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, nekih od njih, zahtijevati da nadležnim tijelima predaju izjavu o berbi za vinsku godinu u kojoj je berba provedena.

Članak 34.

Izjave o obradi i trženju

1.   Države članice mogu predvidjeti da proizvođači grožđa, proizvođači i trgovci grožđem, sokom od grožđa i moštom, koji su prije datuma za predaju izjava o proizvodnji i berbi navedenih u člancima 22. i 24. Provedbene uredbe (EU) 2018/274 obradili ili tržili vinske proizvode za proizvodnju vina za tekuću godinu, moraju nadležnim tijelima podnijeti izjavu o obradi ili trženju za vinsku godinu u kojoj su se obrada ili trženje provodili.

2.   Ako države članice zahtijevaju da proizvođači grožđa podnesu izjavu o obradi ili trženju u skladu sa stavkom 1., proizvođači grožđa koji pripadaju jednoj ili više zadružnih vinarija ili skupina proizvođača ili su povezani s njima, i koji su isporučili svoju cjelokupnu proizvodnju grožđa ili mošta tim vinarijama ili skupinama proizvođača, uz zadržavanje prava da proizvodnjom vina proizvedu manje od 10 hektolitara za potrebe svoje obitelji, izuzeti su od obveze podnošenja takve izjave, uz uvjet da te zadružne vinarije ili skupine moraju podnijeti izjavu o obradi ili trženju u skladu sa stavkom 1.

Članak 35.

Zajedničke odredbe

Države članice mogu zahtijevati sveobuhvatnije informacije u pogledu registra vinograda ili izjava o proizvodnji ili zalihama.

Države članice mogu izuzeti gospodarski subjekt od obveze podnošenja izjava iz članaka 31. i 32. koje se odnose na vinske godine u kojima nije bilo proizvodnje ili nije preostalo zaliha.

POGLAVLJE VII.

KONTROLE, NADLEŽNA TIJELA, UZAJAMNA POMOĆ I KAZNE

ODJELJAK I.

KONTROLE, NADLEŽNA TIJELA, TIJELA ZA VEZU I UZAJAMNA POMOĆ

Članak 36.

Opća načela

1.   Države članice osiguravaju kontrole u mjeri u kojoj su potrebne kako bi se osigurala pravilna primjena pravila za program odobravanja sadnje vinove loze, registar vinograda, prateće dokumente i certificiranje, uvoz vina, ulazni i izlazni registar te obvezne izjave utvrđene za taj sektor u članku 90. i glavi I. poglavlju III. te dijelu II. glavi II. poglavlju II. odjeljku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i u ovoj Uredbi. Države članice osiguravaju sustav učinkovitih i službenih kontrola na temelju rizika.

2.   Službene kontrole provodi nadležno tijelo ili tijela u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (18), ne dovodeći u pitanje odredbe ove Uredbe i poglavlja VI. Provedbene uredbe (EU) 2018/274.

Članak 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje se mutatis mutandis na program odobravanja sadnje vinove loze.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis na kontrole vinskih proizvoda sa ZOI-jem ili ZOZP-om predviđene u dijelu II. glavi II. poglavlju I. odjeljku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu usklađenosti sa zahtjevima povezanima sa specifikacijama tih proizvoda.

Članak 37.

Zajedničke odredbe o kontrolama

1.   Kontrole se provode u državi članici proizvodnje, ne dovodeći u pitanje nasumične kontrole ili kontrole analize na temelju rizika u državi članici otpreme.

U slučaju kontrola provedenih uzorkovanjem, broj, priroda i učestalost kontrola moraju biti takvi da kontrole budu reprezentativne za cijelo državno područje države članice i da, kada je to primjenjivo, odgovaraju količini proizvoda iz sektora vina koji su proizvedeni, stavljeni na tržište ili se drže u cilju stavljanja na tržište.

2.   Kontrole iz stavka 1. su administrativne kontrole i, kada je to primjenjivo, kontrole na terenu.

Administrativne kontrole, prema potrebi, obuhvaćaju unakrsne provjere s, među ostalim, podacima iz integriranog administrativnog i kontrolnog sustava iz glave V. poglavlja II. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Kontrole na terenu su nenajavljene. Međutim, ako svrha kontrole nije ugrožena, može se dati prethodna najava ograničena na strogo potreban minimum. Takva se najava ne smije poslati više od 48 sati unaprijed, osim u opravdanim slučajevima ili za mjere u okviru kojih se provode sustavne kontrole na terenu. One se provode uzorkovanjem odgovarajućeg postotka proizvođača na temelju analize rizika. Za svaku kontrolu na terenu sastavlja se izvješće o kontroli koje omogućuje kontrolu pojedinosti izvršenih kontrola.

3.   U pogledu registra vinograda države članice provjeravaju odgovara li strukturno stanje prikazano u datoteci o vinogradaru i proizvodnji iz priloga III. I IV. stvarnom stanju u vezi sa svakim vinogradarom i svakom fizičkom ili pravnom osobom ili skupinom takvih osoba koje moraju dostaviti izjavu o proizvodnji utvrđenu u članku 31. Datoteke se prilagođavaju na temelju te provjere.

4.   Kontrole vina i drugih vinskih proizvoda iz trećih zemalja provode se u državi članici ulaska na područje Unije na temelju dokumenta VI-1.

Članak 38.

Osobe koje su predmet kontrola

1.   Fizičke ili pravne osobe i skupine takvih osoba čije su profesionalne djelatnosti predmet kontrola iz ove Uredbe ne smiju ometati te kontrole već u svakom trenutku moraju omogućiti njihovu provedbu.

2.   Gospodarski subjekti od kojih službenici nadležnoga tijela uzimaju uzorke:

(a)

ne smiju ni na koji način onemogućavati njihovo prikupljanje; i

(b)

moraju tim službenicima osigurati sve informacije koje su zatražene na temelju ove Uredbe ili na temelju Provedbene uredbe (EU) 2018/274.

Članak 39.

Analitička banka izotopnih podataka

Europski referentni centar za kontrolu u sektoru vina održava i ažurira analitičku banku izotopnih podataka na razini Unije na temelju podataka o kojima su izvijestili imenovani laboratoriji država članica. Ti se podaci dobivaju iz usklađene izotopne analize komponenti etanola i vode u vinskim proizvodima te omogućavaju odgovarajuće kontrole tijekom cijelog trženja, u skladu s metodama analize utvrđenima u skladu s člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te pravilima i postupcima utvrđenima u člancima 27., 28. i 29. Provedbene uredbe (EU) 2018/274.

Članak 40.

Nadležna tijela i tijela za vezu

Države članice imenuju nadležna tijela koja provode kontrole iz članka 37. Ta nadležna tijela imaju dovoljan broj odgovarajuće osposobljenog i iskusnog osoblja za učinkovito obavljanje tih kontrola.

U slučaju kada država članica imenuje više nadležnih tijela za provjeru usklađenosti s pravilima kojima se uređuje sektor vina, ona navodi njihovu posebnu odgovornost i koordinira njihov rad.

Svaka država članica imenuje jedno tijelo za vezu koje je zaduženo za kontakte s Komisijom, tijelima za vezu drugih država članica i trećih zemalja te koje prima i prosljeđuje zahtjeve za administrativnu pomoć.

Članak 41.

Ovlasti službenika

Svaka država članica poduzima sve primjerene mjere kako bi olakšala rad službenika svojih nadležnih tijela. Osigurava da ti službenici, kada je to primjenjivo, zajedno sa službenicima drugih tijela koje ovlasti za te potrebe:

(a)

imaju pristup vinogradima, objektima za preradu vina, skladištenje i preradu proizvoda iz sektora vina te prijevoznim sredstvima za te proizvode;

(b)

imaju pristup poslovnim prostorima ili skladištima i prijevoznim sredstvima svakoga gospodarstva radi prodaje, stavljanja na tržište ili prijevoza proizvoda iz sektora vina ili proizvoda koji su namijenjeni za uporabu u sektoru vina;

(c)

mogu sastaviti popis proizvoda iz sektora vina i tvari ili proizvoda koji se mogu upotrijebiti za pripremu takvih proizvoda;

(d)

mogu uzimati uzorke proizvoda iz sektora vina te uzorke tvari ili proizvoda koji se mogu upotrijebiti za pripremu takvih proizvoda i uzorke proizvoda namijenjenih za prodaju, stavljanje na tržište ili prijevoz;

(e)

mogu pregledavati računovodstvene podatke i druge dokumente koji se upotrebljavaju u postupcima kontrole te napraviti preslike ili izvatke tih dokumenata;

(f)

mogu poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere koje se odnose na pripremu, držanje, prijevoz, opis, prezentiranje i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora vina ili proizvoda namijenjenih za uporabu u pripremi tih proizvoda, ako postoji utemeljena sumnja o ozbiljnom kršenju zakonodavstva Unije, posebice u slučaju lažnog postupanja ili opasnosti za zdravlje.

Članak 42.

Koordinacija kontrola i pristup informacijama

U pogledu kontrola povezanih s pošiljkama, koje se provode na temelju pratećih dokumenata iz članka 10., nadležna tijela imenovana na temelju članka 40. imaju pristup informacijama koje se čuvaju u računalnom sustavu iz članka 21. Direktive 2008/118/EZ i informacijama o kretanju vinskih proizvoda u prometu u skladu s aranžmanima navedenima u poglavlju IV. te direktive.

Ta nadležna tijela imaju i pristup informacijama koje se čuvaju u informacijskim sustavima uspostavljenima za provjeru kretanja vinskih proizvoda, osim onih navedenih u prvom stavku.

Informacije koje se čuvaju na temelju prvog i drugog stavka mogu se upotrebljavati samo u svrhu ove Uredbe.

Članak 43.

Uzajamna pomoć

1.   U slučaju kada nadležno tijelo države članice provodi kontrole na svojem državnom području, može zatražiti podatke od nadležnog tijela bilo koje države članice na koju se to može izravno ili neizravno odnositi. Takav se zahtjev upućuje putem tijela za vezu predviđenih u članku 40. trećem stavku i pomoć se pravodobno osigurava.

Komisiju se obavješćuje kad god proizvod koji podliježe kontrolama iz prvog podstavka potječe iz treće zemlje te kad je stavljanje na tržište toga proizvoda od posebnog interesa za druge države članice.

Tijelo kojem je zahtjev upućen osigurava sve podatke kojima se tijelu koje je podnijelo zahtjev omogućuje obavljanje zadaća.

2.   U slučaju kada tijelo koje podnosi zahtjev podnese utemeljen zahtjev, tijelo kojem je zahtjev upućen provodi kontrole u cilju ostvarenja postavljenih ciljeva kako je opisano u zahtjevu ili poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da se takve kontrole izvrše.

Tijelo kojem je zahtjev upućen postupa kao u svoje ime.

3.   U dogovoru s tijelom kojem je upućen zahtjev, tijelo koje podnosi zahtjev može imenovati službenike:

(a)

da u prostorima nadležnih tijela države članice u kojoj tijelo kojem je zahtjev upućen ima poslovni nastan osiguraju informacije o primjeni odgovarajućih odredbi o vinskim proizvodima Uredbe (EU) br. 1308/2013, ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2018/274 ili o kontrolama koje su s njima povezane, uključujući izradu preslika prijevoznih i drugih dokumenata ili izvadaka iz registara;

(b)

ili da budu prisutni tijekom kontrola zatraženih na temelju stavka 2. o kojima su pravodobno obavijestili tijelo kojem je zahtjev upućen prije početka tih kontrola.

Preslike iz prvog podstavka točke (a) mogu se izraditi isključivo uz suglasnost tijela kojem je zahtjev upućen.

4.   Službenici tijela kojem je upućen zahtjev u svakom su trenutku zaduženi za kontrole koje se provode na državnom području svoje države članice.

5.   Službenici tijela koje podnosi zahtjev:

(a)

pripremaju pisani nalog u kojem navode svoje podatke i službeni položaj;

(b)

ne dovodeći u pitanje ograničenja koja država članica tijela kojem je zahtjev upućen određuje svojim službenicima pri vršenju predmetne kontrole, raspolažu:

i.

pravima pristupa iz članka 41. točaka (a) i (b);

ii.

pravom da ih se obavijesti o rezultatima kontrola koje su izvršili službenici tijela kojem je zahtjev upućen u skladu s člankom 41. točkama (c) i (e).

6.   Troškovi nastali pri uzimanju, obradi i otpremi uzorka te pri provođenju analize i organoleptičkih ispitivanja u svrhe provjere snosi nadležno tijelo države članice koja je zatražila uzorkovanje. Ti se troškovi izračunavaju po stopama koje se primjenjuju u državi članici na čijem se državnom području mjere provode.

Članak 44.

Dokazna snaga

Na nalaze službenika nadležnog tijela države članice tijekom primjene ovog odjeljka mogu se pozvati nadležna tijela drugih država članica i ti nalazi imaju istu vrijednost kao da su nalaz nacionalnih nadležnih tijela.

Članak 45.

Obavijest o sumnji na neusklađenost

Ako nadležno tijelo države članice ima razlog za sumnju ili je postalo svjesno da vinski proizvod nije u skladu s odgovarajućim odredbama o vinskim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 1308/2013, pravilima utvrđenima ovom Uredbom i Provedbenom uredbom (EU) 2018/274 ili da je predmet prijevarne radnje radi njegova pribavljanja ili prodaje, tijelo za vezu te države članice bez odgode obavješćuje tijelo za vezu bilo koje države članice za koju je neusklađenost s tim pravilima od posebnog interesa te takva da dovodi do administrativnih mjera ili pravnih radnji.

Ako nadležna tijela države članice utvrde ili sumnjaju da su vinski proizvodi bili predmet krivotvorenja koje bi moglo dovesti do opasnosti za zdravlje potrošača ili da nisu u skladu s člankom 80. ili člankom 90. Uredbe (EU) br. 1308/2013, tijelo za vezu te države članice bez odgađanja obavješćuje Komisiju i tijela za vezu drugih država članica i, ako je potrebno, tijela za vezu predmetnih trećih zemalja, putem informacijskog sustava koji je uspostavila Komisija.

ODJELJAK II.

KAZNE

Članak 46.

Kazne i povrat troškova za neodobrene nasade

Države članice određuju novčane kazne proizvođačima koji ne izvrše obvezu utvrđenu člankom 71. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Minimalni iznos novčane kazne iznosi:

(a)

6 000 EUR po hektaru, ako proizvođač iskrči cjelokupan neodobreni nasad u roku od četiri mjeseca od datuma kad je obaviješten o nepravilnosti, kako je navedeno u članku 71. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

12 000 EUR po hektaru, ako proizvođač iskrči cjelokupan neodobreni nasad tijekom prve godine nakon isteka četveromjesečnog razdoblja;

(c)

20 000 EUR po hektaru, ako proizvođač iskrči cjelokupan neodobreni nasad nakon prve godine po isteku četveromjesečnog razdoblja.

Ako se procijeni da godišnji prihod ostvaren u području u kojemu se nalazi predmetni vinograd premašuje 6 000 EUR po hektaru, države članice mogu povećati minimalne iznose utvrđene u drugom podstavku razmjerno prosječnom godišnjem prihodu po hektaru koji je procijenjen za to područje.

Ako država članica vlastitim sredstvima osigura krčenje neodobrenog nasada, odgovarajući trošak koji se naplaćuje proizvođaču u skladu s člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izračunava se na objektivan način, uzimajući u obzir troškove rada, uporabe strojeva i prijevoza ili druge nastale troškove. Taj se trošak dodaje primjenjivoj kazni.

Članak 47.

Kazne povezane s pratećim dokumentima i dokumentima VI-1 za neusklađenost s određenim pravilima Unije

1.   Primjena članaka 10., 11. i 12. može se obustaviti za gospodarske subjekte iz članka 8. stavka 1. ako nadležna tijela države članice utvrde ili sumnjaju da su vinski proizvodi krivotvoreni i da mogu predstavljati opasnost za zdravlje potrošača ili da nisu u skladu s člankom 80. ili člankom 90. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Primjena članaka 26. i 27. može se obustaviti u slučaju nalaza ili sumnji iz stavka 1. ovog članka u pogledu uvezenih vina.

Članak 48.

Kazne za neusklađenost s obvezama vođenja ulaznog i izlaznog registra, podnošenja izjava ili dostavljanja obavijesti

1.   Gospodarski subjekti koji su dužni voditi ulazni i izlazni registar, dostaviti izjave o proizvodnji, zalihama ili berbi ili obavijestiti nadležna tijela o poslovima iz članka 30. stavka 2., a koji ne vode takav registar, ne dostave takve izjave do datuma iz članaka 22., 23. i 24. Provedbene uredbe (EU) 2018/274 ili ne dostave takvu obavijest do datuma koji je odredila država članica na temelju članka 30. stavka 2. ove Uredbe, podliježu administrativnim kaznama.

2.   Kazne iz stavka 1. u obliku su plaćanja iznosa, a države članice ih utvrđuju i primjenjuju na temelju vrijednosti proizvoda, procijenjene financijske koristi ili ekonomske štete prouzročene prijevarom.

3.   U slučajevima ozbiljne ili ponovljene neusklađenosti s obvezom podnošenja izjava do datuma iz stavka 1., predmetni gospodarski subjekt ne smije imati koristi od mjera potpore predviđenih u člancima 47. i 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za predmetnu financijsku godinu ili sljedeću financijsku godinu, podložno sljedećem:

(a)

ako se rokovi iz članaka 22., 23. i 24. Provedbene uredbe (EU) 2018/274 premaše, ali ne više od 15 radnih dana, primjenjuju se samo administrativne kazne iz stavka 2. ovog članka;

(b)

ako nadležna tijela država članica informacije iz izjava iz stavka 1. smatraju nepotpunima ili netočnima i ako je saznanje o nedostatnim ili netočnim informacijama nužno za pravilnu primjenu mjera potpore predviđenih u člancima 47. i 50. Uredbe (EU) br. 1308/2013, potpora koju treba isplatiti razmjerno se smanjuje za iznos koji je odredilo nadležno tijelo ovisno o ozbiljnosti povrede.

Članak 49.

Izvanredne okolnosti i očite pogreške

1.   Kazne predviđene u ovoj Uredbi ne propisuju se u slučajevima izvanrednih okolnosti u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.   Svako obavješćivanje, potraživanje ili zahtjev države članice na temelju ove Uredbe može se u svakom trenutku nakon podnošenja prilagoditi u slučaju očite pogreške koju otkrije nadležno tijelo.

POGLAVLJE VIII.

OBAVIJESTI

Članak 50.

Priroda i vrsta informacija o kojima se obavještava

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o sljedećem:

(a)

zakonima, propisima ili upravnim odredbama koje su donijele na temelju članka 120. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013, ove Uredbe i Provedbene uredbe (EU) 2018/274;

(b)

nazivu i adresi nadležnih tijela zaduženih za provedbu službenih analiza, postupka administrativne potvrde i kontrola povezanih s registrima i pratećim dokumentima;

(c)

nazivu i adresi nadležnih tijela zaduženih za dodjelu odobrenja za sadnju vinove loze te onih zaduženih za održavanje i ažuriranje registra vinograda i za podnošenje ažuriranog inventara proizvodnog potencijala;

(d)

pragovima iz odjeljka H prvog stavka točaka 1. i 2. Priloga II.;

(e)

mjerama koje su poduzele za provedbu poglavlja VII., ako je obavješćivanje o tim mjerama bitno za suradnju među državama članicama te nazivu i adresi tijela za vezu koje imenuje svaka država članica;

(f)

uvjetima koje primjenjuju u pogledu sastavljanja pratećih dokumenata iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii. i točke (b);

(g)

sortama vinove loze koje se odnose na primjenu članka 81. i članka 120. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama u nazivu i adresi nadležnih tijela i tijela za vezu koja se prijavljuju Komisiji u skladu sa stavkom 1.

3.   Obavijest predviđena u stavku 1. daje se u skladu s člankom 34. Provedbene uredbe (EU) 2018/274.

Članak 51.

Objava informacija o kojima se obavještava

1.   Na temelju obavijesti nadležnih tijela trećih zemalja Komisija sastavlja i ažurira popise koji sadržavaju sljedeće informacije:

(a)

naziv i adresu nadležnih tijela u zemlji podrijetla proizvoda zaduženih za izdavanje dokumenata VI-1;

(b)

naziv i adresu tijela ili odjela koje je imenovala zemlja podrijetla ili, ako ne postoje u zemlji podrijetla, već ovlaštenog laboratorija izvan zemlje podrijetla proizvoda radi ispunjavanja dijela za izvješće o analizi u dokumentima VI-1;

(c)

naziv, adresu i brojeve službene registracije proizvođača i prerađivača vina koje je zemlja podrijetla proizvoda ovlastila za sastavljanje dokumenata VI-1;

(d)

naziv i adresu jednog tijela za vezu određenog u svakoj trećoj zemlji za primanje i prosljeđivanje zahtjeva za administrativnu pomoć i za predstavljanje svoje zemlje u odnosima s Komisijom i državama članicama.

2.   Komisija objavljuje naziv i adresu nadležnih tijela iz članka 50. stavka 1. točaka (b) i (c), informacije o proizvodnom potencijalu iz članka 50. stavka 1. točke (c), naziv i adresu tijela za vezu iz članka 50. stavka 1. točke (e), sorte vinove loze iz članka 50. stavka 1. točke (g) i popise iz stavka 1. ovog članka.

POGLAVLJE IX.

IZMJENE, STAVLJANJA IZVAN SNAGE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 555/2008

Uredba (EZ) br. 555/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

članci 1., 21., 22. i 23., od 38. do 54., 74., od 83. do 95.a i od 98. do 102. brišu se;

2.

prilozi od IX. do XIII. i od XVI. do XXI. brišu se.

Članak 53.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 606/2009

Uredba (EZ) br. 606/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

članci 12. i 13. brišu se;

2.

umeću se sljedeći članci 14.a i 14.b:

„Članak 14.a

Utvrđivanje minimalnog postotka alkohola za nusproizvode

1.   Podložno dijelu II. odjeljku D točki 1. Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, države članice utvrđuju minimalni postotak volumena alkohola koji mora sadržavati nusproizvod nakon odvajanja od vina u odnosu na postotak koji sadržava proizvedeno vino. Države članice mogu prilagođavati taj minimalni postotak na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

2.   Ako odgovarajući postotak koji države članice utvrde u skladu sa stavkom 1. nije ostvaren, predmetni gospodarski subjekt dostavlja količinu vina iz svoje vlastite proizvodnje koja odgovara količini potrebnoj za ostvarivanje minimalnog postotka.

3.   U cilju utvrđivanja volumena alkohola koji je sadržan u nusproizvodima u odnosu na postotak u proizvedenom vinu, standardne prirodne alkoholne jakosti po volumenu koje se primjenjuju u različitim vinorodnim zonama su sljedeće:

(a)

8,0 % za zonu A;

(b)

8,5 % za zonu B;

(c)

9,0 % za zonu C I.;

(d)

9,5 % za zonu C II.;

(e)

10,0 % za zonu C III.

Članak 14.b

Odlaganje nusproizvoda

1.   Proizvođači povlače nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa pod nadzorom nadležnih tijela država članica, podložno zahtjevima za isporuku i registraciju propisanima člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 (*1), odnosno člankom 14. stavkom 1. točkom (b) podtočkom vii. i člankom 18. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274 (*2).

2.   Povlačenje se provodi bez odgode, a najkasnije krajem vinske godine u kojoj su nusproizvodi dobiveni, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije, posebice u pogledu okoliša.

3.   Države članice mogu odlučiti da proizvođači koji tijekom predmetne vinske godine u svojim prostorima sami ne proizvedu više od 50 hektolitara vina ili mošta nisu dužni povući svoje nusproizvode.

4.   Proizvođači mogu ispuniti obvezu da moraju u cijelosti ili dijelom odložiti nusproizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa isporukom nusproizvoda u destilaciju. Takvo odlaganje nusproizvoda potvrđuje nadležno tijelo države članice.

5.   Države članice mogu na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija odlučiti da isporuka svih ili dijela nusproizvoda proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa u destilaciju postane obvezna za sve ili određene proizvođače na njihovu državnom području.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.)."

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 оd 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (SL L 58, 28.2.2018., str. 60.).”"

Članak 54.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 607/2009

U Uredbi (EZ) br. 607/2009 članak 63. briše se.

Članak 55.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 436/2009 i Delegirana uredba (EU) 2015/560 stavljaju se izvan snage.

Članak 56.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/560 od 15. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze (SL L 93, 9.4.2015., str. 1.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 od 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (vidjeti str. 60. ovog Službenog lista).

(10)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).

(11)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10.12.2009., str. 23.).

(13)  Odluka br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda (SL L 162, 1.7.2003., str. 5.).

(14)  Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

(15)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavljenom pratećem dokumentu za prijevoz unutar Zajednice proizvoda koji podliježu trošarini, koji su stavljeni u promet radi potrošnje u državi članici otpreme (SL L 369, 18.12.1992., str. 17.).

(16)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(18)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).


PRILOG I.

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI NAVEDEN U ČLANKU 64. STAVKU 1. TOČKI (c) UREDBE (EU) br. 1308/2013 I DODATNI KRITERIJ IZ ČLANKA 4. STAVKA 1. OVE UREDBE

A.   Kriterij iz članka 64. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1)

površina (površine) na kojoj (kojima) će se podignuti novi nasad namijenjena je (namijenjene su) za proizvodnju vina s određenom zaštićenom oznakom izvornosti za predmetno područje; ili

(2)

ako površina (površine) na kojoj (kojima) će se podignuti novi nasad nije namijenjena (nisu namijenjene) za proizvodnju vina s određenom zaštićenom oznakom izvornosti, podnositelj zahtjeva preuzima sljedeće obveze:

(a)

grožđe proizvedeno na tim novozasađenim površinama neće upotrebljavati ili stavljati na tržište u svrhu proizvodnje vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ako se te površine nalaze na područjima koja ispunjavaju uvjete za tu svrhu;

(b)

neće iskrčiti i ponovno posaditi vinovu lozu s namjerom da ponovno zasađenu površinu učini prihvatljivom za proizvodnju grožđa za vina s određenom zaštićenom oznakom izvornosti.

Podnositelj zahtjeva preuzima obveze iz točke 2. tijekom ograničenog razdoblja koje određuje država članica i koje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.

B.   Dodatni kriterij iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe

Smatra se da je dodatni kriterij iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe ispunjen ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1)

površina (površine) na kojoj (kojima) će se podignuti novi nasad namijenjena je (namijenjene su) za proizvodnju vina s određenom zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla za predmetno područje; ili

(2)

ako površina (površine) na kojoj (kojima) će se podignuti novi nasad nije namijenjena (nisu namijenjene) za proizvodnju vina s određenom zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, podnositelj zahtjeva preuzima sljedeće obveze:

(a)

grožđe proizvedeno na tim novozasađenim površinama neće upotrebljavati ili stavljati na tržište u svrhu proizvodnje vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ako se te površine nalaze na područjima koja ispunjavaju uvjete za tu svrhu;

(b)

neće iskrčiti i ponovno posaditi vinovu lozu s namjerom da ponovno zasađenu površinu učini prihvatljivom za proizvodnju grožđa za vina s određenom zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Podnositelj zahtjeva preuzima obveze iz točke 2. tijekom ograničenog razdoblja koje određuje država članica i koje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.


PRILOG II.

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA PRIORITETNE KRITERIJE NAVEDENE U ČLANKU 64. STAVKU 2. TOČKAMA OD (a) DO (h) UREDBE (EU) br. 1308/2013 I DODATNE KRITERIJE IZ ČLANKA 4. STAVKA 3. OVE UREDBE

A.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013

(1)

Smatra se da pravne osobe, neovisno o njihovu pravnom obliku, ispunjavaju ovaj kriterij ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

fizička osoba koja prvi put podiže nasade vinove loze i nositelj je gospodarstva („početnik u poslu”) izvršava učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima; ako u kapitalu ili upravljanju pravne osobe sudjeluje nekoliko fizičkih osoba, uključujući jednu ili više osoba koje nisu početnici u poslu, početnik u poslu ima mogućnost izvršavati takvu učinkovitu i dugoročnu kontrolu samostalno ili zajedno s drugim osobama; ili

(b)

ako je pravna osoba pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, uvjeti utvrđeni u točki (a) primjenjuju se na sve fizičke osobe koje imaju kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

Uvjeti utvrđeni u točkama (a) i (b) primjenjuju se mutatis mutandis na skupinu fizičkih osoba bez obzira na pravni status koji je nacionalnim pravom dodijeljen takvoj skupini i njezinim članovima.

(2)

Države članice mogu odlučiti uvesti dodatni uvjet da podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba koja nije starija od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva („mladi proizvođač”).

Smatra se da pravne osobe iz točke 1. ispunjavaju dodatni uvjet iz prvog podstavka ove točke ako fizička osoba iz točke 1. podtočaka (a) i (b) nije starija od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Uvjeti utvrđeni u drugom podstavku primjenjuju se mutatis mutandis na skupinu fizičkih osoba iz drugog podstavka točke 1.

(3)

Države članice mogu zahtijevati od podnositelja zahtjeva da se obvežu da tijekom razdoblja od pet godina neće dati u najam ili prodati novozasađenu površinu ili površine drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba ili skupina fizičkih osoba, države članice mogu isto tako zahtijevati od podnositelja zahtjeva da u razdoblju od pet godina ne prenosi izvršavanje učinkovite i dugoročne kontrole gospodarstva u smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima na drugu osobu ili druge osobe, osim ako ta osoba ili te osobe ispunjavaju uvjete iz točaka 1. i 2. koji su se primjenjivali u trenutku izdavanja odobrenja.

B.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1)

podnositelj zahtjeva obvezuje se da će u razdoblju od najmanje pet do sedam godina poštovati pravila o ekološkoj proizvodnji koja su utvrđena Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1) i, prema potrebi, Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (2) za površinu ili površine koje će biti novozasađene ili za cjelokupno poljoprivredno gospodarstvo. Takvo razdoblje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.

Države članice mogu smatrati da je kriterij ispunjen ako podnositelji zahtjeva već jesu vinogradari u trenutku podnošenja zahtjeva i učinkovito su primjenjivali pravila o ekološkoj proizvodnji iz prvog podstavka na cijeloj površini zasađenoj vinovom lozom na predmetnom gospodarstvu najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva.

(2)

podnositelj zahtjeva obvezuje se da će poštovati jednu od sljedećih smjernica ili programa certificiranja koji premašuju odgovarajuće obvezne standarde utvrđene u skladu s glavom VI. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1306/2013, i to u razdoblju od najmanje pet do sedam godina koje ni u kojem slučaju ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.:

(a)

smjernice za integriranu zaštitu bilja za pojedine poljoprivredne kulture ili sektore koje su primjerene za vinogradarstvo u skladu s člankom 14. stavkom 5. Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), ako takve smjernice postoje;

(b)

nacionalne programe certificiranja za integriranu proizvodnju koji su primjereni za vinogradarstvo;

(c)

nacionalne ili regionalne programe zaštite okoliša kojima se potvrđuje sukladnost sa zakonodavstvom o okolišu u pogledu kakvoće tla i/ili vode, biološke raznolikosti, očuvanja krajolika, ublažavanja klimatskih promjena i/ili prilagodbe klimatskim promjenama, a koji su relevantni za vinogradarstvo.

Programima certificiranja iz točaka (b) i (c) potvrđuje se da poljoprivrednik na svojem gospodarstvu provodi prakse koje su u skladu s pravilima integrirane proizvodnje utvrđenima na nacionalnoj razini ili s ciljevima iz točke (c). Navedeno certificiranje provode tijela za certificiranje koja su akreditirana u skladu s poglavljem II. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i udovoljavaju odgovarajućim usklađenim standardima „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga” ili „Ocjena usklađenosti – Zahtjevi za tijela koja provode reviziju i certificiranje sustava upravljanja”.

Države članice mogu smatrati da je kriterij ispunjen ako podnositelji zahtjeva već jesu vinogradari u trenutku podnošenja zahtjeva i učinkovito su primjenjivali smjernice ili programe certificiranja iz prvog podstavka na cijeloj površini zasađenoj vinovom lozom na predmetnom gospodarstvu najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva.

(3)

Ako program ili programi ruralnog razvoja država članica uključuju posebnu vrstu djelatnosti povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, koje su utvrđene u članku 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), koje se primjenjuju na površine zasađene vinovom lozom od važnosti za konkretno područje navedeno u zahtjevu te uz uvjet da su na raspolaganju dostatna sredstva, podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete i obvezuje se podnijeti zahtjev za tu vrstu djelatnosti za površinu na kojoj će se izvršiti nova sadnja te izvršiti obveze koje su u odgovarajućem programu ili programima ruralnog razvoja utvrđene za tu posebnu vrstu djelatnosti povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4)

Konkretne zemljišne parcele navedene u zahtjevu smještene su na nagibima s terasama.

Države članice mogu isto tako zahtijevati od proizvođača da se obvežu da u razdoblju od najmanje pet do sedam godina neće iskrčiti i ponovno zasaditi površine koje ne ispunjavaju navedene uvjete. Takvo razdoblje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.

C.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(1)

podnositelj zahtjeva stupio je u posjed konkretne zemljišne parcele ili zemljišnih parcela navedenih u zahtjevu na temelju zamjene s drugim zemljišnim parcelama zasađenima vinovom lozom u okviru projekta konsolidacije zemljišta;

(2)

zemljišna parcela ili zemljišne parcele navedene u zahtjevu nisu zasađene vinovom lozom ili su zasađene vinovom lozom koja zauzima manju površinu od one koja je izgubljena zbog provedbe takvog projekta konsolidacije zemljišta;

(3)

ukupna površina za koju se traži odobrenje nije veća od razlike, ako postoji, između površine zasađene vinovom lozom na zemljišnoj parceli ili zemljišnim parcelama koje su bile u prethodnom vlasništvu i površine koja je navedena u zahtjevu.

D.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako se konkretne zemljišne parcele koje su navedene u zahtjevu nalaze na jednom od sljedećih vrsta područja:

(1)

područjima ugroženima sušom u kojima je omjer između godišnje količine padalina i godišnje potencijalne evapotranspiracije manji od 0,5;

(2)

područjima u kojima je dubina za zakorjenjivanje manja od 30 cm;

(3)

područjima s nepovoljnom teksturom i kamenitošću tla, prema definicijama i pragovima koji su utvrđeni u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1305/2013;

(4)

strmim područjima s nagibom većim od barem 15 %;

(5)

područjima smještenima u planinskim područjima na nadmorskoj visini većoj od 500 m, isključujući visoravni;

(6)

područjima koja se nalaze u najudaljenijim regijama Unije iz članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i na manjim egejskim otocima kako su definirani u Uredbi (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili na malim otocima čija ukupna površina nije veća od 250 km2 i koja su obilježena strukturnim i društveno-gospodarskim ograničenjima.

Države članice mogu isto tako zahtijevati od proizvođača da se obvežu da u razdoblju od najmanje pet do sedam godina neće provoditi krčenje i ponovnu sadnju na područjima koja nisu suočena s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima. Takvo razdoblje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.

Države članice mogu najkasnije do 2018. odlučiti isključiti jedno ili više područja navedenih u prvom podstavku iz provjere usklađenosti s ovim prioritetnim kriterijem ako nisu u mogućnosti ocijeniti tu usklađenost na učinkovit način.

E.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako je gospodarska održivost odgovarajućeg projekta utvrđena na temelju jedne ili više sljedećih standardnih metoda financijske analize investicijskih projekata u poljoprivredi:

(1)

neto sadašnja vrijednost (en. Net Present Value – NPV);

(2)

unutarnja stopa povrata (en. Internal Rate of Return – IRR);

(3)

omjer koristi i troška (en. Benefit-Cost Ratio – BCR);

(4)

razdoblje povrata (en. Payback Period – PP);

(5)

povećana neto korist (en. Incremental Net Benefit – INB).

Metoda se primjenjuje na način prilagođen vrsti podnositelja zahtjeva.

Države članice isto tako zahtijevaju od podnositelja zahtjeva da novi nasad vinove loze podigne u skladu s tehničkim značajkama koje su navedene u zahtjevu.

F.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako je potencijal za povećanje konkurentnosti utvrđen na temelju jednog od sljedećih razmatranja:

(1)

površine na kojima će postojeći vinogradar podignuti novi nasad mogu stvoriti ekonomiju razmjera zbog znatnog smanjenja jediničnih troškova specifičnih za novozasađenu površinu u odnosu na prosjek već postojećih vinograda na poljoprivrednom gospodarstvu ili prosječno stanje regije;

(2)

površine na kojima će postojeći vinogradar podignuti novi nasad mogu dovesti do bolje prilagodbe tržišnoj potražnji zbog povećanja cijena proizvoda ili većih mogućnosti plasmana na tržište u odnosu na već postojeće vinograde na poljoprivrednom gospodarstvu ili prosječno stanje u regiji;

(3)

površine na kojima će novi sudionik u sektoru podignuti novi nasad mogu omogućiti primjenu modela poljoprivredne proizvodnje koji je unosniji od prosjeka regije.

Države članice mogu dodatno detaljnije razraditi razmatranja navedena u točkama 1., 2. i 3.

Države članice isto tako zahtijevaju od podnositelja zahtjeva da novi nasad vinove loze podigne u skladu s tehničkim značajkama koje su navedene u zahtjevu.

G.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako se zemljišna parcela ili zemljišne parcele koje će se zasaditi nalaze na zemljopisnom području proizvodnje postojeće zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uz uvjet da je grožđe koje će se proizvoditi namijenjeno za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla te da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1)

zemljišna parcela ili zemljišne parcele koje će se zasaditi imaju bolje pedoklimatske značajke u usporedbi s prosjekom ostalih zemljišnih parcela s vinogradima koji udovoljavaju specifikacijama oznake zemljopisnog podrijetla u istoj regiji;

(2)

sorta ili sorte vinove loze ili odgovarajući klon ili klonovi koji će se posaditi bolje su prilagođeni specifičnim pedoklimatskim značajkama zemljišne parcele ili zemljišnih parcela koje će biti zasađene, u usporedbi sa zemljišnim parcelama s vinogradima koji udovoljavaju specifikacijama oznake zemljopisnog podrijetla, imaju slične pedoklimatske značajke i nalaze se u istoj regiji, ali su na njima posađene druge sorte ili drugi klonovi iste sorte ili sorti;

(3)

sorta ili sorte vinove loze ili odgovarajući klon ili klonovi koji će se posaditi pridonose povećanju raznolikosti sorti vinove loze ili klonova postojećih sorti na istom zemljopisnom području proizvodnje zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla;

(4)

sustav ili sustavi uzgoja vinove loze koji će se primjenjivati ili struktura vinograda koji će se uspostaviti na novozasađenoj površini ili površinama ima potencijal da dovede do bolje kvalitete grožđa u usporedbi sa sustavima uzgoja i/ili strukturama koje se pretežno primjenjuju na istom zemljopisnom području proizvodnje zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla.

Države članice mogu dodatno detaljnije razraditi uvjete iz točaka od 1. do 4.

Države članice isto tako zahtijevaju od podnositelja zahtjeva da novi nasad vinove loze podigne u skladu s tehničkim značajkama koje su navedene u zahtjevu.

Države članice mogu primjenjivati ovaj prioritetni kriterij na zahtjeve koji se odnose na novu sadnju na području čije su granice utvrđene u tehničkoj dokumentaciji priloženoj zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla za koji je u tijeku prethodni nacionalni postupak ili je u tijeku njegovo ispitivanje koje provodi Komisija. U tom se slučaju uvjeti navedeni u točkama od 1. do 4. primjenjuju mutatis mutandis.

H.   Kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Smatra se da je kriterij iz članka 64. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ispunjen ako je veličina gospodarstva podnositelja zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva u skladu s pragovima koje država članica mora odrediti na nacionalnoj ili regionalnoj razini na temelju objektivnih kriterija. Utvrđeni pragovi moraju iznositi:

(1)

najmanje 0,5 hektara za mala gospodarstva;

(2)

najviše 50 hektara za srednja gospodarstva.

Države članice mogu dodatno zahtijevati ispunjavanje jednog ili više sljedećih uvjeta:

(1)

veličina gospodarstva podnositelja zahtjeva povećat će se kao rezultat nove sadnje;

(2)

podnositelj zahtjeva već ima površinu zasađenu vinovom lozom na koju se u trenutku podnošenja zahtjeva ne primjenjuju izuzeća utvrđena u članku 62. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

I.   Dodatni kriteriji iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe

I.    „Prethodno ponašanje proizvođača”

Smatra se da je dodatni kriterij iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe ispunjen ako podnositelj zahtjeva nije posadio vinovu lozu bez odobrenja, kako je navedeno u članku 71. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili bez prava sadnje, kako je navedeno u člancima 85.a i 85.b Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Države članice mogu dodatno zahtijevati ispunjavanje jednog ili više sljedećih uvjeta:

(1)

ni jedno odobrenje koje je prethodno bilo izdano podnositelju zahtjeva u skladu s člankom 64. Uredbe (EU) br. 1308/2013 nije isteklo zbog neupotrebe;

(2)

podnositelj zahtjeva nije propustio ispuniti ni jednu obvezu iz Priloga I. odjeljaka A i B, odjeljaka A, B, D i G ovog Priloga i točke II. ovog odjeljka;

(3)

podnositelj zahtjeva nema površine zasađene vinovom lozom koje nisu u proizvodnji već najmanje osam godina.

II.    „Neprofitne organizacije sa socijalnom svrhom koje su dobile zemljište oduzeto u slučajevima terorizma i drugih vrsta kaznenih djela”

Smatra se da je dodatni kriterij iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe ispunjen ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba, neovisno o njezinu pravnom obliku, te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(1)

podnositelj zahtjeva neprofitna je organizacija čija djelatnost ima isključivo socijalnu svrhu;

(2)

podnositelj zahtjeva koristi se oduzetim zemljištem isključivo kako bi ispunio svoju socijalnu svrhu u skladu s člankom 10. Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7).

Države članice isto tako mogu zahtijevati od podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju ovaj kriterij da se obvežu da tijekom razdoblja koje odredi država članica neće dati u najam ili prodati novozasađenu površinu ili površine drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Takvo razdoblje ne smije teći nakon 31. prosinca 2030.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).

(4)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).

(7)  Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.).


PRILOG III.

MINIMALNE INFORMACIJE KOJE TREBA SADRŽAVATI I KOJE SE AŽURIRAJU U REGISTRU VINOGRADA I SPECIFIKACIJE U VEZI S TIM INFORMACIJAMA IZ ČLANKA 7.

1.   DATOTEKA VINOGRADARA

1.1.   Identifikacija i lokacija

(1)

Identitet vinogradara (kompatibilan s jedinstvenim sustavom za bilježenje identiteta svakog korisnika iz članka 68. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. 1306/2013 i s registrima ili informacijama u vlasništvu države članice).

(2)

Popis i lokacija svih vinogradarskih parcela koje se ne smatraju samo napuštenim vinogradarskim područjima (identifikacija koja je u skladu s identifikacijskim sustavom poljoprivrednih parcela iz članka 68. stavka 1. točke (b) i članka 70. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013).

1.2.   Svojstva područja zasađenih vinovom lozom na vinogradarskoj parceli

Podaci koji se odnose na svaku vinogradarsku parcelu prikazuju se odvojeno u datoteci vinogradara. Međutim, kad je to moguće zbog jedinstvene prirode vinogradarskih parcela, podaci se mogu odnositi na niz susjednih parcela ili dio (dijelove) susjednih parcela, uz uvjet da se svaka parcela može identificirati.

(1)

Identifikacija vinogradarske parcele: sustav identifikacije vinogradarskih parcela treba uspostaviti na osnovi karata, katastarskih dokumenata ili drugih kartografskih referenci. Upotrebljavaju se tehnike računalnog zemljopisnog informacijskog sustava, uključujući zračnu ili prostornu ortofotografiju, uz jedinstveni standard koji jamči točnost barem jednaku kartografiji u omjeru 1: 5 000 (ili 1: 10 000 ako su pribavljeni na temelju dugoročnih ugovora sklopljenih prije studenoga 2012.) uzimajući pritom u obzir strukturu i stanje parcele. To se određuje u skladu s postojećim standardima Unije.

(2)

Površina vinogradarske parcele

Kad se vinova loza uzgaja u kombinaciji s drugim kulturama:

(a)

ukupna površina parcele o kojoj je riječ;

(b)

površina zasađena vinovom lozom izražena kao čista kultura (u svrhu konverzije upotrebljavaju se odgovarajući koeficijenti koje određuje država članica).

(3)

Površina vinogradarske parcele, kad je to primjenjivo, površina u smislu čiste kulture raščlanjena s obzirom na površinu ili površine zasađene vinovom lozom (podatak u skladu s obavijesti iz članka 33. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe (EU) 2018/274 i dijela I. Priloga IV. toj uredbi, što je, ako se primjenjuje, osnova za izračun od 1 % iz članka 63. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013):

(a)

površina ili površine zasađene vinovom lozom koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti;

(b)

površina ili površine zasađene vinovom lozom koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla:

ispunjavaju i uvjete za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i vina bez zaštićene oznake izvornosti/zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla,

ispunjavaju samo uvjete za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i vina bez zaštićene oznake izvornosti/zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla;

(c)

površina ili površine zasađene vinovom lozom koje ispunjavaju samo uvjete za proizvodnju vina bez zaštićene oznake izvornosti/zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, ali se nalaze u zemljopisnom području proizvodnje sa zaštićenom oznakom izvornosti/zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla;

(d)

površina ili površine zasađene vinovom lozom koje ispunjavaju samo uvjete za proizvodnju vina bez zaštićene oznake izvornosti/zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i nalaze se izvan zemljopisnog područja proizvodnje sa zaštićenom oznakom izvornosti/zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla;

(e)

površina ili površine zasađene vinovom lozom s drugim odredištem.

(4)

Uzgajane sorte vinove loze, koje odgovaraju procijenjenim površinama i dijelu vinogradarske parcele o kojoj je riječ, te boja sorte (podatak u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1)).

(5)

Godina sadnje ili, ako je nepoznata, procijenjena starost vinogradarske parcele o kojoj je riječ (podatak u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011).

(6)

Površina zasađena vinovom lozom koja je restrukturirana ili prenamijenjena u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (podatak u skladu s obavijestima iz tablica u dijelovima IV., V. i VI. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/274).

(7)

Površina zasađena vinovom lozom na kojoj je provedena zelena berba u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (podatak u skladu s obavijestima iz tablica u dijelovima IV., V. i VI. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/274).

Informacije iz točaka 6. i 7. moraju obuhvaćati i sve površine koje su restrukturirane ili prenamijenjene ili je na njima provedena zelena berba u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (podatak u skladu s obavijestima iz Priloga IV. ili IV.a i Priloga VI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1150) (2).

Tamo gdje sva područja zasađena vinovom lozom uključenom u vinogradarsku datoteku postanu napuštena ili im je namjena drugačija od vinogradarstva, datoteku treba ukloniti iz registra vinograda ili označiti, a predmetna područja izuzeti od onih navedenih u točki 1.2. ovog Priloga.

1.3.   Izjave

Izjava o berbi (podatak u skladu s izjavama o berbi iz članka 33.).

2.   DATOTEKE O PROIZVODNJI

2.1.   Identifikacija

Identitet svake fizičke ili pravne osobe ili skupine tih osoba od kojih se zahtijeva da izrade izjavu o proizvodnji iz članka 31.

2.2.   Izjave

(a)

Izjava o proizvodnji (podatak u skladu s izjavama o proizvodnji iz članka 31.).

(b)

Izjava o zalihama (podatak u skladu s izjavama o zalihama iz članka 32.).


(1)  Uredba (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 30.12.2011., str. 7.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 od 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15.7.2016., str. 23.).


PRILOG IV.

MINIMALNE DODATNE INFORMACIJE KOJE SADRŽAVA REGISTAR VINOGRADA I SPECIFIKACIJE POVEZANE S TIM INFORMACIJAMA IZ ČLANKA 7. STAVKA 1.

1.   DATOTEKA VINOGRADARA

1.1.   Identifikacija i lokacija

(1)

Odobrenja za koja je podnesen zahtjev, odobrena i još nezasađena te odgovarajuća određena površina (podatak u skladu s obavijestima iz članka 33. stavka 2. točke (a) i tablica iz dijela IV. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/274).

(2)

Prava sadnje u posjedu (po vrsti) do roka za pretvorbu u odobrenja na temelju odluke država članica (podatak u skladu s obavijesti koju treba donijeti do 1. ožujka 2016. iz članka 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (1) i iz tablice A Priloga VII. toj uredbi).

1.2.   Svojstva područja zasađenih vinovom lozom na vinogradarskim parcelama

Podaci koji se odnose na svaku vinogradarsku parcelu prikazuju se odvojeno u datoteci vinogradara. Međutim, kad je to moguće zbog jedinstvene prirode vinogradarskih parcela, podaci se mogu odnositi na niz susjednih parcela ili dio (dijelove) susjednih parcela, uz uvjet da se svaka parcela može identificirati.

(1)

Površina ili površine na koje se primjenjuju sljedeća izuzeća od programa odobravanja sadnje vinove loze:

(a)

površine zasađene ili ponovno zasađene u pokusne svrhe (uključujući one sa sortama vinove loze koje nisu klasificirane u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) br. 1308/2013);

(b)

površine zasađene ili ponovno zasađene za proizvodnju loznih cijepova.

(2)

Površina ili površine zasađene vinovom lozom bez odobrenja nakon 31. prosinca 2015. i neodobrene površine koje su iskrčene (podatak u skladu s obavijesti iz članka 33. stavka 1. točke (e) Provedbene uredbe (EU) 2018/274 i iz dijela III. Priloga IV. toj uredbi).

(3)

Površina ili površine bez prava sadnje prije 1. siječnja 2016. i nezakoniti nasadi koji su iskrčeni (podatak u skladu s obavijestima iz članka 58. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 555/2008 i iz tablica 3. i 7. Priloga XIII. toj uredbi).


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/561 оd 7. travnja 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze (SL L 93, 9.4.2015., str. 12.).


PRILOG V.

PRATEĆI DOKUMENTI

A.   ZAHTJEVI ZA UPORABU PRATEĆEG DOKUMENTA

Informacije iz članka 10. stavka 2. navode se u obliku unosa u stupcu br. 1 u sljedećoj tablici.

Za dokumente iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočaka i. i iii. ti se unosi označavaju brojevima i slovima prikazanima u stupcima A i B tablica u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 684/2009 (stupac br. 2 sljedeće tablice).

Za dokumente iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke ii. ti se unosi označavaju brojevima i slovima u Uredbi (EEZ) br. 3649/92 (stupac br. 3 sljedeće tablice).

Redoslijed i posebne pojedinosti o izgledu unosa određuju države članice na temelju pravila utvrđenih odjeljkom B ovog Priloga.

1

2

3

Referentni broj: svaka pošiljka mora biti označena referentnim brojem kojim se pošiljka identificira u računima pošiljatelja. Taj je broj, kada je to primjenjivo, broj ARC, kôd MVV ili referentni broj pojednostavnjenog pratećeg dokumenta dodijeljenog pratećem dokumentu u administrativnom ili komercijalnom obliku.

br. 1d

br. 2

Pošiljatelj: puni naziv i adresa, uključujući poštanski broj i, prema potrebi, trošarinski broj sustava za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima (SEED) ovlaštenog posjednika skladišta ili registriranog pošiljatelja.

br. 2

br. 1

Mjesto otpreme: stvarno mjesto otpreme, ako se roba ne otprema s adrese koju je naveo pošiljatelj

br. 3

br. 1

Primatelj: puni naziv i adresa, uključujući poštanski broj i, prema potrebi, trošarinski broj sustava SEED ovlaštenog posjednika skladišta ili registriranog pošiljatelja.

br. 5

br. 4

Mjesto isporuke: stvarno mjesto isporuke, ako se roba ne isporučuje na adresu koja je navedena za primatelja.

br. 7

br. 7

Nadležna tijela u mjestu otpreme: naziv i adresa nadležnog tijela zaduženog za provjeru sastavljanja pratećeg dokumenta u mjestu otpreme. To je potrebno samo u slučaju otpreme u drugu državu članicu ili za izvoz izvan Unije.

br. 10

Polje A

Prijevoznik: ime i adresa osobe zadužene za organizaciju prvog prijevoza (ako se razlikuje od pošiljatelja).

br. 15

br. 5

Drugi podaci o prijevozu: (a) vrsta korištenog prijevoza (kamion, kombi, cisterna, automobil, željeznički vagon, vagon cisterna, zrakoplov, brod); (b) registracijski broj ili, u slučaju broda, ime (neobvezni podaci). Kad se jedna vrsta prijevoza zamjenjuje drugom, prijevoznik koji ukrcava proizvod mora na poleđini dokumenta navesti: — datum otpreme, — vrstu korištenog prijevoza i registracijski broj za vozila i ime za brodove, — svoje ime, prezime ili naziv i adresu tvrtke, uključujući poštanski broj. Ako se mijenja mjesto isporuke: stvarno mjesto isporuke.

br. 16

br. 5

Oznaka KN

br. 17c

br. 9

Opis proizvoda: u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i svim nacionalnim propisima koji se primjenjuju, posebice obvezne oznake.

br. 17p

br. 8

Opis pakirane robe: identifikacijski brojevi i broj komada pakiranja, broj komada unutarnjeg pakiranja. Za dokumente koji nisu navedeni u članku 10. stavku 1. prvom podstavku točki (a) podtočki i. opis se može nastaviti na zasebnom listu priloženom svakoj preslici. Popis pakiranja može se upotrijebiti za te potrebe.

br. 17.1

br. 8

Za prijevoz u rasutom stanju/rinfuzi: — vina: stvarna alkoholna jakost, — nefermentiranih proizvoda: refraktometrijski indeks ili gustoća, | — | proizvoda tijekom fermentacije, ukupna alkoholna jakost, | — | vina sa sadržajem neprevrelog šećera većim od četiri grama po litri, uz stvarnu alkoholnu jakost, ukupna alkoholna jakost.

br. 17 g i 17o

br. 8

Dodatne oznake za prijevoz u rasutom stanju/rinfuzi: za prijevoz vina u rinfuzi iz stavaka od 1. do 9. i stavaka 15. i 16. dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, opis proizvoda sadržava neobvezne podatke iz članka 120. te uredbe, uz uvjet da su navedeni na oznaci ili je predviđeno da budu navedeni na oznaci.

br. 17p

br. 8

Količina: — za proizvode u rasutom stanju, ukupna neto količina, — za pakirane proizvode, broj korištenih spremnika.

br. 17d/f i 17.l

br. 8

Potvrde: potvrda o zaštićenoj oznaci izvornosti, potvrda o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili potvrda o godini berbe ili o sorti ili sortama grožđa: vidjeti članke 11. i 12.

br. 17 l

br. 14

Kategorija vinskih proizvoda

br. 17.2a

br. 8

Šifra vinogradarske zone

br. 17.2b

br. 8

Šifra postupka tehnološke obrade vina

br. 17.2.1a

br. 8

Potvrda — provjera pri izvozu, prema potrebi

br. 18

A

Datum otpreme i, ako tako utvrdi država članica na čijem državnom području započinje prijevoz, vrijeme otpreme

br. 18

br. 15

Viza nadležnog tijela u mjestu otpreme, za prateće dokumente osim onih navedenih u članku 10. stavku 1. prvom podstavku točki (a) podtočki i. (ako je potrebno)

br. 18

br. 15

B.   UPUTE ZA SASTAVLJANJE I UPORABU PRATEĆIH DOKUMENATA

1.   Opća pravila

1.1.

Ako se na dokumentima iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke i. nalazi broj ARC, koji dodjeljuje računalni sustav iz članka 21. stavka 2. Direktive 2008/118/EZ, ili kôd MVV, koji dodjeljuje informacijski sustav koji je uspostavila država članica otpreme iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii., informacije iz odjeljka A sadržane su u sustavu koji se upotrebljava.

1.2.

Dokumenti iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočke iii. druge alineje u zaglavlju moraju sadržavati logotip Unije, riječi „Europska unija”, naziv države članice otpreme i znak ili logotip kojim se identificira država članica otpreme.

U dokumentima iz članka 10. stavka 1. prvog podstavka točke (a) podtočaka i. i ii. te točke (a) podtočke iii. prve alineje mogu biti navedene informacije iz prvog podstavka ove točke.

1.3.

Dokumenti iz članka 10. stavka 1. moraju biti ispunjeni čitljivo i neizbrisivim slovima. Dokument ne smije sadržavati brisanja ni pisanja preko već napisanih riječi.

Svaka propisana preslika dokumenta označuje se oznakom „preslika” ili drugom odgovarajućom oznakom.

1.4.

Za prijevoz jedne pošiljke istog pošiljatelja istom primatelju može se ispuniti jedan prateći dokument za:

(a)

više serija iste kategorije proizvoda; ili

(b)

više serija različitih kategorija proizvoda, ako su punjene u označene spremnike nazivne zapremnine od najviše 60 litara i zatvorene zatvaračem za jednokratnu uporabu.

1.5.

U slučaju iz članka 17. stavka 1. ili kad dokument koji prati pošiljku ispunjava nadležno tijelo, dokument vrijedi samo ako prijevoz započinje najkasnije petog radnog dana nakon, ako je to primjenjivo, dana potvrde ili dana na koji je ispunjen.

1.6.

Kad se proizvodi prevoze u odvojenim prostorima istog spremnika za prijevoz ili se tijekom prijevoza miješaju, mora se ispuniti dokument za pratnju svakog dijela, neovisno o tome prevozi li se odvojeno ili pomiješano. U takvim se dokumentima navodi, u skladu s propisima koje utvrđuje svaka država članica, uporaba miješanog proizvoda.

Međutim, države članice mogu ovlastiti pošiljatelje ili ovlaštene osobe da ispune jedan dokument za cjelokupni proizvod nastao miješanjem. U takvim slučajevima nadležno tijelo određuje koji će se dokazi podastrijeti za kategoriju, podrijetlo i količinu različitih tereta.

2.   Posebna pravila

2.1.   Oznake koje se odnose na opis proizvoda

(a)

Vrsta proizvoda

Navedite vrstu proizvoda uporabom izraza koji je u skladu s propisima Unije koji najtočnije opisuje proizvod, npr.: vino sa ZOI-jem ili ZOZP-om/vino bez ZOI-ja ili ZOZP-a/sortno vino bez ZOI-ja/ZOZP-a/mošt za vino sa ZOI-jem ili ZOZP-om/vino s posebnom godinom berbe bez ZOI-ja/ZOZP-a.

(b)

Prijevoz u rasutom stanju/rinfuzi

Za prijevoz vina u rinfuzi iz stavaka od 1. do 9. i stavaka 15. i 16. dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, opis proizvoda sadržava neobvezne podatke iz članka 120. te uredbe, uz uvjet da su navedeni na oznaci ili je predviđeno da budu navedeni na oznaci.

(c)

Alkoholna jakost i gustoća

Za prijevoz proizvoda u rasutom stanju ili u neoznačenim spremnicima nazivne zapremnine od najviše 60 litara:

i.

stvarna alkoholna jakost vina, bez mladih vina koja su još u fermentaciji, ili ukupna alkoholna jakost mladog vina koje je još u fermentaciji i djelomično fermentiranog mošta izražena je u vol. % i desetinama vol. %;

ii.

refraktometrijski indeks mošta određuje se mjernom metodom koju priznaje Unija. Mora se izraziti kao potencijalna alkoholna jakost u vol. %. To se može zamijeniti gustoćom izraženom u gramima po cm3;

iii.

gustoća svježeg mošta s fermentacijom zaustavljenom dodavanjem alkohola mora se izraziti u gramima po cm3, a stvarna alkoholna jakost tog proizvoda mora se izraziti u vol. % i desetinama vol. %;

iv.

sadržaj šećera koncentriranog mošta, rektificiranog koncentriranog mošta i koncentriranog soka od grožđa mora se izraziti kao sadržaj ukupnih šećera u gramima po litri i po kilogramu;

v.

stvarna alkoholna jakost vinske komine i vinskog taloga može se navesti (neobvezno) i izraziti u litrama čistog alkohola po decitoni.

Te se informacije moraju prikazati u tablicama usklađenosti koje je priznala Unija, navedenima u pravilima o analitičkim metodama.

(d)

Dopuštena odstupanja

Ne dovodeći u pitanje odredbe Unije kojima se određuju granice za određene proizvode od vina, dopuštena su sljedeća odstupanja:

i.

za ukupnu ili stvarnu alkoholnu jakost odstupanje od ± 0,2 vol. %;

ii.

za gustoću odstupanje šest jedinica više ili manje na četvrtu decimalu (± 0,0006);

iii.

za sadržaj šećera ± 3 %.

(e)

Ostale oznake za prijevoz proizvoda u rasutom stanju:

i.

Vinogradarska zona

Vinogradarska zona iz koje potječe proizvod koji se prevozi označava se u skladu s Dodatkom I. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 primjenom sljedećih kratica: A, B, C I., C II., C III. (a) i C III. (b).

ii.

Provedeni postupci

Navode se postupci koji su provedeni na proizvodima koji se prevoze uporabom sljedećih brojki u zagradama:

0.

na proizvodu nije proveden ni jedan od sljedećih postupaka;

1.

proizvod je pojačan;

2.

proizvod je dokiseljen;

3.

proizvod je otkiseljen;

4.

proizvod je doslađen;

5.

proizvod je pojačan za destilaciju;

6.

proizvodu je dodan proizvod podrijetlom iz zemljopisne jedinice koja nije navedena u opisu;

7.

proizvodu je dodan proizvod dobiven od sorte vinove loze koja nije navedena u opisu;

8.

proizvodu je dodan proizvod ubran tijekom godine koja nije navedena u opisu;

9.

proizvod je pripravljen uporabom hrastovih strugotina;

10.

proizvod je pripravljen pokusnom primjenom novog enološkog postupka;

11.

izvršena je korekcija alkoholne jakosti u proizvodu;

12.

ostali postupci koje treba navesti. Primjeri:

(a)

za vino koje potječe iz zone B koje je pojačano, navedite B (5);

(b)

za grožđani mošt koji potječe iz zone C III. (b) koji je dokiseljen, navedite C III. (b) (2).

Oznake o vinogradarskom području i provedenim postupcima moraju biti uz oznake o opisu proizvoda i koje su u istom vidnom polju.

2.2   Oznake koje se odnose na neto količinu

(a)

grožđa, koncentriranog grožđanog mošta, rektificiranog koncentriranog grožđanog mošta, koncentriranog soka od grožđa, vinske komine i vinskog taloga u tonama ili kilogramima moraju se izraziti simbolima „t” ili „kg”;

(b)

drugih proizvoda u hektolitrima ili litrama moraju se izraziti simbolima „hl” ili „l”.

Odstupanje od 1,5 % od ukupne neto količine može se dopustiti kad se označuje količina proizvoda u rasutom stanju.

C.   POSEBAN PEČAT IZ ČLANKA 10. STAVKA 3. PRVOG PODSTAVKA TOČKE (b) PODTOČKE i.

Image

Image

1.

Simbol države članice

2.

Nadležno tijelo s teritorijalnom nadležnošću

3.

Provjera autentičnosti

D.   OZNAKE IZ ČLANKA 13. STAVKA 2.

na bugarskom

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

na češkom

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

na danskom

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

na engleskom

:

Exported: Export declaration No … of [date]

na estonskom

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

na finskom

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

na francuskom

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

na grčkom

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

na hrvatskom

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. … [datum]

na latvijskom

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

na litavskom

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

na mađarskom

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

na malteškom

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data]

na nizozemskom

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

na njemačkom

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

na poljskom

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

na portugalskom

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

na rumunjskom

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

na slovačkom

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

na slovenskom

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

na španjolskom

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

na švedskom

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum].

na talijanskom

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]


PRILOG VI.

POTVRDA O PODRIJETLU ILI IZVORU I SVOJSTVA VINSKIH PROIZVODA, GODINA BERBE ILI SORTA ILI SORTE GROŽĐA OD KOJIH SU PROIZVODI PROIZVEDENI TE ZOI ILI ZOZP VINA UNIJE

(Članak 11. stavak 1. i članak 12. stavak 1.)

DIO I.

Odgovarajuće informacije iz članka 11. stavka 1. ili članka 12. stavka 1. točke (a)

Informacije koje treba navesti u polju 17 l pratećeg dokumenta ili u komercijalnom dokumentu koji se upotrebljava u skladu s člankom 21. stavkom 6. Direktive 2008/118/EZ ili člankom 12. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe

Ja, potpisan u nastavku, zadužen za ovdje navedene proizvode, potvrđujem da su proizvedeni i punjeni u boce u [država članica ili Europska unija] i da:

(1)

ispunjavaju zahtjeve za označavanje i prezentaciju u pogledu:

(a)

zaštićene oznake izvornosti (ZOI) ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) br. […, …] registrirane u registru „E-Bacchus” koji je uspostavila Unija, u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 607/2009;

(b)

godine berbe, u skladu s pravilima predviđenima člankom 120. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(c)

sorte ili sorti vina („sortna vina”), u skladu s pravilima predviđenima člancima 81. i 120. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(2)

svi proizvodi usklađeni su s odredbama kojima se uređuje proizvodnja i puštanje u promet proizvoda za izravnu ljudsku potrošnju na temelju prava Unije;

(3)

proizvodi su proizvedeni odobrenim metodama proizvodnje, a ne posebno za potrebe izvoza; i

(4)

proizvodi su autentični i prikladni su za ljudsku potrošnju u Uniji.

Potpis i datum

Ime i funkcija proizvođača/prerađivača

Administrativna referentna oznaka koju je dodijelilo nadležno tijelo

broj ARC ” ili „ kôd MVV

DIO II.

Posebna potvrda o izvozu iz članka 12. stavka 1. točke (b)

A.   Predložak

POTVRDA O IZVOZU VINA

Za vina koja se izvoze iz Europske unije u …

Ovo je višenamjenska potvrda, sastavljena u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 koja se upotrebljava za

Potvrdu o podrijetlu, Potvrdu o zdravlju i Potvrdu o autentičnosti

Europska unija

Image

2.

Pošiljatelj:

2a.

Identifikacija:

A.

Izvoznik:

Aa.

Identifikacija:

3.

Mjesto otpreme:

A1.

Prostori:

5.

Podaci o prijevoznom sredstvu (vrsta):

6.

Referentna oznaka:

B.

Uvoznik:

Ba.

Mjesto isporuke:

17p.

Opis

17df.

Količina (u litrama)

Pojedinosti

17 l.

Potvrda:

Ja, potpisan u nastavku, odgovoran za ove proizvode za izvoz, potvrđujem sljedeće podatke:

Prethodno navedeni proizvodi proizvedeni su i punjeni u boce u Europskoj uniji/u …

Svi proizvodi usklađeni su s odredbama kojima se uređuje proizvodnja i puštanje u promet proizvoda za izravnu ljudsku potrošnju na temelju prava EU-a;

proizvodi su proizvedeni uobičajenim i odobrenim metodama proizvodnje, a ne posebno za potrebe izvoza;

proizvodi su autentični i prikladni su za ljudsku potrošnju u Europskoj uniji.

Prethodno navedeni proizvodi proizvedeni su i punjeni u boce na temelju propisa EU-a kao vina sa:

zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) registriranima u registru „E-Bacchus” koji je uspostavio EU u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 607/2009

naznakom godine berbe, u skladu s pravilima predviđenima člankom 120. Uredbe (EU) br. 1308/2013

naznakom sorte ili sorata vina („sortna vina”) u skladu s pravilima predviđenima člancima 81. i 120. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Dopunska potvrda (nije obvezno)

Logotip države članice

10.

Tijela nadležna za kontrolu potvrđuju da je pošiljatelj proizvoda od vina opisanih u ovoj potvrdi registriran od strane i priložen … uz obvezu da su svi proizvodi od vina registrirani i podložni nadzoru i inspekciji nadležnih tijela.

18.

Potpis

Datum:

18a.

Jedinstvena administrativna referentna oznaka koju su dodijelila nadležna tijela

Ime i funkcija

(članak 10. stavak 1. prvi podstavak točka (a) podtočke i. i iii. Delegirane uredbe (EU) 2018/273)

ARC/MVV

Pošiljatelj ili predstavnik koji potvrđuje prethodno navedene informacije

(članak 12. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) 2018/273)

B.   ZAHTJEVI ZA UPORABU POSEBNE POTVRDE ZA IZVOZ

Informacije koje treba unijeti na potvrdi iz članka 12. stavka 1. točke (b) navode se u obliku unosa u stupcu br. 1 u sljedećoj tablici.

Ti se unosi označavaju brojevima i slovima prikazanima u stupcu br. 2 sljedeće tablice:

1

2

Pošiljatelj: puni naziv i adresa uključujući poštanski broj

Identifikacija: trošarinski broj sustava za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima (SEED) ili upućivanje na broj u popisu ili registru predviđen člankom 8. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

br. 2

Mjesto otpreme: stvarno mjesto otpreme, ako se roba ne otprema s adrese koju je naveo pošiljatelj

br. 3

Izvoznik: puni naziv i adresa

br. A

Prostori: stvarno mjesto otpreme, ako se roba ne otprema s adrese koju je naveo izvoznik

br. A1

Podaci o prijevoznom sredstvu: spremnik, brod, zrakoplov …

br. 5

Referentna oznaka: naziv i podaci o prijevoznom sredstvu

br. 6

Uvoznik: puni naziv i adresa

br. B

Mjesto isporuke: stvarno mjesto isporuke, ako se roba ne isporučuje na adresu koja je navedena za uvoznika

br. Ba

Logotip države članice otpreme te naziv, adresa i točka za kontakt nadležnog tijela zaduženog za provjeru pošiljatelja u mjestu otpreme

Neobvezni posebni zahtjevi: potvrda koju daju kontrolna tijela da je „Uspostavljena unutarnja kontrola kvalitete za usklađenost proizvoda”.

br. 10

Opis proizvoda: u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i svim nacionalnim propisima koji se primjenjuju, posebice obvezne oznake. Pojedinosti o opisu mogu se navesti u zasebnim dokumentima navedenima u ovom polju.

br. 17p

Količina: — za proizvode u rasutom stanju, ukupna neto količina, — za pakirane proizvode, broj korištenih spremnika

br. 17d/f

Potvrda:

Potvrda o podrijetlu ili izvoru i usklađenost s odredbama o proizvodnji i puštanju za izravnu ljudsku potrošnju na temelju prava Unije te uobičajenim i odobrenim načinima proizvodnje (enološke prakse, pomoćne tvari za preradu i aditivi);

Potvrda o zaštićenoj oznaci izvornosti ili zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla, potvrda o godini berbe ili o sorti ili sortama grožđa, u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013.

Dopunska potvrda (nije obvezno): može je dodati pošiljatelj u obliku neobveznih unosa na sljedeći način:

Moja tvrtka provela je sustav osiguranja kvalitete

Proizvodnja i prodaja prethodno navedenih proizvoda odobrene su u EU-u u skladu sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom

Uzorci proizvoda nasumično se odabiru i ispituju u službenim laboratorijima

Na temelju analize treće strane, razina radioaktivnosti u smislu cezija 134 + 137 za te proizvode ne premašuje [jest] … Bq/kg (vidjeti dokumentaciju, priložena izvješća o ispitivanjima)

Ostale potvrde

br. 17 l

Potpis, ime i funkcija potpisnika i datum potpisivanja

br. 18

Referentni broj: svaka potvrda mora biti označena referentnim brojem kojim se pošiljka identificira u računima pošiljatelja. Taj je broj, kada je to primjenjivo, broj ARC ili kôd MVV dodijeljen pratećem dokumentu u administrativnom ili komercijalnom obliku.

br. 18a


PRILOG VII.

ZAHTJEVI ZA DOKUMENT VI-1 I IZVATKE VI-2

DIO I.

Primjerak dokumenta VI-1 iz članka 22.

1.

Izvoznik (naziv i adresa)

TREĆA ZEMLJA KOJA JE IZDALA DOKUMENT:

VI 1

Serijski broj

DOKUMENT ZA UVOZ VINA, SOKA OD GROŽĐA ILI MOŠTA U EUROPSKU UNIJU

2.

Primatelj (naziv i adresa)

3.

Carinski pečat (samo za službenu uporabu u EU-u)

4.

Prijevozna sredstva i pojedinosti o prijevozu

5.

Mjesto iskrcaja (ako se razlikuje od 2.)

6.

Opis uvezenog proizvoda

7.

Količina u l/hl/kg (1)

8.

Broj spremnika

9.

POTVRDA

Prethodno opisani proizvod (2) ☐ je/☐ nije namijenjen za izravnu ljudsku potrošnju, usklađen je s definicijama ili kategorijama Unije za proizvode od vinove loze i proizveden je s pomoću enoloških postupaka (2) ☐ koje preporučuje i objavljuje OIV/☐ odobrava Unija.

Puni naziv i adresa nadležnog tijela:

Mjesto i datum:

Pečat:

Potpis, ime i funkcija službenika:

10.

IZVJEŠĆE O ANALIZI (u kojem se opisuju analitička svojstva prethodno navedenog proizvoda)

ZA MOŠT I SOK OD GROŽĐA

Gustoća:

ZA VINO I MOŠT JOŠ U POSTUPKU FERMENTACIJE

Ukupna alkoholna jakost:

Stvarna alkoholna jakost:

ZA SVE PROIZVODE

Ukupni suhi ekstrakt:

Ukupni sumporni dioksid:

Ukupna kiselost:

Hlapljiva kiselost:

Limunska kiselost:

Puni naziv i adresa imenovanog tijela ili odjela (laboratorija):

Pečat:

Mjesto i datum:

Potpis, ime i funkcija službenika:

Pripisivanje (ulazak u slobodni promet i izdavanje izvadaka)

Količina

11.

Broj i datum carinskog dokumenta o puštanju u slobodni promet te broj i datum izvatka

12.

Puni naziv i adresa primatelja (izvadak)

13.

Pečat nadležnog tijela

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

14.

Ostale napomene

DIO II.

Primjerak izvatka VI-2 iz članka 22.

EUROPSKA UNIJA

DRŽAVA ČLANICA KOJA JE IZDALA DOKUMENT:

1.

Pošiljatelj (naziv i adresa)

VI 2

Serijski broj

IZVADAK DOKUMENTA ZA UVOZ VINA, SOKA OD GROŽĐA ILI MOŠTA U EUROPSKU UNIJU

2.

Primatelj (naziv i adresa)

3.

Izvadak dokumenta VI 1

4.

Izvadak dokumenta VI 2

Br.

Br.

Izdao/la (naziv treće zemlje):

Pečatio/la (puni naziv i adresa carinarnice u Uniji):

Datum:

Datum:

5.

Opis uvezenog proizvoda

6.

Količina u l/hl/kg (3)

7.

Broj spremnika

8.

IZJAVA POŠILJATELJA (4)

Dokument VI 1 iz polja 3. ☐/Izvadak iz polja 4. ☐ ispunjen je za prethodno opisani proizvod i sadržava sljedeće:

☐ POTVRDA da prethodno opisani proizvod ☐ je/☐ nije namijenjen za izravnu ljudsku potrošnju, usklađen je s definicijama ili kategorijama Unije za proizvode od vinove loze i proizveden je s pomoću enoloških postupaka (4) ☐ koje preporučuje i objavljuje OIV/☐ odobrava Unija.

☐ IZVJEŠĆE O ANALIZI kojim se pokazuje da proizvod ima sljedeća analitička svojstva:

ZA MOŠT I SOK OD GROŽĐA

Gustoća:

ZA VINO I MOŠT JOŠ U POSTUPKU FERMENTACIJE

Ukupna alkoholna jakost:

Stvarna alkoholna jakost:

ZA SVE PROIZVODE

Ukupni suhi ekstrakt:

Ukupni sumporni dioksid:

Ukupna kiselost:

Hlapljiva kiselost:

Limunska kiselost:

☐ ODOBRENJE (4) nadležnog tijela kojim se potvrđuje da:

je vino iz ovog dokumenta proizvedeno u vinorodnoj regiji i da mu je dodijeljena oznaka zemljopisnog podrijetla navedena u polju 5. u skladu s odredbama zemlje podrijetla;

je alkohol dodan ovom vinu certificiran kao vinski alkohol.

Potpis:

9.

CARINA

Izjava potvrđena kao istinita

Mjesto i datum:

Potpis:

Pečat:

Puni naziv i adresa predmetne carinarnice:

Pripisivanje (ulazak u slobodni promet i izdavanje izvadaka)

Količina

10.

Broj i datum carinskog dokumenta o puštanju u slobodni promet te broj i datum izvatka

11.

Puni naziv i adresa primatelja (izvadak)

12.

Pečat nadležnog tijela

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

Raspoloživo

 

 

 

Pripisano

13.

Ostale napomene

DIO III.

Upute za ispunjavanje dokumenta VI-1 i izvadaka VI-2

Dokument VI-1 i izvadci VI-2 ispunjavaju se pisaćim strojem ili ručno ili kojim drugim jednakovrijednim tehničkim sredstvom koje je priznalo službeno tijelo. Izvadci pisani rukom popunjavaju se tintom i tiskanim slovima. Nije dopušteno brisanje ni ispravljanje. Sve se izmjene rade tako da se precrtaju neispravni podaci i, kad je to primjenjivo, dodaju drugi. Svaku tako napravljenu promjenu odobrava njezin autor i, ovisno o slučaju, pečatom označava nadležno tijelo, imenovani laboratorij ili carinska tijela.

A.   Tiskanje dokumenta VI-1 i izvadaka VI-2

1.

Veličina obrazaca je približno 210 s 297 mm.

2.

Dokument ili izvadci tiskaju se na jednom od službenih jezika Unije. Za izvatke VI-2 o jeziku izvadaka odlučuje nadležno tijelo države članice u kojoj se izvadci pečate.

B.   Ispunjavanje dokumenta VI-1 i izvadaka VI-2

Dokument ili izvadci ispunjavaju se na jeziku na kojem su tiskani.

Svaki dokument ili izvadak ima serijski broj koji dodjeljuje:

(a)

u slučaju dokumenta VI-1, nadležno tijelo koje potpisuje dio „potvrda”,

(b)

u slučaju izvadaka VI-2, carinarnica koja ih pečati.

C.   Sadržaj

Polje 1

:

Izvoznik: puno ime i adresa u predmetnoj trećoj zemlji

Polje 2

:

Primatelj: puno ime i adresa u EU-u

Polje 4

:

(dokument VI-1) Prijevozna sredstva i pojedinosti o prijevozu:

Navedite samo prijevoz za dostavu do točke ulaska u EU

navedite prijevozno sredstvo (brod, zrakoplov itd.); navedite ime broda itd.

Polje 6

:

(Polje 5 za VI-2) Opis uvezenog proizvoda:

oznaka za prodaju (kako je navedena na oznaci, kao što je naziv proizvođača i vinorodna regija, trgovački naziv itd.),

naziv zemlje podrijetla,

naziv oznake zemljopisnog podrijetla, ako vino ispunjava uvjete za oznaku zemljopisnog podrijetla,

stvarna alkoholna jakost po volumenu,

boja proizvoda (navedite samo „crveno”, „rosé”, „ružičasto” ili „bijelo”),

oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN).

DIO IV.

Popis trećih zemalja iz članka 21. točke (b), članka 26. i članka 27.

A.

Popis trećih zemalja iz članka 21. točke (b):

Australija

Čile

B.

Popis trećih zemalja iz članka 26.:

Australija

Čile

Sjedinjene Američke Države

C.

Popis trećih zemalja iz članka 27.:

—.


(1)  Nepotrebno izbrisati.

(2)  Upisati „X” u odgovarajuće polje.

(3)  Nepotrebno izbrisati.

(4)  Upisati „X” u odgovarajuće polje.


Top