EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0120

Uredba Vijeća (EU) 2018/120 od 23. siječnja 2018. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127

OJ L 27, 31.1.2018, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/oj

31.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/120

od 23. siječnja 2018.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije i o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđeno je da Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se da se mjere očuvanja donose uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, gdje je to relevantno, izvješća koja su sastavili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) i druga savjetodavna tijela, kao i u svjetlu eventualnih savjeta primljenih od savjetodavnih vijeća.

(3)

Zadatak je Vijeća donijeti mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, prema potrebi uključujući određene uvjete koji su s tim funkcionalno povezani. U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribolovne mogućnosti trebalo bi utvrditi u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) utvrđenima u članku 2. stavku 2. te uredbe. U skladu s člankom 16. stavkom 1. te uredbe ribolovne mogućnosti trebalo bi raspodijeliti državama članicama tako da se osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki riblji stok ili vrstu ribolova.

(4)

Ukupni dopušteni ulov (TAC) trebalo bi stoga, u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, utvrditi na temelju dostupnih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte, istodobno osiguravajući pravedno postupanje među različitim sektorima ribarstva, kao i u svjetlu mišljenja koja su dionici izrazili tijekom savjetovanja, osobito na sastancima savjetodavnih vijeća.

(5)

Obveza iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uvodi se posebno za svaku vrstu ribolova. U regiji obuhvaćenoj ovom Uredbom, kada se obveza iskrcavanja primjenjuje na određeni ribolov, trebalo bi iskrcati sve vrste u tom ribolovu koje su podložne ograničenjima ulova. Od 1. siječnja 2016. obveza iskrcavanja primjenjuje se na vrste koje definiraju ribarstvo. Člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđeno je da se, kada se uvodi obveza iskrcavanja u pogledu ribljeg stoka, ribolovne mogućnosti utvrđuju uzimajući u obzir promjenu od utvrđivanja ribolovnih mogućnosti koje odražavaju iskrcavanje na utvrđivanje ribolovnih mogućnosti koje odražavaju ulove. Na temelju zajedničkih preporuka koje su dostavile države članice te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je donijela više delegiranih uredaba kojima se na privremenoj osnovi i za razdoblje od najviše tri godine utvrđuju posebni planovi za odbačeni ulov, kao priprema za potpunu provedbu obveze iskrcavanja.

(6)

Ribolovnim mogućnostima za stokove vrsta koje su obuhvaćene obvezom iskrcavanja od 1. siječnja 2018. trebalo bi nadoknaditi prijašnji odbačeni ulov te bi se one trebale temeljiti na znanstvenim informacijama i savjetima. Kako bi se osigurala poštena naknada za ribu koja se prije odbacivala, a koja će se od 1. siječnja 2018. morati iskrcavati, dodatak bi trebalo izračunati u skladu sa sljedećom metodom: novu količinu za iskrcavanje trebalo bi izračunati oduzimanjem količina koje će se nastaviti odbacivati za vrijeme primjene obveze iskrcavanja od količine Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) za ukupan ulov; dodatak koji će biti primijenjen na količinu TAC-a trebao bi biti proporcionalan razlici između novoizračunane količine za iskrcavanje i prijašnje količine za iskrcavanje ICES-a.

(7)

U skladu sa znanstvenim savjetima stanje lubina (Dicentrarchus labrax) u Keltskome moru, kanalu La Manche, Irskome moru i južnom Sjevernome moru (zone ICES-a 4b, 4c i 7a, 7d–7h) još je ugroženo te se stok smanjuje unatoč mjerama koje su poduzete proteklih godina. Te mjere nisu rezultirale željenim smanjenjem smrtnosti u komercijalnom ribolovu (samo – 17 % umjesto očekivanih – 50 %). Smrtnost u rekreacijskom ribolovu za sjeverni stok sad se smatra znatno većom u odnosu na prijašnje izračune te se procjenjuje da je nadmašila smrtnost iz komercijalnih razloga u 2016. To uključuje i izvore smrtnosti nakon puštanja. Ribolovnu smrtnost sjevernog stoka zato treba znatno smanjiti kako bi se omogućilo malo povećanje biomase.

(8)

Kako bi se ublažili društveni i gospodarski učinci navedene mjere, trebalo bi dopustiti samo ograničen ribolov određenim alatima, uz uvođenje dvomjesečne zabrane radi zaštite agregacija u mrijestu. Iako može doći do određenih neizbježnih usputnih ulova drugim ribolovnim alatom, stok je u tako lošem stanju da nije moguće dopustiti iskrcaj svih usputnih ulova te bi trebalo izbjegavati svaki doticaj s tim stokom. Ujedno će biti potrebna dodatna ograničenja za rekreacijski ribolov, pri čemu će samo ribolov za ulov i puštanje biti dopušten tijekom cijele godine. Uzimajući u obzir savjet ICES-a da se dodatno smanji ribolovni pritisak na stok lubina u Biskajskom zaljevu, u tom bi području također trebalo utvrditi niže dnevno ograničenje za vreće za rekreacijski ribolov.

(9)

Kada je riječ o stoku jegulje (Anguilla anguilla), ICES je savjetovao da bi smrtnost uzrokovanu antropogenim čimbenicima trebalo smanjiti na nulu ili zadržati što je bliže moguće nuli. S obzirom na taj savjet primjereno je uvesti privremenu zabranu ribolova jegulje ukupne duljine 12 cm ili više u vodama Unije na području ICES-a, među ostalim i u Baltičkome moru, kako bi se jedinke u mrijestu zaštitilo tijekom migracije.

(10)

Određeni se TAC-ovi za stokove prečnoustih (voline, morski psi, raže) već više godina utvrđuju na nulu, uz povezanu odredbu kojom se predviđa obveza vraćanja slučajnih ulova u more bez odgode. Razlog za taj poseban tretman jest to što su ti stokovi u lošem stanju očuvanja i što se, zbog njihovih visokih stopa preživljavanja, odbacivanjem ulova ne povećava njihova stopa ribolovne smrtnosti, već se odbacivanje ulova smatra korisnim za očuvanje tih vrsta. Međutim od 1. siječnja 2015. ulovi tih vrsta u pelagijskom ribolovu podliježu obvezi iskrcavanja, osim ako su obuhvaćeni nekim od odstupanja od obveze iskrcavanja predviđenih u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Člankom 15. stavkom 4. točkom (a) te uredbe dopuštaju se takva odstupanja za vrste čiji je ribolov zabranjen i koje su identificirane kao takve pravnim aktom Unije donesenim u području ZRP-a. Stoga je primjereno zabraniti ribolov tih vrsta na dotičnim područjima.

(11)

Na temelju članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 TAC-ove za stokove podložne posebnim višegodišnjim planovima trebalo bi utvrditi u skladu s pravilima utvrđenima u tim planovima. Stoga bi TAC-ove za stokove lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, iverka zlatopjega i lista u Sjevernome moru te plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru trebalo utvrditi u skladu s pravilima navedenima u uredbama (EZ) br. 509/2007 (2), (EZ) br. 676/2007 (3) i (EU) 2016/1627 (4). Cilj za stok oslića južnih mora, kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2166/2005 (5), oporavak je biomase dotičnih stokova unutar sigurnih bioloških granica, pritom ostajući u skladu sa znanstvenim podacima. U skladu sa znanstvenim savjetima, ako ne postoje konačni podaci o ciljanoj biomasi stoka u mrijestu te uzimajući u obzir promjene u sigurnim biološkim granicama, primjereno je, kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva ZRP-a kako su definirani u Uredbi (EU) br. 1380/2013, TAC utvrditi na temelju savjeta u pogledu najvišeg održivog prinosa koji je dostavio ICES.

(12)

Nakon preispitivanja referentnih vrijednosti ICES je u pogledu stoka haringe zapadno od Škotske dostavio savjet za kombinirane stokove haringe u zonama 6a, 7b i 7c (zapadno od Škotske, zapadno od Irske). Tim su savjetom obuhvaćena dva zasebna TAC-a (za 6aS, 7b i 7c, s jedne strane, te za 5b, 6b i 6aN s druge strane). Prema mišljenju ICES-a treba razviti plan obnove za te stokove. Budući da se, prema znanstvenim savjetima, plan upravljanja za sjeverni stok (6) ne može primjenjivati na skupne stokove te nije moguće utvrditi odvojene ribolovne mogućnosti za ta dva stoka, utvrđuje se TAC kako bi se omogućili ograničeni ulovi u okviru znanstvenog programa uzorkovanja kojim se komercijalno upravlja.

(13)

Za stokove za koje ne postoje dostatni ili pouzdani podaci za procjenu njihove veličine, mjere upravljanja i razine TAC-ova trebale bi slijediti predostrožni pristup upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, pritom uzimajući u obzir čimbenike specifične za stokove, posebno uključujući dostupne informacije o kretanjima za određene stokove i razmatranja u pogledu mješovitog ribolova.

(14)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 847/96 (7) uvedeni su dodatni uvjeti za upravljanje godišnjim TAC-ovima, uključujući odredbe o fleksibilnosti iz članaka 3. i 4. te uredbe za zaštitne i analitičke TAC-ove. U skladu s člankom 2. te uredbe pri utvrđivanju TAC-ova Vijeće odlučuje na koje se stokove ne primjenjuje članak 3. ili 4. te uredbe, posebno na temelju biološkog statusa stokova. Nedavno je člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uveden mehanizam fleksibilnosti iz godine u godinu za sve stokove obuhvaćene obvezom iskrcavanja. Stoga bi, radi izbjegavanja prekomjerne fleksibilnosti kojom bi se dovelo u pitanje načelo racionalnog i odgovornog iskorištavanja morskih bioloških resursa, omelo ostvarivanje ciljeva ZRP-a i pogoršao biološki status stokova, trebalo utvrditi da se članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuju na analitičke TAC-ove samo ako se ne primjenjuje fleksibilnost iz godine u godinu predviđena u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(15)

Ako se TAC koji se odnosi na određeni stok dodijeli samo jednoj državi članici, primjereno je tu državu članicu u skladu s člankom 2. stavkom 1. Ugovora ovlastiti za utvrđivanje razine navedenog TAC-a. Trebalo bi utvrditi odredbe kako bi se osiguralo da pri utvrđivanju te razine TAC-a dotična država članica postupa na način u potpunosti usklađen s načelima i pravilima ZRP-a.

(16)

Potrebno je utvrditi gornje granice ribolovnog napora za 2018. u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 509/2007, člankom 9. Uredbe (EZ) br. 676/2007 te člancima 5., 6., 7. i 9. Uredbe (EU) 2016/1627 i njezinim Prilogom I.

(17)

Kako bi se zajamčila puna iskoristivost ribolovnih mogućnosti, primjereno je dopustiti provedbu fleksibilnog aranžmana između pojedinih područja TAC-a kada se radi o istom biološkom stoku. Uz postojeće fleksibilnosti među područjima osobito je primjereno uvesti ograničenu fleksibilnost među područjima za manjića od potpodručja ICES-a od 6 do 14 do voda Unije u potpodručju 4 te za voline i raže između zone 7.d i voda Unije u zoni 2.a i potpodručja 4.

(18)

Za određene vrste, poput određenih vrsta morskih pasa, čak bi i ograničena ribolovna aktivnost mogla dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Stoga bi ribolovne mogućnosti za te vrste trebalo u potpunosti ograničiti općom zabranom ribolova tih vrsta.

(19)

Na 11. konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja održanoj u Quitu od 3. do 9. studenoga 2014. više vrsta dodano je na popise zaštićenih vrsta iz dodataka I. i II. Konvenciji, s učinkom od 8. veljače 2015. Stoga je primjereno predvidjeti zaštitu tih vrsta u pogledu ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov u svim vodama te ribarskih plovila koja nisu iz Unije, a obavljaju ribolov u vodama Unije.

(20)

Korištenje ribolovnim mogućnostima dostupnima ribarskim plovilima Unije utvrđenima u ovoj Uredbi podliježe Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (8), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe, u vezi s evidentiranjem ulova i ribolovnog napora te obavješćivanjem o podacima o iscrpljenju ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno utvrditi oznake koje bi države članice trebale rabiti pri slanju podataka Komisiji koji se odnose na iskrcavanja stokova koji podliježu ovoj Uredbi.

(21)

Primjereno je, slijedom savjeta ICES-a, zadržati primjenu posebnog sustava za upravljanje hujicom i povezanim usputnim ulovima u vodama Unije u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4. S obzirom na to da se očekuje da će znanstveni savjeti ICES-a biti dostupni tek u veljači 2018., primjereno je do njihova izdavanja TAC i kvote za taj stok privremeno utvrditi na nulu.

(22)

U skladu s postupkom predviđenim u sporazumima ili protokolima o ribarstvu s Norveškom (9) i Farskim otocima (10) Unija je održala savjetovanja o ribolovnim pravima s tim partnerima. U skladu s postupkom predviđenim u sporazumu i protokolu o ribarstvu s Grenlandom (11) Zajednički odbor utvrdio je razinu ribolovnih mogućnosti dostupnih Uniji u grenlandskim vodama u 2018. Stoga je potrebno te ribolovne mogućnosti uključiti u ovu Uredbu.

(23)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) usvojila je mjere očuvanja za dva stoka škarpine u Irmingerovu moru. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(24)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) zadržala je na istoj razini TAC-ove za južnoatlantskog tunja dugokrilca i žutoperajnu tunu. Komisija ICCAT-a usvojila je i povećanja TAC-a za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru te za tunja dugokrilca sjevernog. TAC za tunja dugokrilca sjevernog za 2018. za Španjolsku već odražava odbitak od 945,56 tona za prelov do kojeg je došlo 2016. Taj je prelov na razini ICCAT-a nadoknađen ribolovnim mogućnostima drugih država članica (Francuske, Irske, Portugala i Ujedinjene Kraljevine). Stoga će za punu nadoknadu tim državama članicama biti potreban dodatni povrat Španjolske.

(25)

TAC za sredozemnog igluna smanjuje se u 2018. u skladu s preporukom ICCAT-a 16-05. Kao što je to već slučaj sa stokom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, primjereno je da ulovi u rekreacijskom ribolovu svih drugih stokova ICCAT-a podliježu ograničenjima ulova kako ih je usvojio ICCAT. Osim toga, na ribarska plovila Unije duga najmanje 20 metara koja love velikooku tunu na području primjene Konvencije ICCAT-a trebala bi se primjenjivati ograničenja kapaciteta koja je ICCAT usvojio u svojoj preporuci 15-01. Sve te mjere trebalo bi provesti u pravu Unije.

(26)

Na svojem 36. godišnjem sastanku 2017. stranke Komisije za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) usvojile su ograničenja ulova za ciljane vrste i vrste usputnog ulova za razdoblje od 1. prosinca 2017. do 30. studenoga 2018. Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018. trebalo bi uzeti u obzir iskorištenost kvota u 2017.

(27)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Komisija za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) usvojila je nova ograničenja ulova za žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) kojima se ne utječe na ograničenja ulova Unije u IOTC-u. Ujedno je smanjila mogućnosti za uporabu uređaja za privlačenje ribe (FAD uređaji) i opskrbnih plovila. Budući da su aktivnosti opskrbnih brodova i uporaba FAD uređaja sastavni dio ribolovnog napora koji obavljaju flote plovila s okružujućim mrežama plivaricama, mjeru bi trebalo provesti u pravu Unije.

(28)

Godišnji sastanak Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) održat će se od 30. siječnja do 3. veljače 2018. Do održavanja toga godišnjeg sastanka primjereno je privremeno zadržati na snazi trenutačne mjere na području primjene Konvencije SPRFMO-a.

(29)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Međuamerička komisija za tropsku tunu (IATTC) usvojila je mjeru očuvanja žutoperajne tune, velikooke tune i tunja prugavca za razdoblje 2018. – 2020. te izmijenila postojeću mjeru očuvanja za te vrste za 2017. Primjereno je provesti te mjere u pravu Unije.

(30)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Komisija za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) potvrdila je TAC za južnu plavoperajnu tunu za razdoblje 2018. – 2020., usvojen na godišnjem sastanku 2016. Trenutačno primjenjive mjere u pogledu raspodjele ribolovnih mogućnosti koje je usvojio CCSBT trebalo bi provesti u pravu Unije.

(31)

Na svojem godišnjem sastanku 2017. Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) nije izmijenila mjeru očuvanja za dvogodišnje TAC-ove za patagonskog zubana, dubokomorskog crvenog raka, alfonsine i ribe vrste Pentaceros richardsoni usvojenu u 2016. Mjera očuvanja za dvogodišnji TAC za zvjezdooke u zoni B1 nije revidirana te ostaje na snazi u 2018. Trenutačno primjenjive mjere u pogledu raspodjele ribolovnih mogućnosti koje je usvojio SEAFO trebalo bi provesti u pravu Unije.

(32)

Na svojem 14. godišnjem sastanku Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) usvojila je mjere očuvanja i upravljanja za tropske tune. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(33)

Na svojem 39. godišnjem sastanku 2017. Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) usvojila je nekoliko ribolovnih mogućnosti za 2018. za određene stokove na potpodručjima 1 – 4 područja primjene Konvencije NAFO-a. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(34)

Na svojem 40. godišnjem sastanku 2016. Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) usvojila je ograničenja ulova i napora za određene male pelagijske stokove za godine 2017. i 2018. na geografskim potpodručjima 17 i 18 (Jadransko more) područja primjene Sporazuma o GFCM-u. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije. Maksimalna ograničenja ulova uspostavljena u Prilogu I.L utvrđuju se isključivo na godinu dana i ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu mjeru koja će se usvojiti u budućnosti ni bilo koji mogući sustav raspodjele među državama članicama.

(35)

Uzimajući u obzir posebnosti slovenske flote i njihov zanemariv utjecaj na stokove malih pelagijskih vrsta, primjereno je sačuvati postojeće načine ribolova i slovenskoj floti osigurati pristup minimalnoj količini malih pelagijskih vrsta.

(36)

Pojedine međunarodne mjere kojima se stvaraju ili ograničavaju ribolovne mogućnosti za Uniju relevantne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO-ovi) usvajaju krajem godine i njihova primjena počinje prije stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga je potrebna retroaktivna primjena odredaba kojima se takve mjere provode u pravu Unije. Osobito, budući da ribolovna sezona na području primjene Konvencije CCAMLR-a traje od 1. prosinca do 30. studenoga te se određene ribolovne mogućnosti ili zabrane na području primjene Konvencije CCAMLR-a utvrđuju za razdoblje od 1. prosinca 2017., primjereno je da se relevantne odredbe ove Uredbe primjenjuju od tog datuma. Takvom retroaktivnom primjenom ne dovodi se u pitanje načelo opravdanih očekivanja jer je članicama CCAMLR-a zabranjen ribolov na području primjene Konvencije CCAMLR-a bez odobrenja.

(37)

Kada je riječ o ribolovnim mogućnostima za snježnu rakovicu oko otočja Svalbard, Ugovorom iz Pariza iz 1920. svim je strankama tog ugovora omogućen jednak i nediskriminirajući pristup resursima, među ostalim u pogledu ribolova. Stajalište Unije u vezi s tim pristupom u pogledu ribolova snježne rakovice u epikontinentalnom pojasu oko Svalbarda utvrđeno je u dvjema verbalnim notama upućenima Norveškoj, i to od 25. listopada 2016. i 24. veljače 2017. Kako bi se osiguralo da iskorištavanje snježne rakovice na području oko otočja Svalbard bude dosljedno s onim nediskriminirajućim pravilima upravljanja koje može odrediti Norveška, koja uživa suverenitet i jurisdikciju nad područjem unutar granica spomenutog ugovora, primjereno je utvrditi broj plovila koja su ovlaštena obavljati tu vrstu ribolova. Raspodjela takvih ribolovnih mogućnosti među državama članicama ograničena je na 2018. Podsjeća se na to da u Uniji primarna odgovornost za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim pravom leži na državama članicama zastave.

(38)

U skladu s izjavom Unije upućenom Bolivarijanskoj Republici Venezueli o dodjeli ribolovnih mogućnosti u vodama Unije ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarijanske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (12) potrebno je utvrditi ribolovne mogućnosti za ribe vrste Lutjanus campechanus koje su Venezueli na raspolaganju u vodama Unije.

(39)

S obzirom na to da se određene odredbe trebaju kontinuirano primjenjivati te kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u razdoblju između kraja 2017. i datuma stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2018., primjereno je da se odredbe u vezi sa zabranama i razdobljima zabrana nastave primjenjivati na početku 2019., do stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019.

(40)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za izdavanje odobrenja pojedinoj državi članici za korištenje pogodnostima sustava upravljanja svojim raspodjelama ribolovnog napora u skladu sa sustavom kilovat dana, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(41)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u odnosu na dodjeljivanje dodatnih dana na moru za trajno ukidanje ribolovnih aktivnosti i za veću prisutnost znanstvenih promatrača te utvrđivanje formata tablica za prikupljanje i prijenos informacija o prenošenju dana na moru između ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice.

(42)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i osigurao izvor zarade ribarima Unije, ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2018., uz iznimku odredaba o ograničenjima ribolovnog napora koje bi se trebale primjenjivati od 1. veljače 2018., i određenih odredaba o pojedinim regijama koje bi trebale imati poseban datum početka primjene. Zbog hitnosti bi ova Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave.

(43)

Ribolovnim bi se mogućnostima trebalo koristiti potpuno u skladu s primjenjivim pravom Unije.

(44)

U skladu s ažuriranim znanstvenim savjetima ICES-a godišnji ulov oblića u potpodručju ICES-a 4. ne bi trebao prelaziti 4 952 tona za godine 2017. – 2019. Stoga je primjereno izmijeniti TAC za oblića i romba u Sjevernome moru kako bi se i u 2017. dopustili veći ulovi tih vrsta. Uredbu Vijeća (EU) 2017/127 (14) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(45)

TAC za oblića i romba u Sjevernome moru (zone ICES-a II.a i IV.) predviđen u Uredbi (EU) 2017/127 primjenjuje se od 1. siječnja 2017. Odredbe o izmjeni utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi se također primjenjivati od tog datuma. Takvom retroaktivnom primjenom ne dovode se u pitanje načela pravne sigurnosti i zaštita opravdanih očekivanja jer su dotične ribolovne mogućnosti povećane u usporedbi s mogućnostima utvrđenima Uredbom (EU) 2017/127,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se ribolovne mogućnosti dostupne u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova.

2.   Ribolovne mogućnosti iz stavka 1. uključuju:

(a)

ograničenja ulova za 2018. i, ako je navedeno u ovoj Uredbi, za 2019.;

(b)

ograničenja ribolovnog napora za razdoblje od 1. veljače 2018. do 31. siječnja 2019., osim ako su u člancima 26., 27. i 39. te u Prilogu II.E za ribolovne napore utvrđena druga razdoblja, kao i u vezi s uređajima za privlačenje ribe (FAD uređaji);

(c)

ribolovne mogućnosti za razdoblje od 1. prosinca 2017. do 30. studenoga 2018. za određene stokove na području primjene Konvencije CCAMLR-a;

(d)

ribolovne mogućnosti za određene stokove na području primjene Konvencije IATTC-a utvrđene u članku 28. za razdoblja u 2018. i 2019. utvrđena u tom članku.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na sljedeća plovila:

(a)

ribarska plovila Unije;

(b)

plovila trećih zemalja u vodama Unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na rekreacijski ribolov kada se on izričito spominje u odgovarajućim odredbama.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije navedene u članku 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„plovilo treće zemlje” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom treće zemlje i registrirano je u trećoj zemlji;

(b)

„rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se biološki vodeni resursi iskorištavaju u svrhe kao što su rekreacija, turizam ili sport;

(c)

„međunarodne vode” znači vode koje se nalaze izvan suvereniteta ili jurisdikcije bilo koje države;

(d)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači:

i.

u vrstama ribolova koje podliježu obvezi iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, količina ribe koja se smije izloviti iz svakog pojedinog stoka svake godine;

ii.

u svim drugim vrstama ribolova, količina ribe koja se smije iskrcati iz svakog pojedinog stoka svake godine;

(e)

„kvota” znači udio TAC-a koji je dodijeljen Uniji, državi članici ili trećoj zemlji;

(f)

„analitičke procjene” znači kvantitativne evaluacije kretanja za određeni stok, na temelju podataka o biologiji i iskorištavanju stoka, za koje je znanstvena analiza pokazala da su dovoljne kvalitete da mogu poslužiti kao znanstveni savjet o mogućnostima za buduće ulove;

(g)

„veličina oka mrežnog tega” znači veličina oka mrežnog tega ribarskih mreža kako je utvrđena u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 517/2008 (15);

(h)

„registar ribarske flote Unije” znači registar koji je Komisija uspostavila u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(i)

„očevidnik o ribolovu” znači očevidnik iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 4.

Ribolovne zone

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije zona:

(a)

„zone ICES-a” (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) geografska su područja definirana u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 218/2009 (16);

(b)

„Skagerrak” znači geografsko područje koje je na zapadu omeđeno crtom od svjetionika Hanstholm do svjetionika Lindesnes, a na jugu crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna, i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali;

(c)

„Kattegat” znači geografsko područje koje je na sjeveru omeđeno crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali, a na jugu crtom od Hasenørea do Gnibens Spidsa, od Korshagea do Spodsbjerga i od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„funkcionalna jedinica 16 potpodručja ICES-a 7” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

53° 0′ S 15° 00′ Z,

53° 30′ S 11° 00′ Z,

51° 30′ S 11° 00′ Z,

51° 30′ S 13° 00′ Z,

51° 00′ S 13° 00′ Z,

51° 00′ S 15° 00′ Z,

53° 30′ S 15° 00′ Z;

(e)

„funkcionalna jedinica 26 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

43° 00′ S 8° 00′ Z,

43° 00′ S 10° 00′ Z,

42° 00′ S 10° 00′ Z,

42° 00′ S 8° 00′ Z;

(f)

„funkcionalna jedinica 27 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

42° 00′ S 8° 00′ Z,

42° 00′ S 10° 00′ Z,

38° 30′ S 10° 00′ Z,

38° 30′ S 9° 00′ Z,

40° 00′ S 9° 00′ Z,

40° 00′ S 8° 00′ Z;

(g)

„funkcionalna jedinica 30 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje pod jurisdikcijom Španjolske u Kadiškom zaljevu i susjednim vodama zone 9a;

(h)

„Kadiški zaljev” znači geografsko područje u zoni ICES-a 9a istočno od geografske dužine 7o 23′ 48″ Z;

(i)

„područja CECAF-a” (Odbor za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika) geografska su područja navedena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(j)

„područja NAFO-a” (Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika) geografska su područja utvrđena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (18);

(k)

„područje primjene Konvencije SEAFO-a” (Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika) geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (19);

(l)

„područje primjene Konvencije ICCAT-a” (Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna) geografsko je područje definirano u Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna (20);

(m)

„područje primjene Konvencije CCAMLR-a” (Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa) geografsko je područje definirano u članku 2. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 601/2004 (21);

(n)

„područje primjene Konvencije IATTC-a” (Međuamerička komisija za tropsku tunu) geografsko je područje definirano u Konvenciji o jačanju Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (22);

(o)

„područje nadležnosti IOTC-a” (Komisija za tunu u Indijskom oceanu) geografsko je područje definirano u Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (23);

(p)

„područje primjene Konvencije SPRFMO-a” (Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika) geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (24);

(q)

„područje primjene Konvencije WCPFC-a” (Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika) geografsko je područje definirano u Konvenciji o očuvanju i upravljanju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i središnjem Pacifiku (25);

(r)

„geografska potpodručja GFCM-a” (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) područja su koja su utvrđena u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (26);

(s)

„pučina Beringova mora” geografsko je područje otvorenog mora u Beringovu moru iza 200 nautičkih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora obalnih država Beringova mora;

(t)

„područje preklapanja IATTC-a i WCPFC-a” geografsko je područje određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 150° Z,

geografskom dužinom 130° Z,

geografskom širinom 4° J,

geografskom širinom 50° J.

GLAVA II.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 5.

TAC-ovi i raspodjele

1.   TAC-ovi za ribarska plovila Unije u vodama Unije ili u određenim vodama izvan Unije i raspodjela tih TAC-ova među državama članicama te, prema potrebi, uvjeti koji su s njima funkcionalno povezani utvrđeni su u Prilogu I.

2.   Ribarska plovila Unije imaju odobrenje za ribolov, u okviru TAC-ova utvrđenih u Prilogu I. ovoj Uredbi, u vodama koje su obuhvaćene ribolovnom jurisdikcijom Farskih otoka, Grenlanda i Norveške te u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayen, podložno uvjetu utvrđenom u članku 15. ove Uredbe i njezinu Prilogu III. te u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (27) i njezinim provedbenim odredbama.

Članak 6.

TAC-ovi koje određuju države članice

1.   TAC-ove za određene riblje stokove određuju dotične države članice. Ti su stokovi utvrđeni u Prilogu I.

2.   TAC-ovi koje određuje država članica moraju:

(a)

biti usklađeni s načelima i pravilima ZRP-a, a posebno s načelom održivog iskorištavanja stoka; i

(b)

dovoditi do:

i.

ako su dostupne analitičke procjene, iskorištavanja stoka u skladu s najvišim održivim prinosom od 2018. nadalje, sa što većom mogućom vjerojatnosti; ili

ii.

ako su analitičke procjene nedostupne ili nepotpune, iskorištavanja stoka u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom.

3.   Svaka dotična država članica Komisiji do 15. ožujka 2018. dostavlja sljedeće informacije:

(a)

usvojene TAC-ove;

(b)

podatke koje je prikupila i ocijenila dotična država članica, a na kojima se temelje usvojeni TAC-ovi;

(c)

pojedinosti o tome na koji su način usvojeni TAC-ovi u skladu sa stavkom 2.

Članak 7.

Uvjeti za iskrcaj ulovâ i usputnih ulova

1.   Ulovi koji ne podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zadržavaju se na plovilu ili iskrcavaju samo ako:

(a)

su ih ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice koja ima kvotu, a ta kvota nije iscrpljena; ili

(b)

se sastoje od udjela u kvoti Unije koja nije raspodijeljena po kvotama među državama članicama, a ta kvota Unije nije iscrpljena.

2.   Stokovi neciljanih vrsta unutar sigurnih bioloških granica iz članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi za potrebe odstupanja od obveze oduzimanja ulova od relevantnih kvota predviđenih u tom članku.

Članak 8.

Ograničenja ribolovnog napora

Za razdoblja iz članka 1. stavka 2. točke (b) primjenjuju se sljedeće mjere u vezi s ribolovnim naporom:

(a)

Prilog II.A za upravljanje stokovima iverka zlatopjega i lista na potpodručju ICES-a 4;

(b)

Prilog II.B za obnovu oslića i škampa u zonama ICES-a 8c i 9a, uz iznimku Kadiškog zaljeva;

(c)

Prilog II.C za upravljanje stokom lista u zoni ICES-a 7e.

Članak 9.

Mjere povezane s ribolovom lubina

1.   Ribarskim plovilima Unije, kao i za sav komercijalni ribolov s obale, zabranjuje se lov lubina u zonama ICES-a 4b i 4c te u potpodručju ICES-a 7. Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, premještanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog na tom području.

2.   Odstupajući od stavka 1., u siječnju 2018. i od 1. travnja do 31. prosinca 2018. ribarska plovila Unije u zonama ICES-a 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h te u vodama unutar 12 nautičkih milja od polaznih crta pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine u zonama ICES-a 7a i 7g mogu loviti lubina te zadržavati na plovilu, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubina ulovljenog na tom području s pomoću sljedećih alata i u skladu sa sljedećim ograničenjima:

(a)

koristeći se pridnenim povlačnim mrežama (28), za neizbježne usputne ulove ne premašujući 100 kilograma mjesečno i 1 % mase ukupnog ulova morskih organizama na plovilu koje je ulovilo to plovilo tijekom jednog dana;

(b)

koristeći se mrežama potegačama (29), za neizbježne usputne ulove ne premašujući 180 kilograma mjesečno i 1 % mase ukupnog ulova morskih organizama na plovilu koje je ulovilo to plovilo tijekom jednog dana;

(c)

koristeći se udicama i parangalima (30), ne premašujući pet tona po plovilu godišnje;

(d)

koristeći se pričvršćenim mrežama stajaćicama (31), za neizbježne usputne ulove ne premašujući 1,2 tone po plovilu godišnje.

Odstupanja navedena u prvom podstavku primjenjuju se na ribarska plovila Unije koja su zabilježila ulove lubina tijekom razdoblja od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016.: u točki (c) sa zabilježenim ulovima udicama i parangalima te u točki (d) sa zabilježenim ulovima pričvršćenim mrežama stajaćicama. U slučaju zamjene ribarskog plovila Unije države članice mogu dopustiti da se odstupanje primjenjuje na drugo ribarsko plovilo pod uvjetom da se broj ribarskih plovila Unije na koja se to odstupanje primjenjuje i njihov ukupan ribolovni kapacitet ne povećaju.

3.   Ograničenja ulova utvrđena u stavku 2. nisu prenosiva među plovilima ni, ako se primjenjuje mjesečno ograničenje, iz jednog mjeseca u drugi. Za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju više od jednog alata u jednom kalendarskom mjesecu za svaki se alat primjenjuje najniže ograničenje ulova iz stavka 2.

Najkasnije 15 dana nakon kraja svakog mjeseca države članice Komisiji prijavljuju sav ulov lubina po vrsti alata.

4.   Pri rekreacijskom ribolovu, među ostalim i s obale, u zonama ICES-a 4b, 4c i od 7a do 7k dopušta se samo ribolov za ulov i puštanje lubina. Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, premještanje, prekrcavanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog na tom području.

5.   U rekreacijskom ribolovu u zonama ICES-a 8a i 8b smiju se zadržati najviše tri primjerka lubina po ribaru po danu.

Članak 10.

Mjere povezane s ribolovom jegulje

Ribarskim plovilima Unije i plovilima trećih zemalja, kao i za sav komercijalni ribolov s obale, zabranjuje se ribolov jegulje ukupne duljine 12 cm ili više u vodama Unije na području ICES-a, među ostalim i u Baltičkome moru, tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca koje utvrđuje svaka država članica između 1. rujna 2018. i 31. siječnja 2019. Države članice o utvrđenom razdoblju obavješćuju Komisiju najkasnije 1. lipnja 2018.

Članak 11.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti

1.   Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđeno ovom Uredbom ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(c)

preraspodjele na temelju članka 10. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1006/2008;

(d)

dodatno iskrcavanje dopušteno na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 i članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(e)

količine zadržane u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 i člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(f)

smanjenja na temelju članaka 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(g)

prijenosi i razmjene kvota na temelju članka 15. ove Uredbe.

2.   Stokovi koji podliježu zaštitnom ili analitičkom TAC-u utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi za potrebe upravljanja godišnjim TAC-ovima i kvotama predviđenima Uredbom (EZ) br. 847/96.

3.   Osim ako je u Prilogu I. ovoj Uredbi navedeno drukčije, članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuje se na stokove koji podliježu zaštitnom TAC-u, a članak 3. stavci 2. i 3. te članak 4. te uredbe primjenjuju se na stokove koji podliježu analitičkom TAC-u.

4.   Članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuju se ako se država članica koristi fleksibilnošću iz godine u godinu predviđenom u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 12.

Sezone zabrane ribolova

1.   Zabranjen je ribolov ili zadržavanje na plovilu sljedećih vrsta na području Porcupine Bank u razdoblju od 1. svibnja do 31. svibnja 2018.: bakalara, patarača, grdobine, koljaka, pišmolja, oslića, škampa, iverka zlatopjega, kolje, ugljenara, volina i raža, lista običnog, kljovana, manjića morskog, manjića i kostelja.

Za potrebe ovog stavka Porcupine Bank obuhvaća geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće točke:

Točka

Geografska širina

Geografska dužina

1

52° 27′ S

12° 19′ Z

2

52° 40′ S

12° 30′ Z

3

52° 47′ S

12° 39.600′ Z

4

52° 47′ S

12° 56′ Z

5

52° 13,5′ S

13° 53.830′ Z

6

51° 22′ S

14° 24′ Z

7

51° 22′ S

14° 03′ Z

8

52° 10′ S

13° 25′ Z

9

52° 32′ S

13° 07.500′ Z

10

52° 43′ S

12° 55′ Z

11

52° 43′ S

12° 43′ Z

12

52° 38.800′ S

12° 37′ Z

13

52° 27′ S

12° 23′ Z

14

52° 27′ S

12° 19′ Z

Odstupajući od prvog podstavka, dopušten je provoz kroz Porcupine Bank dok se na plovilu nalaze vrste navedene u tom podstavku, u skladu s člankom 50. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. i od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. zabranjuje se komercijalni ribolov hujice pridnenom povlačnom mrežom, mrežom potegačom ili sličnim povlačnim ribolovnim alatom veličine oka mrežnog tega manje od 16 mm u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4.

Zabrana utvrđena u prvom podstavku primjenjuje se i na plovila trećih zemalja koja imaju dozvolu za ribolov hujice i povezane usputne ulove u vodama Unije na potpodručju ICES-a 4.

Članak 13.

Zabrane

1.   Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se obavljati ribolov, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d i na potpodručju ICES-a 4;

(b)

velika bijela psina (Carcharodon carcharias) u svim vodama;

(c)

ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(d)

portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(e)

psina golema (Cetorhinus maximus) u svim vodama;

(f)

drkovina (Dalatias licha) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(g)

kljunasti morski pas (Deania calcea) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(h)

raža volina (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(i)

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(j)

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(k)

pas butor (Galeorhinus galeus) ulovljen parangalima u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(l)

kučina (Lamna nasus) u svim vodama;

(m)

grebenska manta (Manta alfredi) u svim vodama;

(n)

divovska manta (Manta birostris) u svim vodama;

(o)

sljedeće vrste raža roda Mobula u svim vodama:

i.

golub uhan (Mobula mobular);

ii.

Mobula rochebrunei;

iii.

Mobula japanica;

iv.

Mobula thurstoni;

v.

Mobula eregoodootenkee;

vi.

Mobula munkiana;

vii.

Mobula tarapacana;

viii.

Mobula kuhlii;

ix.

Mobula hypostoma;

(p)

sljedeće vrste iz porodice pilašica (Pristidae) u svim vodama:

i.

Anoxypristis cuspidata;

ii.

Pristis clavata;

iii.

Pristis pectinata;

iv.

Pristis pristis;

v.

Pristis zijsron;

(q)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(r)

norveška raža (Dipturus nidarosiensis) u vodama Unije u zonama ICES-a 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h i 7k;

(s)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6 i 10;

(t)

raža balavica (Rostroraja alba) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6, 7, 8, 9 i 10;

(u)

ražopsi (Rhinobatidae) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12;

(v)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, uz iznimku programa za izbjegavanje ulova, kako je navedeno u Prilogu I.A;

(w)

sklat sivac (Squatina squatina) u vodama Unije.

2.   Kod slučajnog ulova vrstama iz stavka 1. ne smije se nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more.

Članak 14.

Prijenos podataka

Kada, na temelju članaka 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice Komisiji dostavljaju podatke koji se odnose na iskrcaj ulovljenih količina stokova, one rabe oznake za stokove koje su utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE II.

Odobrenja za ribolov u vodama trećih zemalja

Članak 15.

Odobrenja za ribolov

1.   Najveći broj odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama treće zemlje utvrđen je u Prilogu III.

2.   Ako jedna država članica prenosi kvotu na drugu državu članicu („zamjena”) na ribolovnim područjima utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, taj prijenos uključuje odgovarajući prijenos odobrenja za ribolov i prijavljuje se Komisiji. Međutim, ne smije se premašiti ukupan broj odobrenja za ribolov za svako ribolovno područje utvrđen u Prilogu III. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE III.

Ribolovne mogućnosti u vodama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom

Članak 16.

Prijenosi i razmjene kvota

1.   Ako su na temelju pravila regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom („RFMO”) dopušteni prijenosi ili razmjene kvota između ugovornih stranaka tog RFMO-a, država članica („dotična država članica”) može raspravljati s ugovornom strankom RFMO-a i, prema potrebi, utvrditi mogući okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota.

2.   Nakon što dotična država članica obavijesti Komisiju, Komisija može potvrditi okvir za namjeravani prijenos ili razmjenu kvota o kojem je država članica raspravljala s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a. Komisija zatim, bez neopravdanog odgađanja, izražava pristanak na to da bude obvezana takvim prijenosom ili razmjenom kvota s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a. Komisija o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota obavješćuje tajništvo RFMO-a u skladu s pravilima te organizacije.

3.   Komisija obavješćuje države članice o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota.

4.   Ribolovne mogućnosti koje su primljene od odgovarajuće ugovorne stranke RFMO-a ili na nju prenesene na temelju prijenosa ili razmjene kvota smatraju se kvotama koje su dodijeljene raspodjeli dotične države članice ili od nje oduzete, od trenutka kada prijenos ili razmjena kvota počne proizvoditi učinke u skladu s uvjetima dogovora postignutog s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a ili, ovisno o slučaju, u skladu s pravilima odgovarajućeg RFMO-a. Takvom se raspodjelom ne mijenja postojeći ključ raspodjele za potrebe raspodjele ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s načelom relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti.

5.   Ovaj se članak primjenjuje do 31. siječnja 2019. za prijenose kvota ugovorne stranke RFMO-a Uniji i njihovu naknadnu raspodjelu državama članicama.

Odjeljak 1.

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

Članak 17.

Ograničenja ribolovnih, uzgojnih i tovnih kapaciteta

1.   Broj brodova Unije s mamcima i brodova Unije s povlačnim povrazima koji imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u istočnom Atlantiku ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 1.

2.   Broj obalnih artizanalnih ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 2.

3.   Broj ribarskih plovila Unije za ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru za potrebe uzgoja koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 3.

4.   Broj i ukupan kapacitet izražen u bruto tonaži ribarskih plovila koja imaju odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz ili iskrcaj plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 4.

5.   Broj klopki koje se rabe u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru za ribolov plavoperajne tune ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 5.

6.   Uzgojni kapacitet za plavoperajnu tunu, tovni kapacitet te najveći unos divlje ulovljene plavoperajne tune koji se dodjeljuje ribogojilištima u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 6.

7.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov tunja dugokrilca sjevernog kao ciljane vrste u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 520/2007 ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 7.

8.   Najveći broj ribarskih plovila Unije dugih najmanje 20 metara koja love velikooku tunu na području primjene Konvencije ICCAT-a ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu IV. točki 8.

Članak 18.

Rekreacijski ribolov

Države članice prema potrebi iz njima dodijeljenih kvota navedenih u Prilogu I.D dodjeljuju poseban udio za rekreacijski ribolov.

Članak 19.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijele lešine velikooke lisice (Alopias superciliosus) u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta morskog psa lisice iz roda Alopias.

3.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijele lešine mlatova iz porodice Sphyrnidae (uz iznimku Sphyrna tiburo) u vezi s ribolovom na području primjene Konvencije ICCAT-a.

4.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijele lešine trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

5.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

Odjeljak 2.

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

Članak 20.

Zabrane i ograničenja ulova

1.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta utvrđenih u Prilogu V. dijelu A u ondje utvrđenim zonama i razdobljima.

2.   Za istraživački ribolov ograničenja TAC-ova i usputnog ulova utvrđena u Prilogu V. dijelu B primjenjuju se na ondje utvrđenim potpodručjima.

Članak 21.

Istraživački ribolov

1.   Države članice mogu tijekom 2018. sudjelovati u istraživačkom ribolovu zubana (Dissostichus spp.) parangalom na potpodručjima FAO-a 88.1. i 88.2. te u zonama 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a, izvan područja pod nacionalnom jurisdikcijom. Ako država članica namjerava sudjelovati u tom ribolovu, o tome obavješćuje Tajništvo CCAMLR-a u skladu s člancima 7. i 7.a Uredbe (EZ) br. 601/2004, a u svakom slučaju najkasnije 1. lipnja 2018.

2.   U pogledu potpodručja FAO-a 88.1. i 88.2. te zona 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a, ograničenja TAC-ova i usputnog ulova prema potpodručju i zoni te njihova raspodjela među malim istraživačkim jedinicama (SSRU-ovi) unutar svakog od njih, utvrđeni su u Prilogu V. dijelu B. Ribolov u SSRU-u obustavlja se kada prijavljeni ulov dosegne određeni TAC i taj se SSRU zatvara za ribolov u preostalom dijelu sezone.

3.   Ribolov se odvija u najvećem mogućem geografskom rasponu i rasponu izobate kako bi se dobile informacije potrebne za određivanje ribolovnog potencijala i kako bi se izbjegla prevelika koncentracija ulova i ribolovnog napora. Međutim ribolov na potpodručjima FAO-a 88.1. i 88.2. te u zonama 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a zabranjuje se na dubinama manjima od 550 metara.

Članak 22.

Ribolov antarktičkog krila u ribolovnoj sezoni 2018./2019.

1.   Ako država članica namjerava obavljati ribolov antarktičkog krila (Euphausia superba) na području primjene Konvencije CCAMLR-a u ribolovnoj sezoni 2018./2019., o svojoj namjeri ribolova antarktičkog krila najkasnije 1. svibnja 2018. obavješćuje Komisiju s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu V. dijelu C ove Uredbe. Komisija najkasnije 30. svibnja 2018. Tajništvu CCAMLR-a dostavlja obavijesti na temelju informacija koje je primila od država članica.

2.   Obavijest iz stavka 1. ovog članka uključuje informacije predviđene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004 za svako plovilo kojem država članica treba odobriti sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila.

3.   Država članica koja namjerava loviti antarktičkog krila na području primjene Konvencije CCAMLR-a o svojoj namjeri obavješćuje samo u odnosu na plovila s odobrenjem koja plove pod njezinom zastavom u vrijeme slanja obavijesti ili plove pod zastavom druge članice CCAMLR-a i za koja se očekuje se da će za vrijeme ribolova ploviti pod zastavom te države članice.

4.   Države članice imaju pravo odobriti sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila plovilima koja nisu prijavljena Tajništvu CCAMLR-a u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka ako je odobreno plovilo spriječeno u sudjelovanju zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotične države članice bez odgađanja obavješćuju Tajništvo CCAMLR-a i Komisiju, dostavljajući:

(a)

sve pojedinosti o planiranom zamjenskom plovilu (ili više njih), uključujući informacije predviđene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004;

(b)

sveobuhvatno izvješće o razlozima kojim se opravdava zamjena te sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

5.   Države članice ne odobravaju sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila plovilu uvrštenom na bilo koji CCAMLR-ov popis plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim (NNN) ribolovom.

Odjeljak 3.

Područje nadležnosti IOTC-a

Članak 23.

Ograničenje ribolovnog kapaciteta plovila koja obavljaju ribolov na području nadležnosti IOTC-a

1.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov tropske tune na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđeni su u Prilogu VI. točki 1.

2.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov igluna (Xiphias gladius) i tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđeni su u Prilogu VI. točki 2.

3.   Države članice mogu preraspodijeliti plovila koja su raspoređena na jednu od dvije vrste ribolova iz stavaka 1. i 2. na drugu vrstu ribolova pod uvjetom da Komisiji mogu dokazati da tom promjenom ne dolazi do povećanja ribolovnog napora za dotične riblje stokove.

4.   Ako je predložen prijenos kapaciteta na njihovu flotu, države članice osiguravaju da su plovila koja se prenose uvrštena u IOTC-ovu evidenciju plovila ili evidenciju plovila ostalih RFMO-ova. Osim toga, ne smiju se prenositi plovila koja se nalaze na popisu plovila koja se bave ribolovnim aktivnostima NNN bilo kojeg RFMO-a.

5.   Države članice smiju ribolovni kapacitet povećati iznad graničnih vrijednosti iz stavaka 1. i 2. samo u okviru ograničenja utvrđenih u razvojnim planovima dostavljenima IOTC-u.

Članak 24.

Ploveći FAD uređaji i opskrbna plovila

1.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije rabiti više od 350 aktivnih plovećih FAD uređaja u bilo kojem trenutku.

2.   Broj opskrbnih plovila ne premašuje jedno opskrbno plovilo koje pruža potporu najmanje dvama plovilima s okružujućim mrežama plivaricama, koja sva plove pod zastavom iste države članice. Ova se odredba ne primjenjuje na države članice koje se koriste samo jednim opskrbnih plovilom.

3.   Jednom plovilu s okružujućim mrežama plivaricama potporu ni u kojem trenutku ne pruža više od jednog opskrbnog plovila iste države članice zastave.

4.   Od 1. siječnja 2018. u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov ne uvrštava se nijedno novo ili dodatno opskrbno plovilo.

Članak 25.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelih lešina vrsta morskog psa lisice iz porodice Alopiidae ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelih lešina trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova, uz iznimku plovila duljine preko svega manje od 24 metra koja su isključivo uključena u ribolovne operacije unutar isključivoga gospodarskog pojasa (IGP) države članice pod čijom zastavom plove, i pod uvjetom da je njihov ulov namijenjen isključivo lokalnoj potrošnji.

3.   Kod slučajnog ulova vrstama iz stavaka 1. i 2. ne smije se nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more.

Odjeljak 4.

Područje primjene Konvencije SPRFMO-a

Članak 26.

Pelagijski ribolov

1.   Samo one države članice koje su 2007., 2008. ili 2009. aktivno obavljale aktivnosti pelagijskog ribolova na području primjene Konvencije SPRFMO-a mogu loviti pelagijske stokove na tom području u skladu s TAC-ovima utvrđenima u Prilogu I.J.

2.   Države članice iz stavka 1. ograničuju ukupnu razinu bruto tonaže plovila koja plove pod njihovom zastavom i love pelagijske stokove u 2017. na ukupnu razinu Unije od 78 600 tona bruto na tom području.

3.   Ribolovne mogućnosti utvrđene u Prilogu I.J smiju se koristiti samo pod uvjetom da države članice Komisiji pošalju popis plovila koja aktivno love ili su uključena u pretovar na području primjene Konvencije SPRFMO-a, evidencije sustava za praćenje plovila, mjesečne izvještaje o ulovu te, ako su dostupni, podatke o pristajanju u luci najkasnije do petog dana sljedećeg mjeseca, s ciljem dostavljanja tih informacija Tajništvu SPRFMO-a.

Članak 27.

Pridneni ribolov

1.   Države članice ograničuju svoj pridneni ulov ili ribolovni napor u 2017. na području primjene Konvencije SPRFMO-a na one dijelove područja primjene Konvencije na kojima je u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. bilo pridnenog ribolova i to na razinu koja ne premašuje prosječne godišnje razine ulova ili parametre napora u tom razdoblju. One smiju loviti iznad zabilježene evidencije samo ako SPRFMO odobri njihov plan za ribolov iznad zabilježene evidencije.

2.   Države članice koje nemaju zabilježenu evidenciju ulova za pridneni ribolov ili ribolovni napor na području primjene Konvencije SPRFMO-a u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. ne smiju obavljati pridneni ribolov, osim ako SPRFMO odobri njihov plan ribolova bez zabilježene evidencije.

Odjeljak 5.

Područje primjene Konvencije IATTC-a

Članak 28.

Ribolov okružujućim mrežama plivaricama

1.   Zabranjuje se ribolov žutoperajne tune (Thunnus albacares), velikooke tune (Thunnus obesus) i tunja prugavca (Katsuwonus pelamis) plovilima s okružujućim mrežama plivaricama:

(a)

od 29. srpnja u 00:00 do 8. listopada 2018. u 24:00 ili od 9. studenoga 2018. u 00:00 do 19. siječnja 2019. u 24:00 na području koje je određeno sljedećim granicama:

pacifičkim obalama Amerika,

geografskom dužinom 150° Z,

geografskom širinom 40° S,

geografskom širinom 40° J;

(b)

od 9. listopada 2018. u 00:00 do 8. studenoga 2018. u 24:00 na području koje je određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 96° Z,

geografskom dužinom 110° Z,

geografskom širinom 4° S,

geografskom širinom 3° J.

2.   Za svako svoje plovilo dotične države članice prije 1. travnja 2018. obavješćuju Komisiju o odabranom razdoblju lovostaja iz stavka 1. U odabranom razdoblju sva plovila dotičnih država članica s okružujućim mrežama plivaricama obustavljaju ribolov okružujućim mrežama plivaricama na područjima definiranima u stavku 1.

3.   Plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja love tunu na području primjene Konvencije IATTC-a svu ulovljenu žutoperajnu tunu, velikooku tunu ili tunja prugavca zadržavaju na plovilu, a zatim iskrcavaju ili prekrcavaju.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

kada se riba smatra neuporabljivom za ljudsku potrošnju zbog drugih razloga osim veličine; ili

(b)

u završnom dijelu izlaska u ribolov, ako plovilo nema dostatan tovarni prostor za smještaj sve tune ulovljene u tom dijelu.

Članak 29.

Ploveći FAD uređaji

1.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije imati više od 450 FAD uređaja aktivnih na području primjene Konvencije IATTC-a u bilo kojem trenutku. FAD uređaj smatra se aktivnim ako je postavljen na moru, odašilje svoju lokaciju i prati ga plovilo, njegov vlasnik ili operater. FAD uređaj aktivira se isključivo na plovilu s okružujućim mrežama plivaricama.

2.   Plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ne smije postaviti FAD uređaje u razdoblju od 15 dana prije početka odabranog razdoblja lovostaja iz članka 28. stavka 1. točke (a) i mora izvaditi onoliko FAD uređaja koliko ih je izvorno postavilo u razdoblju od 15 dana prije početka razdoblja lovostaja.

3.   Države članice na mjesečnoj osnovi Komisiji podnose izvješće o dnevnim informacijama o svim aktivnim FAD uređajima, prema zahtjevima IATTC-a. Izvješća se podnose s odgodom od najmanje 60 dana, no ne duljom od 75 dana. Komisija te informacije bez odgađanja prosljeđuje Tajništvu IATTC-a.

Članak 30.

Ograničenja ulova za velikooku tunu u ribolovu parangalom

Ukupni godišnji ulovi velikooke tune plovilima s parangalom svake države članice na području primjene Konvencije IATTC-a ne smiju premašiti 500 metričkih tona ili godišnje ulove velikooke tune svake države članice u 2001.

Članak 31.

Zabrana ribolova trupana oblokrilaca

1.   Zabranjuje se ribolov trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) na području primjene Konvencije IATTC-a te zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju, prodaja ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijele lešine trupana oblokrilaca ulovljenih na tom području.

2.   Kod slučajnog ulova vrstama iz stavka 1. ne smije se nauditi. Operateri plovila primjerke odmah puštaju u more.

3.   Operateri plovila:

(a)

bilježe broj puštanja u more uz naznaku statusa (mrtvi ili živi);

(b)

državi članici čiji su državljani dostavljaju informacije utvrđene u točki (a). Države članice Komisiji do 31. siječnja prenose informacije prikupljene tijekom prethodne godine.

Članak 32.

Zabrana ribolova manta raža

Ribarskim plovilima Unije na području primjene Konvencije IATTC-a zabranjuje se ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju ili prodaja dijela ili cijele lešine manta raža (porodica Mobulidae, što uključuje rodove Manta i Mobula). Čim ribarska plovila Unije uoče da su ulovljene manta raže, ribarska plovila Unije, kad god je to moguće, odmah ih žive i neozlijeđene puštaju u more.

Odjeljak 6.

Područje primjene Konvencije SEAFO-a

Članak 33.

Zabrana ribolova dubokomorskih morskih pasa

Zabranjuje se usmjereni ribolov sljedećih dubokomorskih morskih pasa na području primjene Konvencije SEAFO-a:

fantomska morska mačka (Apristurus manis),

Bigelowljev kostelj (Etmopterus bigelowi),

kratkorepi kostelj (Etmopterus brachyurus),

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps),

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus),

raže (Rajidae),

baršunasti kostelj (Scymnodon squamulosus),

dubokomorski morski psi iz nadreda Selachimorpha,

kostelj (Squalus acanthias).

Odjeljak 7.

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

Članak 34.

Uvjeti za ribolov velikooke tune, žutoperajne tune, tunja prugavca i južnopacifičkog tunja dugokrilca

1.   Države članice osiguravaju da broj dana ribolova dodijeljen plovilima s okružujućim mrežama plivaricama koja love velikooku tunu (Thunnus obesus), žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) i tunja prugavca (Katsuwonus pelamis) na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a na otvorenome moru između 20° S i 20° J ne premaši 403 dana.

2.   Ribarska plovila Unije ne smiju loviti južnopacifičkog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) na području primjene Konvencije WCPFC-a južno od 20° J.

3.   Države članice osiguravaju da ulovi velikooke tune (Thunnus obesus) plovilima s parangalom ne premaše 2 000 tona u 2018.

Članak 35.

Upravljanje ribolovom s pomoću FAD uređaja

1.   Na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a koji se nalazi između 20° S i 20° J zabranjuje se plovilima s okružujućim mrežama plivaricama da rabe, servisiraju ili postavljaju FAD uređaje od 00:00 1. srpnja 2018. do 24:00 30. rujna 2018.

2.   Uz zabranu iz stavka 1. zabranjuje se i postavljati FAD uređaje na otvorenome moru na području primjene Konvencije WCPFC-a, između 20° S i 20° J, tijekom dodatna dva mjeseca: ili od 00:00 1. travnja 2018. do 24:00 31. svibnja 2018., ili od 00:00 1. studenoga 2018. do 24:00 31. prosinca 2018. Komisiju se prije 31. siječnja 2018. obavješćuje o tome koja su dodatna dva mjeseca odabrana.

3.   Stavak 2. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

u završnom dijelu izlaska u ribolov, ako plovilo nema dostatan tovarni prostor za smještaj sve ribe;

(b)

ako je riba neuporabljiva za ljudsku potrošnju zbog drugih razloga osim veličine; ili

(c)

ako dođe do ozbiljnog kvara uređaja za zamrzavanje.

4.   Države članice osiguravaju da nijedno njihovo plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ni u kojem trenutku na moru ne rabi više od 350 FAD uređaja s aktiviranim plutačama opremljenima instrumentima. Plutače se aktiviraju isključivo na plovilu.

5.   Sva plovila s okružujućim mrežama plivaricama na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a iz stavka 1. zadržavaju i iskrcavaju ili prekrcavaju svu ulovljenu velikooku tunu, žutoperajnu tunu i tunja prugavca.

Članak 36.

Ograničenja broja ribarskih plovila Unije s odobrenjem za ribolov igluna

Najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov igluna (Xiphias gladius) na područjima južno od 20° J područja primjene Konvencije WCPFC-a naveden je u Prilogu VII.

Članak 37.

Ograničenja ulova za igluna u ribolovu parangalom južno od 20° J

Države članice osiguravaju da ulovi igluna (Xiphias gladius) južno od 20° J plovilima s parangalima u 2018. ne premašuju ograničenje iz Priloga I.H. Države članice također osiguravaju da kao rezultat te mjere ne dođe do prijenosa ribolovnog napora za igluna na područje sjeverno od 20° J.

Članak 38.

Svilenkasti morski psi i trupani oblokrilci

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, skladištenje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijele lešine sljedećih vrsta na području primjene Konvencije WCPFC-a:

(a)

svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis);

(b)

trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus).

2.   Kod slučajnog ulova vrstama iz stavka 1. ne smije se nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more.

Članak 39.

Područje preklapanja IATTC-a i WCPFC-a

1.   Plovila navedena isključivo u registru WCPFC-a primjenjuju mjere utvrđene u ovom odjeljku pri ribolovu na području preklapanja IATTC-a i WCPFC-a kako je definirano u članku 4. točki (s).

2.   Plovila navedena i u registru WCPFC-a i u registru IATTC-a te plovila navedena isključivo u registru IATTC-a primjenjuju mjere utvrđene u članku 28. stavku 1. točki (a) i stavcima 2., 3. i 4. te člancima 29., 30. i 31. pri ribolovu na području preklapanja IATTC-a i WCPFC-a kako je definirano u članku 4. točki (s).

Odjeljak 8.

Područje primjene Sporazuma o GFCM-u

Članak 40.

Mali pelagijski stokovi na geografskim potpodručjima 17. i 18.

1.   Ulovi malih pelagijskih stokova ribarskim plovilima Unije na geografskim potpodručjima 17. i 18. ne smiju premašivati razine ostvarene 2014., o kojima je izvršeno izvješćivanje u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 1343/2011, kako je navedeno u Prilogu I.L ovoj Uredbi.

2.   Ribarska plovila Unije koja love male pelagijske stokove na geografskim potpodručjima 17. i 18. ne smiju premašivati 180 ribolovnih dana godišnje. Od tog ukupnog broja od 180 ribolovnih dana najviše 144 ribolovna dana smiju se utrošiti na ribolov srdele i najviše 144 ribolovna dana na ribolov inćuna.

Odjeljak 9.

Beringovo more

Članak 41.

Zabrana ribolova na pučini Beringova mora

Zabranjuje se ribolov aljaške kolje (Theragra chalcogramma) na pučini Beringova mora.

GLAVA III.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA PLOVILA TREĆIH ZEMALJA U VODAMA UNIJE

Članak 42.

TAC-ovi

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Norveške i ribarska plovila registrirana na Farskim otocima imaju odobrenje za ribolov u vodama Unije u okviru TAC-ova utvrđenih u Prilogu I. ovoj Uredbi i podliježu uvjetima predviđenima ovom Uredbom i poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

Članak 43.

Odobrenja za ribolov

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele podliježu uvjetima predviđenima ovom Uredbom i poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1006/2008. Najveći broj odobrenja za ribolov za plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije utvrđen je u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 44.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnih ulova

Uvjeti utvrđeni u članku 7. primjenjuju se na ulove i usputne ulove plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov na temelju odobrenja utvrđenih u članku 43.

Članak 45.

Zabrane

1.   Plovilima trećih zemalja zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste kada se nalaze u vodama Unije:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d te na potpodručju ICES-a 4;

(b)

sljedeće vrste iz porodice pilašica u vodama Unije:

i.

Anoxypristis cuspidata;

ii.

Pristis clavata;

iii.

Pristis pectinata;

iv.

Pristis pristis;

v.

Pristis zijsron;

(c)

psina golema (Cetorhinus maximus) i velika bijela psina (Carcharodon carcharias) u vodama Unije;

(d)

raža volina (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(e)

pas butor (Galeorhinus galeus) kada je uhvaćen parangalom u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(f)

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(g)

drkovina (Dalatias licha), kljunasti morski pas (Deania calcea), ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus), veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) i portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4 i 14;

(h)

kučina (Lamna nasus) u vodama Unije;

(i)

grebenska manta (Manta alfredi) u vodama Unije;

(j)

divovska manta (Manta birostris) u vodama Unije;

(k)

sljedeće vrste raža roda Mobula u vodama Unije:

i.

golub uhan (Mobula mobular);

ii.

Mobula rochebrunei;

iii.

Mobula japanica;

iv.

Mobula thurstoni;

v.

Mobula eregoodootenkee;

vi.

Mobula munkiana;

vii.

Mobula tarapacana;

viii.

Mobula kuhlii;

ix.

Mobula hypostoma;

(l)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(m)

norveška raža (Dipturus nidarosiensis) u vodama Unije u zonama ICES-a 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h i 7k;

(n)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6, 9 i 10 i raža balavica (Rostroraja alba) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6, 7, 8, 9 i 10;

(o)

ražopsi (Rhinobatidae) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12;

(p)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10;

(q)

sklat sivac (Squatina squatina) u vodama Unije.

2.   Kod slučajnog ulova vrstama iz stavka 1. ne smije se nauditi. Primjerci se odmah puštaju u more.

GLAVA IV.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA 2017.

Članak 46.

Izmjena Uredbe (EU) 2017/127

Tablica s ribolovnim mogućnostima za oblića i romba u vodama Unije u zonama II.a i IV. iz Priloga I.A Uredbi (EU) 2017/127 zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

oblić i romb

Psetta maxima i Scophthalmus rhombus

Zona:

vode Unije u zonama II.a i IV.

(T/B/2AC4-C)

Belgija

434

 

 

Danska

928

 

 

Njemačka

237

 

 

Francuska

112

 

 

Nizozemska

3 291

 

 

Švedska

7

 

 

Ujedinjena Kraljevina

915

 

 

Unija

5 924

 

 

TAC

5 924

 

Zaštitni TAC

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan Uredbom (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 48.

Prijelazna odredba

Članak 9., članak 11. stavak 2. te članci 13., 19., 20., 25., 31., 32., 33., 38., 41. i 45. nastavljaju se primjenjivati, mutatis mutandis, i u 2019. do stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019.

Članak 49.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Međutim članak 8. primjenjuje se od 1. veljače 2018., a članak 46. primjenjuje se retroaktivno od 1. siječnja 2017.

Odredbe o ribolovnim mogućnostima utvrđene u člancima 20., 21. i 22. te prilozima I.E i V. za određene stokove na području primjene Konvencije CCAMLR-a primjenjuju se od 1. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KRALEVA


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 676/2007 od 11. lipnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za ribarstvo kojim se iskorištavaju stokovi iverka i lista u Sjevernom moru (SL L 157, 19.6.2007., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(9)  Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške (SL L 226, 29.8.1980., str. 48.).

(10)  Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane (SL L 226, 29.8.1980., str. 12.).

(11)  Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane (SL L 172, 30.6.2007., str. 4.) i Protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen tim Sporazumom (SL L 293, 23.10.2012., str. 5.).

(12)  SL L 6, 10.1.2012., str. 9.

(13)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(14)  Uredba Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2017., str. 1.).

(15)  Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008 od 10. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža (SL L 151, 11.6.2008., str. 5.).

(16)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(17)  Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).

(18)  Uredba (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 42.).

(19)  Sklopljena Odlukom Vijeća 2002/738/EZ od 22. srpnja 2002. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (SL L 234, 31.8.2002., str. 39.).

(20)  Unija joj je pristupila Odlukom Vijeća 86/238/EEZ od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984. (SL L 162, 18.6.1986., str. 33.).

(21)  Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999 (SL L 97, 1.4.2004., str. 16.).

(22)  Sklopljena Odlukom Vijeća 2006/539/EZ od 22. svibnja 2006. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (SL L 224, 16.8.2006., str. 22.).

(23)  Unija mu je pristupila Odlukom Vijeća 95/399/EZ od 18. rujna 1995. o pristupanju Zajednice Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (SL L 236, 5.10.1995., str. 24.).

(24)  Unija joj je pristupila Odlukom Vijeća 2012/130/EU od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (SL L 67, 6.3.2012., str. 1.).

(25)  Unija joj je pristupila Odlukom Vijeća 2005/75/EZ od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (SL L 32, 4.2.2005., str. 1.).

(26)  Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).

(27)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).

(28)  Sve vrste pridnenih povlačnih mreža, uključujući OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS i TB.

(29)  Sve vrste mreža potegača, uključujući SSC, SDN, SPR, SV, SB i SX.

(30)  Sav ribolov parangalima ili štapovima, uključujući LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX i LLS.

(31)  Sve pričvršćene mreže stajaćice i klopke, uključujući GTR, GNS, FYK, FPN i FIX.


POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

TAC-ovi primjenjivi na ribarska plovila Unije na područjima za koja su TAC-ovi utvrđeni prema vrsti i području

PRILOG I.A:

Skagerrak, Kattegat, potpodručja ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, vode Unije na području CECAF-a, vode Francuske Gvajane

PRILOG I.B:

Sjeveroistočni Atlantik i Grenland, potpodručja ICES-a 1, 2, 5, 12 i 14 i grenlandske vode na potpodručju NAFO-a 1

PRILOG I.C:

Sjeverozapadni Atlantik – područje primjene Konvencije NAFO-a

PRILOG I.D:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG I.E:

Antarktik – područje primjene Konvencije CCAMLR-a

PRILOG I.F:

Jugoistočni Atlantski ocean – područje primjene Konvencije SEAFO-a

PRILOG I.G:

Južna plavoperajna tuna – područja distribucije

PRILOG I.H:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

PRILOG I.J:

Područje primjene Konvencije SPRFMO-a

PRILOG I.K:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG I.L:

Područje primjene Sporazuma o GFCM-u

PRILOG II.A:

Ribolovni napor za plovila na potpodručju ICES-a 4

PRILOG II.B:

Ribolovni napor za plovila u kontekstu obnove određenih stokova južnog oslića i škampa u zonama ICES-a 8c i 9a, isključujući Kadiški zaljev

PRILOG II.C:

Ribolovni napor za plovila u kontekstu upravljanja stokovima lista u zapadnom dijelu kanala La Manche u zoni ICES-a 7e

PRILOG II.D:

Područja upravljanja za hujicu u zonama ICES-a 2a, 3a i na potpodručju ICES-a 4

PRILOG III.:

Najveći broj odobrenja za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja

PRILOG IV.:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG V.:

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

PRILOG VI.:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG VII.:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

PRILOG VIII.:

Kvantitativna ograničenja odobrenja za ribolov za plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije


PRILOG I.

TAC-ovi PRIMJENJIVI NA RIBARSKA PLOVILA UNIJE NA PODRUČJIMA ZA KOJA SU TAC-ovi UTVRĐENI PREMA VRSTI I PODRUČJU

U tablicama u prilozima I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G, I.J, I.K i I.L utvrđeni su TAC-ovi i kvote (u tonama žive vage, osim ako je drukčije određeno) po stoku te, prema potrebi, s njima funkcionalno povezani uvjeti.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1224/2009 (1), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe.

Osim ako je određeno drukčije, upućivanja na ribolovne zone jesu upućivanja na zone ICES-a. Unutar svakog područja riblji se stokovi navode prema abecednom redu latinskog naziva vrste. Vrste se za regulatorne svrhe imenuju isključivo latinskim nazivima; uobičajeni nazivi navedeni su radi lakšeg snalaženja.

Za potrebe ove Uredbe navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Amblyraja radiata

RJR

zvjezdasta raža glatica

Ammodytes spp.

SAN

hujice

Argentina silus

ARU

veliki srebrnjak

Beryx spp.

ALF

alfonsini (ribe roda Beryx)

Brosme brosme

USK

kljovan

Caproidae

BOR

kljunčica

Centrophorus squamosus

GUQ

ljuskasti kostelj dubinac

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugalski morski pas

Chaceon spp.

GER

dubokomorski crveni rak

Chaenocephalus aceratus

SSI

ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

antarktička ledena riba

Channichthys rhinoceratus

LIC

jednoroga ledena riba

Chionoecetes spp.

PCR

snježna rakovica

Clupea harengus

HER

haringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

tuponosi grenadir

Dalatias licha

SCK

drkovina

Deania calcea

DCA

kljunasti morski pas

Dicentrarchus labrax

BSS

lubin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

RJB

raža volina

Dissostichus eleginoides

TOP

patagonski zuban

Dissostichus mawsoni

TOA

antarktički zuban

Dissostichus spp.

TOT

zuban

Engraulis encrasicolus

ANE

inćun

Etmopterus princeps

ETR

veliki kostelj crnac

Etmopterus pusillus

ETP

glatki kostelj crnac

Euphausia superba

KRI

antarktički kril

Gadus morhua

COD

bakalar

Galeorhinus galeus

GAG

pas butor

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

pašara

Hippoglossoides platessoides

PLA

američki iverak

Hippoglossus hippoglossus

HAL

atlantska ploča

Hoplostethus atlanticus

ORY

zvjezdook

Illex illecebrosus

SQI

lignjun

Lamna nasus

POR

kučina

Lepidorhombus spp.

LEZ

patarače

Leucoraja naevus

RJN

mala raža

Limanda ferruginea

YEL

žutorepi list

Lophiidae

ANF

grdobina

Macrourus spp.

GRV

grenadiri

Makaira nigricans

BUM

plavi iglan

Mallotus villosus

CAP

kapelan

Manta birostris

RMB

divovska manta

Martialia hyadesi

SQS

lignja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

koljak

Merlangius merlangus

WHG

pišmolj

Merluccius merluccius

HKE

oslić

Micromesistius poutassou

WHB

ugotica pučinka

Microstomus kitt

LEM

list crvenac

Molva dypterygia

BLI

manjić morski

Molva molva

LIN

manjić

Nephrops norvegicus

NEP

škamp

Gobionotothen gibberifrons

NOG

tuponosa nototenija

Notothenia rossii

NOR

kraljevska nototenija

Lepidonotothen squamifrons

NOS

siva nototenija

Pandalus borealis

PRA

sjeverna kozica

Paralomis spp.

PAI

rakovice

Penaeus spp.

PEN

kozice roda Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

iverak zlatopjeg

Pleuronectiformes

FLX

plosnatice

Pollachius pollachius

POL

kolja

Pollachius virens

POK

ugljenar

Psetta maxima

TUR

oblić

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

ledena krokodil riba

Pseudopentaceros spp.

EDW

riba vrste Pentaceros richardsoni

Raja alba

RJA

raža balavica

Raja brachyura

RJH

plava raža

Raja circularis

RJI

raža smeđa

Raja clavata

RJC

raža kamenica

Raja fullonica

RJF

raža vrste Leucoraja fullonica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

norveška raža

Raja microocellata

RJE

sitnooka raža

Raja montagui

RJM

raža crnopjega

Raja undulata

RJU

raža vijošarka

Rajiformes

SRX

voline i raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

grenlandska ploča

Sardina pilchardus

PIL

srdela

Scomber scombrus

MAC

skuša

Scophtalmus rhombus

BLL

romb

Sebastes spp.

RED

škarpina

Solea solea

SOL

list obični

Solea spp.

SOO

list

Sprattus sprattus

SPR

papalina

Squalus acanthias

DGS

kostelj

Tetrapturus albidus

WHM

atlantski bijeli iglan

Thunnus maccoyii

SBF

južna plavoperajna tuna

Thunnus obesus

BET

velikooka tuna

Thunnus thynnus

BFT

plavoperajna tuna

Trachurus murphyi

CJM

čileanski šnjur

Trachurus spp.

JAX

šarun

Trisopterus esmarkii

NOP

norveška ugotica

Urophycis tenuis

HKW

bijela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

iglun

Sljedeća usporedna tablica uobičajenih naziva i latinskih naziva služi isključivo za potrebe objašnjenja:

Uobičajeni naziv

Troslovna oznaka

Znanstveni naziv

alfonsini (ribe roda Beryx)

ALF

Beryx spp.

američki iverak

PLA

Hippoglossoides platessoides

inćun

ANE

Engraulis encrasicolus

grdobina

ANF

Lophiidae

antarktički zuban

TOA

Dissostichus mawsoni

atlantska ploča

HAL

Hippoglossus hippoglossus

velikooka tuna

BET

Thunnus obesus

kljunasti morski pas

DCA

Deania calcea

ledena riba

SSI

Chaenocephalus aceratus

plava raža

RJH

Raja brachyura

manjić morski

BLI

Molva dypterygia

plavi iglan

BUM

Makaira nigricans

ugotica pučinka

WHB

Micromesistius poutassou

plavoperajna tuna

BFT

Thunnus thynnus

kljunčica

BOR

Caproidae

romb

BLL

Scophtalmus rhombus

kapelan

CAP

Mallotus villosus

bakalar

COD

Gadus morhua

raža volina

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

list obični

SOL

Solea solea

rakovice

PAI

Paralomis spp.

mala raža

RJN

Leucoraja naevus

dubokomorski crveni rak

GER

Chaceon spp.

plosnatice

FLX

Pleuronectiformes

divovska manta

RMB

Manta birostris

veliki kostelj crnac

ETR

Etmopterus princeps

veliki srebrnjak

ARU

Argentina silus

grenlandska ploča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

grenadiri

GRV

Macrourus spp.

siva nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

koljak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

oslić

HKE

Merluccius merluccius

haringa

HER

Clupea harengus

šarun

JAX

Trachurus spp.

tuponosa nototenija

NOG

Notothenia gibberifrons

čileanski šnjur

CJM

Trachurus murphyi

drkovina

SCK

Dalatias licha

antarktički kril

KRI

Euphausia superba

ljuskasti kostelj dubinac

GUQ

Centrophorus squamosus

list crvenac

LEM

Microstomus kitt

manjić

LIN

Molva molva

skuša

MAC

Scomber scombrus

antarktička ledena riba

ANI

Champsocephalus gunnari

kraljevska nototenija

NOR

Notothenia rossii

patarače

LEZ

Lepidorhombus spp.

sjeverna kozica

PRA

Pandalus borealis

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

norveška ugotica

NOP

Trisopterus esmarkii

norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

zvjezdook

ORY

Hoplostethus atlanticus

patagonski zuban

TOP

Dissostichus eleginoides

riba vrste Pentaceros richardsoni

EDW

Pseudopentaceros spp.

kozice roda Penaeus

PEN

Penaeus spp.

kostelj

DGS

Squalus acanthias

iverak zlatopjeg

PLE

Pleuronectes platessa

kolja

POL

Pollachius pollachius

kučina

POR

Lamna nasus

portugalski morski pas

CYO

Centroscymnus coelolepis

škarpina

RED

Sebastes spp.

tuponosi grenadir

RNG

Coryphaenoides rupestris

ugljenar

POK

Pollachius virens

hujice

SAN

Ammodytes spp.

raža smeđa

RJI

Raja circularis

srdela

PIL

Sardina pilchardus

lubin

BSS

Dicentrarchus labrax

raža vrste Leucoraja fullonica

RJF

Raja fullonica

lignjun

SQI

Illex illecebrosus

voline i raže

SRX

Rajiformes

sitnooka raža

RJE

Raja microocellata

glatki kostelj crnac

ETP

Etmopterus pusillus

snježna rakovica

PCR

Chionoecetes spp.

list

SOO

Solea spp.

ledena krokodil riba

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

južna plavoperajna tuna

SBF

Thunnus maccoyii

raža crnopjega

RJM

Raja montagui

papalina

SPR

Sprattus sprattus

lignja

SQS

Martialia hyadesi

zvjezdasta raža glatica

RJR

Amblyraja radiata

iglun

SWO

Xiphias gladius

raža kamenica

RJC

Raja clavata

zuban

TOT

Dissostichus spp.

pas butor

GAG

Galeorhinus galeus

oblić

TUR

Psetta maxima

kljovan

USK

Brosme brosme

raža vijošarka

RJU

Raja undulata

jednoroga ledena riba

LIC

Channichthys rhinoceratus

bijela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

atlantski bijeli iglan

WHM

Tetrapturus albidus

raža balavica

RJA

Raja alba

pišmolj

WHG

Merlangius merlangus

pašara

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

žutorepi list

YEL

Limanda ferruginea


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).


PRILOG I.A

SKAGERRAK, KATTEGAT, POTPODRUČJA ICES-A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, VODE UNIJE NA PODRUČJU CECAF-a, VODE FRANCUSKE GVAJANE

Vrsta:

hujica i povezani usputni ulovi

Ammodytes spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a, 3a i 4 (1)

Danska

0 (2)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0 (2)

 

 

Njemačka

0 (2)

 

 

Švedska

0 (2)

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(ARU/1/2.)

Njemačka

24

 

 

Francuska

8

 

 

Nizozemska

19

 

 

Ujedinjena Kraljevina

39

 

 

Unija

90

 

 

TAC

90

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije u zonama 3a i 4

(ARU/34-C)

Danska

1 093

 

 

Njemačka

11

 

 

Francuska

8

 

 

Irska

8

 

 

Nizozemska

51

 

 

Švedska

43

 

 

Ujedinjena Kraljevina

20

 

 

Unija

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(ARU/567.)

Njemačka

355

 

 

Francuska

7

 

 

Irska

329

 

 

Nizozemska

3 710

 

 

Ujedinjena Kraljevina

260

 

 

Unija

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

kljovan

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Njemačka

6 (3)

 

 

Francuska

6 (3)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6 (3)

 

 

Ostali

3 (3)

 

 

Unija

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

kljovan

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/3 A/BCD)

Danska

15

 

 

Švedska

8

 

 

Njemačka

8

 

 

Unija

31

 

 

TAC

31

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

kljovan

Brosme brosme

Zona:

vode Unije u zoni 4

(USK/04-C.)

Danska

68

 

 

Njemačka

20

 

 

Francuska

47

 

 

Švedska

7

 

 

Ujedinjena Kraljevina

102

 

 

Ostali

7 (4)

 

 

Unija

251

 

 

TAC

251

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

kljovan

Brosme brosme

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5, 6 i 7

(USK/567EI.)

Njemačka

17

 

 

Španjolska

60

 

 

Francuska

705

 

 

Irska

68

 

 

Ujedinjena Kraljevina

340

 

 

Ostali

17 (5)

 

 

Unija

1 207

 

 

Norveška

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

4 130

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

kljovan

Brosme brosme

Zona:

norveške vode u zoni 4

(USK/04-N.)

Belgija

0

 

 

Danska

165

 

 

Njemačka

1

 

 

Francuska

0

 

 

Nizozemska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

4

 

 

Unija

170

 

 

TAC

nije relevantno

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

kljunčica

Caproidae

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7 i 8

(BOR/678-)

Danska

5 001

 

 

Irska

14 084

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 295

 

 

Unija

20 380

 

 

TAC

20 380

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

haringa (10)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danska

20 255  (11)

 

 

Njemačka

324 (11)

 

 

Švedska

21 189  (11)

 

 

Unija

41 768  (11)

 

 

Norveška

6 459

 

 

Farski otoci

200 (12)

 

 

TAC

48 427

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa (13)

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i norveške vode u zoni 4 sjeverno od 53° 30′ S

(HER/4AB.)

Danska

111 299

 

 

Njemačka

65 302

 

 

Francuska

27 114

 

 

Nizozemska

70 776

 

 

Švedska

46 105

 

 

Ujedinjena Kraljevina

79 381

 

 

Unija

359 977

 

 

Farski otoci

400

 

 

Norveška

174 171  (14)

 

 

TAC

600 588

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa (16)

Clupea harengus

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(HER/04-N.)

Švedska

1 239  (16)

 

 

Unija

1 239

 

 

TAC

600 588

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

haringa (17)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danska

5 692

 

 

Njemačka

51

 

 

Švedska

916

 

 

Unija

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa (18)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d i vode Unije u zoni 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

48

 

 

Danska

9 256

 

 

Njemačka

48

 

 

Francuska

48

 

 

Nizozemska

48

 

 

Švedska

45

 

 

Ujedinjena Kraljevina

176

 

 

Unija

9 669

 

 

TAC

9 669

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa (19)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgija

10 139  (21)

 

 

Danska

1 718  (21)

 

 

Njemačka

1 008  (21)

 

 

Francuska

16 644  (21)

 

 

Nizozemska

30 002  (21)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6 529  (21)

 

 

Unija

66 040

 

 

TAC

600 588

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6b i 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Njemačka

466 (23)

 

 

Francuska

88 (23)

 

 

Irska

630 (23)

 

 

Nizozemska

466 (23)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 520  (23)

 

 

Unija

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

1 482

 

 

Nizozemska

148

 

 

Unija

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Ujedinjena Kraljevina

treba utvrditi

 

 

Unija

treba utvrditi (26)

 

 

TAC

treba utvrditi (26)

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Irska

1 826

 

 

Ujedinjena Kraljevina

5 190

 

 

Unija

7 016

 

 

TAC

7 016

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7e i 7f

(HER/7EF.)

Francuska

465

 

 

Ujedinjena Kraljevina

465

 

 

Unija

930

 

 

TAC

930

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7g (28), 7h (28), 7j (28) i 7k (28)

(HER/7G-K.)

Njemačka

113

 

 

Francuska

625

 

 

Irska

8 751

 

 

Nizozemska

625

 

 

Ujedinjena Kraljevina

13

 

 

Unija

10 127

 

 

TAC

10 127

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Španjolska

29 700

 

 

Francuska

3 300

 

 

Unija

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Analitički TAC


Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španjolska

5 978

 

 

Portugal

6 522

 

 

Unija

12 500

 

 

TAC

12 500

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

20

 

 

Danska

6 397

 

 

Njemačka

160

 

 

Nizozemska

40

 

 

Švedska

1 119

 

 

Unija

7 736

 

 

TAC

7 995

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

389 (29)

 

 

Njemačka

8 (29)

 

 

Švedska

233 (29)

 

 

Unija

630 (29)

 

 

TAC

630 (29)

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

zoni 4; vode Unije u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(COD/2A3AX4)

Belgija

1 275

 

 

Danska

7 327

 

 

Njemačka

4 645

 

 

Francuska

1 575

 

 

Nizozemska

4 140

 

 

Švedska

49

 

 

Ujedinjena Kraljevina

16 808

 

 

Unija

35 819

 

 

Norveška

7 337  (30)

 

 

TAC

43 156

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(COD/04-N.)

Švedska

382 (31)

 

 

Unija

382

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6b; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b zapadno od 12° 00′ Z i u zonama 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgija

0

 

 

Njemačka

1

 

 

Francuska

12

 

 

Irska

16

 

 

Ujedinjena Kraljevina

45

 

 

Unija

74

 

 

TAC

74

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6a; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b istočno od 12° 00′ Z

(COD/5BE6A)

Belgija

0

 

 

Njemačka

0

 

 

Francuska

0

 

 

Irska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0 (32)

 

Analitički TAC


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgija

9 (33)

 

 

Francuska

25 (33)

 

 

Irska

459 (33)

 

 

Nizozemska

2 (33)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

200 (33)

 

 

Unija

695 (33)

 

 

TAC

695 (33)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e – k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

121

 

 

Francuska

1 984

 

 

Irska

757

 

 

Nizozemska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

214

 

 

Unija

3 076

 

 

TAC

3 076

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgija

74

 

 

Francuska

1 456

 

 

Nizozemska

43

 

 

Ujedinjena Kraljevina

160

 

 

Unija

1 733

 

 

TAC

1 733

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

8

 

 

Danska

7

 

 

Njemačka

7

 

 

Francuska

41

 

 

Nizozemska

33

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 430

 

 

Unija

2 526

 

 

TAC

2 526

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; zoni 6; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(LEZ/56-14)

Španjolska

617

 

 

Francuska

2 407

 

 

Irska

704

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 704

 

 

Unija

5 432

 

 

TAC

5 432

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgija

333 (34)

 

 

Španjolska

3 693  (35)

 

 

Francuska

4 481  (35)

 

 

Irska

2 038  (34)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 765  (34)

 

 

Unija

12 310

 

 

TAC

12 310

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španjolska

674

 

 

Francuska

544

 

 

Unija

1 218

 

 

TAC

1 218

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španjolska

1 280

 

 

Francuska

64

 

 

Portugal

43

 

 

Unija

1 387

 

 

TAC

1 387

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(ANF/2AC4-C)

Belgija

573 (36)

 

 

Danska

1 264  (36)

 

 

Njemačka

618 (36)

 

 

Francuska

118 (36)

 

 

Nizozemska

434 (36)

 

 

Švedska

15 (36)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

13 203  (36)

 

 

Unija

16 225  (36)

 

 

TAC

16 225

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

norveške vode u zoni 4

(ANF/04-N.)

Belgija

51

 

 

Danska

1 305

 

 

Njemačka

21

 

 

Nizozemska

18

 

 

Ujedinjena Kraljevina

305

 

 

Unija

1 700

 

 

TAC

nije relevantno

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

zoni 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgija

330

 

 

Njemačka

377

 

 

Španjolska

353

 

 

Francuska

4 059

 

 

Irska

918

 

 

Nizozemska

318

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 825

 

 

Unija

9 180

 

 

TAC

9 180

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgija

3 097  (37)

 

 

Njemačka

345 (37)

 

 

Španjolska

1 231  (37)

 

 

Francuska

19 875  (37)

 

 

Irska

2 540  (37)

 

 

Nizozemska

401 (37)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6 027  (37)

 

 

Unija

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Španjolska

1 368

 

 

Francuska

7 612

 

 

Unija

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

grdobina

Lophiidae

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španjolska

3 296

 

 

Francuska

3

 

 

Portugal

656

 

 

Unija

3 955

 

 

TAC

3 955

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/3 A/BCD)

Belgija

12

 

 

Danska

2 070

 

 

Njemačka

132

 

 

Nizozemska

2

 

 

Švedska

245

 

 

Unija

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analitički TAC


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

zoni 4; vode Unije u zoni 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

241

 

 

Danska

1 657

 

 

Njemačka

1 054

 

 

Francuska

1 837

 

 

Nizozemska

181

 

 

Švedska

167

 

 

Ujedinjena Kraljevina

27 324

 

 

Unija

32 461

 

 

Norveška

9 306

 

 

TAC

41 767

 

Analitički TAC

Poseban uvjet:

u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 4 (HAD/*04N-)

Unija

24 146


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(HAD/04-N.)

Švedska

707 (38)

 

 

Unija

707

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6b, 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgija

12

 

 

Njemačka

40

 

 

Francuska

546

 

 

Irska

429

 

 

Ujedinjena Kraljevina

4 136

 

 

Unija

5 163

 

 

TAC

5 163

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b i 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgija

5 (39)

 

 

Njemačka

6 (39)

 

 

Francuska

257 (39)

 

 

Irska

762 (39)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

3 624  (39)

 

 

Unija

4 654  (39)

 

 

TAC

4 654  (39)

 

Analitički TAC


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b – k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

77

 

 

Francuska

4 606

 

 

Irska

1 536

 

 

Ujedinjena Kraljevina

691

 

 

Unija

6 910

 

 

TAC

6 910

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgija

51

 

 

Francuska

232

 

 

Irska

1 388

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 536

 

 

Unija

3 207

 

 

TAC

3 207

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03 A.)

Danska

929

 

 

Nizozemska

3

 

 

Švedska

99

 

 

Unija

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

zoni 4; vode Unije u zoni 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

442

 

 

Danska

1 912

 

 

Njemačka

497

 

 

Francuska

2 873

 

 

Nizozemska

1 105

 

 

Švedska

4

 

 

Ujedinjena Kraljevina

13 818

 

 

Unija

20 651

 

 

Norveška

1 406  (40)

 

 

TAC

22 057

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

zoni 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(WHG/56-14)

Njemačka

1 (41)

 

 

Francuska

26 (41)

 

 

Irska

64 (41)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

122 (41)

 

 

Unija

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

Analitički TAC


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgija

0

 

 

Francuska

3

 

 

Irska

46

 

 

Nizozemska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

31

 

 

Unija

80

 

 

TAC

80

 

Analitički TAC


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgija

217

 

 

Francuska

13 328

 

 

Irska

6 176

 

 

Nizozemska

108

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 384

 

 

Unija

22 213

 

 

TAC

22 213

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Španjolska

1 016

 

 

Francuska

1 524

 

 

Unija

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

pišmolj i kolja

Merlangius merlangus i Pollachius pollachius

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(W/P/04-N.)

Švedska

190 (42)

 

 

Unija

190

 

 

TAC

nije relevantno

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/3 A/BCD)

Danska

2 890  (43)

 

 

Švedska

246 (43)

 

 

Unija

3 136

 

 

TAC

3 136  (44)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(HKE/2AC4-C)

Belgija

52 (45)

 

 

Danska

2 112  (45)

 

 

Njemačka

242 (45)

 

 

Francuska

468 (45)

 

 

Nizozemska

121 (45)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

658 (45)

 

 

Unija

3 653  (45)

 

 

TAC

3 653  (46)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

6 i 7; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(HKE/571214)

Belgija

575 (47)

 

 

Španjolska

18 434

 

 

Francuska

28 468  (47)

 

 

Irska

3 449

 

 

Nizozemska

371 (47)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

11 239  (47)

 

 

Unija

62 536

 

 

TAC

62 536  (48)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgija

19 (49)

 

 

Španjolska

13 065

 

 

Francuska

29 338

 

 

Nizozemska

38 (49)

 

 

Unija

42 460

 

 

TAC

42 460  (50)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španjolska

5 924

 

 

Francuska

569

 

 

Portugal

2 765

 

 

Unija

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

norveške vode u zonama 2 i 4

(WHB/24-N.)

Danska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

(WHB/1X14)

Danska

61 277  (51)

 

 

Njemačka

23 825  (51)

 

 

Španjolska

51 949  (51)  (52)

 

 

Francuska

42 644  (51)

 

 

Irska

47 451  (51)

 

 

Nizozemska

74 720  (51)

 

 

Portugal

4 826  (51)  (53)

 

 

Švedska

15 158  (51)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

79 513  (51)

 

 

Unija

401 363  (51)  (53)

 

 

Norveška

110 000

 

 

Farski otoci

10 000

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španjolska

42 778

 

 

Portugal

10 695

 

 

Unija

53 473  (54)

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

Zona:

vode Unije u zonama 2, 4a, 5, 6 sjeverno od 56° 30′ S i u zoni 7 zapadno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

227 975  (55)  (56)

 

 

Farski otoci

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

list crvenac i pašara

Microstomus kitt i Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(L/W/2AC4-C)

Belgija

346

 

 

Danska

953

 

 

Njemačka

122

 

 

Francuska

261

 

 

Nizozemska

794

 

 

Švedska

11

 

 

Ujedinjena Kraljevina

3 904

 

 

Unija

6 391

 

 

TAC

6 391

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 5b, 6 i 7

(BLI/5B67-)

Njemačka

110

 

 

Estonija

17

 

 

Španjolska

347

 

 

Francuska

7 908

 

 

Irska

30

 

 

Litva

7

 

 

Poljska

3

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 011

 

 

Ostali

30 (59)

 

 

Unija

10 463

 

 

Norveška

150 (60)

 

 

Farski otoci

150 (61)

 

 

TAC

10 763

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

međunarodne vode u zoni 12

(BLI/12INT-)

Estonija

1 (62)

 

 

Španjolska

273 (62)

 

 

Francuska

7 (62)

 

 

Litva

2 (62)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 (62)

 

 

Ostali

1 (62)

 

 

Unija

286 (62)

 

 

TAC

286 (62)

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 2 i 4

(BLI/24-)

Danska

4

 

 

Njemačka

4

 

 

Irska

4

 

 

Francuska

23

 

 

Ujedinjena Kraljevina

14

 

 

Ostali

4 (63)

 

 

Unija

53

 

 

TAC

53

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić morski

Molva dypterygia

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 3a

(BLI/03-)

Danska

3

 

 

Njemačka

2

 

 

Švedska

3

 

 

Unija

8

 

 

TAC

8

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(LIN/1/2.)

Danska

8

 

 

Njemačka

8

 

 

Francuska

8

 

 

Ujedinjena Kraljevina

8

 

 

Ostali

4 (64)

 

 

Unija

36

 

 

TAC

36

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

3a

(LIN/3 A/BCD)

Belgija

6 (65)

 

 

Danska

50

 

 

Njemačka

6 (65)

 

 

Švedska

19

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6 (65)

 

 

Unija

87

 

 

TAC

87

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije u zoni 4

(LIN/04-C.)

Belgija

25

 

 

Danska

385

 

 

Njemačka

238

 

 

Francuska

214

 

 

Nizozemska

8

 

 

Švedska

16

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 957

 

 

Unija

3 843

 

 

TAC

3 843

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zoni 5

(LIN/05EI.)

Belgija

9

 

 

Danska

6

 

 

Njemačka

6

 

 

Francuska

6

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6

 

 

Unija

33

 

 

TAC

33

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u zonama 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

(LIN/6X14.)

Belgija

48 (66)

 

 

Danska

8 (66)

 

 

Njemačka

173 (66)

 

 

Španjolska

3 498

 

 

Francuska

3 730  (66)

 

 

Irska

935

 

 

Portugal

8

 

 

Ujedinjena Kraljevina

4 296  (66)

 

 

Unija

12 696

 

 

Norveška

7 500  (67)  (68)  (69)

 

 

Farski otoci

200 (70)  (71)

 

 

TAC

20 396

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

norveške vode u zoni 4

(LIN/04-N.)

Belgija

9

 

 

Danska

1 187

 

 

Njemačka

33

 

 

Francuska

13

 

 

Nizozemska

2

 

 

Ujedinjena Kraljevina

106

 

 

Unija

1 350

 

 

TAC

nije relevantno

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/3 A/BCD)

Danska

8 626

 

 

Njemačka

25

 

 

Švedska

3 087

 

 

Unija

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(NEP/2AC4-C)

Belgija

1 282

 

 

Danska

1 282

 

 

Njemačka

19

 

 

Francuska

38

 

 

Nizozemska

660

 

 

Ujedinjena Kraljevina

21 237

 

 

Unija

24 518

 

 

TAC

24 518

 

Analitički TAC


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

norveške vode u zoni 4

(NEP/04-N.)

Danska

758

 

 

Njemačka

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

42

 

 

Unija

800

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

zoni 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b

(NEP/5BC6.)

Španjolska

25

 

 

Francuska

98

 

 

Irska

164

 

 

Ujedinjena Kraljevina

11 842

 

 

Unija

12 129

 

 

TAC

12 129

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Španjolska

1 745  (72)

 

 

Francuska

7 074  (72)

 

 

Irska

10 729  (72)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

9 543  (72)

 

 

Unija

29 091  (72)

 

 

TAC

29 091  (72)

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. ove Uredbe.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(NEP/8ABDE.)

Španjolska

217

 

 

Francuska

3 397

 

 

Unija

3 614

 

 

TAC

3 614

 

Analitički TAC


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Španjolska

0

 

 

Francuska

0

 

 

Unija

0

 

 

TAC

0

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španjolska

95 (73)

 

 

Portugal

286 (73)

 

 

Unija

381 (73)  (74)

 

 

TAC

381 (74)

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danska

2 545

 

 

Švedska

1 371

 

 

Unija

3 916

 

 

TAC

7 333

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

vode Unije u zonama 2a i 4

(PRA/2AC4-C)

Danska

1 453

 

 

Nizozemska

14

 

 

Švedska

59

 

 

Ujedinjena Kraljevina

431

 

 

Unija

1 957

 

 

TAC

1 957

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

sjeverna kozica

Pandalus borealis

Zona:

norveške vode južno od 62° S

(PRA/04-N.)

Danska

211

 

 

Švedska

123 (75)

 

 

Unija

334

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

kozice roda Penaeus

Penaeus spp.

Zona:

vode Francuske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francuska

treba utvrditi (76)

 

 

Unija

treba utvrditi (76)  (77)

 

 

TAC

treba utvrditi (76)  (77)

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe.


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgija

92

 

 

Danska

11 946

 

 

Njemačka

61

 

 

Nizozemska

2 297

 

 

Švedska

640

 

 

Unija

15 036

 

 

TAC

15 343

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

1 320

 

 

Njemačka

15

 

 

Švedska

148

 

 

Unija

1 483

 

 

TAC

1 483

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

zoni 4; vode Unije u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(PLE/2A3AX4)

Belgija

6 447

 

 

Danska

20 952

 

 

Njemačka

6 044

 

 

Francuska

1 209

 

 

Nizozemska

40 290

 

 

Ujedinjena Kraljevina

29 816

 

 

Unija

104 758

 

 

Norveška

7 885

 

 

TAC

112 643

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 2. ove Uredbe.

Poseban uvjet:

u okviru ograničenja prethodno spomenutih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količina navedenih u nastavku:

 

norveške vode u zoni 4 (PLE/*04N-)

Unija

42 986


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

zoni 6; vode Unije i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(PLE/56-14)

Francuska

9

 

 

Irska

261

 

 

Ujedinjena Kraljevina

388

 

 

Unija

658

 

 

TAC

658

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgija

46

 

 

Francuska

20

 

 

Irska

1 255

 

 

Nizozemska

14

 

 

Ujedinjena Kraljevina

458

 

 

Unija

1 793