EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1713

Direktiva Vijeća (EU) 2018/1713 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

ST/12657/2018/INIT

OJ L 286, 14.11.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1713/oj

14.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/20


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2018/1713

od 6. studenoga 2018.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (3) propisano je da države članice mogu primjenjivati snižene stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na publikacije u svim fizičkim oblicima. Međutim, snižena stopa PDV-a ne može se primijeniti na publikacije u elektroničkom obliku, koje se moraju oporezivati po standardnoj stopi PDV-a.

(2)

U skladu s komunikacijom Komisije od 6. svibnja 2015. o Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu i kako bi se išlo ukorak s tehnološkim napretkom u digitalnom gospodarstvu, države članice trebale bi imati mogućnost stope PDV-a za publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku uskladiti sa sniženim stopama PDV-a za publikacije koje se isporučuju u fizičkom obliku.

(3)

U komunikaciji od 7. travnja 2016. o akcijskom planu o PDV-u Komisija je navela da bi za publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku trebao vrijediti jednaki povlašteni tretman u pogledu stopa PDV-a kao za publikacije koje se isporučuju u fizičkom obliku. U nedavnoj presudi u predmetu C-390/15 (4) Sud smatra da su isporuka digitalnih publikacija u fizičkom obliku i isporuka digitalnih publikacija u elektroničkom obliku usporedive situacije. Stoga je primjereno uvesti mogućnost za sve države članice da primjenjuju sniženu stopu PDV-a na isporuku knjiga, novina i časopisa, neovisno o tome isporučuju li se u fizičkom ili elektroničkom obliku. Iz istih je razloga primjereno dopustiti onim državama članicama koje u skladu s pravom Unije trenutačno primjenjuju stope PDV-a niže od najniže stope utvrđene u članku 99. Direktive 2006/112/EZ ili koje odobravaju izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenoga u prethodnoj fazi, na određene knjige, novine ili časopise isporučene u fizičkom obliku, da primjenjuju isti tretman u pogledu PDV-a na takve knjige, novine ili časopise kada se isporučuju u elektroničkom obliku.

(4)

Od 1. siječnja 2015. na sve elektronički pružene usluge naplaćuje se PDV u državi članici u kojoj se nalazi korisnik usluge. Imajući u vidu provedbu načela odredišta, više nije potrebno primjenjivati standardnu stopu na publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku kako bi se osiguralo uspostavljanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja.

(5)

Radi sprječavanja masovne primjene sniženih stopa PDV-a na audiovizualni sadržaj, države članice trebale bi imati mogućnost primijeniti sniženu stopu na knjige, novine i časopise samo ako se te publikacije, neovisno o tome isporučuju li se u fizičkom ili elektroničkom obliku, u cijelosti ili većim dijelom ne sastoje od glazbenog sadržaja ili videozapisa.

(6)

Države članice trebale bi zadržati diskrecijsko pravo utvrđivanja stopa PDV-a za publikacije i ograničavanja područja primjene sniženih stopa PDV-a, među ostalim i kada se u digitalnim publikacijama nudi isti sadržaj za čitanje, za što je potrebno objektivno opravdanje.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno omogućavanje državama članicama da na publikacije koje se isporučuju u elektroničkom obliku primjenjuju stope PDV-a koje su iste kao stope PDV-a koje trenutačno primjenjuju na publikacije u svim fizičkom oblicima ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

Direktivu 2006/112/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 98. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Snižene stope ne primjenjuju se na elektronički pružene usluge, osim usluga obuhvaćenih u Prilogu III. točki 6.”;

2.

U članku 99. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i uz stope iz članka 98. stavka 1., države članice koje su 1. siječnja 2017. u skladu s pravom Unije primjenjivale snižene stope koje su niže od najniže stope utvrđene u ovom članku ili odobravale izuzeća s pravom na odbitak PDV-a plaćenoga u prethodnoj fazi na isporuku određene robe iz Priloga III. točke 6. mogu također primjenjivati isti tretman u pogledu PDV-a kada se ta isporuka provodi u elektroničkom obliku, kako je navedeno u Prilogu III. točki 6.”;

3.

U Prilogu III. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

isporuka, između ostalog posudba iz knjižnica, knjiga, novina i časopisa, u fizičkim oblicima ili u elektroničkom obliku ili u oba oblika (uključujući brošure, letke i slične tiskane materijale, dječje slikovnice, crtanke ili bojanke, glazbene note u tiskanom obliku ili u obliku rukopisnih bilješki, zemljopisne karte te hidrografske ili slične grafičke prikaze), osim publikacija koje su u cijelosti ili većim dijelom posvećene oglašavanju te osim publikacija koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja;”.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  SL C 307, 30.8.2018., str. 205.

(2)  SL C 345, 13.10.2017., str. 79.

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Presuda Suda od 7. ožujka 2017., RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, stavak 49.


Top