EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1695

Direktiva Vijeća (EU) 2018/1695 od 6. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

ST/12033/2018/REV/1

OJ L 282, 12.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1695/oj

12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 282/5


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2018/1695

od 6. studenoga 2018.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Porezne prijevare povezane s porezom na dodanu vrijednost (PDV) uzrokuju znatne gubitke u proračunu te utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)

Članak 199.a Direktive Vijeća 2006/112/EZ (3) državama članicama omogućuje da odrede da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a na isporuke navedene u tom članku porezni obveznik koji je isporuku primio („mehanizam prijenosa porezne obveze”) radi brzog rješavanja problema prijevare s nepostojećim trgovcem u trgovini unutar Zajednice (MTIC). Taj mehanizam države članice mogu primjenjivati do 31. prosinca 2018. i u razdoblju od najmanje dvije godine.

(3)

Posebna mjera mehanizma brze reakcije („MBR”) utvrđena u članku 199.b Direktive 2006/112/EZ državama članicama nudi brži postupak koji omogućuje uvođenje mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na određene isporuke dobara i usluga u svrhu borbe protiv iznenadnih prijevara velikih razmjera koje bi mogle prouzročiti znatne i nepopravljive financijske gubitke. U skladu s člankom 3. Direktive Vijeća 2013/42/EU (4) države članice mogu primjenjivati posebnu mjeru mehanizma brze reakcije do 31. prosinca 2018.

(4)

Komisija je 8. ožujka 2018. Vijeću i Europskom parlamentu predstavila izvješće o učincima članaka 199.a i 199.b Direktive 2006/112/EZ na borbu protiv prijevare („izvješće”).

(5)

Prema tom izvješću države članice i dionici općenito smatraju da je mehanizam prijenosa porezne obveze utvrđen u članku 199.a Direktive 2006/112/EZ djelotvoran i učinkovit privremeni instrument za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om u određenim sektorima ili u sprečavanju izvršenja prijevare. Pokazalo se da je zahtjev za razdobljem primjene od najmanje dvije godine za primjenu mjere utvrđene u članku 199.a stavku 1. Direktive 2006/112/EZ prepreka određenim državama članica koje su željele uvesti mehanizam prijenosa porezne obveze, a nisu ispunile taj uvjet. Stoga bi zahtjev za razdoblje primjene od najmanje dvije godine trebalo ukloniti iz te odredbe.

(6)

Iako posebna mjera MBR-a određena u članku 199.b Direktive 2006/112/EZ nikad nije upotrijebljena u praksi, države članice smatraju da bi je trebalo zadržati kao koristan instrument i preventivnu mjeru za borbu protiv iznimnih slučajeva prijevare povezane s PDV-om.

(7)

S obzirom na rezultate i zaključke iz izvješća čini se da je dokazano da su mjere određene u članku 199.a i 199.b Direktive 2006/112/EZ korisne privremene i ciljane mjere za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om. Primjena tih mjera prestala bi 31. prosinca 2018., što bi države članice lišilo učinkovitog instrumenta za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om. Stoga je primjereno produljiti primjenu tih mjera u ograničenom razdoblju do previđenog stupanja na snagu konačnog sustava PDV-a.

(8)

Direktivu 2006/112/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 199.a stavku 1. uvodne riječi zamjenjuju se sljedećim:

„Do 30. lipnja 2022. države članice mogu odrediti da je osoba koja je odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojem se isporučuje bilo što od navedenog u nastavku:”;

2.

članak 199.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 199.b

1.   Država članica može u slučaju iznimne hitnosti i u skladu sa stavcima 2. i 3. odrediti primatelja kao osobu odgovornu za plaćanje PDV-a za određene isporuke robe i usluga, odstupajući od članka 193., kao posebnu mjeru mehanizma brze reakcije („MBR”) za suzbijanje iznenadnih prijevara velikih razmjera koje bi mogle dovesti do znatnih i nepopravljivih financijskih gubitaka.

Posebna mjera MBR-a podliježe odgovarajućim mjerama kontrole koje država članica primjenjuje na porezne obveznike koji isporučuju robu ili usluge na koje se ta mjera odnosi i vrijedi za razdoblje od najviše devet mjeseci.

2.   Država članica koja želi uvesti posebnu mjeru MBR-a predviđenu u stavku 1. šalje obavijest Komisiji služeći se standardiziranim obrascem utvrđenim u skladu sa stavkom 4. te je istodobno šalje drugim državama članicama. Država članica dostavlja Komisiji informacije u kojima se navodi predmetni sektor, vrsta i karakteristike prijevare, postojanje razloga iznimne hitnosti, iznenadnost i veliki razmjeri prijevare te posljedice u smislu znatnih i nepopravljivih financijskih gubitaka. Ako Komisija smatra da ne posjeduje sve potrebne informacije, ona kontaktira dotičnu državu članicu u roku od dva tjedna od primitka obavijesti te navodi koje su joj dodatne informacije potrebne. Sve dodatne informacije koje dotična država članica dostavlja Komisiji istodobno se šalju drugim državama članicama. Ako pružene dodatne informacije nisu dovoljne, Komisija o tome obavješćuje dotičnu državu članicu u roku od tjedan dana.

Država članica koja želi uvesti posebnu mjeru MBR-a predviđenu u stavku 1. ovog članka istodobno podnosi i zahtjev Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim u članku 395. stavcima 2. i 3.

U slučajevima iznimne hitnosti navedenima u stavku 1. ovog članka postupak utvrđen člankom 395. stavcima 2. i 3. mora biti dovršen u roku od šest mjeseci nakon što je Komisija primila zahtjev.

3.   Kada Komisija primi sve informacije koje smatra potrebnima za procjenu obavijesti iz stavka 2. prvog podstavka, ona o tome obavješćuje države članice. Ako se protivi posebnoj mjeri MBR-a, ona daje negativno mišljenje u roku od mjesec dana od te obavijesti i o tome obavješćuje dotičnu državu članicu i Odbor za PDV. Ako se Komisija ne protivi, potvrđuje to u pisanom obliku dotičnoj državi članici i Odboru za PDV u istom razdoblju. Država članica može donijeti posebnu mjeru MBR-a od dana primitka te potvrde. Komisija prilikom procjene obavijesti uzima u obzir stajališta bilo koje druge države članice poslana u pisanom obliku.

4.   Komisija donosi provedbeni akt o uspostavi standardiziranog obrasca za dostavljanje obavijesti o posebnoj mjeri MBR-a iz stavka 2. i informacija iz stavka 2. prvog podstavka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz stavka 5.

5.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), a odbor za te potrebe odbor je uspostavljen člankom 58. Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 (*2).

6.   Posebna mjera MBR-a predviđena u stavku 1. primjenjuje se do 30. lipnja 2022.

(*1)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)."

(*2)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).”;"

3.

u članku 395. stavak 5. briše se.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

H. LÖGER


(1)  Mišljenje od 3. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(2)  Mišljenje od 11. srpnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2013/42/EU od 22. srpnja 2013. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s mehanizmom brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om (SL L 201, 26.7.2013., str. 1.).


Top