Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0627(02)

Preporuka Vijeća od 22. lipnja 2018. u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

ST/9761/2018/INIT

OJ C 223, 27.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/3


PREPORUKA VIJEĆA

od 22. lipnja 2018.

u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj

(2018/C 223/02)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 121. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 121. Ugovora države članice trebaju promicati zdrave javne financije u srednjoročnom razdoblju koordinacijom ekonomskih politika i multilateralnim nadzorom kako bi se izbjegli prekomjerni državni deficiti.

(2)

Pakt o stabilnosti i rastu temelji se na cilju zdravih državnih financija kao sredstvu jačanja uvjeta za stabilnost cijena i snažan održiv rast koji dovodi do otvaranja novih radnih mjesta.

(3)

Vijeće je 16. lipnja 2017. preporučilo (2) da Rumunjska poduzme potrebne mjere kojima će osigurati da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda (3) u 2017. ne bude veća od 3,3 %, što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,5 % BDP-a i znači da Rumunjska bilježi kretanje prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja. Vijeće je 5. prosinca 2017. zaključilo da Rumunjska nije poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na Preporuku Vijeća od 16. lipnja 2017. Vijeće je na temelju toga 5. prosinca 2017. Rumunjskoj uputilo revidiranu preporuku (4) da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda u 2018. ne bude veća od 3,3 %, što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,8 % BDP-a.

(4)

Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2018. i stvarnih podataka za 2017. koje je potvrdio Eurostat, rast državnih rashoda u 2017. bio je daleko veći od referentnog mjerila za rashode, što upućuje na veliko značajno odstupanje od potrebne strukturne prilagodbe (odnosno odstupanje od 3,3 % BDP-a). Strukturni saldo pogoršao se na –3,3 % BDP-a s –2,1 % BDP-a u 2016., što također upućuje na veliko značajno odstupanje od preporučene strukturne prilagodbe (odnosno odstupanje od 1,7 %BDP-a). Na razinu odstupanja na koju upućuje strukturni saldo negativno utječu viša procjena rasta potencijalnog BDP-a u usporedbi sa srednjoročnim prosjekom na kojem se temelji referentno mjerilo za rashode i smanjenje javnih ulaganja, što je izglađeno u referentnom mjerilu za rashode. Neovisno o toj razlici, oba pokazatelja potvrđuju značajno odstupanje od zahtjevâ preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu u 2017.

(5)

Komisija je 23. svibnja 2018. nakon sveobuhvatne ocjene zaključila da u Rumunjskoj postoji uočeno značajno odstupanje od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju te je Rumunjskoj uputila upozorenje u skladu s člankom 121. stavkom 4. Ugovora i člankom 10. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97.

(6)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1466/97, Vijeće treba, u roku od mjesec dana od dana donošenja upozorenja, dotičnoj državi članici uputiti preporuku za poduzimanje potrebnih mjera politike. Uredba (EZ) br. 1466/97 predviđa da se u preporuci odredi rok od najviše pet mjeseci za rješavanje problema odstupanja. U skladu s time čini se da je rok od 15. listopada 2018. primjeren kako bi Rumunjska riješila problem odstupanja. U tom bi roku Rumunjska trebala podnijeti izvješće o djelovanju poduzetom kao odgovor na ovu Preporuku.

(7)

Na temelju Komisijine proljetne prognoze 2017. o projekcijama jaza outputa, Rumunjska se u 2018. i 2019. nalazi u uobičajenoj ekonomskoj situaciji. Udio duga opće države u Rumunjskoj manji je od granične vrijednosti od 60 % BDP-a. Stoga minimalan potreban strukturni napor propisan Uredbom (EZ) br. 1466/97 i zajednički dogovorenom matricom prilagodbe iz Pakta o stabilnosti i rastu, u kojem se u obzir uzimaju prevladavajuće ekonomske okolnosti i mogući problemi u pogledu održivosti, za 2018. i 2019. iznosi 0,5 % BDP-a.

(8)

Strukturni deficit Rumunjske povećao se za 2,1 % BDP-a u 2016. i za 1,2 % BDP-a u 2017., na 3,3 % BDP-a u 2017. Zahtjev za minimalnu prilagodbu trebao bi biti popraćen dodatnim i stalnim naporom koji je potreban za ispravljanje kumuliranog odstupanja i kako bi Rumunjska ponovno bilježila primjereno kretanje prilagodbe nakon odstupanja u 2016. i 2017. S obzirom na razmjer značajnog uočenog odstupanja od preporučenog kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja čini se primjeren dodatan napor od 0,3 % BDP-a, kojim će se ubrzati prilagodba prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja.

(9)

Potrebno poboljšanje strukturnog salda za 0,8 % BDP-a u 2018. i 2019. odgovara stopi nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda koja ne bi smjela biti veća od 3,3 % u 2018. i 5,1 % u 2019.

(10)

U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2018. predviđa se dodatno pogoršanje strukturnog salda za 0,4 % BDP-a u 2018. i daljnjih 0,4 % BDP-a u 2019. Stoga, strukturno poboljšanje od 0,8 % BDP-a u 2018. i 2019. znači da je potrebno donijeti strukturne mjere u ukupnoj vrijednosti od 1,2 % BDP-a u 2018. i dodatne strukturne mjere u ukupnoj vrijednosti od 1,2 % BDP-a u 2019. u usporedbi s postojećim osnovnim scenarijem iz Komisijine proljetne prognoze 2018.

(11)

U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2018. predviđa se deficit opće države od 3,4 % BDP-a u 2018. i 3,8 % BDP-a u 2019., što je iznad referentne vrijednosti od 3 % BDP-a utvrđene Ugovorom. Čini se da je potrebna strukturna prilagodba primjerena i zato da bi se osiguralo da Rumunjska u 2018. i 2019. poštuje, s pozitivnom razlikom, referentnu vrijednost od 3 % BDP-a utvrđenu Ugovorom.

(12)

Budući da nije djelovala na temelju prethodnih preporuka za ispravljanje značajnog uočenog odstupanja i da postoji rizik od premašivanja referentne vrijednosti od 3 % BDP-a utvrđene Ugovorom, potrebno je hitno djelovati kako bi se u Rumunjskoj ponovno uspostavila razborita fiskalna politika.

(13)

Primjereno je javno obznaniti ovu Preporuku.

(14)

Radi ostvarenja preporučenih proračunskih ciljeva, ključno je da Rumunjska donese i strogo provede potrebne mjere te pomno prati kretanja tekućih rashoda,

PREPORUČUJE DA RUMUNJSKA:

1.

poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da stopa nominalnog rasta neto primarnih državnih rashoda ne bude veća od 3,3 % u 2018. i od 5,1 % u 2019., što odgovara godišnjoj strukturnoj prilagodbi od 0,8 % BDP-a u svakoj godini, čime se ostvaruje primjereno kretanje prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja;

2.

iskoristi sve neočekivane prihode za smanjenje deficita; mjerama konsolidacije proračuna trebalo bi osigurati trajno poboljšanje strukturnog salda opće države na način kojim se potiče rast;

3.

Vijeću do 15. listopada 2018. podnese izvješće o mjerama poduzetima kao odgovor na ovu Preporuku; u izvješću je potrebno navesti dovoljno određene i vjerodostojno najavljene mjere, uključujući njihov učinak na proračun, te ažurirane i detaljne proračunske projekcije za razdoblje 2018.–2019.

Ova je Preporuka upućena Rumunjskoj.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

V. GORANOV


(1)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(2)  Preporuka Vijeća od 16. lipnja 2017. s ciljem ispravljanja uočenog znatnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju u Rumunjskoj (SL C 216, 6.7.2017., str. 1.).

(3)  Neto primarni državni rashodi sastoje se od ukupnih državnih rashoda bez rashoda za kamate, rashoda za programe Unije koji su u cijelosti usklađeni s prihodima iz fondova Unije i nediskrecijskih promjena u rashodima za naknade za nezaposlenost. Nacionalno financirane bruto investicije u fiksni kapital izglađuju se za četverogodišnje razdoblje. Uračunane su diskrecijske mjere na prihodovnoj strani ili povećanja prihoda propisana zakonom, dok se jednokratne mjere na prihodovnoj i rashodovnoj strani poništavaju.

(4)  Preporuka Vijeća od 5. prosinca 2017. s ciljem ispravljanja uočenog znatnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema srednjoročnom proračunskom cilju u Rumunjskoj (SL C 439, 20.12.2017., str. 1.).


Top