Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1651

Odluka Vijeća (EU) 2018/1651 od 31. listopada 2018. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2018.

ST/12951/2018/INIT

OJ L 275, 6.11.2018, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1651/oj

6.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/14


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1651

od 31. listopada 2018.

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2018.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njegov članak 7. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond („Financijska uredba o 11. ERF-u”) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. stavku 5. Financijske uredbe o 11. ERF-u Komisija do 10. listopada 2018. treba predstaviti prijedlog kojim se utvrđuje: (a) iznos trećeg obroka doprinosa za 2018. i (b) revidirani godišnji iznos doprinosa za 2018. ako godišnji iznos odstupa od stvarnih potreba.

(2)

U skladu s člankom 52. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka (EIB) poslala je Komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

U članku 22. stavku 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisano je da se u okviru pozivâ za doprinose prvo iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim europskim razvojnim fondovima (ERF-ovi). Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 11. ERF-a za sredstva koja je zatražila Komisija.

(4)

Vijeće je 9. srpnja 2018. donijelo Odluku (EU) 2018/965 (3). o utvrđivanju godišnjeg iznosa doprinosa država članica ERF-u za 2018. od 4 250 000 000 EUR za Komisiju, odnosno 250 000 000 EUR za EIB,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pojedinačni doprinosi za ERF koje države članice trebaju platiti Komisiji i EIB-u kao treći obrok za 2018. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(2)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2018/965 od 6. srpnja 2018. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok te revidirani godišnji iznos za 2018. (SL L 172, 9.7.2018., str. 4.).


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE

Ključni postotak za 10. ERF

Ključni postotak za 11. ERF

3. obrok za 2018. (EUR)

Ukupno

Komisija

EIB

11. ERF

10. ERF

BELGIJA

3,53

3,24927

29 243 430,00

0,00

29 243 430,00

BUGARSKA

0,14

0,21853

1 966 770,00

0,00

1 966 770,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

7 177 050,00

0,00

7 177 050,00

DANSKA

2,00

1,98045

17 824 050,00

0,00

17 824 050,00

NJEMAČKA

20,50

20,57980

185 218 200,00

0,00

185 218 200,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

777 150,00

0,00

777 150,00

IRSKA

0,91

0,94006

8 460 540,00

0,00

8 460 540,00

GRČKA

1,47

1,50735

13 566 150,00

0,00

13 566 150,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7,93248

71 392 320,00

0,00

71 392 320,00

FRANCUSKA

19,55

17,81269

160 314 210,00

0,00

160 314 210,00

HRVATSKA

0,00

0,22518

2 026 620,00

0,00

2 026 620,00

ITALIJA

12,86

12,53009

112 770 810,00

0,00

112 770 810,00

CIPAR

0,09

0,11162

1 004 580,00

0,00

1 004 580,00

LATVIJA

0,07

0,11612

1 045 080,00

0,00

1 045 080,00

LITVA

0,12

0,18077

1 626 930,00

0,00

1 626 930,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

2 295 810,00

0,00

2 295 810,00

MAĐARSKA

0,55

0,61456

5 531 040,00

0,00

5 531 040,00

MALTA

0,03

0,03801

342 090,00

0,00

342 090,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

42 991 020,00

0,00

42 991 020,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

21 578 130,00

0,00

21 578 130,00

POLJSKA

1,30

2,00734

18 066 060,00

0,00

18 066 060,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

10 771 110,00

0,00

10 771 110,00

RUMUNJSKA

0,37

0,71815

6 463 350,00

0,00

6 463 350,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

2 020 680,00

0,00

2 020 680,00

SLOVAČKA

0,21

0,37616

3 385 440,00

0,00

3 385 440,00

FINSKA

1,47

1,50909

13 581 810,00

0,00

13 581 810,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

26 451 990,00

0,00

26 451 990,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14,67862

132 107 580,00

0,00

132 107 580,00

UKUPNO EU-28

100,00

100,00

900 000 000,00

0,00

900 000 000,00


Top