EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Odluka (EU) 2018/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/155


ODLUKA (EU) 2018/853 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. svibnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i direktiva 94/63/EZ i 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 86/278/EEZ i 87/217/EEZ u pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktive Vijeća 86/278/EEZ (3) i 87/217/EEZ (4) temelje se na člancima 100. i 235. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, sadašnjim člancima 115. i 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Izmjene tih direktiva u ovoj Odluci povezane su s politikom Unije o okolišu te su izravna posljedica stavljanja izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ (5) na temelju članka 192. stavka 1. UFEU-a. Stoga je primjereno te izmjene temeljiti na članku 192. stavku 1. UFEU-a.

(2)

Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) temelji se na članku 100.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice, sadašnjem članku 114. UFEU-a. Izmjene te direktive u ovoj Odluci povezane su s politikom Unije o okolišu te su izravna posljedica stavljanja izvan snage Direktive 91/692/EEZ na temelju članka 192. stavka 1. UFEU-a. Stoga je primjereno te izmjene temeljiti na članku 192. stavku 1. UFEU-a.

(3)

Direktiva 91/692/EEZ donesena je kako bi se na sektorskoj osnovi racionalizirale i poboljšale odredbe o prijenosu informacija i objavljivanju izvješća koje se odnose na određene direktive o zaštiti okoliša. Kako bi se ostvario taj cilj, Direktivom 91/692/EEZ izmijenjeno je nekoliko direktiva uvođenjem jedinstvenih zahtjeva za izvješćivanje.

(4)

Provedba zahtjeva za izvješćivanje uvedenih Direktivom 91/692/EEZ postala je opterećenje te je neučinkovita. Pored toga, mnogi akti Unije izmijenjeni Direktivom 91/692/EEZ zamijenjeni su te više ne sadržavaju zahtjeve za izvješćivanje kako su uvedeni tom direktivom. Na primjer, Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) stavljeno je izvan snage sedam akata Unije u području vodne politike te u njoj nije preuzet sustav izvješćivanja uveden Direktivom 91/692/EEZ. Nadalje, u Direktivi 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8) nema upućivanja na Direktivu 91/692/EEZ, nego se u njoj predviđa zaseban sustav izvješćivanja.

(5)

U Direktivi 91/692/EEZ ne predviđa se uporaba elektroničkih alata. S obzirom na uspješan razvoj sustava Reportnet Europske agencije za okoliš i sektorskih inicijativa u pogledu pojednostavnjenja izvješćivanja, kao što je Europski informacijski sustav za vode, sve se više dovodi u pitanje potreba za horizontalnim instrumentom za izvješćivanje i njegova učinkovitost. Konačno, donošenjem Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) te povezanim razvojem sustava razmjene podataka o okolišu uveden je moderniji i učinkovitiji horizontalni pristup upravljanju informacijama i izvješćivanju povezanima s politikom Unije o okolišu.

(6)

Direktivu 91/692/EEZ trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(7)

Većina direktiva izmijenjenih Direktivom 91/692/EEZ više nije na snazi. Direktive 86/278/EEZ i 87/217/EEZ su, međutim, i dalje na snazi.

(8)

Direktivom 86/278/EEZ zahtijeva se da države članice dostavljaju izvješće o provedbi te direktive na temelju upitnika ili nacrta koji Komisija sastavlja u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 91/692/EEZ. Kako bi se izbjegao pravni vakuum zbog stavljanja izvan snage Direktive 91/692/EEZ, potrebno je zamijeniti upućivanje na Direktivu 91/692/EEZ upućivanjem na postupak iz Direktive 86/278/EEZ.

(9)

Izvješćivanje koje provode države članice u skladu s Direktivom 87/217/EEZ više nije potrebno nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (10), u kojoj se u Uniji predviđa postupno ukidanje proizvodnje i upotrebe sirovog azbesta i proizvoda koji sadržavaju azbest. Stoga je primjereno izbrisati spomenute zahtjeve za izvješćivanje utvrđene u toj direktivi.

(10)

Nakon stupanja na snagu Direktive 91/692/EEZ sljedeće uredbe i direktive sadržavaju upućivanje na tu direktivu: Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ (11), Direktiva 94/63/EZ, Direktiva Vijeća 1999/31/EZ (12), Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13), Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14), Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15), Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) i Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17).

(11)

U okviru akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo Komisija je predložila izmjenu direktiva 94/62/EZ, 1999/31/EZ, 2000/53/EZ i 2008/98/EZ kako bi se zamijenilo upućivanje na Direktivu 91/692/EEZ.

(12)

Kako bi se osigurala ažuriranost određenih odredaba prilogâ Direktivi 86/278/EEZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s prilagodbom tih odredaba tehničkom i znanstvenom napretku. Isto tako, kako bi se osigurala ažuriranost prilogâ Direktivi 2009/31/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s prilagodbom tih priloga tehničkom i znanstvenom napretku. Prilagodba prilogâ Direktivi 2009/31/EZ ne bi smjela dovesti do smanjenja razine sigurnosti ili slabljenja načelâ nadzora, koji se jamče kriterijima iz tih priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (18). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(13)

U članku 21. stavku 2. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1257/2013 upućuje se na Direktivu 91/692/EEZ, koja će biti stavljena izvan snage. U skladu s tom odredbom predviđeni početak prvog razdoblja izvješćivanja je datum početka primjene Uredbe (EU) br. 1257/2013. Komisija je 19. prosinca 2016. Provedbenom odlukom (EU) 2016/2323 (19) uspostavila prvu inačicu Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova („Europski popis”). U skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1257/2013 države članice mogu odobriti recikliranje brodova u postrojenjima za recikliranje brodova uvrštenima u Europski popis prije datuma početka primjene te uredbe. U takvim se okolnostima Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (20) ne primjenjuje. Kako bi se izbjeglo da se informacije u određenom razdoblju ne prikupljaju ni u okviru Uredbe (EZ) br. 1013/2006 niti Uredbe (EU) br. 1257/2013, primjereno je uvesti prijelazno razdoblje izvješćivanja između datuma prvog predviđenog odobrenja u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 1257/2013 u određenoj državi članici i datuma početka primjene te uredbe za svaku državu članicu koja se odluči za primjenu prijelaznog razdoblja predviđenog u tom članku. Kako bi se u tim državama članicama ograničilo povezano administrativno opterećenje, informacije prikupljene u tom prijelaznom razdoblju ne trebaju se predstavljati u zasebnom izvješću. Umjesto toga, trebalo bi biti dovoljno da se takve informacije uključe ili budu dio prvog redovitog izvješća o trogodišnjem razdoblju od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 1257/2013.

(14)

Zahtjev za izvješćivanje utvrđen Direktivom 94/63/EZ više nije potreban u svrhu praćenja provedbe te direktive. Relevantnu bi odredbu stoga trebalo izbrisati.

(15)

S obzirom na to da cilj ove Odluke, odnosno izmjenu ili stavljanje izvan snage pravnih akata Unije u području izvješćivanja o okolišu koji više nisu primjenjivi ili relevantni, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svoje prirode on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(16)

Uredbu (EU) br. 1257/2013 te direktive 94/63/EZ, 2009/31/EZ, 86/278/EEZ i 87/217/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2009/31/EZ

Direktiva 2009/31/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 27. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Svake tri godine države članice podnose Komisiji izvješće o provedbi ove Direktive koje sadržava i registar iz članka 25. stavka 1. točke (b). Prvo izvješće šalje se Komisiji do 30. lipnja 2011. Izvješće se sastavlja na temelju upitnika ili pregleda koje Komisija donosi u obliku provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2. Upitnik ili pregled šalje se državama članicama najmanje šest mjeseci prije roka za dostavu izvješća.”;

2.

članak 29. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 29.

Izmjene priloga

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29.a kako bi izmijenila priloge te ih prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku. Takva prilagodba ne smije dovesti do smanjenja razine sigurnosti koja se jamči kriterijima iz Priloga I. niti do slabljenja načelâ nadzora iz Priloga II.”;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 29.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 4. srpanj 2018. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Izvješće se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 29. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (*1)

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 29. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(*1)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;"

4.

članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene, osnovan člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*3).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

(*2)  Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.)."

(*3)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”."

Članak 2.

Izmjene Direktive 86/278/EEZ

Direktiva 86/278/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kako bi izmijenila priloge te ih prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku.

Prvi stavak ne primjenjuje se na parametre i vrijednosti navedene u prilozima I.A, I.B i I.C, sve čimbenike koji mogu utjecati na ocjenjivanje tih vrijednosti te parametre za analizu iz priloga II.A i II.B.”;

2.

članak 14. briše se;

3.

članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*4). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*5).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

(*4)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)."

(*5)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”;"

4.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 15.a

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 4. srpanj 2018. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Izvješće se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (*6).

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(*6)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;"

5.

u članku 17. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice u razmacima od tri godine šalju Komisiji informacije o provedbi ove Direktive, u obliku sektorskog izvješća koje također obuhvaća druge relevantne direktive Zajednice. Sektorska izvješća sastavljaju se na temelju upitnika ili pregleda koje Komisija donosi u obliku provedbenog akta. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. Upitnik ili pregled šalje se državama članicama šest mjeseci prije početka razdoblja koje izvješće obuhvaća. Izvješće se šalje Komisiji u roku od devet mjeseci od kraja trogodišnjeg razdoblja koje obuhvaća.”.

Članak 3.

Izmjena Direktive 87/217/EEZ

U članku 13. Direktive 87/217/EEZ briše se stavak 1.

Članak 4.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1257/2013

U članku 21. Uredbe (EU) br. 1257/2013 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svako izvješće obuhvaća tri godine te se elektroničkim putem šalje Komisiji najkasnije devet mjeseci od isteka trogodišnjeg razdoblja koje ono obuhvaća.

Prvo elektroničko izvješće obuhvaća trogodišnje razdoblje koje počinje s datumom početka primjene ove Uredbe, u skladu s člankom 32. stavkom 1. Ako država članica odobri recikliranje brodova u postrojenjima za recikliranje brodova uvrštenima u Europski popis prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s člankom 26., prvo elektroničko izvješće te države članice obuhvaća i razdoblje od datuma tog odobrenja do datuma početka primjene ove Uredbe.

Komisija objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije devet mjeseci od primitka izvješćâ od država članica.”.

Članak 5.

Izmjene Direktive 94/63/EZ

Direktiva 94/63/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice obavješćuju Komisiju o terminalima na koje se odnosi takvo odstupanje.”;

2.

u članku 6. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice dostavljaju Komisiji detaljne podatke o područjima na kojima namjeravaju odobriti takvo odstupanje te nakon toga o svim promjenama na tim područjima.”;

3.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Praćenje i izvješćivanje

Komisija je pozvana da uz svoja izvješća, ako je to primjereno, podnese prijedloge izmjene ove Direktive, uključujući osobito proširenje područja njezine primjene kako bi se obuhvatili sustavi za kontrolu i rekuperiranje para za uređaje za punjenje i brodove.”.

Članak 6.

Stavljanje izvan snage Direktive 91/692/EEZ

Direktiva 91/692/EEZ stavlja se izvan snage.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 30. svibnja 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA


(1)  SL C 173, 31.5.2017., str. 82.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. svibnja 2018.

(3)  Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.).

(4)  Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (SL L 85, 28.3.1987., str. 40.).

(5)  Direktiva Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvješćâ o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (SL L 377, 31.12.1991., str. 48.).

(6)  Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (SL L 365, 31.12.1994., str. 24.).

(7)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(8)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(9)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(11)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

(12)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

(13)  Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).

(14)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(15)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(16)  Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009., str. 114.).

(17)  Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (SL L 330, 10.12.2013., str. 1.).

(18)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(19)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2323 оd 19. prosinca 2016. o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova (SL L 345, 20.12.2016., str. 119.).

(20)  Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).


Top