EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0718(02)

Odluka Komisije оd 17. srpnja 2018. o osnivanju stručne skupine Komisije „Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima” i stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju stručne skupine Komisije za rijetke bolesti i Odluke o osnivanju stručne skupine Komisije za nadzor raka (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4492

OJ C 251, 18.7.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

18.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 251/9


ODLUKA KOMISIJE

оd 17. srpnja 2018.

o osnivanju stručne skupine Komisije „Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima” i stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju stručne skupine Komisije za rijetke bolesti i Odluke o osnivanju stručne skupine Komisije za nadzor raka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 251/07)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Na temelju članka 168. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije od država članica zahtijeva se da u suradnji s Komisijom međusobno koordiniraju svoje politike i programe u područjima iz stavka 1. tog članka. U bliskoj suradnji s državama članicama Komisija može pokrenuti svaku inicijativu korisnu za promicanje takve koordinacije, osobito inicijative kojima je cilj utvrđivanje smjernica i pokazatelja, organizacija razmjene najbolje prakse i priprema potrebnih elemenata za periodičko praćenje i ocjenjivanje.

(2)

Vijeće je 7. prosinca 2010. donijelo zaključke o „Inovativnom pristupu kroničnim bolestima u javnom zdravstvu i sustavima zdravstvene zaštite” (1), kojim se države članice poziva na utvrđivanje i razmjenu dobre prakse u području kroničnih bolesti.

(3)

Komisija je 4. travnja 2014. donijela „Komunikaciju o učinkovitim, pristupačnim i otpornim zdravstvenim sustavima” (2), kojom je predviđeno da će inicijative s pomoću kojih Unija može poduprijeti kreatore politika u državama članicama biti usmjerene na metode i alate kojima se državama članicama omogućuje da postignu veću učinkovitost, dostupnost i otpornost zdravstvenih sustava.

(4)

Komisija je 22. studenoga 2016. donijela „Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o budućim koracima za održivu europsku budućnost – Europske mjere za održivost” (3), u kojoj je navedeno da je Unija u potpunosti predana ulozi predvodnice u provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i njegovih ciljeva održivog razvoja donesenih u okviru Ujedinjenih naroda. Osobito doprinosom cilju održivog razvoja br. 3 „osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve bez obzira na dobnu skupinu” Unija dopunjuje djelovanja država članica putem zakonodavstva i drugih inicijativa o javnom zdravlju, zdravstvenim sustavima i zdravstvenim problemima povezanima sa zaštitom okoliša. Komisija će pomoći državama članicama da ostvare podciljeve u okviru tog cilja, osobito u pogledu smanjenja stope smrtnosti od kroničnih bolesti.

(5)

Uredbom (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014.–2020.) predviđeno je da je jedan od tematskih prioriteta tog programa promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i stvaranje poticajnog okruženja za zdrav način života. Aktivnosti u okviru tog prioriteta uključuju podršku suradnji i umrežavanju u Uniji u vezi sa sprečavanjem kroničnih bolesti i poboljšanjem odgovora na njih, uključujući rak, bolesti povezane sa starenjem i neurodegenerativne bolesti, putem razmjene znanja, dobre prakse i razvoja zajedničkih aktivnosti u području sprečavanja i ranog otkrivanja nezaraznih bolesti te upravljanja njima.

(6)

S obzirom na te obveze u području javnog zdravlja potrebno je osnovati stručnu skupinu u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima te definirati njezine zadaće i strukturu.

(7)

Odlukom Komisije C(2016) 3301 (5) utvrđen je revidirani skup pravila za sve stručne skupine Komisije. Cilj je novih pravila veća jasnoća i transparentnost u pogledu sastava stručnih skupina. Stoga bi zadaće i strukturu stručne skupine za promicanje zdravlja, sprečavanje nezaraznih bolesti i upravljanje njima trebalo definirati u skladu s tom odlukom.

(8)

Stručna skupina trebala bi Komisiji pružati savjete i stručno znanje pri oblikovanju i provedbi Unijinih aktivnosti u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima te poticati razmjenu relevantnog iskustva, politika i prakse među državama članicama i raznih uključenih strana.

(9)

Stručna skupina trebala bi savjetovati Komisiju pri odabiru dobre i najbolje prakse kako bi se podržalo njihovo prenošenje i jačanje u državama članicama putem Zdravstvenog programa EU-a ili drugih financijskih instrumenata Unije.

(10)

Stručna skupina trebala bi pomoći državama članicama u postizanju cilja održivog razvoja br. 3, a posebno u pogledu smanjenja preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti.

(11)

Stručna skupina trebala bi savjetovati Komisiju u nastojanjima da koordinira aktivnosti koje pridonose smanjenju preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti.

(12)

Stručna skupina trebala bi savjetovati Komisiju u pogledu bolje primjene rezultata istraživanja u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima.

(13)

Stručna skupina trebala bi koordinirati svoje aktivnosti sa stručnom skupinom za zdravstvene informacije (EGHI), koja savjetuje Komisiju o potrebama za zdravstvenim informacijama, tehničkim rješenjima i prioritetima za donošenje politika u području zdravstva koje se temelje na dokazima. Konkretno, stručna skupina trebala bi iskoristiti znanje EGHI-ja pri ocjenjivanju postupka i rezultata prijenosa i provedbe najbolje prakse.

(14)

Kako bi se osigurao učinkovit prijenos i provedba najbolje prakse i političkih intervencija među državama članicama, stručna skupina trebala bi biti sastavljena od tijela država članica.

(15)

Za članove stručne skupine trebalo bi odrediti pravila o objavljivanju informacija.

(16)

Stručna skupina trebala bi obrađivati osobne podatke u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(17)

Budući da će stručna skupina Komisije „Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima” rješavati pitanja za koja su trenutačno ovlaštene stručna skupina za rijetke bolesti, osnovana Odlukom Komisije 30. srpnja 2013. o osnivanju stručne skupine Komisije za rijetke bolesti i stavljanju izvan snage Odluke 2009/872/EZ („Odluka o osnivanju stručne skupine Komisije za rijetke bolesti”) (7) i stručna skupina Komisije za nadzor raka, osnovana Odlukom Komisije od 3. lipnja 2014. o osnivanju stručne skupine Komisije za nadzor raka i stavljanju izvan snage Odluke 96/469/EZ („Odluka o osnivanju stručne skupine Komisije za nadzor raka”) (8), te je odluke potrebno staviti izvan snage.

(18)

Primjereno je odrediti razdoblje primjene ove Odluke. Komisija će pravovremeno razmotriti uputnost produljenja,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Predmet

Osniva se stručna skupina „Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje nezaraznih bolesti i upravljanje njima” („skupina”).

Članak 2.

Zadaće

Skupina ima sljedeće zadaće:

(a)

pružanje pomoći i savjeta Komisiji u poduzimanju inicijativa za promicanje koordinacije među državama članicama radi suočavanja s izazovima povezanima s nezaraznim bolestima u Uniji;

(b)

savjetovanje Komisije pri odabiru najbolje prakse kako bi se pružila potpora državama članicama u njezinu prenošenju i daljnjoj provedbi u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima putem Zdravstvenog programa EU-a ili drugih financijskih instrumenata Unije;

(c)

pružanje potpore Komisiji pri praćenju napretka u postizanju cilja održivog razvoja br. 3 iz Programa održivog razvoja do 2030. „osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve bez obzira na dobnu skupinu”, a posebno u pogledu smanjenja stope smrtnosti od nezaraznih bolesti;

(d)

savjetovanje Komisije u nastojanjima da koordinira aktivnosti koje pridonose smanjenju preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti;

(e)

savjetovanje Komisije u pogledu bolje primjene rezultata istraživanja u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima;

(f)

ocjenjivanje rezultata prenošenja i provedbe najbolje prakse u suradnji sa stručnom skupinom za zdravstvene informacije, koja će pružati savjete o relevantnim zdravstvenim podacima u području promicanja zdravlja, sprečavanja nezaraznih bolesti i upravljanja njima.

Članak 3.

Savjetovanje

Komisija se može savjetovati sa skupinom o svim pitanjima iz članka 2.

Članak 4.

Članstvo

1.   Skupina sadržava po jednog člana iz svake države članice. Države članice obavješćuju Komisiju o tijelu koje je imenovano članom stručne skupine.

2.   Svaki član imenuje svojeg stalnog predstavnika i njegova zamjenika, koji moraju biti državni ili javni službenici. Članovi su dužni te informacije dostaviti Komisiji i osigurati da njihovi predstavnici pružaju visoku razinu stručnog znanja.

3.   Članovi mogu imenovati predstavnike i na ad hoc osnovi ovisno o dnevnom redu sastanka skupine.

Članak 5.

Predsjednik

Skupinom predsjeda predstavnik Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije.

Članak 6.

Rad skupine

1.   Skupina djeluje na zahtjev Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane ili drugih službi Komisije u dogovoru s Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane u skladu s horizontalnim pravilima.

2.   Sastanci skupine u načelu se održavaju u prostorima Komisije.

3.   Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane osigurava tajničke usluge. Službenici Komisije iz drugih odjela koje zanimaju postupci mogu prisustvovati sastancima skupine i njezinih podskupina.

4.   U dogovoru s Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane skupina može običnom većinom glasova svojih članova odlučiti da njezine rasprave budu javne.

5.   Zapisnik o raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda i o mišljenjima skupine mora biti smislen i potpun. Tajništvo sastavlja zapisnik, za koji je odgovoran predsjednik.

6.   Skupina donosi mišljenja, preporuke i izvješća konsenzusom. U slučaju glasanja članovi o njegovu ishodu odlučuju običnom većinom. Članovi koji su glasali protiv imaju pravo zatražiti da se dokument sa sažetkom razloga za njihovo stajalište priloži mišljenju, preporuci ili izvješću.

Članak 7.

Podskupine

1.   Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Komisije može osnovati podskupine radi ispitivanja određenih pitanja u okviru nadležnosti koje određuje Komisija. Podskupine rade u skladu s horizontalnim pravilima i odgovaraju skupini. Raspuštaju se nakon ispunjenog mandata.

2.   Članovi mogu imenovati svoje predstavnike u podskupinama državnih ili javnih službenika koji nisu njihovi stalni predstavnici u stručnoj skupini.

Članak 8.

Pozvani stručnjaci

Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane može pozvati stručnjake s posebnim stručnim znanjem u području predmeta na dnevnom redu da na ad hoc osnovi sudjeluju u radu skupine ili podskupina.

Članak 9.

Promatrači

1.   Predstavnici država EFTA-e koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru mogu prisustvovati sastancima skupine kao promatrači.

2.   Predsjednik može dodijeliti status promatrača zemljama kandidatkinjama i ostalim trećim zemljama ako je u interesu Unije da te zemlje sudjeluju u radu stručne skupine, posebno na temelju međunarodnog sporazuma, administrativnog sporazuma ili zakonodavstva Unije. Javni subjekti sa statusom promatrača imenuju svoje predstavnike.

3.   Predsjednik promatračima i njihovim predstavnicima može dopustiti sudjelovanje u raspravama skupine i pružanje stručnog znanja. Međutim, oni nemaju pravo glasa i ne sudjeluju u izradi preporuka ili savjeta skupine.

Članak 10.

Poslovnik

Na prijedlog Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane i u dogovoru s njome skupina donosi svoj poslovnik običnom većinom glasova svojih članova na temelju standardnog poslovnika za stručne skupine u skladu s horizontalnim pravilima.

Članak 11.

Poslovna tajna i postupanje s povjerljivim informacijama

Članovi skupine i podskupina te pozvani stručnjaci moraju poštovati obvezu čuvanja poslovne tajne, koja se na temelju Ugovora i pravila o njihovoj provedbi odnosi na sve članove institucija i njihovo osoblje, ali i pravila Komisije o sigurnosti u pogledu zaštite povjerljivih podataka Unije utvrđena odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (9) i (EU, Euratom) 2015/444 (10). U slučaju nepoštovanja tih obveza Komisija može poduzeti odgovarajuće mjere.

Članak 12.

Transparentnost

1.   Skupina i podskupine registriraju se u registru stručnih skupina.

2.   Kad je riječ o sastavu skupine (stručna skupina i podskupine), u registru stručnih skupina objavljuju se sljedeći podaci:

a)

ime tijela država članica;

b)

ime javnog tijela u svojstvu promatrača.

3.   Svi relevantni dokumenti, uključujući dnevni red, zapisnike i podneske sudionika, stavljaju se na raspolaganje u registru stručnih skupina, ili se u registru navodi poveznica na posebno web-mjesto na kojem ih se može pronaći. Pristup posebnim web-mjestima ne smije se uvjetovati zahtjevom za registraciju korisnika ili bilo kojim drugim ograničenjem. Konkretno, dnevni red i drugi relevantni popratni dokumenti objavljuju se pravodobno prije održavanja sastanka te se potom na vrijeme objavljuje i zapisnik. Iznimke od objave predviđene su samo ako se procijeni da bi se otkrivanjem dokumenta ugrozila zaštita javnog ili privatnog interesa kako je utvrđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

Članak 13.

Troškovi sastanaka

1.   Sudionici u aktivnostima skupine i podskupina ne primaju naknade za svoje usluge.

2.   Komisija nadoknađuje putne troškove i dnevnice sudionika u aktivnostima skupine i podskupina. Nadoknada se isplaćuje u skladu s važećim propisima Komisije i u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih odjelima Komisije u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Odluka o osnivanju stručne skupine Komisije za rijetke bolesti i Odluka o osnivanju stručne skupine Komisije za nadzor raka stavljaju se izvan snage.

Članak 15.

Primjena

Ova se Odluka primjenjuje do 31. prosinca 2023.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL C 74, 8.3.2011., str. 4.

(2)  COM(2014) 215 final, 4.4.2014.

(3)  COM(2016) 739 final, 22.11.2016.

(4)  Uredba (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije C(2016) 3301 final od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije.

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Odluka Komisije od 30. srpnja 2013. o osnivanju stručne skupine Europske komisije za rijetke bolesti i stavljanju izvan snage Odluke 2009/872/EZ (SL C 219, 31.7.2013., str. 4.).

(8)  Odluka Komisije оd 3. lipnja 2014. o osnivanju stručne skupine Europske komisije za nadzor raka i stavljanju izvan snage Odluke 96/469/EZ (SL C 167, 4.6.2014., str. 4.).

(9)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(10)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(11)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


Top