EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/661 оd 26. travnja 2018. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/750 o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1452–1492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji u pogledu njezina proširenja na usklađene frekvencijske pojaseve 1427–1452 MHz i 1492–1517 MHz (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 2286) (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 110/127


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/661

оd 26. travnja 2018.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/750 o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji u pogledu njezina proširenja na usklađene frekvencijske pojaseve 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 2286)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavljen je višegodišnji program za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP) s ciljem određivanja, na temelju popisa spektra, najmanje 1 200 MHz spektra prikladnog za bežični širokopojasni pristup u Uniji do 2015., uključujući spektar koji se već upotrebljava.

(2)

U mišljenju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra o strateškim izazovima s kojima se Europa suočava u području rasta spektra za bežični širokopojasni pristup (3) od 20. veljače 2013. preporučuje se procjena frekvencijskog pojasa 1 427–1 452 MHz za uporabu za bežični širokopojasni pristup nakon 2015. kao proširenje pojasa 1 452–1 492 MHz. Nadalje, u mišljenju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra naglašeni su izazovi povezani s mogućom dodjelom frekvencijskih pojaseva 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 518 MHz za bežični širokopojasni pristup, koji proizlaze iz trenutačne vojne uporabe i zemaljskih fiksnih bežičnih usluga. Skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra predložila je dodatno razmatranje frekvencijskog pojasa 1 492–1 518 MHz ovisno o rezultatima Svjetske radiokomunikacijske konferencije iz 2015.

(3)

Na Svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji iz 2015. utvrđeni su frekvencijski pojasevi 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 518 MHz za međunarodne pokretne telekomunikacije u cijelom svijetu. U regiji 1 Međunarodne telekomunikacijske unije, koja uključuje Europsku uniju, ti frekvencijski pojasevi, ili njihovi dijelovi, dodijeljeni su pokretnim uslugama, osim zrakoplovnih mobilnih usluga, te nepokretnim uslugama i uslugama upravljanja svemirskim letjelicama smjer Zemlja-nebo na koprimarnoj osnovi. Osim toga, određene države članice namijenile su frekvencijski pojas 1 452–1 518 MHz za proizvodnju programa i prijenos posebnih događaja.

(4)

Komisija je 15. ožujka 2017. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Odluke o radiofrekvencijskom spektru ovlastila Europsku konferenciju poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) da izradi usklađene tehničke uvjete u dodatnim frekvencijskim pojasevima u frekvencijskom rasponu od 1,5 GHz, odnosno 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 518 MHz, radi promicanja njihove uporabe za zemaljske usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u Uniji.

(5)

CEPT je kao odgovor na to ovlaštenje 16. studenoga 2017. donio izvješće br. 65 (4), u kojem predlaže usklađene tehničke uvjete za usluge zemaljskih bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom u frekvencijskim pojasevima 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz, uzimajući u obzir dodjelu frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz u cijeloj Uniji u skladu s usklađenim tehničkim uvjetima za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/750 (5).

(6)

Dodjela frekvencijskih pojaseva 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz u cijeloj Uniji za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom trebala bi pridonijeti postizanju cilja RSPP-a u pogledu spektra za bežični širokopojasni pristup dodavanjem 50 MHz spektra. Uporaba samo silazne veze važna je za rješavanje problema asimetričnosti podatkovnog prometa poboljšavanjem kapaciteta silazne veze bežičnog širokopojasnog sustava, uključujući pružanje 5G usluga.

(7)

U skladu s preporukama iz CEPT-ova izvješća br. 65 državama članicama trebalo bi omogućiti fleksibilnost na nacionalnoj razini u uporabi dijelova frekvencijskih pojaseva 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz kako bi se omogućilo poštovanje međunarodnih vojnih sporazuma (6) te odgovor – u ograničenom vremenu – na posebne potrebe na nacionalnoj razini povezane s neprekinutim djelovanjem zemaljskih fiksnih bežičnih usluga. U izvješću je u tom pogledu istaknuto da nije moguća zajednička uporaba frekvencije za djelovanje pokretnih i nepokretnih usluga. Stoga postupak prenamjene tih pojaseva na nacionalnoj razini radi omogućivanja njihove dostupnosti kao odgovor na potrebe na nacionalnoj razini povezane s uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom složen je postupak za koji je potreban odgovarajući vremenski okvir.

(8)

Pri primjenjivanju fleksibilnosti na nacionalnoj razini države članice trebale bi dati prednost osiguravanju neprekinute dostupnosti spektra za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom, uključujući frekvencijski pojas 1 452–1 492 MHz, kako bi omogućile šire kanale u dodijeljenom bloku za 5G usluge, ekonomiju razmjera za opremu, koegzistenciju s uslugama u susjednim pojasevima i koordinaciju frekvencija.

(9)

Ne dovodeći u pitanje pravo država članica na organizaciju uporabe spektra za potrebe javnog reda, javne sigurnosti i obrane u skladu s člankom 1. stavkom 4. Odluke o radiofrekvencijskom spektru, države članice u najvećoj mogućoj mjeri trebale bi dodijeliti frekvencijske pojaseve 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom.

(10)

Pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom u cijelom pojasu 1 427–1 517 MHz trebalo bi se temeljiti na dosljednoj i usklađenoj raspodjeli kanala i najmanjim, odnosno najmanje ograničavajućim, tehničkim uvjetima u cilju jačanja jedinstvenog tržišta, smanjivanja štetnih smetnji i osiguravanja usklađenosti frekvencija.

(11)

Tehničkim uvjetima i dogovorima iz CEPT-ova izvješća br. 65 predviđena je koegzistencija bežičnih širokopojasnih usluga i usluga u susjednim pojasevima.

(12)

Konkretno, tehnički uvjeti i dogovori, kao što je neželjeno odašiljanje, osiguravaju da uporaba bežičnog širokopojasnog pristupa u frekvencijskom spektru 1 427–1 517 MHz omogućuje odgovarajuću zaštitu službe radioastronomije i pasivnih satelitskih službi istraživanja Zemlje u frekvencijskom pojasu 1 400–1 427 MHz te pokretnih satelitskih službi u frekvencijskom pojasu 1 518–1 559 MHz. Možda će biti potrebne dodatne mjere na nacionalnoj razini radi poboljšanja koegzistencije s uslugama u susjednim frekvencijskim pojasevima 1 400–1 427 MHz i 1 518–1 559 MHz, primjerice oko zračnih i morskih luka te zemaljskih postaja za primanje signala za potragu i spašavanje koji se prenose putem satelita. Osim toga, u skladu s ciljevima i zahtjevima iz Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) potrebna su poboljšanja radnih karakteristika prijamnika zemaljskih postaja za pokretne komunikacije.

(13)

Budući da se dijelovi frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz ne upotrebljavaju za zemaljske sustave radiotelevizijskog emitiranja, potrebno je ukloniti postojeća regulatorna ograničenja u pogledu koegzistencije s tim uslugama u ovom pojasu kako bi se omogućila uporaba za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom.

(14)

Možda će biti potrebni sporazumi o prekograničnom usklađivanju frekvencija između uprava kako bi se osigurala provedba parametara utvrđenih ovom Odlukom u cilju poboljšanja usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom u frekvencijskim pojasevima 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz radi smanjivanja štetnih smetnji i poboljšanja učinkovitosti uporabe spektra. Na razini predmetnih CEPT uprava potrebno je postići sporazume na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi o prekograničnom usklađivanju frekvencija za usluge zrakoplovne telemetrije.

(15)

Države članice trebale bi primjenjivati mjere predviđene ovom Odlukom s krajnjim ciljem osiguravanja prihvaćanja cijelog frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz, ili njegova dijela ako ne postoji potreba na nacionalnoj razini, za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija samo silaznom vezom kako bi u najvećoj mjeri pridonijele postizanju cilja RSPP-a u pogledu spektra.

(16)

Države članice trebale bi izvješćivati Komisiju o provedbi Odluke i uporabi pojasa kako bi se olakšala procjena njezina učinka na razini Unije i prema potrebi njezino pravodobno preispitivanje. Konkretno, opravdanje za primjenu fleksibilnosti na nacionalnoj razini pri omogućivanju dostupnosti spektra u frekvencijskom pojasu 1 427–1 452 MHz ili 1 492–1 517 MHz trebalo bi preispitati svake dvije godine. Nadalje, države članice svake bi dvije godine trebale izvješćivati o mjerama na nacionalnoj razini koje su poduzete radi poboljšanja koegzistencije sa službom radioastronomije i pasivnim satelitskim službama istraživanja Zemlje u frekvencijskom pojasu 1 400–1 427 MHz te s pokretnim satelitskim službama u frekvencijskom pojasu 1 518–1 559 MHz.

(17)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2015/750 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim: „Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/750 od 8. svibnja 2015. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji”.

2.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Cilj je ovom Odlukom uskladiti uvjete dostupnosti i učinkovite upotrebe frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji.”.

3.

U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Najkasnije 1. listopada 2018. države članice određuju i čine dostupnim, na neisključivoj osnovi, frekvencijske pojaseve 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz, ili njihove dijelove, za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u skladu s parametrima utvrđenima u Prilogu.”.

4.

U članku 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako odrede i učine dostupnim samo dio frekvencijskog pojasa 1 427–1 452 MHz ili 1 492–1 517 MHz u skladu sa stavkom 2., države članice:

(a)

dužne su osigurati da se svaka postojeća uporaba ograniči na mjeru u kojoj je ona zaista nužna i to u cilju postupnog omogućivanja dostupnosti tih pojaseva za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija;

(b)

dužne su osigurati da ti dijelovi spektra zajedno s frekvencijskim pojasom 1 452–1 492 MHz čine neprekinut frekvencijski pojas;

(c)

mogu dopustiti, do 1. siječnja 2023. i dulje ako se ne utvrdi potreba na nacionalnoj razini povezana s uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u skladu s člancima 3. i 6. Odluke br. 243/2012/EU, uporabu dijela tih pojaseva za neprekinuto djelovanje postojećih zemaljskih fiksnih bežičnih usluga ili neke druge postojeće usluge, za koje nije moguća zajednička uporaba s uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija.”.

5.

U članku 2. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Države članice dužne su s pomoću zemaljskih sustava iz ovog članka osigurati primjerenu zaštitu sustava u susjednim pojasevima.”.

6.

U članku 2. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Države članice olakšavaju sporazume o prekograničnom usklađivanju kako bi omogućile rad sustavâ iz stavaka 1., 2. i 3., vodeći računa o postojećim regulatornim postupcima i pravima te relevantnim međunarodnim sporazumima.”.

7.

Dodaje se sljedeći članak 2.a:

„Članak 2.a

Države članice preispitat će primjenu članka 2. svake dvije godine kako bi se osigurala maksimalna dostupnost frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija.”.

8.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Države članice prate upotrebu frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz i o svojim nalazima obavješćuju Komisiju na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu kako bi se, prema potrebi, omogućilo pravodobno preispitivanje ove Odluke.”.

9.

Dodaje se sljedeći članak 4.a:

„Članak 4.a

Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o primjeni ove Odluke, uključujući razinu dostupnosti frekvencijskih pojaseva 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz, najkasnije 1. studenoga 2018.”.

10.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2015/750 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. travnja 2018.

Za Komisiju

Mariya GABRIEL

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(2)  Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  Izvješće CEPT-a, odobreno 17. studenoga 2017., ispravljeno 2. ožujka 2018.

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/750 оd 8. svibnja 2015. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 452–1 492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji (SL L 119, 12.5.2015., str. 27.).

(6)  Frekvencijski pojasevi 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 518 MHz upotrebljavaju se za vojne i kopnene i pomorske sustave u skladu s NATO-ovim Sporazumom o zajedničkoj civilnoj/vojnoj uporabi radijskih frekvencija (NFJA). U skladu s točkom 14. tog Sporazuma, ako su NATO i njegove članice uskladili uporabu radiofrekvencijskih pojaseva za vojnu uporabu, to ne isključuje uporabu za civilne namjene.

(7)  Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.).


PRILOG

PRILOG

PARAMETRI IZ ČLANKA 2. STAVAKA 1. i 2.

A.   OPĆI PARAMETRI

1.

Način djelovanja unutar frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz ograničen je na odašiljanje bazne postaje („samo silazna veza”).

2.

Blokovi se unutar frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz dodjeljuju u višekratnicima od 5 MHz. Donja granica frekvencije dodijeljenog bloka poravnava se ili razmješta u višekratnicima od 5 MHz od donjeg ruba pojasa na 1 427 MHz.

3.

Odašiljanje bazne postaje mora biti u skladu s tehničkim uvjetima (maske ruba bloka) navedenima u ovom Prilogu.

B.   TEHNIČKI UVJETI ZA BAZNE POSTAJE — MASKA RUBA BLOKA

Kako bi susjedne mreže mogle koegzistirati, ako ne postoje bilateralni ili multilateralni sporazumi između operatora susjednih mreža, primjenjuju se sljedeći tehnički parametri za bazne postaje, koji se nazivaju „maska ruba bloka” (BEM). Mogu se primjenjivati i manje strogi tehnički parametri ako se o njima međusobno dogovore predmetni operatori ili uprave, uz uvjet da su ti parametri u skladu s tehničkim uvjetima koji se primjenjuju za zaštitu drugih usluga ili namjena, uključujući one u susjednim pojasevima ili one koji podliježu prekograničnim obvezama.

BEM je spektralna maska odašiljača koja se definira kao funkcija frekvencije u odnosu na rub bloka spektra za koji su operatoru dodijeljena prava uporabe. Čine je ograničenja snage unutar bloka i izvan bloka. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok u vlasništvu operatora. Ograničenja snage izvan bloka primjenjuju se na spektar koji se upotrebljava za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 427–1 517 MHz izvan bloka dodijeljenog operatoru. Navedena su u tablici 2. Ograničenja snage izvan pojasa primjenjuju se na spektar izvan dijela frekvencijskog pojasa 1 427–1 517 MHz koji se upotrebljava za sluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija na nacionalnoj razini.

Nadalje, definirana su ograničenja snage za koegzistenciju usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u pojasu 1 427–1 517 MHz kako bi se osigurala kompatibilnost tih usluga s ostalim radio uslugama ili namjenama i u slučaju da dio pojasa 1 427–1 452 MHz i 1 492–1 517 MHz nije namijenjen uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Ograničenja snage za koegzistenciju s obzirom na usluge ili namjene u susjednim pojasevima (tj. izvan spektra koji se upotrebljava za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija) navedena su u tablicama 3., 4. i 5. te na nacionalnoj razini omogućuju fleksibilnost u dodjeljivanju spektra za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 427–1 517 MHz u skladu s ovom Odlukom.

Na nacionalnoj razini mogu se primijeniti dodatne tehničke i/ili postupovne mjere (1) kako bi se osigurala koegzistencija s uslugama i namjenama u susjednim pojasevima.

Zahtjevi unutar bloka

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP) unutar bloka za bazne postaje nije obvezno, osim za frekvencijski blok 1 512–1 517 MHz, za koji je ograničenje navedeno u tablici 1. Za sve ostale frekvencijske blokove, osim za frekvencijski blok 1 512–1 517 MHz, države članice mogu odrediti ograničenje EIRP-a koje ne prelazi 68 dBm/5 MHz, koje se može povećati za određene primjene, na primjer za ukupnu uporabu spektra u pojasu 1 427–1 512 MHz i spektra u pojasevima nižih frekvencija.

Tablica 1.

Maksimalni EIRP unutar bloka po ćeliji  (2) za bazne postaje za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u pojasu 1 512 –1 517  MHz

Frekvencijski blok

Maksimalni EIRP unutar bloka

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

Objašnjenje uz tablicu 1.

Ti su zahtjevi namijenjeni osiguravanju kompatibilnosti između usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom bloku 1 512–1 517 MHz i pokretnih satelitskih službi koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 518–1 525 MHz.

Zahtjevi izvan bloka

Tablica 2.

Ograničenja EIRP-a izvan bloka BEM baznih postaja po anteni unutar frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan bloka

Maksimalni srednji EIRP izvan bloka

Pojasna širina mjerne frekvencije

– 10 do – 5 MHz od donjeg ruba bloka

11 dBm

5 MHz

– 5 do 0 MHz od donjeg ruba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 0 do + 5 MHz od gornjeg ruba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 do + 10 MHz od gornjeg ruba bloka

11 dBm

5 MHz

Frekvencije unutar pojasa 1 427 –1 517  MHz udaljene više od 10 MHz od donjeg ili gornjeg ruba bloka

9 dBm

5 MHz

Zahtjevi za koegzistenciju za susjedne pojaseve

Tablica 3.

Ograničenja neželjenih odašiljanja baznih postaja u frekvencijskom pojasu 1 400 –1 427  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 427 –1 452  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Maksimalna razina neželjenog odašiljanja (3)

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

Objašnjenje uz tablicu 3.

Taj je zahtjev namijenjen zaštiti službe radioastronomije i pasivnih satelitskih službi istraživanja Zemlje u pasivnom frekvencijskom pojasu 1 400–1 427 MHz od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 427–1 452 MHz, uključujući slučajeve kada je samo dio tog frekvencijskog pojasa dodijeljen uslugama širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Možda će biti potrebne dodatne mjere na nacionalnoj razini radi bolje zaštite radioastronomskih opažanja u pasivnom frekvencijskom pojasu 1 400–1 427 MHz od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija.

Tablica 4.

Ograničenja EIRP-a izvan pojasa bazne postaje po ćeliji  (4) u frekvencijskom pojasu 1 518 –1 559  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 492 –1 517  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Maksimalna razina EIRP-a izvan pojasa

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

Objašnjenje uz tablicu 4.

Ti su zahtjevi namijenjeni pružanju odgovarajuće zaštite pokretnim satelitskim službama koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 518–1 559 MHz, osobito njihovim postajama u morskim i zračnim lukama te zemaljskim postajama za potragu i spašavanje, od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 492–1 517 MHz, uključujući slučajeve kada je samo dio tog frekvencijskog pojasa dodijeljen uslugama širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Možda će biti potrebne dodatne mjere na nacionalnoj razini radi bolje zaštite pokretnih satelitskih službi u frekvencijskom pojasu 1 518–1 559 MHz.

Tablica 5.

Ograničenja EIRP-a izvan pojasa bazne postaje po ćeliji ispod 1 452  MHz i iznad 1 492  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 452 –1 492  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Najveći prosječni EIRP izvan pojasa

Pojasna širina mjerne frekvencije

Ispod 1 449  MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Iznad 1 495  MHz

– 20 dBm

1 MHz

Objašnjenje uz tablicu 5.

Ti su zahtjevi primjenjivi ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija ne djeluju ispod 1 452 MHz i/ili iznad 1 492 MHz. Namijenjeni su osiguravanju kompatibilnosti usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 452–1 492 MHz s usklađenim nepokretnim vezama, pokretnim uslugama i uslugama zrakoplovne telemetrije ograničenima na zemaljske postaje, koje djeluju u susjednim frekvencijskim pojasevima ispod 1 452 MHz ili iznad 1 492 MHz.

Ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija djeluju u blokovima odmah ispod 1 452 MHz, ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici 5. za frekvencije ispod 1 452 MHz. Ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija djeluju u blokovima odmah iznad 1 492 MHz, ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici 5. za frekvencije iznad 1 492 MHz. Time se ne dovode u pitanje zahtjevi izvan pojasa navedeni u tablicama 3. i 4. ni zahtjevi izvan bloka navedeni u tablici 2.


(1)  Na primjer, jedno ili više od sljedećeg: usklađivanje planiranja frekvencija, usklađivanje lokacija, stroža ograničenja snage unutar pojasa za bazne postaje, stroža ograničenja za ekvivalentnu izotropno izračenu snagu izvan pojasa za bazne postaje od onih iz tablice 5.

(2)  Na lokacijama s više sektora, vrijednost po „ćeliji” odgovara vrijednosti za jedan od sektora.

(3)  Razina neželjenog odašiljanja ovdje se odnosi na razinu izmjerenu na ulazu za antenu.

(4)  Na lokacijama s više sektora, vrijednost po „ćeliji” odgovara vrijednosti za jedan od sektora.


Top