EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Odluka Komisije (EU) 2018/229 оd 12. veljače 2018. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2013/480/EU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 696)Tekst značajan za EGP.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 47/1


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/229

оd 12. veljače 2018.

o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2013/480/EU

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 696)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (1), a posebno Prilog V. odjeljak 1.4.1. točku ix. te Direktive,

budući da:

(1)

Direktivom 2000/60/EZ zahtijeva se od država članica da štite, poboljšavaju i obnavljaju sva tijela površinskih voda u cilju postizanja dobrog ekološkog i kemijskog stanja. Nadalje, njome se od država članica zahtijeva da štite i poboljšavaju sva umjetna i znatno promijenjena vodna tijela u cilju postizanja dobrog ekološkog potencijala i dobrog kemijskog stanja.

(2)

Kako bi se definirao jedan od glavnih ciljeva zaštite okoliša Direktive 2000/60/EZ, konkretno postizanje dobrog ekološkog stanja, tom se Direktivom predviđa postupak za osiguravanje usporedivosti rezultata biološkog praćenja država članica i njihovih klasifikacija sustava praćenja. Rezultate biološkog praćenja država članica i njihove klasifikacije sustava praćenja treba uspoređivati s pomoću interkalibracijske mreže koja se sastoji od mjesta praćenja u svakoj državi članici i u svakoj ekoregiji Unije. U Direktivi 2000/60/EZ zahtijeva se da države članice prema potrebi prikupe potrebne podatke za mjesta uključena u interkalibracijsku mrežu kako bi se mogla procijeniti usklađenost klasifikacija nacionalnog sustava praćenja s normativnim definicijama iz Priloga V. odjeljka 1.2. Direktive 2000/60/EZ. Kako bi provele postupak interkalibracije, države članice organizirane su u geografske interkalibracijske skupine, koje se sastoje od država članica koje dijele određene tipove vodnih tijela površinskih voda, kako je definirano u odjeljku 2. Priloga Odluci Komisije 2005/646/EZ (2).

(3)

U skladu s Direktivom 2000/60/EZ, postupak interkalibracije mora se provoditi na razini bioloških elemenata, uspoređujući rezultate klasifikacije nacionalnih sustava praćenja za svaki biološki element i za svaki zajednički tip vodnog tijela površinske vode između država članica te osiguravajući usklađenost rezultata s normativnim definicijama utvrđenima u Prilogu V. odjeljku 1.2. te Direktive.

(4)

Komisija je poduprla tri faze postupka interkalibracije s pomoću Zajedničkog istraživačkog centra. U okviru Zajedničke provedbene strategije Okvirne direktive o vodama pripremljena su četiri dokumenta sa smjernicama (br. 6 (3), 14 (dvije verzije (4)) i 30 (5)) kako bi se olakšao postupak interkalibracije. U njima se navodi pregled ključnih načela postupka interkalibracije i mogućnosti za provođenje tog postupka, uključujući rokove i uvjete izvješćivanja. Isto tako, navodi se postupak za prilagodbu novih ili revidiranih metoda nacionalne klasifikacije u skladu s usklađenom definicijom dobrog ekološkog stanja.

(5)

Do 2007. Komisija je dobila rezultate interkalibracije za brojne biološke elemente kvalitete. Oni su uključeni u Odluku Komisije 2008/915/EZ (6) kojom su utvrđene vrijednosti granica između razreda kojima su se države članice trebale koristiti u svojim klasifikacijama nacionalnog sustava praćenja. Rezultati prve faze postupka interkalibracije nisu bili potpuni jer njima nisu bili obuhvaćeni svi biološki elementi kvalitete. No, bilo je potrebno prihvatiti dostupne rezultate postupka interkalibracije kako bi se mogli upotrijebiti u razvoju prvih planova upravljanja riječnim slivovima i povezanih programa mjera, u skladu s člancima 11. i 13. Direktive 2000/60/EZ.

(6)

Kako bi se popunilo praznine i poboljšalo usporedivost rezultata interkalibracije na vrijeme za drugi krug izrade planova upravljanja riječnim slivovima, koji su trebali biti dovršeni 2015., Komisija je pokrenula drugu fazu postupka interkalibracije. Rezultati tog postupka uključeni su u Odluku Komisije 2013/480/EU (7). Rezultati su pokazali da je u određenim slučajevima interkalibracija samo djelomično provedena. Bilo je i geografskih interkalibracijskih skupina i bioloških elemenata kvalitete za koje nije bilo rezultata interkalibracije koje bi se uključilo u tu Odluku.

(7)

Stoga je bila potrebna treća faza postupka interkalibracije kako bi se popunile te praznine i poboljšala usporedivost rezultata interkalibracije na vrijeme za treći krug izrade planova upravljanja riječnim slivovima, koji bi trebali biti dovršeni 2021. Rezultati te treće faze postupka interkalibracije uključeni su u Prilog ovoj Odluci.

(8)

U Prilogu ovoj Odluci navedeni su rezultati postupka interkalibracije. Za rezultate u dijelu 1. Priloga u potpunosti su izvršeni svi koraci postupka interkalibracije utvrđeni u smjernicama. U dijelu 2. Priloga navedene su metode nacionalne klasifikacije i njihove odgovarajuće granične vrijednosti za koje nije bilo tehnički izvedivo izvršiti procjenu usporedivosti zbog nedostatka zajedničkih tipova, uzimanja u obzir različitih pritisaka ili različitih koncepata procjene. Budući da su rezultati navedeni u dijelovima 1. i 2. Priloga u skladu s normativnim definicijama iz Priloga V. odjeljka 1.2. Direktive 2000/60/EZ, u klasifikacijama sustava praćenja država članica trebalo bi upotrijebiti odgovarajuće granične vrijednosti.

(9)

Ako su vodna tijela koja odgovaraju interkalibriranim tipovima označena kao umjetna ili znatno promijenjena vodna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 2000/60/EZ, državama članicama trebalo bi dopustiti da upotrebljavaju rezultate navedene u Prilogu ovoj Odluci kako bi dobile njihov dobar ekološki potencijal, uzimajući u obzir njihove fizičke promjene i s njima povezanu upotrebu vode, u skladu s normativnim definicijama iz Priloga V. odjeljka 1.2.5. Direktive 2000/60/EZ.

(10)

Države članice trebale bi rezultate postupka interkalibracije primijeniti na svoje nacionalne klasifikacijske sustave kako bi uspostavile granice između vrlo dobrog i dobrog stanja te između dobrog i umjereno dobrog stanja za sve svoje nacionalne tipove.

(11)

Iz podataka koji će postati dostupni uspostavljanjem programâ praćenja iz članka 8. Direktive 2000/60/EZ te revizije i ažuriranja značajki vodnih područja iz članka 5. te Direktive mogu se dobiti novi dokazi koji mogu rezultirati prilagodbom sustava praćenja i klasifikacije država članica znanstvenom i tehničkom napretku. Države članice mogu i razviti nove metode nacionalne klasifikacije kojima su obuhvaćeni biološki elementi kvalitete ili biološki podelementi kvalitete i odgovarajuće granične vrijednosti za koje bi trebalo procijeniti usklađenost s normativnim definicijama iz Priloga V. odjeljka 1.2. Direktive 2000/60/EZ. Ta pitanja mogu rezultirati revizijom rezultata postupka interkalibracije radi popunjavanja praznina i poboljšanja kvalitete i usporedivosti rezultata interkalibracije, zbog čega bi pak moglo doći do ažuriranja rezultata iz Priloga ovoj Odluci.

(12)

Odluku 2013/480/EU stoga bi trebalo staviti izvan snage i zamijeniti na odgovarajući način.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 21. stavka 1. Direktive 2000/60/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe Priloga V. odjeljka 1.4.1. točke iii. Direktive 2000/60/EZ, države članice u klasifikaciji svojih sustava praćenja upotrebljavaju vrijednosti granica između razreda koje su utvrđene u dijelu 1. Priloga ovoj Odluci.

2.   Ako procjena usporedivosti u pogledu određenog biološkog elementa kvalitete nije izvršena unutar određene geografske interkalibracijske skupine, države članice za potrebe Priloga V. odjeljka 1.4.1. točke iii. Direktive 2000/60/EZ u klasifikaciji svojih sustava praćenja upotrebljavaju metode i vrijednosti granica između razreda koje su utvrđene u dijelu 2. Priloga ovoj Odluci.

3.   Države članice mogu upotrebljavati metode i vrijednosti granica između razreda utvrđene u Prilogu ovoj Odluci radi utvrđivanja dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela koja su označena kao umjetna ili znatno promijenjena vodna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 2000/60/EZ.

Članak 2.

Odluka 2013/480/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2005/646/EZ od 17. kolovoza 2005. o uspostavi registra područjâ koja će činiti interkalibracijsku mrežu u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 243, 19.9.2005., str. 1.).

(3)  Zajednička provedbena strategija za Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ), Smjernice br. 6, Prema smjernicama za uspostavljanje interkalibracijske mreže i postupka interkalibracije (Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise), Europske zajednice, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Zajednička provedbena strategija za Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ), Smjernice br. 14. Smjernice za postupak interkalibracije 2004. – 2006. (Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006), ISBN 92-894-9471-9;

Zajednička provedbena strategija za Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ), Smjernice br. 14. Smjernice za postupak interkalibracije 2008. – 2011. (Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011), ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Postupak za prilagodbu novih ili ažuriranih metoda klasifikacije rezultatima završenog postupka interkalibracije (Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise), Smjernice br. 30. Tehničko izvješće 2015-085, 978-92-79-38434-9.

(6)  Odluka Komisije 2008/915/EZ оd 30. listopada 2008. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije (SL L 332, 10.12.2008., str. 20.).

(7)  Odluka Komisije 2013/480/EU od 20. rujna 2013. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije i stavljanju izvan snage Odluke 2008/915/EZ (SL L 266, 8.10.2013., str. 1.).


PRILOG

Dio 1. ovog Priloga sadržava rezultate postupka interkalibracije za koji su u potpunosti izvršeni svi koraci postupka interkalibracije, uključujući njihove odgovarajuće granične vrijednosti.

Dio 2. sadržava nacionalne metode i njihove granične vrijednosti koje su u skladu s normativnom definicijom iz odjeljka 1.2. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ, ali kod kojih nije bilo tehnički izvedivo izvršiti procjenu usporedivosti unutar geografske interkalibracijske skupine zbog nedostatka zajedničkih tipova, uzimanja u obzir različitih pritisaka ili različitih koncepata procjene.

-- DIO 1. --

Kategorija vode

Rijeke

Geografska interkalibracijska skupina

Alpske rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Područje sliva (km2)

Nadmorska visina (m) i geomorfologija

Alkalitet

Režim protoka

R-A1

Predalpske, male do srednje, velika nadmorska visina, vapnenačke

10 – 1 000

800 – 2 500  m (sliv), stijene/oblutci

Visoki (ali ne ekstremni) alkalitet

 

R-A2

Male do srednje, velika nadmorska visina, silikatne

10 – 1 000

500 – 1 000  m (maks. visina sliva 3 000  m, prosječna visina 1 500  m), stijene

Nevapnenački (granitni, metamorfni), srednji do niski alkalitet

Nivalno-glacijalni režim protoka

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip R-A1:

Njemačka, Austrija, Francuska, Italija, Slovenija

Tip R-A2:

Austrija, Francuska, Italija, Španjolska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip R-A1

 

 

 

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – bentički beskralježnjaci [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francuska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Njemačka

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italija

MacrOper, na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – bentički beskralježnjaci [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Francuska (Alpe)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Francuska (Pirineji)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italija

MacrOper, na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Španjolska

Pirenejski poluotok – BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Tip i zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip R-A1

 

 

 

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,87

0,7

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tip R-A2

 

 

 

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,94

0,74

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,85

0,64

Kategorija vode

Rijeke

Geografska interkalibracijska skupina

Središnje/baltičke rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Područje sliva (km2)

Nadmorska visina i geomorfologija

Alkalitet (meq/l)

R-C1

Male, nizinske, silikatni pijesak

10 – 100

Nizinska, prevladava pješčani supstrat (mala veličina čestica), širina 3 – 8 m (širina korita)

> 0,4

R-C2

Male, nizinske, silikatne – stijene

10 – 100

Nizinska, stjenoviti materijal

Širina 3 – 8 m (širina korita)

< 0,4

R-C3

Male, srednja nadmorska visina, silikatne

10 – 100

Srednja visina, stijena (granit) – pješčani supstrat, širina 2 – 10 m (širina korita)

< 0,4

R-C4

Srednje, nizinske, mješovite

100 – 1 000

Nizinska, pješčani do šljunčani supstrat, širina 8 – 25 m (širina korita)

> 0,4

R-C5

Velike, nizinske, mješovite

1 000  – 10 000

Nizinska, područje mrene, razlike u brzini, maksimalna nadmorska visina u slivu: 800 m nadmorske visine, širina > 25 m (širina korita)

> 0,4

R-C6

Male, nizinske, vapnenačke

10 – 300

Nizinska, šljunčani supstrat (vapnenac), širina 3 – 10 m (širina korita)

> 2

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip R-C1:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Njemačka, Danska, Francuska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tip R-C2:

Španjolska, Francuska, Irska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tip R-C3:

Austrija, Belgija (Valonija), Češka, Njemačka, Poljska, Španjolska, Švedska, Francuska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina

Tip R-C4:

Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Češka, Njemačka, Danska, Estonija, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tip R-C5:

Belgija (Valonija), Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Španjolska, Irska Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tip R-C6:

Belgija (Valonija), Danska, Estonija, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Poljska, Latvija, Litva, Luksemburg, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJE/BALTIČKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – bentički beskralježnjaci

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Multimetrijski indeks za makrobeskralježnjake za Flandriju (MMIF)

0,90

0,70

Belgija (Valonija)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012.

0,94

(tip R-C1)

0,97

(tipovi R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(tip R-C1)

0,74

(tipovi R-C3, R-C5, R-C6)

Češka

Češki sustav za procjenu ekološkog stanja rijeka s pomoću bentičkih makrobeskralježnjaka

0,80

0,60

Danska

Danski indeks riječne faune (DSFI)

1,00

0,71

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – riječni makrobeskralježnjaci

0,90

0,70

Njemačka

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Francuska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irska

Sustav ocjene kvalitete (Q-vrijednost)

0,85

0,75

Italija

MacrOper, na temelju izračuna indeksa STAR_ICM

0,96

0,72

Latvija

Latvijski indeks makrobeskralježnjaka (LMI)

0,92

0,72

Litva

Litavski indeks riječnih makrobeskralježnjaka (LRMI)

0,80

0,60

Luksemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 i XP T 90-388

0,96

0,72

Nizozemska

KRW-maatlat

0,80

0,60

Poljska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tip R-C1)

0,72 (tip R-C1)

Španjolska

METI

0,93

0,70

Švedska

DJ-indeks (Dahl & Johnson 2004.)

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

Alat za klasifikaciju riječnih beskralježnjaka (RICT) – WHPT

0,97

0,86

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJE/BALTIČKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

AIM za rijeke (Austrijski indeks makrofita za rijeke)

RC-3

0,875

0,625

Belgija (Flandrija)

MAFWAT – Flamanski sustav za procjenu makrofita

R-C1

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IBMR-WL – Biološki indeks makrofita za rijeke (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012.)

R-C3

0,925

0,607

Češka

Metoda procjene površinskih voda tekućica u Češkoj s pomoću makrofita kao biološkog elementa kvalitete

R-C3 (nacionalni tip 1)

0,83

0,67

R-C3 (nacionalni tip 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danska

DSPI – Danski indeks riječnih biljaka

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Njemačka

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Francuska

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière francuska norma NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irska

MTR – IE – Prosječna trofička kategorizacija

R-C4

0,74

0,62

Italija

IBMR – IT – Biološki indeks makrofita za rijeke

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litva

Litavski indeks makrofita za rijeke

R-C4

0,61

0,41

Latvija

Latvijska metoda procjene s pomoću makrofita

R-C4

0,75

0,55

Luksemburg

IBMR – LU – Biološki indeks makrofita za rijeke

R-C3, R-C4, R-C5 i R-C6

0,89

0,79

Nizozemska

Revidirana metoda procjene za rijeke u Nizozemskoj s pomoću makrofita

R-C1 i R-C

0,80

0,60

Poljska

MIR – Indeks makrofita za rijeke

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Ujedinjena Kraljevina

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 i R-C4 (*1)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJE/BALTIČKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Svi tipovi, nadmorska visina < 500 m

0,70

0,42

Svi tipovi, nadmorska visina > 500 m

0,71

0,43

Belgija (Flandrija)

Razmjeri dijatomeja osjetljivih na utjecaje i dijatomeja povezanih s utjecajima (PISIAD)

Svi tipovi

0,80

0,60

Belgija (Valonija)

IPS (Coste, u CEMAGREF, 1982.; Lenoir & Coste, 1996. i Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012.)

Svi tipovi

0,98

0,73

Češka

Češka metoda procjene rijeka s pomoću fitobentosa

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estonija

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Svi tipovi

0,85

0,70

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Svi tipovi

0,94

0,78

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irska

Revidirani oblik Indeksa trofičkih dijatomeja (TDI)

Svi tipovi

0,93

0,78

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (Mancini i Sollazzo, 2009.)

Svi tipovi

0,89

0,70

Irska

Revidirani oblik Indeksa trofičkih dijatomeja (TDI)

Svi tipovi

0,93

0,78

Litva

Litavski indeks fitobentosa

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luksemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (niski alkalitet)

0,98

0,78

R-C4 (visoki alkalitet), R-C5 i R-C6

0,99

0,78

Nizozemska

KRW Maatlat

Svi tipovi

0,80

0,60

Poljska

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (indeks dijatomeja za rijeke)

Svi tipovi

0,80

0,58

Španjolska

Multimetrijski indeks dijatomeja (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Švedska

Švedske metode procjene, propisi švedske agencije za zaštitu okoliša (NFS 2008:1) na temelju indeksa Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Svi tipovi

0,89

0,74

Ujedinjena Kraljevina

Procjena dijatomeja radi procjene ekološkog stanja rijeka (DARLEQ2)

Svi tipovi

1,00

0,75

Kategorija vode

Rijeke

Geografska interkalibracijska skupina

Istočne kontinentalne rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Ekoregija

Područje sliva (km2)

Nadmorska visina (m)

Geologija

Supstrat

R-E1a

Karpati: male do srednje velike, srednja nadmorska visina

10

10 – 1 000

500 – 800

Kombinirana

 

R-E1b

Karpati: male do srednje velike, srednja nadmorska visina

10

10 – 1 000

200 – 500

Kombinirana

 

R-E2

Nizine: srednje velike, nizinske

11 i 12

100 – 1 000

< 200

Kombinirana

Pijesak i mulj

R-E3

Nizine: velike, nizinske

11 i 12

> 1 000

< 200

Kombinirana

Pijesak, mulj i šljunak

R-E4

Nizine: srednje velike, srednja nadmorska visina

11 i 12

100 – 1 000

200 – 500

Kombinirana

Pijesak i šljunak

R-EX4

Velike, srednja nadmorska visina

10, 11 i 12

> 1 000

200 – 500

Kombinirana

Šljunak i stijene

R-EX5

Nizine: male, nizinske

11 i 12

10 – 100

< 200

Kombinirana

Pijesak i mulj

R-EX6

Nizine: male, srednja nadmorska visina

11 i 12

10 – 100

200 – 500

Kombinirana

Šljunak

R-EX7

Balkan: male, vapnenačke, srednja nadmorska visina

5

10 – 100

200 – 500

Vapnenačke

Šljunak

R-EX8

Balkan: male do srednje veličine, vapnenačke, krškog izvora

5

10 – 1 000

 

Vapnenačke

Šljunak, pijesak i mulj

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

R-E1a:

Bugarska, Češka, Rumunjska, Slovačka

R-E1b:

Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka

R-E2:

Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija

R-E3:

Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija

R-E4:

Austrija, Češka, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija

R-EX4:

Češka, Rumunjska, Slovačka

R-EX5:

Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka

R-EX6:

Mađarska, Rumunjska, Slovenija

R-EX7:

Slovenija

R-EX8:

Slovenija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ISTOČNE KONTINENTALNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – bentički beskralježnjaci

R-E4

0,80

0,60

Bugarska

IBI (BG) (Irski biotički indeks (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Češka

Češki sustav za procjenu ekološkog stanja rijeka s pomoću bentičkih makrobeskralježnjaka

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Mađarska

Mađarska – multimetrijski indeks za makrobeskralježnjake

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumunjska

Metoda procjene ekološkog stanja vodnih tijela na temelju makrobeskralježnjaka

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovačka

Slovačka – procjena bentičkih beskralježnjaka u rijekama

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ISTOČNE KONTINENTALNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

AIM za rijeke (Austrijski indeks makrofita za rijeke)

R-E4

0,875

0,625

Bugarska

Referentni indeks

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Češka

Metoda procjene površinskih voda tekućica u Češkoj s pomoću makrofita kao biološkog elementa kvalitete

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Češka

Metoda procjene površinskih voda tekućica u Češkoj s pomoću makrofita kao biološkog elementa kvalitete

R-E4

0,770

0,560

Mađarska

Referentni indeks

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumunjska

Rumunjski sustav procjene za rijeke temeljen na makrofitima (indeks makrofita za rijeke (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 i R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Svi tipovi: 0,625

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovačka

Biološki indeks makrofita za rijeke (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ISTOČNE KONTINENTALNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – fitobentos

R-E4

0,70

0,42

Bugarska

Procjena ekološkog stanja rijeka u Bugarskoj na temelju indeksa dijatomeja IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (nacionalni tip R2, R4)

0,85 (nacionalni tip R7, R8)

0,66 (nacionalni tip R2, R4)

0,64 (nacionalni tip R7, R8)

Češka

Sustav procjene rijeka s pomoću fitobentosa

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Mađarska

Procjena ekološkog stanja rijeka na temelju dijatomeja

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumunjska

Nacionalna (rumunjska) metoda procjene ekološkog statusa rijeka na temelju fitobentosa (dijatomeja), RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovačka

Sustav procjene ekološkog stanja rijeka s pomoću fitobentosa

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Kategorija vode

Rijeke

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemne rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Područje sliva (km2)

Geologija

Režim protoka

R-M1

Mali sredozemni tokovi

< 100

Mješovita (osim silikatnih)

Velik sezonski utjecaj

R-M2

Sredozemni tokovi srednje veličine

100 – 1 000

Mješovita (osim silikatnih)

Velik sezonski utjecaj

R-M4

Sredozemni planinski tokovi

 

Nesilikatna

Velik sezonski utjecaj

R-M5

Privremeni tokovi

 

 

Privremen

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

R-M1:

Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Portugal, Slovenija, Španjolska

R-M2:

Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Portugal, Slovenija, Španjolska

R-M4:

Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska

R-M5:

Cipar, Italija, Portugal, Slovenija, Španjolska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Tip i zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

R-M1

 

 

 

Francuska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grčka

Grčki sustav za ocjenjivanje br. 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italija

MacrOper (na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR ICMi)

0,970

0,720

Portugal

Metoda procjene biološke kvalitete rijeka na temelju bentičkih beskralježnjaka (IPtIN, IPtIS)

0,870 (tip 1)

0,678 (tip 1)

0,850 (tip 3)

0,686 (tip 3)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španjolska

Pirenejski poluotok – radna skupina za biološko praćenje (IBMWP)

0,845

0,698

Španjolska

Pirenejski poluotok – sredozemni multimetrijski indeks određivanja na temelju kvantitativnih podataka (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bugarska

IBI (BG) (Irski biotički indeks (BG))

0,800

0,600

Francuska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grčka

Grčki sustav za ocjenjivanje br. 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italija

MacrOper (na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR ICMi)

0,940

0,700

Portugal

Metoda procjene biološke kvalitete rijeka na temelju bentičkih beskralježnjaka (IPtIN, IPtIS)

0,830 (tip 2)

0,693 (tip 2)

0,880 (tip 4)

0,676 (tip 4)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španjolska

Pirenejski poluotok – radna skupina za biološko praćenje (IBMWP)

0,845

0,698

Španjolska

Pirenejski poluotok – sredozemni multimetrijski indeks određivanja na temelju kvantitativnih podataka (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cipar

Zajednički interkalibracijski metrički indeks STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Francuska

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grčka

Grčki sustav za ocjenjivanje br. 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italija

MacrOper (na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR ICMi)

0,940

0,700

Španjolska

Pirenejski poluotok – radna skupina za biološko praćenje (IBMWP)

0,840

0,700

Španjolska

Pirenejski poluotok – sredozemni multimetrijski indeks određivanja na temelju kvantitativnih podataka (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cipar

Zajednički interkalibracijski metrički indeks STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grčka

Grčki sustav za ocjenjivanje br. 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italija

MacrOper (na temelju Zajedničkog interkalibracijskog metričkog indeksa STAR ICMi)

0,970

0,730

Portugal

Metoda procjene biološke kvalitete rijeka na temelju bentičkih beskralježnjaka (IPtIN, IPtIS)

0,973 (tip 5)

0,705 (tip 5)

0,961 (tip 6)

0,708 (tip 6)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Španjolska

Pirenejski poluotok – radna skupina za biološko praćenje (IBMWP)

0,830

0,630

Španjolska

Pirenejski poluotok – sredozemni multimetrijski indeks određivanja na temelju kvantitativnih podataka (IMMi-T)

0,830

0,620

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Tip i zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bugarska (R-M1 i R-M2)

RI (BG) (referentni indeks (BG))

0,640

0,350

Cipar

IBMR – Biološki indeks makrofita za rijeke

0,795

0,596

Francuska

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière francuska norma NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grčka

IBMR – Biološki indeks makrofita za rijeke

0,750

0,560

Italija

IBMR – Biološki indeks makrofita za rijeke

0,900

0,800

Portugal

IBMR – Biološki indeks makrofita za rijeke

0,920

0,690

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Španjolska

IBMR – Biološki indeks makrofita za rijeke

0,950

0,740

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Tip i zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

R-M1

 

 

 

Bugarska

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grčka

IPS (Coste in Cemagref, 1982.), interkalibrirani (EQR IPS)

0,956

0,717

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,970 (tip 1)

0,730 (tip 1)

0,910 (tip 3)

0,680 (tip 3)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bugarska

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grčka

IPS (Coste in Cemagref, 1982.), interkalibrirani (EQR IPS)

0,953

0,732

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (ICMi)

(Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,910 (tip 2)

0,680 (tip 2)

0,970 (tip 4)

0,730 (tip 4)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cipar

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,910

0,683

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF-T-90-354, prosinac 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grčka

IPS (Coste in Cemagref, 1982.), interkalibrirani (EQR IPS)

0,932

0,716

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (ICMi)

(Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,800

0,610

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cipar

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,958

0,718

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (ICMi)

(Mancini i Sollazzo, 2009.)

0,880

0,650

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,800 (tip 5)

0,651 (tip 5)

0,940 (tip 6)

0,700 (tip 6)

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,935

0,700

Kategorija vode

Rijeke

Geografska interkalibracijska skupina

Sjeverne rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Područje sliva

bez prekida (km2)

Nadmorska visina i geomorfologija

Alkalitet

(meq/l)

Organski materijal

(mg Pt/l)

R-N1

Male, nizinske, silikatne, umjerenog alkaliteta

10 – 100

< 200 m nadmorske visine ili ispod najviše visine obale

0,2  – 1

< 30

(< 150 u Irskoj)

R-N3

Male/srednje, nizinske, organski materijal, niskog alkaliteta

10 – 1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Srednje, nizinske, silikatne, umjerenog alkaliteta

100 – 1 000

0,2  – 1

< 30

R-N5

Male, srednja nadmorska visina, silikatne, niskog alkaliteta

10 – 100

Između nizinske i visinske

< 0,2

< 30

R-N9

Male/srednje, srednja nadmorska visina, silikatne, niskog alkaliteta, organski materijal (humozne)

10 – 1 000

Između nizinske i visinske

< 0,2

> 30

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

R-N1:

Finska, Irska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

R-N3:

Finska, Irska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

R-N4:

Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

R-N5:

Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

R-N9:

Finska, Norveška, Švedska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka (metode osjetljive na organsko obogaćenje i općenitu razgradnju)

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Finska

Revidirana finska metoda procjene riječne faune beskralješnjaka

0,80

0,60

Irska

Sustav ocjene kvalitete (Q-vrijednost)

0,85

0,75

Norveška

ASPT

0,99

0,87

Švedska

DJ-indeks (Dahl & Johnson 2004.)

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

Alat za klasifikaciju riječnih beskralježnjaka (RICT) – WHPT

0,97

0,86

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka (metoda osjetljiva na acidifikaciju)

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Sljedeći se rezultati odnose na čiste tipove rijeka niskog alkaliteta.

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Norveška

AcidIndex2 (Modificirani Raddum index2) (acidifikacija rijeka)

0,675

0,515

Ujedinjena Kraljevina – Škotska

WFD-AWIC

0,910

0,830

Ujedinjena Kraljevina – Engleska i Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Sljedeći se rezultati odnose na humozne tipove rijeka niskog alkaliteta.

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Švedska

MISA: multimetrijski indeks određivanja acidifikacije na temelju beskralješnjaka

0,550

0,400

Ujedinjena Kraljevina

WFD-AWIC

0,930

0,830

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Tip i zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

R-N3 i R-N9

 

 

 

Finska

Indeks trofičnosti (TIc)

0,889

0,610

Švedska

Indeks trofičnosti (TIc)

0,889

0,610

Norveška

Indeks trofičnosti (TIc)

0,889

0,610

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Finska

Finska metoda za riječni fitobentos

0,80

0,60

Švedska

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Irska

Revidirani oblik Indeksa trofičkih dijatomeja (TDI)

0,93

0,78

Ujedinjena Kraljevina

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norveška

Indeks trofičkog stanja perifitona (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Kategorija vode

Rijeke

Geografske interkalibracijske skupine

Sve

Biološki element kvalitete

Riblja fauna

Pregled regionalnih skupina utvrđenih za provođenje interkalibracije za riječne ribe:

Skupina nizina i srednjih nadmorskih visina  – Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Francuska, Njemačka, Nizozemska, Litva, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina (Engleska i Wales), Poljska, Latvija, Estonija, Danska, Mađarska

Nordijska skupina  – Finska, Irska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina (Škotska i Sjeverna Irska), Norveška

Alpska planinska skupina  – Austrija, Francuska, Njemačka, Slovenija, Italija

Sredozemna i južnoatlantska skupina  – Portugal, Španjolska, Italija, Grčka, Bugarska

Dunavska skupina  – Češka, Rumunjska, Slovačka, Bugarska

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Skupina nizina i srednjih nadmorskih visina

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Belgija – Flandrija

Uzvodne i nizinske – IBI

0,850

0,650

Belgija – Valonija

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012.)

0,958

0,792

Francuska

FBI (indeks temeljen na ribama): Indice Poissons Rivière (IPR) AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Njemačka

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Latvija

Latvijski indeks riba

0,880

0,660

Litva

Litavski indeks riječnih riba

0,940

0,720

Luksemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR) AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Nizozemska

NLFISR

0,800

0,600

Poljska

Indeks EFI+PL

0,800

0,600

Nordijska skupina

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Finska

Finski indeks za ribe (FiFi) – tip L2

0,665

0,499

Finska

Finski indeks za ribe (FiFi) – tip L3

0,658

0,493

Finska

Finski indeks za ribe (FiFi) – tip M1

0,709

0,532

Finska

Finski indeks za ribe (FiFi) – tip M2

0,734

0,550

Finska

Finski indeks za ribe (FiFi) – tip M3

0,723

0,542

Irska

Sustav klasifikacije riba br. 2, Irska (FCS2)

0,845

0,540

Švedska

Švedska – metoda VIX

0,739

0,467

Ujedinjena Kraljevina – Sjeverna Irska

IR_FCS2

0,845

0,540

Ujedinjena Kraljevina – Škotska

FCS2 Škotska

0,850

0,600

Sredozemna skupina

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Grčka

Grčki indeks riba (HeFI)

0,800

0,600

Portugal

F-IBIP – Indeks biotičkog integriteta portugalskih plitkih tokova temeljen na ribama

0,850

0,675

Španjolska

IBIMED – tip T2

0,816

0,705

Španjolska

IBIMED – tip T3

0,929

0,733

Španjolska

IBIMED – tip T4

0,864

0,758

Španjolska

IBIMED – tip T5

0,866

0,650

Španjolska

IBIMED – tip T6

0,916

0,764

Alpska skupina

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

FIA

0,875

0,625

Francuska

FBI (indeks temeljen na ribama): Indice Poissons Rivière (IPR) AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Njemačka

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italija

Indeks NISECI (Novi indeks ekološkog statusa zajednica riba)

0,800

0,520

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Dunavska skupina

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

TsBRI (Bugarski indeks riba usmjeren na pojedine tipove)

0,860

0,650

Češka

Češka – multimetrijska metoda CZI

0,780

0,585

Rumunjska

EFI+ Europski indeks riba (ciprinidi, barski)

0,939

0,700

Rumunjska

EFI+ Europski indeks riba (salmonidi)

0,911

0,755

Slovačka

Slovački indeks riba (FIS)

0,710

0,570

Kategorija vode

Rijeke

Geografske interkalibracijske skupine

Sve – vrlo velike rijeke

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija rijeka

Područje sliva bez prekida (km2)

Alkalitet (meq/l)

R-L1

Vrlo velike rijeke niskog alkaliteta

> 10 000

< 0,5

R-L2

Vrlo velike rijeke srednjeg do visokog alkaliteta

> 10 000

> 0,5

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

R-L1:

Finska, Norveška, Švedska

R-L2:

Austrija, Belgija (Flandrija), Bugarska, Češka, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA VRLO VELIKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – dio koji se odnosi na bentičke beskralježnjake (za velike alpske rijeke)

0,80

0,60

Austrija

Slovačka procjena bentičkih beskralješnjaka u velikim rijekama (za velike nizinske rijeke)

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Multimetrijski indeks za makrobeskralježnjake za Flandriju (MMIF)

0,90

0,70

Bugarska

mRBA – Modificirana brza biološka procjena

0,80

0,60

Hrvatska

Sustav procjene ekološkog statusa na temelju bentičkih beskralješnjaka u vrlo velikim rijekama

0,80

0,60

Češka

Češki sustav za procjenu ekološkog stanja velikih rijeka koje nisu plitke s pomoću bentičkih makrobeskralježnjaka

0,80

0,60

Njemačka

Njemački PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – makrobeskralježnjaci velikih rijeka

0,90

0,70

Španjolska

IBMWP – radna skupina za biološko praćenje na Pirenejskom poluotoku

0,79

0,48

Finska

Revidirana finska metoda procjene riječne faune beskralješnjaka

0,80

0,60

Mađarska

Mađarski HMMI_II – mađarski multimetrijski indeks za makrobeskralježnjake za velike i vrlo velike rijeke

0,80

0,60

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – sredozemne rijeke

0,94

0,70

Italija

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – rijeke koje nisu sredozemne

0,96

0,72

Litva

Litavski indeks jezerskih makrobeskralježnjaka

0,80

0,60

Latvija

LRMI – latvijski indeks riječnih makrobeskralježnjaka

0,88

0,63

Nizozemska

Metrika u skladu s Okvirnom direktivom o vodama za tipove slatkih voda

0,80

0,60

Norveška

Norveški ASPT – prosječni rezultat po taksonu

0,99

0,87

Poljska

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumunjska

ECO-BENT – Metoda procjene ekološkog stanja vodnih tijela na temelju makrobeskralježnjaka

0,79

0,53

Švedska

Prosječni rezultat po taksonu (ASPT) i indeks DJ

0,80

0,60

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovačka

Slovačka procjena bentičkih beskralježnjaka u velikim rijekama

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA VRLO VELIKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Njemački indeks PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgija (Flandrija)

Njemački indeks PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bugarska

Njemački indeks PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Hrvatska

HRPI – Mađarski indeks riječnih fitoplanktona

0,80

0,60

Češka

BENT – Metoda procjene ekološkog statusa rijeka na temelju fitoplanktona

0,80

0,60

Njemačka

Njemački indeks PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estonija

EST_PHYPLA_R – Estonski indeks fitoplanktona velikih rijeka

0,85

0,65

Mađarska

HRPI – Mađarski indeks riječnih fitoplanktona

0,80

0,60

Litva

Njemački indeks PhytoFluss-Index za nizinske rijeke tipa 15.2

0,80

0,60

Latvija

Latvijski indeks fitoplanktona velikih rijeka

0,80

0,60

Poljska

IFPL metrika – Metoda procjene velikih rijeka s pomoću fitoplanktona

1,08

0,92

Rumunjska

ECO-FITO – Metoda procjene ekološkog statusa vodnih tijela na temelju fitoplanktona

0,92

0,76

Slovačka

Phytoplankton-SK – Slovačka procjena fitoplanktona u velikim rijekama

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA VRLO VELIKE RIJEKE

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Fitobentos

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

R-L1

 

 

 

Finska

Finska metoda za riječni fitobentos

0,80

0,60

Švedska

Bentičke alge u vodama tekućicama – analiza dijatomeja

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete – fitobentos

0,85

0,57

Bugarska

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Češka

Sustav procjene rijeka s pomoću fitobentosa

0,80

0,60

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – riječni fitobentos

0,83

0,64

Francuska

IBD 2007. (Coste et al, Ecol. Ind. 2009.). AFNOR NF T90-354, travanj 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Španjolska

IPS (Coste in Cemagref, 1982.)

0,68

0,48

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Hrvatska

Sustav za procjenu ekološkog statusa fitobentosa u rijekama na temelju dijatomeja

0,8

0,61

Mađarska

Procjena ekološkog stanja rijeka na temelju dijatomeja

0,762

0,60

Italija

Zajednički interkalibracijski metrički indeks (ICMi) (Mancini i Sollazzo 2009.)

0,89 (nacionalni tip C)

0,70 (nacionalni tip C)

0,82 (nacionalni tip M3)

0,62 (nacionalni tip M3)

Nizozemska

Metrika u skladu s Okvirnom direktivom o vodama za tipove slatkih voda

0,80

0,60

Portugal

IPS – Indeks osjetljivosti na specifična zagađenja

0,90 (nacionalni tip R_GRS/rijeka Guadiana)

0,67 (nacionalni tip R_GRS/rijeka Guadiana)

Slovačka

Sustav procjene ekološkog stanja rijeka s pomoću fitobentosa

0,90

0,70

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Alpska jezera

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina (m)

Prosječna dubina (m)

Alkalitet (meq/l)

Površina jezera (km2)

L-AL3

Nizine ili srednja nadmorska visina, duboka, umjerenog do visokog alkaliteta (alpski utjecaj), velika

50 – 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Srednja nadmorska visina, plitka, umjerenog do visokog alkaliteta (alpski utjecaj), velika

200 – 800

3 – 15

> 1

> 0,5

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

tip L-AL3:

Austrija, Francuska, Njemačka, Italija i Slovenija

tip L-AL4:

Austrija, Francuska, Njemačka, Italija

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

Procjena bioloških elemenata kvalitete, dio B2 – fitoplankton

0,80

0,60

Francuska

Indeks fitoplanktona za jezera (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Njemačka

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italija

Talijanska metoda procjene fitoplanktona (IPAM)

0,80

0,60

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Interkalibracijski tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

AIM za jezera (Austrijski indeks makrofita za jezera)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Francuska

Francuski indeks makrofita za jezera (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italija

MacroIMMI (Indeks makrofita za procjenu ekološke kvalitete talijanskih jezera)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Njemačka

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA ALPSKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Riblja fauna

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Austrija

ALFI (austrijski indeks jezerskih riba): Multimetrijski indeks za procjenu ekološkog statusa alpskih jezera na temelju riba.

0,80

0,60

Njemačka

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italija

Indeks jezerskih riba (LFI)

0,82

0,64

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Središnja/baltička jezera

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina (m)

Prosječna dubina (m)

Alkalitet (meq/l)

Vrijeme nastanjivanja (u godinama)

L-CB1

Nizinska, plitka, vapnenačka

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

Nizinska, vrlo plitka, vapnenačka

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip L-CB1:

Belgija, Njemačka, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Ujedinjena Kraljevina

Tip L-CB2:

Belgija, Njemačka, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Ujedinjena Kraljevina

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJA/BALTIČKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Belgija (Flandrija)

Flandrija – metoda procjene fitoplanktona za jezera

0,80

0,60

Danska

Danski indeks jezerskog fitoplanktona

0,80

0,60

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – jezerski fitobentos

0,80

0,60

Njemačka

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irska

IE Indeks jezerskog fitoplanktona

0,80

0,60

Latvija

Latvijski indeks jezerskog fitoplanktona

0,81

0,61

Litva

Njemački indeks fitoplanktona (PSI)

0,81

0,61

Nizozemska

Metrika u skladu s Okvirnom direktivom o vodama za tipove slatkih voda

0,80

0,60

Poljska

Metoda fitoplanktona za jezera u Poljskoj (PMPL)

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

Alat za procjenu jezerskog fitoplanktona s modulom za nesigurnost (PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJA/BALTIČKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Interkalibracijski tip

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Belgija (Flandrija)

MAFWAT – Flandrija – sustav za procjenu makrofita

Svi tipovi

0,80

0,60

Danska

Danska – Indeks jezerskih makrofita

Svi tipovi

0,80

0,60

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – jezerski makrofiti

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Svi tipovi

0,80

0,60

Latvija

Latvija – metoda procjene makrofita

Svi tipovi

0,80

0,60

Litva

Litavski indeks jezerskih makrofita

Svi tipovi

0,75

0,50

Nizozemska

Metrika u skladu s Okvirnom direktivom o vodama za tipove slatkih voda

Svi tipovi

0,80

0,60

Poljska

Metoda indikacije na temelju makrofita za jezera – Indeks makrofita na procjenu ekološkog stanja ESMI (multimetrijski)

Svi tipovi

0,68

0,41

Ujedinjena Kraljevina

Lake LEAFPACS 2 (*2)

Svi tipovi

0,80

0,66

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJA/BALTIČKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Dobro-umjereno

Belgija (Flandrija)

Multimetrijski indeks za makrobeskralježnjake za Flandriju (MMIF)

0,90

0,70

Estonija

Estonska procjena ekološke kvalitete površinskih voda – jezerski makrobeskralježnjaci

0,86

0,70

Njemačka

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Latvija

Latvijski multimetrijski indeks jezerskih makrobeskralješnjaka (LLMMI)

0,85

0,52

Litva

Litavski indeks jezerskih makrobeskralježnjaka

0,74

0,50

Nizozemska

WFDi – Metrika u skladu s Okvirnom direktivom o vodama za tipove slatkih voda

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

CPET (Tehnika preobrazbe trzalaca u stadiju kukuljice)

0,77

0,64

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDIŠNJA/BALTIČKA JEZERA

Biološki element kvalitete

Riblja fauna

Opis uobičajenih interkalibracijskih tipova

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina (m)

Prosječna dubina (m)

Alkalitet (meq/l)

Vrijeme nastanjivanja (u godinama)

L-CB1

Nizinska, plitka, vapnenačka

< 200

3 – 15

> 1

1 – 10

L-CB2

Nizinska, vrlo plitka, vapnenačka

< 200

< 3

> 1

0,1  – 1

L-CB3

Nizinska, plitka, mala, silikatna (umjerenog alkaliteta)

< 200

3 – 15

0,2  – 1

1 – 10

L-CB4

Znatno promijenjena vodna tijela

200 – 700

3 – 30

> 0,2

0,1  – 5

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip L-CB1:

Belgija, Njemačka, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Ujedinjena Kraljevina

Tip L-CB2:

Belgija, Njemačka, Danska, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Nizozemska, Poljska, Ujedinjena Kraljevina

Tip L-CB3:

Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Latvija, Poljska

Tip L-CB4:

Češka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Dobro-umjereno

Češka

CZ-FBI

0,870

0,619

Danska

Danski indeks jezerskih riba

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Njemačka

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Francuska

ELFI (europski indeks jezerskih riba): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Latvija

Latvijski indeks jezerskih riba

0,76

0,57

Litva

Litavski indeks jezerskih riba

0,865

0,605

Nizozemska

VISMAATLAT

0,80

0,60

Poljska

LFI+

0,866

0,595

Poljska

LFI EN

0,804

0,557

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Istočna kontinentalna jezera

Opis uobičajenih interkalibracijskih tipova

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina (m)

Prosječna dubina (m)

Alkalitet (meq/l)

Provodljivost (μS/cm)

L-EC1

Nizinska, vrlo plitka, tvrda voda

< 200

< 6

1 – 4

300 – 1 000

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tipovi L-EC1:

Bugarska, Mađarska, Rumunjska

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA ISTOČNA KONTINENTALNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

HLPI – Mađarski indeks jezerskih fitoplanktona

0,80

0,60

Mađarska

HLPI – Mađarski indeks jezerskih fitoplanktona

0,80

0,60

Rumunjska

HLPI – Mađarski indeks jezerskih fitoplanktona

0,80

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA ISTOČNA KONTINENTALNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica

vrlo dobro-dobro

Granica

dobro-umjereno

Bugarska

RI-BG – Prilagođeni referentni indeks

0,83

0,58

Mađarska

HU-RI – Prilagođeni referentni indeks

0,89

0,67

Rumunjska

MIRO – Indeks makrofita za rumunjska jezera (Prilagođeni referentni indeks)

0,86

0,66

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA ISTOČNA KONTINENTALNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih metoda klasifikacije za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

HMMI_lakes (mađarski multimetrijski indeks za jezera u pogledu makrozoobentosa)

0,85

0,65

Mađarska

HMMI_lakes (mađarski multimetrijski indeks za jezera u pogledu makrozoobentosa)

0,85

0,65

Rumunjska

ECO-NL-BENT Rumunjski sustav za procjenu ekološkog statusa prirodnih jezera s pomoću bentičkih beskralježnjaka

0,93

0,60

GEOGRAFSKA INTERKALIBRACIJSKA SKUPINA ZA ISTOČNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Riblja fauna

REZULTATI INTERKALIBRACIJE JOŠ NISU DOSTUPNI

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemna jezera

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina

(m)

Prosječna godišnja količina padalina (mm) i temperatura ( oC)

Prosječna dubina (m)

Površina (km2)

Područje sliva (km2)

Alkalitet (meq/l)

L-M5/7

Akumulacije, duboke, velike, silikatne, „vlažna” područja

< 1 000

> 800 i/ili < 15

> 15

0,5  – 50

< 20 000

< 1

L-M8

Akumulacije, duboke, velike, vapnenačke

< 1 000

> 15

0,5  – 50

< 20 000

> 1

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tipovi L-M5/7:

Francuska, Grčka, Italija, Portugal, Španjolska

Tipovi L-M8:

Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Zemlja i tip

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Granica

vrlo dobro-dobro

Granica

dobro-umjereno

LM 5/7

Francuska

Indeks fitoplanktona za jezera (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Grčka

Novi sustav procjene akumulacija u Sredozemlju (NMASRP)

n.d. (*3)

0,60

Italija

Nova talijanska metoda (NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Portugal

Metoda procjene biološke kvalitete akumulacija – fitoplankton (Novi sustav procjene fitoplanktona u akumulacijama u Sredozemlju: NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Španjolska

Sustav procjene fitoplanktona u akumulacijama u Sredozemlju (MASRP)

n.d. (*3)

0,58

L-M8

Cipar

Novi sustav procjene fitoplanktona u akumulacijama u Sredozemlju (NMASRP)

n.d. (*3)

0,60

Francuska

Indeks fitoplanktona za jezera (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Grčka

Novi sustav procjene akumulacija u Sredozemlju (NMASRP)

n.d. (*3)

0,60

Italija

Nova talijanska metoda (NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Španjolska

Sustav procjene fitoplanktona u akumulacijama u Sredozemlju (MASRP)

n.d. (*3)

0,60

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Sjeverna jezera

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Nadmorska visina (m)

Prosječna dubina (m)

Alkalitet (meq/l)

Boja

(mg Pt/l)

L-N1

Nizinska, plitka, umjerenog alkaliteta, bistra

< 200

3 – 15

0,2  – 1

< 30

L-N2a

Nizinska, plitka, niskog alkaliteta, bistra

< 200

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N2b

Nizinska, duboka, niskog alkaliteta, bistra

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Nizinska, plitka, niskog alkaliteta, mezo-humozna

< 200

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N5

Srednje nadmorske visine, plitka, niskog alkaliteta, bistra

200 – 800

3 – 15

< 0,2

< 30

L-N6a

Srednje nadmorske visine, plitka, niskog alkaloteta, mezo-humozna

200 – 800

3 – 15

< 0,2

30 – 90

L-N8a

Nizinska, plitka, umjerenog alkaliteta, mezo-humozna

< 200

3 – 15

0,2  – 1

30 – 90

Tipovi L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tipovi L-N2b:

Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tipovi L-N5, L-N6a:

Norveška, Švedska

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Granica

vrlo dobro-dobro

Granica

dobro-umjereno

Finska

Finska – metoda procjene jezerskog fitoplanktona

0,80

0,60

Irska

IE Indeks jezerskog fitoplanktona

0,80

0,60

Norveška

Metoda klasifikacije ekološkog stanja na temelju jezerskog fitoplanktona

0,80

0,60

Švedska

Metode procjene ekološkog stanja jezera na temelju kvalitete fitoplanktona

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

Alat za procjenu jezerskog fitoplanktona s modulom za nesigurnost (PLUTO)

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Makrofiti i fitobentos

Biološki podelement kvalitete

Makrofiti

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Alkalitet (meq/l)

Boja (mg Pt/l)

L-N-M 101

Niskog alkaliteta, bistra

0,05  – 0,2

< 30

L-N-M 102

Niskog alkaliteta, humozna

0,05  – 0,2

> 30

L-N-M 201

Umjerenog alkaliteta, bistra

0,2  – 1,0

< 30

L-N-M 202

Umjerenog alkaliteta, humozna

0,2  – 1,0

> 30

L-N-M 301a

Visokog alkaliteta, bistra, atlantski podtip

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

Visokog alkaliteta, humozna, atlantski podtip

> 1,0

> 30

Tipovi 101, 102, 201 i 202:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tip 301a:

Irska, Ujedinjena Kraljevina

Tip 302 a:

Irska, Ujedinjena Kraljevina

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Dobro-umjereno

Finska

Finska – sustav klasifikacije na temelju makrofita (Finnmac)

0,8 (svi tipovi)

0,6 (svi tipovi)

Irska

Indeks slobodnih makrofita

0,9 (svi tipovi)

0,68 (svi tipovi)

Norveška

Nacionalni indeks makrofita (indeks trofičnosti – TIc)

Tip 101: 0,98

Tip 102: 0,96

Tip 201: 0,95

Tip 202: 0,99

Tip 101: 0,87

Tip 102: 0,87

Tip 201: 0,75

Tip 202: 0,77

Švedska

Indeks trofičnosti na temelju makrofita (TMI)

Tip 101: 0,93

Tip 102: 0,93

Tip 201: 0,89

Tip 202: 0,91

Tip 101: 0,80

Tip 102: 0,83

Tip 201: 0,78

Tip 202: 0,78

Ujedinjena Kraljevina

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (svi tipovi)

0,66 (svi tipovi)

Ujedinjena Kraljevina

Indeks slobodnih makrofita (*5)

0,9 (svi tipovi)

0,68 (svi tipovi)

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Ekoregija

Nadmorska visina

(m apsol.)

Alkalitet (meq/l)

Boja (mg Pt/l)

Acidifikacija litoralne zone jezera

 

 

 

 

L-N-BF1

Nizinska/srednje nadmorske visine, niskog alkaliteta, bistra

n.d.

< 800

0,05  – 0,2

< 30

Eutrofikacija profundalne zone jezera

 

 

 

 

L-N-BF2

Ekoregija 22, niskog alkaliteta, bistra i humozna

22

Površina > 1 km2, maks. dubina > 6 m

< 0,2

n.d.

Tipovi L-N-BF1:

Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Irska, Finska

Tipovi L-N-BF2:

Finska, Švedska

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Vrlo dobro-dobro

Dobro-umjereno

 

Acidifikacija litoralne zone jezera

 

 

Norveška

MultiClear: Multimetrijski indeks na temelju beskralježnjaka za bistra jezera

0,95

0,74

Švedska

MILA: Multimetrijski indeks određivanja acidifikacije jezera s pomoću beskralješnjaka

0,85

0,60

Ujedinjena Kraljevina

LAMM (Metrika određivanja acidifikacije jezera s pomoću makrobeskralježnjaka)

0,86

0,70

 

Eutrofikacija profundalne zone jezera

 

 

Finska

Revidirana finska metoda procjene jezerske faune beskralješnjaka (PICM)

0,80

0,60

Švedska

BQI (Indeks bentičke kvalitete)

0,84

0,67

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVERNA JEZERA

Biološki element kvalitete

Riblja fauna

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Površina jezera (km2)

Alkalitet (meq/l)

Boja (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktična bistra jezera

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktična humozna jezera

< 5

< 0,2

30 – 90

Tipovi L-N-F1:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tipovi L-N-F2:

Irska, Finska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Eutrofikacija

Finska

EQR4

0,80

0,60

Irska

FIL2

0,76

0,53

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

FIL2

0,76

0,53

Norveška

EindexW3

0,75

0,56

Švedska

EindexW3

0,75

0,56

Acidifikacija

Norveška

AindexW5

0,74

0,55

Švedska

AindexW5

0,74

0,55

Kategorija vode

Jezera

Geografska interkalibracijska skupina

Fitobentos jezera iz različitih geografskih interkalibracijskih skupina (Cross-GIG)

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija jezerâ

Alkalitet (meq/l)

Ekoregije

HA

Jezera visokog alkaliteta

> 1

Alpska, središnja baltička, istočna kontinentalna, sredozemna

MA

Jezera umjerenog alkaliteta

0,2  – 1

Alpska, središnja baltička, istočna kontinentalna, sredozemna, sjeverna

LA

Jezera niskog alkaliteta

< 0,2

Sjeverna

Tipovi HA:

Belgija, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Poljska, Švedska, Slovenija, Ujedinjena Kraljevina

Tipovi MA:

Belgija, Finska, Irska, Italija, Rumunjska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Tipovi LA:

Finska, Irska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina

Zemlja i tip

Interkalibrirane metode

nacionalne klasifikacije

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip HA

Belgija (Flandrija)

Razmjeri dijatomeja osjetljivih na utjecaje i dijatomeja povezanih s utjecajima (PISIAD)

0,80

0,60

Njemačka

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Mađarska

MIL – Multimetrijski indeks za jezera

0,80

0,69

Irska

Indeks trofičnosti jezera na temelju dijatomeja (IE)

0,90

0,63

Italija

Talijanska nacionalna metoda ocjenjivanja ekološke kvalitete jezera s pomoću bentičkih dijatomeja (EPI-L)

0,75

0,5

Litva

Litavski indeks jezerskih fitobentosa

0,63

0,47

Poljska

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Multrimetrijski indeks za jezera na temelju dijatomeja)

0,91

0,76

Švedska

IPS

0,89

0,74

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tip MA

Belgija (Flandrija)

Razmjeri dijatomeja osjetljivih na utjecaje i dijatomeja povezanih s utjecajima (PISIAD)

0,80

0,60

Finska

Finska metoda za jezerski fitobentos

0,80

0,60

Irska

Indeks trofičnosti jezera na temelju dijatomeja (IE)

0,90

0,63

Italija

Talijanska nacionalna metoda ocjenjivanja ekološke kvalitete jezera s pomoću bentičkih dijatomeja (EPI-L)

0,75

0,5

Rumunjska

Nacionalna (rumunjska) metoda procjene ekološkog statusa jezera na temelju fitobentosa (dijatomeja), RO-AMLP

0,80

0,60

Švedska

IPS

0,89

0,74

Ujedinjena Kraljevina

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tip LA

Irska

Indeks trofičnosti jezera na temelju dijatomeja (IE)

0,90

0,66

Ujedinjena Kraljevina

DARLEQ 2

0,92

0,70

Kategorija vode

Obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Baltičko more

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Površinska slanost (psu)

Slanost na dnu

(psu)

Izloženost

Broj dana prekrivenosti ledom

Druge karakteristike

BC1

0,5  – 6 Oligohalina

1 – 6

Izložene

90 – 150

Lokacije u Quarku i Botničkom moru do Arhipelaškog mora (potonje je isključeno za fitoplakton i uključeno u tip BC9) Utjecaj humoznih tvari

BC2

6 – 22 Mezohalina

2 – 6

Vrlo zaklonjene

 

Lagune

BC3

3 – 6 Oligohalina

3 – 6

Zaklonjene

90 – 150

Obale Finske i Estonije u Finskom zaljevu

BC4

5 – 8 Niža mezohalina

5 – 8

Zaklonjene

< 90

Lokacije u Estoniji i Latviji u zaljevu Rige

BC5

6 – 8 Niža mezohalina

6 – 12

Izložene

< 90

Lokacije u jugoistočnom Baltičkom moru duž obala Latvije, Litve i Poljske

BC6

8 – 12 Srednja mezohalina

8 – 12

Zaklonjene

< 90

Lokacije oko zapadnog Baltičkog mora i južne obale Švedske te jugoistočne obale Danske

BC7

6 – 8 Srednja mezohalina

8 – 11

Izložene

< 90

Zapadna obala Poljske i istočna obala Njemačke

BC8

13 – 18 Viša mezohalina

18 – 23

Zaklonjene

< 90

Obale Danske i Njemačke u zapadnom Baltičkom moru

BC9

3 – 6 Niža mezohalina

3 – 6

Umjereno izložene do izložene

90 – 150

Lokacije u zapadnom Finskom zaljevu, arhipelaškom moru i arhipelagu Asko (samo za fitoplankton)

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip BC1:

Finska, Švedska

Tip BC2:

Njemačka

Tip BC3:

Estonija, Finska

Tip BC4:

Estonija, Latvija

Tip BC5:

Latvija, Litva

Tip BC6:

Švedska, Danska

Tip BC7:

Njemačka, Poljska

Tip BC8:

Njemačka, Danska

Tip BC9:

Finska, Švedska, Estonija (tip relevantan samo za fitoplankton)

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA BALTIČKO MORE

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

BC7

Njemačka

Njemačka – metoda na temelju obalnog fitoplanktona

0,8

0,6

Poljska

Poljska – metoda na temelju obalnog fitoplanktona

0,8

0,6

BC8

Danska

Danska – metoda na temelju obalnog fitoplanktona

0,8

0,6

Njemačka

Njemačka – metoda na temelju obalnog fitoplanktona

0,8

0,6

Rezultati za parametre indikativne u smislu biomase (klorofil a):

Zemlja i tip

Omjeri ekološke kvalitete

Vrijednosti (μg/l)

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

BC1

Finska (vanjska zona područja Quark)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finska (vanjska zona Botničkog zaljeva)

0,78

0,60

1,6

2,1

Švedska (vanjska zona područja Quark)

0,75

0,58

1,6

2,1

Švedska (vanjska zona Botničkog zaljeva)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estonija

0,830

0,670

2,4

3,0

Latvija

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Latvija

0,650

0,390

1,85

3,1

Litva

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danska

0,78

0,62

1,36

1,72

Švedska

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estonija

0,82

0,67

2,20

2,70

Finska

0,79

0,65

1,90

2,30

Švedska

0,80

0,67

1,50

1,80

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA BALTIČKO MORE

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

BC3

Estonija

EPI – Estonski indeks fitobentosa u obalnim vodama (makroalge i angiospermi)

0,98

0,86

Finska

Granica dubine smeđih algi (makroalge)

0,92

0,79

BC4

Estonija

EPI – Estonski indeks fitobentosa (makroalge i angiospermi)

0,91

0,70

Latvija

PEQI – Indeks ekološke kvalitete na temelju fitobentosa

0,90

0,75

BC5

Latvija

MDFLD – najveća dubina na kojoj je raširena crvena alga Furcellaria lumbricalis (makroalga)

0,90

0,75

Litva

MDFLD – najveća dubina na kojoj je raširena crvena alga Furcellaria lumbricalis (makroalga) u Litvi

0,84

0,68

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA BALTIČKO MORE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

BC1

Finska

BBI – Finski bentički indeks za bočatu vodu

0,96

0,56

Švedska

BQI – Švedski multimetrijski indeks biološke kvalitete (fauna u mekom sedimentu)

0,77

0,31

BC3

Estonija

ZKI – Estonski indeks makrozoobentičke zajednice u obalnim vodama

0,39

0,24

Finska

BBI – Finski bentički indeks za bočatu vodu

0,94

0,56

BC5

Latvija

BQI – Indeks bentičke kvalitete

0,87

0,61

Litva

BQI – Litavski indeks bentičke kvalitete

0,94

0,81

BC6

Danska

Danski indeks kvalitete, verzija 2. (DKI ver2)

0,84

0,68

Švedska

BQI – Švedski multimetrijski indeks biološke kvalitete (fauna u mekom sedimentu)

0,76

0,27

BC7

Njemačka

MarBIT – Alat za određivanje biotičkog indeksa mora

0,60

Poljska

Procjena biološkog elementa kvalitete b-makrozoobentosa s pomoću multimetrijskog indeksa

0,58

BC8

Danska

Danski indeks kvalitete, verzija 2. (DKI ver2)

0,86

0,72

Njemačka

MarBIT – Alat za određivanje biotičkog indeksa mora

0,80

0,60

Kategorija vode

Obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Sjeveroistočni Atlantik

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija

Slanost (psu)

Raspon plime i oseke (m)

Dubina (m)

Brzina morske struje (u čvorovima) Izloženost

Miješanje

Vrijeme zadržavanja

Tip oportunističkih makroalgi cvjetnica, morske trave, slanih močvara i faune bentičkih beskralježnjaka

NEA 1/26

Otvoreni ocean ili zatvorena mora, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke

< 30

Mezoplima 1 – 5

< 30

Srednje 1 – 3

Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje

Dani (do tjedni u Waddenskom moru)

Podtipovi za međuplimne makroalge

NEA 1/26 A2

Otvoreni ocean, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke, umjerene temperature (uglavnom > 13 oC) i visokog zračenja (uglavnom PAR > 29 Mol/m2 dnevno)

> 30

Mezoplima 1 – 5

< 30

Srednje 1 – 3

Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

NEA 1/26 B21

Otvoreni ocean ili zatvorena mora, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke, hladne vode (uglavnom < 13 oC) i srednje zračenje (uglavnom PAR < 29 Mol/m2 dnevno)

> 30 Uglavnom mezoplima 1 – 5 < 30

Srednje 1 – 3 Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

Podtipovi za fitoplakton

NEA 1/26a

Otvoreni ocean, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke

> 30 Mezoplima 1 – 5 < 30

Srednja 1 – 3 Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

NEA 1/26b

Zatvorena mora, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke

> 30 Mezoplima 1 – 5 < 30

Srednje 1 – 3 Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

NEA 1/26c

Zatvorena mora, izložene ili zaklonjene vode, djelomično stratificirane

> 30 Mikroplima/mezoplima < 1 – 5 < 30

Srednje 1 – 3 Izložene ili zaklonjene

Djelomična stratifikacija Dani do tjedni

NEA 1/26d

Skandinavska obala, izložene ili zaklonjene vode, plitke

> 30 Mikroplima < 1 < 30

Niska < 1 Izložene ili umjereno izložene

Djelomična stratifikacija Dani do tjedni

NEA 1/26e

Područja s uzlaznim strujama, izložene ili zaklonjene vode, euhaline, plitke

> 30 Mezoplima < 1 < 30

Srednje 1 – 3 Izložene ili zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

Tip fitoplanktona, makroalgi, morske trave, slanih močvara i faune bentičkih beskralježnjaka

NEA 5

Helgoland (Njemački zaljev), stjenovit, izložen i djelomično stratificiran

> 30

Mezoplima

< 30

Srednje 1 – 3 Izložene

Djelomična stratifikacija Dani

NEA 3/4

Polihaline, izložene ili umjereno izložene vode (tip Waddenskog mora)

Polihalina 18 – 30 Mezoplima 1 – 5 < 30

Srednje 1 – 3 Izložene ili umjereno izložene

Potpuno miješanje Dani

NEA 7

Sustavi dubokih fjordova i slanih jezera

> 30 Mezoplima 1 – 5 > 30

Niska < 1 Zaklonjene

Potpuno miješanje Dani

NEA 8a

Tip unutarnjeg luka Skagerraka, polihaline vode, mikroplima, umjereno izložene, plitke

Polihalina 25 – 30 Mikroplima < 1 > 30

Niska < 1 Umjereno izložene

Potpuno miješanje Dani do tjedni

NEA 8b

Tip unutarnjeg luka Skagerraka, polihaline vode, mikroplima, umjereno zaklonjene, plitke

Polihalina 10 – 30 Mikroplima < 1 < 30

Niska < 1 Zaklonjene do umjereno izložene

Djelomična stratifikacija Dani do tjedni

NEA 9

Fjord s plitkim pragom u ušću i vrlo velikom maksimalnom dubinom u središnjem bazenu sa slabom razmjenom dubinske vode

Polihalina 25 – 30 Mikroplima < 1 > 30

Niska < 1 Zaklonjene

Djelomična stratifikacija Tjedni

NEA 10

Tip unutarnjeg luka Skagerraka, polihaline vode, mikroplima, izložene, duboke

Polihalina 25 – 30 Mikroplima < 1 > 30

Niska < 1 Izložene

Djelomična stratifikacija Dani

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip NEA1/26 oportunističkih makroalgi cvjetnica, morske trave, slanih močvara i faune bentičkih beskralježnjaka Belgija, Francuska, Njemačka, Danska, Irska, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina

Tip NEA1/26 A2 međuplimne makroalge: Francuska, Španjolska, Portugal

Tip NEA1/26 B21 međuplimne makroalge: Francuska, Irska, Norveška, Ujedinjena Kraljevina

Tip NEA1/26a fitoplankton: Španjolska, Francuska, Irska, Norveška, Ujedinjena Kraljevina

Tip NEA1/26b fitoplankton: Belgija, Francuska, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina

Tip NEA1/26c fitoplankton: Njemačka, Danska

Tip NEA1/26d fitoplankton: Danska

Tip NEA1/26e fitoplankton: Portugal, Španjolska

Tip NEA 5: Njemačka

Tip NEA3/4: Njemačka, Nizozemska

Tip NEA7: Norveška, Ujedinjena Kraljevina

Tip NEA8a: Norveška, Švedska

Tip NEA8b: Danska, Švedska

Tip NEA9: Norveška, Švedska

Tip NEA10: Norveška, Švedska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametar koji je pokazatelj biomase (klorofil a)

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete i vrijednosti parametara

Vrijednosti parametara izražene su u μg/l kao vrijednost 90-tog percentila izračunana tijekom utvrđene sezone rasta u razdoblju od šest godina.

Zemlja i tip

Omjeri ekološke kvalitete

Vrijednosti (μg/l)

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

NEA 1/26a

Francuska

0,76

0,33

4,40

10,00

Irska

0,82

0,60

9,90

15,00

Norveška

0,67

0,33

2,50

5,00

Španjolska (istočna obala Kantabrije)

0,67

0,33

1,50

3,00

Španjolska (zapadno-središnja obala Kantabrije)

0,67

0,33

3,00

6,00

Španjolska (obala zaljeva Cadiz)

0,67

0,33

5,00

10,00

Ujedinjena Kraljevina

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgija

0,80

0,67

12,50

15,00

Francuska

0,67

0,44

10,00

15,00

Nizozemska

0,67

0,44

10,00

15,00

Ujedinjena Kraljevina (jug)

0,82

0,63

9,80

14,30

Ujedinjena Kraljevina (sjever)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Njemačka

0,67

0,44

5,0

7,5

Danska

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugal (pirenejske snažne uzlazne struje – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugal (uzlazne struje – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Španjolska (uzlazne struje na zapadnoj pirenejskoj obali)

0,67

0,44

6,00

9,00

Španjolska (uzlazne struje na zapadnoj pirenejskoj obali – rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Njemačka (Ems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Njemačka (Vadensko more)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nizozemska (Ems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nizozemska (Vadensko more)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nizozemska (Sjeverno more)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norveška

0,79

0,57

3,95

5,53

Švedska

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Øresund)

Danska

0,79

0,59

1,22

1,63

Švedska

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat i Veliki Belt)

Danska

0,83

0,64

1,22

1,58

Švedska

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norveška

0,76

0,43

3,92

6,90

Švedska

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norveška

0,73

0,49

3,53

5,26

Švedska

0,71

0,46

1,39

2,14

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Makroalge

Međuplimne ili podplimne makroalge na stjenovitom dnu

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip NEA1/26 A2 međuplimne makroalge

Francuska

CCO – pokrivne, karakteristične vrste, oportunističke vrste na međuplimnom stjenovitom dnu

0,80

0,60

Portugal

PMarMAT – Alat za procjenu morskih makroalgi

0,80

0,61

Španjolska

CFR – Kvaliteta stjenovitog dna

0,81

0,60

Španjolska

RICQI – Indeks kvalitete zajednica na međuplimnom stjenovitom dnu

0,82

0,60

Španjolska

RSL – Skraćeni popis vrsta

0,75

0,48

Tip NEA1/26 B21 međuplimne makroalge

Irska

RSL – Skraćeni popis vrsta za stjenovitu obalu

0,80

0,60

Norveška

RSLA – Skraćeni popis vrsta za stjenovitu obalu s količinom

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

RSL – Skraćeni popis vrsta za stjenovitu obalu

0,80

0,60

Tip NEA7 međuplimne makroalge

 

Norveška

RSLA – Skraćeni popis vrsta za stjenovitu obalu s količinom

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

RSL – Skraćeni popis vrsta za stjenovitu obalu

0,80

0,60

Tip NEA8a/9/10 podplimne makroalge

Norveška

MSMDI – Multimetrijski indeks vrsta prema maksimalnoj dubini

0,80

0,60

Švedska

MSMDI – Multimetrijski indeks vrsta prema maksimalnoj dubini

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Makroalge

Međuplimne makroalge cvjetnice na mekom dnu, pokazuje količinu

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip NEA 1/26

Njemačka

OMAI – pokrivenost/površina prekrivena makroalgama na mekom sedimentu, međuplimno u obalnim vodama

0,78

0,59

Francuska

CWOGA – procjena cvjetanja makroalgi

0,825

0,617

Irska

Alat OGA – količina oportunističkih zelenih makroalgi

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

OMBT – alat za procjenu cvjetanja oportunističkih makroalgi

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Angiospermi

Morske trave

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip NEA 1/26

Njemačka

SG – alat za procjenu međuplimne morske trave u obalnim i prijelaznim vodama

0,80

0,60

Francuska

SBQ – kvaliteta dna s morskim travama u obalnim i prijelaznim vodnim tijelima

0,80

0,645

Irska

Alat za procjenu međuplimnih morskih trava

0,80

0,61

Nizozemska

SG – praćenje dna prema vrsti vode s pomoću fotografija iz zraka, snimanja situacije i određivanja površine i gustoće prema vrstama

0,80

0,60

Portugal

SQI – Indeks kvalitete morske trave

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

Alat za procjenu međuplimnih morskih trava

0,80

0,61

Tip NEA 3/4

Njemačka

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nizozemska

SG – praćenje dna prema vrsti vode s pomoću fotografija iz zraka, snimanja situacije i određivanja površine i gustoće prema vrstama

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip NEA 1/26

Belgija

BEQI – Indeks kvalitete bentičkog ekosustava

0,80

0,60

Danska

Danski indeks kvalitete (DKI)

0,80

0,60

Njemačka

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,85

0,70

Francuska

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,77

0,53

Irska

IQI – Indeks kvalitete faune u sedimentu

0,75

0,64

Nizozemska

BEQI2 – Indeks kvalitete bentičkog ekosustava br. 2

0,80

0,60

Norveška

NQI – Norveški indeks kvalitete

0,72

0,63

Portugal

BAT – Alat za procjenu bentičkog ekosustava

0,79

0,58

Španjolska

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,77

0,63

Ujedinjena Kraljevina

IQI – Indeks kvalitete faune u sedimentu

0,75

0,64

Tip NEA 3/4

Njemačka

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,85

0,70

Nizozemska

BEQI2 – Indeks kvalitete bentičkog ekosustava br. 2

0,80

0,60

Tip NEA 7

Norveška

NQI – Norveški indeks kvalitete

0,72

0,63

Ujedinjena Kraljevina

IQI – Indeks kvalitete faune u sedimentu

0,75

0,64

Tip NEA 8b

Danska

Danski indeks kvalitete (DKI)

0,84

0,68

Švedska

BQI – Švedski multimetrijski indeks biološke kvalitete (fauna u mekom sedimentu)

0,71

0,54

Tip NEA 8a/9/10

Norveška

NQI – Norveški indeks kvalitete

0,82

0,63

Švedska

BQI – Švedski multimetrijski indeks biološke kvalitete (fauna u mekom sedimentu)

0,71

0,54

Kategorija vode

Obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemno more

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija (samo za fitoplankton)

Za bentičku faunu beskralježnjaka, makroalge i morske trave rezultati interkalibracije odnose se na cijelo područje Sredozemnog mora određene zemlje.

Tip

Opis

Gustoća (kg/m3)

Prosječna godišnja slanost (psu)

Tip I.

Izrazit utjecaj dotoka slatke vode

< 25

< 34,5

Tip II.A, II.A Jadransko more

Umjeren utjecaj dotoka slatke vode (kontinentalni utjecaj)

25 – 27

34,5  – 37,5

Tip III.W

Kontinentalna obala, bez utjecaja slatke vode (Zapadni bazen)

> 27

> 37,5

Tip III.E

Bez utjecaja slatke vode (Istočni bazen)

> 27

> 37,5

Tip otoci-W*

Otočna obala (Zapadni bazen)

Cijeli raspon

Cijeli raspon

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Tip I.:

Francuska, Italija

Tip II.A:

Francuska, Španjolska, Italija

Tip II.A Jadransko more:

Italija, Slovenija

Tip otoci-W* (ne postoje granice za ovaj tip, a interkalibracija nije moguća zbog opravdanih razloga):

Francuska, Španjolska, Italija

Tip III.W:

Francuska, Španjolska, Italija

Tip III.E:

Grčka, Cipar

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNO MORE

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametar koji je pokazatelj biomase (klorofil a)

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete i vrijednosti parametara

Vrijednosti parametara izražene su u μg/l klorofila a za 90-ti percentil izračunan tijekom godine u razdoblju od najmanje pet godina.

Zemlja i tip

Omjeri ekološke kvalitete

Vrijednosti (μg/l)

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Tip IIA

Francuska

0,67

0,37

1,92

3,50

Španjolska

0,67

0,37

1,92

3,50

Tip IIA Jadransko more

Hrvatska

0,82

0,61

1,70

4,00

Italija

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenija

0,82

0,61

1,70

4,00

Tip IIIW

Francuska

0,67

0,42

1,18

1,89

Španjolska

0,67

0,42

1,18

1,89

Tip IIIE

Cipar

0,66

0,37

0,29

0,53

Grčka

0,66

0,37

0,29

0,53

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNO MORE

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Makroalge

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Sljedeći se rezultati odnose na gornju infralitoralnu zonu (dubina 3,5 – 0,2 m) u stjenovitom obalnom pojasu:

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Cipar

EEI-c – Indeks ekološke procjene

0,76

0,48

Francuska

CARLIT – Kartografija litoralnih i gornjih podlitoralnih zajednica u stjenovitoj obalnoj zoni

0,75

0,60

Grčka

EEI-c – Indeks ekološke procjene

0,76

0,48

Hrvatska

CARLIT – Kartografija litoralnih i gornjih podlitoralnih zajednica u stjenovitoj obalnoj zoni

0,75

0,60

Italija

CARLIT – Kartografija litoralnih i gornjih podlitoralnih zajednica u stjenovitoj obalnoj zoni

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Kartografija litoralnih i gornjih podlitoralnih zajednica u stjenovitoj obalnoj zoni

0,75

0,60

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Španjolska

CARLIT – Kartografija litoralnih i gornjih podlitoralnih zajednica u stjenovitoj obalnoj zoni

0,75

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNO MORE

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Angiospermi

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Hrvatska

POMI – Posidonia oceanica, multivarijacijski indeks

0,775

0,55

Cipar

PREI – Posidonia oceanica, brzi i jednostavni indeks

0,775

0,55

Francuska

PREI – Posidonia oceanica, brzi i jednostavni indeks

0,775

0,55

Italija

PREI – Posidonia oceanica, brzi i jednostavni indeks

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica, brzi i jednostavni indeks

0,775

0,55

Španjolska

POMI – Posidonia oceanica, multivarijacijski indeks

0,775

0,55

Španjolska

Valencian-CS

0,775

0,55

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNO MORE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Biološki element kvalitete

 

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Italija

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,81

0,61

Slovenija

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cipar

Bentiks

0,75

0,58

Francuska

AMBI

0,83

0,58

Grčka

Bentiks

0,75

0,58

Španjolska

BOPA

0,95

0,54

Španjolska

MEDOCC

0,73

0,47

Kategorija vode

Obalne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Crno more

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Opis

CW-BL1

Mezohalino more, mikroplima (< 1 m), plitko (< 30 m), umjereno do iznimno izloženo, miješani supstrat (sitni pijesak u slučaju zoobentosa)

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija: Bugarska i Rumunjska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA CRNO MORE

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

IBI

0,80

0,63

Rumunjska

IBI

0,80

0,63

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA CRNO MORE

Biološki element kvalitete

Makroalge i angiospermi

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

EI – Ekološki indeks

0,837

0,644

Rumunjska

EI – Ekološki indeks

0,837

0,644

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA CRNO MORE

Biološki element kvalitete

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Bugarska

M-AMBI(n) – Normalizirani multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,90

0,68

Rumunjska

M-AMBI(n) – Normalizirani multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,90

0,68

Kategorija vode

Prijelazne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Geografska interkalibracijska skupina Baltičko more

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Površinska slanost psu

Slanost na dnu (psu)

Izloženost

Broj dana prekrivenosti ledom

Druge karakteristike

BT1

0 – 8 Oligohalina

0 – 8

Vrlo zaklonjene

Poljska laguna Vistula i litvanska Kuronska laguna

Zemlje kojima su zajednički tipovi za koje je provedena interkalibracija:

Litva i Poljska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA BALTIČKO MORE

Biološki element kvalitete

Fitoplankton

Rezultati za parametar koji je pokazatelj biomase (klorofil a)

Sljedeći se rezultati odnose na ljetni prosjek svibanj/lipanj – rujan

Zemlja

Omjeri ekološke kvalitete

Vrijednosti (μg/l)

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Litva

0,83

0,57

31,70

46,60

Poljska

0,77

0,61

33,46

42,20

Kategorija vode

Prijelazne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Sjeveroistočni Atlantik

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Tip

Karakterizacija

Slanost (psu),

Raspon plime i oseke (m), Dubina (m)

Brzina morske struje (u čvorovima), Izloženost

Miješanje

Vrijeme zadržavanja

NEA 11

Prijelazne vode

0 – 35 Mikro do makroplima < 30

Varijabilna Zaklonjeno ili umjereno izloženo

Djelomično trajno stratificirano Dani do tjedni

Zemlje kojima je zajednički tip za koji je provedena interkalibracija:

Belgija, Francuska, Irska, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina

Opis uobičajenih interkalibracijskih podtipova za biološki element kvalitete Fauna bentičkih beskralježnjaka:

Podtip

Karakterizacija

Države članice kojima je zajednički podtip

A

Lagune

Irska, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina

B

Slatkovodna tijela – oligohalina voda, srednji protok rijeka

Irska, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina

C

Mezoplimni estuarij s nepravilnim protokom rijeka

Portugal, Španjolska

D

Veliki estuariji

Irska, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina

E

Estuarij male do srednje veličine s > 50 % mezoplimnog područja

Irska, Njemačka, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina

F

Estuarij male do srednje veličine s < 50 % mezoplimnog područja

Irska, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Fitoplankton

Fitoplankton:

parametar koji je pokazatelj biomase (klorofil a)

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete i vrijednosti parametara

Vrijednosti parametara izražene su u μg/izmjereno kao nacionalna vrijednost mjerenja klorofila a izračunana u razdoblju od šest godina. Za nacionalno mjerenje u Francuskoj, Nizozemskoj, Portugalu i Španjolskoj obično se upotrebljava mjera od P90 Chl-a s pragovima prilagođenima slanosti; Irska upotrebljava kombinaciju mjere P90 Chl-a i srednjih vrijednosti, dok Ujedinjena Kraljevina upotrebljava metriku koja se temelji na zbroju prelazaka određenih statističkih mjera. Za Ujedinjenu Kraljevinu vrijednosti P90 izračunane su samo za potrebe interkalibracije.

Zemlja

Omjeri ekološke kvalitete

Vrijednosti (μg/l)

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Francuska

0,67

0,397

5,33

8,88

Irska

0,80

0,60

12,96

25,96

Nizozemska

0,80

0,60

12,00

18,00

Sjever Portugala

0,667

0,467

10,000

14,288

Španjolska – estuariji središnje Kantabrije i Galicije – zona miješanja (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Španjolska – estuariji središnje Kantabrije i Galicije – euhalina voda (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Španjolska – estuariji istočne Kantabrije – euhalina voda (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Španjolska – estuariji istočne Kantabrije – polihalina voda (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Španjolska – estuariji istočne Kantabrije – mezohalina voda (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Španjolska – estuariji istočne Kantabrije – oligohalina voda (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Španjolska – estuariji zaljeva Cádiz – zona miješanja (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Španjolska – estuariji zaljeva Cádiz – euhalina voda (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Ujedinjena Kraljevina

0,80

0,60

10,00

15,00

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Makroalge

Međuplimne makroalge cvjetnice na mekom dnu, pokazuje količinu

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Francuska

TWOGA – procjena cvjetanja makroalgi

0,80

0,60

Irska

Alat OGA – količina oportunističkih zelenih makroalgi

0,80

0,60

Ujedinjena Kraljevina

OMBT – alat za procjenu cvjetanja oportunističkih makroalgi

0,80

0,60

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Angiospermi

Morske trave

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Njemačka

SG – alat za procjenu međuplimne morske trave u obalnim i prijelaznim vodama

0,80

0,60

Francuska

SBQ – kvaliteta dna s morskim travama u obalnim i prijelaznim vodnim tijelima

0,80

0,645

Irska

Alat za procjenu međuplimnih morskih trava

0,80

0,61

Nizozemska

SG – praćenje dna prema vrsti vode s pomoću fotografija iz zraka, snimanja situacije i određivanja površine i gustoće prema vrstama

0,80

0,60

Portugal

SQI – Indeks kvalitete morske trave

0,800

0,600

Ujedinjena Kraljevina

Alat za procjenu međuplimnih morskih trava

0,80

0,61

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Makroalge i angiospermi

Biološki podelement kvalitete

Angiospermi

Slane močvare

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Španjolska – Kantabrija

AQI – Indeks kvalitete angiosperma

0,88

0,73

Portugal

AQuA – Indeks za procjenu kvalitete angiosperma

0,800

0,600

Ujedinjena Kraljevina

SM – Alat za slane močvare Ujedinjene Kraljevine

0,800

0,600

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Fauna bentičkih beskralježnjaka

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Podtip D

Njemačka

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,850

0,700

Nizozemska

BEQI2 – Indeks kvalitete bentičkog ekosustava br. 2

0,800

0,600

Španjolska

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,770

0,530

Portugal

BAT – Alat za procjenu bentičkog ekosustava

0,838

0,582

Podtip E

Španjolska

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,770

0,530

Španjolska

QSB – Kvaliteta mekog dna

0,800

0,600

Podtip F

Španjolska

M-AMBI – Multivarijacijski AZTI-jev morski biotički indeks

0,770

0,530

Portugal

BAT – Alat za procjenu bentičkog ekosustava

0,806

0,580

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SJEVEROISTOČNI ATLANTIK

Biološki element kvalitete:

Riblja fauna

Rezultati:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Belgija

EBI – Biotički indeks za estuarij Zeeschelde

0,850

0,615

Francuska

ELFI – Indeks riba za estuarije i lagune

0,910

0,675

Njemačka

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irska

TFCI – Indeks klasifikacije riba u prijelaznim vodama

0,810

0,580

Irska

EMFI – Multimetrijski indeks riba za područja estuarija

0,920

0,650

Nizozemska

FAT – TW – WFD Indeks riba za prijelazne vode, tip O2

0,800

0,600

Portugal

EFAI – Indeks procjene riba u estuarijima

0,865

0,700

Španjolska

AFI – AZTI-jev indeks riba

0,780

0,550

Španjolska

TFCI – Indeks klasifikacije riba u prijelaznim vodama

0,900

0,650

Ujedinjena Kraljevina

TFCI – Indeks klasifikacije riba u prijelaznim vodama

0,810

0,580

Ujedinjena Kraljevina

EMFI – Multimetrijski indeks riba za područja estuarija

0,920

0,650

Kategorija vode

Prijelazne vode

Geografska interkalibracijska skupina

Sredozemno more

Opis tipova za koje je provedena interkalibracija

Uobičajeni interkalibracijski tip

Karakteristike tipa

Države članice kojima je zajednički interkalibracijski tip

CL – oligohalina voda

Priobalne lagune (slanost < 5 psu)

Španjolska, Francuska, Italija

CL – mezohalina voda, zatvorena i poluzatvorena

Priobalne lagune (slanost 5 – 18 psu)

Španjolska (*7), Francuska (*7), Italija, Grčka

CL – polihalina voda, zatvorena i poluzatvorena

Priobalne lagune (slanost 18 – 40 psu)

Španjolska (*7), Francuska (*7), Italija, Grčka

Hiperhaline vode (slanost > 40 psu)

Hiperhaline vode (slanost > 40 psu)

Španjolska

Estuariji

Estuariji (slanog klina, eng. salt wedge)

Španjolska, Hrvatska

REZULTATI GEOGRAFSKE INTERKALIBRACIJSKE SKUPINE ZA SREDOZEMNO MORE

Biološki element kvalitete:

Fitoplankton

Fitoplankton:

omjeri ekološke kvalitete nacionalnih klasifikacijskih sustava za koje je provedena interkalibracija

Zemlja i tip

Nacionalni klasifikacijski sustavi za koje je provedena interkalibracija

Omjeri ekološke kvalitete

Granica vrlo dobro-dobro

Granica dobro-umjereno

Priobalne lagune, polihaline, zatvorene