EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Odluka (EU) 2019/46 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 (ESB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; stavljeno izvan snage 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/190


ODLUKA (EU) 2019/46 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. studenoga 2018.

o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 (ESB/2018/30)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 30.,

budući da:

(1)

Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke (ESB/2018/27) (1) propisuje prilagodbu ključa za upis kapitala Europske središnje banke (ESB) (dalje u tekstu „ključ kapitala”) u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) te s učinkom od 1. siječnja 2019. utvrđuje nove pondere dodijeljene svakoj nacionalnoj središnjoj banci (NSB) u prilagođenom ključu kapitala (dalje u tekstu „ponderi u ključu kapitala”).

(2)

Prilagodba pondera u ključu kapitala i posljedične promjene u udjelima nacionalnih središnjih banaka u upisanom kapitalu ESB-a zahtijevaju prilagodbu potraživanja koja je ESB na temelju članka 30. stavka 3. Statuta ESSB-a priznao nacionalnim središnjim bankama država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke iz europodručja”) te koja su jednaka doprinosima u deviznim pričuvama nacionalnih središnjih banaka iz europodručja ESB-u (dalje u tekstu „potraživanja”). One nacionalne središnje banke iz europodručja čija se potraživanja povećaju zbog povećanja njihovih pondera u ključu kapitala od 1. siječnja 2019. trebaju stoga obaviti kompenzacijski prijenos na ESB, a ESB treba obaviti kompenzacijski prijenos na one nacionalne središnje banke iz europodručja čija se potraživanja smanje zbog smanjenja njihovih pondera u ključu kapitala.

(3)

U skladu s općim načelima pravednosti, jednakog tretmana i zaštite opravdanih očekivanja, koja čine temelj Statuta ESSB-a, one nacionalne središnje banke iz europodručja čiji su se relativni udjeli u akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB-a povećali radi gore navedenih prilagodbi trebale bi također obaviti kompenzacijski prijenos onim nacionalnim središnjim banka iz europodručja čiji se relativni udjeli smanjuju.

(4)

Odgovarajući ponderi u ključu kapitala za svaku nacionalnu središnju banku iz europodručja do 31. prosinca 2018. te s učinkom od 1. siječnja 2019. trebali bi biti izraženi kao postotak ukupnog kapitala ESB-a, upisanog od strane svih nacionalnih središnjih banaka iz europodručja radi izračuna prilagodbe vrijednosti udjela svake nacionalne središnje banke iz europodručja u akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB-a.

(5)

U skladu s tim, potrebno je donijeti novu odluku ESB-a radi stavljanja izvan snage Odluke ESB/2013/26 (2),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a)

„akumulirana vrijednost vlasničkog kapitala” znači ukupne pričuve ESB-a, revalorizacijski računi i rezervacije jednake pričuvama u skladu s izračunom ESB-a od 31. prosinca 2018. Pričuve ESB-a i te rezervacije jednake pričuvama uključuju, bez ograničenja općenitog značenja akumulirane vrijednosti vlasničkog kapitala, fond opće pričuve i rezervacije za tečajni rizik, kamatni rizik, kreditnih rizik i rizik cijene zlata.

(b)

„datum prijenosa” znači drugi radni dan nakon što Upravno vijeće odobri financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2018.

Članak 2.

Doprinos pričuvama i rezervacijama ESB-a

1.   Ako se udio pojedine nacionalne središnje banke iz europodručja u akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala poveća zbog povećanja njezinog pondera u ključu kapitala s učinkom od 1. siječnja 2019., ta nacionalna središnja banka iz europodručja prenosi na datum prijenosa ESB-u iznos određen u skladu sa stavkom 3.

2.   Ako se udio pojedine nacionalne središnje banke iz europodručja u akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala smanji zbog smanjenja njezinog pondera u ključu kapitala s učinkom od 1. siječnja 2019., ta nacionalna središnja banka iz europodručja prima na datum prijenosa od ESB-a iznos određen u skladu sa stavkom 3.

3.   Na dan ili prije dana na koji Upravno vijeće odobri financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2018., ESB izračunava i potvrđuje svakoj nacionalnoj središnjoj banci iz europodručja iznos koji ta nacionalna središnja banka iz europodručja prenosi ESB-u, u slučaju kada se primjenjuje stavak 1., ili iznos koji ta nacionalna središnja banka iz europodručja prima od ESB-a, u slučaju kada se primjenjuje stavak 2. Uz primjenu zaokruživanja, svaki se preneseni ili primljeni iznos izračunava tako da se akumulirana vrijednost vlasničkog kapitala pomnoži s apsolutnom razlikom između pondera u ključu kapitala svake nacionalne središnje banke iz europodručja na dan 31. prosinca 2018. i njezinim ponderom u ključu kapitala s učinkom od 1. siječnja 2019. te se rezultat podijeli sa 100.

4.   Svaki iznos opisan u stavku 3. dospijeva u eurima na dan 1. siječnja 2019., ali se stvarno prenosi na datum prijenosa.

5.   Na datum prijenosa nacionalna središnja banka iz europodručja ili ESB koji mora prenijeti iznos u skladu sa stavkom 1. ili stavkom 2. također zasebno prenosi kamate koje u razdoblju od 1. siječnja 2019. do datuma prijenosa dospijevaju na odgovarajuće iznose koje duguju nacionalna središnja banka iz europodručja i ESB. Prenositelji i primatelji tih kamata isti su kao i prenositelji i primatelji iznosa na koje se kamate obračunavaju.

6.   Ako je akumulirana vrijednost vlasničkog kapitala manja od nule, iznosi koji se moraju prenijeti ili primiti na temelju stavaka 3. i 5. namiruju se u suprotnom smjeru od onog navedenog u stavcima 3. i 5.

Članak 3.

Prilagodba potraživanja koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama

1.   Potraživanja nacionalnih središnjih banaka iz europodručja prilagođavaju se s učinkom od 1. siječnja 2019. u skladu s njihovim prilagođenim ponderima u ključu kapitala. Vrijednost potraživanja nacionalnih središnjih banaka iz europodručja s učinkom od 1. siječnja 2019. prikazana je u trećem stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Smatra se da je svaka nacionalna središnja banka iz europodručja, na temelju ove odredbe te bez daljnjih formalnosti ili potrebe za drugim aktima, 1. siječnja 2019. prenijela ili primila apsolutnu vrijednost potraživanja u eurima koja je navedena pokraj njezina naziva u četvrtom stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci, pri čemu se „–” odnosi na potraživanje koje nacionalna središnja banka iz europodručja prenosi ESB-u, a „+” na potraživanje koje ESB prenosi nacionalnoj središnjoj banci iz europodručja.

3.   Prvog radnog dana Transeuropskog automatiziranog sustava ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) nakon 1. siječnja 2019., svaka nacionalna središnja banka iz europodručja prenosi ili prima apsolutnu vrijednost iznosa u eurima koji je naveden pokraj njezina naziva u četvrtom stupcu tablice u Prilogu ovoj Odluci, pri čemu se „+” odnosi na iznos koji nacionalna središnja banka iz europodručja prenosi ESB-u, a „–” na iznos koji ESB prenosi nacionalnoj središnjoj banci iz europodručja.

4.   Na prvi radni dan sustava TARGET2 nakon 1. siječnja 2019., nacionalna središnja banka iz europodručja ili ESB koji mora prenijeti iznos temeljem stavka 3., odvojeno prenosi i kamate obračunate za razdoblje od 1. siječnja 2019. do datuma prijenosa na odgovarajuće iznose koje duguju nacionalna središnja banka iz europodručja ili ESB. Prenositelji i primatelji tih kamata isti su kao i prenositelji i primatelji iznosa na koje se kamate obračunavaju.

Članak 4.

Opće odredbe

1.   Kamate koje dospijevaju u skladu s člankom 2. stavkom 5. i člankom 3. stavkom 4. izračunavaju se dnevno primjenom metode stvarnog broja dana/360 dana, po stopi jednakoj posljednjoj dostupnoj graničnoj kamatnoj stopi koju je Eurosustav upotrijebio u svojim aukcijama za glavne operacije refinanciranja.

2.   Svaki prijenos u skladu s člankom 2. stavcima 1., 2. i 5. te člankom 3. stavcima 3. i 4. provodi se zasebno preko sustava TARGET2.

3.   ESB i nacionalne središnje banke iz europodručja koji su obvezni provesti prijenose iz stavka 2. obvezni su pravodobno navesti potrebne upute za propisno i pravodobno provođenje spomenutih prijenosa.

Članak 5.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.

2.   Odluka ESB/2013/26 stavlja se van snage s učinkom od 1. siječnja 2019.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2013/26 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. studenoga 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27) (vidjeti stranicu 178 ovoga Službenog lista).

(2)  Odluka ESB/2013/26 od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama (SL L 16, 21.1.2014., str. 47.).


PRILOG

POTRAŽIVANJA KOJA SU JEDNAKA DEVIZNIM PRIČUVAMA PRENESENIMA ESB-u

Nacionalna središnja banka iz europodručja

Potraživanje koje je jednako deviznim pričuvama prenesenima ESB-u, na dan 31. prosinca 2018.

(EUR)

Potraživanje koje je jednako deviznim pričuvama prenesenima ESB-u, s učinkom od 1. siječnja 2019.

(EUR)

Iznos prijenosa

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de Espańa

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Ukupno  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Zbog zaokruživanja ukupni iznosi ne moraju odgovarati zbroju svih prikazanih brojki.


Top