EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Odluka (EU) 2018/546 Europske središnje banke od 15. ožujka 2018. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/105


ODLUKA (EU) 2018/546 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. ožujka 2018.

o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o regulatornom kapitalu (ESB/2018/10)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3., i članke 28., 29., 77. i 78.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (2), a posebno njezin članak 4. stavak 1. točku (d),

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (3), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka (ESB), kao tijelo nadležno za značajne nadzirane subjekte, odgovorna je za ocjenjivanje ispunjavaju li izdanja instrumenata redovnog osnovnog kapitala kriterije navedene u Uredbi (EU) br. 575/2013. Značajni nadzirani subjekti mogu raspoređivati instrumente kapitala kao instrumente redovnog osnovnog kapitala tek nakon što dobiju prethodno odobrenje ESB-a.

(2)

Kao što je određeno trećim podstavkom članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) je sastavilo i redovito održava popis svih vrsta instrumenata koji ispunjavaju uvjete za instrumente redovnog osnovnog kapitala. Uključivanje određene vrsta instrumenta na popis EBA-e podrazumijeva da taj instrument ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 28. ili, ovisno o slučaju, u članku 29. Uredbe (EU) br. 575/2013. Imajući u vidu preispitivanje vrste instrumenata od strane nadležnih tijela, a nakon 28. lipnja 2013. od strane EBA-e, te javnu narav i redovita ažuriranja popisa EBA-e, upotreba tog popisa je prikladna kod utvrđivanja opsega prenošenja ovlasti za donošenje odluka u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(3)

U skladu s uvodnom izjavom 75. Uredbe (EU) br. 575/2013, ta Uredba ne sprječava nadležna tijela da primjenjuju postupke prethodnog odobrenja u vezi s ugovorima koji uređuju instrumente dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala. Prema tome, zakoni nekih država članica uspostavljaju takve postupke za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili instrumente dopunskog kapitala. ESB je tijelo nadležno za davanje tog odobrenja značajnim nadziranim subjektima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(4)

ESB je također odgovoran, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1024/2013, za davanje prethodnog odobrenja značajnim nadziranim tijelima, za smanjenje, otkup ili ponovnu kupnju instrumenata redovnog osnovnog kapitala, koja su ta tijela izdala u skladu s nacionalnim pravom, i da izvrše opcije kupnje, otkupa, otplate ili ponovne kupnje instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili instrumenata dopunskog kapitala, prije datuma njihovog dospijeća.

(5)

Kada ESB ocjenjuje zahtjeve značajnih nadziranih subjekata za donošenje prethodnog odobrenja za smanjenje regulatornog kapitala, primjenjuje članak 78. Uredbe (EU) br. 575/2013 i odjeljak 2. poglavlja IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 241/2014 (4).

(6)

Od ESB-a kao nadležnog tijela svake godine se zahtijeva donošenje značajnog broja odluka o regulatornom kapitalu. Radi olakšavanja postupka donošenja odluka, potrebna je odluka o prenošenju ovlasti u odnosu na donošenje takvih odluka. Sud Europske unije prepoznao je da je prenošenje ovlasti neophodno radi omogućavanja instituciji od koje se zahtijeva donošenje značajnog broja odluka da obavlja svoje dužnosti. Slično tomu, Sud Europske unije prepoznao je potrebu osiguravanja da tijela nadležna za donošenje odluka mogu djelovati po načelu svojstvenom svim institucionalnim sustavima (5).

(7)

Prenošenje ovlasti za donošenje odluka trebalo bi biti ograničeno i razmjerno, a opseg prenošenja treba biti jasno utvrđen.

(8)

Odluka (EU) 2017/933 (ESB/2016/40) utvrđuje postupak koji je potrebno poštovati za donošenje odluka o prenošenju ovlasti u vezi s nadzorom i osobe kojima se mogu prenijeti ovlasti za donošenje odluka. Ta odluka ne utječe na izvršavanje ESB-ovih nadzornih zadaća i bez utjecaja je na nadležnost Nadzornog odbora za predlaganje potpunih nacrta odluka Upravnom vijeću.

(9)

Kada nisu ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su utvrđeni u ovoj Odluci, odluke je potrebno donijeti u skladu s postupkom neisticanja prigovora iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člankom 13.g Odluke ESB/2004/2 (6). Nadalje, ako voditelji radnih jedinica imaju nedoumica o tome jesu li ispunjeni kriteriji procjene za oduke o regulatornom kapitalu zbog nedovoljnih informacija koje je dostavilo nacionalno nadležno tijelo ili zbog složenosti procjene, trebalo bi također koristiti postupak neisticanja prigovora.

(10)

Nadzorne odluke ESB-a mogu biti podvrgnute administrativnom preispitivanju u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 1024/2013, a kako je dalje utvrđeno Odlukom ESB/2014/16 (7). U slučaju takvog administrativnog preispitivanja, Nadzorni odbor trebao bi uzeti u obzir mišljenje Administrativnog odbora za preispitivanja i dostaviti novi nacrt odluke Upravnom vijeću na donošenje u skladu s postupkom neisticanja prigovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„odluka o regulatornom kapitalu” znači odluka ESB-a o prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenta kao instrumenta redovnog osnovnog kapitala, instrumenta dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala te odluka o smanjenju regulatornog kapitala;

2.

„smanjenje regulatornog kapitala” znači svaka radnja određena u članku 77. Uredbe (EU) br. 575/2013;

3.

„smanjenja sa zamjenom” znači smanjenje regulatornog kapitala kako je navedeno u članku 78. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

4.

„smanjenja bez zamjene” znači smanjenje regulatornog kapitala kako je navedeno u članku 78. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

5.

„popis EBA-e” znači popis koji EBA uspostavlja, vodi i objavljuje (8) u skladu s trećim podstavkom članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, koji sadržava sve oblike instrumenata kapitala u svakoj državi članici koji ispunjavaju uvjete za instrumente redovnoga osnovnoga kapitala na temelju informacija od svakog nadležnog tijela;

6.

„instrument redovnog osnovnog kapitala”, „instrument dodatnog osnovnog kapitala” i „instrument dopunskog kapitala” znači instrument kapitala koji ispunjava uvjete za instrument redovnog osnovnog kapitala, instrument dodatnog osnovnog kapitala odnosno instrument dopunskog kapitala, u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013;

7.

„zamjenski instrument” znači instrument kapitala koji zamjenjuje instrument kapitala koji se treba smanjiti, ponovno kupiti, otkupiti ili se treba izvršiti opcija kupnje tog instrumenta u smislu članka 78. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

8.

„zamijenjeni instrument” znači instrument kapitala u odnosu na koji se provodi radnja navedena u članku 77. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koji je zamijenjen zamjenskim instrumentom kod smanjenja sa zamjenom u skladu s člankom 78. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

9.

„stopa redovnog osnovnog kapitala”, „stopa osnovnog kapitala” i „stopa ukupnog kapitala” znači stopa redovnog osnovnog kapitala, stopa osnovnog kapitala odnosno stopa ukupnog kapitala kako su navedene u članku 92. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

10.

„odluka donesena na temelju SREP-a” znači odluka donesena na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1024/2013 nakon godišnjeg postupka nadzorne provjere i ocjene u smislu članka 97. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9), a koja utvrđuje bonitetne zahtjeve;

11.

„odluka o prenošenju ovlasti” i „delegirana odluka” imaju isto značenje kao u članku 3. točkama 2. odnosno 4. Odluke (EU) 2017/933 (ESB/2016/40);

12.

„voditelji radnih jedinica” znači voditelji radnih jedinica ESB-a kojima je prenesena ovlast za donošenje odluka o regulatornom kapitalu;

13.

„postupak nepodnošenja prigovora” znači postupak utvrđen člankom 26. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i dalje razrađen u članku 13.g Odluke ESB/2004/2;

14.

„negativna odluka” znači odluka kojom se ne daje odobrenje koje zahtijeva značajni nadzirani subjekt ili kojom se to odobrenje ne daje u potpunosti. Odluka s dodatnim odredbama kao što su uvjeti ili obveze smatra se negativnom odlukom osim ako se tim dodatnim odredbama (a) osigurava da nadzirani subjekt ispunjava zahtjeve mjerodavnog prava Unije navedenog u članku 3. stavku 4., članku 4. stavku 3. i članku 5. stavku 6., a koji su dogovoreni u pisanom obliku, ili (b) samo potvrđuje jedan ili više zahtjeva koje institucija mora ispuniti u skladu s odredbama navedenim u članku 3. stavku 4., članku 4. stavku 3. i članku 5. stavku 6. ili se zahtijevaju informacije o ispunjavanju jednog ili više takvih uvjeta;

15.

„značajni nadzirani subjekt” znači značajni nadzirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (10).

Članak 2.

Prenošenje odluka o regulatornom kapitalu

1.   U skladu s člankom 4. Odluke (EU) 2017/933 (ESB/2016/40), Upravno vijeće ovime prenosi ovlast za donošenje odluka o (a) prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenata redovnog osnovnog kapitala prema članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013; (b) prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala kada se to zahtijeva na temelju nacionalnog prava; i (c) prethodnom odobrenju za smanjenje regulatornog kapitala prema članku 77. Uredbe (EU) br. 575/2013, voditeljima radnih jedinica koje je imenovao Izvršni odbor u skladu s člankom 5. te odluke.

2.   Odluke o regulatornom kapitalu navedene u stavku 1. donose se putem delegirane odluke samo ako su ispunjeni kriteriji za donošenje delegirane odluke, kako su navedeni u člancima 3., 4. i 5.

3.   Odluke o regulatornom kapitalu se ne donose putem delegirane odluke ako se zbog nedovoljnih informacija ili složenosti procjene zahtijeva da se donose temeljem postupka neisticanja prigovora.

Članak 3.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenata kao instrumenata redovnog osnovnog kapitala

1.   Odluke o raspoređivanju instrumenata kapitala kao instrumenata redovnog osnovnog kapitala donose se putem delegiranih odluka ako je vrsta instrumenata u odnosu na koje se zahtijeva prethodno odobrenje, u vrijeme kada je ESB zaprimio zahtjev, bila navedena u popisu EBA-e.

2.   Negativne odluke i odluke u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne donose se putem delegiranih odluka.

3.   Ako se, sukladno stavcima 1. i 2., odluka o raspoređivanju instrumenata regulatornog kapitala ne može donijeti putem delegirane odluke, donosi se u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

4.   Procjena raspoređivanja instrumenata kapitala kao instrumenata redovnog osnovnog kapitala donosi se u skladu s člancima 27., 28. i 29. Uredbe (EU) br. 575/2013 i člancima 4. do 11. Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014.

Članak 4.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenata kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala

1.   Kada se prema nacionalnom pravu zahtijeva prethodno odobrenje, odluke o prethodnom odobrenju za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala donose se putem delegirane odluke.

2.   Negativne odluke se ne donose putem delegiranih odluka, nego se donose u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

3.   Procjena raspoređivanja instrumenata kapitala kao instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala donosi se u skladu s člancima od 52. do 54. i člankom 63. Uredbe (EU) br. 575/2013, člancima 8. i 9. te člancima od 20. do 24.a Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014.

Članak 5.

Kriteriji za donošenje delegiranih odluka o prethodnom odobrenju za smanjenja regulatornog kapitala

1.   Odluke o prethodnom odobrenju za smanjenja regulatornog kapitala donose se putem delegirane odluke kada su ispunjenji uvjeti stavka 2. ili 3.

2.   Za smanjenja sa zamjenom, odluke se donose putem delegirane odluke:

(a)

ako zamjenski instrument predstavlja instrument redovnog osnovnog kapitala s agregiranim nominalnom iznosom koji je barem jednak nominalnom iznosu zamijenjenog instrumenta; ili

(b)

ako zamjenski instrument predstavlja instrument dodatnog osnovnog kapitala s agregiranim nominalnim iznosom koji je barem jednak nominalnom iznosu zamijenjenog instrumenta, ako zamijenjeni instrument predstavlja instrument dodatnog osnovnog kapitala; ili

(c)

ako zamjenski instrument predstavlja instrument dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala s agregiranim nominalnim iznosom koji je barem jednak nominalnom iznosu zamijenjenog instrumenta, ako zamijenjeni instrument predstavlja instrument dopunskog kapitala.

3.   Za smanjenja bez zamjene, odluke se donose putem delegirane odluke:

(a)

ako nakon smanjenja regulatorni kapital prelazi, ili se procjenjuje da će nastaviti prelaziti, tijekom najmanje tri financijske godine, nakon datuma primjene, iznos zahtjeva iz članka 92. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, regulatorni kapital koji treba držati u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013, zahtjev za kombinirani zaštitni sloj, kako je definiran u članku 128. točki 6. Direktive 2013/36/EU i uputu u sklopu drugog stupa kako je utvrđena u zadnjoj raspoloživoj odluci donesenoj na temelju SREP-a; i

(b)

ako je utjecaj smanjenja na stopu redovnog osnovnog kapitala, stopu osnovnog kapitala i stopu ukupnog kapitala ispod 100 baznih bodova.

4.   Negativne odluke se ne donose putem delegirane odluke.

5.   Ako se, sukladno stavcima od 1. do 4., odluka o regulatornom kapitalu ne može donijeti putem delegirane odluke, donosi se u skladu s postupkom neisticanja prigovora.

6.   Procjena smanjenja regulatornog kapitala donosi se u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) br. 575/2013 i odjeljkom 2. poglavlja IV. Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014.

Članak 6.

Prijelazna odredba

Ova se Odluka ne primjenjuje na slučajeve kada je zahtjev dostavljen ESB-u prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. ožujka 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(3)  SL L 141, 1.6.2017., str. 14.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (SL L 74, 14.3.2014., str. 8.).

(5)  AKZO Chemie protiv Komisije, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, stavak 37. i Carmine Salvatore Tralli protiv ESB-a, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, stavak 59.

(6)  Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 33.).

(7)  Odluka ESB/2014/16 od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (SL L 175, 14.6.2014., str. 47.).

(8)  Objavljeno na mrežnoj stranici EBA-e, www.eba.europa.eu.

(9)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(10)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


Top