EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2367

Uredba Komisije (EU) 2017/2367 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/8266

SL L 337, 19.12.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2367/oj

19.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 337/22


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2367

оd 18. prosinca 2017.

o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 68.,

budući da:

(1)

Odlukom 2014/115/EU (2) Vijeće je odobrilo Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3) sklopljenog u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Sporazum je plurilateralan instrument čija je svrha uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama. Primjenjuje se na sve ugovore o javnoj nabavi kojima vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2009/81/EZ omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, pragovi utvrđeni Direktivom 2009/81/EZ trebali bi se uskladiti s revidiranim pragovima utvrđenima u Direktivi 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4). Direktivu 2009/81/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 8. Direktive 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u točki (a) iznos „418 000 EUR” zamjenjuje se sa „443 000 EUR”;

2.

u točki (b) iznos „5 225 000 EUR” zamjenjuje se s „5 548 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(2)  Odluka Vijeća 2014/115/EU od 2. prosinca 2013. o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (SL L 68, 7.3.2014., str. 1.).

(3)  SL L 68, 7.3.2014., str. 4.

(4)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).


Top