Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2200

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2200 оd 28. studenoga 2017. o otvaranju uvoznih carinskih kvota za određene žitarice iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

C/2017/7829

OJ L 313, 29.11.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2200/oj

29.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 313/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2200

оd 28. studenoga 2017.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota za određene žitarice iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1566 (2) Europskog parlamenta i Vijeća predviđeni su povlašteni sporazumi u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. Uvoznim carinskim kvotama iz Priloga II. toj Uredbi upravlja Komisija u skladu s člankom 184. Uredbe (EU) br. 1308/2013. One se primjenjuju tri godine počevši od 1. siječnja 2018.

(2)

Kako bi se osigurao uredan i nespekulativan uvoz određenih žitarica podrijetlom iz Ukrajine obuhvaćenih carinskim kvotama, primjereno je osigurati da se tim uvozom upravlja na temelju uvoznih dozvola. Stoga bi trebalo primjenjivati uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3), (EZ) br. 1342/2003 (4) i Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1239 (5), osim u slučaju odstupanja utvrđenih u ovoj Uredbi.

(3)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje tim kvotama, trebalo bi utvrditi rokove za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i odrediti koje informacije moraju biti navedene u zahtjevima i dozvolama.

(4)

Države članice bi u cilju učinkovitog upravljanja trebale za dostavu obavijesti Komisiji u skladu s ovom Uredbom upotrebljavati informacijske sustave predviđene Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1183 (6) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 (7).

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Uvozne carinske kvote za određene proizvode podrijetlom iz Ukrajine navedene u Prilogu otvaraju se na godišnjoj osnovi za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020.

2.   Carine na uvoz u okviru uvozne carinske kvote iz stavka 1. naplaćuju se po stopi od 0 EUR po toni.

3.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 1301/2006 i Provedbena uredba (EU) 2016/1239, osim ako je ovom Uredbom drukčije predviđeno.

Članak 2.

Pravila za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i izdavanje uvoznih dozvola

1.   Odstupajući od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za uvoznu dozvolu za jedan redni broj i za jedan tjedan. Ako podnositelji zahtjeva podnesu više od jednoga zahtjeva, svi se zahtjevi odbijaju, a sredstva osiguranja položena pri podnošenju zahtjeva zadržavaju predmetne države članice.

Zahtjevi za uvozne dozvole podnose se pri nadležnim tijelima država članica svakoga tjedna najkasnije do petka u 13 sati po briselskom vremenu.

2.   U svakom zahtjevu za uvoznu dozvolu navodi se cijelim brojevima količina u kilogramima koja ne smije prijeći ukupnu količinu predmetne kvote.

3.   Uvozne dozvole izdaju se četvrtog radnog dana nakon isteka roka za dostavu obavijesti iz članka 4. stavka 1.

4.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu i uvozne dozvole sadržavaju u polju 8. ime „Ukrajina”, a polje „da” označeno je križićem. Dozvole vrijede isključivo za proizvode podrijetlom iz Ukrajine.

Članak 3.

Valjanost uvoznih dozvola

Rok valjanosti uvozne dozvole odnosi se na razdoblje od stvarnog datuma izdavanja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1239, do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem je dozvola izdana.

Članak 4.

Obavijesti

1.   Najkasnije u ponedjeljak koji slijedi nakon tjedna u kojem je podnesen zahtjev za uvoznu dozvolu, do 18 sati prema briselskom vremenu, države članice elektroničkim putem obavješćuju Komisiju o svakom podnesenom zahtjevu, pod rednim brojem, navodeći podrijetlo proizvoda i količinu za koju je podnesen zahtjev po oznaci KN, uključujući i obavijesti da nije bilo zahtjeva. Ta se obavijest dostavlja u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2017/1183 i Provedbenom uredbom (EU) 2017/1185.

2.   Na dan izdavanja uvoznih dozvola države članice elektroničkim putem Komisiji šalju informacije o izdanim dozvolama iz članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1301/2006, s ukupnim količinama po oznaci KN za koju su izdane uvozne dozvole.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) 2017/1566 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o uvođenju privremenih autonomnih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju (SL L 254, 30.9.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (SL L 189, 29.7.2003., str. 12.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola (SL L 206, 30.7.2016., str. 44.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 оd 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 171, 4.7.2017., str. 100.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4.7.2017., str. 113.).


PRILOG

Neovisno o pravilima za primjenu Kombinirane nomenklature smatra se da opis proizvoda ima samo indikativno značenje budući da je područje primjene povlaštenog režima u okviru ovog Priloga utvrđeno oznakama KN koje su bile na snazi 1. siječnja 2017. Ako oznaci KN prethodi riječ „ex”, primjena povlaštenog režima određuje se na temelju oznake KN zajedno s opisom proizvoda.

Redni br.

Proizvod

Oznaka KN

Količina u tonama

09.4277

pir, obična pšenica i suražica, osim sjemena

1001 99 00

65 000

brašno od obične pšenice i pira

1101 00 15

brašno od suražice

1101 00 90

brašno od žitarica osim pšenice, suražice, raži, kukuruza, ječma, zobi, riže

1102 90 90

prekrupa i krupica od obične pšenice i pira

1103 11 90

pelete od pšenice

1103 20 60

09.4278

kukuruz, osim sjemena

1005 90 00

625 000

brašno od kukuruza

1102 20

prekrupa i krupica od kukuruza

1103 13

pelete od kukuruza

1103 20 40

obrađena zrna kukuruza

1104 23

09.4279

ječam, osim sjemena

1003 90 00

325 000

ječmeno brašno

1102 90 10

pelete od ječma

ex 1103 20 25


Top