Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1991

Uredba (EU) 2017/1991 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP)

OJ L 293, 10.11.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1991/oj

10.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/1


UREDBA (EU) 2017/1991 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. listopada 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredbama (EU) br. 345/2013 (4) i (EU) br. 346/2013 (5) Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju se jedinstveni zahtjevi i uvjeti za upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji žele upotrebljavati oznake „EuVECA” ili „EuSEF” u Uniji u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala, odnosno kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo. Uredbe (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 sadržavaju pravila kojima se posebno uređuju kvalificirana ulaganja, kvalificirani subjekt za imovinu i prihvatljivi ulagatelji. U skladu s uredbama (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 samo upravitelji čija ukupna imovina pod upravljanjem ne premašuje prag iz članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) kvalificirani su za upotrebu oznaka „EuVECA” i „EuSEF”.

(2)

Komunikacija Komisije od 26. studenoga 2014. o Planu ulaganja za Europu donosi sveobuhvatnu strategiju rješavanja nedostatka financiranja koji sputava potencijal Europe za rast i osiguravanje radnih mjesta svojim građanima. Cilj joj je potaknuti privatna ulaganja upotrebom javnih financijskih sredstava i poboljšavanjem pravnog okvira za ulagačko okruženje.

(3)

Komunikacija Komisije od 30. rujna 2015. o Akcijskom planu izgradnje unije tržišta kapitala važan je element Plana ulaganja. Cilj joj je smanjiti fragmentaciju financijskih tržišta i povećati ponudu kapitala koji dolazi iz Unije i izvan nje poduzećima, uspostavom istinskog jedinstvenog tržišta kapitala. Tom se komunikacijom određuje da je uredbe (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 potrebno izmijeniti kako bi se osiguralo da okviri mogu na najbolji mogući način podupirati ulaganja u mala i srednja poduzeća (MSP-ovi).

(4)

Tržište kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo trebalo bi se otvoriti kako bi se povećali učinci razmjera, smanjili troškovi transakcija i operativni troškovi, poboljšalo tržišno natjecanje i ulagateljima ponudilo veću mogućnost izbora. Povećavanje osnovice mogućih upravitelja doprinosi otvaranju tog tržišta te bi od toga korist imali subjekti koji traže ulaganja jer im se time pruža pristup financiranju iz većeg i raznovrsnijeg raspona izvora rizičnih ulaganja. Stoga je opseg uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 potrebno proširiti otvaranjem mogućnosti upotrebe oznaka „EuVECA” i „EuSEF” upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU.

(5)

Kako bi se održala visoka razina zaštite ulagatelja, na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU trebali bi se nastaviti primjenjivati uvjeti iz te direktive te bi se oni trebali i dalje pridržavati određenih odredbi Uredbe (EU) br. 345/2013 ili Uredbe (EU) br. 346/2013, konkretno onih koje se odnose na prihvatljiva ulaganja, ciljane ulagatelje i zahtjeve u pogledu dostave informacija. Nadležna tijela kojima se Direktivom 2011/61/EU povjeravaju nadzorne ovlasti trebala bi i izvršavati te ovlasti u odnosu na takve upravitelje.

(6)

Kako bi se osiguralo da su nadležna tijela upoznata sa svakom novom upotrebom oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU trebali bi registrirati svaki kvalificirani fond poduzetničkog kapitala i kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim namjeravaju upravljati i trgovati. Time bi se trebalo osigurati da takvi upravitelji mogu nastaviti primjenjivati svoje poslovne modele tako što će imati mogućnost upravljati subjektima za zajednička ulaganja s poslovnim nastanom u drugim državama članicama i dalje proširivati raspon proizvoda koje nude.

(7)

Raspon prihvatljivih subjekata u koje kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala mogu ulagati trebao bi se proširiti kako bi se dodatno povećala ponuda kapitala poduzećima. Definicija kvalificiranih subjekata za imovinu stoga bi trebala obuhvaćati poduzeća koja imaju do 499 zaposlenika (mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije), a koja nisu uvrštena za trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj tržišnoj platformi, te MSP-ove uvrštene na rastućim tržištima MSP-ova. Nove mogućnosti ulaganja također bi trebale omogućiti subjektima u fazi rasta koji već imaju pristup drugim izvorima financiranja, kao što su rastuća tržišta MSP-ova, primanje kapitala iz kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji bi dalje trebali doprinijeti razvoju rastućih tržišta MSP-ova. Osim toga, ulaganja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala u kvalificirane subjekte za imovinu sama po sebi ne onemogućuju kvalificiranim subjektima za imovinu da sudjeluju u javnim programima. Kako bi se dodatno povećala ulaganja, trebalo bi i dalje biti moguće uspostaviti strukturu fonda fondova na temelju uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013.

(8)

Kako bi upotreba oznake „EuSEF” postala privlačnija i kako bi se dodatno povećao dotok kapitala socijalnim poduzećima, raspon prihvatljivih subjekata u koja kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo mogu ulagati trebalo bi se povećati proširenjem definicije pozitivnog socijalnog učinka. Takvim bi se proširenjem pojednostavnio regulatorni okvir fondova za socijalno poduzetništvo te bi se olakšalo sudjelovanje ulagatelja u takvim fondovima time što bi se smanjile razlike između različitih tumačenja što čini pozitivni socijalni učinak u različitim kontekstima u Uniji.

(9)

Kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala trebalo bi se isto tako dopustiti dugoročnije sudjelovanje i na ljestvici financiranja za neuvrštene MSP-ove, neuvrštena mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i MSP-ove uvrštene na rastućim tržištima MSP-ova kako bi se dodatno poboljšao njihov potencijal za ostvarivanje povrata od brzorastućih poduzeća. Stoga bi trebalo dopustiti naknadna ulaganja nakon prvog ulaganja.

(10)

Postupci registracije trebali bi biti jednostavni i troškovno učinkoviti. Stoga bi registracija upravitelja u skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013 ujedno trebala poslužiti svrsi registracije iz Direktive 2011/61/EU u vezi s upravljanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala ili kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo. Na odluke o registracijama i na odbijanje registracije u skladu s Uredbom (EU) br. 345/2013 ili Uredbom (EU) br. 346/2013 trebalo bi se, prema potrebi, primjenjivati upravno ili sudsko preispitivanje u skladu s nacionalnim pravom.

(11)

Informacije navedene u zahtjevu za registraciju i stavljene na raspolaganje europskom nadzornom tijelu (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) („ESMA”), osnovanom Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7) trebale bi biti upotrijebljene prilikom organiziranja i provedbe stručnih pregleda u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 i samo u okviru Direktive 2011/61/EU i uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1095/2010, uključujući pravila o prikupljanju informacija. To ni na koji način ne bi smjelo prejudicirati zaključak predstojećeg zakonodavnog preispitivanja Uredbe (EU) br. 1095/2010 i Direktive 2011/61/EU.

(12)

Naknade i ostale pristojbe koje države članice domaćini nameću upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo doprinose regulatornom razilaženju i mogu ponekad predstavljati znatne prepreke prekograničnim aktivnostima. Takvim se naknadama i pristojbama sprečava slobodan protok kapitala preko granica Unije, čime se narušavaju načela unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno naglasiti i pojasniti da zabrana državi članici domaćinu da nameće uvjete ili administrativne postupke u odnosu na trgovanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo na njezinu državnom području uključuje zabranu nametanja naknada i ostalih pristojbi upraviteljima za trgovanje takvim fondovima ako se ne treba obavljati nikakva nadzorna zadaća.

(13)

U skladu s uredbama (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji nisu dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU u svakom trenutku moraju imati dovoljno vlastitih sredstava. Kako bi se razvio primjeren i razmjeran zahtjev za vlastita sredstva za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, razina zahtjeva za vlastita sredstva trebala bi se temeljiti na kumulativnim kriterijima i biti znatno niža i manje složena od iznosa utvrđenih u Direktivi 2011/61/EU kako bi se uzele u obzir posebnosti, priroda i mala veličina tih fondova te poštovalo načelo proporcionalnosti. Kako bi se osiguralo dosljedno razumijevanje tih zahtjeva za te upravitelje u cijeloj Uniji, u ovoj Uredbi trebalo bi predvidjeti primjenu zahtjeva o minimalnom kapitalu i vlastitim sredstvima. S obzirom na posebnu ulogu koju bi kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala i kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo mogli imati u kontekstu unije tržišta kapitala, posebno u pogledu poticanja financiranja poduzetničkog kapitala i socijalnog poduzetništva, potrebno je predvidjeti specifična i ciljana pravila za vlastita sredstava za registrirane upravitelje koji odstupaju od okvira za vlastita sredstva za upravitelje koji su dobili odobrenje za rad utvrđeno u Direktivi 2011/61/EU.

(14)

ESMA bi trebala moći izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda, koji se predaju Komisiji. Ti bi standardi bi trebali sadržavati informacije koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju upravitelja ili fondova u skladu s uredbama (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013., te dijelove tih informacija koje bi nadležna tijela trebala učiniti dostupnim ESMA-i kako bi joj omogućila organiziranje i provedbu stručnih pregleda u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

(15)

S obzirom na to da se ovom Uredbom upraviteljima subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU omogućuje upotreba oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, središnja baza podataka, koju vodi ESMA u skladu s uredbama (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 trebala bi uključivati i informacije koje se odnose na kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo kojima upravljaju i trguju ti upravitelji.

(16)

Kako bi se izbjegli mogući poremećaji na tržištu potrebno je odstupanje postojećim upraviteljima postojećih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo tijekom trajanja tih fondova uz odstupanje od pravila o vlastitim sredstvima iz ove Uredbe. Neovisno o tome, ti bi se upravitelji trebali pobrinuti da u svakom trenutku mogu dokazati dostatnost vlastitih sredstava za održavanje kontinuiteta rada.

(17)

Međutim, u okviru sljedećeg preispitivanja uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013, Komisija bi trebala istražiti bi li bilo korisno stvoriti dodatnu dobrovoljnu opciju za male ulagatelje korištenjem napajajućeg fonda u okviru uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 za one kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo koji žele povećati svoju bazu ulagatelja. Komisija bi također trebala istražiti bi li snižavanje relativno visokog praga minimalnog ulaganja moglo biti korisno, tim više jer ga se može smatrati mogućom preprekom za više ulaganja u takve fondove. Također bi trebalo istražiti je li primjereno proširiti upotrebu oznake "EuSEF" na određene subjekte za skupno financiranje i mikrofinanciranje koji imaju važan društveni učinak. Iako poduzetnički kapital ostaje izrazito rizičan oblik ulaganja, trebalo bi podsjetiti da su potrošačima sve dostupniji neregulirani oblici ulaganja slične razine rizičnosti. Takvi oblici ulaganja, na primjer skupno financiranje, trenutačno nisu regulirani na razini Unije, dok se upotreba oznaka "EuVECA" i "EuSEF" regulira i nadzire.

(18)

Rad Komisije na uspostavi unije tržišta kapitala utvrdio je definiciju trgovanja i razlike u načinu na koji tu definiciju tumače nacionalna nadležna tijela kao znatne prepreke prekograničnim ulaganjima. Komisija bi trebala preispitati prikladnost te definicije.

(19)

Nadalje, Komisija bi trebala analizirati je li za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo primjereno uvesti putovnicu za upravljanje te je li definicija trgovanja prikladna za poduzetnički kapital. Nakon te analize Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti izvješće prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

(20)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, točnije dodatno jačanje unutarnjeg tržišta za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala i kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo jačanjem upotrebe oznaka „EuVECA” i „EuSEF”, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihova opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(21)

Ovom Uredbom ne bi trebalo dovoditi u pitanje primjenu pravila o državnim potporama na kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala. Takvi fondovi mogu poslužiti kao sredstvo kojim se uz državnu potporu promiču ulaganja rizičnog kapitala u MSP-ove, primjerice, povoljnijim postupanjem prema privatnim ulagateljima nego prema javnima, pod uvjetom da je takva potpora usklađena s pravilima o državnoj potpori, a posebno s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (8).

(22)

Uredbe (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 345/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Članci od 3. do 6., članak 12., članak 13. stavak 1. točke (c) i (i), članci od 14.a do 19., članak 20. stavak 3. drugi podstavak te članci 21. i 21.a ove Uredbe primjenjuju se na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i namjeravaju upotrebljavati oznaku ‚EuVECA’ u odnosu na trgovanje tim fondovima u Uniji.”

2.

U članku 3. prvi stavak mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (d) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

u trenutku prvog ulaganja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u taj subjekt zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:

subjekt nije uvršten za trgovanje na uređenom tržištu ni na multilateralnoj tržišnoj platformi kako su definirani u članku 4. stavku 1. točkama 21. i 22. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*1) te zapošljava do 499 osoba,

subjekt je malo i srednje poduzeće kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 13. Direktive 2014/65/EU koje je uvršteno na rastuće tržište MSP-ova kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 12. te Direktive.

(*1)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).”;"

(b)

točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

‚matična država članica’ znači država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ima registrirano sjedište;”;

(c)

točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)

‚nadležno tijelo’ znači:

i.

za upravitelje iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive 2011/61/EU;

ii.

za upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

iii.

za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala, nadležno tijelo države članice u kojoj je kvalificirani fond poduzetničkog kapitala osnovan;”;

(d)

dodaje se sljedeća točka:

„(n)

‚nadležno tijelo države članice domaćina’ znači tijelo države članice koja nije matična država članica, a u kojoj se trguje kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala.”

3.

U članku 7. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

postupati pošteno prema svojim ulagateljima. To ne isključuje povoljnije postupanje prema privatnim ulagateljima nego prema javnima, pod uvjetom da je takvo postupanje u skladu s pravilima o državnoj potpori, posebno s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 (*2), i da je to objavljeno u pravilima fonda ili osnivačkim aktima fonda;

(*2)  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).”"

4.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   I kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala s unutarnjim upravljanjem i vanjski upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala moraju imati osnivački kapital od 50 000 EUR.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Vlastita sredstva moraju u svakom trenutku činiti najmanje jednu osminu fiksnih općih troškova upravitelja u prethodnoj godini. Nadležno tijelo matične države članice može prilagoditi taj zahtjev u slučaju bitne promjene u poslovanju upravitelja u odnosu na prethodnu godinu. Ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala nije završio poslovnu godinu, zahtjev iznosi jednu osminu fiksnih općih troškova predviđenih u njegovu poslovnom planu, osim ako nadležno tijelo matične države članice zahtijeva prilagodbu tog plana.

4.   Ako vrijednost kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kojim upravlja upravitelj premašuje 250 000 000 EUR, upravitelj mora osigurati dodatan iznos vlastitih sredstava. Taj dodatni iznos predstavlja 0,02 % iznosa za koji ukupna vrijednost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala premašuje 250 000 000 EUR.

5.   Nadležno tijelo matične države članice može upravitelju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala odobriti da ne mora osigurati do 50 % dodatnog iznosa vlastitih sredstava iz stavka 4. ako taj upravitelj posjeduje jamstvo za isti iznos koje je izdala kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u državi članici ili u trećoj zemlji u kojoj se na njega primjenjuju bonitetna pravila koja nadležno tijelo matične države članice smatra ekvivalentnima onima propisanima u zakonodavstvu Unije.

6.   Vlastita sredstva moraju se ulagati u likvidnu imovinu ili imovinu koju je lako kratkoročno konvertirati u gotovinu i ne smiju uključivati spekulativne pozicije.”

5.

U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Nadležno tijelo matične države članice, koristeći se postupcima iz članka 22., pravovremeno stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu svakog dotičnog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, nadležnom tijelu svake dotične države članice domaćina i ESMA-i sve informacije prikupljene na temelju ovog članka.”

6.

U članku 13. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

iznosu vlastitih sredstava dostupnih tom upravitelju za održavanje adekvatnih ljudskih i tehničkih resursa potrebnih za pravilno upravljanje svojim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala;”.

7.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (e) briše se;

(b)

u stavku 2. točka (d) briše se;

(c)

dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li registriran kao upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala najkasnije dva mjeseca nakon što je dostavilo sve informacije iz tog stavka.

5.   Registracija u skladu s ovim člankom čini registraciju za potrebe članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU u pogledu upravljanja kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala.

6.   Upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz ovog članka obavješćuje nadležno tijelo matične države članice o svim bitnim promjenama uvjeta za svoju početnu registraciju u skladu s ovim člankom, prije nego što dođe do tih promjena.

Ako nadležno tijelo matične države članice odluči uvesti ograničenja ili odbiti promjene iz prvog podstavka, o tome u roku od jednog mjeseca od zaprimanja obavijesti obavješćuje upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala. Nadležno tijelo može produžiti to razdoblje za najviše jedan mjesec ako smatra da je to potrebno zbog posebnih okolnosti u dotičnom slučaju, nakon što je o tome obavijestilo upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala. Promjene se mogu provesti ako relevantno nadležno tijelo ne izrazi protivljenje promjenama unutar relevantnog razdoblja procjene.

7.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila koje je informacije potrebno dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju kako je utvrđeno u stavku 1. i kako bi pobliže odredila uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

8.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda o standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju kako je utvrđeno u stavku 1. i uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.   ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.”

8.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 14.a

1.   Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU podnose zahtjeve za registraciju kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje namjeravaju upotrebljavati oznaku ‚EuVECA’.

2.   Zahtjev za registraciju iz stavka 1. predaje se nadležnom tijelu kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i sadržava sljedeće:

(a)

pravila ili osnivačke akte kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(b)

informacije o depozitaru;

(c)

informacije iz članka 14. stavka 1.;

(d)

popis država članica u kojima su upravitelji iz stavka 1. osnovali ili namjeravaju osnovati kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), informacije o mjerama poduzetima radi ispunjavanja zahtjeva iz poglavlja II. odnose se na mjere poduzete radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 5. i 6. i članka 13. stavka 1. točaka (c) i (i).

3.   Ako je nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala različito od nadležnog tijela matične države članice, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala od nadležnog tijela matične države članice traži informacije o tome pripada li kvalificirani fond poduzetničkog kapitala u područje primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ovima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2. točki (a).

Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala može od nadležnog tijela matične države članice također zatražiti pojašnjenje i informacije u vezi s dokumentacijom iz stavka 2.

Nadležno tijelo matične države članice dostavlja odgovor u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je zaprimilo zahtjev nadležnog tijela kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

4.   Od upravitelja iz stavka 1. ne smije se zahtijevati da dostave informacije ili dokumente koje su već dostavili na temelju Direktive 2011/61/EU.

5.   Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, nakon što je ocijenilo dokumentaciju zaprimljenu u skladu sa stavkom 2. i nakon što je zaprimilo sva pojašnjenja i informacije iz stavka 3., registrira fond kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ako upravitelj tog fonda ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 2.

6.   Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li fond registriran kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala najkasnije dva mjeseca nakon što je taj upravitelj dostavio svu dokumentaciju iz stavka 2.

7.   Registracija iz ovog članka vrijedi na cijelom području Unije i na temelju nje dopušteno je trgovanje tim fondovima u cijeloj Uniji pod oznakom ‚EuVECA’.

8.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacija koje je potrebno dostaviti nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

10.   ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.

Članak 14.b

Države članice osiguravaju da je svako odbijanje registracije upravitelja iz članka 14. ili fonda iz članka 14.a obrazloženo, da su o njemu obaviješteni upravitelji iz tih članaka te da se na njega može uložiti žalbu pred nacionalnim sudskim, administrativnim ili drugim tijelom. To pravo na žalbu vrijedi i u pogledu registracije ako u roku od dva mjeseca nakon što je upravitelj dostavio sve potrebne informacije nije donesena nikakva odluka o registraciji. Države članice mogu zahtijevati da upravitelj prije ostvarivanja tog prava na žalbu iscrpi sva prethodna administrativna pravna sredstva predviđena nacionalnim pravom.”

9.

U članku 16. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Nadležno tijelo matične države članice odmah obavješćuje nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakoj registraciji ili uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra, o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra te o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati tim fondovima.

Za potrebe prvog podstavka, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14.a odmah obavješćuje nadležno tijelo matične države članice, nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra ili o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojima upravitelj tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati tim fondom.

2.   Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala nametati nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u pogledu trgovanja njihovim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i ne smiju zahtijevati nikakvo odobrenje tog trgovanja prije nego što se s njime započne. Takvi uvjeti ili administrativni postupci uključuju naknade i ostale pristojbe.”

10.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

1.   Za potrebe organiziranja i provođenja stručnih pregleda u skladu s člankom 14. stavkom 9. i člankom 14.a stavkom 10. nadležno tijelo matične države članice ili, ako se razlikuju, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, osigurava da se konačne informacije na temelju kojih je dodijeljena registracija kako su utvrđene u članku 14. stavcima 1. i 2. te članku 14.a stavku 2. pravovremeno nakon registracije stave na raspolaganje ESMA-i. Takve informacije stavljaju se na raspolaganje putem postupaka iz članka 22.

2.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacije koje joj je potrebno staviti na raspolaganje u skladu sa stavkom 1.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija predviđenih u stavku 1. koje joj je potrebno staviti na raspolaganje.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”

11.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

1.   ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na internetu i koja sadržava popis svih upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji upotrebljavaju oznaku ‚EuVECA’ i svih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje se ta oznaka upotrebljava te zemalja u kojima se trguje tim fondovima.

2.   ESMA na svojoj internetskoj stranici mora imati internetske poveznice na relevantne informacije o trećim zemljama koje ispunjavaju primjenjive zahtjeve iz članka 3. prvog stavka točke (d) podtočke iv.”

12.

U članku 18. umeću se sljedeći stavci:

„1.a   Za upravitelje iz članka 2. stavka 2., nadležno tijelo matične države članice odgovorno je za nadzor adekvatnosti mjera i organizacije upravitelja te njihovo poštovanje, kako bi taj upravitelj mogao ispunjavati sve obveze i poštovati sva pravila o uspostavljanju i funkcioniranju svih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala kojima upravlja.

1.b   Za kvalificirani fond poduzetničkog kapitala kojim upravlja upravitelj iz članka 2. stavka 2. nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala odgovorno je za nadziranje usklađenosti kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala s pravilima utvrđenima u člancima 5. i 6. te članku 13. stavku 1. točkama (c) i (i). Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala također je odgovorno za nadziranje usklađenosti fonda s obvezama utvrđenima u pravilima ili osnivačkim aktima fonda.”

13.

U članku 19. dodaje se sljedeći stavak:

„ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka u vezi s nadzornim i istražnim ovlastima koje izvršavaju nadležna tijela u skladu s ovom Uredbom.”

14.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. riječi „16. svibnja 2015.” zamjenjuju se riječima „2. ožujka 2020.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Upravitelji iz članka 2. stavka 1. moraju u svakom trenutku biti usklađeni s ovom Uredbom i odgovaraju za sva kršenja ove Uredbe, među ostalim za sve gubitke ili štetu koja iz njih proizlazi.

Upravitelji iz članka 2. stavka 2. u svakom trenutku moraju biti usklađeni s Direktivom 2011/61/EU. Oni moraju osigurati usklađenost s ovom Uredbom te odgovaraju u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Ti upravitelji isto tako odgovaraju za sve gubitke ili štetu nastalu zbog kršenja ove Uredbe.”

15.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uz poštovanje načela proporcionalnosti, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2., kako je primjenjivo, ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala:”;

ii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

upotrebljava oznaku ‚EuVECA’, a nije registriran u skladu s člankom 14., ili kvalificirani fond poduzetničkog kapitala nije registriran u skladu s člankom 14.a;”;

iii.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

ishodio je registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način, u suprotnosti s člankom 14. ili člankom 14.a;”;

(b)

stavci 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   U slučajevima iz stavka 1. nadležno tijelo prema potrebi:

(a)

poduzima mjere kako bi osiguralo da je dotični upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala usklađen s člancima 5. i 6., člankom 7. točkama (a) i (b) te člancima od 12. do 14.a, kako je primjenjivo;

(b)

zabranjuje upravitelju dotičnog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala upotrebu oznake ‚EuVECA’ i uklanja tog upravitelja ili dotični kvalificirani fond poduzetničkog kapitala iz registra.

3.   Nadležno tijelo iz stavka 1. bez odgađanja obavješćuje svako drugo relevantno nadležno tijelo, nadležna tijela svake države članice domaćina u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d), i ESMA-u, o uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra.

4.   Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala pod oznakom ‚EuVECA’ u Uniji istječe s trenutnim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz stavka 2. točke (b).”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Nadležno tijelo matične države članice ili države članice domaćina, kako je primjenjivo, bez odgađanja obavješćuje ESMA-u ako raspolaže jasnim i neospornim razlozima i dokazima na osnovu kojih smatra da je upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala počinio neko od kršenja navedenih u članku 21. stavku 1. točkama od (a) do (i).

Uz poštovanje načela proporcionalnosti, ESMA u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1095/2010 može davati preporuke dotičnim nadležnim tijelima da poduzmu neku od mjera iz stavka 2. ovog članka ili da se od toga suzdrže.”

16.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 21.a

Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU, uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u odnosu na upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe.”

17.

Članak 26. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (a) riječi „22. srpnja 2017.” zamjenjuju se riječima „2. ožujka 2022.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Uz preispitivanje u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, posebno u pogledu upravitelja registriranih u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) te direktive, Komisija istovremeno analizira sljedeće:

(a)

upravljanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i prikladnost uvođenja promjena pravnog okvira, uključujući opciju putovnice za upravljanje; i

(b)

primjerenost definicije trgovanja za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala te učinak koji ta definicija i njezina različita nacionalna tumačenja imaju na poslovanje i održivost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i na prekogranično plasiranje tih fondova.

Nakon tog preispitivanja Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.”

Članak 2.

Uredba (EU) br. 346/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Članci od 3. do 6., članci 10. i 13., članak 14. stavak 1. točke (d), (e) i (f), članci od 15.a do 20., članak 21. stavak 3. drugi podstavak te članci 22. i 22.a ove Uredbe primjenjuju se na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i namjeravaju upotrebljavati oznaku ‚EuSEF’ u odnosu na trgovanje tim fondovima u Uniji.”

2.

U članku 3. stavku 1. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (d) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

čiji je primarni cilj ostvarivanje mjerljivih, pozitivnih socijalnih učinaka u skladu s njegovim društvenim ugovorom, statutom ili bilo kojim drugim pravilima ili osnivačkim aktima kojima se osniva poduzeće, pri čemu subjekt:

pruža usluge ili robu kojima se ostvaruje društvena korist,

primjenjuje metodu proizvodnje robe ili usluga koja utjelovljuje njegov socijalni cilj, ili

pruža financijsku potporu isključivo socijalnim subjektima kako je definirano u prve dvije alineje;”;

(b)

točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

‚matična država članica’ znači država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ima registrirano sjedište;”;

(c)

točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)

‚nadležno tijelo’ znači:

i.

za upravitelje iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive 2011/61/EU;

ii.

za upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

iii.

za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo, nadležno tijelo države članice u kojoj je kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo osnovan;”;

(d)

dodaje se sljedeća točka:

„(n)

‚nadležno tijelo države članice domaćina’ znači tijelo države članice koja nije matična država članica, a u kojoj se trguje kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo.”

3.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   I kvalificirani fondovi za socijalno poduzetništvo s unutarnjim upravljanjem i vanjski upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo moraju imati osnivački kapital od 50 000 EUR.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Vlastita sredstva moraju u svakom trenutku činiti najmanje jednu osminu fiksnih općih troškova upravitelja u prethodnoj godini. Nadležno tijelo matične države članice može prilagoditi taj zahtjev u slučaju bitne promjene u poslovanju upravitelja u odnosu na prethodnu godinu. Ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo nije završio poslovnu godinu, zahtjev iznosi jednu osminu fiksnih općih troškova predviđenih u njegovu poslovnom planu, osim ako nadležno tijelo matične države članice zahtijeva prilagodbu tog plana.

4.   Ako vrijednost kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo kojim upravlja upravitelj premašuje 250 000 000 EUR, upravitelj mora osigurati dodatan iznos vlastitih sredstava. Taj dodatni iznos predstavlja 0,02 % iznosa za koji ukupna vrijednost kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo premašuje 250 000 000 EUR.

5.   Nadležno tijelo matične države članice može upravitelju kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo odobriti da ne mora osigurati do 50 % dodatnog iznosa vlastitih sredstava iz stavka 4. ako taj upravitelj posjeduje jamstvo za isti iznos koje je izdala kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u državi članici ili u trećoj zemlji u kojoj se na njega primjenjuju bonitetna pravila koja nadležno tijelo matične države članice smatra ekvivalentnima onima propisanima u zakonodavstvu Unije.

6.   Vlastita sredstva moraju se ulagati se u likvidnu imovinu ili imovinu koju je lako kratkoročno konvertirati u gotovinu i ne smiju uključivati spekulativne pozicije.”

4.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

informacije o prirodi, vrijednosti i svrsi ulaganja koja nisu kvalificirana ulaganja iz članka 5. stavka 1.;”;

ii.

dodaje se sljedeća točka:

„(f)

opis načina na koji se ekološki i klimatski rizici uzimaju u obzir u investicijskom pristupu kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Nadležno tijelo matične države članice, koristeći se postupcima iz članka 23., pravovremeno stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu svakog dotičnog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, nadležnom tijelu svake dotične države članice domaćina i ESMA-i sve informacije prikupljene na temelju ovog članka.”

5.

U članku 14. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

iznosu vlastitih sredstava dostupnih tom upravitelju za održavanje adekvatnih ljudskih i tehničkih resursa potrebnih za pravilno upravljanje svojim kvalificiranim fondom za socijalno poduzetništvo;”.

6.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (e) briše se;

(b)

u stavku 2. točka (d) briše se;

(c)

dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li registriran kao upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo najkasnije dva mjeseca nakon što je dostavio sve informacije iz tog stavka.

5.   Registracija u skladu s ovim člankom čini registraciju za potrebe članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU u pogledu upravljanja kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo.

6.   Upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz ovog članka obavješćuje nadležno tijelo matične države članice o svim bitnim promjenama uvjeta za svoju početnu registraciju u skladu s ovim člankom, prije nego što dođe do tih promjena.

Ako nadležno tijelo matične države članice odluči uvesti ograničenja ili odbiti promjene iz prvog podstavka, o tome u roku od jednog mjeseca od zaprimanja obavijesti obavješćuje upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Nadležno tijelo može produžiti to razdoblje za najviše jedan mjesec ako smatra da je to potrebno zbog posebnih okolnosti u dotičnom slučaju, nakon što je o tome obavijestilo upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Promjene se mogu provesti ako relevantno nadležno tijelo ne izrazi protivljenje promjenama unutar relevantnog razdoblja procjene.

7.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila koje informacije je potrebno dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju iz stavka 1. i kako bi pobliže odredila uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

8.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda o standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju kako je utvrđeno u stavku 1. i uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.   ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.”

7.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 15.a

1.   Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU podnose zahtjeve za registraciju kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo za koje namjeravaju upotrebljavati oznaku ‚EuSEF’.

2.   Zahtjev za registraciju iz stavka 1. podnosi se nadležnom tijelu kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo i sadržava sljedeće:

(a)

pravila ili osnivačke akte kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo;

(b)

informacije o depozitaru;

(c)

informacije iz članka 15. stavka 1.;

(d)

popis država članica u kojima su upravitelji iz stavka 1. osnovali ili namjeravaju osnovati kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), informacije o mjerama poduzetima radi ispunjavanja zahtjeva iz poglavlja II. odnose se na mjere poduzete radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 5., 6. i 10., članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).

3.   Ako je nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo različito od nadležnog tijela matične države članice, nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo od nadležnog tijela matične države članice traži informacije o tome pripada li kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo u područje primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ovima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 15. stavku 2. točki (a).

Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo može od nadležnog tijela matične države članice također zatražiti pojašnjenje i informacije u vezi s dokumentacijom iz stavka 2.

Nadležno tijelo matične države članice dostavlja odgovor u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je zaprimilo zahtjev nadležnog tijela kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.

4.   Od upravitelja iz stavka 1. ne smije se zahtijevati da dostave informacije ili dokumente koje su već dostavili na temelju Direktive 2011/61/EU.

5.   Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, nakon što je ocijenilo dokumentaciju zaprimljenu u skladu sa stavkom 2. i nakon što je zaprimilo bilo koje pojašnjenje i informacije iz stavka 3., registrira fond kao kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo ako upravitelj tog fonda ispunjava uvjete iz članka 15. stavka 2.

6.   Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li fond registriran kao kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo najkasnije dva mjeseca nakon što je taj upravitelj dostavio svu dokumentaciju iz stavka 2.

7.   Registracija iz ovog članka vrijedi na cijelom području Unije i na temelju nje dopušteno je trgovanje tim fondovima u cijeloj Uniji pod oznakom ‚EuSEF’.

8.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacija koje je potrebno dostaviti nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

10.   ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.

Članak 15.b

Države članice osiguravaju da je svako odbijanje registracije upravitelja iz članka 15. ili fonda iz članka 15.a obrazloženo, da su o njemu obaviješteni upravitelji iz tih članaka te da se na njega može uložiti žalbu pred nacionalnim sudskim, administrativnim ili drugim tijelom. To pravo na žalbu vrijedi i u pogledu registracije ako u roku od dva mjeseca nakon je upravitelj dostavio sve potrebne informacije nije donesena nikakva odluka o registraciji. Države članice mogu zahtijevati da upravitelj prije ostvarivanja tog prava na žalbu iscrpi sva prethodna administrativna pravna sredstva predviđena nacionalnim pravom.”

8.

U članku 17. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Nadležno tijelo matične države članice odmah obavješćuje nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakoj registraciji ili uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz registra, o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz registra te o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati tim fondovima.

Za potrebe prvog podstavka, nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15.a odmah obavješćuje nadležno tijelo matične države članice, nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz registra ili o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojima upravitelj tog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo namjerava trgovati tim fondom.

2.   Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju upraviteljima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo nametati nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u pogledu trgovanja njihovim kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo i ne smiju zahtijevati nikakvo odobrenje tog trgovanja prije nego što se s njime započne. Takvi uvjeti ili administrativni postupci uključuju naknade i ostale pristojbe.”

9.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 17.a

1.   Za potrebe organiziranja i provođenja stručnih pregleda u skladu s člankom 15. stavkom 9. i člankom 15.a stavkom 10. nadležno tijelo matične države članice ili, ako se razlikuju, nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, osigurava da se konačne informacije na temelju kojih je dodijeljena registracija kako su utvrđene u članku 15. stavcima 1. i 2. te članku 15.a stavku 2. pravovremeno nakon registracije stave na raspolaganje ESMA-i. Takve informacije stavljaju se na raspolaganje putem postupaka iz članka 23.

2.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacije koje joj je potrebno staviti na raspolaganje u skladu sa stavkom 1.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.   Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija predviđenih u stavku 1. koje joj je potrebno staviti na raspolaganje.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”

10.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

1.   ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na internetu i koja sadržava popis svih upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji upotrebljavaju oznaku ‚EuSEF’ i svih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo za koje se ta oznaka upotrebljava, te zemalja u kojima se trguje tim fondovima.

2.   ESMA na svojoj internetskoj stranici mora imati internetske poveznice na relevantne informacije o trećim zemljama koje ispunjavaju primjenjive zahtjeve iz članka 3. stavka 1. prvog podstavka točke (d) podtočke v.”

11.

U članak 19. umeću se sljedeći stavci:

„1.a   Za upravitelje iz članka 2. stavka 2. nadležno tijelo odgovorno je za nadzor adekvatnosti mjera i organizacije upravitelja te njihovo poštovanje, kako bi taj upravitelj mogao ispunjavati sve obveze i poštovati sva pravila o uspostavljanju i funkcioniranju svih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kojima upravlja.

1.b   Za kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo kojim upravlja upravitelj iz članka 2. stavka 2. nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo odgovorno je za nadziranje usklađenosti kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo s pravilima utvrđenima u člancima 5. i 6. te članku 14. stavku 1. točkama (c) i (i). Nadležno tijelo kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo također je odgovorno za nadziranje usklađenosti fonda s obvezama utvrđenima u pravilima ili osnivačkim aktima fonda.”

12.

U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

„ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka u vezi s nadzornim i istražnim ovlastima koje izvršavaju nadležna tijela u skladu s ovom Uredbom.”

13.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. riječi „16. svibnja 2015.” zamjenjuju se riječima „2. ožujka 2020.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Upravitelji iz članka 2. stavka 1. moraju u svakom trenutku biti usklađeni s ovom Uredbom i odgovaraju za sva kršenja ove Uredbe, među ostalim za sve gubitke ili štetu koja iz njih proizlazi.

Upravitelji iz članka 2. stavka 2. u svakom trenutku moraju biti usklađeni s Direktivom 2011/61/EU. Oni moraju osigurati usklađenost s ovom Uredbom te odgovaraju u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Ti upravitelji isto tako odgovaraju za sve gubitke ili štetu nastalu zbog kršenja ove Uredbe.”

14.

Članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uz poštovanje načela proporcionalnosti, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2., kako je primjenjivo, ako upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo:”;

ii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

upotrebljava oznaku ‚EuSEF’, a nije registriran u skladu s člankom 15., ili kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo nije registriran u skladu s člankom 15.a;”;

iii.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

ishodio je registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način, u suprotnosti s člankom 15. ili člankom 15.a;”;

(b)

stavci 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   U slučajevima iz stavka 1. nadležno tijelo prema potrebi:

(a)

poduzima mjere kako bi osiguralo da je dotični upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo usklađen s člancima 5. i 6., člankom 7. točkama (a) i (b) te člancima od 13. do 15.a, kako je primjenjivo;

(b)

zabranjuje upravitelju dotičnog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo upotrebu oznake ‚EuSEF’ i uklanja tog upravitelja ili dotični kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo iz registra.

3.   Nadležno tijelo iz stavka 1. bez odgađanja obavješćuje svako drugo relevantno nadležno tijelo, nadležna tijela svake države članice domaćina u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d), te ESMA-u, o uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo ili kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo iz registra.

4.   Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo pod oznakom ‚EuSEF’ u Uniji istječe s trenutnim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz stavka 2. točke (b).”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Nadležno tijelo matične države članice ili države članice domaćina, kako je primjenjivo, bez odgađanja obavješćuje ESMA-u ako raspolaže jasnim i neospornim razlozima i dokazima na osnovu kojih smatra da je upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo počinio neko od kršenja navedenih u stavku 1. točkama od (a) do (i).

Uz poštovanje načela proporcionalnosti, ESMA u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1095/2010 može davati preporuke dotičnim nadležnim tijelima da poduzmu neku od mjera iz stavka 2. ovog članka ili da se od toga suzdrže.”

15.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 22.a

Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU, uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u odnosu na upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe.”

16.

Članak 27. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (a) riječi „22. srpnja 2017.” zamjenjuju se riječima „2. ožujka 2022.”

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Uz preispitivanje u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, posebno u pogledu upravitelja registriranih u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) te direktive, Komisija istovremeno analizira sljedeće:

(a)

upravljanje kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo i prikladnost uvođenja promjena pravnog okvira, uključujući opciju putovnice za upravljanje; i

(b)

primjerenost definicije trgovanja za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo te učinak koji ta definicija i njezina različita nacionalna tumačenja imaju na poslovanje i održivost kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo i na prekogranično plasiranje tih fondova.

Nakon tog preispitivanja Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2018.

Članak 10. stavci od 2. do 6. i članak 13. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 345/2013, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te članak 11. stavci od 2. do 6. i članak 14. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 346/2013, kako je izmijenjena ovom Uredbom, ne primjenjuju se na postojeće upravitelje u vezi s kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo koji postoje na dan 1. ožujka 2018. tijekom trajanja tih fondova. Ti se upravitelji moraju pobrinuti da u svakom trenutku mogu opravdati dostatnost vlastitih sredstava za održavanje kontinuiteta rada.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. listopada 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL C 394, 26.10.2016., str. 2.

(2)  SL C 75, 10.3.2017., str. 48.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 14. rujna 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. listopada 2017.

(4)  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).


Top