Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1940

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 оd 13. srpnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/4565

OJ L 275, 25.10.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1940/oj

25.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1940

оd 13. srpnja 2017.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1012 utvrđena su zootehnička pravila za trgovinu uzgojno valjanim životinjama te za njihov ulazak u Uniju. Uredba (EU) 2016/1012 primjenjuje se od 1. studenoga 2018.

(2)

Člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1012 utvrđena su pravila za izdavanje, sadržaj i oblik zootehničkih certifikata koji prate uzgojno valjane životinje i njihove zametne proizvode („zootehnički certifikat”). Njime je utvrđeno da kada se trguje uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina upisanima u matičnu knjigu koju vodi uzgojno udruženje te kada su te uzgojno valjane životinje namijenjene za upis u drugu matičnu knjigu, te uzgojno valjane životinje moraju biti popraćene zootehničkim certifikatom.

(3)

Člankom 30. stavkom 6. Uredbe (EU) 2016/1012 utvrđeno je da zootehnički certifikati moraju sadržavati informacije navedene u relevantnim dijelovima i poglavljima Priloga V. toj Uredbi. Člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1012 utvrđeno je da, iznimno od njezina članka 30. stavka 6., u slučaju uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina informacije navedene u dijelu 2. poglavlju I. Priloga V. toj Uredbi trebaju biti sadržane u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare te da se u pogledu sadržaja i oblika takvih identifikacijskih dokumenata moraju donijeti delegirani akti.

(4)

U dijelu 2. poglavlju I. Priloga V. Uredbi (EU) 2016/1012 utvrđena su pravila o tome koje informacije moraju biti sadržane u zootehničkom certifikatu za uzgojno valjane životinje čistih pasmina. Te informacije moraju uključivati sustav identifikacije i pojedinačni identifikacijski broj dodijeljen uzgojno valjanoj životinji čiste pasmine u skladu s pravom Unije o zdravlju životinja kojim se uređuje identifikacija i registracija životinja dotičnih vrsta.

(5)

Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđeni su zahtjevi sljedivosti za držane kopnene životinje i zametne proizvode. Člankom 114. te uredbe utvrđeno je da su subjekti koji drže kopitare dužniosigurati da te životinje budu pojedinačno identificirane jedinstvenim brojem upisanim u računalnu bazu podataka uspostavljenu tom Uredbom i ispravno ispunjenim jedinstvenim doživotnim identifikacijskim dokumentom. Kako bi zootehnički certifikat u pogledu sadržaja i administrativnog postupka bio što usklađeniji s tim jedinstvenim doživotnim identifikacijskim dokumentom, Uredbom (EU) 2016/1012 utvrđeno je da će oblik i sadržaj jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta za kopitare biti utvrđen delegiranim aktima.

(6)

Stoga je potrebno utvrditi sadržaj i oblik zootehničkog certifikata koji treba biti sadržan u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare, na temelju kojeg se kopitari identificiraju u skladu s člankom 114. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/429, i koji mora pratiti uzgojno valjane kopitare čistih pasmina u svakom trenutku uključujući i kad se njima trguje unutar Unije.

(7)

Člankom 31. Uredbe (EU) 2016/1012 utvrđena su odstupanja od zahtjevā u pogledu izdavanja, sadržaja i oblika zootehničkih certifikata za trgovinu uzgojno valjanim životinjama. Njime je utvrđeno da ako su rezultati testiranja rasta i razvoja ili genetskog vrednovanja javno dostupni na određenim internetskim stranicama, umjesto navođenja tih rezultata u zootehničkom certifikatu može se navesti upućivanje na internetske stranice na kojima se može pristupiti tim rezultatima. Tu bi mogućnost trebalo istaknuti u zahtjevima u pogledu zootehničkog certifikata za trgovinu uzgojno valjanim kopitarima čistih pasmina utvrđenima u ovoj Uredbi.

(8)

U dijelu 3. Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1012 utvrđeni su dodatni zahtjevi za uzgojna udruženja koja utemeljuju ili vode matične knjige za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina. U skladu s točkom 1. u dijelu 3. tog Priloga, uzgojno valjani kopitari čistih pasmina upisuju se u matičnu knjigu samo ako su identificirani potvrdom o pripustu i, kada se to zahtjeva uzgojnim programom, kao „ždrijebe uz majku”. Odstupajući od tog pravila, država članica ili, ako ona tako odluči, njezino nadležno tijelo može ovlastiti uzgojno udruženje da upiše uzgojno valjane kopitare čistih pasmina u matičnu knjigu koju vodi to uzgojno udruženje ako su te životinje identificirane primjenom bilo koje druge prikladne metode koja je barem jednako pouzdana kao potvrda o pripustu, kao što su kontrola roditeljstva zasnovana na analizi DNK-a ili analizi njihovih krvnih grupa, pod uvjetom da je to odobrenje u skladu s načelima koja je utvrdilo uzgojno udruženje koje vodi matičnu knjigu podrijetla te pasmine.

(9)

Uzimajući u obzir zahtjeve iz dijela 3.točke 1. Priloga I. Uredbi (EU) 2016/1012, informacije o potvrdi o pripustu, o identifikaciji kao „ždrijebe uz majku” te o rezultatima kontrole roditeljstva trebale bi biti obuhvaćene pravilima o sadržaju zootehničkih certifikata za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina utvrđena ovom Uredbom.

(10)

U cilju osiguranja jedinstvenosti i kontinuiteta identifikacije uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. dijelu 1. poglavlju I. točki 1. podtočki (c) i Prilogu II. dijelu 1. poglavlju I. točki 3. Uredbe (EU) 2016/1012, jedinstveni broj kako je utvrđen člankom 114. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429 i ime takve uzgojno valjane životinje trebali bi biti uključeni u zootehnički certifikat za trgovinu kao dio podataka za njezinu identifikaciju.

(11)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/262 (3) utvrđeno je da je tijelo koje izdaje identifikacijsku ispravu, uključujući organizacije ili udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige registriranih kopitara, dužno dodijeliti svakoj životinji vrste kopitar jedinstveni životni broj u obliku alfanumeričkog koda koji objedinjuje informacije o toj životinji te o bazi podataka i državi gdje su te informacije prvi put evidentirane. Taj jedinstveni životni broj mora biti u skladu sa sustavom jedinstvenog životnog broja kopitara (UELN).

(12)

Sustav UELN dogovoren je od strane vodećih organizacija za uzgoj konja i njihova natjecanja iz cijelog svijeta. Uveden je na inicijativu Svjetske federacije za uzgoj sportskih konja (WBFSH), Međunarodnog povjerenstva za vođenje matičnih knjiga (ISBC), Svjetske organizacije za uzgoj arapskih konja (WAHO), Europske konferencije organizacija za uzgoj arapskih konja (ECAHO), Međunarodne konferencije za uzgoj anglo-arapskih konja (CIAA), Međunarodne konjičke federacije (FEI) te Europske kasačke unije (UET), a informacije o tom sustavu mogu se pronaći na web-mjestu za UELN (4).

(13)

O obliku i sadržaju pojedinačnog identifikacijskog broja iz dijela 1. poglavlja I. točke 3. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012 ne može se odlučiti do donošenja delegiranih akata o utvrđivanju detaljnih zahtjeva u pogledusredstava i metoda identifikacije, uključujući njihovu primjenu i uporabu, u skladu s člankom 118. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429. Međutim, u zootehničkom certifikatu trebalo bi predvidjeti polja obrasca za unošenje jedinstvenog životnog broja dodijeljenog uzgojno valjanim kopitarima čistih pasmina u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262.

(14)

Do 21. travnja 2021., što je datum početka primjene Uredbe (EU) 2016/429, dio I. zootehničkog certifikata iz Priloga ovoj Uredbi nije obavezan ako jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za kopitare uključuje odjeljak V. predloška identifikacijskog dokumenta iz Priloga I. dijela 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/262.

(15)

Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. studenoga 2018. u skladu s datumom primjene predviđenim Uredbom (EU) 2016/1012,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sadržaj i oblik zootehničkog certifikata koji je dio jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, utvrđen člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1012 („zootehnički certifikat”), utvrđeni su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Dijelovi I. i II. zootehničkog certifikata bit će sadržani u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina koji se izdaje u skladu s člankom 114. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/429 i u skladu su sa sljedećim:

(a)

dio I. bit će odjeljak jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta koji se utvrđuje u skladu s člankom 118. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

dio II. bit će ili:

i.

dio odjeljka jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta iz točke (a) ovog članka, u kojem slučaju se za ažuriranje informacija mora dostaviti više od jedne stranice s prikazom tog dijela II.; ili

ii.

priložen jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu, ako to dopusti nadležno tijelo u skladu s člankom 32. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1012, u kojem slučaju će biti povezan s dijelom I. iz točke (a) ovog članka unosom pojedinačnog identifikacijskog broja, koji se u članku 114. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429 navodi kao „jedinstveni broj”.

Članak 3.

1.   Od 1. studenoga 2018. odjeljak V. identifikacijskog dokumenta izdanog za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262 ispunjava se u skladu s njezinim člankom 9. stavkom 2. i, ako je to neophodno za potrebe članka 30. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1012, dodaje mu se dio II. zootehničkog certifikata kako je opisan u članku 2. točki (b) podtočki ii. ove Uredbe.

2.   Dio II. zootehničkog certifikata prilaže se jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu izdanom u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262 i povezan je s potvrdom o podrijetlu iz dijela 1. odjeljka V. Priloga I. toj uredbi unosom jedinstvenog životnog broja iz članka 2. stavka (o) te uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 66.

(2)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 оd 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare) (SL L 59, 3.3.2015., str. 1.).

(4)  http://www.ueln.net


PRILOG

Zootehnički certifikat

za trgovanje uzgojno valjanim kopitarima čistih pasmina (Equus caballus i Equus asinus), u skladu s dijelom 2. poglavljem I. Priloga V. Uredbi (EU) 2016/1012

DIO I.

1.

Naziv uzgojnog udruženja ili nadležnog tijela koje ga izdaje

(navesti podatke za kontakt i upućivanje na internetske stranice, ako postoje)

2.

Naziv matične knjige

3.

Naziv pasmine

4.

Ime i trgovačko ime životinje (1) i oznaka zemlje rođenja (2)

5.1.

Pojedinačni identifikacijski broj (3)

6.

Broj životinje u matičnoj knjizi (5)

5.2.

Jedinstveni životni broj (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifikacija životinje (1)  (6)

7.1.

Kôd transpondera (1)

Sustav očitavanja (ako nije ISO 11784) (1)

Linijski kôd (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Alternativna metoda provjere identiteta (1)

8.

Datum rođenja životinje

(u formatu dd.mm.gggg.)

9.

Zemlja rođenja životinje

10.

Ime/naziv, adresa i adresa elektroničke pošte (1) uzgajivača

11.

Rodovnik (7)  (8)

11.1.

Otac

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.1.1.

Djed s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.1.1.1. (1)

Pradjed s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Prabaka s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.1.2.

Baka s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.1.2.1. (1)

Pradjed s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.1.2.2. (1)

Prabaka s očeve strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.2.

Majka

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.2.1.

Djed s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.2.1.1. (1)

Pradjed s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.2.1.2. (1)

Prabaka s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.2.2.

Baka s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

11.2.2.1. (1)

Pradjed s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

11.2.2.2 (1)

Prabaka s majčine strane

Broj u matičnoj knjizi i dio matične knjige

 

 

12.1.

Sastavljeno u:

(mjesto izdavanja)

12.2.

Sastavljeno dana:

(datum izdavanja u formatu dd.mm.gggg.)

 

12.3.

Ime i svojstvo potpisnika

(tiskanim slovima upisati ime i svojstvo osobe  (9) koju je uzgojno udruženje ili nadležno tijelo ovlastilo za potpisivanje ovog dijela zootehničkog certifikata)

12.4.

Potpis


DIO II.

1.1.

Pojedinačni identifikacijski broj (10)

1.2.

Jedinstveni životni broj (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikacija životinje (12)

2.1.

Kôd transpondera (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Sustav očitavanja (ako nije ISO 11784) (13)

Linijski kôd (13)

3.

Spol

2.2.

Alternativna metoda provjere identiteta (12)

4.

Razred u glavnom dijelu matične knjige (13)

5.

Ime/naziv, adresa i adresa elektroničke pošte (13) vlasnika (16)

4.1.

Naziv matične knjige (14)

4.2.

Razred u glavnom dijelu (15)

6.

Dodatne informacije (13)  (17)  (18)

6.1.

Rezultati testiranja rasta i razvoja

6.2.

Ažurirani rezultati genetskog vrednovanja posljednji put provedenog

(datum u formatu dd.mm.gggg.)

6.3.

Genetska oštećenja i genetske posebnosti životinje povezani s uzgojnim programom

6.4.

Sustav provjere identiteta i rezultat (13)  (19)  (20)

6.5.

Rezultat kontrole roditeljstva (13)  (19)  (21)

7.

Osjemenjivanje/parenje (22)  (23)

7.1.

Datum (u formatu dd.mm.gggg.)

7.2.

Broj potvrde o pripustu (24)

7.3.

Identifikacija mužjaka koji je donator

7.3.1.

Pojedinačni identifikacijski broj (10)

7.3.2.

Jedinstveni životni broj (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Sustav provjere identiteta i rezultat (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Rezultat kontrole roditeljstva (13)

8.1.

Sastavljeno u:

(mjesto izdavanja)

8.2.

Sastavljeno dana

(datum izdavanja u formatu dd.mm.gggg.)

 

8.3.

Ime i svojstvo potpisnika

(tiskanim slovima upisati ime i svojstvo osobe  (25) koju je uzgojno udruženje ili nadležno tijelo ovlastilo za potpisivanje tog dijela zootehničkog certifikata)

8.4.

Potpis


(1)  Ostaviti prazno ako nije primjenjivo.

(2)  Unijeti oznaku zemlje ako se to zahtijeva međunarodnim sporazumima o pasmini.

(3)  Pojedinačni identifikacijski broj u skladu s dijelom 1. poglavljem I. točkom 3. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012, koji se u članku 114. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429 navodi kao „jedinstveni broj”.

(4)  Jedinstveni životni broj iz članka 2. točke (o) Provedbene uredbe (EU) 2015/262, ako je dodijeljen u skladu s tom Uredbom.

(5)  Obavezan ako se razlikuje od pojedinačnog identifikacijskog broja ili jedinstvenog životnog broja dodijeljenog u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262.

(6)  Nije potrebno ako je dio I. zootehničkog certifikata sastavni dio jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta koji je izdalo uzgojno udruženje. Ako je doživotni identifikacijski dokument izdan u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262, navodi se jedinstveni životni broj iz članka 2. točke (o) te Uredbe.

(7)  Ako je potrebno, u dijelu I. točki 11. uključiti dodatne generacije.

(8)  Unijeti pojedinačni identifikacijski broj u skladu s dijelom 1. poglavljem I. točkom 3. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012, koji se u članku 114. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429 navodi kao „jedinstveni broj”. Ako pojedinačni identifikacijski broj nije dostupan ili se razlikuje od broja pod kojim je životinja upisana u matičnu knjigu, unijeti broj iz matične knjige.

(9)  Ta je osoba predstavnik uzgojnog udruženja ili nadležnog tijela iz članka 30. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1012.

(10)  Pojedinačni identifikacijski broj u skladu s dijelom 1. poglavljem I. točkom 3. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012, koji se u članku 114. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429 navodi kao „jedinstveni broj”.

(11)  Jedinstveni životni broj iz članka 2. točke (o) Provedbene uredbe (EU) 2015/262, ako je dodijeljen u skladu s tom Uredbom.

(12)  Nije potrebno ako informacije odgovaraju informacijama u dijelu I. točki 7. te ako su dijelovi I. i II. jedinstvena cjelina i nedjeljivi i sadržani u doživotnom identifikacijskom dokumentu ili su mu priloženi. Ako je doživotni identifikacijski dokument izdan u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262, navodi se jedinstveni životni broj iz članka 2. točke (o) te Uredbe.

(13)  Ostaviti prazno ako nije primjenjivo.

(14)  Obvezan ako se razlikuje od točke 2. u dijelu I.

(15)  Nije potrebno ako su te informacije navedene u odjeljku V. identifikacijskog dokumenta izdanog u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262.

(16)  Nije potrebno ako su u drugim dijelovima doživotnog identifikacijskog dokumenta dostupne ažurirane informacije o vlasniku.

(17)  Upotrijebiti dodatni papir ako je potrebno.

(18)  Ako su genetske informacije dostupne na internetskim stranicama, umjesto toga može se uputiti na te internetske stranice, ako to odobri nadležno tijelo u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1012.

(19)  Na temelju analize DNK-a ili krvne grupe životinje.

(20)  Zahtijeva se u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1012 za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina koji se upotrebljavaju za prikupljanje sjemena za umjetno osjemenjivanje. To mogu zahtijevati uzgojna udruženja u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1012 za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina koji se upotrebljavaju za prikupljanje jajnih stanica i zametaka.

(21)  Ako se to zahtijeva uzgojnim programom.

(22)  Obvezno u slučaju skotnih ženki. Informacije se mogu navesti u zasebnom dokumentu.

(23)  Nepotrebno izbrisati.

(24)  Ako nije primjenjivo, navesti rezultate kontrole roditeljstva u točki 7.3.4.

(25)  Ta je osoba predstavnik uzgojnog udruženja ili nadležnog tijela iz članka 30. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1012.


Top