EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1926

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 оd 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/3574

OJ L 272, 21.10.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

21.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1926

оd 31. svibnja 2017.

o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (1), a posebno njezin članak 6. točku 1.,

budući da:

(1)

U članku 3. točki (a) Direktive 2010/40/EU kao prioritetna mjera utvrđeno je pružanje informacija o multimodalnim putovanjima u cijeloj Europskoj uniji za razvoj i uporabu specifikacija i normi.

(2)

Člankom 5. Direktive 2010/40/EU predviđa se da se specifikacije donesene u skladu s člankom 6. te Direktive trebaju primjenjivati na aplikacije i usluge ITS-a ako se one uvode, ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da sama odluči o uvođenju takvih aplikacija i usluga na svojem državnom području.

(3)

Te bi se specifikacije trebale primjenjivati na pružanje svih usluga prometnih informacija, ne dovodeći u pitanje posebne specifikacije donesene u drugim aktima na temelju Direktive 2010/40/EU, posebno Delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 886/2013 (2) i (EU) 2015/962 (3) te Uredbi Komisije (EU) br. 454/2011 (4).

(4)

Kad je riječ o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima, Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđena su minimalna pravila za ponovnu uporabu informacija javnog sektora diljem Unije. S obzirom na ponovnu uporabu podataka u posjedu tijela nadležnih za promet i prijevoznika, pravila utvrđena ovom Uredbom, posebno ona koja se odnose na ažuriranje podataka, primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena Direktivom 2003/98/EZ.

(5)

Kad god mjere predviđene u ovoj Uredbi uključuje obradu osobnih podataka, potrebno ih je provesti u skladu s pravom EU-a o zaštiti osobnih podataka, a posebno Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) te s povezanim nacionalnim provedbenim mjerama. Informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi treba obrađivati uz strogo pridržavanje principa smanjenja količine podataka isključivo u svrhe ove Uredbe te dok god je potrebno. Takvi podaci, kad god je to moguće i ako to ne ugrožava svrhu ove Uredbe, ne smiju dozvoljavati identifikaciju osobe ni omogućiti identifikaciju pojedinca.

(6)

Kada se usluga informiranja temelji na prikupljanju podataka, uključujući zemljopisnu lokaciju, krajnje bi korisnike trebalo jasno informirati o prikupljanju takvih podataka, dogovorima povezanima s prikupljanjem podataka i potencijalnom praćenju, kao i koliko se dugo takvi podaci čuvaju. Javna i privatna poduzeća koja se bave prikupljanjem podataka kao što su prijevoznici, tijela nadležna za promet, pružatelji informacija o putovanjima i proizvođači digitalnih zemljopisnih karata trebali bi uvesti adekvatne tehničke mjere (uključujući integriranu privatnost i integriranu zaštitu podataka) kojima će se osigurati pseudonimizacija (8) podataka dobivenih od krajnjih korisnika.

(7)

Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) nastoji se uspostaviti infrastruktura prostornih podataka Europske unije kako bi se omogućila njihova razmjena i pristup javnosti prostornim podacima, uključujući prostorne podatke koji se odnose na prometne mreže, diljem Unije s ciljem podupiranja politika Unije u području okoliša te politika i aktivnosti koje mogu imati utjecaj na okoliš. Specifikacije koje su navedene u ovoj Uredbi trebale bi biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u Direktivi 2007/2/EZ i Uredbi Komisije (EU) br. 1089/2010 (10).

(8)

Specifikacije navedene u ovoj Uredbi trebale bi se odnositi na sve vrste prijevoza u Uniji, kao što su prijevoz po voznom redu (zrakoplov, željeznica uključujući brzu željeznicu, konvencionalnu željeznicu i laku željeznicu, autobusni prijevoz na velike udaljenosti, pomorski prijevoz uključujući trajekt, te podzemnu željeznicu, tramvaj, autobus, trolejbus, žičare), prijevoz na zahtjev (prijevoz autobusom, prijevoz trajektom, taksijem, dijeljenje prijevoza, zajednička vožnja automobilom, dijeljenje automobila, najam automobila, dijeljenje bicikla, najam bicikla, usluga „dial-a-ride”) i osobni prijevoz (automobil, motocikl, bicikl, hodanje). Hodanje kao mogućnost putovanja za prelazak dijelova prvog i posljednjeg kilometra putovanja vrlo je važno za informacije o multimodalnim putovanjima te može povoljno utjecati na okoliš i upravljanje mrežom kao i imati izravne dobrobiti za zdravlje putnika.

(9)

Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) utvrđuje se prometna infrastruktura koja je dio osnovne i sveobuhvatne transeuropske prometne mreže. Kako bi se mogle riješiti potrebe krajnjih korisnika vezane uz putovanja diljem Unije te kako bi se u što većoj mjeri iskoristio potencijal informacija o multimodalnim putovanjima, potrebna je cjelovita pokrivenost mrežom od vrata do vrata. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na sveobuhvatnu Transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T), uključujući gradske čvorove i druge dijelove prometne mreže.

(10)

Kako bi se podržalo pružanje informacija o multimodalnim putovanjima diljem Unije mogu se upotrebljavati centralizirani pristupi koji se temelje na pružanju podataka i decentralizirani pristupi koji se temelje na pružanju usluga. Ova Uredba stoga treba sadržavati zahtjeve za pružanje podataka i usluga kako bi se podržala oba pristupa. Kako bi se omogućila jednostavna razmjena i ponovno korištenje tih podataka za pružanje sveobuhvatnih informacija o putovanjima, tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružateljiusluga prijevoza na zahtjev trebali bi korisnicima staviti na raspolaganje statične podatke, odgovarajuće metapodatke i informacije o kvaliteti podataka putem nacionalne ili zajedničke pristupne točke. Pristupna točka može biti u raznim oblicima, kao što su baza podataka, skladište podataka, tržište podataka, repozitorij i registar, internetski portal ili slično, ovisno o vrsti podataka. Države članice trebale bi objediniti postojeće javne i privatne pristupne točke u jednu točku kojom bi se omogućio pristup svim vrstama relevantnih raspoloživih podataka koji su obuhvaćeni područjem primjene ovih specifikacija.

(11)

Državama članicama trebalo bi dopustiti da surađuju jedne s drugima kako bi uspostavile zajedničku pristupnu točku koja obuhvaća dostupne podatke uključenih država članica. Države članice trebale bi moći odlučiti da se koriste pristupnim točkama uspostavljenima u okviru drugih delegiranih akata donesenih na temelju Direktive 2010/40/EU kao nacionalnim pristupnim točkama za podatke obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe. Osim toga, države članice trebale bi moći slobodno odlučiti da se koriste postojećim pristupnim točkama koje obuhvaćaju više sektora kao nacionalnom pristupnom točkom. Države članice mogu utvrditi koji je akter zadužen za pružanje podataka o putovanjima u prometu navedenima u Prilogu. U nekim slučajevima prijevoznici, upravitelji infrastrukture i pružatelji usluga prijevoza na zahtjev posluju u različitim državama članicama te je stoga bitno imati više od jedne pristupne točke za pružanje pristupa podacima o putovanjima i prometu. Međutim, potrebno je uložiti napore kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje podataka te uzeo u obzir oblik i forma bitnih pristupnih točaka. Stoga bi svi bitni podaci i metapodaci mogli biti navedeni u svim bitnim Nacionalnim pristupnim točkama u obliku repozitorija. Uz to, ako neke relevantne pristupne točke imaju oblik baze podataka/skladišta podataka, podaci i metapodaci mogu se pohraniti u samo jednoj od njih te navesti u svim drugima. Uvjeti za uporabu podataka o prometu i putovanjima koje pruža nacionalna pristupna točka mogu, po potrebi, biti utvrđeni sporazumom o licenciranju.

(12)

Podaci o putovanjima i prometu navedeni u Prilogu mogu se integrirati u nacionalnu pristupnu točku postupnim pristupom. Države članice trebale bi slobodno odlučivati o tome hoće li ili neće integrirati podatke navedene u Prilogu prije utvrđenog vremenskog roka. Informacije o multimodalnim putovanjima temelje se na statičnim i dinamičnim podacima o putovanjima i prometu iz Priloga. Statični podaci o putovanjima i prometu neophodni su za potrebe informiranja i planiranja prije putovanja te ih stoga zahtijevaju sve države članice. Dinamični podaci o putovanjima i prometu, primjerice smetnje i kašnjenja, omogućuju krajnjim korisnicima da donesu dobro informirane odluke o putovanju i uštede vrijeme. Međutim, za integraciju dinamičnih podataka o putovanjima i prometu u nacionalnim pristupnim točkama može biti potreban dodatan napor. Države članice trebale bi slobodno odlučivati o tome hoće li uključiti dinamične podatke o putovanjima i prometu navedene u Prilogu. putem nacionalne pristupne točke. Ako tako odluče, trebali bi se primjenjivati zahtjevi iz ove Uredbe. Kako bi se zajamčilo da je razvoj informacija o multimodalnim putovanjima dosljedan i usklađen u cijeloj Uniji, države članice potiče se da integriraju postojeće dinamične podatke o putovanjima i prometu putem nacionalne pristupne točke u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom: podaci o putovanjima i prometu navedeni u točki 2.1. Priloga do 1. prosinca 2019., podaci o putovanjima i prometu navedeni u točki 2.2. Priloga do 1. prosinca 2020. i podaci o putovanjima i prometu navedeni u točki 2.3. Priloga do 1. prosinca 2021.

(13)

Kako bi se omogućila uspješna i isplativa primjena nacionalnih pristupnih točaka, potrebno je primjereno opisati sadržaj i strukturu bitnih podataka o putovanjima i prometu uporabom odgovarajućih metapodataka (12).

(14)

Tim specifikacijama ne bi trebalo obvezati tijela nadležna za promet, prijevoznike, pružatelje usluga prijevoza na zahtjev i upravitelje infrastrukture da počnu prikupljati podatke koji već nisu dostupni u strojno čitljivom obliku. Posebni zahtjevi koji se odnose na ažuriranje statičnih i dinamičnih podataka o putovanjima i prometu različitim vrstama prijevoza trebali bi se primjenjivati samo na podatke koji se stvarno prikupljaju i na raspolaganju su u strojno čitljivom formatu. Jednako tako, države članice trebalo bi poticati da traže ekonomične načine za digitalizaciju postojećih statičnih i dinamičnih podataka o različitim vrstama prijevoza. Državama članicama koje počinju digitalizirati statične i dinamične informacije o putovanjima i prometu različitim vrstama prijevoza koje se mogu upotrebljavati za pružanje informacija o multimodalnim putovanjima preporučuje se da počnu s podacima koji su utvrđeni u razini usluge 1. Priloga i nadalje u razini usluge 2. i 3. Podaci koji su utvrđeni u prvoj grupi smatraju se ključnima za osnovno funkcioniranje pružanja informacija o multimodalnim putovanjima.

(15)

Kako bi se razvilo usklađeno i neometano pružanje informacija o multimodalnim putovanjima i podržala interoperabilnost u cijeloj Uniji, na nacionalnim pristupnim točkama potrebno je upotrebljavati usklađeni niz interoperabilnih formata za razmjenu podataka i protokole koji se temelje na postojećim tehničkim rješenjima i normamaza različite načine prijevoza. U okviru pružanju informacija o multimodalnim putovanjima postoji nekoliko bitnih postojećih normi i tehničkih specifikacija koje obuhvaćaju ceste (DATEX II), željeznicu (tehnički dokumenti TAP-TSI B1, B2, B3, B4, B8, B9), zračni promet (IATA SSIM) i osnovne prostorne podatke (INSPIRE). U takvim slučajevima ova bi se Uredba trebala odnositi na već uspostavljene zahtjeve, no za takve se vrste prijevoza mogu primjenjivati druge norme i tehničke specifikacije koje su utvrđene u specifikaciji. Međutim, trebalo bi izbjegavati udvostručavanje istih podataka o putovanjima i prometu u više od jednog formata (na primjer, podataka o gradskom željezničkom prometu u sustavu TAP-TSI ili NeTEx). U budućnosti se za te norme, posebno DATEX II, mogu proširiti područja primjene kako bi se obuhvatili dodatni urbani elementi te se, ako je dostupno, trebaju upotrebljavati u okviru specifikacija.

(16)

Što se tiče razmjene statičnih podataka o voznim redovima (kao što je javni prijevoz, prijevoz autobusom na duge linije i pomorski prijevoz uključujući trajekt), za bitne podatke u nacionalnoj pristupnoj točki trebala bi se upotrebljavati norma za razmjenu podataka CEN NeTEx CEN/TS 16614 koja se temelji na osnovnom konceptualnom modelu razmjene podataka Transmodel EN 12896: Verzija 2006. i sljedeće ažurirane verzije ili bilo koji strojno čitljivi format u potpunosti usklađen s dogovorenim rasporedom. Što se tiče dinamičnih podataka o javnom prijevozu, ako države članice odluče uključiti dinamične podatke u nacionalnu pristupnu točku, trebalo bi upotrebljavati bitne dijelove CEN-ove norme za razmjenu podataka o javnom prijevozu SIRI CEN/TS 15531 i naknadno ažurirane verzije ili bilo koji potpuno usklađeni strojno čitljivi format. Države članice mogu nastaviti upotrebljavati nacionalne norme za javni prijevoz na razini države članice za nacionalni prijevoz, no za osiguravanje interoperabilnosti u cijelom EU-u i kontinuiteta usluga potrebno je upotrebljavati navedene norme EU-a na razini nacionalne pristupne točke. Države članice mogu upotrebljavati metode prijenosa i konverzije kako bi se pridržavale zahtjeva europske normizacije. Potrebno je upotrebljavati verziju propisanih normi koja je dostupna u vrijeme primjene. Trebalo bi primjenjivati bitna ažuriranja kojima se proširuje područje primjene i uključuju nove vrste podataka.

(17)

Kako bi se zajamčila optimalna upotreba i potpuna interoperabilnost navedenih normi među državama članicama, potrebno je uspostaviti zajednički minimalni profil kojim se utvrđuju različiti ključni elementi norme te ga upotrebljavati unutar nacionalnih pristupnih točaka. Nacionalni profili država članica trebaju se temeljiti na zajedničkom minimalnom europskom profilu, ako on postoji.

(18)

Za putnike u cijeloj Uniji ključno je da pružatelji usluga nude točne i pouzdane informacije o putovanjima. Kada dođe do izmjena, tijela nadležna za promet ili prijevoznici trebala bi pravovremeno ažurirati bitne podatke pomoću nacionalne pristupne točke. Osim toga, kada pružatelj usluga upotrebljava podatke o putovanjima i prometu, postoji opasnost da se netočne informacije o putovanjima prikažu korisnicima, što može negativno utjecati na putnikovo putovanje. Kada tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev otkriju netočnosti, te je pogreške potrebno pravovremeno ispraviti.

(19)

Trenutačno u Europi postoji znatan broj usluga pružanja informacija o multimodalnim putovanjima, no usluge koje nude potpune izračunate rute od vrata do vrata uglavnom su ograničene na područje neke države članice. Ključno rješenje za veću zemljopisnu pokrivenost uslugama pružanja informacija o putovanjima i potporu informacijama o multimodalnim putovanjima u cijeloj Uniji povezivanje je lokalnih, regionalnih i nacionalnih usluga pružanja informacija o putovanjima. To uključuje upotrebu tehničkih alata, uključujući sučelja za povezivanje postojećih informacijskih sustava radi razmjene izračunatih ruta. Preporučuje se da se za pružanje informacija o putovanjima prilikom distribuiranog planiranja putovanja upotrebljava europska tehnička specifikacija pod naslovom „Inteligentni prijevozni sustavi – javni prijevoz – otvorena sučelja za programiranje aplikacija za distribuirano planiranje putovanja 00278420” koja se trenutačno dovršava. Kada pružatelji usluga utvrde točke primopredaje za distribuirano planiranje putovanja, te bi točke primopredaje trebalo navesti u nacionalnoj pristupnoj točki.

(20)

Uslugom pružanja informacija o putovanjima može se krajnjim korisnicima ponuditi više mogućnosti putovanja s različitim prijevoznicima. Nužno je da pružatelji usluga budu transparentni u kriterijima koji se upotrebljavaju za rangiranje mogućnosti putovanja i pružanje neutralnih informacija o putovanjima. Gdje god je to moguće, pružatelji informacija o putovanjima trebali bi pružiti informacije o emisijama stakleničkih plinova različitih načina prijevoza kako bi podržali prijelaz na održive načine prijevoza. Pružatelje usluga također se snažno potiče da omoguće da korisnici daju izravnu povratnu informaciju o kvaliteti usluge.

(21)

Uporaba statičnih i dinamičnih podataka za pružanje informacija o putovanjima uključuje podatke raznih aktera u cijelom vrijednosnom lancu. U mnogim slučajevima pružatelj informacija o putovanjima upotrebljavat će izvorne podatke tijela nadležnog za promet, prijevoznika, upravitelja infrastrukture ili pružatelja usluge prijevoza na zahtjev. U tom je slučaju nužno da se pri uporabi navedu prvotni izvor, datum i vrijeme posljednjeg ažuriranja statičnih podataka.

(22)

Kako bi osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću što je više moguće upotrebljavale usluge pružanja informacija o putovanjima, pružatelji informacija o putovanjima i države članice prilikom provedbe delegirane uredbe trebali bi uzeti u obzir mjerodavno zakonodavstvo u pogledu zahtjeva za pristupačnost kao što je predstojeći Europski akt o pristupačnosti. Relevantni zahtjevi uključuju pristupačnost internetskih stranica i usluga na mobilnim uređajima na dosljedan i odgovarajući način tako da ih korisnici mogu vidjeti, upotrebljavati i razumjeti.

(23)

Kako bi se osigurala ispravna provedba, države članice trebale bi procijeniti usklađenost sa zahtjevima u vezi sa pristupačnošću, razmjenom, ponovnom uporabom i ažuriranjem podataka o multimodalnim putovanjima tijela nadležnih za promet, prijevoznika, pružatelja usluge prijevoza na zahtjev i pružatelja informacija o putovanjima. U tu bi se svrhu nadležna tijela trebala moći osloniti na izjave o sukladnosti koje podnose tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture, pružatelji usluga prijevoza na zahtjev ili pružatelji informacija o putovanjima, te mogu nasumce provjeravati točnost tih izjava.

(24)

U svrhu nadzora provedbe ove Uredbe, države članice trebale bi Komisiji dostaviti izvješće u kojem se opisuje provedba različitih zahtjeva.

(25)

Putem Instrumenta za povezivanje Europe Komisija će podržavati različite tehničke zahtjeve koji su utvrđeni ovom Uredbom pomoću djelovanja za potporu programu (13), posebno uspostavu nacionalne pristupne točke, prijelaz na propisane standarde za razmjenu podataka i uporabu zajedničkih minimalnih profila u nacionalnim pristupnim točkama te povezivanje usluga pružanja informacija o putovanjima, ovisno o slučaju.

(26)

U skladu sa člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (14) obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je iznio mišljenje 22. kolovoza 2017.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju potrebne specifikacije kako bi se osiguralo da je pružanje informacija o multimodalnim putovanjima u cijelom EU-u ispravno i dostupno korisnicima ITS-a u inozemstvu.

2.   Ova se Uredba odnosi na cijelu prometnu mrežu Unije.

3.   Ova se Uredba primjenjuje u skladu s člankom 5. Direktive 2010/40/EU.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 4. Direktive 2010/40/EU i članku 3. Uredbe (EU) br. 1315/2013.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„dostupnost podataka” znači mogućnost traženja i dobivanja podataka u bilo kojem trenutku u strojno čitljivom obliku;

(2)

„ažuriranje podataka” znači svaka preinaka postojećih podataka, uključujući brisanje ili umetanje novih ili dodatnih elemenata;

(3)

„metapodaci” znači strukturiran opis sadržaja podataka za lakše pronalaženje i uporabu tih podataka;

(4)

„usluge pronalaženja” znači usluge kojima se omogućuje pretraživanje traženih podataka na temelju sadržaja odgovarajućih metapodataka te prikazivanje takvih sadržaja;

(5)

„sveobuhvatna transeuropska cestovna mreža” znači cestovna prometna infrastruktura koja je dio sveobuhvatne mreže kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1315/2013;

(6)

„pristupna točka” znači digitalno sučelje u kojem su barem statični podaci o putovanjima i povijesni prometni podaci zajedno s odgovarajućim metapodacima dostupni korisnicima za ponovnu uporabu ili u kojem su izvori tih podataka i njihovi metapodaci dostupni za ponovnu uporabu korisnicima;

(7)

„dinamični podaci o putovanjima i prometu” znači podaci koji se odnose na različite načine prijevoza, a često se ili redovito mijenjaju, kako je navedeno u Prilogu;

(8)

„statični podaci o putovanjima i prometu” znači podaci koji se odnose na različite načine prijevoza, a uopće se ne mijenjaju ili se ne mijenjaju često, ili se mijenjaju redovito, kako je navedeno u Prilogu;

(9)

„tijelo nadležno za promet” znači bilo koje javno tijelo odgovorno za upravljanje prometom ili planiranje, kontrolu ili upravljanje nekom prometnom mrežom ili načinima prijevoza, ili oboje, u okviru svoje mjesne nadležnosti;

(10)

„prijevoznik” znači svaki javni ili privatni subjekt koji je odgovoran za održavanje i upravljanje uslugom prijevoza;

(11)

„korisnik” znači bilo koji javni ili privatni subjekt koji upotrebljava Nacionalnu pristupnu točku kao što su tijela nadležna za promet, prijevoznici, pružatelji informacija o putovanjima, proizvođači digitalnih zemljopisnih karata, pružatelji usluga prijevoza na zahtjev i upravitelji infrastrukture;

(12)

„krajnji korisnik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima pristup informacijama o putovanjima;

(13)

„usluga pružanja informacija o putovanjima” znači svaka usluga ITS-a, uključujući digitalne zemljopisne karte, koja korisnicima i krajnjim korisnicima nudi informacije o putovanjima i prometu barem jednim načinom prijevoza;

(14)

„povijesni podaci o putovanjima” znači obilježja prometa ovisno o satu, danu, godišnjem dobu na temelju prethodnih mjerenja, uključujući stupanj prometne zagušenosti, prosječne brzine, prosječno vrijeme putovanja, kako je navedeno u Prilogu;

(15)

„pravovremenost podataka” znači dostupnost ažurnih podataka koji se pružaju korisnicima i krajnjim korisnicima dovoljno unaprijed da bi bili korisni;

(16)

„pružatelj informacija o putovanjima” znači svaki javni ili privatni pružatelj usluga prometnih informacija korisnicima i krajnjim korisnicima, isključujući samo prijenos informacija;

(17)

„prijevoz na zahtjev” znači usluga prijevoza putnika za koju je karakteristična fleksibilna ruta kao što su dijeljenje automobila, zajednička vožnja automobilom, dijeljenje bicikla, dijeljenje prijevoza, taksi, usluga „dial-a-ride”). Za te usluge obično je potrebna interakcija između pružatelja usluge prijevoza na zahtjev i krajnjeg korisnika prije isporuke;

(18)

„pružatelj usluge prijevoza na zahtjev” znači svaki javni ili privatni pružatelj usluge prijevoza na zahtjev korisnicima i krajnjim korisnicima, uključujući informacije o putovanju i prometu;

(19)

„povezivanje usluge” znači povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih sustava za informacije o putovanjima koji su međusobno povezani putem tehničkih sučelja radi izračunavanja ruta ili druga sučelja za programiranje aplikacija (API), čiji se rezultati temelje na statičnim i/ili dinamičnim informacijama o putovanjima i prometu;

(20)

„točka primopredaje” znači postaja, stajalište ili lokacija na kojoj su povezane izračunate rute dva pružatelja informacija kako bi se generiralo putovanje;

(21)

„informacije o multimodalnim putovanjima” znači informacije koje proizlaze iz bilo kakvih statičnih ili dinamičnih podataka o putovanjima i prometu, ili oboje, za korisnike i krajnje korisnike, bilo kojim komunikacijskim sredstvom, koje obuhvaćaju barem dva načina prijevoza i omogućuju usporedbu načina prijevoza;

(22)

„izračunata ruta” znači plan putovanja u strojno čitljivom obliku koji je rezultat upita o putovanju krajnjeg korisnika uzimajući u obzir korištenu točku ili točke primopredaje;

(23)

„upravitelj infrastrukture” znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje prometne infrastrukture ili nekog njezinog dijela;

(24)

„usluga prijevoza putnika” znači bilo koja javna ili privatna usluga prijevoza ili bilo koja usluga koja je dostupna za kolektivnu ili privatnu uporabu šire javnosti te obuhvaća razne načine prijevoza.

Članak 3.

Nacionalne pristupne točke

1.   Svaka država članica uspostavlja nacionalnu pristupnu točku. Nacionalna pristupna točka predstavlja jedinstvenu pristupnu točku za korisnike barem kad je riječ o statičnim podacima o putovanjima i prometu te povijesnim podacima o prometu za različite načine prijevoza, uključujući ažuriranje podataka, kako je utvrđeno u Prilogu, koje pružaju tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev na području neke države članice.

2.   Postojeće nacionalne pristupne točke koje su uspostavljene u skladu s drugim delegiranim aktima donesenima na temelju Direktive 2010/40/EU mogu se upotrebljavati kao nacionalne pristupne točke ako države članice to smatraju prikladnim.

3.   Nacionalne pristupne točke pružaju usluge pronalaženja korisnicima, primjerice usluge kojima se omogućuje pretraživanje traženih podataka na temelju sadržaja odgovarajućih metapodataka te prikazivanje takvih sadržaja.

4.   Tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev osiguravaju pružanje odgovarajućih metapodataka kako bi se korisnicima omogućilo da otkriju i upotrijebe skupove podataka kojima se pristupa preko nacionalne pristupne točke.

5.   Dvije ili više država članica mogu osnovati zajedničku pristupnu točku.

Članak 4.

Dostupnost, razmjena i ponovna uporaba statičnih podataka o putovanjima i prometu

1.   Tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev pružaju statične podatke o putovanjima i prometu i povijesne podatke o prometu navedene u točki 1. Priloga, različitih načina prijevoza uz primjenu:

(a)

za cestovni prijevoz, standarda definiranih u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/962;

(b)

za druge načine prijevoza, jedne od sljedećih normi i tehničkih specifikacija: NeTEx CEN/TS 16614 i naknadnih verzija, tehničkih dokumenata utvrđenih u Uredbi (EU) br. 454/2011 i njihovih naknadnih verzija, tehničkih dokumenata koje je pripremila IATA ili bilo kojih strojno čitljivih formata potpuno kompatibilnih i interoperabilnih s tim normama i tehničkim specifikacijama;

(c)

za prostornu mrežu, zahtjeva utvrđenih u članku 7. Direktive 2007/2/EZ.

2.   Relevantni statični podaci o putovanjima i prometu navedeni u točki 1. Priloga koji su primjenjivi na NeTEx i DATEX II predstavljaju se u okviru minimalnih nacionalnih profila

3.   Tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev pružaju statične podatke o putovanjima i prometu putem nacionalne pristupne točke u potrebnim formatima u skladu sa sljedećim rasporedom:

(a)

za podatke o putovanjima i prometu utvrđene u točki 1.1. Priloga za sveobuhvatnu mrežu TEN-T, najkasnije do 1. prosinca 2019.;

(b)

za podatke o putovanjima i prometu utvrđene u točki 1.2. Priloga za sveobuhvatnu mrežu TEN-T, najkasnije do 1. prosinca 2020.;

(c)

za podatke o putovanjima i prometu utvrđene u točki 1.3. Priloga za sveobuhvatnu mrežu TEN-T, najkasnije do 1. prosinca 2021.;

(d)

za podatke o putovanjima i prometu utvrđene u točkama 1.1., 1.2. i 1.3. Priloga za druge dijelove prometne mreže, najkasnije do 1. prosinca 2023.;

4.   Sučelja za programiranje aplikacija (API) koja pružaju pristup statičnim podacima o putovanjima i prometu koji su navedeni u Prilogu putem nacionalne pristupne točke moraju biti javno dostupna kako bi se korisnici i krajnji korisnici mogli prijaviti i dobiti pristup.

Članak 5.

Dostupnost, razmjena i ponovna uporaba dinamičnih podataka o putovanjima i prometu

1.   Kada države članice odluče pružati dinamične podatke o putovanjima i prometu za različite načine prijevoza navedene u točki 2. Priloga putem nacionalne pristupne točke, tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev upotrebljavaju:

(a)

za cestovni prijevoz, norme definirane u člancima 5. i 6. Delegirane uredbe (EU) 2015/962;

(b)

za druge načine prijevoza: SIRI CEN/TS 15531 i naknadne verzije, tehničke dokumente utvrđene u Uredbi (EU) br. 454/2011 ili bilo koji strojno čitljivi format potpuno kompatibilan i interoperabilan s tim normama ili tehničkim dokumentima.

2.   Bitni podaci o putovanjima i prometu spomenuti u točki 2. Priloga koji su primjenjivi na SIRI i DATEX II predstavljaju se u okviru minimalnih nacionalnih profila koje su utvrdile države članice te koji su dostupni putem nacionalne pristupne točke.

3.   Sučelja za programiranje aplikacija (API) koja pružaju pristup dinamičnim podacima o putovanjima i prometu koji su navedeni u Prilogu putem nacionalne pristupne točke moraju biti javno dostupna kako bi se korisnici i krajnji korisnici mogli prijaviti i dobiti pristup.

Članak 6.

Ažuriranje podataka

1.   Pružanje informacija o putovanjima temelji se na ažuriranju statičnih i dinamičnih podataka o putovanjima i prometu.

2.   Kada dođe do promjena, relevantne statične i dinamične podatke o putovanjima i prometu navedene u Prilogu pravodobno ažuriraju tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev putem nacionalne pristupne točke. Oni pravodobno ispravljaju nepravilnosti otkrivene u njihovim podacima ili one na koje su im ukazali korisnici i krajnji korisnici.

Članak 7.

Povezivanje usluga pružanja informacija o putovanjima

1.   Pružatelji informacija o putovanjima na zahtjev pružaju drugom pružatelju informacija izračunate rute koji se temelje na statičnim i, gdje je to moguće, dinamičnim informacijama.

2.   Izračunate rute temelje se na:

(a)

polaznoj i krajnjoj točki putovanja podnositelja upita, zajedno s određenim vremenom i datumom polaska ili dolaska, ili oboje;

(b)

mogućim opcijama putovanja zajedno s određenim vremenom i datumom polaska ili dolaska, ili oboje, uključujući moguće veze;

(c)

točki primopredaje između usluga pružanja informacija o putovanjima;

(d)

u slučaju smetnji, mogućim alternativnim opcijama putovanja zajedno s određenim vremenom i datumom polaska ili dolaska, i mogućim vezama, ako postoje.

Članak 8.

Zahtjevi za pružatelje usluga u slučaju ponovne uporabe podataka o putovanjima i prometu ili povezivanja usluga pružanja informacija o putovanjima

1.   Podaci o putovanjima i prometu navedeni u Prilogu i odgovarajući metapodaci, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti, moraju biti dostupni za razmjenu i ponovnu uporabu unutar Unije na nediskriminirajući način, putem nacionalne ili zajedničke pristupne točke i unutar vremenskog okvira kojim se osigurava pravodobno pružanje informacija o putovanjima. Podaci moraju biti točni i ažurni.

2.   Podaci navedeni u stavku 1. ponovno se upotrebljavaju na neutralan te nediskriminirajući i nepristran način. Kriteriji za rangiranje mogućnosti putovanja različitim načinima prijevoza ili njihovom kombinacijom, ili oboje, moraju biti transparentni te se ne smiju temeljiti na nekom čimbeniku koji se izravno ili neizravno odnosi na identitet korisnika ili, ako postoje, poslovne interese povezane s ponovnom uporabom podataka te se primjenjuju na nediskriminirajući način na sve korisnike koji sudjeluju. Prva načelna prezentacija plana puta ne smije dovesti u zabludu korisnika.

3.   U slučaju ponovne uporabe statičnih i dinamičnih podataka o putovanjima i prometu potrebno je naznačiti izvor tih podataka. Također je potrebno naznačiti datum i vrijeme posljednjeg ažuriranja statičnih podataka.

4.   Uvjeti za korištenje podataka u prometu i putovanjima koje pruža nacionalna pristupna točka mogu biti određeni sporazumom o licenciranju. Tim se uvjetima ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnosti za ponovnu uporabu ili ograničavati tržišno natjecanje. Kad god se primjenjuju sporazumi o licenciranju, njima se u svakom slučaju nameće što je manje moguće ograničenja za ponovnu uporabu. Sve novčane naknade moraju biti razumne i proporcionalne legitimnim troškovima nastalima pružanjem i širenjem bitnih podataka o putovanjima i prometu.

5.   Uvjeti za povezivanje usluga pružanja informacija o putovanjima moraju biti utvrđeni ugovorima među pružateljima informacija o putovanjima. Sve novčane naknade za troškove nastale povezivanjem informacija o putovanjima moraju biti razumne i proporcionalne.

Članak 9.

Procjena sukladnosti

1.   Države članice procjenjuju poštuju li tijela nadležna za promet, prijevoznici, pružatelji usluga prijevoza na zahtjev i pružatelji informacija o putovanjima zahtjeve iz članaka 3. do 8.

2.   Kako bi izvršila tu procjenu, nadležna tijela država članica mogu od tijela nadležnih za promet, prijevoznika, upravitelja infrastrukture, pružatelja usluga prijevoza na zahtjev ili pružatelja informacija o putovanjima zatražiti sljedeće dokumente:

(a)

opis podataka o putovanjima i prometu koji su navedeni ili pohranjeni u pristupnoj točki ili točkama i dostupnih usluga pružanja informacija o putovanjima, uključujući veze s drugim uslugama, ako je primjenjivo, kao i informacije o njihovoj kvaliteti; i

(b)

na dokazima utemeljenu izjavu o sukladnosti sa zahtjevima iz članaka 3. do 8.

3.   Države članice nasumično provjeravaju ispravnost izjava iz stavka 2. točke (b).

Članak 10.

Izvješćivanje

1.   Do 1. prosinca 2019. države članice moraju dostaviti Komisiji izvješće o poduzetim mjerama, ako ih je bilo, za uspostavu nacionalne pristupne točke te o modalitetima njezina funkcioniranja.

2.   Svake druge kalendarske godine nakon toga države članice Komisiji dostavljaju izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

(a)

napredak u pogledu dostupnosti i razmjene vrsta podataka o putovanjima i prometu utvrđenih u Prilogu;

(b)

zemljopisnu pokrivenost i podatke o putovanjima i prometu utvrđene u Prilogu koji su dostupni na pristupnoj točki te povezanost usluga pružanja informacija o putovanjima;

(c)

rezultate procjene sukladnosti iz članka 9.; i

(d)

prema potrebi, opis izmjena stavka 1. ili stavka 2. točke (b).

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. svibnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 207, 6.8.2010., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 886/2013 оd 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na podatke i postupke za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti (SL L 247, 18.9.2013., str. 6.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 оd 18. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu (SL L 157, 23.6.2015., str. 21.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (SL L 123, 12.5.2011., str. 11.).

(5)  Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.) primjenjivat će se od 25. svibnja 2018. Članci 10. i 11. Direktive 95/46/EZ i članci 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 uključuju potpuni popis informacija koji se stavljaju na raspolaganje ispitaniku. Članak 12. Direktive 95/46/EZ i članci 17.–19. Uredbe (EU) 2016/679 utvrđuju ostala prava osoba, kao što su pravo na pristup, pravo na ispravljanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje netočnih ili neopravdanih osobnih podataka.

(7)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(8)  Kako je utvrđeno u članku 4. točki 5. Uredbe (EU) 2016/679.

(9)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(11)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

(12)  Koordinirani katalog metapodataka EU EIP SPA

(13)  Provedbena odluka Komisije od 7.4.2016. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2014) 1921 o uspostavi višegodišnjeg programa rada 2014. – 2020. za financijsku potporu u prometnom sektoru u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za razdoblje 2014. – 2020.

(14)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG

KATEGORIJE PODATAKA

(kako je navedeno u člancima 3., 4., 5., 6., 8. i 10.)

Podjela načina prijevoza prema vrsti, kao što su:

 

Redoviti linijski

Zračni, željeznički, uključujući brzu, konvencionalnu i laku željeznicu, autobusni prijevoz na duge udaljenosti, pomorski prijevoz, uključujući trajekte, podzemna željeznica, tramvajski, autobusni, trolejbusni.

 

Ovisan o potražnji

Prijevoz autobusom, prijevoz trajektom, taksi, dijeljenje automobila, zajednička vožnja automobilom, najam automobila, dijeljenje bicikla, najam bicikla.

 

Osobni

Automobil, motocikl, bicikl.

1.   Vrste statičnih cestovnih podataka

1.1.   Razina usluge 1

(a)

Pretraživanje po lokaciji (polazište/odredište):

i.

Identifikatori adrese (broj zgrade, naziv ulice, poštanski broj);

ii.

Topografska mjesta (grad, mjesto, selo, predgrađe, administrativna jedinica);

iii.

Zanimljiva mjesta (povezano s informacijama o prijevozu) do kojih ljudi možda žele putovati;

(b)

Planovi puta:

Radni kalendar s označenim vrstama kalendarskih dana;

(c)

Pretraživanje po lokaciji (pristupni čvorovi):

i.

Prepoznati pristupni čvorovi (svi planirani načini);

ii.

Geometrija/karta sa strukturom pristupnih čvorova (svi planirani načini);

(d)

Izračun plana putovanja – planirani načini prijevoza:

i.

Veze na mjestima presjedanja, uobičajeno vrijeme za presjedanje između načina prijevoza na mjestima presjedanja;

ii.

Topologija mreže i rute/linije (topologija);

iii.

Prijevoznici;

iv.

Vozni redovi;

v.

Planirana presjedanja između osiguranih planiranih usluga;

vi.

Radni sati;

vii.

Pristup i sadržaji na stajalištima (uključujući informacije o peronu, službe za pomoć korisnicima/informativne pultove, šaltere za prodaju karata, dizala/stube, lokacije ulaza i izlaza);

viii.

Vozila (niski pod; s pristupom za invalidska kolica);

ix.

Dostupnost pristupnih čvorova i prilazi na mjestu presjedanja (kao što su dizala, pokretne stube);

x.

Postojanje usluga pomoći (kao što je pomoć na licu mjesta);

(e)

Izračun plana putovanja – cestovni prijevoz (za osobne načine prijevoza):

i.

Cestovna mreža;

ii.

Biciklistička mreža (odvojene biciklističke staze, staze na cesti koje se dijele s automobilima, staze na pješačkoj stazi koje se dijele s pješacima);

iii.

Pješačka mreža i mogućnosti pristupa.

1.2.   Razina usluge 2

(a)

Pretraživanje po lokaciji (načini prijevoza ovisni o potražnji):

i.

Stajališta za parkiranje osobnog vozila i presjedanje u javni prijevoz;

ii.

Postaje za dijeljenje bicikala;

iii.

Postaje za dijeljenje automobila;

iv.

Javno dostupne postaje za punjenje vozila benzinom, dizelom, stlačenim prirodnim plinom/ukapljenim prirodnim plinom, postaje za punjenje električnih vozila;

v.

Sigurna parkirališta za bicikle (kao što su zaključane garaže za bicikle);

(b)

Usluge informiranja:

Gdje i kako kupiti karte za planirane načine prijevoza, načine prijevoza ovisne o potražnji i parkirališta za automobile (svi planirani načini prijevoza i prijevoz ovisan o potražnji, uključujući maloprodajne kanale, načine provedbe, načine plaćanja);

(c)

Planovi putovanja, pomoćne informacije, provjera dostupnosti:

i.

Osnovne zajedničke standardne cijene (svi planirani načini prijevoza)

Podaci o cjenovnoj mreži (cjenovne zone/stajališta i cjenovne kategorije),

Standardne cjenovne strukture (od točke do točke, uključujući dnevne i tjedne cijene, cijene u zonama, cijene neograničenog prijevoza);

ii.

Sadržaji u vozilima, kao što su razredi prijevoza, bežični internet u vozilu.

1.3.   Razina usluge 3

(a)

Detaljni upit o standardnoj i posebnoj cijeni (svi planirani načini prijevoza):

i.

Kategorije putnika (kategorije korisnika kao što su odrasli, djeca, studenti, ratni veterani, osobe s invaliditetom te uvjeti za povlaštenu cijenu i razredi putovanja kao što su prvi, drugi);

ii.

Proizvodi po uobičajenim cijenama (prava prema zonama/od točke do točke, uključujući dnevne i tjedne karte/jednosmjerne/povratne, mogućnost kupovine, osnovni uvjeti korištenja kao što je razdoblje valjanosti/prijevoznik/vrijeme putovanja/presjedanje, standardne cijene prijevoza od točke do točke za različite relacije, uključujući dnevne i tjedne cijene/cijene za zone/cijene za neograničenu vožnju);

iii.

Proizvodi s posebnim cijenama: ponude s dodatnim posebnim uvjetima kao što su promotivne cijene, grupne cijene, sezonske propusnice, skupni proizvodi s različitim vrstama proizvoda i dodatni proizvodi kao što su parkiranje i putovanje, najkraći boravak;

iv.

Osnovni poslovni uvjeti kao što su povrat troškova/zamjena/izmjena/prijenos i osnovni uvjeti rezervacije kao što su razdoblja za kupnju, razdoblja valjanosti, ograničenja pri vožnji u različitim zonama, najkraći boravak;

(b)

Usluga pružanja informacija (svi načini):

i.

Kako platiti cestarinu (uključujući maloprodajne kanale, načine provedbe, načine plaćanja);

ii.

Kako rezervirati dijeljenje automobila, taksije, najam bicikla itd. (uključujući maloprodajne kanale, načine provedbe, načine plaćanja);

iii.

Gdje i kako platiti parkiranje automobila, javne postaje za punjenje električnih automobila i točke za punjenje za vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin/ukapljeni prirodni plin, vodik, benzin i dizel (uključujući maloprodajne kanale, načine provedbe, načine plaćanja);

(c)

Planovi puta:

i.

Detaljne značajke biciklističke mreže (kvaliteta površine, paralelna vožnja bicikala, zajednička površina, vožnja ulicom ili van ceste, slikovite staze, samo za pješake, ograničenja skretanja ili pristupa (npr. suprotno od protoka prometa);

ii.

Parametri potrebni za izračun ekološkog čimbenika kao što su emisije ugljika po vrsti vozila ili kilometru koji prijeđe putnik ili prohodanoj udaljenosti;

iii.

Parametri potrebni za izračun troškova, kao što je potrošnja goriva;

(d)

Izračun plana puta:

Predviđena duljina putovanja po vrsti dana i vrijeme potrebno za način prijevoza/kombinaciju načina prijevoza.

2.   Tipovi dinamičnih podataka o putovanjima i prometu

2.1.   Razina usluge 1

Vrijeme putovanja, planovi puta i pomoćne informacije:

i.

Prekidi (svi načini prijevoza);

ii.

Informacije o stanju u realnom vremenu – kašnjenja, otkazivanja, osigurano praćenje veza (svi načini prijevoza);

iii.

Stanje značajki pristupnih čvorova (uključujući dinamične informacije o peronu, funkcionalna dizala/pokretne stube, lokacije zatvorenih ulaza i izlaza – za sve planirane načine prijevoza).

2.2.   Razina usluge 2

(a)

Vrijeme putovanja, planovi puta i pomoćne informacije (svi načini prijevoza):

i.

Predviđeno vrijeme polaska i dolaska za usluge;

ii.

Trenutačna duljina cestovnog putovanja;

iii.

Zatvaranje/preusmjeravanje dijelova biciklističke mreže;

(b)

Usluge informiranja:

Raspoloživost javno dostupnih postaja za punjenje za električna vozila i postaja za punjenje vozila s pogonom na stlačeni prirodni plin/ukapljeni prirodni plin, vodik, benzin i dizel;

(c)

Provjera dostupnosti:

i.

Dostupnost dijeljenja automobila, dostupnost dijeljenja bicikla;

ii.

Dostupna parkirališna mjesta (na ulici i uz nju), parkirališne naknade, cestarine;

2.3.   Razina usluge 3

Planovi puta:

Predviđeno trajanje cestovnog putovanja.


Top