Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1777

Uredba Komisije (EU) 2017/1777 оd 29. rujna 2017. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glinasti ugljen, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat i Urtica spp. u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/6466

OJ L 253, 30.9.2017, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1777/oj

30.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 253/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1777

оd 29. rujna 2017.

o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glinasti ugljen, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat i Urtica spp. u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za diklorprop-P, etefon, flonikamid, fluazifop-P i metaldehid utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za penkonazol utvrđeni su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. toj Uredbi. MRO-ovi za etridiazol, spinetoram i tau-fluvalinat utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj Uredbi. Za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glinasti ugljen, vodikov peroksid i Urtica spp. nisu utvrđeni MRO-ovi niti su te tvari uvrštene u Prilog IV. toj Uredbi, stoga se na njih primjenjuje zadana vrijednost od 0,01 mg/kg utvrđena u članku 18. stavku 1. točki (b).

(2)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar diklorprop-P na agrumima podnesen je zahtjev za izmjenu postojećeg MRO-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

U pogledu etefona takav je zahtjev podnesen za japansku jabuku. U pogledu etridiazola takav je zahtjev podnesen za tikvenjače s jestivom korom. U pogledu flonikamida takav je zahtjev podnesen za marelice, glavati kupus, grah i grašak (s mahunama) te korijen šećerne repe. U pogledu fluazifop-P-a takav je zahtjev podnesen za mrkvu i tikvice. U pogledu metaldehida takav je zahtjev podnesen za poriluk. U pogledu penkonazola takav je zahtjev podnesen za grožđe. U pogledu spinetorama, takav je zahtjev podnesen za trešnje, jagodičasto voće, „drugo sitno voće i bobice”, „salate i salatno bilje”, „špinat i slične listove”, „začinsko bilje i jestive cvjetove”, poriluk i biljne infuzije iz listova i začinskog bilja. U pogledu tau-fluvalinata takav je zahtjev podnesen za agrume.

(4)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te su zahtjeve ocijenile predmetne države članice i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ovima (2). Ta je mišljenja dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ih učinila dostupnima javnosti.

(6)

Agencija je u svojem obrazloženom mišljenju o spinetoramu zaključila da se, kad je riječ o njegovoj uporabi na širokolisnoj endiviji, rizik za potrošače ne može isključiti. Stoga bi trebalo zadržati postojeći MRO.

(7)

U pogledu flonikamida, Agencija je preporučila povećanje postojećih MRO-ova za više proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se u obzir uzele predviđene uporabe tih aktivnih tvari na šećernoj repi.

(8)

U pogledu etridiazola Agencija nije mogla donijeti zaključak o prehrambenom riziku za potrošače jer nisu dostupni određeni podaci te je potrebno daljnje razmatranje osoba koje upravljaju rizikom. Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje na sastanku 29. svibnja 2015. utvrdio je da predmetne tvari ne stvaraju relevantne matabolite značajnog toksičnog djelovanja ni razina zbog kojih bi izlaganje bilo veće od zanemarivog (3). Stoga je za tikvenjače s jestivom korom prikladno u Uredbi (EZ) br. 396/2005 utvrditi MRO-ove na razini od 0,4 mg/kg, što je odraz dobre poljoprivredne prakse.

(9)

U pogledu svih ostalih zahtjeva Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-ova koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije podatke o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja predmetnih proizvoda.

(10)

Za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 i Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 Agencija je dostavila zaključke o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s tim aktivnim tvarima (4). U pogledu svih tih tvari Agencija nije mogla donijeti zaključak o prehrambenom riziku za potrošače jer nisu dostupni određeni podaci te je potrebno daljnje razmatranje osoba koje upravljaju rizikom. Daljnja razmatranja dostupna su u odgovarajućim izvješćima o pregledu (5), u kojima je zaključeno da je rizik za ljude povezan s metabolitima tih tvari zanemariv. Na temelju tih zaključaka Komisija smatra da je primjereno te tvari uvrstiti u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(11)

Glinasti ugljen, vodikov peroksid i Urtica spp. kao osnovne tvari odobrene su, slijedom navođenja, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/428 (6), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/409 (7), odnosno Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/419 (8). Očekuje se da upotreba tih aktivnih tvari pod određenim uvjetima neće uzrokovati prisutnost ostataka u hrani ili hrani za životinje koji mogu predstavljati rizik za potrošače. Stoga je primjereno te tvari uvrstiti u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(12)

Na temelju obrazloženih mišljenja i zaključaka Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(13)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća EFSA-e dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za diklorprop-P u agrumima). EFSA Journal 2017.; 15(4):4834 (24 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za etefon u kakiju/japanskoj jabuci). EFSA Journal 2017.; 15(3):4747 (17 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazol in various crops (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za etridiazol u raznim kulturama). EFSA Journal 2017.; 15(3):4736 (19 str.).

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za flonikamid u raznim proizvodima). EFSA Journal 2017.; 15(3):4748 (20 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za fluazifop-P u mrkvi, rajčici i tikvicama). EFSA Journal 2017.; 15(5):4831 (32 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za metaldehid u poriluku”). EFSA Journal 2017.; 15(3):4740 (15 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za penkonazol u grožđu”). EFSA Journal 2017.; 15(4):4768 (15 str.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za spinetoram u raznim kulturama). EFSA Journal 2017.; 15(5):4867 (34 str.).

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za tau-fluvalinat u raznim kulturama. EFSA Journal 2014.; 12(1):3548 (49 str.).

(3)  Izvješće o pregledu za aktivnu tvar etridiazol (SANCO/13145/2010 final).

(4)  Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24. EFSA Journal 2016.; 14(6):4494 (18 str.).

Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600. EFSA Journal 2016.; 14(1):4359 (37 str.).

(5)  Izvješće o pregledu za aktivnu tvar Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Izvješće o pregledu za aktivnu tvar Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 (SANTE/10008/2016, Rev. 2).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/428 od 10. ožujka 2017. o odobravanju osnovne tvari glinasti ugljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 66, 11.3.2017., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/409 od 8. ožujka 2017. o odobravanju osnovne tvari vodikov peroksid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 63, 9.3.2017., str. 95.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/419 od 9. ožujka 2017. o odobravanju osnovne tvari Urtica spp. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 64, 10.3.2017., str. 4.).


PRILOG

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. stupci koji se odnose na diklorprop-P, etefon, flonikamid, fluazifop-P, metaldehid i penkonazol zamjenjuju se sljedećim:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Diklorprop (zbroj diklorpropa (uključujući diklorprop-P), njegovih soli, estera i konjugata, izražen kao diklorprop) (R)

Etefon

Flonikamid: zbroj flonikamida, TFNA-e i TFNG-a, izražen kao flonikamid (R)

Fluazifop-P (zbroj svih sastavnih izomera fluazifopa te njegovih estera i konjugata, izražen kao fluazifop)

Metaldehid

Penkonazol (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0110000

Agrumi

0,3

0,05 (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

Bademi

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kesteni

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Makadamije / australski oraščići

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Orasi

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Ostalo

 

0,1

 

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,02 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

 

0,2

0130010

Jabuka

 

0,8

 

 

 

 

0130020

Kruška

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130030

Dunja

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130040

Mušmula

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130050

Nešpula / japanska mušmula

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130990

Ostalo

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Marelica

 

0,05 (*1)

0,3

 

 

0,1

0140020

Trešnja

 

5

0,4 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140030

Breskva

 

0,05 (*1)

0,4

 

 

0,1

0140040

Šljiva

 

0,05 (*1)

0,3 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140990

Ostalo

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0150000

Bobičasto i sitno voće

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,4

0151010

Stolno grožđe

 

1

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

2

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

 

0,05 (*1)

 

0,2 (+)

 

0,5

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

 

0,1

0153020

Ostružnice

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

 

 

0,1

0153990

Ostalo

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

 

 

0,1

 

 

0154010

Borovnice

 

20

 

 

 

0,05 (*1)

0154020

Brusnice

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,5

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154050

Šipak

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154070

Azarola / mediteranska mušmula / mušmulasti glog

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154080

Bobice bazge

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154990

Ostalo

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0160000

Razno voće

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161020

Smokva

 

3

 

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

7

 

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161060

Kaki / japanska jabuka

 

0,3

 

 

 

 (*2)

0161070

Jamun

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161990

Ostalo

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

 

 

0162040

Indijska smokva / plod kaktusa

 

 

 

 

 

 (*2)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

 

 (*2)

0162060

Virginijski draguni / Virginijski kaki

 

 

 

 

 

 (*2)

0162990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163020

Banana

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163030

Mango

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163050

Nar/šipak

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163070

Guava

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163080

Ananas

 

2

 

 

 

 

0163090

Kruhovac

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163100

Durian

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163110

Bodljikava anona / guanabana

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163990

Ostalo

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

 

0,09

0,15

0,15 (+)

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0212990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0,03 (*1)

 

(+)

 

0213010

Cikla

 

 

 

0,5

0,3

 

0213020

Mrkva

 

 

 

0,4

0,3

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,5

0,3

 

0213040

Hren

 

 

 

0,5

0,3

 

0213050

Čičoka

 

 

 

0,5

0,3

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0,5

0,3

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0,5

0,3

 

0213080

Rotkvica

 

 

 

0,5

0,3

 

0213090

Turovac / bijeli korijen

 

 

 

0,5

0,3

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0213110

Repa

 

 

 

0,5

0,3

 

0213990

Ostalo

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0220010

Češnjak

 

 

 

0,3

 

 

0220020

Luk

 

 

 

0,3

 

 

0220030

Ljutika

 

 

 

0,3

 

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Plodovito povrće

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0231000

(a)

solanacea (pomoćnice)

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

 

2

0,5 (+)

0,01 (*1)

0,15 (+)

0,1

0231020

Paprika

 

0,05 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,2

0231030

Patlidžan

 

0,05 (*1)

0,5 (+)

1

0,15 (+)

0,1

0231040

Bamija

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0231990

Ostalo

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0,05 (*1)

0,5

0,03

0,05 (*1)

0,1

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

(+)

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0,05 (*1)

0,4 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0233010

Dinja

 

 

 

 

 

 

0233020

Bundeva

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

0,05 (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0241010

Brokula

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

 

0,4

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,6

 

 

 

0242020

Glavati kupus

 

 

0,5

 

 

 

0242990

Ostalo

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

 

0,03 (*1)

 

0,15

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0251010

Matovilac

 

 

 

 

 

 

0251020

Salata

 

 

 

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija

 

 

 

 

 

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

 

 

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

 

 

 (*2)

0251060

Rikola

 

 

 

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

 

 

 (*2)

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0252010

Špinat

 

 

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

 

 

 (*2)

0252030

Blitva

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0254000

(d)

potočarke

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0255000

(e)

cikorije

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,05 (*1)

 

6

0,02

2

 

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

 

 (*2)

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

 (*2)

0256070

Majčina dušica / timijan

 

 

 

 

 

 (*2)

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 (*2)

0256090

Lovor

 

 

 

 

 

 (*2)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 (*2)

0256990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

0,7

1,5

0,3

 

0260050

Leća

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

Ostalo

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0270010

Šparoge

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270020

Karda

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270030

Trakasti celer

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270040

Slatki komorač

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270050

Artičoka

 

 

 

0,9

0,07 (+)

0,2

0270060

Poriluk

 

 

 

0,01 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0270070

Rabarbara

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270080

Mladice bambusa

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270090

Palmine srčike

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0300000

MAHUNARKE

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

4

0,2

0,05 (*1)

0300010

Grah

 

 

 

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401020

Kikiriki

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401030

Sjemenke maka

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,1

0,6

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401070

Soja

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

15

0,6

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

6

0,2

0,01 (*1)

0,6

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

5

0,6

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401120

Sjemenke borača

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 (*2)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401150

Ricinus

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0401990

Ostalo

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402000

Plodovi uljarica

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

10

 

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402030

Plodovi uljne palme

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402040

Kapok

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402990

Ostalo

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0500010

Ječam

0,1

1

0,4

 

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500030

Kukuruz

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500040

Proso

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500050

Zob

0,1

0,05 (*1)

0,4

 

 

 

0500060

Riža

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500070

Raž

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500080

Sirak

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500090

Pšenica

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0610000

Čajevi

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0620000

Zrna kave

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 

 (*2)

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 

 (*2)

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 (*2)

0631030

Ruža

 

 

 

 

 

 (*2)

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 (*2)

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 (*2)

0631990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 (*2)

0632030

Mate čaj / maté

 

 

 

 

 

 (*2)

0632990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

4 (+)

 

 (*2)

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 (*2)

0633990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0640000

Kakao u zrnu

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0650000

Rogač

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0700000

HMELJ

0,1 (*1)

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,5

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

 (*2)

0810000

Začini od sjemenki

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 (*2)

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

 (*2)

0810030

Celer

 

 

 

 

 

 (*2)

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 

 (*2)

0810050

Kumin

 

 

 

 

 

 (*2)

0810060

Kopar

 

 

 

 

 

 (*2)

0810070

Komorač

 

 

 

 

 

 (*2)

0810080

Grozdasta piskavica / grčka djetelina

 

 

 

 

 

 (*2)

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

 (*2)

0810990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0820000

Začini od plodova

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 (*2)

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 

 (*2)

0820030

Kim

 

 

 

 

 

 (*2)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 (*2)

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 

 (*2)

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 

 (*2)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

 (*2)

0820080

Tamarind / indijska datulja

 

 

 

 

 

 (*2)

0820990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0830000

Začini od kore

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 (*2)

0830990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

(+)

 

 (*2)

0840010

Slatki korijen

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840020

Đumbir

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840030

Kurkuma

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

0840990

Ostalo

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0850000

Začini od pupoljaka

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

 (*2)

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

 (*2)

0850990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0860000

Začini od tučka

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

 (*2)

0860990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0870000

Začini od ljuski

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 

 (*2)

0870990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

0,5

 

 (*2)

0900020

Šećerna trska

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

(+)

 

1010000

Tkiva

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

(a)

svinje

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišić

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1011020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1011030

Jetra

0,05 (*1) (+)

0,4

0,03

0,03 (+)

 

 

1011040

Bubreg

0,1 (+)

0,4

0,03

0,06 (+)

 

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,1

0,4

0,03

0,06

 

 

1011990

Ostalo

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišić

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1012020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1012030

Jetra

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1012040

Bubreg

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1012990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišić

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1013020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1013030

Jetra

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1013040

Bubreg

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1013990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišić

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1014020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1014030

Jetra

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1014040

Bubreg

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1014990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

 

 (*2)

1015010

Mišić

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1015020

Masno tkivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1015030

Jetra

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1015040

Bubreg

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1016000

(f)

peradi

 

 

 

 

 

 

1016010

Mišić

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,02 (+)

 

 

1016020

Masno tkivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1016030

Jetra

0,05 (*1)

0,08

0,05

0,04 (+)

 

 

1016040

Bubreg

0,05 (*1)

0,08

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,05 (*1)

0,08

0,03

0,04

 

 

1016990

Ostalo

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

 

 (*2)

1017010

Mišić

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1017020

Masno tkivo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1017030

Jetra

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1017040

Bubreg

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017990

Ostalo

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1020000

Mlijeko

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Krava

(+)

 

 

(+)

 

 

1020020

Ovca

(+)

 

 

(+)

 

 

1020030

Koza

(+)

 

 

(+)

 

 

1020040

Kobila

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

 

 (*2)

1030030

Guska

 

 

 

 

 

 (*2)

1030040

Prepelica

 

 

 

 

 

 (*2)

1030990

Ostalo

 

 

 

 

 

 (*2)

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

2.

U dijelu A Priloga III. stupci koji se odnose na etridiazol, spinetoram i tau-fluvalinat zamjenjuju se sljedećim:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (2)

Etridiazol

Spinetoram (XDE – 175)

Tau-fluvalinat (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

0110000

Agrumi

0,05 (*3)

0,2

0,4

0110010

Grejp

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

0120070

Makadamije / australski oraščići

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,05 (*3)

0,2

0,3

0130010

Jabuka

 

 

 

0130020

Kruška

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

0130050

Nešpula / japanska mušmula

 

 

 

0130990

Ostalo

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,05 (*3)

 

 

0140010

Marelica

 

0,2

0,3

0140020

Trešnja (slatka)

 

2

0,5

0140030

Breskva

 

0,3

0,3

0140040

Šljiva

 

0,05 (*3)

0,3

0140990

Ostalo

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,05 (*3)

0,5

1

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,1

0,2

0,5

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,05 (*3)

1

0,5

0153010

Kupine

 

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

0153990

Ostalo

 

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,05 (*3)

0,4

0,5

0154010

Borovnice

 

 

 

0154020

Brusnice

 

 

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

0154050

Šipak

 

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

 

 

0154070

Azarola / mediteranska mušmula / mušmulasti glog

 

 

 

0154080

Bobice bazge

 

 

 

0154990

Ostalo

 

 

 

0160000

Razno voće

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

 

0161020

Smokva

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki / japanska jabuka

 

 

 

0161070

Jamun

 

 

 

0161990

Ostalo

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Indijska smokva / plod kaktusa

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski draguni / Virginijski kaki

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Nar/šipak

 

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

 

 

0163070

Guava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Kruhovac

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Bodljikava anona / guanabana

 

 

 

0163990

Ostalo

 

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

(a)

krumpir

 

 

0,01 (*3)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,01 (*3)

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

0,02

0213020

Mrkva

 

 

0,02

0213030

Celer korjenaš

 

 

0,01 (*3)

0213040

Hren

 

 

0,01 (*3)

0213050

Čičoka

 

 

0,01 (*3)

0213060

Pastrnjak

 

 

0,01 (*3)

0213070

Korijen peršina

 

 

0,01 (*3)

0213080

Rotkvica

 

 

0,01 (*3)

0213090

Turovac / bijeli korijen

 

 

0,01 (*3)

0213100

Stočna koraba

 

 

0,01 (*3)

0213110

Repa

 

 

0,01 (*3)

0213990

Ostalo

 

 

0,01 (*3)

0220000

Lukovičasto povrće

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0220010

Češnjak

 

0,05 (*3)

 

0220020

Luk

 

0,05 (*3)

 

0220030

Ljutika

 

0,05 (*3)

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0,8

 

0220990

Ostalo

 

0,05 (*3)

 

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

0231000

(a)

solanacea (pomoćnice)

 

0,5

 

0231010

Rajčica

0,05 (*3)

 

0,1

0231020

Paprika

0,1

 

0,01 (*3)

0231030

Patlidžan

0,05 (*3)

 

0,15

0231040

Bamija

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0231990

Ostalo

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,4

0,2

 

0232010

Krastavac

 

 

0,05

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

0,01 (*3)

0232030

Tikvice

 

 

0,01 (*3)

0232990

Ostalo

 

 

0,01 (*3)

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0233010

Dinja

 

 

0,09

0233020

Bundeva

 

 

0,01 (*3)

0233030

Lubenica

 

 

0,01 (*3)

0233990

Ostalo

 

 

0,01 (*3)

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

 

0241010

Brokula

 

 

0,4

0241020

Cvjetača

 

 

0,1

0241990

Ostalo

 

 

0,01 (*3)

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,1

0242020

Glavati kupus

 

 

0,2

0242990

Ostalo

 

 

0,01 (*3)

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

0,01 (*3)

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

 

0,07

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,05 (*3)

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

0,7

0251010

Matovilac

 

4

 

0251020

Salata

 

10

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0,05 (*3)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

4

 

0251050

Barica

 

4

 

0251060

Rikola

 

4

 

0251070

Crvena gorušica

 

4

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

4

 

0251990

Ostalo

 

4

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

 

1,5

0,01 (*3)

0252010

Špinat

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

0252990

Ostalo

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0254000

(d)

potočarke

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0255000

(e)

cikorije

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

4

0,01 (*3)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

0256070

Majčina dušica / timijan

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

0256090

Lovor

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostalo

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,05 (*3)

 

 

0260010

Grah (s mahunama)

 

0,1

0,1

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0,05 (*3)

0,1

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0,1

0,5

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0,05 (*3)

0,5

0260050

Leća

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0260990

Ostalo

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270000

Stabljičasto povrće

0,05 (*3)

 

 

0270010

Šparoge

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270020