EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1770

Uredba Vijeća (EU) 2017/1770 od 28. rujna 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju

OJ L 251, 29.9.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj

29.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1770

od 28. rujna 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/1775 od 28. rujna 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 28. rujna 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/1775 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju i o provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2374 (2017). Tim se mjerama predviđaju ograničenja putovanja i zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora protiv određenih osoba koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda („Vijeće sigurnosti”) ili mjerodavni Odbor za sankcije Ujedinjenih naroda uvrstio na popis kao osobe izravno ili neizravno odgovorne za djelovanja ili politike koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Malija, ili kao osobe koje su u njima sudjelovale ili su ih poduzele. Te osobe navedene su u Prilogu Odluci (ZVSP) 2017/1775.

(2)

Određene mjere predviđene u RVSUN-u 2374 (2017) obuhvaćene su područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njihovu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, a posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju.

(3)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova Uredba trebala bi se primjenjivati u skladu s navedenim pravima.

(4)

S obzirom na posebnu prijetnju koju za međunarodni mir i sigurnost predstavlja stanje u Maliju te kako bi se osigurala usklađenost s postupkom za izmjenu i preispitivanje Priloga Odluci (ZVSP) 2017/1775, Vijeće bi trebalo izvršavati ovlast za izmjenu popisâ iz Priloga I. ovoj Uredbi.

(5)

Za provedbu ove Uredbe i radi stvaranja najveće moguće pravne sigurnosti u Uniji trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija se financijska sredstva i gospodarski izvori moraju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

Države članice trebale bi odrediti sankcije koje se primjenju na kršenja ove Uredbe. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii.

zahtjev za naknadu štete povezan s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

(b)

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija, u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg mjerodavnog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora ili sličnih obveza sklopljenih odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; u tu svrhu „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebice financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, neovisno o tome jesu li pravno neovisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c)

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(d)

„gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja financijska sredstva, ali se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(e)

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku;

(f)

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa takvim financijskim sredstvima ili raspolaganja njima na bilo koji način, koje bi dovelo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, namjene ili druge promjene kojom bi se omogućila upotreba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g)

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

i.

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

ii.

depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja salda na računima, dugove i dužničke obveze;

iii.

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine ili je proizvod imovine;

v.

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi.

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore; i

vii.

dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;

(h)

„Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju stavka 9. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda RVSUN 2374 (2017);

(i)

„područje Unije” znači državna područja država članica na kojima se primjenjuje Ugovor, pod uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenima u Prilogu I. ili su u njihovu vlasništvu, koje oni drže ili koji su pod njihovom kontrolom, izravno ili neizravno.

2.   Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.   Prilog I. obuhvaća fizičke i pravne osobe, subjekte i tijela te osobe ili subjekte koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama i subjekte koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, za koje su Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije utvrdili da:

(a)

sudjeluju u sukobima, čime se krši Sporazum o miru i pomirenju u Maliju („Sporazum”);

(b)

poduzimaju djelovanja kojima se ometa ili se ometa produženim odgađanjem ili se ugrožava provedba Sporazuma;

(c)

djeluju u ime ili prema uputama osoba i subjekata navedenih u točkama (a) i (b), ili ih podupiru ili financiraju na neki drugi način, među ostalim putem prihodâ od organiziranog kriminala, uključujući proizvodnju opojnih droga i njihovih prekursora koji potječu iz Malija ili koje se provoze kroz Mali te trgovinu njima, trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata, krijumčarenje oružja i trgovinu oružjem kao i nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima;

(d)

sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na:

i.

različite subjekte na koje se upućuje u Sporazumu, uključujući lokalne, regionalne i državne institucije, zajedničke ophodnje te Sigurnosne i obrambene snage Malija;

ii.

pripadnike mirovnih snaga Višedimenzionalne integrirane misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju (MINUSMA) te drugo osoblje UN-a i povezano osoblje, uključujući članove skupine stručnjaka;

iii.

međunarodne sigurnosne snage, uključujući zajedničke snage država članica Skupine G5 Sahel (Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S));

(e)

ometaju isporuku humanitarne pomoći Maliju ili pristup humanitarnoj pomoći ili njezinu distribuciju u Maliju;

(f)

planiraju, usmjeravaju ili poduzimaju radnje u Maliju kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kada je primjenjivo, ili radnje koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, među ostalim radnje koje uključuju napade na civile, između ostalih žene i djecu, činjenjem djela nasilja (uključujući ubojstva, sakaćenja, mučenja, silovanja ili drugo seksualno nasilje), otmicama, prisilnim nestancima, prisilnim preseljenjima ili napadima na škole, bolnice, vjerske lokalitete ili mjesta na kojima civili traže utočište;

(g)

u kontekstu oružanog sukoba u Maliju koriste djecu ili ih novače, od strane oružanih skupina ili oružanih snaga, čime se krši primjenjivo međunarodno pravo;

(h)

svjesno olakšavaju putovanje osobama s popisa, čime se krše ograničenja putovanja.

4.   Prilog I. sadržava razloge za uvrštavanje na popis dotičnih osoba, subjekata i tijela.

5.   Prilog I. također sadržava podatke, ako su dostupni, koji su potrebni za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela. Kada je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući pseudonime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Članak 3.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih osoba navedenih u Prilogu I. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanje njima;

pod uvjetom da je nadležno tijelo dotične države članice obavijestilo Odbor za sankcije o toj odluci i svojoj namjeri da dodijeli odobrenje te ako Odbor za sankcije ne donese negativnu odluku u roku od pet radnih dana od te obavijesti.

2.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo dotične države članice obavijestilo Odbor za sankcije o toj odluci, a Odbor za sankcije tu je odluku odobrio.

3.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima, pod uvjetom da je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da bi takvo izuzeće bilo u interesu ciljeva uspostave mira i nacionalne pomirbe u Maliju te stabilnosti u regiji.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu s ovim člankom.

Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmetom su sudske, administrativne ili arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni u Prilog I. ili su predmetom sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava nastalog prije navedenog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje zahtjeva koji su osigurani odlukom iz točke (a) ili priznati kao valjani u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve zahtjeve;

(c)

odluka ili založno pravo nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;

(d)

priznavanje odluke ili založnog prava nije protivno javnom poretku dotične države članice; i

(e)

država članica obavijestila je Odbor za sankcije o odluci ili založnom pravu.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom dodijeljenom odobrenju u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

1.   Odstupajući od članka 2. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli dotična fizička osoba, subjekt ili tijelo prije datuma na koji su su uvršteni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;

(b)

plaćanje nije protivno članku 2. stavku 2.; i

(c)

relevantna država članica obavijestila je Odbor za sankcije o namjeri da dodijeli odobrenje 10 radnih dana unaprijed.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom u skladu sa stavkom 1.

Članak 6.

1.   Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju financijska sredstva koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni na popisu, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode obavješćuje relevantrno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.   Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni u Prilog I;

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2.

Članak 7.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj boravi ili ima sjedište odmah dostavlja sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu ove Uredbe, kao što su informacije o zamrznutim računima i iznosima u skladu s člankom 2., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, izravno ili preko države članice; i

(b)

surađuje s nadležnim tijelom pri svakoj provjeri tih informacija.

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se koristiti samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 8.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 2.

Članak 9.

1.   Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstva ili gospodarskih izvora, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstva i gospodarskih izvora posljedica nemara.

2.   Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdanog razlog sumnjati da bi svojim djelovanjima kršili mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 10.

1.   Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebice financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji su navedeni u Prilogu I.;

(b)

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.   U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

1.   Komisija i države članice obavješćuju se međusobno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije:

(a)

o financijskim sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i odobrenjima dodijeljenima u skladu s člancima 3., 4. i 5.;

(b)

o kršenjima ove Uredbe i poteškoćama u njezinu izvršavanju te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 12.

1.   Kada Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, Vijeće takvu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uključuje u Prilog I.

2.   Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. izravno, ako je adresa poznata, odnosno putem službene obavijesti, pružajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

3.   Ako je podneseno očitovanje ili su predočeni novi važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz stavka 1.

4.   Kada Ujedinjeni narodi odluče fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo izbrisati s popisa ili izmijeniti podatke za identifikaciju fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis, Vijeće na odgovarajući način mijenja Prilog I.

5.   Komisiju se ovlašćuje izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 13.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o tim pravilima te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 14.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga II.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o podacima za kontakt navedenih nadležnih tijela, te o svim naknadnim izmjenama.

3.   Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 15.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima pod jurisdikcijom neke države članice;

(c)

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke države članice;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom neke države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  Vidjeti stranicu 23. ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).


PRILOG I.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2.


PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Služba za instrumente vanjske politike (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top