Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1509

Uredba Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007

OJ L 224, 31.8.2017, p. 1–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj

31.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1509

od 30. kolovoza 2017.

o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće sigurnosti UN-a („VSUN”) donijelo je 14. listopada 2006. Rezoluciju 1718 (2006), u kojoj je osudilo nuklearni pokus koji je 9. listopada 2006. izvela Demokratska Narodna Republika Koreja („DNRK”) te je, utvrdivši da je riječ o očitoj prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti, obvezalo sve države članice UN-a na primjenu niza mjera ograničavanja protiv DNRK-a. Kasnijim rezolucijama VSUN-a (RVSUN-ovi) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) i 2371 (2017) te su mjere ograničavanja dodatno proširene.

(2)

U skladu s tim RVSUN-ovima, Odlukom (ZVSP) 2016/849 osobito se predviđaju ograničenja uvoza i izvoza određene robe, usluga i tehnologije koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje (programi u području oružja za masovno uništavanje), embargo na luksuznu robu te zamrzavanje imovine osoba, subjekata i tijela povezanih s programima u području oružja za masovno uništavanje. Dodatne mjere usmjerene su na prometni sektor, uključujući provjere tereta i zabrane koje se odnose na plovila i zrakoplove DNRK-a, financijski sektor, kao što je pružanje određenih financijskih usluga, te diplomatsku sferu, radi sprečavanja zlouporabe privilegija i imuniteta.

(3)

Osim toga, Vijeće je donijelo nekoliko dodatnih mjera ograničavanja EU-a kojima se dopunjuju i pojačavaju mjere ograničavanja UN-a. Vijeće je u tu svrhu proširilo embargo na oružje i ograničenja uvoza i izvoza,proširilo popis osoba i subjekata čija se imovina zamrzava te uvelo zabrane u pogledu prijenosâ financijskih sredstava i ulaganja.

(4)

Radi provedbe prethodno navedenih mjera ograničavanja potrebno je donijeti uredbu u smislu članka 215. Ugovora na razini Unije, a posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju.

(5)

Uredba Vijeća (EZ) br. 329/2007 (2) nekoliko je puta izmijenjena. S obzirom na opseg uvedenih izmjena primjereno je sve mjere objediniti u novoj uredbi kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 329/2007.

(6)

Komisiju bi trebalo ovlastiti za objavljivanje popisa robe i tehnologije koji će donijeti Odbor Vijeća sigurnosti UN-a osnovan na temelju stavka 12. RVSUN-a 1718 (2006) („Odbor za sankcije”) ili VSUN te, ako je to primjereno, za dodavanje oznaka nomenklature iz kombinirane nomenklature, kako je utvrđena u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3).

(7)

Komisiju bi trebalo ovlastiti i za izmjenu popisa luksuzne robe ako je to potrebno s obzirom na sve definicije ili smjernice koje Odbor za sankcije može objaviti radi olakšavanja provedbe ograničavanja koja se odnose na luksuznu robu, uzimajući u obzir popise luksuzne robe sastavljene u drugim jurisdikcijama.

(8)

S obzirom na posebnu prijetnju koju za međunarodni mir i sigurnost predstavlja DNRK te kako bi se osigurala usklađenost s postupkom za izmjenu i preispitivanje priloga I., II., III., IV. i V. Odluci (ZVSP) 2016/849, Vijeće bi trebalo izvršavati ovlast za izmjenu popisa iz priloga XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. ovoj Uredbi.

(9)

Komisiju bi trebalo ovlastiti za izmjenu popisa usluga, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile države članice kao i sve definicije ili smjernice koje može izdati Statistička komisija Ujedinjenih naroda, ili radi dodavanja referentnih brojeva preuzetih iz sustava Središnje klasifikacije proizvoda za robu i usluge koju je objavila Statistička komisija Ujedinjenih naroda.

(10)

U RVSUN-u 2270 (2016) podsjeća se da je Radna skupina za financijsko djelovanje („FATF”) pozvala zemlje da primijene pojačanu dužnu pažnju i djelotvorne protumjere kako bi zaštitile područja pod svojom jurisdikcijom od nezakonite financijske aktivnosti DNRK-a te se države članice UN-a pozivaju da primijene Preporuku br. 7 FATF-a, zabilješku o tumačenju te preporuke i povezane smjernice kako bi djelotvorno provele ciljane financijske sankcije u vezi sa širenjem oružja.

(11)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati u skladu s tim pravima.

(12)

Radi provedbe ove Uredbe i stvaranja najviše razine pravne sigurnosti u Uniji, trebalo bi objaviti imena i druge relevantne podatke o fizičkim i pravnim osobama, subjektima i tijelima čija se financijska sredstva i gospodarski izvori trebaju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Svaka obrada osobnih podataka fizičkih osoba na temelju ove Uredbe trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Definicije

Članak 1.

Ova se Uredba primjenjuje:

a)

na području Unije;

b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

c)

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom neke države članice;

e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„podružnica” financijske ili kreditne institucije znači mjesto obavljanja djelatnosti koje je pravno ovisan dio financijske ili kreditne institucije i koje izravno obavlja sve ili pojedine transakcije koje su dio poslovanja financijskih ili kreditnih institucija;

2.

„brokerske usluge” znači

a)

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili isporukom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, među ostalim iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju; ili

b)

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, među ostalim i kada se nalaze u trećim zemljama radi prijenosa u drugu treću zemlju;

3.

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, na temelju ugovora ili transakcije ili koji je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

a)

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

b)

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

c)

zahtjev za naknadu štete povezane s ugovorom ili transakcijom;

d)

protuzahtjev;

e)

zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

4.

„nadležna tijela” znači nadležna tijela kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

5.

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojega mjerodavnog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora ili sličnih obveza sklopljenih između istih ili različitih stranaka; u tu svrhu „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, neovisno o tome jesu li pravno neovisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

6.

„kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6), uključujući njezine podružnice, kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 17. te uredbe, koji se nalaze u Uniji, neovisno o tome je li njezino sjedište smješteno u Uniji ili u trećoj zemlji;

7.

„diplomatske misije, konzularni uredi i njihovi članovi” ima isto značenje kao u u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima iz 1963. te uključuje i misije DNRK-a pri međunarodnim organizacijama koje se nalaze u državama članicama i DNRK-ove članove tih misija;

8.

„gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, stvarna ili potencijalna, koja ne čini financijska sredstva, ali se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga, uključujući plovila, poput pomorskih plovila;

9.

„financijska institucija” znači

a)

društvo koje nije kreditna institucija, a koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz točaka od 2. do 12. i točaka 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7), uključujući aktivnosti mjenjačnica (bureaux de change);

b)

društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), ako obavlja djelatnosti životnog osiguranja obuhvaćene tom direktivom;

c)

investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9);

d)

subjekt za zajednička ulaganja koji trguje svojim udjelima ili dionicama;

e)

posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. točki 5. Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) kada djeluje u pogledu životnog osiguranja i drugih usluga povezanih s ulaganjem, uz iznimku vezanog posrednika u osiguranju kako je definiran u točki 7. tog članka;

f)

podružnice, ako su smještene u Uniji, financijskih institucija kako su navedene u točkama od (a) do (e), neovisno o tome jesu li njihova sjedišta smještena u državi članici ili u trećoj zemlji;

10.

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, njihovu prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

11.

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa takvim sredstvima ili raspolaganja njima na bilo koji način, koje bi dovelo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili druge promjene kojom bi se omogućila upotreba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

12.

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

a)

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

b)

depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja salda na računima, dugove i dužničke obveze;

c)

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući dionice i udjele, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, naloge, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;

d)

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine ili je proizvod imovine;

e)

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

f)

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore;

g)

dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;

13.

„osiguranje” znači obećanje ili obveza na temelju koje je, ako dođe do nastupanja osiguranog slučaja, jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba u zamjenu za plaćanje dužna pružiti jednoj ili više osoba odštetu ili korist kako je utvrđeno obećanjem ili obvezom;

14.

„investicijske usluge” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

a)

zaprimanje i prijenos naloga povezanih s jednim ili više financijskih instrumenata;

b)

izvršavanje nalogâ u ime klijenata;

c)

trgovanje za vlastiti račun;

d)

upravljanje portfeljem;

e)

investicijsko savjetovanje;

f)

usluge pokroviteljstva izdanja financijskih instrumenata i/ili provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa;

g)

usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa;

h)

sve usluge povezane s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

15.

„primatelj plaćanja” znači fizička ili pravna osoba koja je predviđeni primatelj prijenosa financijskih sredstava;

16.

„platitelj” znači osoba koja ima račun za plaćanje te odobrava prijenos financijskih sredstava s tog računa za plaćanje ili, ako ne postoji račun za plaćanje, koja izdaje nalog za prijenos financijskih sredstava;

17.

„pružatelj platnih usluga” znači kategorije pružatelja platnih usluga iz članka 1. stavka 1. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11), fizičke ili pravne osobe koje se koriste izuzećem na temelju članka 26. Direktive 2007/64/EZ te pravne osobe koje se koriste izuzećem na temelju članka 9. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12), koji pružaju usluge prijenosa financijskih sredstava;

18.

„reosiguranje” znači djelatnost preuzimanja rizika koje ustupa osiguravajuće društvo ili neko drugo društvo za reosiguranje ili, u slučaju udruženja osiguravatelja poznatog kao Lloyd's, djelatnost preuzimanja rizika koje bilo koji član udruženja Lloyd's ustupa osiguravajućem društvu ili društvu za reosiguranje koje nije udruženje osiguravatelja poznato kao Lloyd's;

19.

„usluge povezane s” znači usluge koje uz naknadu ili na temelju ugovora pružaju jedinice koje se uglavnom bave proizvodnjom prenosive robe, kao i usluge koje su obično povezane s proizvodnjom takve robe;

20.

„brodovlasnik” znači registrirani vlasnik pomorskog broda ili svaka druga osoba, kao što je zakupoprimac golog broda, koja je odgovorna za upravljanje brodom;

21.

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, izradom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili svaka druga tehnička usluga, a može biti i u obliku uputa, savjeta, osposobljavanja, prijenosa praktičnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku;

22.

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor;

23.

„prijenos financijskih sredstava” znači:

a)

svaka transakcija u ime platitelja preko pružatelja platnih usluga, s ciljem stavljanja financijskih sredstava na raspolaganje primatelju plaćanja preko pružatelja platnih usluga, neovisno o tome jesu li platitelj i primatelj plaćanja ista osoba te jesu li platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj usluga primatelja plaćanja isti, uključujući:

i.

kreditni transfer kako je definiran u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

ii.

izravno terećenje kako je definirano u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) br. 260/2012;

iii.

novčanu pošiljku kako je definirana u članku 4. točki 13. Direktive 2007/64/EZ, neovisno o tome je li nacionalna ili prekogranična;

iv.

prijenos izvršen platnom karticom, instrumentom e-novca, mobilnim telefonom ili drugim digitalnim ili informatičkim uređajem za plaćanje unaprijed ili za naknadno plaćanje sa sličnim značajkama; i

b)

svaku transakciju provedenu neelektroničkim sredstvima, kao što su gotovina, čekovi ili računovodstveni nalozi, s ciljem stavljanja financijskih sredstava na raspolaganje primatelju plaćanja, neovisno o tome jesu li platitelj i primatelj plaćanja ista osoba;

24.

„plovilo s posadom iz DNRK-a” znači:

a)

plovilo čiju posadu kontrolira:

i.

fizička osoba državljanin DNRK-a; ili

ii.

pravna osoba, subjekt ili tijelo osnovani ili registrirani u skladu s pravom DNRK-a;

b)

plovilo s posadom čiji su svi članovi državljani DNRK-a.

POGLAVLJE II.

Ograničenja uvoza i izvoza

Članak 3.

1.   Zabranjuje se:

a)

izravno ili neizravno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti robu i tehnologiju, uključujući softver, navedene u Prilogu II., bez obzira na to potječu li iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u;

b)

izravno ili neizravno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti zrakoplovno gorivo kako je navedeno u Prilogu III. u DNRK ili prevoziti zrakoplovno gorivo u DNRK plovilom ili zrakoplovom pod zastavom država članica, bez obzira na to potječe li s državnih područja država članica;

c)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos robe i tehnologije navedenih u Prilogu II. iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a;

d)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos zlata, rude titanija, rude vanadija i rijetkih zemnih minerala, kako su navedeni u Prilogu IV., iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a;

e)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos ugljena, željeza i željezne rude, kako su navedeni u Prilogu V., iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a;

f)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu VI., iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a; i

g)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos bakra, nikla, srebra i cinka, kako su navedeni u Prilogu VII., iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a;

2.   U dijelu I. Priloga II. navode se svi predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija, uključujući softver, koji su roba ili tehnologija s dvojnom namjenom, kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 (14).

U dijelu II. Priloga II. navode se drugi predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje.

U dijelu III. Priloga II. navode se određene ključne sastavnice za sektor balističkih projektila.

U dijelu IV. Priloga II. navode se predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija povezani s oružjem za masovno uništavanje koji su uvršteni na popis na temelju stavka 25. RVSUN-a 2270 (2016).

U dijelu V. Priloga II. navode se predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija povezani s oružjem za masovno uništavanje koji su uvršteni na popis na temelju stavka 4. RVSUN-a 2321 (2016).

U Prilogu III. navodi se zrakoplovno gorivo iz stavka 1. točke (b).

U Prilogu IV. navode se zlato, ruda titanija, ruda vanadija i rijetki zemni minerali iz stavka 1. točke (d).

U Prilogu V. navode se ugljen, željezo i željezna ruda iz stavka 1. točke (e).

U Prilogu VI. navode se naftni derivati iz stavka 1. točke (f).

U Prilogu VII. navode se bakar, nikal, srebro i cink iz stavka 1. točke (g).

3.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje se na prodaju ili nabavu zrakoplovnog goriva za civilne putničke zrakoplove izvan DNRK-a isključivo za potrošnju tijekom njihova leta u DNRK i povratka u zračnu luku polijetanja.

Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (b), nadležna tijela država članica mogu odobriti prodaju, nabavu ili prijenos zrakoplovnog goriva pod uvjetom da je država članica od Odbora za sankcije iznimno, na pojedinačnoj osnovi, dobila prethodno odobrenje za prijenos takvih proizvoda u DNRK za provjerene osnovne humanitarne potrebe i podložno posebnim aranžmanima za djelotvorno praćenje isporuke i upotrebe.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (e), nadležna tijela država članica mogu odobriti:

a)

uvoz, kupnju ili prijenos ugljena pod uvjetom da su nadležna tijela država članica na temelju vjerodostojnih informacija utvrdila da pošiljka potječe izvan DNRK-a i da je prevezena kroz DNRK samo radi izvoza iz luke Rajin (Rason), da je dotična država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije o takvim transakcijama i da te transakcije nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za programe DNRK-a povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje i druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016) ili ovom Uredbom;

b)

transakcije u vezi sa željezom i željeznom rudom za koje je utvrđeno da su namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život te nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za programe DNRK-a povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016) ili ovom Uredbom; i

c)

transakcije u vezi s ugljenom za koje je utvrđeno da su namijenjene isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i.

transakcije nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za programe DNRK-a za nuklearno naoružanje ili balističke projektile ili druge aktivnosti zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016);

ii.

u transakcijama ne sudjeluju pojedinci ili subjekti povezani s programima DNRK-a za nuklearno naoružanje ili balističke projektile ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016), uključujući osobe, subjekte i tijela navedene na popis iz Priloga XIII. ili pojedinci ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekti koje oni izravno ili neizravno posjeduju ili kontroliraju, ili pojedinci ili subjekti koji pomažu u izbjegavanju sankcija; i

iii.

Odbor za sankcije nije obavijestio države članice o tome da je dosegnuta ukupna godišnja granična vrijednost.

3.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavaka 1. i 2.

Članak 5.

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz u DNRK svih predmeta osim hrane ili lijekova ako izvoznik zna ili ima opravdane razloge za sumnju:

a)

da je predmet izravno ili neizravno namijenjen oružanim snagama DNRK-a; ili

b)

da bi se izvozom tog predmeta mogle podupirati ili jačati operativne sposobnosti oružanih snaga države koja nije DNRK.

2.   Zabranjuje se uvoz, kupnja, ili prijevoz iz DNRK-a predmeta iz stavka 1. ako uvoznik ili prijevoznik zna ili ima opravdane razloge za sumnju da postoji jedan od razloga iz točke (a) ili točke (b) stavka 1.

Članak 6.

1.   Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu odobriti prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz nekog predmeta u DNRK, ili uvoz, kupnju, ili prijevoz nekog predmeta iz DNRK-a:

a)

ako taj predmet nije povezan s proizvodnjom, razvojem, održavanjem ili upotrebom vojne robe, ili s razvojem ili održavanjem vojnog osoblja, te ako je nadležno tijelo utvrdilo da se tim predmetom ne bi izravno doprinosilo razvoju operativnih sposobnosti oružanih snaga DNRK-a ili izvozu kojim se podupiru ili jačaju operativne sposobnosti oružanih snaga treće zemlje koja nije DNRK;

b)

ako je Odbor za sankcije utvrdio da određena isporuka, oređena prodaja ili određeni prijenos ne bi bili protivni ciljevima RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),2270 (2016) ili 2321 (2016); ili

c)

ako nadležno tijelo države članice smatra da je ta aktivnost namijenjena isključivo u humanitarne svrhe ili svrhe osiguravanja osnovnih sredstava za život kojima se osobe, subjekti ili tijela iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda te da nije povezana ni s jednom od aktivnosti zabranjenih RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ili 2321 (2016), pod uvjetom da država članica prethodno obavijesti Odbor za sankcije o takvom utvrđenju i obavijesti ga o mjerama poduzetima radi sprečavanja zloupotrebe tog predmeta u bilo koju zabranjenu svrhu.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svojoj namjeri da dodijeli odobrenje na temelju ovog članka najmanje tjedan dana prije dodjele odobrenja.

Članak 7.

1.   Zabranjuje se:

a)

izravno ili neizravno pružati tehničku pomoć i brokerske usluge u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II. te u vezi s osiguravanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe navedene na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II. svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u;

b)

izravno ili neizravno pružati financiranje ili financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, te osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz takvih predmeta, ili za svako pružanje povezane tehničke pomoći svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u;

c)

izravno ili neizravno primati tehničku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II. te u vezi s osiguravanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe navedene na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II. od svih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u;

d)

izravno ili neizravno primati financiranje ili financijsku pomoć u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu vojne opreme EU-a ili u Prilogu II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za svaku prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz takvih predmeta, ili za svako pružanje povezane tehničke pomoći, od svih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u.

2.   Zabrane navedene u stavku 1. ne primjenjuju se na neborbena vozila koja su pri proizvodnji ili naknadno opremljena materijalima za balističku zaštitu i koja su namijenjena isključivo za zaštitu osoblja Unije i osoblja njezinih država članica u DNRK-u.

Članak 8.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. i članka 7. stavka 1., nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, izravnu ili neizravnu nabavu, prodaju, prijenos ili izvoz predmeta i tehnologije, uključujući softver, iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), ili pomoć ili brokerske usluge iz članka 7. stavka 1. ako su ta roba i tehnologija, pomoć ili brokerske usluge namijenjeni u prehrambene, poljoprivredne, zdravstvene ili druge humanitarne svrhe.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (a) i članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b), nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije navedene u tim odredbama, pod uvjetima koje smatraju primjerenima i ako je VSUN odobrio zahtjev.

3.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom zahtjevu za odobrenje koji je podnijela VSUN-u na temelju stavka 3.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o odobrenjima dodijeljenima na temelju ovog članka u roku od četiri tjedna.

Članak 9.

1.   Uz obvezu pružanja informacija prije dolaska i otpreme nadležnim carinskim tijelima, kako je utvrđeno u relevantnim odredbama o ulaznim i izlaznim skraćenim deklaracijama kao i o carinskim deklaracijama, u Uredbi (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (15), u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (16) i u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (17), osoba koja pruža informacije iz stavka 2. izjavljuje je li roba obuhvaćena Zajedničkim popisom vojne opreme EU-a ili ovom Uredbom te, ako je za njihov izvoz potrebno odobrenje, navodi robu i tehnologiju obuhvaćene izdanom izvoznom dozvolom.

2.   Tražene dodatne informacije podnose se upotrebom elektroničke carinske deklaracije ili, ako takva deklaracija ne postoji, u bilo kojem drugom primjerenom elektroničkom ili pisanom obliku.

Članak 10.

1.   Zabranjuje se:

a)

izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz luksuzne robe, kako je navedena u Prilogu VIII., u DNRK;

b)

izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos luksuzne robe, kako je navedena u Prilogu VIII., iz DNRK-a, bez obzira na to potječe li iz DNRK-a.

2.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje se na osobne predmete putnikâ ni na robu nekomercijalne prirode za osobnu upotrebu putnikâ koja je dio njihove prtljage.

3.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na robu koja je potrebna za službene svrhe diplomatskih ili konzularnih misija država članica u DNRK-u ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.

4.   Nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti transakciju u pogledu robe iz Priloga VIII. točke 17. ako je ta roba namijenjena u humanitarne svrhe.

Članak 11.

Zabranjuje se:

a)

izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz zlata, plemenitih kovina i dijamanata, kako su navedeni u Prilogu IX., bez obzira na to potječu li iz Unije, Vladi DNRK-a, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama, Središnjoj banci DNRK-a ili u njihovu korist te svim osobama, subjektima ili tijelima koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu ili svim subjektima ili tijelima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

b)

izravan ili neizravan uvoz, kupnja ili prijevoz zlata, plemenitih kovina i dijamanata, kako su navedeni u Prilogu IX., bez obzira na to potječu li iz DNRK-a, od Vlade DNRK-a, njezinih javnih tijela, korporacija i agencija, Središnje banke DNRK-a te svih osoba, subjekata ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu ili svih subjekata ili tijela koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

c)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom iz točaka (a) i (b) Vladi DNRK-a, njezinim javnim tijelima, korporacijama i agencijama, Središnjoj banci DNRK-a te svim osobama, subjektima ili tijelima koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu ili svim subjektima ili tijelima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

Članak 12.

Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz novootisnutih ili neizdanih novčanica i novoiskovanih ili neizdanih kovanica DNRK-a Središnjoj banci DNRK-a ili u njezinu korist.

Članak 13.

Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos kipova, kako su navedeni u Prilogu X., iz DNRK-a, bez obzira na to potječu li iz DNRK-a.

Članak 14.

Odstupajući od zabrane iz članka 13., nadležna tijela država članica mogu odobriti uvoz, kupnju ili prijenos ako je dotična država članica na pojedinačnoj osnovi dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije.

Članak 15.

Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, nabava, prijenos ili izvoz helikoptera i plovila, kako su navedeni u Prilogu XI., u DNRK.

Članak 16.

Odstupajući od zabrane iz članka 15., nadležna tijela država članica mogu odobriti takvu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz ako je država članica na pojedinačnoj osnovi dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije.

POGLAVLJE III.

Ograničenja određenih komercijalnih aktivnosti

Članak 17.

1.   Zabranjeno je na području Unije prihvatiti ili odobriti ulaganje u bilo koju komercijalnu aktivnost ako takvo ulaganje dolazi od:

a)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela Vlade DNRK-a;

b)

Radničke stranke Koreje;

c)

državljana DNRK-a;

d)

pravnih osoba, subjekata ili tijela osnovanih ili registriranih u skladu s pravom DNRK-a;

e)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji djeluju u ime ili po nalogu osoba, subjekata ili tijela iz točaka od (a) do (d); i

f)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su u vlasništvu ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz točaka od (a) do (d).

2.   Zabranjuje se:

a)

osnovati zajednički pothvat s pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1. ili u njima steći ili povećati vlasnički udio, uključujući preuzimanjem u cijelosti ili stjecanjem dionica ili drugih vrijednosnih papira kojima se stječu udjeli, koji sudjeluju u aktivnostima ili programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili u aktivnostima u sektorima rudarstva, rafinerija i kemijske industrije;

b)

odobriti financiranje ili financijsku pomoć svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1. točaka od (d) do (f) ili u dokazanu svrhu financiranja takvih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela;

c)

pružati investicijske usluge izravno ili neizravno povezane s aktivnostima iz točaka (a) i (b) ovog stavka; i

d)

izravno ili neizravno sudjelovati u zajedničkim pothvatima ili bilo kojim drugim poslovnim aranžmanima sa subjektima navedenima u Prilogu XIII. kao i s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji djeluju za njih, u njihovo ime ili po njihovu nalogu.

Članak 18.

1.   Zabranjuje se:

a)

izravno ili neizravno pružati bilo kakve usluge povezane s rudarstvom ili bilo kakve usluge povezane s proizvodnjom u kemijskoj industriji, industriji rudarstva i industriji rafiniranja, koje su navedene u dijelu A Priloga XII., svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u; i

b)

izravno ili neizravno pružati računalne i povezane usluge, kako su navedene u dijelu B Priloga XII., svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u DNRK-u ili za upotrebu u DNRK-u.

2.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje se na računalne i povezane usluge ako se te usluge namjeravaju koristiti isključivo za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u DNRK-u u skladu s međunarodnim pravom.

3.   Zabrana iz stavka 1. točke (b) ne primjenjuje se na računalne i povezane usluge koje pružaju javna tijela ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji se financiranju javnim sredstvima Unije ili država članica kako bi pružali te usluge u razvojne svrhe koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili za promicanje nuklearnog razoružanja.

Članak 19.

1.   Odstupajući od članka 18. stavka 1. točke (a), nadležna tijela država članica mogu odobriti pružanje usluga povezanih s rudarstvom i pružanje usluga povezanih s proizvodnjom u kemijskoj industriji, industriji rudarstva i industriji rafiniranja ako se te usluge namjeravaju koristiti isključivo u razvojne svrhe koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili promicanju nuklearnog razoružanja.

2.   U slučajevima koji nisu obuhvaćeni člankom 18. stavkom 3., te odstupajući od članka 18. stavka 1. točke (b), nadležna tijela država članica mogu odobriti pružanje računalnih i povezanih usluga ako se te usluge namjeravaju koristiti isključivo u razvojne svrhe koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili za promicanje nuklearnog razoružanja.

Članak 20.

1.   Zabranjuje se:

a)

izravno ili neizravno davanje u zakup nekretnina ili njihovo stavljanje na raspolaganje na neki drugi način osobama, subjektima ili tijelima Vlade DNRK-a za bilo koju drugu svrhu osim diplomatskih ili konzularnih aktivnosti, u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963.;

b)

izravno ili neizravno uzimanje u zakup nekretnina od osoba, subjekata ili tijela Vlade DNRK-a; i

c)

sudjelovanje u bilo kakvoj aktivnosti povezanoj s korištenjem nekretnina koje osobe, subjekti ili tijela Vlade DNRK-a imaju u vlasništvu, zakupu ili na neki drugi način ostvaruju pravo na njezino korištenje, osim za pružanje robe i usluga koji:

i.

su od ključne važnosti za funkcioniranje diplomatskih misija ili konzularnih ureda, u skladu s bečkim konvencijama iz 1961. i 1963.; i

ii.

se ne mogu koristiti za izravno ili neizravno ostvarivanje prihoda ili dobiti za Vladu DNRK-a.

2.   Za potrebe ovog članka „nekretnine” znači zemljišta, zgrade i njihovi dijelovi koji se nalaze izvan državnog područja DNRK-a.

POGLAVLJE IV.

Ograničenja za prijenose financijskih sredstava i ograničenja za financijske usluge

Članak 21.

1.   Zabranjuje se prijenos financijskih sredstava u DNRK i iz DNRK-a.

2.   Kreditnim i financijskim institucijama zabranjuje se sklapanje transakcija ili nastavak sudjelovanja u transakcijama s:

a)

kreditnim i financijskim institucijama sa sjedištem u DNRK-u;

b)

podružnicama ili društvima kćerima kreditnih i financijskih institucija sa sjedištem u DNRK-u koji su obuhvaćeni člankom 1.;

c)

podružnicama ili društvima kćerima kreditnih i financijskih institucija sa sjedištem u DNRK-u koji nisu obuhvaćeni člankom 1.;

d)

kreditnim i financijskim institucijama koje nemaju sjedište u DNRK-u, koje su obuhvaćene su područjem primjene članka 1. te su pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela sa sjedištem u DNRK-u.

e)

kreditnim i financijskim institucijama koje nemaju sjedište u DNRK-u niti su obuhvaćene člankom 1., ali su pod kontrolom osoba, subjekata ili tijela sa sjedištem u DNRK-u.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prijenose financijskih sredstava ili transakcije potrebne za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije države članice u DNRK-u ili međunarodne organizacije koja uživa imunitete u DNRK-u u skladu s međunarodnim pravom.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na sljedeće transakcije ako se radi o prijenosu financijskih sredstava u iznosu od 15 000 EUR ili iznosu nižem od 15 000 EUR ili njegovoj protuvrijednosti:

a)

transakcije povezane s prehrambenim proizvodima, zdravstvenom skrbi ili medicinskom opremom ili u poljoprivredne ili humanitarne svrhe;

b)

transakcije povezane s osobnim doznakama;

c)

transakcije povezane s ostvarivanjem izuzeća predviđenih u ovoj Uredbi;

d)

transakcije povezane s posebnim trgovinskim ugovorom koji nije zabranjen ovom Uredbom;

e)

transakcije potrebne isključivo radi provedbe projekata koje financira Unija ili njezine države članice u razvojne svrhe, koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili promicanju nuklearnog razoružanja; i

f)

transakcije povezane s diplomatskom ili konzularnom misijom ili međunarodnom organizacijom koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, ako su takve transakcije namijenjene upotrebi za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Članak 22.

1.   Odstupajući od zabrana iz članka 21. stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije navedene u članku 21. stavku 4. točkama od (a) do (f) u vrijednosti višoj od 15 000 EUR ili njezinoj protuvrijednosti.

2.   Zahtjev u vezi s odobrenjem iz stavka 1. primjenjuje se bez obzira na to je li prijenos financijskih sredstava izvršen jednom transakcijom ili u nekoliko transakcija koje se čine povezanima. Za potrebe ove Uredbe izraz „transakcije koje se čine povezanima” uključuje:

a)

niz uzastopnih prijenosa iz iste kreditne ili financijske institucije ili u nju unutar područja primjene članka 21. stavka 2., ili koje izvrši ista osoba, subjekt ili tijelo iz DNRK-a ili koji se izvrše prema njima, a u vezi s jednom obvezom prijenosa financijskih sredstava, pri čemu je svaki pojedinačni prijenos manji od 15 000 EUR, ali zajednički ispunjavaju kriterije za odobrenje; i

b)

lanac prijenosâ koji uključuje različite pružatelje platnih usluga, ili fizičke ili pravne osobe, koji je povezan s ispunjavanjem jedne obveze prijenosa financijskih sredstava.

3.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

4.   Odstupajući od zabrana iz članka 21. stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije povezane s plaćanjima za podmirivanje potraživanja prema DNRK-u, njegovim državljanima ili pravnim osobama, subjekatima ili tijelima osnovanima ili registriranima u skladu s pravom DNRK-a i slične transakcije koje ne doprinose aktivnostima zabranjenima ovom Uredbom, na pojedinačnoj osnovi i ako je dotična država članica najmanje 10 dana unaprijed obavijestila ostale države članice i Komisiju o dodjeljivanju odobrenja.

Članak 23.

1.   Kreditne i financijske institucije u svojim aktivnostima s kreditnim i financijskim institucijama iz članka 21. stavka 2.:

a)

primjenjuju mjere dubinske analize stranke uspostavljene na temelju članaka 13. i 14. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (18);

b)

osiguravaju usklađenost s postupcima za sprečavanje pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma uspostavljenima na temelju Direktive (EU) 2015/849 i Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća (19);

c)

pri prijenosima financijskih sredstava zahtijevaju informacije o uplatiteljima, kao i informacije o primateljima plaćanja, u skladu s Uredbom (EU) 2015/847, te odbijaju obraditi transakciju ako bilo koja od tih informacija nedostaje ili nije potpuna;

d)

čuvaju evidencije o transakcijama u skladu s člankom 40. točkom (b) Direktive (EU) 2015/849;

e)

ako postoje opravdani razlozi za sumnju da bi se financijskim sredstvima moglo doprinijeti programima ili aktivnostima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje („financiranje širenja oružja”), odmah o tome obavješćuju financijsko-obavještajnu jedinicu (FOJ), kako je definirana Direktivom (EU) 2015/849, ili bilo koje drugo nadležno tijelo koje je odredila dotična država članica, ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 1. ili članak 33. ove Uredbe;

f)

odmah prijavljuju sve sumnjive transakcije, uključujući neuspjele transakcije;

g)

suzdržavaju se od izvršavanja transakcija za koje opravdano sumnjaju da bi mogle biti povezane s financiranjem širenja naoružanja sve dok se ne dovrše potrebne radnje u skladu s točkom (e) te dok se ne postigne usklađenost s uputama relevantnog FOJ-a ili nadležnog tijela.

2.   Za potrebe stavka 1. FOJ ili svako drugo nadležno tijelo koje služi kao nacionalni centar za primanje i analizu prijava o sumnjivim transakcijama zaprima prijave o mogućem financiranju širenja oružja te pravovremeno ima izravan ili neizravan pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su mu potrebne radi pravilnog obavljanje te funkcije, uključujući analizu prijava o sumnjivim transakcijama.

Članak 24.

Kreditnim i financijskim institucijama zabranjuje se:

a)

otvoriti račun u kreditnoj ili financijskoj instituciji iz članka 21. stavka 2.;

b)

uspostaviti korespondentski bankovni odnos s kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 21. stavka 2.;

c)

otvarati predstavništva u DNRK-u ili osnovati novu podružnicu ili novo društvo kćer u DNRK-u; i

d)

osnovati zajednički pothvat ili steći vlasnički udio u kreditnoj ili financijskoj instituciji iz članka 21. stavka 2.

Članak 25.

1.   Odstupajući od zabrana iz članka 24. točaka (b) i (d), nadležna tijela država članica mogu odobriti transakcije ako ih je prethodno odobrio Odbor za sankcije.

2.   Dotična država članica odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 26.

U skladu sa zahtjevima RVSUN-a 2270 (2016), kreditne i financijske institucije najkasnije do 31. svibnja 2016.:

a)

zatvaraju sve račune u kreditnoj ili financijskoj instituciji iz članka 21. stavka 2.;

b)

okončavaju sve korespondentske bankovne odnose s kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 21. stavka 2.;

c)

zatvaraju predstavništva, podružnice i društva kćeri u DNRK-u;

d)

okončavaju zajedničke pothvate s kreditnom ili financijskom institucijom iz članka 21. stavka 2.; i

e)

odriču se svih vlasničkih udjela u kreditnoj ili financijskoj instituciji iz članka 21. stavka 2.

Članak 27.

1.   Odstupajući od članka 26. točaka (a) i (c), nadležna tijela država članica mogu odobriti da određena predstavništva, društva kćeri ili računi ostanu aktivni pod uvjetom da je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da su takva predstavništva, društva kćeri ili računi potrebni za obavljanje humanitarnih aktivnosti ili za aktivnosti diplomatskih misija u DNRK-u ili aktivnosti UN-a ili njegovih specijaliziranih agencija ili povezanih organizacija ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ili 2371 (2017).

2.   Dotična država članica odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 28.

1.   Kreditnim i financijskim institucijama zabranjuje se otvaranje računa za diplomatske misije ili konzularne urede DNRK-a i njihove članove iz DNRK-a.

2.   Najkasnije do 11. travnja 2017. kreditne i financijske institucije moraju zatvoriti sve račune koje imaju ili koji su pod kontrolom diplomatske misije ili konzularnog ureda DNRK-a i njihovih članova iz DNRK-a.

Članak 29.

1.   Odstupajući od članka 28. stavka 1., nadležna tijela država članica, na zahtjev diplomatske misije ili konzularnog ureda DNRK-a ili nekog od njihovih članova mogu odobriti otvaranje samo jednog računa po misiji, uredu i članu, pod uvjetom da se ta misija ili taj ured nalaze u toj državi članici ili da je član misije ili ureda akreditiran u toj državi članici.

2.   Odstupajući od članka 28. stavka 2., nadležna tijela država članica, na zahtjev diplomatske misije ili konzularnog ureda DNRK-a ili člana, mogu odobriti da račun ostane otvoren pod uvjetom da je država članica utvrdila:

i.

da se ta misija ili taj ured nalaze u toj državi članici ili je član te misije ili tog ureda akreditiran u toj državi članici; i

ii.

da ta misija, taj ured ili član te misije ili tog ureda nemaju drugi račun u toj državi članici.

U slučaju da misija, ured ili član iz DNRK-a imaju više od jednog računa u toj državi članici, ta misija, taj ured ili taj član mogu navesti koji će račun zadržati.

3.   Podložno primjenjivim pravilima Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju o imenima i podacima o identitetu svih članova iz DNRK-a diplomatske misije i konzularnog ureda koji su akreditirani u toj državi članici najkasnije 13. ožujka 2017., kao i o naknadnim izmjenama u roku od tjedan dana.

4.   Nadležna tijela država članica mogu obavijestiti kreditne i financijske institucije u toj državi članici o identitetu svih članova diplomatske misije ili konzularnog ureda iz DNRK-a akreditiranih u toj ili bilo kojoj drugoj državi članici.

5.   Države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavaka 1. i 2.

Članak 30.

Zabranjuje se:

a)

izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva ili osnivanje podružnice ili društva kćeri kreditne ili financijske institucije iz članka 21. stavka 2. u Uniji;

b)

sklapanje sporazumâ za kreditnu ili financijsku instituciju iz članka 21. stavka 2. ili u njezino ime u vezi s otvaranjem predstavništva ili osnivanjem podružnice ili društva kćeri u Uniji;

c)

izdavanje odobrenja za pokretanje i obavljanje poslovne djelatnosti kreditne institucije, ili za bilo koju drugu poslovnu djelatnost za koju je potrebno prethodno odobrenje, predstavništvu, podružnici ili društvu kćeri kreditne ili financijske institucije iz članka 21. stavka 2. ako to predstavništvo, ta podružnica ili to društvo kći nije poslovalo prije 19. veljače 2013.;

d)

stjecanje ili povećanje udjela ili stjecanje bilo kojeg drugog vlasničkog udjela u kreditnoj ili financijskoj instituciji koja je obuhvaćena člankom 1. od strane bilo koje kreditne ili financijske institucije iz članka 21. stavka 2.; i

e)

poslovanje ili olakšavanje poslovanja predstavništva, podružnice ili društva kćeri kreditne ili financijske institucije iz članka 21. stavka 2.

Članak 31.

Zabranjuje se:

a)

sljedećim osobama, subjektima ili tijelima izravno ili neizravno prodavati ili od njih kupovati državne obveznice ili obveznice s državnim jamstvom izdane nakon 19. veljače 2013.:

i.

DNRK-u ili njegovoj Vladi te njegovim javnim tijelima, korporacijama i agencijama;

ii.

Središnjoj banci DNRK-a;

iii.

svim kreditnim ili financijskim institucijama iz članka 21. stavka 2.;

iv.

fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje djeluje u ime ili po nalogu pravne osobe, subjekta ili tijela iz podtočke i. ili ii.;

v.

pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje je u vlasništvu ili pod kontrolom osobe, subjekta ili tijela iz podtočke i., ii. ili iii.;

b)

osobi, subjektu ili tijelu iz točke (a) pružati brokerske usluge povezane s državnim obveznicama ili obveznicama s državnim jamstvom koje su izdane nakon 19. veljače 2013.;

c)

pomagati osobi, subjektu ili tijelu iz točke (a) u svrhu izdavanja državnih obveznica ili obveznica s državnim jamstvom pružanjem brokerskih usluga, oglašavanjem ili drugim uslugama povezanima s takvim obveznicama.

Članak 32.

Zabranjuje se pružati financiranje ili financijsku pomoć za trgovinu s DNRK-om, uključujući odobravanje izvoznih kredita, jamstava ili osiguranja pravnim ili fizičkim osobama, subjektima ili tijelima uključenima u takvu trgovinu.

Članak 33.

1.   Odstupajući od članka 32., nadležna tijela država članica mogu odobriti financijsku potporu za trgovinu s DNRK-om ako je država članica na pojedinačnoj osnovi dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

POGLAVLJE V.

Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora

Članak 34.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju osobama, subjektima i tijelima navedenima u prilozima XIII., XV., XVI. i XVII., koji su u njihovu vlasništvu, koje oni drže ili kontroliraju.

2.   Zapljenjuju se sva plovila navedena u Prilogu XIV.

3.   Financijska sredstva ili gospodarski izvori ne smiju se stavljati ni izravno ni neizravno na raspolaganje fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u prilozima XIII., XV., XVI. i XVII., niti u njihovu korist.

4.   U Prilogu XIII. navode se osobe, subjekti i tijela koje je na popis uvrstio Odbor za sankcije ili VSUN u skladu sa stavkom 8. točkom (d) RVSUN-a 1718 (2006) te stavkom 8. RVSUN-a 2094 (2013).

U Prilogu XIV. navode se plovila koja je Odbor za sankcije uvrstio na popis na temelju stavka 12. RVSUN-a 2321 (2016).

U Prilogu XV. navode se osobe, subjekti i tijela koji nisu navedeni u prilozima XIII. i XIV. i za koje je Vijeće, u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom (b) Odluke (ZVSP) 2016/849 ili bilo kojom drugom istovjetnom kasnijom odredbom, utvrdilo:

a)

da su odgovorni, među ostalim davanjem potpore ili promicanjem, za programe DNRK-a povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osobe, subjekte ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, među ostalim putem nezakonitih sredstava;

b)

da pružaju financijske usluge ili prijenos na područje Unije, preko njega ili iz njega, ili u to uključuju državljane država članica ili subjekte osnovane prema njihovom zakonodavstvu, ili osobe ili financijske institucije na području Unije, bilo kakve financijske ili druge imovine ili izvora koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osobe, subjekte ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom; ili

c)

da su uključeni, među ostalim i pružanjem financijskih usluga, u nabavu u DNRK ili iz njega oružja i povezanih materijala svih vrsta, ili u nabavu u DNRK ili iz njega predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje.

5.   U Prilogu XVI. navode se osobe, subjekti ili tijela koji nisu obuhvaćeni prilozima XIII., XIV. ili XV., a djeluju u ime ili po nalogu osobe, subjekta ili tijela navedenih u prilozima XIII., XIV. ili XV., ili osobe koje pomažu u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba ove Uredbe.

6.   U Prilogu XVII. navode se subjekti ili tijela Vlade DNRK-a ili Radničke stranke Koreje, osobe, subjekti ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili po njihovom nalogu te subjekti ili tijela u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom koji su povezani s programima DNRK-a za nuklearno naoružanje ili balističke projektile ili s drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ili 2371 (2017), a koji nisu obuhvaćeni prilozima XIII., XIV., XV. ili XVI.

7.   Prilozi XV., XVI. i XVII. preipituju se redovito, i to barem svakih 12 mjeseci.

8.   U priloge XIII., XV., XVI. i XVII. uključuju se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih osoba, subjekata, tijela i plovila.

9.   U priloge XIII., XV., XVI. i XVII., uključuju se, ako su dostupni, podatci potrebni za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata, tijela ili plovila. U pogledu fizičkih osoba, ti podatci mogu uključivati imena zajedno s drugim imenima, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata ili tijela, ti podatci mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

10.   Zabrana iz stavaka 1. i 3., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe, subjekte ili tijela navedene u Prilogu XVII., ne primjenjuje se ako su financijska sredstva i gospodarski izvori potrebni za obavljanje aktivnosti misija DNRK-a pri UN-u i njegovim specijaliziranim agencijama i povezanim organizacijama te drugih diplomatskih i konzularnih misija DNRK-a, ili ako je nadležno tijelo države članice na pojedinačnoj osnovi dobilo prethodno odobrenje Odbora za sankcije da su financijska sredstva, financijska imovina ili gospodarski izvori potrebni za isporuku humanitarne pomoći, nuklearno razoružanje ili bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima RVSUN-a 2270 (2016).

11.   Stavkom 3. ne sprečavaju se financijske ili kreditne institucije u Uniji da uplaćuju iznose u korist zamrznutih računa ako prime financijska sredstva prenesena od trećih osoba na račun fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, pod uvjetom da će se sve dodatne uplate na te račune također zamrznuti. Financijska ili kreditna institucija o takvim transakcijama bez odgode obavješćuje nadležna tijela.

12.   Pod uvjetom da se sve takve kamate, druge zarade i plaćanja zamrznu u skladu sa stavkom 1., stavak 3. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

a)

kamata ili drugih zarada na tim računima; i

b)

plaćanja koja dospijevaju na naplatu na temelju ugovora i sporazuma koji su sklopljeni ili obveza koje su nastale prije datuma uvrštenja osobe, subjekta ili tijela iz ovog članka na popis;

Članak 35.

1.   Odstupajući od članka 34., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a)

nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili dotični gospodarski izvori potrebni za ispunjenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u prilozima XIII., XV., XVI. ili XVII. te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalna davanja, te plaćanja namijenjeni isključivo za:

i.

opravdane honorare i naknadu troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga; ili

ii.

pristojbe ili naknade za usluge redovitog čuvanja zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima; i

b)

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su navedeni u Prilogu XIII., a dotična država članica obavijestila je Odbor za sankcije o tom utvrđenju i svojoj namjeri da dodijeli odobrenje te ako Odbor za sankcije na to nije podnio prigovor u roku od pet radnih dana od obavijesti.

2.   Odstupajući od članka 34., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili dotični gospodarski izvori potrebni za izvanredne troškove, uz sljedeće uvjete:

a)

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su navedeni u Prilogu XIII., dotična država članica o tom je utvrđenju obavijestila Odbor za sankcije, a taj je Odbor utvrđenje odobrio;

b)

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su navedeni u prilozima XV., XVI. ili XVII., dotična država članica obavijestila je ostale države članice i Komisiju, najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja, o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti konkretno odobrenje.

3.   Dotična država članica odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavaka 1. i 2.

Članak 36.

1.   Odstupajući od članka 34., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmetom su sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene prije datuma kada su osoba, subjekt ili tijelo iz članka 34. uvršteni na popis, ili su predmetom sudske, upravne ili arbitražne presude donesene prije tog datuma;

b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori moraju se upotrebljavati isključivo za podmirivanje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj presudi, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

c)

odluka ili presuda nisu u korist osobe, subjekta ili tijela navedenih u prilozima XIII., XV., XVI. ili XVII.;

d)

priznavanje odluke ili presude nije protivno javnom poretku dotične države članice;

e)

dotična država članica obavijestila je Odbor za sankcije o odluci ili presudi u pogledu osoba, subjekata i tijela navedenih u Prilogu XIII.

2.   Odstupajući od članka 34. i pod uvjetom da plaćanje koje izvrši osoba, subjekt ili tijelo koji su navedeni u prilogu XV., XVI. ili XVII. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji je sklopila dotična osoba, dotični subjekt ili dotično tijelo ili na temelju obaveze koja im je nastala prije datuma uvrštenja te osobe, tog subjekta ili tijela na popis, nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

a)

ugovor se ne odnosi ni na jedan predmet, operaciju, uslugu ili transakciju iz članka 3. stavka 1. točke (a), članka 3. stavka 3. ili članka 7.; i

b)

osoba, subjekt ili tijelo koji su navedeni u prilogu XV., XVI. ili XVII. nisu izravno ili neizravno primili plaćanje.

3.   Dotična država članica najmanje 10 dana prije dodjeljivanja svakog odobrenja na temelju stavka 2. obavješćuje ostale države članice i Komisiju o tom utvrđenju i o svojoj namjeri da dodijeli odobrenje.

Članak 37.

Zabrane iz članka 34. stavaka 1. i 3. ne primjenjuju se na financijska sredstva i gospodarske izvore koji pripadaju ili su stavljeni na raspolaganje banci Foreign Trade Bank ili poduzeću Korean National Insurance Company (KNIC) ako su takva financijska sredstva i gospodarski izvori namijenjeni isključivo službenim svrhama diplomatske ili konzularne misije u DNRK-u ili aktivnostima humanitarne pomoći koje poduzimaju Ujedinjeni narodi ili koje se poduzimaju u koordinaciji s Ujedinjenim narodima.

POGLAVLJE VI.

Ograničenja prijevoza

Članak 38.

1.   Teret, uključujući osobnu prtljagu i prijavljenu prtljagu, u Uniji ili u provozu kroz Uniju, uključujući zračne luke, morske luke i slobodne zone, kako je navedeno u člancima od 243. do 249. Uredbe (EU) br. 952/2013, podliježe inspekciji kako bi se osiguralo da ne sadržava predmete zabranjene RVSUN-ovima 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) ili ovom Uredbom:

a)

ako teret potječe iz DNRK-a;

b)

ako je odredište tereta DNRK;

c)

ako su za teret posredovali ili su ga omogućili DNRK ili njegovi državljani ili pojedinci ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekti koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

d)

ako su za teret posredovali ili su ga omogućili osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu XIII.;

e)

ako se teret prevozi plovilom pod zastavom DNRK-a ili zrakoplovom registriranim u DNRK-u ili plovilom ili zrakoplovom bez državne pripadnosti.

2.   Teret u Uniji ili u provozu kroz Uniju, uključujući zračne luke, morske luke i slobodne zone, koji nije obuhvaćen stavkom 1., podliježe inspekciji ako postoje opravdani razlozi za sumnju da može sadržavati predmete čija su prodaja, nabava, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom u sljedećim okolnostima:

a)

ako teret potječe iz DNRK-a;

b)

ako je odredište tereta DNRK; ili

c)

ako su za teret posredovali ili su ga omogućili DNRK ili njegovi državljani ili pojedinci ili subjekti koji djeluju u njihovo ime.

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje nepovredivost i zaštita diplomatske i konzularne valize koje su predviđene u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima iz 1963.

4.   Zabranjuje se pružati usluge opskrbe gorivom ili drugim potrepštinama ili pružati bilo kakve druge usluge plovilima DNRK-a ako pružatelji usluga imaju informacije, uključujući one od nadležnih carinskih tijela, koje se temelje na informacijama prije dolaska i otpreme iz članka 9. stavka 1., na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da se na plovilima nalaze predmeti čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom, osim ako je pružanje takvih usluga potrebno u humanitarne svrhe.

Članak 39.

1.   Zabranjuje se pružati pristup lukama na području Unije svim plovilima:

a)

koja su u vlasništvu DNRK-a, kojima DNRK upravlja ili čija je posada iz DNRK-a;

b)

koja plove pod zastavom DNRK-a;

c)

za koja postoje opravdani razlozi za sumnju da su u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, osobe ili subjekta navedenih u Prilogu XIII., XV., XVI. ili XVII.;

d)

za koja postoje opravdani razlozi za sumnju da se na njima nalaze predmeti čiji su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom;

e)

koja su odbila inspekciju nakon što je takvu inspekciju odobrila država pod čijom zastavom plove ili država registracije;

f)

koja su bez državne pripadnosti te su odbila provedbu inspekcije u skladu s člankom 38. stavkom 1.; ili

g)

koja su navedena u Prilogu XIV.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

a)

u slučaju nužde;

b)

ako se plovilo vraća u luku polaska;

c)

u slučaju da plovilo uplovljava u luku radi inspekcije kada se radi o plovilu obuhvaćenom područjem primjene stavka 1. točaka od (a) do (e).

Članak 40.

1.   Odstupajući od zabrane iz članka 39. stavka 1., kada se radi o plovilu obuhvaćenom područjem primjene točaka od (a) do (e), nadležna tijela država članica mogu odobriti pristajanje tog plovila u luku ako:

a)

Odbor za sankcije unaprijed je utvrdio da je to potrebno u humanitarne svrhe ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima RVSUN-a 2270 (2016); ili

b)

država članica unaprijed je utvrdila da je to potrebno u humanitarne svrhe ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima ove Uredbe.

2.   Odstupajući od zabrane iz članka 39. stavka 1. točke (f), nadležna tijela država članica mogu odobriti pristajanje plovila u luku ako je to odredio Odbor za sankcije.

Članak 41.

1.   Zrakoplovima kojima upravljaju prijevoznici iz DNRK-a ili koji su podrijetlom iz DNRK-a zabranjuje se uzlijetanje s područja Unije, slijetanje na to područje ili prelijetanje preko njega.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

a)

ako zrakoplov slijeće radi inspekcije;

b)

u slučaju prisilnog slijetanja.

Članak 42.

Odstupajući od članka 41., nadležna tijela država članica mogu odobriti uzlijetanje zrakoplova s područja Unije, slijetanje na to područje ili prelijetanje preko njega ako su ta nadležna tijela prethodno utvrdila da je to potrebno u humanitarne svrhe ili za bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima ove Uredbe.

Članak 43.

Zabranjuje se:

a)

najam ili čarter plovila ili zrakoplova ili pružanje usluga posade DNRK-u, osobama ili subjektima navedenima u prilogu XIII., XV., XVI. ili XVII., svim ostalim subjektima iz DNRK-a, svim ostalim osobama ili subjektima koji su pomogli u kršenju odredaba RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ili 2371 (2017), ili svim osobama ili subjektima koji djeluju u ime ili po nalogu takvih osoba ili subjekata te subjektima koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

b)

nabavljanje usluga posade plovila ili zrakoplova iz DNRK-a;

c)

vlasništvo nad plovilima pod zastavom DNRK-a, najam, eksploatacija ili osiguranje takvih plovila ili pružanje usluga klasifikacije plovila ili povezanih usluga takvim plovilima;

d)

registriranje ili zadržavanje u registru svakog plovila čiji su vlasnici DNRK ili državljani DNRK-a, koje oni kontroliraju ili kojim oni upravljaju, ili koje je druga država izbrisala iz registra na temelju stavka 24. RVSUN-a 2321 (2016); ili

e)

pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja plovilima čiji su vlasnici DNRK ili državljani DNRK-a, koja oni kontroliraju ili kojima oni upravljaju.

Članak 44.

1.   Odstupajući od zabrane iz članka 43. točke (a), nadležna tijela država članica mogu odobriti najam, čarter ili pružanje usluga posade ako je država članica na pojedinačnoj osnovi dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije.

2.   Odstupajući od zabrana iz članka 43. točaka (b) i (c), nadležna tijela država članica mogu odobriti imanje u vlasništvu ili najam bilo kojeg, upravljanje bilo kojim ili pružanje usluga klasifikacije plovila ili povezanih usluga bilo kojem plovilu pod zastavom DNRK-a ili registriranje ili zadržavanje u registru bilo kojeg plovila čiji su vlasnici DNRK ili državljani DNRK-a, koje oni kontroliraju ili kojim oni upravljaju ako je država članica na pojedinačnoj osnovi dobila prethodno odobrenje Odbora za sankcije.

3.   Odstupajući od zabrane iz članka 43. točke (e), nadležna tijela država članica mogu odobriti pružanje usluge osiguranja ili reosiguranja ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi prethodno utvrdio da se to plovilo upotrebljava u aktivnostima namijenjenima isključivo osiguravanju osnovnih sredstava za život kojima se pojedinci ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda ili se upotrebljava isključivo u humanitarne svrhe.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavaka 1., 2. i 3.

POGLAVLJE VII.

Opće i završne odredbe

Članak 45.

Odstupajući od zabrana koje proizlaze iz RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ili 2371 (2017), nadležna tijela država članica mogu odobriti bilo koju aktivnost ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da je ona potrebna radi olakšavanja rada međunarodnih i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva DNRK-a u skladu sa stavkom 46. RVSUN-a 2321 (2016).

Članak 46.

Komisija je ovlaštena:

a)

izmijeniti Prilog I. na temelju informacija koje dostave države članice;

b)

izmijeniti dijelove II., III., IV. i V. Priloga II. i priloge VI., VII., IX., X. i XI. na temelju utvrđenjâ Odbora za sankcije ili VSUN-a te ažurirati oznake nomenklature iz kombinirane nomenklature kako je navedena u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87;

c)

izmijeniti Prilog VIII. radi preciziranja ili prilagodbe popisa robe koji je u njemu sadržan, uzimajući u obzir sve definicije ili smjernice koje bi mogao objaviti Odbor za sankcije, ili radi ažuriranja oznaka nomenklature iz kombinirane nomenklature kako je navedena u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87;

d)

izmijeniti priloge III., IV. i V. na temelju utvrđenjâ Odbora za sankcije ili VSUN-a, ili odluka donesenih u vezi s tim prilozima u Odluci (ZVSP) 2016/849;

e)

izmijeniti Prilog XII. radi preciziranja ili prilagodbe popisa robe koji je u njemu sadržan, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile države članice kao i sve definicije ili smjernice koje bi mogla izdati Statistička komisija Ujedinjenih naroda, ili radi dodavanja referentnih brojeva preuzetih iz sustava Središnje klasifikacije proizvoda za robu i usluge koju je objavila Statistička komisija Ujedinjenih naroda.

Članak 47.

1.   Kada Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, Vijeće takvu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uključuje u priloge XIII. i XIV.

2.   Kada Vijeće odluči da fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo podvrgne mjerama iz članka 34. stavaka 1., 2. i 3. ono na odgovarajući način mijenja priloge XV., XVI.i XVII.

3.   Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavaka 1. i 2. izravno, ako je adresa poznata odnosno putem objave službene obavijesti, pružajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

4.   Kada se podnese očitovanje ili predoče novi suštinski važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

5.   Kada Ujedinjeni narodi odluče fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo brisati s popisa ili izmijeniti podatke za identifikaciju na popis uvrštene fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, Vijeće na odgovarajući način mijenja priloge XIII. i XIV.

Članak 48.

Komisija i države članice odmah se međusobno obavješćuju o poduzetim mjerama na temelju ove Uredbe te si međusobno dostavljaju sve ostale relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije o kršenjima ove Uredbe i poteškoćama u njezinu izvršavanju te o presudama nacionalnih sudova.

Članak 49.

1.   Države članice određuju nadležna tijela iz ove Uredbe te ih navode na internetskim stranicama kako su navedene u Prilogu I. ili putem tih internetskih stranica.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

Članak 50.

1.   Ne dovodeći u pitanje pravila koja se primjenjuju na izvješćivanje, povjerljivost i čuvanje poslovne tajne, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

a)

nadležnim tijelima država članica u kojima borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu ove Uredbe, kao što su informacije o zamrznutim računima i iznosima u skladu s člankom 34., te Komisiji odmah prosljeđuju te informacije izravno ili preko odgovarajućih država članica;

b)

surađuju s nadležnim tijelima pri svakoj provjeri tih informacija.

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi odmah se stavljaju na raspolaganje dotičnoj državi članici.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se koristiti samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 51.

Komisija obrađuje osobne podatke kako bi izvršila zadaće koje su joj povjerene ovom Uredbom i u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 52.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana sadržanih u ovoj Uredbi.

Članak 53.

1.   Ne udovoljava se ni jednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebice financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

a)

osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilogu XIII., XV., XVI. ili XVII. ili brodovlasnik plovila navedenih u Prilogu XIV.;

b)

bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz DNRK-a, uključujući Vladu DNRK-a i njezina javna tijela, korporacije i agencije;

c)

bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem ili u ime neke od osoba, subjekata ili tijela iz točaka (a) i (b).

2.   Smatra se da su na izvršenje ugovora ili transakcije utjecale mjere uvedene ovom Uredbom ako postojanje ili sadržaj zahtjeva izravno ili neizravno proizlazi iz tih mjera.

3.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi osoba koja traži izvršenje zahtjeva.

4.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 54.

1.   Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstava i gospodarskih izvora posljedica nemara.

2.   Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdanog razloga sumnjati da bi njihova djelovanja mogla predstavljati kršenje mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 55.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o tim pravilima te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

Članak 56.

Uredba (EZ) br. 329/2007 stavlja se izvan snage. Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 57.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. kolovoza 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL L 141, 28.5.2016., str. 79.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 329/2007 od 27. ožujka 2007. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (SL L 88, 29.3.2007., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(5)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(6)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(7)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(8)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(9)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(10)  Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15.1.2003., str. 3.).

(11)  Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.).

(12)  Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

(13)  Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(15)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(17)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(18)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

(19)  Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (SL L 141, 5.6.2015., str. 1.).


PRILOG I.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima iz članaka 2. 4., 6., 8., 14., 16., 19., 22., 25., 27.,29., 33., 34., 35., 36., 37., 40., 42., 44., 45., 49. i 50. i adresom za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Služba za instrumente vanjske politike (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgija

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRILOG II.

Roba i tehnologija iz članka 3. stavka 1. točke (a) i članka 7.

DIO I.

Sva roba i tehnologija navedena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

DIO II.

Drugi predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje.

Ako nije drukčije navedeno, referentni brojevi koji su navedeni u stupcu naslovljenom ‚Opis’ odnose se na opise robe i tehnologije s dvojnom namjenom utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

Referentni broj u stupcu naslovljenom ‚Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009’ znači da karakteristike predmeta opisanog u stupcu ‚Opis’ ne odgovaraju parametrima navedenima u opisu robe i tehnologije s dvojnom namjenom na koju se odnosi referentni broj.

Definicije pojmova u „jednostrukim navodnicima” navedene su u tehničkoj napomeni uz odgovarajući predmet.

Definicije pojmova u „dvostrukim navodnicima” navedene su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009.

OPĆE NAPOMENE

Predmet zabrana sadržanih u ovom Prilogu ne smije se poništiti izvozom bilo koje robe koja nije obuhvaćena zabranom (uključujući postrojenje), a koja sadržava jednu zabranjenu komponentu ili više njih ako je najmanje jedna zabranjena komponenta osnovni element robe i moguće ju je lako odstraniti ili upotrijebiti u druge svrhe.

Napomena: Pri procjeni treba li najmanje jednu zabranjenu komponentu smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi najmanje jedna zabranjena komponenta mogla postati glavnim elementom nabavljene robe.

Roba navedena u ovom Prilogu obuhvaća novu i korištenu robu.

OPĆA NAPOMENA O TEHNOLOGIJI (GTN)

(Čitati zajedno s dijelom C.)

Prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe čiji su prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz zabranjeni u dijelu A (Roba) dalje u tekstu, zabranjeni su u skladu s odredbama dijela B.

„Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” ostaje pod zabranom i onda kad se primjenjuje na nezabranjenu robu.

Zabrane se ne odnose na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak robe koja nije zabranjena.

Zabrane prijenosa „tehnologije” ne odnose se na „općepoznate” informacije, na „osnovna znanstvena istraživanja” ni na minimalne informacije potrebne za prijave patenata.

A.   ROBA

NUKLEARNI MATERIJALI, OBJEKTI I OPREMA

II.A0.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A0.001

Žarulje sa šupljom katodom, kako slijedi:

a.

jodne žarulje sa šupljom katodom s prozorima od čistoga silicija ili kvarca (kremena);

b.

uranijeve žarulje sa šupljom katodom.

 

II.A0.002

Faradayevi izolatori u rasponu valnih duljina 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.003

Optičke mrežice u rasponu valnih duljina 500 nm – 650 nm.

 

II.A0.004

Optička vlakna u rasponu valnih duljina 500 nm – 650 nm prevučena antirefleksnim slojem za valnu duljinu između 500 nm i 650 nm i promjera sredine (jezgre) većeg od 0,4 mm, ali ne većeg od 2 mm.

 

II.A0.005

Komponente posude nuklearnog reaktora te oprema za ispitivanje, osim onih navedenih u 0A001, kako slijedi:

a.

brtvila;

b.

unutarnje komponente;

c.

oprema za brtvljenje, testiranje i mjerenje.

0A001

II.A0.006

Nuklearni upozoravajući sustavi, osim onih navedenih u 0A001.j. ili 1A004.c., za otkrivanje, identifikaciju ili određivanje količine radioaktivnih tvari ili zračenja nuklearnog podrijetla i za njih posebno projektirane komponente.

Bilješka: Za osobnu opremu vidjeti stavku I.A1.004 niže.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Ventili brtvljeni mijehom, osim onih iz stavki 0B001.c.6., 2A226 ili 2B350, izrađeni od slitine aluminija ili nehrđajućeg čelika tipa 304, 304L ili 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserska zrcala, osim onih iz stavke 6A005.e, koja se sastoje od supstrata s koeficijentom termalne ekspanzije od najviše 10-6 K-1 pri 20 °C (npr. kremensko staklo ili safir).

Ova stavka ne obuhvaća optičke sustave projektirane posebno za upotrebu u astronomiji osim ako zrcala ne sadrže kvarcno staklo.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserske leće, osim onih iz stavke 6A005.e.2, koje se sastoje od supstrata s koeficijentom toplinske rastezljivosti od najviše 10-6 K-1 pri 20 °C (npr. kremensko staklo).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Cijevi, cijevni sustavi, prirubnice, vezni elementi izrađeni od nikla ili slitina nikla ili prevučeni njima, s masenim udjelom nikla većim od 40 %, osim onih navedenih u stavki 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumske pumpe osim onih navedenih u 0B002.f.2. ili 2B231, kako slijedi:

a.

turbomolekularne pumpe koje imaju protok od najmanje 400 l/s;

b.

vakuumske pretpumpe tipa Roots s volumnim usisnim protokom većim od 200 m3/h;

c.

vijčani suhi kompresor i vijčane suhe vakuumske pumpe.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Zabrtvljena kućišta za manipulaciju, skladištenje i rukovanje radioaktivnim tvarima (vruće stanice).

0B006

II.A0.013

„Prirodni uranij” ili „osiromašeni uranij” ili torij u obliku kovine, slitine, kemijskoga spoja ili koncentrata i svaki drugi materijal koji sadržava jedan ili više od gore navedenih sastojaka, osim onih navedenih u stavki 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonacijske komore s kapacitetom apsorpcije eksplozije višim od 2,5 kg ekvivalenta TNT-a.

 

POSEBNI MATERIJALI I POVEZANA OPREMA

II.A1.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etilheksil) fosforna kiselina (HDEHP ili D2HPA) Kemijski identifikacijski broj (CAS): [CAS 298-07-7] topiva u bilo kojoj količini, čistoće veće od 90 %.

 

II.A1.002

Plinoviti fluor, CAS: [CAS 7782-41-4], čistoće veće od 95 %.

 

II.A1.003

Prstenasti ventili i brtve, unutarnjeg promjera od 400 mm ili manje, izrađeni od sljedećih materijala:

a.

kopolimera viniliden fluorida koji imaju najmanje 75 % beta kristalinične strukture bez rastezanja;

b.

fluoriranih poliimida s masenim udjelom vezanog fluora od najmanje 10 %;

c.

fluoriranih fosfazen elastomera s masenim udjelom vezanog fluora od najmanje 30 %.

d.

poliklortrifluoroetilena (PCTFE, npr. Kel-F®);

e.

fluoroelastomera (npr. Viton®, Tecnoflon®);

f.

politetrafluoroetilena (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osobna oprema za otkrivanje radijacije nuklearnog podrijetla, osim one navedene u 1A004.c., uključujući osobne dozimetre.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolitske ćelije za proizvodnju fluora izlaznog kapaciteta većeg od 100 g fluora na sat, osim onih navedenih u stavki 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalizatori, osim onih navedenih u stavkama 1A225 ili 1B231, koji sadržavaju platinu, paladij ili rodij, upotrebljivi za poticanje reakcije razmjene vodikova izotopa između vodika i vode pri dobivanju tricija iz teške vode ili za proizvodnju teške vode.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminij i njegove slitine, osim onih navedenih u stavkama 1C002.b.4 ili 1C202.a, u neobrađenom ili poluobrađenom obliku koji imaju jednu od sljedećih karakteristika:

a.

sposobnost granične vlačne čvrstoće od najmanje 460 MPa pri 293 K (20 °C) ili

b.

vlačnu čvrstoću od najmanje 415 MPa pri 298 K (25 °C).

Izraz slitine koje ‚mogu podnijeti’) obuhvaća slitine prije i nakon toplinske obrade.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetske kovine svih vrsta i oblika, osim onih navedenih u stavki 1C003.a., s ‚početnom relativnom propusnošću’ od najmanje 120 000 i debljinom od 0,05 mm do 0,1 mm.

mjerenje ‚početne relativne propusnosti’ mora se izvesti na materijalima koji su u potpunosti kaljeni.

1C003.a.

II.A1.009

‚Vlaknasti ili filamentni materijali’ ili preprezi, osim onih navedenih u točki 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. ili 1C210.b., kako slijedi:

a.

aramidni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju jednu od sljedećih karakteristika:

1. A

‚specifičan modul’ veći od 10 × 106 m ili

2. A

‚specifična vlačna čvrstoća’ veća od 17 × 104 m

b.

stakleni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju jednu od sljedećih karakteristika:

1. A

‚specifičan modul’ veći od 3,18 × 106 m ili

2. A

‚specifična vlačna čvrstoća’ veća od 76,2 × 103 m

c.

‚niti’, ‚predivo’, ‚pređa’ ili ‚trake’, neprekinuti i impregnirani termoaktivnom smolom širine od najviše 15 mm (preprezi), izrađeni od staklenih ‚vlaknastih ili filamentnih materijala’, osim onih navedenih u I.A1.010.a. u nastavku;

d.

ugljikovi ‚vlaknasti ili filamentni materijali’;

e.

‚niti’, ‚predivo’, ‚pređa’ ili ‚trake’, neprekinuti i impregnirani termoaktivnom smolom te izrađeni od ugljikovih ‚vlaknastih ili filamentnih materijala’;

f.

‚niti’, ‚predivo’, ‚pređa’ ili ‚trake’, neprekinuti i izrađeni od poliakrilonitrila (PAN);

g.

para-aramidni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ (Kevlar® i druga slična vlakna).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Vlakna impregnirana umjetnim ili prirodnim smolama (preprezi), vlakna prevučena kovinom ili ugljikom (predoblici) ili ‚predoblici ugljikovih vlakana’, kako slijedi:

a.

izrađena od ‚vlaknastih ili filamentnih materijala’ navedenih u II.A1.009;

b.

‚matrica’ od epoksi smole impregnirana ugljičnim ‚vlaknastim ili filamentnim materijalima’ (preprezi), navedena u stavkama 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c., za popravak konstrukcija zrakoplova ili laminata, čija veličina pojedinog lista nije veća od 50 cm × 90 cm;

c.

preprezi navedeni u stavkama 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c., impregnirani fenolnim ili epoksi smolama i temperaturom prijelaza u staklo (Tg) nižom od 433 K (160 °C) i temperaturom vulkaniziranja nižom od temperature prijelaza u staklo.

1C010

1C210

II.A1.011

Keramički kompozitni materijali ojačani silicij-ugljikovim vlaknima za nosne dijelove (vrhove projektila), vozila za povratak u zemljinu atmosferu, zaklopce mlaznica, upotrebljivi u ‚projektilima’, osim onih navedenih u stavki 1C107.

1C107

II.A1.012

Ne upotrebljava se.

 

II.A1.013

Tantal, tantalov karbid, volfram, volframov karbid i njihove slitine, osim onih navedenih u 1C226, koji imaju obje sljedeće karakteristike:

a.

u oblicima sa šupljom cilindričnom ili sferičkom simetrijom (uključujući segmente cilindra) unutarnji promjer između 50 mm i 300 mm; te

b.

masu veće od 5 kg.

1C226

II.A1.014

‚Elementarni prah’ kobalta, neodimija ili samarija ili slitina ili njihovih mješavina, čiji je maseni udio kobalta, neodimija ili samarija najmanje 20 %, s veličinom čestica manjom od 200 μm.

„Elementarni prah” znači prah jednog elementa visoke čistoće.

 

II.A1.015

Čisti tributil fosfat (TBP) [br. CAS 126-73-8] ili mješavina u kojoj je maseni udio TBP-a veći od 5 %.

 

II.A1.016

Maraging (legirani) čelik, osim onog navedenog u stavki 1C116 ili 1C216.

1.

Izraz maraging (legirani) čelik koji ‚može podnijeti’ obuhvaća maraging (legirani) čelik prije ili nakon toplinske obrade.

2.

Maraging (legirani) čelici su slitine željeza čije su opće karakteristike visok udio nikla, veoma nizak udio ugljika i upotreba nadomjesnih elemenata ili precipitata kako bi se postiglo očvršćivanje starenjem.

1C116

1C216

II.A1.017

Metali, metalni prašci i materijal kako slijedi:

a.

volfram i volframove slitine, osim onih navedenih u stavki 1C117, u obliku jednakih sferičnih ili atomiziranih čestica promjera jednakog ili manjeg od 500 μm (mikrometara) s masenim udjelom volframa od najmanje 97 %;

b.

molibden ili molibdenove slitine, osim onih navedenih u stavki 1C117, u obliku jednakih sferičnih ili atomiziranih čestica promjera jednakog ili manjeg od 500 μm s masenim udjelom molibdena od najmanje 97 %;

c.

materijali od volframa u krutom obliku, osim onih navedenih u stavki 1C226, sastavljeni od sljedećih materijala:

1.

volframa i slitina s masenim udjelom volframa od najmanje 97 %;

2.

slitine volframa s bakrom s masenim udjelom volframa od najmanje 80 % ili

3.

slitine volframa sa srebrom s masenim udjelom volframa od najmanje 80 %.

1C117

1C226

II.A1.018

Meke magnetske slitine, osim onih navedenih u 1C003, sa sljedećim kemijskim sastavom:

a.

sadržaj željeza između 30 % i 60 % te

b.

sadržaj kobalta između 40 % i 60 %.

1C003

II.A1.019

Ne upotrebljava se.

 

II.A1.020

Grafit, osim onog navedenog u 0C004 ili 1C107.a., namijenjen ili određen za uporabu u strojevima koji rade po načelu pražnjenja električnog napona (EDM).

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Slitine čelika u listovima ili pločama koje imaju bilo koju od sljedećih karakteristika:

a.

slitine čelika koje ‚imaju’ graničnu vlačnu čvrstoću od najmanje 1 200  MPa pri 293 K (20 °C) ili

b.

dupleksni nehrđajući čelik stabiliziran dušikom.

Napomena: Izraz slitine koje „mogu podnijeti” uključuje slitine prije i nakon toplinske obrade.

Tehnička napomena: „dupleksni nehrđajući čelik stabiliziran dušikom” ima dvofaznu mikrostrukturu koja se sastoji od feritnih i austenitnih zrnaca s dodatkom dušika za stabilizaciju mikrostrukture.

1C116

1C216

II.A1.022

Ugljiko-ugljikovi kompozitni materijal.

1A002.b.1

II.A1.023

Slitine nikla u sirovom ili poluprerađenom obliku s masenim udjelom nikla od najmanje 60 %.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Slitine titanija u obliku listova ili ploča koje ‚imaju’ graničnu vlačnu čvrstoću od najmanje 900 MPa pri 293 K (20 °C).

Napomena: Izraz slitine koje „mogu podnijeti” uključuje slitine prije i nakon toplinske obrade.

1C002.b.3

II.A1.025

Slitine tantala, osim onih navedenih u 1C002 i 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Cirkonij i slitine cirkonija, osim onih navedenih u 1C011, 1C111 i 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Eksplozivne tvari, osim onih navedenih u 1C239, ili tvari ili mješavine s masenim udjelom tih eksplozivnih tvari većim od 2 %, kristalične gustoće veće od 1,5 g/cm3 i s brzinom detonacije većom od 5 000  m/s.

1C239

OBRADA MATERIJALA

II.A2.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A2.001

Sustavi za ispitivanje vibracija, njihova oprema i komponente, osim onih navedenih u 2B116:

a.

sustavi za ispitivanje vibracija koji primjenjuju tehnike povratne veze ili zatvorene petlje i koji uključuju digitalni upravljački sklop, koji omogućuju vibriranje sustava pri ubrzanju jednakom ili većem od 0,1 g rms u frekvencijskom pojasu od 0,1 Hz i 2 kHz i prenosivim silama jednakim ili većim od 50 kN, mjereno na ‚mjernom stolu’;

b.

digitalni upravljački sklopovi, kombinirani s posebno predviđenim ‚softverom’ za ispitivanje vibracija, s ‚kontrolnom pojasnom širinom u realnom vremenu’ većom od 5 kHz, namijenjeni za upotrebu zajedno sa sustavima za ispitivanje vibracija navedenima u točki a.;

‚kontrolna pojasna širina u stvarnom vremenu’ definira se kao najveća frekvencija na kojoj upravljački sklop može izvršavati potpune cikluse uzimanja uzorka, obrade podataka i prijenosa kontrolnih signala.

c.

potiskivači vibracija (jedinice za miješanje), s pridruženim pojačalima ili bez njih, koji mogu prenositi silu od najmanje 50 kN, mjereno na ‚mjernom stolu’, i koji se primjenjuju u sustavima za ispitivanje vibracija navedenima u točki a.;

d.

potporna konstrukcija za ispitivanje i elektronske jedinice namijenjene uklapanju više kombiniranih višestrukih jedinica za miješanje u sustav koji može pružiti učinkovitu složenu silu od najmanje 50 kN, mjereno na ‚mjernom stolu’, i koje se primjenjuju u vibracijskim sustavima navedenima u točki a.

‚mjerni stol’ znači ravni stol ili površina bez učvršćivača ili drugih pomagala.

2B116

II.A2.002

Alatni strojevi, osim onih navedenih u stavkama 2B001 ili 2B201 i bilo koja njihova kombinacija, za uklanjanje (ili rezanje) metala, keramike ili ‚kompozita’ koji, prema tehničkim specifikacijama proizvođača, mogu biti opremljeni elektroničkim uređajima za ‚numeričku kontrolu’, s točnošću pozicioniranja od najviše 30 μm prema ISO 230/2 (1988.) (1) ili istovrijednoj nacionalnoj normi duž bilo koje linearne osi.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponente i numerički upravljači posebno projektirani za alatne strojeve navedene u stavkama 2B001, 2B201 ili I.A2.002.

 

II.A2.003

Strojevi za uravnoteženje i s njima povezana oprema:

a.

strojevi za uravnoteženje namijenjeni ili modificirani za zubarsku ili drugu medicinsku opremu, koji imaju sve sljedeće karakteristike:

1.

ne mogu uravnoteživati rotore/sklopove mase veće od 3 kg;

2.

mogu uravnoteživati rotore/sklopove pri brzinama većim od 12 500  okr./min;

3.

mogu ispravljati neuravnoteženost na dvije ili više ravnina; te

4.

mogu uravnoteživati do rezidualne specifične neuravnoteženosti od 0,2 g mm po kg mase rotora;

b.

‚glave pokazivača’ namijenjene ili modificirane za upotrebu sa strojevima navedenima u prethodnoj točki a.

‚Glave pokazivača’ ponekad se nazivaju instrumentima za uravnoteženje.

2B119

II.A2.004

Uređaji na daljinsko rukovanje koji se mogu upotrebljavati za aktivnosti na daljinu, kad se radi o radiokemijskom odvajanju ili vrućim ćelijama, osim onih navedenih u stavki 2B225, koji imaju jednu od sljedećih karakteristika:

a.

sposobnost prodiranja od najmanje 0,3 m u vruću stijenku ćelije (rad kroz stijenku) ili

b.

sposobnost premošćivanja preko vrha vruće ćelije debljine stijenke od najmanje 0,3 m (rad preko stijenke).

Uređaji za daljinsko rukovanje omogućavaju prijenos ljudske aktivnosti na aktivnosti ruke i krajnjeg uređaja kojim se daljinski upravlja. Oni mogu biti „nadređenog/podređenog” tipa ili upravljani upravljačkom palicom ili tipkovnicom.

2B225

II.A2.005

Peći za toplinsku obradu s kontroliranom atmosferom ili oksidacijske peći koje mogu raditi pri temperaturama većim od 400 °C.

Ova stavka ne obuhvaća tunelske peći s valjčanim transportom, tunelske peći s pomičnim vozilom, tunelske peći s transportnim trakom, potisne ili komorne peći, posebno projektirane za proizvodnju stakla, keramičke stolne posude ili strukturne keramike.

2B226

2B227

II.A2.006

Ne upotrebljava se.

 

II.A2.007

‚Pretvarači tlaka’, osim onih iz stavke 2B230, koji mogu mjeriti apsolutni tlak u svakoj točki u rasponu od 0 do 200 kPa i koji imaju obje sljedeće karakteristike:

a.

elemente osjetljive na promjene tlaka zaštićene ‚materijalima otpornima na koroziju uranijevim heksafluoridom (UF6)’ ili izrađene od njih; te

b.

bilo koju od sljedećih karakteristika:

1.

mjerno područje manje od 200 kPa i ‚točnost’ veću od ±1 % u cijelom mjernom području ili

2.

mjerno područje od najmanje 200 kPa i ‚točnost’ veću od 2 kPa.

Za potrebe stavke 2B230 „točnost” uključuje nelinearnost, histerezu i ponovljivost pri okolnoj temperaturi.

2B230

II.A2.008

Oprema za ekstrakciju tekućina-tekućina (miješalice taloga, pulsni stupovi, centrifugalni kontraktori); te distributori tekućine, distributori pare ili kolektori tekućine izrađeni za takvu opremu, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom(-ama) koje se obrađuju izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a.

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

b.

fluoropolimera;

c.

stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

d.

grafita ili ‚ugljičnoga grafita’;

e.

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

f.

tantala ili slitina tantala;

g.

titanija ili slitina titanija;

h.

cirkonija ili slitina cirkonija; ili

i.

nehrđajućeg čelika.

‚ugljični grafit’ je spoj amorfnog ugljika i grafita s masenim udjelom grafita od najmanje 8 %.

2B350.e.

II.A2.009

Industrijska oprema i komponente, osim onih navedenih u 2B350.d., kako slijedi:

izmjenjivači topline ili kondenzatori s površinom za prijenos topline većom od 0,05 m2 i manjom od 30 m2; te za takve toplinske izmjenjivače ili kondenzatore izrađeni valjci, ploče, navoji ili blokovi (jezgre), sa svim površinama koje dolaze u izravan dodir s najmanje jednom tekućinom izrađenima od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a.

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

b.

fluoropolimera;

c.

stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

d.

grafita ili ‚ugljičnoga grafita’;

e.

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

f.

tantala ili slitina tantala;

g.

titanija ili slitina titanija;

h.

cirkonija ili slitina cirkonija;

i.

silicijevog karbida;

j.

titanijevog karbida ili

k.

nehrđajućeg čelika.

Ova stavka ne obuhvaća radijatore za vozila.

Materijali koji se upotrebljavaju za brtve i zaklopce te drugu opremu za brtvljenje ne utječu na kontrolni status izmjenjivača topline.

2B350.d.

II.A2.010

Pumpe s višestrukim brtvama ili bez brtvi, osim onih navedenih u stavki 2B350.i, pogodne za korozivne tekućine, ili vakuumske pumpe i obavijači (tijela pumpi), predoblikovane košuljice obavijača, krilca, rotori i mlaznice mlazne pumpe namijenjeni za takve pumpe, sa svim površinama koje dolaze u izravan dodir s najmanje jednom kemikalijom koja se prerađuje izrađenima od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a.

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

b.

keramike;

c.

ferosilicija;

d.

fluoropolimera;

e.

stakla (uključujući postakljene ili ocakljene presvlake ili oblogu stakla);

f.

grafita ili ‚ugljičnoga grafita’;

g.

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

h.

tantala ili slitina tantala;

i.

titanija ili slitina titanija;

j.

cirkonija ili slitina cirkonija;

k.

niobija (kolumbija) ili slitina niobija;

l.

nehrđajućeg čelika;

m.

slitina aluminija ili

n.

gume.

Materijali koji se upotrebljavaju za brtve i zaklopce i drugu opremu za brtvljenje ne utječu na kontrolni status pumpe. izraz ‚guma’ obuhvaća sve vrste prirodne i sintetičke gume.

2B350.i.

II.A2.011

‚Centrifugalni odvajači’ (separatori), osim onih navedenih u stavki 2B352.c., koji omogućavaju neprekidno odvajanje bez širenja aerosola i izrađeni su od:

a.

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

b.

fluoropolimera;

c.

stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

d.

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

e.

tantala ili slitina tantala;

f.

titanija ili slitina titanija; ili

g.

cirkonija ili slitina cirkonija.

‚Centrifugalni odvajači’ uključuju i taložnike.

2B352.c.

II.A2.012

Sinterirani metalni filtri, osim onih navedenih u stavki 2B352.d., izrađeni od nikla ili slitine nikla s masenim udjelom nikla većim od 40 %.

2B352.d.

II.A2.013

Strojevi za oblikovno valjanje i strojevi za potisno oblikovanje, osim onih navedenih u 2B009, 2B109 ili 2B209, i za njih posebno izrađene komponente.

Za potrebe ove stavke strojevi koji objedinjuju funkciju za oblikovanje vrtnjom i funkciju za oblikovanje strujanjem smatraju se strojevima za oblikovanje strujanjem.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Oprema i reagensi, osim onih navedenih u 2B350 ili 2B352, kako slijedi:

a.

fermentatori u kojima se mogu uzgajati patogeni ‚mikroorganizmi’ ili virusi ili koji mogu proizvoditi toksine bez širenja aerosola i koji imaju ukupni kapacitet od najmanje 10 l;

b.

miješalice za fermentatore, kako je navedeno u točki (a);

Fermentatori uključuju bioreaktore, kemostate i sustave za neprekidni protok.

c.

laboratorijska oprema, kako slijedi:

1.

oprema za lančanu reakciju polimeraze (PCR);

2.

oprema za genetsko sekvenciranje;

3.

genetski sintetizatori;

4.

oprema za elektroporaciju;

5.

posebni reagensi povezani s opremom iz stavke I.A2.014.c. pod brojevima od 1. do 4.;

d.

filtri, mikrofiltri, nanofiltri ili ultrafiltri koji se mogu upotrijebiti u industrijskoj ili laboratorijskoj biologiji za neprekidno filtriranje, osim filtara posebno izrađenih ili prilagođenih za medicinske svrhe ili za proizvodnju čiste vode, namijenjenih za upotrebu u okviru projekata koje službeno podupiru EU ili UN;

e.

ultracentrifuge, rotori i adapteri za ultracentrifuge;

f.

oprema za sušenje zamrzavanjem.

2B350

2B352

II.A2.015

Oprema, osim one navedene u stavkama 2B005, 2B105 ili 3B001.d., za nanošenje metalnih presvlaka i za nju posebno konstruirane komponente i dodaci, kako slijedi:

a.

proizvodna oprema za taloženje kemijskih para (CVD);

b.

proizvodna oprema za taloženje fizičkih para (PVD);

c.

proizvodna oprema za taloženje s pomoću zagrijavanja indukcijom ili električnim otporom.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Otvoreni spremnici ili kontejneri, s miješalicama ili bez njih, ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) obujma većeg od 0,5 m3 (500 litara), sa svim površinama koje dolaze u izravan dodir s najmanje jednom kemikalijom koja se obrađuje ili skladišti izrađenima od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a.

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

b.

fluoropolimera;

c.

stakla (uključujući postakljene ili ocakljene presvlake ili oblogu stakla);

d.

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

e.

tantala ili slitina tantala;

f.

titanija ili slitina titanija;

g.

cirkonija ili slitina cirkonija;

h.

niobija (kolumbija) ili slitina niobija;

i.

nehrđajućeg čelika.

j.

drva ili

k.

gume.

izraz ‚guma’ obuhvaća sve vrste prirodne i sintetičke gume.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A3.001

Visokonaponska jednosmjerna napajanja, osim onih navedenih u stavkama B001.j.5. ili 3A227, koja imaju obje sljedeće karakteristike:

a.

sposobnost kontinuiranog rada u razdoblju od osam sati, pri naponu od najmanje 10 kV i s izlaznom snagom od najmanje 5 kW, sa ili bez prekida; te

b.

stabilnost struje ili napona veću od 0,1 %, u razdoblju od četiri sata.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Maseni spektrometri, osim onih navedenih u stavkama 0B002.g. ili 3A233, koji mogu mjeriti ione od najmanje 200 jedinica atomske mase i koji imaju razlučivost bolju od dva dijela u 200 te njihovi izvori iona:

a.

maseni spektrometri s induktivno vezanom plazmom (ICP/MS);

b.

maseni spektrometri s tinjavim izbojem (GDMS);

c.

maseni spektrometri s termičkom ionizacijom (TIMS);

d.

maseni spektrometri s bombardiranjem elektrona s komorom izvora izrađenom od ‚materijala koji su otporni na koroziju uranijevim heksafluoridom UF6’ ili presvučenom ili obloženom takvim materijalima;

e

. maseni spektrometri s molekularnim snopom koji imaju bilo koju od navedenih karakteristika:

1.

komoru izvora izrađenu od nehrđajućeg čelika ili molibdena, ili presvučenu ili obloženu tim materijalom, i opremljenu hladnim odvajačem koji može hladiti do najviše 193 K (– 80 °C) ili

2.

komoru izvora izrađenu od materijala otpornih na UF6 ili presvučenu ili obloženu tim materijalima;

f.

maseni spektrometri opremljeni izvorom za mikrofluorinaciju iona namijenjeni za aktinide ili fluoride aktinida.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Pretvarači ili generatori frekvencija, osim onih navedenih u stavkama 0B001.b.13. ili 3A225, koji imaju sve navedene karakteristike te komponente i softver posebno namijenjeni za njih:

a.

višefazni izlaz koji može osigurati snagu od najmanje 40 W;

b.

mogu raditi u rasponu frekvencija između 600 i 2 000  Hz i

c.

regulaciju frekvencije manju od 0,1 %.

1.

Pretvarači frekvencija poznati su i kao pretvarači, invertori, generatori, elektronička pokusna oprema, jednofazna napajanja, izmjenični pogonski sustavi ili frekvencijski pretvarači pogona.

2.

Funkcionalnošću iz ove stavke može se odlikovati i određena oprema koja je na tržištu poznata kao: elektronička pokusna oprema, jednofazno napajanje, izmjenični pogonski sustav ili frekvencijski pretvarač pogona.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometri i difraktometri izrađeni za okvirni test ili kvantitativnu analizu elementarnog sastava kovina ili slitina bez kemijske razgradnje materijala.

 

SENZORI I LASERI

II.A6.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A6.001

Itrij-aluminijeve granatne (YAG) šipke.

 

II.A6.002

Optička oprema i komponente, osim onih navedenih u stavkama 6A002 ili 6A004.b, kako slijedi:

infracrveni optički uređaji u rasponu valnih duljina od 9 μm do 17 μm i njihove komponente, uključujući komponente kadmijeva telurida (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Sustavi za korekciju valne fronte (faze), osim onih navedenih u stavkama 6A004.a., 6A005.e. ili 6A005.f., za upotrebu s laserskom zrakom promjera većeg od 4 mm, i posebno za njih konstruirane komponente, uključujući kontrolne sustave, senzore za prepoznavanje faznih fronti i ‚deformirajuća zrcala’, uključujući bimorfna zrcala.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argonovi ionski ‚laseri’, osim onih navedenih u stavkama 0B001.g.5., 6A005.a.6. i/ili 6A205.a., koji imaju prosječnu izlaznu snagu od najmanje 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Poluvodički ‚laseri’, osim onih navedenih u stavkama 0B001.g.5., 0B001.h.6. ili 6A005.b., i njihove komponente, kako slijedi:

a.

pojedinačni poluvodički ‚laseri’ s izlaznom snagom većom od 200 mW, u količinama iznad 100;

b.

nizovi poluvodičkih ‚lasera’ s izlaznom snagom većom od 20 W.

1.

poluvodički ‚laseri’ obično se nazivaju ‚laserskim’ diodama.

2.

Ova stavka ne obuhvaća diodne ‚lasere’ valne duljine u rasponu od 1,2 μm do 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Podesivi poluvodički ‚laseri’ i podesivi nizovi poluvodičkih ‚lasera’, osim onih navedenih u stavkama 0B001.h.6. ili 6A005.b., s valnom duljinom između 9 μm i 17 μm, te skupovi nizova poluvodičkih ‚lasera’ s najmanje jednim nizom podesivih poluvodičkih ‚lasera’ iste valne duljine.

poluvodički ‚laseri’ obično se nazivaju ‚laserskim’ diodama.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Kruti ‚podesivi’‚laseri’, osim onih navedenih u stavkama 0B001.g.5., 0B001.h.6. ili 6A005.c.1., i za njih posebno izrađene komponente, kako slijedi:

a.

titanij-safirski laseri;

b.

aleksandritski laseri.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodimijski dopirani (osim stakla) ‚laseri’, osim onih navedenih u stavki 6A005.c.2.b., izlazne valne duljine između 1,0 μm i 1,1 μm i izlazne energije veće od 10 J po impulsu.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akusto-optičke komponente, kako slijedi:

a.

okvirne cijevi i poluvodički uređaji za stvaranje slike s frekvencijom ponavljanja od najmanje 1 kHz ili većom;

b.

generatori ponavljajuće frekvencije;

c.

Pockelsove ćelije.

6A203.b.4.

II.A6.010

Kamere otporne na zračenje, ili leće za njih, osim onih navedenih u stavki 6A203.c., posebno izrađene ili ocijenjene kao otporne na radijaciju kako bi mogle podnijeti ukupne količine radioaktivnog zračenja veće od 50 × 103 Gy (silicij) (5 × 106 rad (silicij)) bez slabljenja radne sposobnosti.

termin Gy (silicij) odnosi se na energiju u džulima po kilogramu koju apsorbira nezaštićeni uzorak silicija pri izloženosti ionizirajućem zračenju.

6A203.c.

II.A6.011

Podesiva impulsna pojačala i oscilatori lasera u boji, osim onih navedenih u stavkama 0B001.g.5., 6A005 i/ili 6A205.c., koji imaju sve sljedeće karakteristike:

a.

funkcioniraju na valnim duljinama između 300 nm i 800 nm;

b.

prosječnu izlaznu snagu veću od 10 W, ali ne veću od 30 W;

c.

brzinu ponavljanja veću od 1 kHz; te

d.

širinu impulsa manju od 100 ns.

Ova stavka ne obuhvaća oscilatore s jednim načinom rada.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Impulsni ‚laseri’ s ugljikovim dioksidom, osim onih navedenih u stavkama 0B001.h.6., 6A005.d. ili 6A205.d., koji imaju sve sljedeće karakteristike:

a.

funkcioniraju na valnim duljinama između 9 μm i 11 μm;

b.

brzinu ponavljanja veću od 250 Hz;

c.

prosječnu izlaznu snagu veću od 100 W, ali ne veću od 500 W; te

d.

širinu impulsa manju od 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Laseri, osim onih navedenih u 6A005 ili 6A205.

6A005

6A205

NAVIGACIJA I AVIONIKA

II.A7.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A7.001

Inercijski navigacijski sustavi i za njih posebno izrađene komponente, kako slijedi:

a.

inercijski navigacijski sustavi koje su za upotrebu ‚na civilnim zrakoplovima’ potvrdila civilna tijela vlasti države koja sudjeluje u Wassenaarskom aranžmanu i za njih posebno konstruirane komponente, kako slijedi:

1.

inercijski navigacijski sustavi (INS) (u giroskopskom (kardanskom) okviru ili vezani uz tijelo) i inercijska oprema, te za njih posebno konstruirane komponente, izrađeni za ‚zrakoplove’, kopnena vozila, plovila (na površini ili pod vodom) ili ‚svemirske letjelice’ za pozicioniranje, navođenje ili kontrolu koji imaju neku od sljedećih karakteristika:

a.

navigacijsku pogrešku (slobodnu inercijsku) nakon uobičajenog poravnanja od najviše 0,8 nautičkih milja na sat ‚vjerojatne kružne pogreške’ (CEP); ili

b.

funkcioniraju pri linearnim akceleracijskim razinama iznad 10 g.

2.

hibridni inercijski navigacijski sustavi s ugrađenim jednim Globalnim navigacijskim satelitskim sustavom (GNSS) ili više njih ili s najmanje jednim sustavom ‚navigacije s referentnom bazom podataka’ (‚DBRN’) za pozicioniranje, navođenje ili kontrolu, koji nakon uobičajenog poravnanja imaju INS točnost navigacijskog pozicioniranja, nakon gubitka GNSS-a ili ‚DBRN-a’ u trajanju do četiri minute, manje od 10 metara vjerojatnosti kružne pogreške;

3.

inercijska oprema za određivanje azimuta, smjera ili geografskog sjevera, te za nju posebno konstruirane komponente, koja ima bilo koju od sljedećih karakteristika:

a.

projektirana za točnost određivanja azimuta, smjera ili geografskog smjera od najviše 6 lučnih minuta RMS (korijen kvadratne srednje vrijednosti) na 45 stupnjeva geografske širine ili

b.

projektirana za neoperativnu razinu šoka od najmanje 900 g u trajanju od najmanje 1 msec.

b.

teodolitski sustavi koji uključuju inercijsku opremu posebno projektiranu za civilne mjerne svrhe i projektirani za točnost određivanja azimuta, smjera ili geografskog sjevera s preciznošću od najviše 6 lučnih minuta RMS na 45 stupnjeva geografske širine i posebno za njih izrađene komponente;

c.

inercijska ili druga oprema koja se koristi akcelerometrima navedenima u stavkama 7A001 ili 7A101 ako su ti akcelerometri posebno izrađeni i razvijeni kao senzori mjerenja tijekom vrtnje za upotrebu u oknima rudnika.

parametri a.1. i a.2. primjenjivi su uz svaki od sljedećih vanjskih uvjeta:

1.

ulazna slučajno generirana vibracija ukupne veličine 7,7 g rms u prvih pola sata i u ukupnom trajanju ispitivanja od 1 sata i 30 minuta po osi na svakoj od tri okomite osi ako slučajna vibracija ispunjava sljedeće:

a.

konstantna vrijednost spektralne gustoće struje (PSD) 0,04 g2/Hz u frekvencijskom intervalu od 15 do 1 000  Hz i

b.

PSD slabi s frekvencijom od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz u frekvencijskom intervalu od 1 000 do 2 000  Hz;

2.

brzina valjanja i krivudanja jednaka ili veća od + 2,62 radijan/a (150 stupnjeva/s) ili

3.

u skladu s nacionalnim standardima istovrijednima točki 1. ili 2.

1.

a.2. odnosi se na sustave u kojima su INS i druga neovisna navigacijska pomagala ugrađena u jednu jedinicu kako bi se postigao bolji rad.

2.

Vjerojatna kružna pogreška (CEP) – pri normalnoj kružnoj distribuciji, radijus kruga koji sadržava 50 % provedenih individualnih mjerenja, ili radijus kruga u kojem je vjerojatnost lociranja 50 %.

7A001

7A003

7A101

7A103

ZRAČNI I SVEMIRSKI PROSTOR I POGONSKI SUSTAVI

II.A9.

Roba

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.A9.001

Pirotehnički zasuni.

 

II.A9.002

Motori s unutarnjim sagorijevanjem (npr. s aksijalnim klipom ili s rotacijskim klipom), izrađeni ili prilagođeni za pogon ‚letjelica’ ili ‚vozila lakših od zraka’ i za njih posebno izrađene komponente.

 

II.A9.003

Kamioni, osim onih navedenih u stavki 9A115, koji imaju više od jedne osovine i osovinsko opterećenje veće od 5 tona.

Ova stavka uključuje niskopodne prikolice, poluprikolice i druge prikolice.

9A115

B.   SOFTVER

Br.

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.B.001

Softver potreban za razvoj, proizvodnju ili uporabu predmeta iz dijela A (Roba).

 

C.   TEHNOLOGIJA

Br.

Opis Predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009

II.C.001

Tehnologija potrebna za razvoj, proizvodnju i uporabu predmetâ iz dijela A (Roba).

 

DIO III.

Određene ključne sastavnice za sektor balističkih projektila.

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

7602

Otpaci i lomljevina od aluminija

7603

Prah i ljuskice od aluminija

7604

Šipke i profili od aluminija

7605

Žica od aluminija

7606

Ploče, limovi i trake od aluminija debljine veće od 0,2 mm

7608

Cijevi od aluminija

7609

Cijevi i pribor za cijevi (na primjer, spojnice, koljena, naglavci) od aluminija

7614

Žica u strukovima, kabeli, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani

DIO IV.

Predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija koji su povezani s oružjem za masovno uništavanje, a koji su utvrđeni i uvršteni na popis u skladu sa stavkom 25. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2270 (2016).

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

(a)   Predmeti koji se mogu upotrebljavati za nuklearno oružje i projektile

1.   Prstenasti magneti

Trajni magnetni materijali koji imaju obje sljedeće karakteristike:

i.

magnet u obliku prstena s omjerom između vanjskog i unutarnjeg promjera od najviše 1,6:1; te

ii.

izrađeni od bilo kojeg od sljedećih magnetnih materijala: aluminij-nikal-kobalta, ferita, samarij-kobalta ili neodimij-željezo-bora.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2.   Legirani čelik

Legirani čelik koji ima obje sljedeće karakteristike:

i.

„ima” graničnu vlačnu čvrstoću od najmanje 1 500 MPa pri 293 K (20 °C);

ii.

u obliku je šipke ili cijevi, s vanjskim promjerom od najmanje 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3.   Materijali od magnetske slitine u obliku lima ili tanke trake koji imaju obje sljedeće karakteristike:

(a)

debljinu od najviše 0,05 mm ili visinu od najviše 25 mm i

(b)

izrađeni su od bilo kojeg od sljedećih materijala od magnetske slitine: željezo-krom-kobalta, željezo-kobalt-vanadija, željezo-krom-kobalt-vanadija ili željezo-kroma.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4.   Pretvarači frekvencije (poznati i kao konverteri ili inverteri)

Pretvarači frekvencije, osim onih navedenih u stavkama 0B001.b.13 ili 3A225 iz Priloga II. koji imaju sve navedene karakteristike i softver posebno namijenjen za njih:

i.

višefaznu izlaznu frekvenciju;

ii.

mogu osigurati snagu od najmanje 40 W; te

iii.

funkcionalni su (u jednoj ili više točaka) u rasponu frekvencija od 600 do 2 000 Hz.

Tehničke napomene:

1.

pretvarači frekvencije poznati su i kao konverteri ili inverteri.

2.

Navedena funkcionalnost može se ostvariti određenom opremom opisanom ili stavljenom na tržište kao elektronička pokusna oprema, jednofazno napajanje, izmjenični pogonski sustav ili frekvencijski pretvarač pogona.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5.   Slitine aluminija visoke čvrstoće

Slitine aluminija koje imaju obje sljedeće karakteristike:

i.

„imaju” graničnu vlačnu čvrstoću od najmanje 415 MPa pri 293 K (20 °C); i

ii.

u obliku su šipke ili cijevi, s vanjskim promjerom od najmanje 75 mm.

Tehnička napomena:

izraz „imaju” obuhvaća slitinu aluminija prije i nakon toplinske obrade.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6.   Vlaknasti ili filamentni materijali

„Vlaknasti ili filamentni materijali” i preprezi kako slijedi:

i.

ugljikovi, aramidni ili stakleni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju obje sljedeće karakteristike:

1.

„specifični modul” veći od 3,18 × 106 m; te

2.

„specifičnu vlačnu čvrstoću” veću od 76,2 × 103 m;

ii.

preprezi: „niti”, „predivo”, „pređa” ili „trake”, neprekinuti i impregnirani termoaktivnom smolom širine od najviše 30 mm, izrađeni od ugljikovih, aramidnih ili staklenih „vlaknastih ili filamentnih materijala”, koje se kontrolira u okviru točke (a).

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7.   Strojevi za namatanje filamenata i s njima povezana oprema

Strojevi za namatanje filamenata i s njima povezana oprema, kako slijedi:

i.

strojevi za namatanje filamenata koji imaju sve sljedeće karakteristike:

1.

njihovo kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno je i programirano na dvije ili više osovina;

2.

posebno su projektirani za izradu kompozitnih struktura ili laminata iz „vlaknastih ili filamentnih materijala”; te

3.

mogu namatati cilindrične cijevi promjera najmanje 75 mm;

ii.

usklađivanje i programiranje upravljanja strojevima za namatanje filamenata iz točke (a);

iii.

škripci za strojeve za namatanje filamenata iz točke (a).

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8.   Strojevi za oblikovanje strujanjem

Kako je opisano u INFCIRC/254/Rev.9/Dio 2. i S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9.   Oprema za lasersko zavarivanje

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10.   CNC alatni strojevi s 4 i 5 osi

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11.   Oprema za rezanje plazmom

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12.   Metal hidridi poput cirkonijeva hidrida

ex 2850 00 20

(b)   Predmeti koji se mogu upotrebljavati kao kemijsko/biološko oružje

1.

Dodatne kemikalije pogodne za proizvodnju agensa za kemijsko ratovanje:

Opis proizvoda

 

Oznaka KN

natrij (7440-23-5)

 

2805 11 00

sumporni trioksid (7446-11-9)

ex

2811 29 10

aluminijev klorid (7446-70-0)

 

2827 32 00

kalijev bromid (7758-02-3)

 

2827 51 00

natrijev bromid (7647-15-6)

 

2827 51 00

diklorometan (75-09-2)

 

2903 12 00

izopropil-bromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

izopropil-eter (108-20-3)

ex

2909 19 90

monoizopropilamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

trimetilamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

tributilamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

trietilamin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetilanilin (121-69-7)

ex

2921 42 00

piridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

2.

Posude za reakciju, reaktori, miješalice, izmjenjivači topline, hladionici, pumpe, ventili, rezervoari za skladištenje, spremnici, prijamni spremnici i destilacijski ili apsorpcijski stupovi koji zadovoljavaju parametre učinka opisane u S/2006/853 i S/2006/853/ispr.1

Pumpe s jednostrukim brtvama s maksimalnim protokom po specifikaciji proizvođača većim od 0,6 m3/h te obavijači (tijela pumpi), predoblikovane košuljice obavijača, krilca, rotori i mlaznice mlazne pumpe namijenjene za takve pumpe, sa svim površinama koje dolaze u izravan dodir s najmanje jednom kemikalijom koja se prerađuje izrađenima od sljedećih materijala:

(a)

nikla ili slitina s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

(b)

slitina s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

(c)

fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

(d)

stakla ili staklene obloge (uključujući postakljeni ili ocakljeni premaz);

(e)

grafita ili ugljik-grafita;

(f)

tantala ili slitina tantala;

(g)

titanija ili slitina titanija;

(h)

cirkonija ili slitina cirkonija;

(i)

keramike;

(j)

ferosilikona (kompozitne slitine silicija i željeza); ili

(k)

niobija (kolumbija) ili slitina niobija.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3.

Čiste sobe s konvencionalnim ili turbulentnim protokom zraka i jedinice za čišćenje s ventilatorom koji sadržava filtar HEPA, koje se mogu upotrebljavati u pogonima za pohranjivanje P3 ili P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

DIO V.

Predmeti, materijali, oprema, roba i tehnologija koji su povezani s oružjem za masovno uništavanje, a koji su utvrđeni i uvršteni na popis na temelju stavka 4. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2321 (2016).

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Referentni broj u stupcu naslovljenom Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 ili iz dijela II. Priloga II. ovoj Uredbi (roba i tehnologija) znači da karakteristike predmeta opisanog u stupcu ‚Opis’ ne odgovaraju parametrima navedenima u opisu robe i tehnologije na koju se odnosi referentni broj.

Predmeti koji se mogu upotrebljavati za nuklearno oružje i projektile

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 ili iz dijela II. Priloga II. ovoj Uredbi

Izocijanati (TDI (toluenov diizocijanat), MDI (metilen bis (fenil izocijanat), IPDI (izoforon diizocijanat), HNMDI ili HDI (heksametilen diizocijanat) te DDI (dimeril diizocijanat) i oprema za proizvodnju.

 

Amonijev nitrat, kemijski čist ili u fazno stabiliziranoj verziji (PSAN).

 

Neuništive testne komore s ključnom unutarnjom dimenzijom od najmanje 1m.

 

Turbinske pumpe za raketne motore na tekuće gorivo i hibridne raketne motore.

9A006

Polimerne tvari (hidroksi-terminirani polieter (HTPE), hidroksi-terminirani kaprolakton eter (HTCE), polipropilen glikol (PPG), polidietilenglikol adipat (PGA) i polietilen glikol (PEG)).

 

Podsustavi za protumjere i pomagala za prodor (npr. ometači, radarski mamci i mamci) namijenjeni za zasićenje, zbunjivanje ili izbjegavanje raketne obrane.

 

Manganske folije za tvrdo lemljenje.

 

Strojevi za oblikovanje vodenim strujanjem.

 

Peći za toplinsku obradu – temperatura > 850 °C i jedna dimenzija > 1 m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Strojevi za elektroerozijsku obradu (EDM)

2B001.d

Strojevi za varenje trenjem.

 

Softver za modeliranje i projektiranje u području aerodinamičke i termodinamičke analize raketnih sustava ili sustava besposadnih letjelica.

 

Visokobrzinske kamere osim onih koji se upotrebljavaju za potrebe medicinskog snimanja

6A003.a.2

Kamioni koji imaju više od jedne osovine.

9A115 i II.A9.003

Predmeti koji se mogu upotrebljavati kao kemijsko/biološko oružje

Opis

Povezani predmet iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 ili iz dijela II. Priloga II. ovoj Uredbi

1.

Odsisnici dima učvršćeni na podu (walk-in-style) minimalne nazivne širine 2,5 metara,

2B352

2.

Serijske centrifuge s rotorom kapaciteta 4 litre ili većim, upotrebljive s biološkim materijalima

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Fermentatori unutarnje zapremnine od 10–20 litara (0,01–0,02 m3) koji se mogu koristiti s biološkim materijalima

2B352 i II.A2.014.a.


(1)  Proizvođači koji točnost pozicioniranja izračunavaju u skladu s normom ISO 230/2 (1997.) trebaju se savjetovati s nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju poslovni nastan.


PRILOG III.

Zrakoplovno gorivo iz članka 3. stavka 1. točke (b)

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka

Opis

Od 2710 12 31 do 2710 12 59

benzin

2710 12 70

naftensko gorivo za mlazne motore

2710 19 21

kerozinsko gorivo za mlazne motore

2710 19 25

kerozinsko raketno gorivo


PRILOG IV.

Zlato, ruda titanija, ruda vanadija i rijetki zemni minerali iz članka 3. stavka 1. točke (d)

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka

Opis

ex ex 2530 90 00

Rude rijetkih zemnih metala

ex ex 26 12

Monaziti i ostale rude koje se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom za vađenje urana ili torija

ex ex 2614 00 00

Ruda titanija

ex ex 2615 90 00

Ruda vanadija

2616 90 00 10

Rude i koncentrati zlata


PRILOG V.

Ugljen, željezo i željezna ruda, kako su navedeni u članku 3. stavku 1. točki (e)

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka

Opis

ex ex 26 01

Željezna ruda

2701

Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena

2702

Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata

2703

Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne

2704 00 10

Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, neovisno jesu li aglomerirani ili ne; retortni ugljen

7201

Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima

7202

Feroslitine

7203

Željezni materijali dobiveni izravnom redukcijom željezne rude i ostali spužvasti željezni proizvodi, u komadima, peletama ili sličnim oblicima; Željezo najmanje čistoće 99,94 % masenog udjela u komadima, peletima ili sličnim oblicima

7204 10 00

otpaci i lomljevina od lijevanog željeza

ex ex 7204 30 00

otpaci i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika

ex ex 7204 41

Ostali otpaci i lomljevina: strugotina, piljevina, odresci i slični otpaci od tokarenja, glodanja, blanjanja, brušenja, turpijanja i sličnih obrada i odresci i izresci od štancanja i rezanja, neovisno jesu li balirani ili ne

ex ex 7204 49

Ostali otpaci i lomljevina: Ostalo

ex ex 7204 50 00

Ostali otpaci i lomljevina: otpadni ingoti za pretaljivanje

ex ex 7205 10 00

Granule

ex ex 7205 29 00

Prah, osim od legiranog čelika

ex ex 7206 10 00

Ingoti

ex ex 7206 90 00

Ostalo

ex ex 72 07

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

ex ex 72 08

Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani, neplatirani niti prevučeni:

ex ex 72 09

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni:

ex ex 72 10

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni:

ex ex 72 11

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani niti prevučeni

ex ex 72 12

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni

ex ex 72 14

Ostale šipke i poluge od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja:

ex ex 72 15

Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika

ex ex 72 16

Profili od željeza ili nelegiranog čelika:

ex ex 72 17

Žica od željeza ili nelegiranog čelika


PRILOG VI.

Naftni proizvodi iz članka 3. stavka 1. točke (f)

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

 

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka

 

2709

Naftna i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

 

2712 10

vazelin

 

2712 20

parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %

Ex

2712 90

ostalo

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Ex

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Ex

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, „cutback”)

 

 

Pripravci koji sadržavaju naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

 

3403 11

– –

pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

 

3403 19

– –

ostalo

 

 

Ostalo

Ex

3403 91

Pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

Ex

3403 99

Ostalo

 

 

– – – –

Kemijski proizvodi ili pripravci koji se sastoje pretežno od organskih spojeva, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Ex

3824 99 92

– – – – – –

u tekućem obliku pri 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

ostalo

Ex

3824 99 96

– – – – –

ostalo

 

3826 00 10

monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5 % ili većim (FAMAE)

 

3826 00 90

ostalo


PRILOG VII.

Bakar, nikal, srebro i cink iz članka 3. stavka 1. točke (g)

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Bakar

 

2603

Rudače i koncentrati bakra

 

74

Bakar i proizvodi od bakra

 

8536 90 95 30

kontaktne zakovice

od bakra

prevučene slitinom srebra i nikla AgNi10 ili srebrom, sa zajedničkim masenim udjelom kositrova oksida i indijeva oksida od 11,2 % (± 1,0 %)

debljine oplate 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

dijelovi bakra prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535 , 8536 ili 8537

 

8544 11

žica za namote od bakra

 

 

ostali električni vodiči od bakra, za napone ne veće od 1 000  V

ex

8544 42

– –

s priključnim uređajima

ex

8544 49

– –

ostalo

 

 

ostali električni vodiči, za napone veće od 1 000  V

 

8544 60 10

– –

s bakrenim vodičima

Nikal

 

2604

Rudače i koncentrati nikla

 

 

Feroslitine:

 

7202 60

feronikal

 

 

Žica, hladnodobivena, od nehrđajućeg čelika

 

7223 00 11

– –

s masenim udjelom nikla 28 % ili većim, ali ne većim od 31 % i masenim udjelom kroma 20 % ili većim, ali ne većim od 22 %

 

75

Nikal i proizvodi od nikla

 

8105 90 00 10

šipke ili žice izrađene od legure kobalta s masenim udjelom:

kobalta 35 % (± 2 %),

nikla 25 % (± 1 %),

kroma 19 % (± 1 %) i

željeza 7 % (± 2 %)

sukladno materijalnim specifikacijama AMA 5842, koje se rabe u svemirskoj industriji

Srebro

 

2616 10

Rudače i koncentrati srebra

Cink

 

2608

Rudače i koncentrati cinka

 

79

Cink i proizvodi od cinka


PRILOG VIII.

Luksuzna roba iz članka 10.

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

1.   Čistokrvni konji

 

0101 21 00

čistokrvne rasplodne životinje

ex

0101 29 90

ostalo

2.   Kavijar i nadomjesci kavijara

 

1604 31 00

kavijar

 

1604 32 00

nadomjesci kavijara

3.   Tartufi i njihovi pripravci

 

0709 59 50

tartufi

ex

0710 80 69

ostalo

ex

0711 59 00

ostalo

ex

0712 39 00

ostalo

ex

2001 90 97

ostalo

 

2003 90 10

tartufi

ex

2103 90 90

ostalo

ex

2104 10 00

juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

ex

2104 20 00

homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

ex

2106 00 00

Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4.   Visokokvalitetna vina (uključujući pjenušava vina), jaka alkoholna pića i alkoholna pića

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

ostalo

ex

2204 10 94

sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ex

2204 10 96

ostala sortna vina

ex

2204 10 98

ostalo

ex

2204 21 00

u posudama obujma 2 litara ili manjeg

ex

2204 29 00

ostalo

ex

2205 00 00

vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

ex

2206 00 00

Ostala fermentirana pića (na primjer, jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića te mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti uključene na drugom mjestu.

ex

2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % ili većim

ex

2208 00 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

5.   Visokokvalitetne cigare i cigarilosi

ex

2402 10 00

cigare i cigarilosi koji sadrže duhan

ex

2402 90 00

ostalo

6.   Luksuzni parfemi, toaletne vode i kozmetika, uključujući proizvode za uljepšavanje i šminkanje

ex

3303 00 00

Parfemi i toaletne vode

ex

3304 00 00

proizvodi za uljepšavanje ili šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući pripravke za zaštitu od sunca ili pripravke za tamnjenje; pripravci za manikuru ili pedikuru

ex

3305 00 00

Pripravci za uporabu na kosi

ex

3307 00 00

Pripravci prije brijanja, za brijanje ili nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, pripravci za depilaciju te ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, neovisno jesu li parfimirani ili imaju dezinfekcijska svojstva ili ne

ex

6704 00 00

Vlasulje, lažne brade, obrve, trepavice, pletenice i slično, od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7.   Visokokvalitetna koža, sedlarski proizvodi i predmeti za putovanje, ručne torbe i slični proizvodi

ex

4201 00 00

Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja (uključujući konope za hamove, uzice za vođenje, koljenice, brnjice, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kojeg materijala

ex

4202 00 00

Škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje i slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbice, naprtnjače, ručne torbe, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za mape, futrole za cigarete, vrećice za duhan, torbe za alat, sportske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona, ili u cijelosti ili pretežito presvučeni tim materijalima ili papirom

ex

4205 00 90

ostalo

ex

9605 00 00

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće

8.   Visokokvalitetna odjeća, odjevni dodaci i cipele (bez obzira na materijale od kojih su izrađeni)

ex

4203 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili od umjetne kože

ex

4303 00 00

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna

ex

6101 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anorci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani, osim onih iz tarifnog broja 6103

ex

6102 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anorci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6104

ex

6103 00 00

Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

ex

6104 00 00

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za žene i djevojčice, pleteni ili kukičani

ex

6105 00 00

Košulje za muškarce ili dječačke, pletene ili kukičane

ex

6106 00 00

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene ili djevojčice, pletene ili kukičane

ex

6107 00 00

Gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

ex

6108 00 00

Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

ex

6109 00 00

T-majice, potkošulje i ostale majice, pletene ili kukičane

ex

6110 00 00

Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

ex

6111 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad i malu djecu, pleteni ili kukičani

ex

6112 11 00

od pamuka

ex

6112 12 00

od sintetičkih vlakana

ex

6112 19 00

od ostalih tekstilnih materijala

 

6112 20 00

skijaška odijela

 

6112 31 00

od sintetičkih vlakana

 

6112 39 00

od ostalih tekstilnih materijala

 

6112 41 00

od sintetičkih vlakana

 

6112 49 00

od ostalih tekstilnih materijala

ex

6113 00 10

od pletenih ili kačkanih materijala iz tarifnog broja 5906

ex

6113 00 90

ostalo

ex

6114 00 00

Ostala odjeća, pletena ili kukičana

ex

6115 00 00

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i slično, uključujući gradirane stezne čarape (na primjer, čarape za vene) i obuću bez pričvršćenog potplata, pletene ili kukičane

ex

6116 00 00

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kukičane

ex

6117 00 00

Ostali gotovi pribori za odjeću, pleteni ili kukičani; pleteni ili kukičani dijelovi odjeće ili pribora za odjeću

ex

6201 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anorci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, osim onih iz tarifnog broja 6203

ex

6202 00 00

Kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, kratki ogrtači bez rukava, vjetrovke svih vrsta, anorci (uključujući skijaške jakne) i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, osim onih iz tarifnog broja 6204

ex

6203 00 00

Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce ili dječake

ex

6204 00 00

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za žene ili djevojčice (osim odjeće za plivanje), za žene ili djevojčice

ex

6205 00 00

Košulje za muškarce i dječake

ex

6206 00 00

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice

ex

6207 00 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, gaćice, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce ili dječake

ex

6208 00 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene i djevojčice

ex

6209 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad

ex

6210 10 00

od materijala iz tarifnih brojeva 5602 ili 5603

 

6210 20 00

ostala odjeća, navedena u podbrojevima 6201 11 do 6201 19

 

6210 30 00

ostala odjeća, navedena u podbrojevima 6202 11 do 6202 19

ex

6210 40 00

ostala odjeća, za muškarce ili dječake

ex

6210 50 00

ostala odjeća, za žene ili djevojčice

 

6211 11 00

za muškarce ili dječake

 

6211 12 00

za žene ili djevojčice

 

6211 20 00

skijaška odijela

ex

6211 32 00

od pamuka

ex

6211 33 00

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

ex

6211 39 00

od ostalih tekstilnih materijala

ex

6211 42 00

od pamuka

ex

6211 43 00

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

ex

6211 49 00

od ostalih tekstilnih materijala

ex

6212 00 00

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, neovisno jesu li pleteni ili kukičani ili ne

ex

6213 00 00

Rupčići

ex

6214 00 00

Šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi

ex

6215 00 00

Kravate, leptir kravate i slično

ex

6216 00 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom ili bez prstiju

ex

6217 00 00

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212

ex

6401 00 00

Nepromočiva obuća, s vanjskim potplatom i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, čiji gornji dio nije pričvršćen za potplat niti je s njim spojen šivanjem, zakovicama, čavlima, vijcima, klinovima ili sličnim postupcima

ex

6402 20 00

obuća s gornjim dijelom od vrpci ili remenja spojenih s potplatom klinovima

ex

6402 91 00

koja pokriva gležanj

ex

6402 99 00

ostalo

ex

6403 19 00

ostalo

ex

6403 20 00

obuća s vanjskim potplatom od kože i gornjim dijelom koji se sastoji od kožnih traka preko rista i oko palca

ex

6403 40 00

ostala obuća sa zaštitnom kapicom od kovine

ex

6403 51 00

koja pokriva gležanj

ex

6403 59 00

ostalo

ex

6403 91 00

koja pokriva gležanj

ex

6403 99 00

ostalo

ex

6404 19 10

papuče i ostala obuća za unutarnje prostore

ex

6404 20 00

obuća s vanjskim potplatom od kože ili umjetne kože

ex

6405 00 00

Ostala obuća

ex

6504 00 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, izrađeni uplitanjem ili sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala, neovisno jesu li podstavljeni ili ukrašeni ili ne

ex

6505 00 10

od pusta od dlake ili od pusta od vune i dlake, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tarifnog podbroja 6501 00 00

ex

6505 00 30

kape s obodom (šilterice)

ex

6505 00 90

ostalo

ex

6506 99 00

od ostalih materijala

ex

6601 91 00

s teleskopskom drškom

ex

6601 99 00

ostalo

ex

6602 00 00

Štapovi za hodanje, štapovi za sjedenje, bičevi, korbači i slično

ex

9619 00 81

pelene i podlošci za pelene za dojenčad

9.   Sagovi, prostirke i tapiserije, neovisno o tome jesu li ručno tkani ili ne, procijenjene vrijednosti veće od 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5702 10 00

„Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i slične ručno tkane pokrivače

ex

5702 20 00

podni pokrivači od kokosovih vlakana

ex

5702 31 80

ostalo

ex

5702 32 00

od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 39 00

od ostalih tekstilnih materijala

ex

5702 41 90

ostalo

ex

5702 42 00

od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 50 00

ostali, bez flora, nedovršeni

ex

5702 91 00

od vune ili fine životinjske dlake

ex

5702 92 00

od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 99 00

od ostalih tekstilnih materijala

ex

5703 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5704 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, od pusta, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5705 00 00

Ostali sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5805 00 00

Ručno tkane tapiserije vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično, te tapiserije rađene iglom (na primjer, sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne

10.   Biseri, dragulji i poludragulji, proizvodi od bisera, draguljarski, zlatarski ili filigranski proizvodi

 

7101 00 00

Biseri, prirodni ili kultivirani, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; biseri, prirodni ili kultivirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

 

7102 00 00

Dijamanti, neovisno jesu li obrađeni ili ne, ali nemontirani niti umetnuti

 

7103 00 00

Dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

 

7104 20 00

ostali, neobrađeni ili jednostavno piljeni, cijepani ili grubo oblikovani

 

7104 90 00

ostalo

 

7105 00 00

Prašina i prah od prirodnih ili sintetičkih dragulja ili poludragulja

 

7106 00 00

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

 

7107 00 00

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

 

7108 00 00

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

 

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

 

7110 11 00

neobrađena ili u obliku praha

 

7110 19 00

ostalo

 

7110 21 00

neobrađen ili u obliku praha

 

7110 29 00

ostalo

 

7110 31 00

neobrađen ili u obliku praha

 

7110 39 00

ostalo

 

7110 41 00

neobrađen ili u obliku praha

 

7110 49 00

ostalo

 

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

 

7113 00 00

Draguljarski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

 

7114 00 00

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

 

7115 00 00

Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

 

7116 00 00

Proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)

11.   Kovanice i novčanice, koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja

ex

4907 00 30

banknote

 

7118 10 00

kovani novac (osim zlatnoga kovanog novca), koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja

ex

7118 90 00

ostalo

12.   Pribor za jelo od plemenitih kovina ili prevučen plemenitim kovinama ili platiran plemenitim kovinama

 

7114 00 00

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

 

7115 00 00

Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

8214 00 00

Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjeckalice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikuru ili pedikuru (uključujući rašpe za nokte)

ex

8215 00 00

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

ex

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih

13.   Stolni proizvodi od porculana, finog porculana, kremenaste gline, fajanse ili fine keramike, procijenjene vrijednosti veće od 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, porculanski

ex

6912 00 23

proizvodi od kremenaste gline

ex

6912 00 25

proizvodi od fajansa ili fine keramike

ex

6912 00 83

proizvodi od kremenaste gline

ex

6912 00 85

proizvodi od fajansa ili fine keramike

ex

6914 10 00

porculanski

ex

6914 90 00

ostalo

14.   Predmeti od olovnoga kristalnog stakla

ex

7009 91 00

neuokvirena

ex

7009 92 00

uokvirena

ex

7010 00 00

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koja se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

 

7013 22 00

od olovnoga kristalnog stakla

 

7013 33 00

od olovnoga kristalnog stakla

 

7013 41 00

od olovnoga kristalnog stakla

 

7013 91 00

od olovnoga kristalnog stakla

ex

7018 10 00

staklene perlice, imitacije bisera, imitacije dragulja ili poludragulja i slični sitni stakleni proizvodi

ex

7018 90 00

ostalo

ex

7020 00 80

ostalo

ex

9405 10 50

od stakla

ex

9405 20 50

od stakla

ex

9405 50 00

neelektrične svjetiljke i rasvjetna tijela

ex

9405 91 00

od stakla

15.   Elektronički proizvodi visoke klase za upotrebu u kućanstvu

ex

8414 51 00

stolni, podni, zidni, prozorski, stropni ili krovni ventilatori, s ugrađenim elektromotorom snage ne veće od 125 W

ex

8414 59 00

ostalo

ex

8414 60 00

nape s najvećom vodoravnom stranicom koja nije veća od 120 cm

ex

8415 10 00

prozorski ili zidni, kompaktni i razdvojeni („split”)

ex

8418 10 00

kombinirani hladnjak i zamrzivač, opremljen posebnim vanjskim vratima

ex

8418 21 00

kompresijski

ex

8418 29 00

ostalo

ex

8418 30 00

zamrzivači u obliku sanduka, obujma ne većeg od 800 l

ex

8418 40 00

Zamrzivači uspravnog tipa, obujma ne većeg od 900 l

ex

8419 81 00

za pripravu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane

ex

8422 11 00

za kućanstvo

ex

8423 10 00

osobne vage, uključujući vage za dojenčad; kućanske vage

ex

8443 12 00

strojevi za ofset tisak, za papir u listovima, uredski (za listove s jednom stranom ne većom od 22 cm i drugom stranom ne većom od 36 cm u nepresavijenom stanju)

ex

8443 31 00

uređaji s dvije ili više od funkcija tiskanja, kopiranja ili faksiranja, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu

ex

8443 32 00

ostali, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu

ex

8443 39 00

ostalo

ex

8450 11 00

potpuno automatske perilice

ex

8450 12 00

ostali, s ugrađenom centrifugom za sušenje

ex

8450 19 00

ostalo

ex

8451 21 00

kapaciteta suhog rublja ne većeg od 10 kg

ex

8452 10 00

šivaći strojevi vrsta koje se rabi u kućanstvu

ex

8470 10 00

elektronički strojevi za računanje, sposobni raditi bez vanjskog izvora električne energije i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama

ex

8470 21 00

s ugrađenim pisačem

ex

8470 29 00

ostalo

ex

8470 30 00

ostali računski strojevi

ex

8471 00 00

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

ex

8472 90 40

strojevi za obradu teksta

ex

8472 90 90

ostalo

ex

8479 60 00

evaporacijski hladnjaci zraka

ex

8508 11 00

snage ne veće od 1 500  W i s vrećom za prašinu ili drugim spremnikom ne većim od 20 l

ex

8508 19 00

ostalo

ex

8508 60 00

ostali usisavači

ex

8509 40 00

aparati za mljevenje i mikseri; sokovnici za voće i povrće

ex

8509 80 00

ostali aparati

ex

8516 31 00

aparati za sušenje kose

ex

8516 50 00

mikrovalne pećnice

ex

8516 60 10

štednjaci (barem koji imaju barem pećnicu i jednu ploču)

ex

8516 71 00

aparati za pripravu kave ili čaja

ex

8516 72 00

uređaji za prženje kruha (tosteri)

ex

8516 79 00

ostalo

ex

8517 11 00

žični telefoni s bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom

ex

8517 12 00

telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

ex

8517 18 00

ostalo

ex

8517 61 00

bazne stanice

ex

8517 62 00

strojevi za prijam, konverziju i slanje ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za prespajanje i aparate za usmjeravanje

ex

8517 69 00

ostalo

ex

8526 91 00

radionavigacijski uređaji

ex

8529 10 31

za satelitski prijam

ex

8529 10 39

ostalo

ex

8529 10 65

unutrašnje antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike, uključivši vrste se ugrađuje

ex

8529 10 69

ostalo

ex

8531 10 00

dojavnici krađe ili požara i slični aparati

ex

8543 70 10

električni strojevi s funkcijom prevođenja ili rječnika

ex

8543 70 30

antenska pojačala

ex

8543 70 50

solariji, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje

ex

8543 70 90

ostalo

 

9504 50 00

video igraće konzole i uređaji, osim onih iz podbroja 9504 30

 

9504 90 80

ostalo

16.   Električni/elektronički ili optički aparati visoke klase za snimanje i reproduciranje zvuka i slike

ex

8519 00 00

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

ex

8521 00 00

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne

ex

8525 80 30

digitalni fotoaparati

ex

8525 80 91

sposobne pohraniti samo zvuk i slike snimljene televizijskom kamerom

ex

8525 80 99

ostalo

ex

8527 00 00

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

ex

8528 71 00

koji nisu konstruirani za ugradnju video pokaznika ili zaslona

ex

8528 72 00

ostali, u boji

ex

9006 00 00

Fotografski aparati (osim kinematografskih); fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice, osim žarulja s izbijanjem iz tarifnog broja 8539

ex

9007 00 00

Kinematografske kamere i projektori, neovisno imaju li ugrađen aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne

17.   Luksuzna vozila za prijevoz osoba kopnom, zrakom ili morem, uključujući žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice, vučne mehanizme za tračničke uspinjače, te njihovi dodaci i rezervni dijelovi

ex

4011 10 00

vrsta koja se rabi za osobne automobile (uključujući vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe i trkaće automobile)

ex

4011 20 00

vrsta koje se rabi za autobusima ili kamionima

ex

4011 30 00

vrsta koje se rabi za zrakoplove

ex

4011 40 00

vrsta koje se rabi za motocikle

ex

4011 90 00

ostalo

ex

7009 10 00

retrovizori za vozila

ex

8407 00 00

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

ex

8408 00 00

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

ex

8409 00 00

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

ex

8411 00 00

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

 

8428 60 00

žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice; vučni mehanizmi za tračničke uspinjače

ex

8431 39 00

dijelovi i dodaci za žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice, vučne mehanizme za tračničke uspinjače

ex

8483 00 00

Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)

ex

8511 00 00

Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrste koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima

ex

8512 20 00

ostala oprema za rasvjetu ili vizualnu signalizaciju

ex

8512 30 10

dojavnici krađe vrsta koje se rabi za motorna vozila

ex

8512 30 90

ostalo

ex

8512 40 00

brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje

ex

8544 30 00

setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča, vrsta koji se rabi u vozilima, zrakoplovima ili brodovima

ex

8603 00 00

Samokretna željeznička ili tramvajska putnička i teretna kola, osim onih iz tarifnog broja 8604

ex

8605 00 00

Željeznički ili tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i drugi željeznički ili tramvajski vagoni za posebne namjene, nesamokretni (osim onih iz tarifnog broja 8604 )

ex

8607 00 00

Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagona

ex

8702 00 00

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača

ex

8703 00 00

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702 ), uključujući motorna vozila tipa „karavan”, „kombi” i trkaće automobile, među ostalim motorne saonice vrijednosti iznad 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

ex

8707 00 00

Karoserije (uključujući kabine), za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

ex

8708 00 00

Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

ex

8711 00 00

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

ex

8712 00 00

Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona

ex

8714 00 00

Dijelovi i pribor vozila iz tarifnih brojeva 8711 do 8713

ex

8716 10 00

prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampiranje

ex

8716 40 00

ostale prikolice i poluprikolice

ex

8716 90 00

dijelovi

ex

8801 00 00

Baloni i upravljivi baloni (cepelini); jedrilice, pilotirani zmajevi i ostale letjelice bez pogona

ex

8802 11 00

prazne mase ne veće od 2 000  kg

ex

8802 12 00

prazne mase veće od 2 000  kg

ex

8802 20 00

zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase ne veće od 2 000  kg

ex

8802 30 00

zrakoplovi i ostali letjelice, prazne mase veće od 2 000  kg, ali ne veće od 15 000  kg

ex

8802 40 00

zrakoplovi i ostale letjelice, prazne mase veće od 15 000  kg

ex

8803 10 00

propeleri i rotori te njihovi dijelovi

ex

8803 20 00

stajni trapovi i njihovi dijelovi

ex

8803 30 00

ostali dijelovi zrakoplova ili helikoptera

ex

8803 90 10

za zmajeve

ex

8803 90 90

ostalo

ex

8805 10 00

oprema za lansiranje zrakoplova i njezini dijelovi; oprema za zaustavljanje na palubi ili slična oprema i njihovi dijelovi

ex

8901 10 00

putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila konstruirana prvenstveno za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta

ex

8901 90 00

ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za prijevoz i putnika i robe

ex

8903 00 00

Jahte i ostala plovila za razonodu ili sport; čamci na vesla i kanui

18.   Luksuzni satovi i osobni satovi te njihovi dijelovi

 

9101 00 00

Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, s kućištem od plemenite kovine ili od kovine platirane plemenitom kovinom

ex

9102 00 00

Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, osim onih iz tarifnog broja 9101

ex

9103 00 00

Ostali satovi, s mehanizmom za osobne satove, osim satova iz tarifnog broja 9104

ex

9104 00 00

Satovi za instrument ploče i slične vrste satova za vozila, zrakoplove, svemirske letjelice ili plovila

ex

9105 00 00

Ostali satovi

ex

9108 00 00

Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni i sastavljeni

ex

9109 00 00

Satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

ex

9110 00 00

Kompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, sastavljeni; nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni

ex

9111 00 00

Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi

ex

9112 00 00

Kućišta za ostale satove i kućišta slične vrste za ostalu robu iz ovog poglavlja te njihovi dijelovi

ex

9113 00 00

Remeni i narukvice za ručne satove te dijelovi za njih

ex

9114 00 00

Ostali dijelovi osobnih ili drugih satova

19.   Visokokvalitetni glazbeni instrumenti

ex

9201 00 00

Glasoviri, uključujući i automatske glasovire; čembala i ostala klavijaturna glazbala sa žicama

ex

9202 00 00

Ostala žičana glazbala (na primjer, gitare, violine, harfe)

ex

9205 00 00

Puhačka glazbala (na primjer, orgulje s klavijaturom, harmonike, klarineti, trube, gajde), osim sajamskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja

ex

9206 00 00

Udaraljke (na primjer, bubnjevi, ksilofoni, činele, kastanjete, maraksi)

ex

9207 00 00

Glazbala u kojih zvuk nastaje ili se mora pojačavati električki (na primjer, orgulje, gitare, harmonike)

20.   Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

 

9700 00 00

Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

21.   Sportski proizvodi i oprema, među ostalim za skijanje, golf, ronjenje i vodene sportove

ex

4015 19 00

ostalo

ex

4015 90 00

ostalo

ex

6210 40 00

ostala odjeća, za muškarce ili dječake

ex

6210 50 00

ostala odjeća, za žene ili djevojčice

 

6211 11 00

za muškarce ili dječake

 

6211 12 00

za žene ili djevojčice

 

6211 20 00

skijaška odijela

ex

6216 00 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom ili bez prstiju

 

6402 12 00

za skijaško trčanje i daskanje na snijegu

ex

6402 19 00

ostalo

 

6403 12 00

za skijanje, skijaško trčanje i daskanje na snijegu

 

6403 19 00

ostalo

 

6404 11 00

sportska obuća; obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje ili slična obuća

 

6404 19 90

ostalo

ex

9004 90 00

ostalo

ex

9020 00 00

Ostali dišni aparati i plinske maske, osim zaštitnih maski koje nemaju mehaničkih dijelova niti izmjenjive filtre

 

9506 11 00

skije

 

9506 12 00

vezovi za skije

 

9506 19 00

ostalo

 

9506 21 00

daske za jedrenje

 

9506 29 00

ostalo

 

9506 31 00

palice, kompletne

 

9506 32 00

kugle

 

9506 39 00

ostalo

 

9506 40 00

proizvodi i oprema za stolni tenis

 

9506 51 00

reketi za tenis na travi, neovisno jesu li ožičeni ili ne

 

9506 59 00

ostalo

 

9506 61 00

lopte za tenis na travi

 

9506 69 10

lopte za kriket i polo

 

9506 69 90

ostalo

 

9506 70

klizaljke i koturaljke, uključujući cipele s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama

 

9506 91

proizvodi i oprema za sve vrste tjelovježbi, gimnastiku ili atletiku

 

9506 99 10

oprema za kriket i polo, osim lopti

 

9506 99 90

ostalo

 

9507 00 00

Štapovi, udice i ostali pribor za ribolov udicom; mreže za prihvat ulovljenih riba, mreže za leptire i slične mreže; „ptice” mamci (osim onih iz tarifnog broja 9208 ili 9705 ) i slični rekviziti za lov i streljaštvo

22.   Proizvodi i oprema za biljar, automatske kuglane, kasino igre i igre koje rade na kovanice ili novčanice

 

9504 20 00

proizvodi i pribor za biljare svih vrsta

 

9504 30 00

ostale igre, koje rade na kovanice, novčanice, bankovne kartice, tokene ili druge načine plaćanja, osim opreme za automatske kuglane

 

9504 40 00

igraće karte

 

9504 50 00

video igraće konzole i uređaji, osim onih iz podbroja 9504 30

 

9504 90 80

ostalo


(1)  Približno jednakovrijedno iznosu od 500 USD na dan 30. studenoga 2016. (RVSUN 2321 (2016)).

(2)  Približno jednakovrijedno iznosu od 100 USD na dan 30. studenoga 2016. (RVSUN 2321 (2016))

(3)  Približno jednakovrijedno iznosu od 2 000 USD na dan 2. ožujka 2016. (RVSUN 2270 (2016))


PRILOG IX.

Popis zlata, plemenitih kovina i dijamanata iz članka 11.

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

Oznaka HS

Opis

7102

Dijamanti, neovisno jesu li obrađeni ili ne, ali nemontirani niti umetnuti

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7109

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha

7111

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex ex 7112

Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina, što sadrže plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina, vrsta koje se rabi prvenstveno za ponovno dobivanje plemenitih kovina


PRILOG X.

Kipovi iz članka 13.

NAPOMENA S OBJAŠNJENJEM

Oznake nomenklature uzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

ex

4420 10

Kipovi i kipići od drva

 

 

kipovi i kipići od kamena

ex

6802 91

– –

mramor, travertin i alabaster

ex

6802 92

– –

ostali vapnenački kamen

ex

6802 93

– –

granit

ex

6802 99

– –

ostali kamen

ex

6809 90

Kipovi i kipići od sadre ili od smjese na bazi sadre

ex

6810 99

Kipovi i kipići od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

ex

6913

Keramički kipovi i kipići

 

 

Predmeti zlatarstva ili filigranstva

 

 

od plemenitih kovina, neovisno jesu li prevučeni ili platirani plemenitim kovinama ili ne

ex

7114 11

– –

kipići od srebra, neovisno jesu li prevučene ili platirane drugim plemenitim kovinama ili ne

ex

7114 19

– –

kipići od ostalih plemenitih kovina, neovisno o tome jesu li prevučene ili platirane plemenitim kovinama ili ne

ex

7114 20

kipovi i kipići od običnih kovina platirane plemenitim kovinama