Help Print this page 

Document 32017R1165

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1165 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća

C/2017/2416
  • In force
OJ L 170, 1.7.2017, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1165/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 170/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1165

оd 20. travnja 2017.

o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1.,

budući da:

(1)

Ruska je vlada 7. kolovoza 2014. uvela zabranu uvoza određenih proizvoda iz Unije u Rusku Federaciju („Rusija”), uključujući voće i povrće. Uslijed navedene zabrane tržištu ozbiljno prijete poremećaji uzrokovani znatnim padom cijena, zbog činjenice da je jedno važno izvozno tržište iznenada postalo nedostupno. Dana 29. lipnja 2016. ta je zabrana produžena do kraja 2017.

(2)

Kao odgovor na zabranu uvoza Komisija je donijela niz privremenih izvanrednih mjera potpore. Te su mjere bile uključene u Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 913/2014 (2) te naknadno produžene i pojačane delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 932/2014 (3), (EU) br. 1031/2014 (4), (EU) 2015/1369 (5) i (EU) 2016/921 (6).

(3)

Proizvodnja netrajnih nasada može se jednostavnije izmijeniti te se proizvođači tih nasada mogu brže prilagoditi stanju na tržištu. Komisija na temelju redovitog praćenja i procjene stanja na tržištu Unije zaključuje da se stanje na tržištu netrajnih nasada (povrće i određeno voće) poboljšalo jer se većina proizvodnje pogođene ruskom zabranom uvoza preusmjerila te su se cijene stabilizirale.

(4)

Budući da su trajni nasadi (određeno voće) manje fleksibilni te je za njihovu prilagodbu potrebno više vremena, stanje na tržištu određenih trajnih nasada nije se još u dovoljnoj mjeri poboljšalo.

(5)

U takvim okolnostima opasnost od poremećaja na tržištu Unije za određene trajne nasade, kao što su koštuničavo voće, agrumi, jabuke i kruške, ostaje stvarna te je nužno donijeti odgovarajuće mjere koje će se trebati provoditi tako dugo dok traje ovo stanje.

(6)

Stoga na tržištu Unije i dalje vlada stanje u kojem se čini da uobičajene mjere koje se mogu poduzeti na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nisu dostatne.

(7)

Privremene izvanredne mjere potpore stoga su i dalje potrebne i trebalo bi ih produžiti za jednu godinu za određene trajne nasade.

(8)

Financijsku pomoć Unije trebalo bi dodijeliti uzimajući u obzir procijenjene količine na koje zabrana još utječe. Za svaku državu članicu te bi količine trebalo izračunati u skladu s razinom povučenih proizvoda od stupanja na snagu navedenih privremenih izvanrednih mjera potpore. Osim toga, količine bi trebalo znatno smanjiti kako bi se uzela u obzir činjenica da su proizvođači imali više vremena za prilagodbu i preusmjeravanje proizvodnje.

(9)

Proizvode za koje su u 2016. povučene posebno male količine u usporedbi s povijesnim povučenim količinama od sredine 2014. trebalo bi isključiti iz mjera utvrđenih u ovoj Uredbi. Privremene izvanredne mjere potpore trebale bi stoga obuhvaćati samo jabuke, kruške, koštuničavo voće i agrume.

(10)

Ako je iskorištenost privremenih izvanrednih mjera potpore u određenoj državi članici vrlo niska za određeni proizvod, zbog čega su administrativni troškovi pružanja potpore nerazmjerno visoki, ta bi država članica trebala imati mogućnost odlučiti da neće provesti mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

(11)

Proizvodi obuhvaćeni ovom Uredbom, koji su bili namijenjeni izvozu u Rusiju, već su preusmjereni ili se očekuje da će biti preusmjereni na tržišta drugih država članica. Proizvođači tih istih proizvoda iz onih država članica koje svoje proizvode ne izvoze tradicionalno u Rusiju mogli bi i dalje biti suočeni s ozbiljnim poremećajima na tržištu i padom cijena. Stoga, kako bi se dodatno stabiliziralo tržište, financijska pomoć Unije trebala bi biti dostupna i tim proizvođačima u svim državama članicama u odnosu na jedan ili više proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom, no količina tih proizvoda ne bi smjela prelaziti 2 000 tona po državi članici.

(12)

Povlačenja s tržišta, neubiranje i zelena berba učinkovite su mjere upravljanja krizom u slučaju viškova voća zbog privremenih i nepredvidivih okolnosti. Države članice trebale bi imati mogućnost da količinama koje su im stavljene na raspolaganje dodijele jednu ili više tih mjera kako bi na najučinkovitiji način iskoristile raspoložive iznose.

(13)

Kako je predviđeno Delegiranom uredbom (EU) br. 932/2014, privremeno bi trebalo ukinuti ograničenje potpore za povlačenje s tržišta koje iznosi 5 % količine proizvodnje stavljene na tržište. Financijsku pomoć Unije stoga bi trebalo odobriti čak i ako povlačenje s tržišta prelazi gornju granicu od 5 %.

(14)

Financijska pomoć Unije odobrena za povlačenja s tržišta trebala bi se temeljiti na odgovarajućim iznosima iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 543/2011 (7) za povlačenje za besplatnu distribuciju i za povlačenje za druge namjene. Za proizvode za koje u Prilogu XI. nije utvrđen iznos, maksimalne bi iznose trebalo utvrditi u ovoj Uredbi.

(15)

S obzirom na izvanredne poremećaje na tržištu i kako bi se osiguralo da svi proizvođači voća dobiju potporu Unije, financijska pomoć Unije za povlačenja s tržišta trebala bi se proširiti na proizvođače određenog voća koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača.

(16)

Kako bi se potaknula besplatna distribucija povučenog voća određenim organizacijama poput dobrotvornih organizacija i škola te drugim sličnim primateljima koje su odobrile države članice, maksimalni iznosi utvrđeni u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011 trebali bi biti 100 % primjenjivi i na proizvođače koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača. U slučaju povlačenja za namjene koje nisu besplatna distribucija, za njih bi se trebalo dodijeliti 50 % maksimalnih utvrđenih iznosa. U tom kontekstu, proizvođači koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača trebali bi ispunjivati uvjete koji su isti ili slični onima koji se odnose na organizacije proizvođača. Stoga bi se na njih, kao i na priznate organizacije proizvođača, trebale primjenjivati odgovarajuće odredbe iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

(17)

Organizacije proizvođača glavni su dionici sektora voća i najprikladniji su subjekti za osiguravanje isplate financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača. One bi trebale osigurati da se proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača pomoć isplaćuje na temelju sklopljenog ugovora. Budući da nisu sve države članice jednako organizirane u pogledu ponude na tržištu voća i povrća, primjereno je dopustiti nadležnom tijelu država članica da, ako je to opravdano, potporu isplati izravno proizvođačima.

(18)

Iznose potpore za neubiranje i zelenu berbu trebale bi utvrditi države članice po hektaru na razini kojom je obuhvaćeno najviše 90 % maksimalnih iznosa za povlačenja s tržišta koji se primjenjuju na povlačenja za namjene koji nisu besplatna distribucija, kako je utvrđeno u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011 ili, za proizvode za koje nije utvrđen iznos u tom prilogu, u ovoj Uredbi. Za neubiranje bi trebala biti dodijeljena potpora čak i ako se komercijalna proizvodnja uzima s predmetnog područja proizvodnje tijekom normalnog ciklusa proizvodnje.

(19)

Organizacije proizvođača koncentriraju ponudu i mogu djelovati brže od proizvođača koji nisu članovi tih organizacija zbog toga što rade s većim količinama i time trenutačno utječu na tržište. Stoga je u pogledu proizvođača koji su članovi priznatih organizacija proizvođača, a u cilju povećanja učinkovitosti provedbe izvanrednih mjera potpore predviđenih ovom Uredbom i ubrzavanja stabilizacije tržišta, prikladno povećati financijsku pomoć Unije za povlačenja za namjene koje nisu besplatna distribucija na 75 % relevantnih maksimalnih iznosa utvrđenih za potporu za povlačenja za ostale namjene.

(20)

Kao i za povlačenja financijsku pomoć Unije za postupke neubiranja i zelene berbe trebalo bi proširiti na proizvođače koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača. Financijska pomoć trebala bi iznositi 50 % maksimalnih iznosa potpore utvrđenih za organizacije proizvođača.

(21)

S obzirom na velik broj proizvođača koji nisu članovi organizacije proizvođača te s obzirom na potrebu za provođenjem provjera koje su pouzdane, ali i izvedive, financijska pomoć Unije ne bi se trebala dodijeliti proizvođačima koji nisu članovi organizacije proizvođača za zelenu berbu voća za koje je već počela uobičajena berba niti za mjere neubiranja ako je komercijalna proizvodnja uzeta s predmetnog područja proizvodnje tijekom normalnog ciklusa proizvodnje. U tom bi se kontekstu na proizvođače koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača, kao i na priznate organizacije proizvođača, trebale primjenjivati odgovarajuće odredbe iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

(22)

Za proizvođače koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača, financijsku pomoć Unije za postupke neubiranja i zelene berbe trebalo bi izravno isplaćivati nadležno tijelo države članice. To bi nadležno tijelo trebalo proizvođačima isplatiti odgovarajuće iznose u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011 i relevantnim nacionalnim pravilima i postupcima.

(23)

Kako bi se zajamčilo da se financijska pomoć Unije proizvođačima određenog voća upotrebljava u predviđene svrhe te kako bi se osigurala učinkovita uporaba proračuna Unije, države članice trebale bi provesti razumnu razinu provjera. Posebno bi se trebale provesti provjere dokumentacije i identiteta, fizičke provjere te provjere na licu mjesta kojima je obuhvaćena razumna količina proizvoda, područja, organizacija proizvođača i proizvođača koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača.

(24)

Države članice trebale bi redovito obavještavati Komisiju o postupcima koje su provele organizacije proizvođača i proizvođači koji nisu članovi takvih organizacija.

(25)

Kako bi imala neposredan učinak na tržište i pridonijela stabilizaciji cijena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o financijskoj pomoći Unije („financijska pomoć”) za privremene mjere potpore koja se dodjeljuje organizacijama proizvođača iz sektora voća priznatima u skladu s člankom 154. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i proizvođačima koji nisu članovi tih organizacija.

Tim su privremenim mjerama potpore obuhvaćeni postupci povlačenja, neubiranja i zelene berbe.

2.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se za sljedeće proizvode iz sektora voća namijenjene konzumaciji u svježem obliku:

(a)

jabuke oznake KN 0808 10;

(b)

kruške oznake KN 0808 30;

(c)

šljive oznake KN 0809 40 05;

(d)

slatke naranče oznaka KN 0805 10 22, 0805 10 24 i 0805 10 28;

(e)

klementine oznake KN 0805 22 00;

(f)

mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 21 10, 0805 29 00 i 0805 21 90;

(g)

limuni oznake KN 0805 50 10;

(h)

breskve i nektarine oznake KN 0809 30;

(i)

divlje trešnje oznake KN 0809 29 00;

(j)

kaki jabuke oznake KN 0810 70 00.

3.   Mjerama potpore iz stavka 1. obuhvaćene su aktivnosti provedene u razdoblju od datuma stupanja na snagu ove Uredbe do datuma kada se količine utvrđene u članku 2. stavku 1. iscrpe u svakoj dotičnoj državi članici ili do 30. lipnja 2018., ovisno o tome koji datum nastupi ranije.

4.   Ako se stanje u pogledu uvoza određenih proizvoda iz Unije u Rusiju promijeni prije 30. lipnja 2018., Komisija može ovu Uredbu na odgovarajući način izmijeniti ili staviti izvan snage.

Članak 2.

Dodjela maksimalnih količina državama članicama

1.   Financijska pomoć za mjere potpore iz članka 1. stavka 1. stavlja se na raspolaganje državama članicama za količine proizvoda navedene u Prilogu I.

Ta se financijska pomoć stavlja na raspolaganje državama članicama i za postupke povlačenja s tržišta, zelene berbe ili neubiranja u odnosu na jedan ili više proizvoda iz članka 1. stavka 2. kako odluči država članica, uz uvjet da dodatna količina o kojoj je riječ ne prelazi 2 000 tona po državi članici.

2.   U odnosu na ukupne količine po državi članici utvrđene u stavku 1., države članice za svaki proizvod iz članka 1. stavka 2. mogu odrediti sljedeće:

(a)

količine za povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju;

(b)

količine za povlačenje s tržišta za namjene koje nisu besplatna distribucija;

(c)

odgovarajuću površinu za zelenu berbu i neubiranje.

3.   Ako su u državi članici između 1. srpnja 2016. i 30. lipnja 2017. u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2016/921 za kategoriju proizvoda kako je definirana u Prilogu I. toj Uredbi stvarno povučene količine iznosile manje od 5 % ukupnih količina dodijeljenih toj državi članici za tu kategoriju proizvoda, država članica može odlučiti ne iskoristiti količinu koja joj je dodijeljena za tu kategoriju proizvoda u skladu s Prilogom I. U tom slučaju predmetna država članica Komisiju obavješćuje o svojoj odluci do 31. listopada 2017. Od trenutka te obavijesti postupci povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe provedeni za tu kategoriju proizvoda u toj državi članici neće biti prihvatljivi za financijsku pomoć.

4.   Države članice mogu odlučiti ne iskoristiti količinu od 2 000 tona iz stavka 1. drugog podstavka, ili dio te količine. U tom slučaju predmetna država članica Komisiju obavješćuje o svojoj odluci do 31. listopada 2017. Od trenutka te obavijesti postupci povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe provedeni u toj državi članici u okviru količine od 2 000 tona navedene u stavku 1. drugom postavku neće biti prihvatljivi za financijsku pomoć.

Članak 3.

Dodjeljivanje količina proizvođačima

Države članice dodjeljuju količine iz članka 2. stavka 1. organizacijama proizvođača i proizvođačima koji nisu članovi organizacije proizvođača prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Međutim države članice mogu odlučiti uspostaviti drukčiji sustav za dodjelu količina, uz uvjet da se uspostavljeni sustav temelji na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima. U tu svrhu države članice mogu uzeti u obzir razmjer učinka ruske zabrane uvoza na predmetne proizvođače.

Članak 4.

Zajedničke odredbe za mjere povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe za organizacije proizvođača

1.   Potpora za postupke povlačenja, neubiranja i zelene berbe, koje su u skladu s ovom Uredbom poduzele organizacije proizvođača, dodjeljuje se organizacijama proizvođača čak i ako u njihovim operativnim programima i nacionalnim strategijama država članica nisu predviđeni takvi postupci.

Potpora iz prvog podstavka ne uzima se u obzir za potrebe izračuna gornjih granica iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 32. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članak 55. stavak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 ne primjenjuju se u odnosu na financijsku pomoć na temelju ove Uredbe.

2.   Gornja granica od jedne trećine rashoda iz članka 33. stavka 3. četvrtog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013 i najveća gornja granica od 25 % za povećanje operativnog fonda iz članka 66. stavka 3. točke (c) Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 ne primjenjuju se u pogledu rashoda nastalih zbog postupaka povlačenja, neubiranja i zelene berbe na temelju ove Uredbe.

3.   Rashodi nastali u skladu s člancima 5. i 7. dio su operativnog fonda organizacija proizvođača.

4.   Ako se priznanje organizacije proizvođača suspendira u skladu s člankom 114. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, njezini članovi smatraju se proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača za potrebe članaka 6. i 8.

Članak 5.

Financijska pomoć za povlačenje s tržišta namijenjena organizacijama proizvođača

1.   Gornja granica od 5 % iz članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 79. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 ne primjenjuje se na postupke na temelju ove Uredbe.

2.   Maksimalni iznosi financijske pomoći za povlačenje s tržišta namijenjeni organizacijama proizvođača jesu iznosi utvrđeni u Prilogu II.

3.   Odstupajući od članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, financijska pomoć za povlačenja s tržišta za namjene koje nisu besplatna distribucija iznosi 75 % maksimalnih iznosa potpore za ostale namjene iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Financijska pomoć za povlačenje s tržišta namijenjena proizvođačima koji nisu članovi organizacija proizvođača

1.   Maksimalni iznosi financijske pomoći dodijeljene proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača za povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju jesu iznosi utvrđeni u Prilogu II.

Maksimalni iznosi financijske pomoći dodijeljene proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača za povlačenja s tržišta za namjene koje nisu besplatna distribucija iznose 50 % iznosa utvrđenih u Prilogu II.

2.   Proizvođači koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača sklapaju ugovor s takvom organizacijom za cjelokupnu količinu proizvoda koja se isporučuje. Organizacije proizvođača prihvaćaju sve razumne zahtjeve od proizvođača koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača. Količine koje dostave proizvođači koji nisu članovi organizacije proizvođača moraju biti u skladu s regionalnim prinosom i predmetnom površinom.

Proizvođačima koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača financijsku pomoć isplaćuje organizacija proizvođača s kojom su sklopili takav ugovor.

Iznose koji odgovaraju stvarnim troškovima koje je imala organizacija proizvođača zbog povlačenja predmetnih proizvoda zadržava ta organizacija proizvođača. Troškovi se dokazuju na temelju računa.

3.   Države članice mogu, zbog opravdanih razloga poput ograničene razine organiziranosti proizvođača u predmetnoj državi članici, na nediskriminirajući način odobriti da proizvođač koji nije član priznate organizacije proizvođača nadležnom tijelu države članice dostavi obavijest o količini koja se isporučuje umjesto da potpiše ugovor iz stavka 2. Za takvu se obavijest članak 78. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 primjenjuje mutatis mutandis. Količine koje dostave proizvođači koji nisu članovi organizacije proizvođača moraju biti u skladu s regionalnim prinosom i predmetnom površinom.

U takvim slučajevima nadležno tijelo države članice isplaćuje financijsku pomoć izravno proizvođaču. Države članice donose nova ili primjenjuju postojeća nacionalna pravila ili postupke u tu svrhu.

4.   Uredba (EU) br. 1308/2013 i Provedbena uredba (EU) br. 543/2011 te članak 4. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu ovog članka.

Članak 7.

Financijska pomoć organizacijama proizvođača za neubiranje i zelenu berbu

1.   Odstupajući od članka 85. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, države članice utvrđuju iznose potpore, koji uključuju financijsku pomoć Unije i doprinos organizacija proizvođača za neubiranje i zelenu berbu, po hektaru tako da ne prelaze 90 % iznosa utvrđenih za povlačenja s tržišta za namjene koje nisu besplatna distribucija iz Priloga II. ovoj Uredbi. Potporom za zelenu berbu obuhvaćeni su samo proizvodi koji se fizički nalaze na poljima i koji su stvarno obrani u zelenoj berbi.

Odstupajući od članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, financijska pomoć Unije za neubiranje i zelenu berbu iznosi 75 % iznosa koje su utvrdile države članice u skladu s prvim podstavkom.

2.   Odstupajući od članka 85. stavka 3. prvog podstavka Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, mjere neubiranja iz članka 84. stavka 1. točke (b) te Uredbe mogu se poduzeti čak i kada je komercijalna proizvodnja uzeta s predmetnog područja proizvodnje tijekom normalnog ciklusa proizvodnje. U takvim slučajevima iznosi potpore iz stavka 1. ovog članka razmjerno se smanjuju, uzimajući u obzir već ubranu proizvodnju koja se utvrđuje na temelju evidencije robe i financijskih izvještaja predmetnih organizacija proizvođača.

Članak 8.

Financijska pomoć za neubiranje i zelenu berbu namijenjena proizvođačima koji nisu članovi organizacija proizvođača

1.   Odstupajući od članka 85. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, primjenjuje se sljedeće:

(a)

potporom za zelenu berbu obuhvaćeni su samo proizvodi koji se fizički nalaze na poljima, koji su stvarno obrani u zelenoj berbi i za koje uobičajena berba još nije počela;

(b)

mjere za neubiranje ne poduzimaju se ako je komercijalna proizvodnja uzeta s predmetnog područja proizvodnje tijekom uobičajenog ciklusa proizvodnje;

(c)

zelena berba i neubiranje ne primjenjuju se zajedno ni u kojim okolnostima na isti proizvod i isto područje proizvodnje.

2.   Financijska pomoć za postupak neubiranja i zelene berbe iznosi 50 % iznosa koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 7. stavkom 1.

3.   Proizvođači koji nisu članovi priznate organizacije proizvođača dužni su na odgovarajući način obavijestiti nadležno tijelo države članice u skladu s detaljnim odredbama koje je donijela država članica u skladu s člankom 85. stavkom 1. točkom (a) Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011.

4.   Nadležno tijelo države članice isplaćuje financijsku pomoć izravno proizvođaču. Države članice donose nova ili primjenjuju postojeća nacionalna pravila ili postupke u tu svrhu.

5.   Uredba (EU) br. 1308/2013 i Provedbena uredba (EU) br. 543/2011 primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu ovog članka.

Članak 9.

Provjere postupaka povlačenja, neubiranja i zelene berbe

1.   Postupci povlačenja iz članaka 5. i 6 podliježu sljedećem:

(a)

kontrole prvog stupnja u skladu s člankom 108. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011. Tim je provjerama obuhvaćeno najmanje 10 % količine proizvoda povučenih s tržišta i najmanje 10 % organizacija proizvođača koji se koriste financijskom pomoći iz članka 5. ove Uredbe. Međutim za postupke povlačenja iz članka 6. stavka 3. provjerama prvog stupnja obuhvaćeno je 100 % količine povučenih proizvoda.

(b)

kontrole drugog stupnja u skladu s člankom 109. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011. Kontrolama na licu mjesta obuhvaćeno je najmanje 40 % subjekata koji podliježu kontrolama prvog stupnja i najmanje 5 % količine proizvoda povučenih s tržišta.

2.   Postupci neubiranja i zelene berbe iz članaka 7. i 8. podliježu provjerama i uvjetima predviđenima u članku 110. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, osim u pogledu uvjeta da kod primjene odstupanja predviđenog člankom 7. stavkom 2. ove Uredbe nije provedena djelomična berba. Provjerama je obuhvaćeno najmanje 25 % predmetnih područja proizvodnje.

Za postupke neubiranja i zelene berbe iz članka 8. provjerama je obuhvaćeno 100 % predmetnih područja proizvodnje.

Članak 10.

Zahtjev za financijsku pomoć i njezinu isplatu

1.   Organizacije proizvođača podnose zahtjev za isplatu financijske pomoći iz članaka 5. i 7. do 31. srpnja 2018.

2.   Proizvođači koji nisu članovi priznatih organizacija proizvođača i koji nisu potpisali ugovor s priznatom organizacijom proizvođača do 31. srpnja 2018. sami podnose zahtjev nadležnim tijelima koja imenuju države članice za isplatu financijske pomoći iz članaka 6. i 8.

3.   Uz zahtjeve za plaćanje treba priložiti popratnu dokumentaciju kojom se opravdava iznos predmetne financijske pomoći te pisanu izjavu da podnositelj zahtjeva nije primio niti će primiti bilo kakvo dvostruko financiranje iz sredstava Unije ili nacionalnih sredstava ili naknadu u okviru police osiguranja u odnosu na postupke koji ispunjuju uvjete za financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

Obavijesti

1.   Prvog dana svakog mjeseca do 1. listopada 2018. države članice dostavljaju Komisiji sljedeće informacije za svaki proizvod:

(a)

količine povučene radi besplatne distribucije;

(b)

količine povučene za namjene koje nisu besplatna distribucija;

(c)

odgovarajuća površina za zelenu berbu i neubiranje;

(d)

ukupni izdaci nastali u vezi s količinama i površinama iz točaka (a), (b) i (c).

U obavijestima treba navesti samo one postupke koji su provedeni.

Za te obavijesti države članice koriste se obrascima utvrđenima u Prilogu III., prema potrebi.

2.   Kod prve obavijesti države članice obavješćuju Komisiju o iznosima potpore koje su utvrdile u skladu s člankom 79. stavkom 1. ili člankom 85. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člancima 5. i 8. ove Uredbe, koristeći se obrascima iz Priloga IV., prema potrebi.

Članak 12.

Isplata financijske pomoći Unije

Rashodi država članica povezani s isplatama na temelju ove Uredbe prihvatljivi su za financijsku pomoć samo ako su nastali prije 30. rujna 2018.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 913/2014 оd 21. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima breskvi i nektarina (SL L 248, 22.8.2014., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014 (SL L 259, 30.8.2014., str. 2.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (SL L 284, 30.9.2014., str. 22.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1369 оd 7. kolovoza 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (SL L 211, 8.8.2015., str. 17.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921 оd 10. lipnja 2016. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (SL L 154, 11.6.2016., str. 3.).

(7)  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Maksimalne količine proizvoda dodijeljene po državi članici u skladu s člankom 2. Stavkom 1.

(u tonama)

Država članica

Jabuke i kruške

Šljive

Naranče, klementine, mandarine i limuni

Breskve i nektarine

Belgija

21 845

 

 

 

Njemačka

1 615

 

 

 

Grčka

680

4 165

2 040

5 355

Španjolska

1 955

1 275

14 110

9 775

Francuska

3 060

 

 

 

Hrvatska

510

 

850

 

Italija

4 505

3 910

850

2 380

Cipar

 

 

3 060

 

Nizozemska

5 865

 

 

 

Austrija

510

 

 

 

Poljska

75 565

425

 

510

Portugal

935

 

 

 


PRILOG II.

Maksimalni iznosi potpore za povlačenja s tržišta u skladu s člancima 5. i 6.

Proizvod

Maksimalni iznos potpore

(EUR/100 kg)

Besplatna distribucija

Ostale namjene

Jabuke

16,98

13,22

Nektarine

26,90

26,90

Breskve

26,90

26,90

Kruške

23,85

15,90

Naranče

21,00

21,00

Mandarine

19,50

19,50

Klementine

22,16

19,50

Satsuma mandarine

19,50

19,50

Limuni

23,99

19,50

Šljive

34,00

20,40

Kaki jabuke

21,02

14,01

Trešnje

48,14

32,09


PRILOG III.

Obrasci za obavijesti u skladu s člankom 11. Stavkom 1.

OBAVIJESTI O POVLAČENJU S TRŽIŠTA – BESPLATNA DISTRIBUCIJA

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi organizacije

Ukupne količine

(t)

Ukupna financijska pomoć Unije

(EUR)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije (EUR)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije (EUR)

povlačenje s tržišta

prijevoz

sortiranje i pakiranje

ukupno

povlačenje s tržišta

prijevoz

sortiranje i pakiranje

ukupno

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaki jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.

OBAVIJESTI O POVLAČENJU S TRŽIŠTA – OSTALE NAMJENE

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi organizacije

Ukupne količine

(t)

Ukupna financijska pomoć Unije

(EUR)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

Ukupno šljive

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

Trešnje

 

 

 

 

 

 

Kaki jabuke

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.

OBAVIJEST O NEUBIRANJU I ZELENOJ BERBI

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi organizacije

Ukupno količine

(t)

Ukupna financijska pomoć Unije

(EUR)

Površina

(ha)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

Površina

(ha)

Količine

(t)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešnje

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaki jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.


PRILOG IV.

Obrasci koje treba poslati uz prvu obavijest u skladu s člankom 11. Stavkom 2.

POVLAČENJE S TRŽIŠTA – OSTALE NAMJENE

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 79. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člankom 5. ove Uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/100 kg)

Financijska pomoć Unije

(EUR/100 kg)

Jabuke

 

 

Kruške

 

 

Šljive

 

 

Naranče

 

 

Klementine

 

 

Mandarine

 

 

Limuni

 

 

Breskve

 

 

Nektarine

 

 

Trešnje

 

 

Kaki jabuke

 

 

NEUBIRANJE I ZELENA BERBA

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 85. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člankom 7. ove Uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Na otvorenom

Staklenik

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Jabuke

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

Trešnje

 

 

 

 

Kaki jabuke

 

 

 

 


Top