EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1130

Uredba (EU) 2017/1130 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

OJ L 169, 30.6.2017, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1130/oj

30.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/1


UREDBA (EU) 2017/1130 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2017.

o definiranju karakteristika ribarskih plovila

(preinaka)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2930/86 (3) značajno je izmijenjena nekoliko puta (4). S obzirom na daljnje izmjene tu bi uredbu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

U okviru zajedničke ribarstvene politike upućuje se na karakteristike ribarskih plovila, kao što su duljina, širina, tonaža, datum stavljanja u službu i snaga motora.

(3)

Nužno je koristiti ista pravila za određivanje karakteristika ribarskih plovila, kako bi se ujednačili uvjeti za obavljanje djelatnosti u Uniji. Ta bi pravila trebala biti u skladu sa standardima zajedničke ribarstvene politike.

(4)

Definicije utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi se temeljiti na inicijativama koje su već poduzele specijalizirane međunarodne organizacije.

(5)

Stoga bi trebalo uzeti u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o ribarstvu i očuvanju živih resursa na otvorenom moru, potpisanu u Ženevi 29. travnja 1958., Međunarodnu konvenciju o baždarenju brodova, potpisanu u Londonu 23. lipnja 1969. („Konvencija iz 1969.”), i Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, potpisanu u Torremolinosu 2. travnja 1977.

(6)

Za ribarska plovila duljine preko svega manje od 15 metara metodologija utvrđena u Prilogu I. Konvenciji iz 1969. u određenim je slučajevima neprimjerena. Stoga je za ta plovila poželjna jednostavnija definicija bruto tonaže.

(7)

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) izradila je norme za motore s unutarnjim izgaranjem, koje se u velikoj mjeri primjenjuju u državama članicama.

(8)

Kako bi se upućivanje na odgovarajuću međunarodnu normu ISO-a kojom se utvrđuju zahtjevi za određivanje trajne snage motora prilagodilo tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s donošenjem potrebnih izmjena upućivanja na odgovarajuću međunarodnu normu ISO-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (5). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Opća odredba

Definicije karakteristika ribarskih plovila utvrđene u ovoj Uredbi primjenjuju se na sva pravila Unije koja se odnose na ribarstvo.

Članak 2.

Duljina

1.   Duljina plovila jest duljina preko svega, definirana kao udaljenost u ravnoj liniji između krajnje točke pramca i krajnje točke krme.

Za potrebe ove definicije:

(a)

pramac uključuje vodonepropusnu konstrukciju brodskog trupa, kaštel, pramčanu statvu i prednju linicu, ako je ugrađena, a isključuje tangun i sigurnosnu ogradu;

(b)

krma uključuje vodonepropusnu konstrukciju brodskog trupa, zrcalnu krmu, palubu nad krmom, rampu za povlačnu mrežu i linicu, a isključuje sigurnosnu ogradu, krmene grede, pogonski mehanizam, kormilo i mehanizam kormila te ljestve i platforme za ronioce.

Duljina preko svega mjeri se u metrima s točnošću od dvije decimale.

2.   Kada se u zakonodavstvu Unije upućuje na duljinu između okomica, ona se definira kao udaljenost izmjerena između prednje i stražnje okomice kako su definirane Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ribarskih brodova.

Duljina između okomica mjeri se u metrima s točnošću od dvije decimale.

Članak 3.

Širina

Širina plovila jest najveća širina plovila kako je definirana u Prilogu I. Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova („Konvencija iz 1969.”).

Ukupna širina mjeri se u metrima s točnošću od dvije decimale.

Članak 4.

Tonaža

1.   Bruto tonaža ribarskih plovila duljine preko svega jednake ili veće od 15 metara mjeri se kako je navedeno u Prilogu I. Konvenciji iz 1969.

2.   Bruto tonaža ribarskih plovila duljine preko svega manje od 15 metara mjeri se u skladu s formulom navedenom u Prilogu I. ovoj Uredbi.

3.   Kada se u pravilima Unije upućuje na neto tonažu, ona se definira kako je navedeno u Prilogu I. Konvenciji iz 1969.

Članak 5.

Snaga motora

1.   Snaga motora jest ukupna najveća trajna snaga koja se može postići na zamašnjaku svakog motora i koja se može mehaničkim, električkim, hidrauličkim ili drugim sredstvima koristiti za pogon plovila. Međutim, kada je u motor ugrađen reduktor, snaga se mjeri na izlaznoj prirubnici reduktora.

Ne oduzima se snaga kojom motor pokreće pomoćne strojeve.

Jedinica za izražavanje snage motora jest kilovat (kW).

2.   Trajna snaga motora određuje se u skladu sa zahtjevima koje je usvojila Međunarodna organizacija za normizaciju u svojoj preporučenoj međunarodnoj normi ISO 3046/1, drugo izdanje, listopad 1981.

3.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u składu s člankom 7. u vezi s izmjenom stavka 2. ovog članka kako bi se upućivanje na odgovarajuću međunarodnu normu ISO-a prilagodilo tehničkom napretku.

Članak 6.

Datum stavljanja u službu

Datum stavljanja u službu jest datum prvog izdavanja službene svjedodžbe o sigurnosti.

Neovisno o prvom stavku, datum stavljanja u službu jest datum prvog upisa u službeni registar ribarskih plovila:

(a)

ako službena svjedodžba o sigurnosti nije izdana; ili

(b)

u slučaju ribarskih plovila koja su stavljena u službu prije 1. prosinca 1986.

Članak 7.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 20. srpnja 2017. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 2930/86 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 9.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. lipnja 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

H. DALLI


(1)  SL C 34, 2.2.2017., str. 140.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 16. svibnja 2017.

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. o određivanju karakteristika ribarskih plovila (SL L 274, 25.9.1986., str. 1.).

(4)  Vidjeti Prilog II.

(5)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.


PRILOG I.

NOVA PLOVILA DULJINE PREKO SVEGA MANJE OD 15 METARA

Bruto tonaža novih ribarskih plovila duljine preko svega manje od 15 metara definira se kao:

GT = K1 · V

gdje je: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

a V volumen, određen s:

V = a1 (Loa · B1 · T1)

gdje je:

Loa

=

duljina preko svega (članak 2. ove Uredbe)

B1

=

širina u metrima prema Konvenciji iz 1969.

T1

=

dubina u metrima prema Konvenciji iz 1969.

a1

=

funkcija od Loa

POSTOJEĆA PLOVILA NA DAN 1. SIJEČNJA 1995. DULJINE PREKO SVEGA MANJE OD 15 METARA

Bruto tonaža ribarskih plovila postojećih na dan 1. siječnja 1995. duljine preko svega manje od 15 metara definira se kao:

GT = K1 · V

gdje je V volumen, određen s:

V = a2 (Loa · B1 · T1)

gdje je:

Loa

=

duljina preko svega (članak 2. ove Uredbe)

B1

=

širina u metrima prema Konvenciji iz 1969.

T1

=

dubina u metrima prema Konvenciji iz 1969.

a2

=

funkcija od Loa

Funkcije a1 i a2 utvrđuju se na temelju statističkih analiza prikupljenih reprezentativnih uzoraka flota država članica. One se navode u odluci Komisije zajedno s definicijama dimenzija B1 i T1 i s detaljnim pravilima za primjenu formula.


PRILOG II.

UREDBA STAVLJENA IZVAN SNAGE S NJEZINOM IZMJENOM

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2930/86

(SL L 274, 25.9.1986., str. 1.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 3259/94

(SL L 339, 29.12.1994., str. 11.)


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 2930/86

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 4. stavak 1. točka (b)

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1. točka (c)

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 1. točka (d)

Članak 4. stavak 1. točka (e)

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 7. stavak 1.

Članak 9.

Članak 7. stavak 2.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top