EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1084

Uredba Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/4213

OJ L 156, 20.6.2017, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1084/oj

20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 156/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1084

оd 14. lipnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (1), a posebno njezin članak 1. stavak 1. točku (a) podtočku xiv. i članak 1. stavak 1. točku (b),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (2) određuje se da su određene kategorije potpora spojive s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze da se moraju prijaviti Komisiji prije nego što se dodijele. Uredbom (EU) br. 651/2014 najavljeno je da Komisija namjerava preispitati područje primjene te Uredbe s ciljem uključivanja ostalih kategorija potpora, a posebno potpora za infrastrukturu luka i zračnih luka, nakon stjecanja dovoljnog iskustva utemeljenog na slučajevima.

(2)

Uzimajući u obzir iskustvo Komisije te kako bi se pojednostavnila i razjasnila pravila o državnim potporama te smanjilo administrativno opterećenje zbog obveze hitne prijave mjera državne potpore, a Komisiji omogućilo da se usredotoči na potencijalno najteža narušavanja tržišnog natjecanja, potpore za infrastrukturu luka i zračnih luka trebalo bi uvrstiti u područje primjene Uredbe (EU) br. 651/2014.

(3)

Potporama za ulaganje u regionalne zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do tri milijuna putnika može se poboljšati i pristupačnost određenih regija i lokalni razvoj, ovisno o specifičnostima svake zračne luke. Time se podržavaju prioriteti strategije Europa 2020. jer se pridonosi daljnjem gospodarskom rastu i ciljevima od zajedničkog interesa Unije. Iskustvo stečeno primjenom Smjernica o državnim potporama zračnim lukama i zračnim prijevoznicima (3) otkriva da se potporama za ulaganje dodijeljenima regionalnim zračnim lukama ne uzrokuje neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja ako su ispunjeni određeni uvjeti. Stoga bi ih trebalo obuhvatiti skupnim izuzećem iz Uredbe (EU) br. 651/2014 ako su ti uvjeti ispunjeni. Ne bi bilo primjereno prag prijave odrediti kao iznos potpore jer učinak mjere potpore na tržišno natjecanje uglavnom ovisi o veličini zračne luke, a ne o veličini ulaganja.

(4)

Uvjetima za izuzimanje potpore za ulaganje od obveze prijave cilj bi trebao biti ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje bi ugrozilo pružanje jednakih uvjeta na unutarnjem tržištu, posebno osiguranjem razmjernosti iznosa potpore. Da bi se očuvala razmjernost, potpore za ulaganje trebale bi ispuniti dva uvjeta. Intenzitet potpora ne bi smio premašiti maksimalni dopušteni intenzitet potpora koji varira ovisno o veličini zračne luke. Iznos potpore ne premašuje razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja. Za vrlo male zračne luke do 200 000 putnika godišnje, za potpore za ulaganje trebalo bi ispunjivati samo jedan od tih uvjeta. Uvjetima spojivosti trebao bi se osigurati otvoren i nediskriminirajući pristup infrastrukturi. Izuzimanje se ne bi smjelo odnositi na potpore za ulaganje dodijeljene zračnim lukama u blizini postojećih zračnih luka s kojih se obavlja redoviti zračni prijevoz jer potpore takvim zračnim lukama uključuju veći rizik od narušavanja tržišnog natjecanja i stoga bi o njima trebalo obavijestiti Komisiju, s izuzetkom potpora dodijeljenih veoma malim zračnim lukama (do 200 000 putnika godišnje) jer se tim potporama vjerojatno neće narušiti tržišno natjecanje.

(5)

Operativne potpore dodijeljene veoma malim zračnim lukama s najviše 200 000 putnika godišnje ne uzrokuju neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja ako su ispunjeni određeni uvjeti. Uvjetima spojivosti trebalo bi, u prvom redu, osigurati da iznos potpore ne premašuje operativne gubitke i razumnu dobit te da postoji otvoren i nediskriminirajući pristup infrastrukturi. Osim toga, potpora se ne bi trebala dodjeljivati pod uvjetom da upravitelj zračne luke s jednim zračnim prijevoznikom ili više njih sklapa sporazume o naknadama zračne luke, dodacima za marketing i drugim financijskim aspektima rada zračnog prijevoznika u toj zračnoj luci. Dogovori između zračne luke koja ima na raspolaganju javna sredstva i zračnog prijevoznika može, u određenim okolnostima, predstavljati državnu potporu predmetnom zračnom prijevozniku (4), a takva potpora trebala bi i dalje u potpunosti podlijegati obvezi prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora.

(6)

Pomorske luke od strateške su važnosti za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije, kako je navedeno, među ostalim, u strategiji Europa 2020. i bijeloj knjizi Komisije „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” (5). Kako je naglašeno u Komunikaciji „Luke: pokretači rasta” (6), učinkovito funkcioniranje luka u svim pomorskim regijama Unije zahtijeva učinkovita javna i privatna ulaganja. Ulaganja su potrebna posebno za prilagodbu infrastrukture za pristup luci te lučke infrastrukture u odnosu na povećanje veličine i složenosti flote, na infrastrukturu za alternativna goriva te na strože zahtjeve u pogledu ekološke učinkovitosti. Nedovoljno kvalitetna lučka infrastruktura stvara zagušenja i dodatne troškove otpremnicima, prijevoznicima i potrošačima.

(7)

Razvoj luka unutarnjih plovnih putova i njihova integracija u multimodalni promet jedan je od glavnih ciljeva prometne politike Unije. Zakonodavstvo Unije izričito nastoji ojačati intermodalnost prometa i prijelaz na ekološki prihvatljivije načine prijevoza, primjerice željezničkog i prijevoza morskim/unutarnjim plovnim putovima.

(8)

Uvjetima za izuzimanje potpore za luke od obveze prijave cilj bi trebao biti ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje bi ugrozilo pružanje jednakih uvjeta na unutarnjem tržištu, posebno osiguranjem razmjernosti iznosa potpore. Da bi se očuvala razmjernost, potpore bi trebale ispuniti dva uvjeta. Intenzitet potpora ne bi smio premašiti maksimalni dopušteni intenzitet potpora, koji za pomorske luke varira ovisno o veličini projekta ulaganja. Usto, iznos potpore ne bi smio prijeći okvire razlike između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja, osim za vrlo male iznose potpora za koje je primjeren pojednostavnjeni pristup radi smanjenja administrativnog opterećenja. Uvjetima spojivosti trebalo bi također osigurati da se sve koncesije ili druga odobrenja trećim osobama za izgradnju, nadogradnju, upravljanje ili najam lučke infrastrukture s potporom dodjeljuju na konkurentnoj, transparentnoj, nediskriminirajućoj i bezuvjetnoj osnovi, ne dovodeći u pitanje pravila Unije o javnoj nabavi i koncesijama, ako je primjenjivo. Treba osigurati i otvoren i nediskriminirajući pristup infrastrukturi.

(9)

Ulaganja sadržana u radnim planovima koridora središnje mreže utvrđenih Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) projekti su od zajedničkog interesa, a posebno od strateškog interesa Unije. Pomorske luke koje su dio tih mreža mjesta su ulaza i izlaza robe koja se prevozi unutar i izvan Unije. Luke unutarnjih plovnih putova koje su dio tih mreža ključni su čimbenici koji omogućuju multimodalnost mreže. Na ulaganja kojima se želi unaprijediti rad tih luka trebao bi se stoga primjenjivati viši prag za prijavu.

(10)

Uzimajući u obzir iskustvo stečeno primjenom Uredbe (EU) br. 651/2014 i Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 (8), primjereno je prilagoditi i određene odredbe tih uredbi.

(11)

Posebno u pogledu programa regionalnih operativnih potpora za najudaljenije regije, primjena različitih pravila za nadoknadu dodatnih troškova prijevoza i drugih dodatnih troškova u praksi se pokazala teškom i neprikladnom za strukturna ograničenja iz članka 349. Ugovora, udaljenost i izoliranost, male površine, nepovoljna topografija i klima te gospodarska ovisnost o malom broju proizvoda, a postojanost i međudjelovanje tih uvjeta u velikoj mjeri ograničavaju njihov razvoj pa bi te odredbe stoga trebalo zamijeniti metodom koja se primjenjuje na sve dodatne troškove. Provedba mjera regionalne potpore za ulaganje i operativne potpore u najudaljenijim regijama koje, među ostalim, idu u prilog poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva trebala bi biti u skladu s Unijinim obvezama koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma čija je ugovorna stranka. Stoga takve mjere regionalne potpore za ulaganje i operativne potpore ne bi smjele ići u prilog plovilima koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom niti pridonositi prekomjernom izlovu ili povećanju ribolovnih kapaciteta plovila.

(12)

Zbog toga što potpore za očuvanje kulturne baštine i potpore za sportske i višenamjenske rekreacijske infrastrukture imaju ograničene negativne učinke na tržišno natjecanje, pragove za prijavu za potpore u tim područjima trebalo bi povećati.

(13)

Kako bi se pojednostavnio izračun prihvatljivih troškova na temelju Uredbe (EU) br. 651/2014 i Uredbe (EU) br. 702/2014 za operacije koje se barem dijelom financiraju iz fonda Unije kojim se dopušta uporaba pojednostavnjenih mogućnosti financiranja, trebalo bi prilagoditi odredbe koje se odnose na prihvatljive troškove.

(14)

U okviru programa Obzor 2020. instrument za mala i srednja poduzećaiz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9), projekti mogu dobiti Komisijinu oznaku kvalitete „pečat izvrsnosti”. Takvi projekti, s obzirom na ograničenje iznosa potpore na najviše 2,5 milijuna EUR po projektu i činjenicu da su isključivo usmjereni na mala i srednja poduzeća, mogu biti izuzeti od obveze prijave u skladu s pravilima iz Uredbe (EU) br. 651/2014.

(15)

Stoga je Uredbu (EU) br. 651/2014 i Uredbu (EU) br. 702/2014 potrebno na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 651/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (k) i (l) zamjenjuju se sljedećim:

„(k)

potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu;

(l)

potpore za lokalnu infrastrukturu;”;

ii.

dodaju se točke (m) i (n) kako slijedi:

„(m)

potpore za regionalne zračne luke;

(n)

potpore za luke.”;

(b)

u stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ova se uredba ne primjenjuje na:

(a)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom te regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama i regionalnih operativnih programa potpore;

(b)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, regionalnih programa operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje i potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;

(c)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

i.

ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;

ii.

ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

(d)

potpore za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća 2010/787/EU (*2);

(e)

kategorije regionalnih potpora kako je navedeno u članku 13.

(*1)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.)."

(*2)  Odluka Vijeća 2010/787/EU od 10. prosinca 2010. o državnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena (SL L 336, 21.12.2010., str. 24.).”;"

(c)

stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

na programe potpora u kojima nije izričito isključeno plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila ista država članica ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama;”;

ii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

na potpore poduzetnicima u teškoćama, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama i regionalnih programa operativnih potpora, ako se tim programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike.”.

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 39. zamjenjuje se sljedećim:

„39.

‚operativna dobit’ znači razlika između diskontiranih prihoda i diskontiranih operativnih troškova tijekom ekonomskog trajanja ulaganja ako je ta razlika pozitivna. Ti operativni troškovi obuhvaćaju troškove kao što su troškovi osoblja, materijala, ugovorenih usluga, komunikacije, energije, održavanja, najma i administrativni troškovi itd., no isključuju troškove amortizacije i troškove financiranja ako su oni obuhvaćeni potporama za ulaganje. Diskontiranje prihoda i troškova poslovanja koristeći odgovarajuću diskontnu stopu omogućuje ostvarenje razumne dobiti;”;

(b)

točka 42. zamjenjuje se sljedećim:

„42.

‚regionalne operativne potpore’ znači potpore za smanjenje tekućih izdataka određenog poduzetnika. To obuhvaća kategorije troškova kao što su troškovi osoblja, materijala, ugovorenih usluga, komunikacija, energije, održavanja, najma i administrativne troškove itd., no isključuje troškove amortizacije i troškove financiranja ako su oni uključeni u prihvatljive troškove pri dodjeli potpore za ulaganje;”;

(c)

točka 48. zamjenjuje se sljedećim:

„48.

‚rijetko naseljena područja’ znači regije NUTS 2 s manje od 8 stanovnika po km2 ili regije NUTS 3 s manje od 12,5 stanovnika po km2 ili područja koje je Komisija priznala kao takva u pojedinačnoj odluci o karti regionalnih potpora na snazi u trenutku kad je potpora dodijeljena;”;

(d)

umeće se sljedeća točka 48.a:

„.48.a

‚vrlo rijetko naseljena područja’ znači regije NUTS 2 s manje od 8 stanovnika po km2 ili područja koja Komisija takvima smatra na temelju pojedinačne odluke o karti regionalnih potpora na snazi u trenutku kad je potpora dodijeljena;”;

(e)

točka 55. zamjenjuje se sljedećim:

„55.

‚područja prihvatljiva za operativne potpore’ znači najudaljenija regija iz članka 349. Ugovora ili rijetko naseljeno područje, ili vrlo rijetko naseljeno područje.”;

(f)

umeće se sljedeća točka 61.a:

„61.a

‚premještanje’ znači transfer iste ili slične djelatnosti ili njezina dijela iz objekta u jednoj ugovornoj stranci Sporazuma o EGP-u (početni objekt) u objekt u kojemu se ulaganje odvija u drugoj ugovornoj stranci Sporazuma o EGP-u (objekt kojemu je dodijeljena potpora). Prijenos postoji ako proizvod ili usluga u početnim objektima i u objektima kojima je dodijeljena potpora služi barem dijelom za iste potrebe i ispunjava zahtjeve ili potrebe iste vrste korisnika, a radna se mjesta gube u istoj ili sličnoj djelatnosti u jednom od početnih objekata korisnika u EGP-u;”;

(g)

Nakon točke 143. dodaju se sljedeći naslovi i točke od 144. do 165.:

„Definicije potpora za regionalne zračne luke

144.

‚infrastruktura zračne luke’ znači infrastruktura i oprema za pružanje usluga zračne luke koje zračna luka pruža zračnim prijevoznicima i različitim pružateljima usluga, uključujući uzletno-sletne staze, terminale, stajanke, rulne staze, centraliziranu infrastrukturu za zemaljske usluge i ostale objekte koji izravno pružaju podršku uslugama zračne luke, isključujući infrastrukturu i opremu koja je prije svega potrebna za obavljanje nezrakoplovnih djelatnosti;

145.

‚zračni prijevoznik’ znači svaki zračni prijevoznik s valjanom radnom licencijom koju je izdala država članica ili članica Europskoga zajedničkog zračnog prostora u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (*3);

146.

‚zračna luka’ znači subjekt ili skupina subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost pružanja usluge zračne luke zračnim prijevoznicima;

147.

‚usluge zračne luke’ znači usluge koje zračna luka ili bilo koja njezina podružnica pružaju zračnim prijevoznicima u svrhu osiguranja upravljanja zrakoplovima od slijetanja do polijetanja te putnicima i teretom, kako bi se zračnim prijevoznicima omogućilo pružanje usluga zračnog prometa, uključujući pružanje zemaljskih usluga i osiguranje centralizirane infrastrukture za zemaljske usluge;

148.

‚prosječni godišnji putnički promet’ znači vrijednost utvrđena na temelju dolaznog i odlaznog putničkog prometa tijekom dviju financijskih godina koje prethode godini u kojoj je potporadodijeljena;

149.

‚centralizirana infrastruktura za zemaljske usluge’ znači infrastruktura kojom obično upravlja upravitelj zračne luke, a na raspolaganju je različitim pružateljima zemaljskih usluga aktivnima u zračnoj luci u zamjenu za naknadu, osim opreme koja je u vlasništvu ili kojom upravljaju pružatelji zemaljskih usluga;

150.

‚vlak velikih brzina’ znači vlak koji može dosegnuti brzinu veću od 200 km/h;

151.

‚zemaljske usluge’ znači usluge koje se pružaju korisnicima zračne luke u zračnim lukama kako je opisano u Prilogu Direktivi 96/67/EZ (*4);

152.

‚nezrakoplovne djelatnosti’ znači komercijalne usluge koje se pružaju zračnim prijevoznicima ili drugim korisnicima zračne luke, kao što su pomoćne usluge za putnike, špeditere ili druge pružatelje usluga, iznajmljivanje ureda i prodavaonica, automobilskih parkirališta i hotela;

153.

‚regionalna zračna luka’ znači zračna luka s prosječnim godišnjim putničkim prometom do 3 milijuna putnika;

Definicije potpora za luke

154.

‚luka’ znači prostor kopna i vode sastavljen od takve infrastrukture i opreme koja omogućuje prihvat plovila, njihov utovar i istovar, pohranjivanje robe, primanje i isporuku te robe te ukrcaj i iskrcaj putnika, posade i drugih osoba te svake druge infrastrukture nužne za prijevoznike unutar lučkog područja;

155.

‚pomorska luka’ znači luka, u pravilu za prihvat morskih plovila;

156.

‚luka unutarnjih plovnih putova’ znači luku koja nije pomorska luka, za primanje plovila unutarnjih plovnih putova;

157.

‚lučka infrastruktura’ znači infrastruktura i oprema za pružanje lučkih usluga povezanih s prijevozom, npr. pristaništa koja se koriste za vezivanje brodova, obalni zidovi, lukobrani i plutajuće pontonske rampe u plimnim područjima, unutarnji bazeni, zemljište dobiveno nasipanjem i melioracijom, infrastruktura za alternativna goriva te infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta;

158.

‚nadgrađe luke’ znači rješenja na površini (npr. za skladištenje), nepokretna oprema (skladišta i zgrade terminala) i mobilna oprema (npr. dizalice) smještena u luci za pružanje lučkih usluga povezanih s prijevozom;

159.

‚pristupna infrastruktura’ znači bilo koja vrsta infrastrukture nužne za pristup i ulazak korisnika pomorske ili luke unutarnjih plovnih putova s kopna ili mora i rijeke, posebno prilazne ceste, prilazne željezničke pruge, lukobrane, pristupne kanale i ustave;

160.

‚jaružanje’ znači uklanjanje taloga s dna plovnog puta za pristup luci ili u luci;

161.

‚infrastruktura za alternativna goriva’ znači fiksna, pokretna ili odobalna lučka infrastruktura koja luci omogućuje prihvat plovila koja koriste goriva kao što su električna energija, vodik, biogoriva kako su definirana u članku 2. točki i. Direktive 2009/28/EZ, sintetička i parafinska goriva, prirodni plin, uključujući biometan u plinovitom obliku (stlačeni prirodni plin (SPP)) i ukapljenom obliku (ukapljeni prirodni plin (UPP)) te ukapljeni naftni plin (UNP) koja služe, barem dijelom, kao zamjena za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom, imaju potencijal da pridonose dekarbonizaciji prometnog sustava i poboljšavaju ekološku učinkovitost prometnog sektora;

162.

‚plovilo’ znači plutajuća morska struktura, samokretna ili ne, s jednim ili više deplasmanskih trupova;

163.

‚morsko plovilo’ znači plovila, osim onih što plove isključivo ili uglavnom u unutarnjim plovnim putovima ili plovnim putovima unutar ili u blizini zaklonjenih voda;

164.

‚plovila unutarnjih plovnih putova’ znači plovila namijenjena isključivo ili uglavnom plovidbi unutarnjim plovnim putovima ili plovnim putovima unutar ili u blizini zaklonjenih voda;

165.

‚infrastruktura za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta’ znači fiksni, plutajući ili pokretni lučki objekt koji može prihvatiti brodski otpad ili ostatke tereta kako je definirano Direktivom 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*5).

(*3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.)."

(*4)  Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.)."

(*5)  Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28.12.2000., str. 81.).”."

3.

Članak 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (z) zamjenjuje se sljedećim:

„(z)

za potpore za ulaganje u kulturu i očuvanje baštine: 150 milijuna EUR po projektu; za operativne potpore za kulturu i očuvanje baštine: 75 milijuna EUR po poduzetniku po godini;”;

(b)

točka (bb) zamjenjuje se sljedećim:

„(bb)

za potpore za ulaganje u sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu 30 milijuna EUR ili ukupni troškovi koji premašuju 100 milijuna EUR po projektu; za operativne potpore za sportsku infrastrukturu: 2 milijuna EUR po infrastrukturi po godini;”;

(c)

dodaju se sljedeće točke (dd), (ee) i (ff):

„(dd)

za potpore za ulaganje u regionalne zračne luke: intenziteti potpore i iznosi potpore utvrđeni u članku 56.a;

(ee)

za potpore za ulaganje u morske luke: prihvatljivi troškovi od 130 milijuna EUR za pojedinačni projekt ulaganja (ili 150 milijuna EUR po projektu ulaganja u morsku luku uključenu u radni plan koridora središnje mreže iz članka 47. Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*6)); u odnosu na jaružanje, projekt se definira kao sve jaružanje provedeno u jednoj kalendarskoj godini;

(ff)

za potpore za ulaganje u luke unutarnjih plovnih putova: prihvatljivi troškovi od 40 milijuna EUR za pojedinačni projekt ulaganja (ili 50 milijuna EUR po projektu ulaganja u luku unutarnjih plovnih putova uključenu u radni plan koridora središnje mreže iz članka 47. Uredbe (EU) br. 1315/2013); u odnosu na jaružanje, projekt se definira kao sve jaružanje provedeno u jednoj kalendarskoj godini.

(*6)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).”."

4.

U članku 5. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

potpore u obliku prodaje ili davanja u zakup materijalne imovine ispod tržišne cijene ako je vrijednost utvrđena neovisnim vještačenjem prije te transakcije ili u odnosu na javno dostupne, redovito ažurirane i općeprihvaćene referentne vrijednosti.”.

5.

U članku 6. stavak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

regionalne operativne potpore i potpore za regionalni urbani razvoj ako su ispunjeni relevantni uvjeti utvrđeni u člancima 15. i 16.;”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom i potpore za nadoknadu troškova pomoći pružene radnicima u nepovoljnom položaju, ako su ispunjeni relevantni uvjeti utvrđeni u člancima 34. i 35.;”.

6.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Iznosi prihvatljivih troškova mogu se izračunati u skladu s pojednostavnjenim mogućnostima financiranja iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*7), ako se ta operacija barem dijelom financira iz fonda Unije koji dopušta upotrebu tih pojednostavnjenih mogućnosti financiranja te ako je ta kategorija troškova prihvatljiva prema relevantnoj odredbi o izuzeću.

(*7)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).”;"

(b)

u stavku 3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Potpore koje se isplaćuju u budućnosti, uključujući potpore koje se isplaćuju u više obroka, treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele.”;

(c)

stavak 4. briše se.

7.

U članku 8. dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7.   Odstupajući od stavaka 1. do 6., kod određivanja poštuju li se gornje granice za regionalne operativne potpore u najudaljenijim regijama, kako je navedeno u članku 15. stavku 4., u obzir se uzimaju samo regionalne operativne potpore u najudaljenijim regijama provedene u skladu s ovom Uredbom.”.

8.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Praćenje

1.   Kako bi se Komisiji omogućilo praćenje potpora koje se izuzimaju od obveze prijave na temelju ove Uredbe, države članice ili, u slučaju potpora dodijeljenih za projekte europske teritorijalne suradnje, država članica u kojoj se nalazi upravljačko tijelo, vode podrobnu evidenciju s informacijama i pratećom dokumentacijom potrebnima kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u ovoj Uredbi. Ta se evidencija čuva 10 godina od datuma dodjele jednokratne potpore ili posljednje potpore na temelju programa.

2.   U slučaju programa potpore u okviru kojih se potpora dodjeljuje automatski na temelju poreznih prijava korisnika i ako se ne provodi ex ante kontrola ispunjenosti svih uvjeta spojivosti za svakog korisnika, države članice redovito provjeravaju, barem ex post i na temelju uzorka, jesu li ispunjeni svi uvjeti spojivosti i donose potrebne zaključke. Države članice vode detaljnu evidenciju kontrola najmanje 10 godina od datuma kontrola.

3.   Od svake države članice Komisija može zatražiti sve informacije i prateću dokumentaciju koje Komisija smatra potrebnima za praćenje primjene ove Uredbe, uključujući informacije iz stavaka 1. i 2. Predmetna država članica dužna je Komisiji dostaviti tražene podatke i prateću dokumentaciju u roku od 20 radnih dana od primitka zahtjeva ili u dužem roku ako je tako utvrđeno u zahtjevu.”.

9.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Područje primjene regionalnih potpora

Ovaj odjeljak ne primjenjuje se:

(a)

na potpore kojima se u povlašten položaj stavljaju djelatnosti u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru brodogradnje ili sektoru umjetnih vlakana;

(b)

na potpore u sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi i na potpore za proizvodnju i distribuciju energije te za energetsku infrastrukturu, osim regionalne potpore za ulaganje u najudaljenijim regijama i programa operativnih potpora;

(c)

na regionalne potpore u obliku programa usmjerenih na ograničen broj posebnih sektora ekonomske djelatnosti; programi koji se odnose na turističke djelatnosti, širokopojasnu infrastrukturu ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda ne smatraju se programima usmjerenima na određene sektore ekonomskih djelatnosti;

(d)

na regionalne operativne potpore dodijeljene poduzetnicima čije su glavne djelatnosti obuhvaćene područjem K ‚Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja’ klasifikacije NACE Rev. 2 ili poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti unutar skupine, a čije su glavne djelatnosti obuhvaćene razredima 70.10. ‚Upravljačke djelatnosti’ ili 70.22 ‚Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem’ klasifikacije NACE Rev. 2.”.

10.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 6. drugom podstavku, druga rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„U slučaju stjecanja imovine poslovne jedinice u smislu članka 2. točke 49. ili točke 51., uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem.”;

(b)

u stavku 7. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potpore dodijeljene velikim poduzetnicima za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju premašivati amortizaciju imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine.”;

(c)

dodaju se sljedeći stavci 16. i 17.:

„16.   Korisnik mora potvrditi da u dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu nije proveo premještaj u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najviše dvije godine nakon što bude dovršeno početno ulaganje za koje se traži potpora.

17.   U sektoru ribarstva i akvakulture potpore se ne dodjeljuju poduzećima koja su počinile jedan ili više prekršaja iz članka 10. stavka 1. točaka (a) do (d) i članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*8) te za operacije iz članka 11. te uredbe.

(*8)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).”."

11.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Regionalne operativne potpore

1.   Programi regionalnih operativnih potpora u najudaljenijim regijama, rijetko naseljenim područjima i vrlo rijetko naseljenim područjima spojivi su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2.   U rijetko naseljenim područjima programima regionalnih operativnih potpora moraju se nadoknaditi dodatni troškovi prijevoza robe proizvedene u područjima prihvatljivima za operativne potpore te dodatni troškovi prijevoza robe koja se u tim područjima dalje prerađuje pod sljedećim uvjetima:

(a)

potpore se mogu objektivno unaprijed kvantificirati na temelju fiksnog iznosa ili omjera tone po kilometru, ili neke druge relevantne jedinice;

(b)

ti dodatni troškovi prijevoza izračunavaju se na temelju putovanja robe unutar predmetne države članice uporabom prijevoznog sredstva kojim se proizvodi najniži trošak za korisnika.

Intenzitet potpore ne premašuje 100 % dodatnih troškova prijevoza navedenih u ovom stavku.

3.   U vrlo rijetko naseljenim područjima, programi regionalnih operativnih potpora sprečavaju ili smanjuju depopulaciju pod sljedećim uvjetima:

(a)

korisnici imaju ekonomsku djelatnost u predmetnom području;

(b)

godišnji iznos potpore po korisniku u svim programima operativnih potpora ne prelazi 20 % godišnjih troškova radne snage koje korisnik snosi u predmetnom području.

4.   U najudaljenijim regijama operativnim programima potpora moraju se nadoknaditi dodatne troškove poslovanja nastale u najudaljenijim regijama kao izravna posljedica jednog ili nekoliko stalnih ograničenja iz članka 349. Ugovora, ako korisnici svoju ekonomsku djelatnost obavljaju u najudaljenijoj regiji pod uvjetom da godišnji iznos potpore po korisniku u svim programima operativnih potpora provedenima u skladu s ovom Uredbom ne prelazi ni jedan od sljedećih postotaka:

(a)

35 % bruto dodane vrijednosti koju korisnik godišnje ostvaruje u dotičnoj najudaljenijoj regiji;

(b)

40 % godišnjih troškova radne snage koje korisnik snosi u dotičnoj najudaljenijoj regiji;

(c)

30 % godišnjeg prometa korisnika stečenog u dotičnoj najudaljenijoj regiji.”.

12.

U članku 21. stavak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

Uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Mjera rizičnog financiranja kojom se prihvatljivim poduzetnicima pružaju jamstva ili zajmovi ili se pružaju kvazivlasnička ulaganja strukturirana kao dug prihvatljivih poduzetnika, mora ispunjivati sljedeće uvjete:”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

u slučaju zajmova i kvazivlasničkih ulaganja strukturiranih kao dug pri izračunavanju maksimalnog iznosa ulaganja za potrebe stavka 9. uzima se u obzir nominalni iznos zajma;”.

13.

U članku 22. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prihvatljivi su poduzetnici svako neuvršteno malo poduzeće do pet godina nakon registracije, pod uvjetom da ispunjuje sljedeće uvjete:

(a)

da nije preuzelo djelatnost drugog poduzeća;

(b)

da još nije raspodijelilo dobit;

(c)

nije osnovano spajanjem.

Za prihvatljive poduzetnike koji nisu podložni registraciji može se smatrati da petogodišnje razdoblje prihvatljivosti počinje od trenutka u kojem poduzeće započinje svoju ekonomsku djelatnost ili je dužno platiti porez za svoju ekonomsku djelatnost.

Odstupajući od točke (c) prvog podstavka, poduzeća koja su nastala spajanjem poduzetnika prihvatljivih za potporu na temelju ovog članka također se smatraju prihvatljivim poduzetnicima do pet godina od datuma registracije najstarijeg poduzeća koje je sudjelovalo u spajanju.”.

14.

U članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Potpore za projekte istraživanja i razvoja, uključujući i projekte koji su dobili oznaku kvalitete ‚pečat izvrsnosti’ u okviru programa Obzor 2020. spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.”.

15.

U članku 31. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja;”.

16.

U članku 52. umeće se sljedeći stavak 2.a:

„2.a   Kao zamjena za utvrđivanje prihvatljivih troškova iz stavka 2., najveći iznos potpore za projekt može se utvrditi na temelju konkurentnog postupka odabira iz stavka 4.”.

17.

članak 53. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

muzeje, arhive, knjižnice, umjetničke i kulturne centre ili prostore, kazališta, kina, operne dvorane, koncertne dvorane, ostale organizacije za javne izvedbe, ustanove filmske baštine i druga slična umjetnička i kulturna infrastruktura, organizacije i institucije;”;

(b)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Za potpore koje ne premašuju 2 milijuna EUR, najveći iznos potpore može se odrediti na 80 % prihvatljivih troškova, kao alternativu primjene metode iz stavaka 6. i 7.”;

(c)

u stavku 9. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za djelatnosti definirane stavkom 2. točkom (f), maksimalni iznos potpore ne premašuje ni razliku između prihvatljivih troškova i diskontiranih prihoda projekta ni 70 % prihvatljivih troškova.”.

18.

U članku 54. stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U oba slučaja,maksimalni izdaci podložni obvezama potrošnje na državnom području ne premašuju 80 % ukupnog proračuna za produkciju.

Da bi projekti bili prihvatljivi za potporu, država članica može također zahtijevati najmanji opseg produkcijske djelatnosti u predmetnom državnom području, ali ta razina ne premašuje 50 % ukupnog proračuna za produkciju.”.

19.

U članku 55. stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.   Za potpore koje ne premašuju 2 milijuna EUR, najveći iznos potpore može se odrediti na 80 % prihvatljivih troškova, kao alternativu primjene metode iz stavaka 10. i 11.”.

20.

Nakon članka 56. umeću se sljedeći odjeljci 14. i 15.:

ODJELJAK 14.

Potpore za regionalne zračne luke

Članak 56.a

Potpore za regionalne zračne luke

1.   Potpore za ulaganje u zračnu luku spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 3. do 14. ovog članka i u poglavlju I.

2.   Operativne potpore zračnoj luci spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 3., 4., 10. te stavcima 15. do 18. ovog članka i u poglavlju I.

3.   Zračna luka otvorena je svim potencijalnim korisnicima. U slučaju fizičkog ograničenja kapaciteta, dodjela se provodi na temelju prikladnih, objektivnih, transparentnih i nediskriminacijskih kriterija.

4.   Potpore se ne dodjeljuju za premještanje postojećih zračnih luka ili za stvaranje nove putničke zračne luke, uključujući pretvorbu postojećeg uzletišta u putničku zračnu luku.

5.   Predmetna ulaganja ne premašuju ono što je potrebno za srednjoročni očekivani promet na temelju razumnih predviđanja prometa.

6.   Potpore za ulaganje ne dodjeljuju se zračnoj luci smještenoj unutar 100 kilometara ili 60 minuta putovanja automobilom, autobusom, vlakom ili brzim vlakom od postojeće zračne luke s koje se obavlja redoviti zračni prijevoz u smislu članka 2. stavka 16. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.

7.   Stavci 5. i 6. ne primjenjuju se na zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom do 200 000 putnika tijekom dvije financijske godine koje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena ako se ne očekuje da zbog potpore za ulaganje prosječni godišnji putnički promet prijeđe 200 000 putnika tijekom dvije finacijske godine nakon dodjele potpore. Potpore za ulaganje dodijeljene takvim zračnim lukama moraju biti u skladu sa stavkom 11. ili sa stavcima 13. i 14.

8.   Stavak 6. ne primjenjuje se u slučaju da se potpora za ulaganje dodjeljuje zračnoj luci smještenoj unutar 100 kilometara od postojeće zračne luke na kojoj se obavlja redoviti zračni prijevoz u smislu članka 2. stavka 16. Uredbe (EZ) br. 1008/2008, pod uvjetom da put od svake od tih postojećih zračnih luka i zračne luke koja prima potporu nužno uključuje ukupno vrijeme putovanja pomorskim prijevozom od najmanje 90 minuta ili zračni prijevoz.

9.   Potpore za ulaganje ne dodjeljuju se zračnim lukama s prosječnim godišnjim prometom od više od tri milijuna putnika tijekom dvije financijske godiname koje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena. Ne očekuje se da zbog potpore za ulaganje prosječni godišnji promet zračne luke prijeđe tri milijuna putnika u dvjema financijskim godinama nakon dodjele potpore.

10.   Potpore se ne dodjeljuju zračnim lukama s prosječnim godišnjim teretnim prometom iznad 200 000 tona tijekom dvije financijske godine koje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena. Ne očekuje se da zbog potpore prosječni godišnji promet zračne luke prijeđe tri milijuna putnika u dvjema financijskim godinama nakon dodjele potpore.

11.   Iznos potpore za ulaganje ne premašuje razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex ante na temelju razumnih predviđanja ili mehanizmom povrata sredstava.

12.   Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi povezani s ulaganjima u infrastrukturu zračne luke, uključujući troškove planiranja.

13.   Iznos potpore za ulaganje ne smije premašiti:

(a)

50 % prihvatljivih troškova zračnih luka s prosječnim godišnjim putničkim prometom od jedan do tri milijuna putnika tijekom dvije financijske godinekoje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena;

(b)

75 % prihvatljivih troškova za zračne luke s prosječnim godišnjim putničkim prometom od najviše milijun putnika tijekom dvije financijske godinekoje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena.

14.   Maksimalni intenzitet potpore iz stavka 13. može se povećati za 20 postotnih bodova za zračne luke u udaljenim regijama.

15.   Operativne potpore se ne dodjeljuju zračnim lukama s prosječnim godišnjim prometom većim od 200 000 putnika tijekom dvije financijske godine koje prethode godini u kojoj je potpora dodijeljena.

16.   Iznos operativne potpore potpore ne premašuje ono što je nužno za pokriće operativnih gubitaka i opravdane dobiti tijekom odgovarajućeg razdoblja. Potpora se dodjeljuje u obliku periodičnih obroka utvrđenih ex ante, koji se tijekom razdoblja za koje se dodjeljuje potpora ne smiju povećavati ili u obliku iznosa definiranih ex post na temelju uočenih operativnih gubitaka.

17.   Operativna potpora ne smije biti isplaćena ni za jednu kalendarsku godinu tijekom koje je godišnji putnički promet zračne luke veći od 200 000 putnika.

18.   Dodjeljivanje operativnih potpora ne smije se uvjetovati sklapanjem ugovora s određenim zračnim prijevoznicima o naknadama zračne luke, marketinškim plaćanjima ili drugim financijskim aspektima poslovanja zračnih prijevoznika u toj zračnoj luci.

ODJELJAK 15.

Potpore za luke

Članak 56.b

Potpore za pomorske luke

1.   Potpore za pomorske luke spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2.   Prihvatljivim troškovima, uključujući troškove planiranja, smatraju se troškovi:

(a)

ulaganja za gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorskih luka;

(b)

ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture;

(c)

jaružanje.

3.   Troškovi koji se odnose na djelatnosti koje nemaju veze s prijevozom, uključujući pogone industrijske proizvodnje aktivne u luci, urede ili prodavaonice, kao i nadgrađa, nisu prihvatljivi troškovi.

4.   Iznos potpore ne premašuje razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja ili jaružanja. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex ante na temelju razumnih predviđanja ili mehanizmom povrata sredstava.

5.   Intenzitet potpore po ulaganju iz stavka 2. točke (a) ne smije prijeći:

(a)

100 % prihvatljivih troškova ako su prihvatljivi troškovi do 20 milijuna EUR;

(b)

80 % prihvatljivih troškova ako su prihvatljivi troškovi iznad 20 milijuna EUR i do 50 milijuna EUR;

(c)

60 % prihvatljivih troškova ako su ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznad 50 milijuna EUR i do iznosa utvrđenog u članku 4. stavku 1. točki (ee).

Intenzitet potpore ne smije prijeći 100 % prihvatljivih troškova za ulaganje određenih u stavku 2. točki (b) i stavku 2. točki (c) do iznosa utvrđenog u članku 4. stavku 1. točki (ff).

6.   Intenzitet potpora iz stavka 5., prvog podstavka, točaka (b) i (c) može se povećati za 10 postotnih bodova za ulaganje koje se nalazi u potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora i za 5 postotnih bodova za ulaganje koje se nalazi u potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora.

7.   Bilo kakva koncesija ili drugo odobravanje trećoj strani izgradnje, nadogradnje, upravljanja ili najma lučke infrastrukture s potporom dodjeljuje se na konkurentnoj, transparentnoj, nediskriminirajućoj i bezuvjetnoj osnovi.

8.   Lučka infrastruktura s potporom stavlja se na raspolaganje zainteresiranim korisnicima na jednakoj i nediskriminirajućoj osnovi po tržišnim uvjetima.

9.   Za potpore koje ne premašuju 5 milijuna EUR, najveći iznos potpore može se odrediti na 80 % prihvatljivih troškova, kao alternativu primjene metode iz stavaka 4., 5. i 6.

Članak 56.c

Potpore za luke unutarnjih plovnih putova

1.   Potpore za luke unutarnjih plovnih putova spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2.   Prihvatljivim troškovima, uključujući troškove planiranja, smatraju se troškovi,:

(a)

ulaganja za gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorskih luka;

(b)

ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture, uključujući;

(c)

jaružanje.

3.   Troškovi ulaganja koji se odnose na djelatnosti koje nemaju veze s prijevozom, uključujući pogone industrijske proizvodnje aktivne u luci, urede ili prodavaonice, kao i lučka nadgrađa, nisu prihvatljivi troškovi.

4.   Iznos potpore ne premašuje razliku između prihvatljivih troškova i operativne dobiti ulaganja ili jaružanja. Operativna dobit oduzima se od prihvatljivih troškova ex ante na temelju razumnih predviđanja ili mehanizmom povrata sredstava.

5.   Maksimalni intenzitet potpore ne smije prijeći 100 % prihvatljivih troškova do iznosa utvrđenog člankom 4. stavkom 1. točkom (ff).

6.   Bilo kakva koncesija ili drugo odobravanje trećoj strani izgradnje, nadogradnje, upravljanja ili najma lučke infrastrukture s potporom dodjeljuje se na konkurentnoj, transparentnoj, nediskriminirajućoj i bezuvjetnoj osnovi.

7.   Lučka infrastruktura s potporom stavlja se na raspolaganje zainteresiranim korisnicima na jednakoj i nediskriminirajućoj osnovi po tržišnim uvjetima.

8.   Za potpore koje ne premašuju 2 milijuna EUR najveći iznos potpore može se odrediti na 80 % prihvatljivih troškova, kao alternativu primjene metode iz stavaka 4. i 5.”.

21.

Članak 58. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ova Uredba primjenjuje se na pojedinačne potpore dodijeljene prije stupanja na snagu odgovarajućih odredaba ove Uredbe ako potpore ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovom Uredbom, osim članka 9.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a.   Sve pojedinačne potpore dodijeljene od 1. srpnja 2014. do 9. srpnja 2017. u skladu s odredbama ove Uredbe, koja se primjenjuje u vrijeme dodjele potpore spojive su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora. Sve pojedinačne potpore dodijeljene prije 1. srpnja 2014. u skladu s odredbama ove Uredbe, uz iznimku članka 9., prema potrebi, bilo prije ili nakon 10. srpnja 2017. spojive su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   U slučaju izmijena ove Uredbe, svi programi potpora koji se izuzimaju na temelju ove Uredbe kako je primjenjivo u trenutku stupanja na snagu programa, ostaju izuzeti tijekom prijelaznog razdoblja od šest mjeseci.”.

22.

U Prilogu II. dio II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

23.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

bilješka 2. zamjenjuje se sljedećom:

„(2)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).”;

(b)

u napomeni 3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Bruto ekvivalent potpore ili, za mjere obuhvaćene člancima 16., 21., 22. ili 39. ove Uredbe, iznos ulaganja.”.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 702/2014 dodaje se sljedeća rečenica:

„Iznosi prihvatljivih troškova mogu se izračunati u skladu s pojednostavnjenim mogućnostima financiranja iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*9), pod uvjetom da se ta operacija barem dijelom financira iz EPFRR-a te ako je ta kategorija troškova prihvatljiva prema relevantnoj odredbi o izuzeću.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2017.

Za Komisiju

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  SL L 248, 24.9.2015., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

(3)  SL C 99, 4.4.2014., str. 3.

(4)  Vidjeti osobito odjeljak 3.5. smjernica o državnim potporama zračnim lukama i zračnim prijevoznicima.

(5)  COM(2011)144.

(6)  COM(2013)295.

(7)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).


PRILOG

„DIO II.

koji se dostavlja računalnom aplikacijom Komisije kako je utvrđeno u članku 11.

Navedite na temelju koje se odredbe Uredbe o općem skupnom izuzeću provodi mjera potpore.

Primarni cilj – Opći ciljevi (popis)

Ciljevi (popis)

Maksimalni intenzitet potpore u % ili maksimalni godišnji iznos potpore u nacionalnoj valuti (u punim iznosima)

MSP – bonusi u %

Regionalne potpore – potpore za ulaganje (1) (čl. 14.)

Program

… %

… %

Jednokratna potpora

… %

… %

Regionalne potpore – operativne potpore (čl. 15.)

Troškovi prijevoza robe u prihvatljivim područjima (čl. 15. st. 2. t. (a))

… %

… %

Dodatni troškovi u najudaljenijim regijama (čl. 15. st. 2. t. (b))

… %

… %

Regionalne potpore za urbani razvoj (čl. 16.)

…. nacionalna valuta

… %

Potpore MSP-ovima (čl. 17. – 18. – 19. – 20.)

Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 17.)

… %

… %

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća (čl. 18.)

… %

… %

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (čl. 19.)

… %

… %

Potpore za troškove suradnje za MSP-ove koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje (čl. 20.)

… %

… %

Potpore MSP-ovima – Pristup financiranju za MSP-ove (čl. 21. – 22.)

Potpore za rizično financiranje (čl. 21.)

…nacionalna valuta

… %

Potpore za novoosnovana poduzeća (čl. 22.)

…nacionalna valuta

… %

Potpore MSP-ovima – Potpore za alternativne trgovinske platforme specijalizirane za MSP-ove (čl. 23.)

… %; u slučaju da je mjera potpore u obliku potpore novoosnovanom poduzeću: … nacionalna valuta

… %

Potpore MSP-ovima – Potpore za troškove izviđanja (čl. 24.)

… %

… %

Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije (čl. 25. – 30.)

Potpore za istraživanje i razvoj-ne projekte (čl. 25.)

Temeljno istraživanje (čl. 25. st. 2. t. (a))

… %

… %

Industrijsko istraživanje (čl. 25. st. 2. t. (b))

… %

… %

Eksperimentalni razvoj (čl. 25. st. 2. t. (c))

… %

… %

Studije izvedivosti (čl. 25. st. 2. t. (d))

… %

… %

Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu (čl. 26.)

… %

… %

Potpore za inovacijske klastere (čl. 27.)

… %

… %

Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28.)

… %

… %

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (čl. 29.)

… %

… %

Potpore za istraživanje i razvoj u sektoru ribarstva i akvakulture (čl. 30.)

… %

… %

Potpore za usavršavanje (čl. 31.)

… %

… %

Potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom (čl. 32. – 35.)

Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće (čl. 32.)

… %

… %

Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće (čl. 33.)

… %

… %

Potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom (čl. 34.)

… %

… %

Potpore za nadoknadu troškova pomoći pružene radnicima u nepovoljnom položaju (čl. 35.)

… %

… %

Potpore za zaštitu okoliša (čl. 36. – 49.)

Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku norma Unije (čl. 36.)

… %

… %

Potpore za ulaganje za ranu prilagodbu budućim normama Unije (čl. 37.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (čl. 38.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti zgrada (čl. 39.)

…nacionalna valuta

… %

Potpore za ulaganje u visokoučinkovitu kogeneraciju (čl. 40.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (čl. 41.)

… %

… %

Operativne potpore za promicanje električne energije iz obnovljivih izvora (čl. 42.)

… %

… %

Operativne potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora u malim postrojenjima (čl. 43.)

… %

… %

Potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša u skladu s Direktivom 2003/96/EZ (čl. 44.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u zbrinjavanje onečišćenih lokacija (čl. 45.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje (čl. 46.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada (čl. 47.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u energetsku infrastrukturu (čl. 48.)

… %

… %

Potpore za studije zaštite okoliša (čl. 49.)

… %

… %

Programi potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama (čl. 50.)

Maksimalni intenzitet potpore

… %

… %

Vrsta prirodne katastrofe

potres

lavina

odron tla

poplava

tornado

uragan

erupcija vulkana

šumski požar

Datum nastupanja prirodne katastrofe

dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg.

Socijalne potpore za prijevoz stanovnika udaljenih regija (čl. 51.)

… %

… %

Potpore za širokopojasnu infrastrukturu (čl. 52.)

…nacionalna valuta

… %

Potpore za kulturu i očuvanje baštine (čl. 53.)

… %

… %

Programi potpora za audiovizualna djela (čl. 54.)

 

 

… %

… %

Potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu (čl. 55.)

… %

… %

Potpore za ulaganje u lokalnu infrastrukturu (čl. 56.)

… %

… %

Potpora za regionalne zračne luke (čl. 56.a)

… %

… %

Potpora za morske luke (čl. 56.b)

… %

… %

Potpora za luke unutarnjih plovnih putova (čl. 56.c)

… %

… %


(1)  U slučaju jednokratnih regionalnih potpora koje nadopunjuju potpore dodijeljene prema programu odnosno programima potpora, molimo navesti i intenzitet potpore dodijeljen prema programu i intenzitet jednokratne potpore.”


Top