Help Print this page 

Document 32017R0699

Title and reference
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/699 оd 18. travnja 2017. o utvrđivanju zajedničke metodologije za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište svake države članice te zajedničke metodologije za izračun količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u svakoj državi članici (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/2299
  • In force
OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/699

оd 18. travnja 2017.

o utvrđivanju zajedničke metodologije za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište svake države članice te zajedničke metodologije za izračun količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u svakoj državi članici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5.

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za izračun minimalne godišnje stope prikupljanja OEEO-a u državama članicama u skladu s Direktivom 2012/19/EU, nužno je utvrditi zajedničku metodologiju kojom države članice izračunavaju stope prikupljanja na temelju mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na njihova tržišta te zajedničku metodologiju za izračun ukupne količine nastalog OEEO-a izražene masom u svakoj državi članici, koju treba primjenjivati kad ta mogućnost postane dostupna državi članici u skladu s Direktivom 2012/19/EU.

(2)

Kako bi se omogućila usklađena primjena zajedničkih metodologija za izračun mase EEO-a stavljenog na tržište i ukupnog nastalog OEEO-a, u ovoj je Uredbi prikladno definirati specifične parametre, uključujući „masu EEO-a” i „nastali OEEO”.

(3)

Radi lakše primjene zajedničkih metodologija za izračun mase EEO-a stavljenog na tržište i ukupnog nastalog OEEO-a u pojedinoj državi članici, metodologije moraju obuhvaćati alate za izračun koji su prilagođeni svakoj državi članici.

(4)

Ako podaci koje moraju dostavljati proizvođači ili njihovi ovlašteni predstavnici u skladu s člankom 16. i dijelom B Priloga X. Direktivi 2012/19/EU nisu dostupni ili nisu potpuni, države članice mogu argumentirano procijeniti količinu EEO-a stavljenog na njihova tržišta. Ako se podaci moraju procjenjivati, trebalo bi primjenjivati zajedničku metodologiju kako bi se osigurali jednaki uvjeti za izvješćivanje o podacima te njihovo praćenje i ocjenjivanje.

(5)

U zajedničkoj bi metodologiji za izračun argumentiranih procjena količine EEO-a stavljenog na tržište trebalo uzeti u obzir da bi količinu EEO-a stavljenog na tržište na državnom području određene države članice trebalo izražavati kao masu EEO-a raspoloživog na njezinu tržištu, no isključujući sav EEO koji je bio stavljen na njezino tržište, ali se više ne nalazi na njezinu državnom području. Prema tome, i s obzirom na raspoložive statističke informacije, izračun mase EEE-a stavljenog na tržište trebalo bi temeljiti na podacima o domaćoj proizvodnji EEO-a u određenoj državi članici i podacima o uvozu EEO-a u tu državu članicu iz drugih država članica ili iz trećih zemalja te o izvozu EEO-a iz te države članice u druge države članice ili u treće zemlje. Podatke bi trebalo dobivati iz Eurostatove baze podataka (Eurobase) u kojoj je ponajprije domaća proizvodnja EEO-a registrirana na temelju sustava proizvodnje Zajednice (oznakama PRODCOM). Te su oznake povezane i s oznakama u trgovinskoj statistici (oznake kombinirane nomenklature). Statističkim podacima o robnoj trgovini mjeri se količina roba kojima se trguje među državama članicama (trgovina unutar Unije) i roba kojima se trguje među državama članicama i trećim zemljama (trgovina izvan Unije).

(6)

Nacionalni se podaci o domaćoj proizvodnji EEO-a, uvozu i izvozu dostavljaju u sustavu proizvodnje Zajednice na temelju oznaka PRODCOM, a ne na temelju kategorija EEO-a utvrđenih u prilozima od I. do III. Direktivi 2012/19/EU. No ako države članice procjenjuju količinu EEO-a stavljenog na tržište, važno je da primjenjuju zajedničku metodu razvrstavanja za pretvaranje statističkih podataka o domaćoj proizvodnji, uvozu i izvozu u podatke koji odgovaraju masi EEO-a stavljenog na njihova tržišta u skladu s kategorijama EEO-a iz Direktive 2012/19/EU.

(7)

Važno je da države članice za izračun ukupnog nastalog OEEO-a u određenoj godini na svojem državnom području primjenjuju zajedničku metodologiju kojom bi se u obzir trebali uzimati podaci o količini EEO-a stavljenog na tržište svake države članice u prošlosti, podaci o vijeku trajanja različitog EEO-a ovisno o tipu, stupanj zasićenosti nacionalnog tržišta i različiti životni ciklusi EEO-a u državama članicama. Državama članicama na raspolaganje bi trebalo dati alat za izračun OEEO-a koji se temelji na toj metodologiji i u koji su unaprijed uneseni potrebni podaci kako bi ga se moglo izravno primjenjivati. Trebalo bi im omogućiti da u alatu ažuriraju podatke o EEO-u stavljenom na tržište za prethodne godine i/ili podatke o vijeku trajanja na temelju relevantnih podataka i dokaza u prilog takvim ažuriranjima.

(8)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zajednička metodologija za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište u državi članici i zajednička metodologija za izračun ukupne količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u državi članici koje države članice trebaju prema potrebi primjenjivati za izračun stope prikupljanja OEEO-a. U tu se svrhu njome također omogućuje raspoloživost alata za izračun OEEO-a, prilagođenog svakoj državi članici, koji Komisija izrađuje i daje na raspolaganje kao sastavni dio tih metodologija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„masa električne i elektroničke opreme (EEO)” znači bruto (transportna) masa bilo kojeg EEO-a iz područja primjene Direktive 2012/19/EU, uključujući sav električni i elektronički pribor, ali ne i ambalažu, baterije/akumulatore, upute, priručnike te neelektrični/neelektronički potrošni materijal i pribor;

(b)

„nastala otpadna električna i elektronička oprema (OEEO)” u državi članici znači ukupna masa OEEO-a nastalog zbog EEO-a iz područja primjene Direktive 2012/19/EU stavljenog na tržište te države članice prije bilo kakve aktivnosti poput skupljanja, pripreme za ponovnu uporabu, obrade, oporabe, uključujući recikliranje, ili izvoza.

Članak 3.

Izračun mase EEO-a stavljenog na tržište države članice

1.   Kad država članica stopu prikupljanja izračunava na temelju prosječne mase EEO-a stavljenog na tržište, ta država izračunava masu EEO-a stavljenog na njezino tržište u određenoj godini na temelju informacija koje dostave proizvođači EEO-a ili, ako je primjenjivo, njihovi ovlašteni predstavnici u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2012/19/EU i dijela B Priloga X. toj Direktivi.

2.   Ako država članica ne može izračunati masu EEO-a stavljenog na svoje tržište u skladu sa stavkom 1., umjesto toga argumentirano procjenjuje masu EEO-a stavljenog na svoje tržište u predmetnoj godini na temelju podataka o domaćoj proizvodnji te uvozu i izvozu EEO-a na svojem državnom području. U tu svrhu država članica primjenjuje metodologiju utvrđenu u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izračun ukupnog nastalog OEEO-a u državi članici

Kad država članica stopu prikupljanja izračunava na temelju količine OEEO-a nastalog na svojem državnom području, ta država članica izračunava ukupni nastali OEEO-a na svojem državnom području na temelju metodologije utvrđene u Prilogu II.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 197, 24.7.2012., str. 38.

(2)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG I.

Metodologija za izračun argumentiranih procjena mase EEO-a stavljenog na tržište države članice

1.

Argumentirane procjene mase EEO-a stavljenog na tržište države članice u referentnoj godini izračunavaju se metodom vidljive potrošnje koja se temelji na jednadžbi:

EEO stavljen na tržište (t) = domaća proizvodnja (t) + uvoz (t) – izvoz (t)

pri čemu je:

domaća proizvodnja (t)

=

masa (u tonama) dovršenog EEO-a proizvedenog u referentnoj godini t u državi članici;

uvoz (t)

=

masa (u tonama) EEO-a uvezenog u državu članicu u referentnoj godini t iz druge države članice ili treće zemlje radi distribucije, potrošnje ili upotrebe;

izvoz (t)

=

masa (u tonama) EEO-a izvezenog iz države članice u referentnoj godini t u drugu državu članicu ili treću zemlju radi distribucije, potrošnje ili upotrebe.

2.

Države članice koriste se podacima o domaćoj proizvodnji EEO-a izraženima masom dostavljenima na temelju klasifikacije sustava proizvodnje Zajednice (oznake PRODCOM).

Države članice koriste se podacima o uvozu i izvozu EEO-a izraženima u masi dostavljenima na temelju kombinirane nomenklature (oznake KN).

3.

Države članice alatom za izračun OEEO-a iz članka 1. ove Uredbe pretvaraju količine domaće proizvodnje, uvoza i izvoza EEE-a, dostavljene prema oznakama KN, u količine EEO-a stavljenog na tržište po kategorijama EEE-a utvrđenima u prilozima I. i III. Direktivi 2012/19/EU.


PRILOG II.

Metodologija za izračun ukupnog nastalog OEEO-a u državi članici

1.

Ukupni nastali OEEO u državi članici u određenoj godini izračunava se na temelju količine EEO-a stavljenog na tržište države članice u prethodnim godinama i odgovarajućeg životnog vijeka proizvoda procijenjenog na temelju stope odbacivanja po proizvodu kako je određeno u sljedećoj jednadžbi:

Formula

pri čemu je:

W(n)

=

nastali OEEO (u tonama) u evaluiranoj godini n;

POM(t)

=

EEO (u tonama) stavljen na tržište bilo koje godine t;

t 0

=

prva godina kad je EEO stavljen na tržište;

L (p) (t, n)

=

profil životnog vijeka na temelju odbacivanja za seriju EEO-a stavljenog na tržište u godini t koji odražava njegovu vjerojatnu stopu odbacivanja u evaluiranoj godini n (postotak odbačene opreme u odnosu na ukupnu prodaju u godini n) i izračunava se primjenom Weibullove distribucijske funkcije definirane vremenski promjenjivim parametrom oblika α(t) i parametrom veličine β(t) kako slijedi:

Formula

Kad se isti parametri životnog vijeka primjenjuju tijekom duljeg razdoblja, raspodjela životnog vijeka EEO-a pojednostavnjuje se u sljedeću formulu:

Formula

pri čemu je:

α (alfa)

=

„parametar oblika” distribucije vjerojatnosti

β (beta)

=

„parametar veličine” distribucije vjerojatnosti

2.

Države članice upotrebljavaju alat za izračun OEEO-a iz članka 1. ove Uredbe razvijen na temelju metodologije opisane u točki 1. za izračun ukupnog nastalog OEEO-a na svojem državnom području u određenoj godini.

3.

U alat za izračun OEEO-a unaprijed se unose podaci o količini EEO-a stavljenog na tržište za razdoblje od 1980. do 2014. za svaku državu članicu, izračunani na temelju metode vidljive potrošnje opisane u Prilogu I., i podaci o životnom vijeku proizvoda za razdoblje od 1980. do 2030. Parametri oblika i veličine distribucije vjerojatnosti iz točke 1. određeni za svaku državu članicu unose se u alat kao zadane vrijednosti.

4.

Kako bi se omogućio izračun nastalog OEEO-a u određenoj godini, države članice u alat za izračun OEEO-a unose godišnje podatke o EEO-u stavljenom na tržište od 2015. do godine prije referentne godine.

5.

Države članice mogu ažurirati podatke o EEO-u stavljenom na tržište ili podatke o životnom vijeku proizvoda koji se upotrebljavaju u alatu za izračun OEEO-a kako je utvrđeno u točki 3. Prije nego što tako ažuriraju podatke, države članice o tome moraju obavijestiti Komisiju i dostaviti relevantne dokaze u prilog tim ažuriranjima, uključujući službena istraživanja tržišta, rezultate revizije ili analizirane i potkrijepljene podatke koji su rezultat savjetovanja s relevantnim dionicima.


Top