EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0587

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/4390

OJ L 87, 31.3.2017, p. 387–410 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj

31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/387


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/587

оd 14. srpnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6., članak 7. stavak 2., članak 14. stavak 7., članak 20. stavak 3., članak 22. stavak 4. i članak 23. stavak 3.,

budući da:

(1)

Visoki stupanj transparentnosti važan je kako bi se osiguralo da se ulagatelje na odgovarajući način obavješćuje o točnoj razini stvarnih i potencijalnih transakcija dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi), certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima, bez obzira na to izvršavaju li se te transakcije na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama (MTP-ovi) i putem sistematskih internalizatora ili izvan tih platformi. Tim bi se visokim stupnjem transparentnosti trebalo osigurati i da se proces utvrđivanja cijena u pogledu određenih financijskih instrumenata kojima se trguje na različitim mjestima trgovanja ne narušava fragmentacijom likvidnosti te da se zbog toga ne sankcionira ulagatelje.

(2)

Istodobno je ključno prepoznati da mogu postojati okolnosti u kojima bi trebalo omogućiti izuzeća od obveze transparentnosti prije trgovanja ili odgode u odnosu na obveze u pogledu transparentnosti poslije trgovanja, kako bi se izbjeglo narušavanje likvidnosti kao neželjena posljedica obveza u pogledu objavljivanja naloga i transakcija te time i objava rizičnih pozicija javnosti. Stoga je prikladno precizno utvrditi okolnosti u kojima se mogu odobriti izuzeća u odnosu na transparentnost prije trgovanja i odgode u odnosu na transparentnost poslije trgovanja.

(3)

Odredbe iz ove Uredbe blisko su povezane jer se odnose na zahtjeve o transparentnosti koji su primjenjivi na mjesta trgovanja i investicijska društva u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata. Kako bi se osigurala dosljednost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi se dionicima, a posebno onima koji podliježu tim obvezama, omogućio sveobuhvatan pregled i učinkovit pristup, prikladno je uključiti ih sve u istu uredbu.

(4)

Ako nadležna tijela odobre izuzeća u odnosu na zahtjeve u pogledu transparentnosti prije trgovanja ili odgodu u odnosu na obveze u pogledu transparentnosti poslije trgovanja, trebala bi sa svim uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama i investicijskim društvima koji trguju izvan mjesta trgovanja postupati na jednak i nediskriminirajući način.

(5)

Prikladno je osigurati pojašnjenje ograničenog broja tehničkih pojmova. Te su tehničke definicije potrebne kako bi se osigurala ujednačena primjena u Uniji odredbi sadržanih u ovoj Uredbi te time pridonijelo uspostavljanju jedinstvenih pravila za financijska tržišta u Uniji. Te definicije služe samo za potrebe utvrđivanja obveza u pogledu transparentnosti za vlasničke financijske instrumente i financijske instrumente poput vlasničkih te bi ih trebalo strogo ograničiti na potrebe razumijevanja ove Uredbe.

(6)

Uredbom (EU) br. 600/2014 u područje primjene režima transparentnosti uključuju se instrumenti poput vlasničkih, kao što su potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovi čijim se udjelima trguje na burzi i certifikati, ali i dionice i drugi instrumenti poput vlasničkih kojima se trguje samo na MTP-ovima. Kako bi se uspostavio sveobuhvatan i ujednačen režim transparentnosti potrebno je prilagoditi sadržaj informacija prije trgovanja koje objavljuju mjesta trgovanja.

(7)

Mjesto trgovanja koje upravlja sustavom zahtjeva za ponude (RFQ) trebalo bi objaviti barem obvezujuće ponude za prodaju i ponudu ili provedive iskaze interesa te dubinu vezanu uz te cijene najkasnije u trenutku u kojem podnositelj zahtjeva može izvršiti transakciju u skladu s pravilima sustava. Ovime se prije svega osigurava da se članove ili sudionike koji prvi dostave svoje ponude podnositelju zahtjeva ne dovodi u nepovoljan položaj.

(8)

Trebalo bi upotrebljavati posebnu metodologiju i podatke potrebne za izradu izračuna za potrebe određivanja režima transparentnosti primjenjivog na vlasničke financijske instrumente i financijske instrumente poput vlasničkih zajedno sa zajedničkim elementima u smislu sadržaja i učestalosti zahtjeva za dostavljanje podataka koje je potrebno dostaviti mjestima trgovanja, odobrenim sustavima objavljivanja (APA-e) i pružateljima konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP-ovi) za potrebe transparentnosti i drugih izračuna utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/577 (2).

(9)

Režim transparentnosti prije trgovanja i poslije trgovanja utvrđen Uredbom (EU) br. 600/2014 trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi tržištu i ujednačeno primijeniti diljem Unije. Točnije, statičkim utvrđivanjem najvažnijih tržišta u smislu likvidnosti, veličina naloga velikog tržišnog obujma i uobičajene veličine tržišta ne bi se na odgovarajući način obuhvatilo redovne izmjene trgovinskih modela kojima se utječe na vlasničke instrumente i instrumente poput vlasničkih. Stoga je ključno utvrditi izračune koje je potrebno provesti, uključujući vremenska razdoblja koja je potrebno uzeti u obzir pri izradi izračuna i vremenska razdoblja tijekom kojih su primjenjivi rezultati tih izračuna, metode izračuna kao i nadležno tijelo odgovorno za provođenje tih izračuna u skladu s utvrđivanjem relevantnog nadležnog tijela za potrebe članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/571 (3). U tom pogledu, radi izbjegavanja učinaka kojima bi se narušilo tržište, razdobljima izrade izračuna trebalo bi se osigurati da se relevantni pragovi režima ažuriraju u odgovarajućim intervalima kako bi se njima odražavali tržišni uvjeti. Isto je tako prikladno omogućiti centraliziranu objavu rezultata izračuna kako bi ih se stavilo na raspolaganje svim sudionicima na financijskom tržištu i nadležnim tijelima u Uniji na jednom mjestu i na način koji je jednostavan za upotrebu. U tu bi svrhu nadležna tijela trebala obavijestiti ESMA-u o rezultatima svojih izračuna, a ESMA bi te izračune trebala objaviti na svojem web-mjestu.

(10)

Radi izrade izračuna za utvrđivanje zahtjeva u pogledu transparentnosti prije trgovanja i poslije trgovanja u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, trebalo bi odrediti sadržaj, učestalost zahtjeva za dostavljanje podataka te formate i vremenski okvir u kojem mjesta trgovanja, APA-e i CTP-ovi moraju odgovoriti na takve zahtjeve u skladu s člankom 22. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 600/2014. Rezultate izračuna izrađenih na temelju podataka prikupljenih u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 potrebno je objaviti kako bi se sudionike na tržištu obavijestilo o tim rezultatima i u praksi postigla transparentnost prije i poslije trgovanja. Isto je tako prikladno omogućiti centraliziranu objavu rezultata izračuna kako bi ih se stavilo na raspolaganje svim sudionicima na financijskom tržištu i nadležnim tijelima u Uniji na jednom mjestu i na način koji je jednostavan za upotrebu. U tu bi svrhu nadležna tijela trebala obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) o rezultatima svojih izračuna, a ESMA bi tada te izračune trebala objaviti na svojem web-mjestu.

(11)

Za fondove čijim se udjelima trguje na burzi, za razliku od dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima i drugih sličnih financijskih instrumenata, prosječni dnevni promet ne čini se odgovarajućim sredstvom za prilagodbu pragova za veliki tržišni obujam. Kod tih instrumenata prosječni dnevni promet ne odražava na odgovarajući način mjeru stvarne likvidnosti jer se mehanizmima kreiranja i otkupa koji su svojstveni fondovima čijim se udjelima trguje na burzi omogućuje pristup dodatnoj i neprikazanoj likvidnosti. Kako bi se smanjio rizik od zaobilaženja, važno je i da dva fonda čijim se udjelima trguje na burzi s istim temeljem imaju iste pragove za veliki tržišni obujam bez obzira na to imaju li sličan prosječni dnevni promet ili ne. Stoga bi trebalo uspostaviti jedinstven prag za veliki tržišni obujam za sve fondove čijim se udjelima trguje na burzi koji bi trebalo primjenjivati bez obzira na njihov temelj ili likvidnost.

(12)

Informacije koje se obvezno stavljaju na raspolaganje što je bliže moguće stvarnom vremenu trebalo bi staviti na raspolaganje što je prije tehnički moguće, pod pretpostavkom razumne razine učinkovitosti i izdataka za sustave predmetne osobe. Informacije bi trebalo objavljivati blizu propisanog najduljeg roka samo u iznimnim slučajevima kad u dostupnim sustavima nije moguće njihovo objavljivanje u kraćem roku.

(13)

Investicijska društva trebala bi objavljivati pojedinosti o transakcijama izvršenima izvan mjesta trgovanja putem APA-e. Stoga bi trebalo utvrditi način na koji investicijska društva izvješćuju APA-e o pojedinostima transakcija te bi se te odredbe trebale primjenjivati zajedno sa zahtjevima koji se primjenjuju na APA-e navedenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/571.

(14)

Ulagatelji moraju imati pouzdane i pravovremene informacije o razini interesa za trgovanje financijskim instrumentima. Informacijama o određenim vrstama transakcija poput prijenosa financijskih instrumenata kao kolaterala ulagateljima se ne omogućuju smislene informacije u pogledu razine stvarnog interesa za trgovanje financijskim instrumentima. Kad bi se od investicijskih društava zahtijevalo da te transakcije objave, to bi dovelo do znatnih operativnih izazova i troškova, a ne bi došlo do unaprjeđenja procesa formiranja cijena. Stoga bi obveze u odnosu na transparentnost poslije trgovanja kad je riječ o transakcijama koje se izvršavaju izvan mjesta trgovanja trebalo primjenjivati samo u slučaju kupnje ili prodaje dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fonda čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata ili sličnog financijskog instrumenta. Ključno je ne objavljivati određene transakcije poput onih u koje je uključena upotreba takvih instrumenata kao kolaterala, u svrhu pozajmljivanja ili u druge svrhe gdje se razmjena utvrđuje čimbenicima osim trenutačne tržišne vrijednosti jer se njima ne pridonosi procesu utvrđivanja cijena te bi se moglo ulagatelje dovesti u zabludu i ugroziti najpovoljnije moguće izvršenje.

(15)

U pogledu transakcija koje se ne izvršavaju u skladu s pravilima mjesta trgovanja važno je razjasniti koje investicijsko društvo transakciju objavljuje u slučajevima kad su obje strane u transakciji investicijska društva s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se osiguralo objavljivanje transakcija bez udvostručavanja. Stoga bi objava transakcije uvijek trebala biti u nadležnosti investicijskog društva koje prodaje, osim ako je jedna od ugovornih strana sistematski internalizator i društvo koje kupuje.

(16)

Ako je samo jedna od ugovornih strana sistematski internalizator za određeni financijski instrument te je istodobno i društvo koje kupuje taj instrument, ona bi trebala biti odgovorna za objavljivanje transakcije jer bi to njezini klijenti od nje i očekivali te će bolje popuniti polje za izvješćivanje u kojem se navodi njezin status sistematskog internalizatora. Kako bi se osiguralo da se transakciju objavi samo jednom, sistematski internalizator trebao bi obavijestiti drugu stranu o tome da objavljuje transakciju.

(17)

Važno je održavati postojeće standarde za objavljivanje transakcija koje se provode kao naizmjenične transakcije (back-to-back trades) radi izbjegavanja objavljivanja jedinstvene transakcije kao više njih te radi omogućivanja pravne sigurnosti u pogledu toga koje je investicijsko društvo odgovorno za objavu transakcije. Stoga bi dvije podudarajuće transakcije koje su unesene istodobno i po jednakoj cijeni uz posredovanje jedne ugovorne strane trebalo objaviti kao jedinstvenu transakciju.

(18)

Kako bi se osiguralo da novi regulatorni režim transparentnosti učinkovito funkcionira, prikladno je predvidjeti prikupljanje određenih podataka i ranu objavu najvažnijih tržišta u smislu likvidnosti, veličine naloga velikog tržišnog obujma, pragove za odgođeno objavljivanje i uobičajene veličine tržišta.

(19)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe utvrđene u Uredbi (EU) br. 600/2014 primjenjuju od istog datuma. Međutim, kako bi se osiguralo da novi regulatorni režim transparentnosti učinkovito funkcionira, određene bi odredbe ove Uredbe trebalo primjenjivati od datuma njezina stupanja na snagu.

(20)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(21)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„portfeljno trgovanje” znači transakcije s pet ili više različitih financijskih instrumenata, pri čemu tim transakcijama trguje istodobno isti klijent kao s jedinstvenom jedinicom po određenoj referentnoj cijeni;

(2)

„prepuštena transakcija” ili „primljena transakcija” znači transakcija kod koje investicijsko društvo prepusti trgovanje klijenta drugom investicijskom društvu ili primi trgovanje klijenta od drugog investicijskog društva za potrebe obrade poslije trgovanja;

(3)

„transakcija financiranja vrijednosnih papira” znači transakcija financiranja vrijednosnih papira kako je definirana u članku 3. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/577;

(4)

„sistematski internalizator” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 20. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Članak 2.

Transakcije kojima se ne pridonosi procesu utvrđivanja cijena

(članak 23. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Transakcijom dionica ne pridonosi se procesu utvrđivanja cijena ako se primjenjuje bilo koja od sljedećih okolnosti:

(a)

transakcija se izvršava uzimajući u obzir cijenu koja se izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću, uključujući transakcije koje se izvršavaju uzimajući u obzir prosječnu cijenu ponderiranu volumenom ili vremenski ponderiranu prosječnu cijenu;

(b)

transakcija je dio portfeljnog trgovanja;

(c)

transakcija ovisi o kupnji, prodaji, kreiranju ili otkupu ugovora o izvedenicama ili drugog financijskog instrumenta pri čemu je sve dijelove trgovanja potrebno izvršiti isključivo kao jedinstvenu jedinicu;

(d)

transakciju izvršava društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7), koji prenosi stvarno vlasništvo nad dionicama s jednog subjekta za zajednička ulaganja na drugi, pri čemu ni jedno investicijsko društvo nije strana u transakciji;

(e)

transakcija je prepuštena transakcija ili primljena transakcija;

(f)

svrha je transakcije prenijeti dionice kao kolateral u bilateralnim transakcijama ili u kontekstu maržnih ili kolateralnih zahtjeva središnje druge ugovorne strane ili kao dio postupka upravljanja neispunjenim obvezama središnje druge ugovorne strane;

(g)

transakcija za posljedicu ima isporuku dionica u kontekstu izvršavanja konvertibilnih obveznica, opcija, pokrivenih varanata ili drugih sličnih izvedenica;

(h)

transakcija je transakcija financiranja vrijednosnih papira;

(i)

transakcija se izvršava u skladu s pravilima ili postupcima mjesta trgovanja, središnje druge ugovorne strane ili središnjeg depozitorija vrijednosnih papira radi pokretanja postupka dokupa u pogledu nenamirenih transakcija u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

POGLAVLJE II.

TRANSPARENTNOST PRIJE TRGOVANJA

Odjeljak 1.

Transparentnost prije trgovanja za mjesta trgovanja

Članak 3.

Obveze u pogledu transparentnosti prije trgovanja

(članak 3. stavak 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju raspon ponuda za kupnju i prodaju te dubinu trgovinskog interesa po tim cijenama. Informacije je potrebno objaviti u skladu s vrstom sustava trgovanja koji vode kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga I.

2.   Zahtjevi u pogledu transparentnosti iz stavka 1. primjenjuju se i na sve „provedive iskaze interesa” kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 33. i u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 600/2014.

Članak 4.

Najrelevantnije tržište u pogledu likvidnosti

(članak 4. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Za potrebe članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 600/2014 najrelevantnijim tržištem u pogledu likvidnosti za dionicu, potvrdu o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument smatra se mjesto trgovanja s najvećim prometom u Uniji za taj financijski instrument.

2.   Za potrebe utvrđivanja najrelevantnijih tržišta u pogledu likvidnosti u skladu sa stavkom 1., nadležna tijela izračunavaju promet u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 17. stavku 4. u pogledu svakog financijskog instrumenta za koji je to tijelo nadležno i za svako mjesto trgovanja na kojem se trguje tim financijskim instrumentom.

3.   Izračun iz stavka 2. ima sljedeća obilježja:

(a)

uključuje, za svako mjesto trgovanja, transakcije izvršene u skladu s pravilima tog mjesta trgovanja isključujući referentnu cijenu i dogovorene transakcije označene kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga I. i transakcije izvršene na temelju najmanje jednog naloga za koji vrijedi izuzeće za veliki tržišni obujam te kad je veličina transakcije iznad primjenjivog praga za veliki tržišni obujam kako je utvrđeno u skladu s člankom 7.;

(b)

njime je obuhvaćena prethodna kalendarska godina ili, ako je primjenjivo, razdoblje prethodne kalendarske godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

4.   Sve dok se u skladu s postupkom navedenim u stavcima 1. do 3. ne utvrdi najrelevantnije tržište u pogledu likvidnosti za određeni financijski instrument, najrelevantnije tržište u pogledu likvidnosti je mjesto trgovanja na kojem je taj financijski instrument prvi put uvršten za trgovanje ili na kojem se njime prvi put trgovalo.

5.   Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se na dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i druge slične financijske instrumente koji su prvi put uvršteni za trgovanje ili se njima prvi put trgovalo na određenom mjestu trgovanja četiri tjedna ili kraće prije kraja prethodne kalendarske godine.

Članak 5.

Posebna obilježja dogovorenih transakcija

(članak 4. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da je dogovorena transakcija dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima ili drugim sličnim financijskim instrumentima transakcija koja se dogovara privatno, ali se o njoj izvješćuje u skladu s pravilima mjesta trgovanja i u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

(a)

dva člana ili sudionika tog mjesta trgovanja djeluju u bilo kojem od sljedećih svojstava:

i.

jedan od njih trguje za vlastiti račun, a drugi djeluje u ime klijenta;

ii.

obojica trguju za vlastiti račun;

iii.

obojica djeluju u ime klijenta;

(b)

jedan član ili sudionik tog mjesta trgovanja čini bilo što od sljedećeg:

i.

djeluje u ime kupca i prodavatelja,

ii.

trguje za vlastiti račun izvršavajući nalog klijenta.

Članak 6.

Dogovorene transakcije koje podliježu uvjetima različitima od trenutačne tržišne cijene

(članak 4. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Dogovorena transakcija dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima ili drugim sličnim financijskim instrumentima podložna je uvjetima različitima od trenutačne tržišne cijene u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

(a)

transakcija se izvršava uzimajući u obzir cijenu koja se izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću, uključujući transakcije koje se izvršavaju uzimajući u obzir prosječnu cijenu ponderiranu volumenom ili vremenski ponderiranu prosječnu cijenu;

(b)

transakcija je dio portfeljnog trgovanja;

(c)

transakcija ovisi o kupnji, prodaji, kreiranju ili otkupu ugovora o izvedenicama ili drugog financijskog instrumenta pri čemu bi sve dijelove trgovanja trebalo izvršiti isključivo kao jedinstvenu jedinicu;

(d)

transakciju izvršava društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU, koji prenosi stvarno vlasništvo nad financijskim instrumentima s jednog subjekta za zajednička ulaganja na drugi, pri čemu ni jedno investicijsko društvo nije strana u transakciji;

(e)

transakcija je prepuštena transakcija ili primljena transakcija;

(f)

svrha je transakcije prenijeti financijske instrumente kao kolateral u bilateralnim transakcijama ili u kontekstu maržnih ili kolateralnih zahtjeva središnje druge ugovorne strane ili kao dio postupka upravljanja neispunjenim obvezama središnje druge ugovorne strane;

(g)

transakcija za posljedicu ima isporuku financijskih instrumenata u kontekstu izvršavanja konvertibilnih obveznica, opcija, pokrivenih varanata ili drugih sličnih financijskih izvedenica;

(h)

transakcija je transakcija financiranja vrijednosnih papira;

(i)

transakcija se izvršava u skladu s pravilima ili postupcima mjesta trgovanja, središnje druge ugovorne strane ili središnjeg depozitorija vrijednosnih papira radi pokretanja postupka dokupa u pogledu nenamirenih transakcija u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014;

(j)

bilo koja druga transakcija jednakovrijedna jednoj od onih opisanih u točkama (a) do (i) zbog toga što ovisi o tehničkim obilježjima koja nisu povezana s trenutačnom tržišnom vrijednošću financijskog instrumenta kojim se trguje.

Članak 7.

Nalozi velikog tržišnog obujma

(članak 4. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Smatra se da nalog u pogledu dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikata ili drugog sličnog financijskog instrumenta ima veliki tržišni obujam ako je nalog jednak minimalnoj veličini naloga utvrđenih u tablicama 1. i 2. Priloga II. ili veći od te veličine.

2.   Smatra se da nalog u pogledu fonda čijim se udjelima trguje na burzi ima veliki tržišni obujam ako je nalog jednak vrijednosti od 1 000 000,00 EUR ili veći od te vrijednosti.

3.   Za potrebe utvrđivanja naloga velikog tržišnog obujma nadležna tijela u skladu sa stavkom 4. izračunavaju prosječni dnevni promet u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata kojima se trguje na mjestu trgovanja.

4.   Izračun iz stavka 3. ima sljedeća obilježja:

(a)

uključuje transakcije izvršene u Uniji u pogledu financijskog instrumenta bez obzira na to trguje li se njime na mjestu trgovanja ili izvan njega;

(b)

njime je obuhvaćeno razdoblje koje počinje 1. siječnja prethodne kalendarske godine i završava 31. prosinca prethodne kalendarske godine ili, ako je primjenjivo, onaj dio kalendarske godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

Stavci 3. i 4. ne primjenjuju se na dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate i druge slične financijske instrumente koji su prvi put uvršteni za trgovanje ili se njima prvi put trgovalo na određenom mjestu trgovanja četiri tjedna ili kraće prije kraja prethodne kalendarske godine.

5.   Osim ako se cijena ili drugi relevantni uvjeti za izvršavanje naloga ne izmijeni, izuzeće iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 nastavlja se primjenjivati u pogledu naloga velikog tržišnog obujma pri unosu u knjigu naloga, ali koji se nakon djelomičnog izvršavanja nalazi ispod praga primjenjivog za taj financijski instrument kako je utvrđeno u skladu sa stavcima 1. i 2.

6.   Prije nego što se dionicom, potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikatom ili drugim sličnim financijskim instrumentom prvi put trguje na mjestu trgovanja u Uniji, nadležno tijelo procjenjuje prosječni dnevni promet za taj financijski instrument uzimajući u obzir podatke o eventualnim prethodnim trgovanjima tim financijskim instrumentom i drugim financijskim instrumentima za koje se smatra da imaju slična obilježja te osigurava da ta procjena bude objavljena.

7.   Procijenjeni prosječni dnevni promet iz stavka 6. upotrebljava se za izračun naloga velikog tržišnog obujma tijekom razdoblja od šest tjedana nakon datuma na koji je dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikat ili drugi sličan financijski instrument uvršten za trgovanje ili se njime prvi put trgovalo na mjestu trgovanja.

8.   Nadležno tijelo izračunava i objavljuje prosječni dnevni promet na temelju prva četiri tjedna trgovanja prije završetka razdoblja od šest tjedana iz stavka 7.

9.   Prosječni dnevni promet iz stavka 8. upotrebljava se za izračun naloga velikog tržišnog obujma i sve dok se primjenjuje prosječni dnevni promet izračunan u skladu sa stavkom 3.

10.   Za potrebe ovog članka prosječni se dnevni promet izračunava dijeljenjem ukupnog prometa za određeni financijski instrument kako je navedeno u članku 17. stavku 4. brojem dana trgovanja u razmatranom razdoblju. Broj dana trgovanja u razmatranom razdoblju jest broj dana trgovanja na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti za taj financijski instrument kako je utvrđeno u skladu s člankom 4.

Članak 8.

Vrste i minimalne veličine naloga koji su zaprimljeni u sustav za upravljanje nalozima

(članak 4. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Vrsta naloga koji je zaprimljen u sustav za upravljanje nalozima mjesta trgovanja do njegova objavljivanja na tržištu za koji se može primijeniti izuzeće u pogledu transparentnosti prije trgovanja jest nalog:

(a)

koji se namjerava objaviti u knjizi naloga koju vodi mjesto trgovanja i ovisi o objektivnim uvjetima koji su unaprijed definirani protokolima sustava;

(b)

koji ne može biti u interakciji s drugim trgovinskim interesima prije objavljivanja u knjizi naloga koju vodi mjesto trgovanja;

(c)

koji nakon objavljivanja u knjizi naloga dolazi u interakciju s drugim nalozima u skladu s pravilima koja se primjenjuju na naloge te vrste u trenutku objavljivanja.

2.   Veličina naloga zaprimljenih u sustav za upravljanje nalozima mjesta trgovanja do njihova objavljivanja na tržištu na koje se može primijeniti izuzeće u pogledu obveze transparentnosti prije trgovanja u trenutku unošenja i nakon izmjena jedna je od onih navedenih u nastavku:

(a)

u slučaju naloga sa skrivenom količinom, veličina koja je veća od 10 000,00 EUR ili jednaka njoj;

(b)

za sve druge naloge, veličina veća od minimalne količine kojom se može trgovati ili jednaka toj količini, koju unaprijed utvrđuje operater sustava u skladu sa svojim pravilima i protokolima.

3.   Nalog sa skrivenom količinom iz stavka 2. točke (a) smatra se limitiranim nalogom koji se sastoji od objavljenog naloga koji se odnosi na dio određene količine i neobjavljenog naloga koji se odnosi na ostatak količine, ako je neobjavljenu količinu moguće izvršiti tek nakon njezina objavljivanja u knjizi naloga kao novog objavljenog naloga.

Odjeljak 2.

Transparentnost prije trgovanja za sistematske internalizatore i investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja

Članak 9.

Sustavi za objavu obvezujuće ponude

(članak 14. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Svi sustavi koje primjenjuje sistematski internalizator radi poštovanja obveze u pogledu objavljivanja obvezujućih ponuda ispunjuju sljedeće uvjete:

(a)

u sustav su uključene sve razumne mjere potrebne kako bi se osiguralo da objavljene informacije budu pouzdane, da ih se sustavno prati kako bi se otkrile pogreške te da se te pogreške isprave čim ih se otkrije;

(b)

sustav je u skladu s tehničkim sustavima jednakovrijednima onima utvrđenima za ovlaštene sustave objavljivanja (APA-e) u članku 15. Delegirane uredbe (EU) 2017/571 kojima se omogućuje konsolidacija podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora;

(c)

sustavom se informacije objavljuju na nediskriminirajući način;

(d)

u sustav je uključeno objavljivanje vremena kada su ponude zaključene ili izmijenjene u skladu s člankom 50. Direktive 2014/65/EU kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/574 (9).

Članak 10.

Cijene koje odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete

(članak 14. stavak 3. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Cijene koje objavljuje sistematski internalizator odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete ako su te cijene u trenutku objavljivanja blizu ponudama jednakovrijedne veličine za isti financijski instrument na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti kako je utvrđeno u skladu s člankom 4. za taj financijski instrument.

Članak 11.

Uobičajena veličina tržišta

(članak 14. stavci 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Uobičajena veličina tržišta za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i druge slične financijske instrumente za koje postoji likvidno tržište utvrđuje se na temelju prosječne vrijednosti transakcija za svaki financijski instrument izračunane u skladu sa stavcima 2. i 3. te u skladu s tablicom 3. Priloga II.

2.   Za potrebe utvrđivanja uobičajene veličine tržišta koja je primjenjiva na određeni financijski instrument kako je utvrđeno u stavku 1., nadležna tijela izračunavaju prosječnu vrijednost transakcija u pogledu svih dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata kojima se trguje na mjestu trgovanja za koje postoji likvidno tržište i za koje su oni nadležno tijelo.

3.   Izračun iz stavka 2. ima sljedeća obilježja:

(a)

njime se uzimaju u obzir transakcije izvršene u Uniji u pogledu predmetnog financijskog instrumenta bez obzira na to izvršavaju li se na mjestu trgovanja ili izvan njega;

(b)

njime je obuhvaćena prethodna kalendarska godina ili, ako je primjenjivo, razdoblje prethodne kalendarske godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja;

(c)

iz njega su isključene transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga I.

Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se na dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i druge slične financijske instrumente koji su prvi put uvršteni za trgovanje ili se njima prvi put trgovalo na određenom mjestu trgovanja četiri tjedna ili kraće prije kraja prethodne kalendarske godine.

4.   Prije nego što se dionicom, potvrdom o deponiranim vrijednosnim papirima, fondom čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatom ili drugim sličnim financijskim instrumentom prvi put trguje na mjestu trgovanja u Uniji, nadležno tijelo procjenjuje prosječni dnevni promet za taj financijski instrument uzimajući u obzir podatke o eventualnim prethodnim trgovanjima tim financijskim instrumentom i drugim financijskim instrumentima za koje se smatra da imaju slična obilježja te osigurava objavljivanje te procjene.

5.   Procijenjena prosječna vrijednost transakcija utvrđena u stavku 4. upotrebljava se kao uobičajena veličina tržišta za dionicu, potvrdu o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument tijekom razdoblja od šest tjedana od datuma na koji je ta dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument prvi put uvršten za trgovanje ili se njime prvi put trgovalo na mjestu trgovanja.

6.   Nadležno tijelo izračunava i objavljuje prosječnu vrijednost transakcija na temelju prva četiri tjedna trgovanja prije završetka razdoblja od šest tjedana iz stavka 5.

7.   Prosječna vrijednost transakcija iz stavka 6. primjenjuje se neposredno nakon njezina objavljivanja i sve dok ne bude primjenjiva nova prosječna vrijednost transakcija izračunana u skladu sa stavcima 2. i 3.

8.   Za potrebe ovog članka prosječna se vrijednost transakcija izračunava dijeljenjem ukupnog prometa za određeni financijski instrument kako je utvrđeno u članku 17. stavku 4. ukupnim brojem transakcija izvršenih za taj financijski instrument u razmatranom razdoblju.

POGLAVLJE III.

TRANSPARENTNOST POSLIJE TRGOVANJA ZA MJESTA TRGOVANJA I INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA TRGUJU IZVAN MJESTA TRGOVANJA

Članak 12.

Obveze u pogledu transparentnosti poslije trgovanja

(članak 6. stavak 1. i članak 20. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja te investicijska društva koja ne trguju u skladu s pravilima mjesta trgovanja objavljuju pojedinosti o svakoj transakciji primjenom referentnih tablica 2., 3. i 4. Priloga I.

2.   Ako je prethodno objavljeno izvješće o trgovanju poništeno, investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju te oznaku za poništenje utvrđenu u tablici 4. Priloga I.

3.   Ako je prethodno objavljeno izvješće o trgovanju izmijenjeno, tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja te investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja objavljuju sljedeće informacije:

(a)

novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju te oznaku za poništenje utvrđenu u tablici 4. Priloga I.;

(b)

novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju u kojem su ispravljene sve potrebne pojedinosti te oznaku za izmjenu utvrđenu u tablici 4. Priloga I.

4.   Ako transakcija između dvaju investicijskih društava nije zaključena u skladu s pravilima mjesta trgovanja, za vlastiti račun ili za račun klijenata, transakciju putem APA-e objavljuje samo investicijsko društvo koje prodaje predmetni financijski instrument.

5.   Odstupajući od stavka 4., ako je samo jedno od investicijskih društava koja su strane u transakciji sistematski internalizator za određeni financijski instrument i djeluje kao društvo koje kupuje, samo to društvo objavljuje transakciju putem APA-e, obavješćujući prodavatelja o poduzetim radnjama.

6.   Investicijska društva poduzimaju sve razumne mjere kako bi osigurala da se transakciju objavljuje kao jedinstvenu transakciju. U tu se svrhu dvije podudarajuće transakcije koje su sklopljene istodobno i po jednakoj cijeni uz posredovanje jedne ugovorne strane smatraju jedinstvenom transakcijom.

Članak 13.

Primjena transparentnosti poslije trgovanja na određene vrste transakcija koje se izvršavaju izvan mjesta trgovanja

(članak 20. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Obveza iz članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne primjenjuje se na sljedeće:

(a)

isključene transakcije navedene u članku 2. stavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (10), ako je primjenjivo;

(b)

transakcije koje izvršava društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU, koji prenosi stvarno vlasništvo nad financijskim instrumentima s jednog subjekta za zajednička ulaganja na drugi, pri čemu ni jedno investicijsko društvo nije strana u transakciji;

(c)

prepuštene transakcije i primljene transakcije;

(d)

prijenose financijskih instrumenata kao kolaterala u bilateralnim transakcijama ili u kontekstu maržnih ili kolateralnih zahtjeva središnje druge ugovorne strane ili kao dio postupka upravljanja neispunjenim obvezama središnje druge ugovorne strane.

Članak 14.

Objavljivanje transakcija u stvarnom vremenu

(članak 6. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Za transakcije koje se izvršavaju na određenom mjestu trgovanja, informacije poslije trgovanja objavljuju se u sljedećim okolnostima:

(a)

ako se transakcija izvršava tijekom dnevnog vremena trgovanja na mjestu trgovanja, što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, a u svakom slučaju u roku od jedne minute od relevantne transakcije;

(b)

ako se transakcija izvršava izvan dnevnog vremena trgovanja na mjestu trgovanja, prije otvaranja sljedećeg dana trgovanja tog mjesta trgovanja.

2.   Za transakcije koje se izvršavaju izvan mjesta trgovanja, informacije poslije trgovanja objavljuju se u sljedećim okolnostima:

(a)

ako se transakcija izvršava tijekom dnevnog vremena trgovanja na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti utvrđenom u skladu s člankom 4. za predmetnu dionicu, potvrdu o deponiranim vrijednosnim papirima, fond čijim se udjelima trguje na burzi, certifikat ili drugi sličan financijski instrument, ili tijekom dnevnog vremena trgovanja investicijskog društva, što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, a u svakom slučaju u roku od jedne minute od relevantne transakcije;

(b)

ako se transakcija izvršava u bilo kojem slučaju koji nije obuhvaćen točkom (a), neposredno nakon početka dnevnog vremena trgovanja investicijskog društva, a najkasnije prije otvaranja sljedećeg dana trgovanja na najrelevantnijem tržištu u pogledu likvidnosti utvrđenom u skladu s člankom 4.

3.   Informacije povezane s portfeljnim trgovanjem objavljuju se za sve pripadajuće transakcije što je moguće bliže stvarnom vremenu, uzimajući u obzir potrebu alokacije cijena pojedinačnim dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima. Sve se pripadajuće transakcije procjenjuje odvojeno kako bi se utvrdilo je li u pogledu te transakcije primjenjivo odgođeno objavljivanje u skladu s člankom 15.

Članak 15.

Odgođeno objavljivanje transakcija

(članak 7. stavak 1. i članak 20. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Ako nadležno tijelo odobri odgođeno objavljivanje pojedinosti o transakciji u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja te investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja objavljuju sve transakcije najkasnije na kraju relevantnog razdoblja utvrđenog u tablicama 4., 5. i 6. Priloga II., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a)

transakcija se izvršava između investicijskog društva koje djeluje za vlastiti račun, osim trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga, i druge ugovorne strane;

(b)

veličina transakcije jednaka je relevantnoj minimalnoj potrebnoj veličini utvrđenoj u tablicama 4., 5. ili 6. Priloga II. ili prelazi tu veličinu, kako je primjenjivo.

2.   Relevantna minimalna potrebna veličina za potrebe stavka 1. točke (b) utvrđuje se u skladu s prosječnim dnevnim prometom izračunanim kako je navedeno u članku 7.

3.   Za transakcije za koje je odgođeno objavljivanje dopušteno do kraja dana trgovanja kako je navedeno u tablicama 4., 5. i 6. Priloga II., investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja objavljuju pojedinosti o tim transakcijama:

(a)

što je bliže moguće stvarnom vremenu nakon kraja dana trgovanja, uključujući završnu dražbu, ako je primjenjivo, za transakcije koje se izvršavaju više od dva sata prije kraja dana trgovanja;

(b)

najkasnije u podne po lokalnom vremenu sljedećeg dana trgovanja za transakcije koje nisu obuhvaćene točkom (a).

Za transakcije koje se izvršavaju izvan mjesta trgovanja, smatra se da su dani trgovanja i završne dražbe oni koji se odnose na najrelevantnije tržište u pogledu likvidnosti kako je utvrđeno u skladu s člankom 4.

4.   Ako se transakcija između dvaju investicijskih društava ne izvršava u skladu pravilima mjesta trgovanja, nadležno tijelo za potrebe utvrđivanja primjenjivog režima odgode nadležno je tijelo investicijskog društva odgovornog za objavljivanje transakcije putem APA-e u skladu s člankom 12. stavcima 5. i 6.

Članak 16.

Upućivanja na dan trgovanja i dnevno vrijeme trgovanja

1.   Danom trgovanja povezanim s mjestom trgovanja smatra se bilo koji dan tijekom kojeg je mjesto trgovanja otvoreno za trgovanje.

2.   Dnevnim vremenom trgovanja na mjestu trgovanja ili u investicijskom društvu smatra se vrijeme koje mjesto trgovanja ili investicijsko društvo utvrdi unaprijed i objavi kao svoje vrijeme trgovanja.

3.   Otvaranjem dana trgovanja na određenom mjestu trgovanja smatra se početak dnevnog vremena trgovanja na tom mjestu trgovanja.

4.   Završetkom dana trgovanja na određenom mjestu trgovanja smatra se kraj dnevnog vremena trgovanja na tom mjestu trgovanja.

POGLAVLJE IV.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA IZRAČUNE POVEZANE S TRANSPARENTNOŠĆU PRIJE TRGOVANJA I POSLIJE TRGOVANJA

Članak 17.

Metodologija, datum objavljivanja i datum primjene izračuna povezanih s transparentnošću

(članak 22. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Najkasnije 14 mjeseci nakon dana početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i do 1. ožujka svake godine nakon toga, nadležna tijela prikupljaju podatke, izvršavaju izračune i osiguravaju objavljivanje informacija navedenih u nastavku za sve financijske instrumente za koje su oni nadležno tijelo:

(a)

mjesto trgovanja koje je najrelevantnije tržište u pogledu likvidnosti kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2.;

(b)

prosječni dnevni promet za potrebe utvrđivanja veličine naloga velikog tržišnog obujma kako je utvrđeno u članku 7. stavku 3.;

(c)

prosječnu vrijednost transakcija za potrebe utvrđivanja uobičajene veličine tržišta kako je utvrđeno u članku 11. stavku 2.

2.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, upotrebljavaju informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. za potrebe članka 4. stavka 1. točaka (a) i (c) te članka 14. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014, tijekom razdoblja od 12 mjeseci s početkom od 1. travnja godine u kojoj se objavljuju informacije.

Ako se informacije iz prvog podstavka zamjenjuje novim informacijama u skladu sa stavkom 3. tijekom razdoblja od 12 mjeseci iz tog stavka, nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, upotrebljavaju te nove informacije za potrebe članka 4. stavka 1. točaka (a) i (c) te članka 14. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014.

3.   Nadležna tijela osiguravaju da se informacije koje je potrebno objaviti u skladu sa stavkom 1. redovito ažuriraju za potrebe Uredbe (EU) br. 600/2014 te da sve izmjene određene dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fonda čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata ili drugog sličnog financijskog instrumenta kojima se u znatnoj mjeri utječe na prethodne izračune i objavljene informacije budu uključene u ta ažuriranja.

4.   Za potrebe izračuna iz stavka 1., promet povezan s financijskim instrumentom izračunava se zbrajanjem rezultata dobivenih množenjem, za svaku transakciju koja je izvršena tijekom definiranog razdoblja, broja jedinica tog instrumenta razmijenjenih između kupaca i prodavatelja s cijenom jedinice koja se primjenjuje u takvoj transakciji.

5.   Nakon završetka dana trgovanja, ali prije kraja dana, mjesta trgovanja dostavljaju nadležnim tijelima pojedinosti utvrđene u tablicama 1. i 2. Priloga III. kad god se financijski instrument uvrštava za trgovanje ili se njime prvi put trguje na tom mjestu trgovanja ili kad god dođe do izmjena prethodno dostavljenih pojedinosti.

Članak 18.

Upućivanje na nadležna tijela

(članak 22. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Nadležno tijelo za određeni financijski instrument koje je odgovorno za izvršavanje izračuna i osiguravanje objavljivanja informacija iz članaka 4., 7., 11. i 17. nadležno je tijelo najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti iz članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i navedeno u članku 16. Delegirane uredbe (EU) 2017/571.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

1.   Odstupajući od članka 17. stavka 1., nadležna tijela prikupljaju podatke, izvršavaju izračune i osiguravaju objavljivanje neposredno nakon njihove izrade u skladu sa sljedećim vremenskim okvirom:

(a)

ako se financijskim instrumentima trguje prvi put na mjestu trgovanja u Uniji najmanje deset tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela objavljuju rezultate izračuna najkasnije četiri tjedna prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

ako se financijskim instrumentima trguje prvi put na mjestu trgovanja u Uniji unutar razdoblja koje započinje deset tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i završava na dan koji prethodi datumu početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela objavljuju rezultate izračuna najkasnije na datum početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014.

2.   Izračuni iz stavka 1. izrađuju se kako slijedi:

(a)

ako se financijskim instrumentima trguje prvi put na mjestu trgovanja u Uniji najmanje šesnaest tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, izračuni se temelje na podacima dostupnima za referentno razdoblje od četrdeset tjedana koje započinje pedeset i dva tjedna prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

ako se financijskim instrumentima trguje prvi put na mjestu trgovanja u Uniji unutar razdoblja koje započinje šesnaest tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i završava deset tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, izračuni se temelje na podacima dostupnima za prva četiri tjedna razdoblja trgovanja tim financijskim instrumentom;

(c)

ako je datum na koji se financijskim instrumentima trguje prvi put na mjestu trgovanja u Uniji datum unutar razdoblja koje započinje deset tjedana prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i završava na dan prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, izračuni se temelje na podacima o prethodnim trgovanjima tim financijskim instrumentima ili drugim financijskim instrumentima za koje se smatra da imaju obilježja slična tim financijskim instrumentima.

3.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, upotrebljavaju informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. za potrebe članka 4. stavka 1. točaka (a) i (c) te članka 14. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014, tijekom razdoblja od petnaest mjeseci koje započinje na datum početka primjene te Uredbe.

4.   Tijekom razdoblja navedenog u stavku 3. nadležna tijela u pogledu financijskih instrumenata iz stavka 2. točaka (b) i (c) osiguravaju sljedeće:

(a)

da su informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. i dalje odgovarajuće za potrebe članka 4. stavka 1. točki (a) i (c) te članka 14. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

da se informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. ažuriraju na temelju duljeg razdoblja trgovanja i cjelovitijih podataka o prethodnom trgovanju, ako je primjenjivo.

Članak 20.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Međutim, članak 19. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 оd 13. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o mehanizmu najvećeg volumena i pružanju informacija za potrebe transparentnosti i drugih izračuna (vidjeti stranicu 174. ovoga Službenog lista).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (vidjeti stranicu 126. ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302 17.11.2009. str. 32.).

(7)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 od 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (vidjeti stranicu 148. ovoga Službenog lista).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (vidjeti stranicu 449. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Informacije koje se objavljuju

Tablica 1.

Opis vrste sustava trgovanja i povezanih informacija koje se objavljuju u skladu s člankom 3.

Vrsta sustava trgovanja

Opis sustava trgovanja

Informacije koje se objavljuju

Sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i neprekinutoj dražbi

Sustav u okviru kojeg se s pomoću knjige naloga i algoritma trgovanja koji djeluje bez ljudske intervencije nalozi za prodaju uparuju s nalozima za kupnju na temelju najbolje raspoložive cijene na kontinuiranoj osnovi.

Ukupan broj naloga i dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi), certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata koji su predstavljeni na svakoj cjenovnoj razini za najmanje pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju.

Sustav trgovanja koji se temelji na ponudama

Sustav u kojem se transakcije zaključuju na temelju obvezujućih ponuda koje su neprekidno na raspolaganju sudionicima, što od održavatelja tržišta zahtijeva da ponude održava na razinama koje odražavaju ravnotežu između potreba članova i sudionika za trgovanjem na komercijalnoj razini i rizika kojima se održavatelj tržišta izlaže.

Cjenovno najpovoljnija ponuda za kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, ETF-ove, certifikate i druge slične financijske instrumente kojima se trguje putem sustava trgovanja, zajedno s volumenima povezanima s tim cijenama.

Objavljene ponude predstavljaju obvezujuće ponude za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata te se u njima navode cijena i volumen financijskih instrumenata koje su registrirani održavatelji tržišta spremni kupiti ili prodati. U iznimnim tržišnim uvjetima, moguće je dopustiti indikativne ili jednostrane cijene tijekom ograničenog razdoblja.

Sustav trgovanja koji se temelji na periodičnim dražbama

Sustav koji uparuje naloge na temelju periodičnih dražbi i algoritma trgovanja, koji djeluje bez ljudske intervencije.

Cijena po kojoj bi sustav trgovanja koji se temelji na dražbama najbolje zadovoljio uvjete svojeg algoritma trgovanja u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, ETF-ova, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata i volumen koji bi sudionici u tom sustavu eventualno mogli izvršiti po toj cijeni.

Sustav trgovanja koji se temelji na zahtjevima za ponude

Sustav trgovanja u kojem se ponuda ili ponude dostavljaju na temelju zahtjeva za ponude koji je podnio jedan ili više članova ili sudionika. Ponudu može izvršiti isključivo član ili sudionik koji je podnio zahtjev. Član ili sudionik koji je podnio zahtjev može zaključiti transakciju prihvaćanjem ponude ili ponuda koje su mu dostavljene na zahtjev.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja podrazumijevali transakciju na temelju pravila sustava. Sve ponude dostavljene na temelju zahtjeva za ponude mogu se objaviti istodobno, ali najkasnije kada postanu izvršive.

Svi ostali sustavi trgovanja

Svi ostali sustavi trgovanja, među ostalim hibridni sustav koji pripada najmanje dvjema vrstama sustava trgovanja navedenih u ovoj tablici.

Primjerene informacije o razini naloga ili ponuda i trgovinskog interesa u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata kojima se trguje putem sustava trgovanja; prije svega, pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju i/ili istovremenih ponuda svakog održavatelja tržišta za navedenu dionicu, ako obilježja mehanizma utvrđivanja cijene to omogućuju.


Tablica 2.

Tablica s oznakama za tablicu 3.

Simbol

Vrsta podatka

Definicija

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerička znaka

Troslovna oznaka države, kako je definirano u valutnim oznakama u skladu s normom ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601

Datum i vrijeme u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DDTss:mm:ss.ddddddZ.

„GGGG” je godina;

„MM” je mjesec;

„DD” je dan;

„T” – znači da se upotrebljava slovo „T”

„ss” je sat;

„mm” je minuta;

„ss.dddddd” je sekunda i dio sekunde;

Z je UTC vrijeme.

Datumi i vremena navode se u UTC formatu.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je „.” (točka);

negativni znakovi imaju predznak „–” (minus);

Vrijednosti se, prema potrebi, zaokružuju, a ne skraćuju.

{ISIN}

12 alfanumeričkih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383


Tablica 3.

Popis podataka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Naziv rubrike

Opis i podaci koji se objavljuju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format koji se upotrebljava kako je definirano u tablici 2.

Datum i vrijeme trgovanja

Datum i vrijeme kada je transakcija izvršena.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja, datum i vrijeme kada su strane dogovorile sadržaj sljedećih rubrika: količina, cijena, valute u rubrikama 31, 34 i 44 kako je navedeno u tablici 2. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska oznaka instrumenta, razred instrumenta i oznaka odnosnog instrumenta, ako je primjenjivo. Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog vremena mora biti barem najbliža sekunda.

Ako je transakcija izvršena na temelju naloga koji je društvo za izvršenje za račun klijenta prenijelo trećoj strani, pri čemu uvjeti prijenosa navedeni u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 nisu ispunjeni, navode se datum i vrijeme same transakcije, a ne vrijeme prijenosa naloga.

Uređeno tržište (RM), multilateralna trgovinska platforma (MTP), organizirana trgovinska platforma (OTP).

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju financijskog instrumenta

RM, MTP

APA

CTP

{ISIN}

Cijena

Cijena izvršenja transakcije koja, ako je primjenjivo, ne uključuje proviziju i obračunate kamate.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost bi trebala biti „PNDG”.

Ako cijena nije primjenjiva, rubrika se ne popunjava.

Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrici „Količina”.

RM, MTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu

„PNDG” ako cijena nije dostupna

Valuta cijene

Valuta u kojoj je cijena izražena (primjenjivo ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti).

RM, MTP

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta.

Nominalna ili monetarna vrijednost financijskog instrumenta.

Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrici „Cijena”.

RM, MTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

Mjesto izvršenja

Identifikacija mjesta izvršenja na kojem je izvršena transakcija.

Oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 upotrebljava se za transakcije izvršene na mjestu trgovanja. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC.

Oznaka MIC „XOFF” upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom ne izvršava na mjestu trgovanja, putem sistematskog internalizatora ili organizirane trgovinske platforme izvan Unije.

Oznaka SINT upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom izvršava putem sistematskog internalizatora.

RM, MTP

APA

CTP

mjesta trgovanja: {MIC}

Sistematski internalizatori: „SINT”

Datum i vrijeme objave

Datum i vrijeme kada je mjesto trgovanja ili APA objavilo transakciju.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog datuma i vremena mora biti barem najbliža sekunda.

RM, MTP

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Mjesto objave

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju mjesta trgovanja ili APA-e koji objavljuju transakciju.

CTP

mjesto trgovanja: {MIC}

APA: oznaka MIC segmenta prema ISO 10383 (4 znaka) ako je dostupno. U protivnome oznaka od 4 znaka kako je objavljena na popisu pružatelja usluga dostave podataka na web-mjestu ESMA-e.

Identifikacijska oznaka transakcije

Alfanumerička oznaka koju dodjeljuju mjesta trgovanja (u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1) i APA-e te koja se koristi u svim naknadnim upućivanjima na tu određenu transakciju.

Identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 i po danu trgovanja. Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku operativni MIC i po danu trgovanja.

Ako APA ne upotrebljava oznake MIC, identifikacijska oznaka trebala bi biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku od 4 znaka kojom se identificira APA i po danu trgovanja.

Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi.

RM, MTP

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tablica 4.

Popis oznaka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Oznaka

Naziv

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Opis

„BENC”

Oznaka transakcije koja se temelji na referentnoj vrijednosti

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije izvršene uzimajući u obzir cijenu koja se izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću, poput prosječne cijene ponderirane volumenom ili vremenski ponderirane prosječne cijene.

„ACTX”

Oznaka aplikativne transakcije (Agency cross transaction)

APA

CTP

Transakcije kod kojih investicijsko društvo poveže naloge klijenata pri čemu se kupnja i prodaja provode kao jedna transakcija i s istim volumenom i cijenom.

„NPFT”

Oznaka transakcije kojom se ne pridonosi utvrđivanju cijena

RM, MTP

CTP

Transakcije kod kojih se razmjena financijskih instrumenata utvrđuje čimbenicima osim trenutačne tržišne vrijednosti financijskog instrumenta kako su navedene u članku 13.

„TNCP”

Oznaka transakcije kojom se ne pridonosi utvrđivanju cijena za potrebe članka 23. Uredbe (EU) br. 600/2014

RM, MTP

APA

CTP

Transakcija kojom se ne pridonosi procesu utvrđivanja cijena za potrebe članka 23. Uredbe (EU) br. 600/2014 te kako je utvrđeno u članku 2.

„SDIV”

Oznaka posebne transakcije s dividendom

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije koje su:

 

izvršene tijekom razdoblja bez dividende (ex-dividend period) kada se dividenda ili drugi oblik raspodjele obračuna kupcu, a ne prodavaču; ili

 

izvršene tijekom razdoblja s dividendom (cum-dividend period) kada se dividenda ili drugi oblik raspodjele obračuna prodavaču, a ne kupcu.

„LRGS”

Oznaka transakcijevelikog tržišnog obujma poslije trgovanja

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije velikog tržišnog obujma u usporedbi s uobičajenom veličinom tržišta za koje je dopušteno odgođeno objavljivanje na temelju članka 15.

„RFPT”

Oznaka transakcije prema referentnoj cijeni

RM, MTP

CTP

Transakcije koje se izvršavaju u okviru sustava koji djeluju u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 600/2014.

„NLIQ”

Oznaka dogovorene transakcije s likvidnim financijskim instrumentima

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 600/2014.

„OILQ”

Oznaka dogovorene transakcije s nelikvidnim financijskim instrumentima

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 600/2014.

„PRIC”

Oznaka dogovorene transakcije koja podliježe uvjetima različitima od trenutačne tržišne cijene

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 600/2014 te kako je utvrđeno u članku 6.

„ALGO”

Oznaka algoritamske transakcije

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene na temelju algoritamskog trgovanja investicijskog društva kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 39. Direktive 2014/65/EU.

„SIZE”

Oznaka transakcije koja prelazi uobičajenu veličinu tržišta

APA

CTP

Transakcije izvršene putem sistematskog internalizatora pri čemu je veličina ulaznog naloga bila iznad uobičajene veličine tržišta kako je utvrđena u skladu s člankom 11.

„ILQD”

Oznaka transakcije s nelikvidnim instrumentom

APA

CTP

Transakcije s nelikvidnim instrumentima kako je utvrđeno u skladu s člancima 1. do 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (2) izvršene putem sistematskog internalizatora.

„RPRI”

Oznaka transakcija koje su dobile bolju cijenu

APA

CTP

Transakcije izvršene putem sistematskog internalizatora prema boljoj cijeni u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014.

„CANC”

Oznaka za poništenje

RM, MTP

APA

CTP

Kada se poništi prethodno objavljena transakcija.

„AMND”

Oznaka za izmjenu

RM, MTP

APA

CTP

Kada se izmijeni prethodno objavljena transakcija.

„DUPL”

Oznaka dupliciranih izvješća o trgovanju

APA

Kada se izvješće o transakciji dostavi većem broju APA-i u skladu s člankom 17. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/571.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 od 24. lipnja 2016. o dopuni uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (vidjeti stranicu 193. ovoga Službenog lista).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija, transparentnosti, kompresije portfelja te nadzornih mjera za intervenciju u području proizvoda i pozicija (vidjeti stranicu 90. ovoga Službenog lista).


PRILOG II.

Nalozi velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta, uobičajena veličina tržišta i odgođeno objavljivanje i rokovi odgode

Tablica 1.

Nalozi velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

Prosječan dnevni promet (ADT) u EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Minimalna veličina naloga koji se mogu smatrati nalozima velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iskazana u EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tablica 2.

Nalozi velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta za certifikate i druge slične financijske instrumente

Prosječan dnevni promet (ADT) u EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimalna veličina naloga koji se mogu smatrati nalozima velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iskazana u EUR

15 000

30 000


Tablica 3.

Uobičajena veličina tržišta

Prosječna vrijednost transakcija (AVT) u EUR

AVT< 20 000

20 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 60 000

60 000 ≤ AVT < 80 000

80 000 ≤ AVT < 100 000

100 000 ≤ AVT < 120 000

120 000 ≤ AVT < 140 000

itd.

Uobičajena veličina tržišta

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

itd.


Tablica 4.

Pragovi za odgođeno objavljivanje i rokovi odgode za dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

Prosječan dnevni promet (ADT) u EUR

Minimalna potrebna veličina transakcije za dopuštenu odgodu u EUR

Rokovi za objavu nakon transakcije

> 100 m

10 000 000

60 minuta

20 000 000

120 minuta

35 000 000

Kraj dana trgovanja

50 m – 100 m

7 000 000

60 minuta

15 000 000

120 minuta

25 000 000

Kraj dana trgovanja

25 m – 50 m

5 000 000

60 minuta

10 000 000

120 minuta

12 000 000

Kraj dana trgovanja

5 m – 25 m

2 500 000

60 minuta

4 000 000

120 minuta

5 000 000

Kraj dana trgovanja

1 m – 5 m

450 000

60 minuta

750 000

120 minuta

1 000 000

Kraj dana trgovanja

500 000 – 1 m

75 000

60 minuta

150 000

120 minuta

225 000

Kraj dana trgovanja

100 000 – 500 000

30 000

60 minuta

80 000

120 minuta

120 000

Kraj dana trgovanja

50 000 – 100 000

15 000

60 minuta

30 000

120 minuta

50 000

Kraj dana trgovanja

< 50 000

7 500

60 minuta

15 000

120 minuta

25 000

Kraj sljedećeg dana trgovanja


Tablica 5.

Pragovi za odgođeno objavljivanje i rokovi odgode za ETF-ove

Minimalna potrebna veličina transakcije za dopuštenu odgodu u EUR

Rokovi za objavu nakon transakcije

10 000 000

60 minuta

50 000 000

Kraj dana trgovanja


Tablica 6.

Pragovi za odgođeno objavljivanje i rokovi odgode za certifikate i druge slične financijske instrumente

Prosječan dnevni promet (ADT) u EUR

Minimalna potrebna veličina transakcije za dopuštenu odgodu u EUR

Rokovi za objavu nakon transakcije

ADT < 50 000

15 000

120 minuta

30 000

Kraj dana trgovanja

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minuta

60 000

Kraj dana trgovanja


PRILOG III.

Referentni podaci koji se dostavljaju za potrebe izračuna povezanih s transparentnošću

Tablica 1.

Tablica sa simbolima

Simbol

Vrsta podatka

Definicija

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{ISIN}

12 alfanumeričkih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383


Tablica 2.

Pojedinosti o referentnim podacima koji se dostavljaju za potrebe izračuna povezanih s transparentnošću

#

Rubrika

Pojedinosti o kojima se izvješćuje

Format i standardi izvješćivanja

1.

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju financijskog instrumenta

{ISIN}

2.

Puni naziv instrumenta

Puni naziv financijskog instrumenta

{ALPHANUM-350}

3.

Mjesto trgovanja

MIC segmenta za mjesto trgovanja ili sistematski internalizator ako je dostupan, u protivnom operativni MIC.

{MIC}

4.

Identifikator MiFIR

Identifikacija vlasničkih financijskih instrumenata

 

Dionice kako su navedene u članku 4. stavku 44. točki (a) Direktive 2014/65/EU;

 

Potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima kako su definirane u članku 4. stavku 45. Direktive 2014/65/EU;

 

Fond čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) kako je definiran u članku 4. stavku 46. Direktive 2014/65/EU;

 

Certifikati kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 27. Uredbe (EU) br. 600/2014;

 

Drugi financijski instrument sličan vlasničkom instrumentu prenosiv je vrijednosni papir koji je vlasnički instrument sličan dionici, fondu čijim se udjelima trguje na burzi, potvrdi o deponiranim vrijednosnim papirima ili certifikatu, ali nije dionica, fond čijim se udjelima trguje na burzi, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima ili certifikat.

Vlasnički financijski instrumenti:

 

SHRS = dionice

 

ETFS = fondovi čijim se udjelima trguje na burzi

 

DPRS = potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

 

CRFT = certifikati

 

OTHR = drugi financijski instrumenti poput vlasničkih


Top