Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/568 оd 24. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvrštenje financijskih instrumenata za trgovanje na uređenim tržištima (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/117


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/568

оd 24. svibnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvrštenje financijskih instrumenata za trgovanje na uređenim tržištima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno članak 51. stavak 6. treći podstavak,

budući da:

(1)

Prenosivi vrijednosni papiri trebali bi se smatrati slobodno prenosivima samo ako prije uvrštenja za trgovanje ne postoje ograničenja koja sprečavaju prijenos tih vrijednosnih papira na način koji bi narušio stvaranje korektnog, urednog i učinkovitog tržišta.

(2)

Radi uvrštenja za trgovanje prenosivog vrijednosnog papira na uređeno tržište kako je definirano Direktivom 2014/65/EU, u slučaju vrijednosnog papira u smislu Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), trebalo bi biti dostupno dovoljno javno dostupnih informacija kako bi se omogućilo vrednovanje tog financijskog instrumenta te korektno, uredno i učinkovito trgovanje njime. Osim toga, u slučaju dionica, dostatan bi broj trebao biti dostupan za javnu distribuciju, a u slučaju sekuritiziranih izvedenica trebali bi postojati primjereni mehanizmi za namiru i isporuku.

(3)

Prenosivi vrijednosni papiri koji ispunjavaju zahtjeve za uvrštenje na službeni popis u skladu s Direktivom 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) trebali bi se smatrati slobodno prenosivima i pogodnima za korektno, uredno i učinkovito trgovanje.

(4)

Uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu udjela koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili alternativni investicijski fondovi ne bi trebalo omogućiti izbjegavanje mjerodavnih odredaba Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) ili Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5). Stoga je potrebno da operater uređenog tržišta provjeri potječu li udjeli koje uvrsti za trgovanje iz zajedničkog investicijskog programa koji je usklađen s mjerodavnim sektorskim propisima. U slučaju fondova čijim se udjelima trguje na burzi potrebno je da operater uređenog tržišta osigura da u svakom trenutku za ulagatelje postoje primjereni mehanizmi za otkup.

(5)

Pri uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu izvedenim instrumentima iz Priloga I. odjeljka C točaka 4. do 10. Direktive 2014/65/EU trebalo bi u obzir uzeti je li dostupno dovoljno informacija za vrednovanje izvedenice i odnosne vrijednosti, a u slučaju fizički namirenih ugovora postoje li primjereni postupci za namiru i isporuku.

(6)

Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) uvedeni su određeni uvjeti za emisijske jedinice kako bi se osigurali njihova slobodna prenosivost te korektno, uredno i učinkovito trgovanje. Sve emisijske jedinice iz Priloga I. odjeljka C točke 11. Direktive 2014/65/EU kojima je priznata usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ trebale bi stoga biti prihvatljive za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, a ovom Uredbom ne bi trebalo uvoditi daljnje zahtjeve.

(7)

Mehanizmima uređenih tržišta koji se odnose na provjeru usklađenosti izdavatelja s obvezama prema pravu Unije i koji se odnose na olakšavanje pristupa informacijama koje se objavljuju prema pravu Unije trebale bi se obuhvatiti obveze utvrđene Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7), Direktivom 2003/71/EZ i Direktivom 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) jer ti zakonodavni akti sadržavaju temeljne i najvažnije obveze za izdavatelje nakon prvotnog uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu.

(8)

Uređena tržišta trebala bi uspostaviti postupke za provjeru usklađenosti izdavatelja prenosivih vrijednosnih papira s obvezama prema pravu Unije, koje bi trebale biti dostupne izdavateljima i javnosti. Politikom bi se trebalo osigurati da provjere usklađenosti budu učinkovite i da uređeno tržište upozori izdavatelje na njihove obveze.

(9)

Uređena tržišta trebala bi olakšati pristup informacijama koje su objavljene u skladu s uvjetima prema pravu Unije i dostupne članovima i sudionicima zahvaljujući mehanizmima za jednostavan, pošten i nediskriminirajući pristup svih članova i sudionika. U tom smislu mjerodavno pravo Unije uključuje Direktivu 2003/71/EZ, Direktivu 2004/109/EZ, Uredbu (EU) br. 596/2014 i Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Pristupni mehanizmi trebali bi osiguravati da svi članovi i sudionici imaju ravnopravan pristup relevantnim informacijama koje mogu utjecati na vrednovanje financijskog instrumenta.

(10)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe utvrđene u ovoj Uredbi i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(11)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(12)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (10),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prenosivi vrijednosni papiri – slobodna prenosivost

1.   Prenosivi vrijednosni papiri smatraju se slobodno prenosivima ako se njima može trgovati između strana u transakciji te ih se nakon toga može prenositi bez ograničenja i ako su svi vrijednosni papiri iste vrste kojoj pripada i predmetni vrijednosni papir zamjenjivi.

2.   Prenosivi vrijednosni papiri koji podliježu ograničenju prijenosa ne smatraju se slobodno prenosivima u skladu sa stavkom 1., osim ako je malo vjerojatno da će to ograničenje izazvati poremećaje na tržištu. Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu u potpunosti uplaćeni mogu se smatrati slobodno prenosivima ako su poduzete mjere kojima se osigurava prenosivost takvih vrijednosnih papira bez ograničenja te ako su javno dostupne informacije u vezi s činjenicom da predmetni vrijednosni papiri nisu u potpunosti uplaćeni, kao i značaj koji te činjenice imaju za dioničare.

Članak 2.

Prenosivi vrijednosni papiri – korektno, uredno i učinkovito trgovanje

1.   Procjenjujući može li se prenosivim vrijednosnim papirom trgovati korektno, uredno i učinkovito, uređeno tržište uzima u obzir informacija koje moraju biti pripremljene u skladu s Direktivom 2003/71/EZ ili informacije koje su javno dostupne na neki drugi način, primjerice:

(a)

povijesne financijske informacije;

(b)

informacije o izdavatelju;

(c)

informacije koje omogućuju pregled poslovne aktivnosti.

2.   Procjenjujući može li se dionicom trgovati korektno, uredno i učinkovito, uređeno tržište uzima u obzir, osim stavka 1., i distribuciju tih dionica javnosti.

3.   Procjenjujući je li određenim prenosivim vrijednosnim papirom iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (c) Direktive 2014/65/EU moguće trgovati korektno, uredno i učinkovito, uređeno tržište uzima u obzir, ovisno o vrsti vrijednosnog papira koji se uvrštava, jesu li ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a)

uvjeti vrijednosnog papira su jasni i nedvosmisleni i dopuštaju korelaciju između cijene vrijednosnog papira i cijene ili druge mjere vrijednosti odnosne imovine;

(b)

cijena ili druga mjera vrijednosti odnosne imovine pouzdana je i javno dostupna;

(c)

dovoljne informacije one vrste koja je potrebna za vrednovanje vrijednosnih papira su javno dostupne;

(d)

mjere za utvrđivanje cijene namire vrijednosnog papira osiguravaju da ta cijena ispravno odražava cijenu ili druge mjere vrijednosti odnosne imovine;

(e)

kada namira vrijednosnog papira zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke odnosnog vrijednosnog papira ili imovine umjesto namire u novcu, postoje primjereni postupci za namiru i isporuku te odnosne imovine, kao i primjerene mjere za dobivanje relevantnih informacija o tome.

Članak 3.

Prenosivi vrijednosni papiri – službena kotacija

Smatra se da je slobodno prenosiv i da je moguće njime trgovati korektno, uredno i učinkovito onaj prenosivi vrijednosni papir koji je uvršten u službenu kotaciju u skladu s Direktivom 2001/34/EZ i čija kotacija nije privremeno obustavljena.

Članak 4.

Udjeli i dionice subjekata za zajednička ulaganja

1.   Kad uvrštava udjele ili dionice subjekta za zajednička ulaganja, uređeno tržište osigurava da ti udjeli ili dionice imaju dopuštenje za stavljanje na uređeno tržište u državi članici.

2.   Procjenjujući je li moguće korektno, uredno i učinkovito trgovati udjelima ili dionicama subjekta za zajednička ulaganja otvorenog tipa, uređeno tržište uzima u obzir sljedeće:

(a)

raspodjelu tih udjela ili dionica u javnosti;

(b)

postoje li primjereni dogovoreni uvjeti trgovanja ili predviđa li društvo za upravljanje postojanje primjerenih alternativnih dogovorenih uvjeta koji omogućuju ulagateljima otkup udjela ili dionica;

(c)

postoje li, u slučaju fondova čijim se udjelima trguje na burzi, uz dogovorene uvjete trgovanja i alternativni dogovoreni uvjeti koji omogućuju ulagateljima otkup udjela ili dionica, barem u slučajevima kad vrijednost udjela ili dionica značajno varira u odnosu na neto vrijednost imovine;

(d)

je li vrijednost udjela ili dionica prikazana ulagateljima dovoljno transparentno pomoću periodičnog objavljivanja neto vrijednosti imovine.

3.   Procjenjujući je li moguće korektno, uredno i učinkovito trgovati udjelima ili dionicama subjekta za zajednička ulaganja zatvorenog tipa, uređeno tržište uzima u obzir sljedeće:

(a)

raspodjelu tih udjela ili dionica u javnosti;

(b)

je li vrijednost udjela ili dionica prikazana ulagateljima dovoljno transparentno, bilo objavljivanjem informacija o ulagačkoj strategiji fonda bilo periodičnim objavljivanjem neto vrijednosti imovine.

Članak 5.

Izvedenice

1.   Procjenjujući može li se financijskim instrumentom iz Priloga I. odjeljka C točaka 4. do 10. Direktive 2014/65/EU trgovati korektno, uredno i učinkovito, uređeno tržište provjerava jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

uvjeti ugovora kojim je uspostavljen financijski instrument jasni su i nedvosmisleni te omogućuju korelaciju između cijene financijskog instrumenta i cijene ili druge mjere vrijednosti odnosne imovine;

(b)

cijena ili druga mjera vrijednosti odnosne imovine pouzdana je i javno dostupna;

(c)

dovoljne informacije one vrste koja je potrebna za vrednovanje izvedenica javno su dostupne;

(d)

mjere za utvrđivanje cijene namire ugovora takve su da cijena ispravno odražava cijenu ili druge mjere vrijednosti odnosne imovine;

(e)

kada namira izvedenice zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke odnosnog vrijednosnog papira ili imovine umjesto namire u novcu, postoje primjerene mjere koje omogućavaju sudionicima na tržištu dobivanje relevantnih informacija o toj odnosnoj imovini, kao i primjereni postupci za namiru i isporuku te odnosne imovine.

2.   Stavak 1. točka (b) ovog članka ne primjenjuje se na financijske instrumente iz Priloga I. odjeljka C točaka 5., 6., 7. i 10. Direktive 2014/65/EU ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

vjerojatno je da ugovor kojim je uspostavljen taj instrument omogućava načine objave tržištu ili omogućava tržištu procjenu cijene ili druge mjere vrijednosti odnosne imovine, ako cijena ili mjera vrijednosti nisu na drugi način javno dostupni;

(b)

uređeno tržište osigurava postojanje primjerenih nadzornih mjera za praćenje trgovanja i namire takvih financijskih instrumenata;

(c)

uređeno tržište osigurava da namira i isporuka, bilo fizička isporuka bilo namira u novcu, mogu biti izvršeni u skladu s uvjetima ugovora i uvjetima predmetnih financijskih instrumenata.

Članak 6.

Emisijske jedinice

Svaka emisijska jedinica iz Priloga I. odjeljka C točke 11. Direktive 2014/65/EU, kojoj je priznata usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ, prihvatljiva je za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez daljnjih zahtjeva.

Članak 7.

Provjera izdavateljevih obveza

1.   Uređena tržišta donose i objavljuju na svojoj internetskoj stranici postupke za provjeru usklađenosti izdavatelja prenosivog vrijednosnog papira s obvezama prema pravu Unije.

2.   Uređena tržišta osiguravaju da usklađenost s obvezama iz stavka 1. bude valjano provjerena u skladu s naravi provjeravane obveze, uzimajući u obzir nadzorne zadaće koje obavlja mjerodavno nadležno tijelo.

3.   Uređena tržišta osiguravaju da se u postupcima iz stavka 1. opiše sljedeće:

(a)

postupci koje uređena tržišta primjenjuju da bi se postignuo rezultat iz stavka 1.;

(b)

kako izdavatelj može najbolje dokazati uređenom tržištu da poštuje obveze iz stavka 1.

4.   Uređena tržišta osiguravaju da izdavatelj bude obaviješten o obvezama iz stavka 1. pri uvrštavanju njegova prenosivog vrijednosnog papira za trgovanje te na njegov zahtjev.

Članak 8.

Olakšavanje pristupa informacijama

Uređena tržišta raspolažu mehanizmima kojima se može lako pristupiti, besplatni su i objavljeni na njihovoj internetskoj stranici kako bi se njihovim članovima i sudionicima olakšao pristup informacijama koje su javno objavljene u skladu s pravom Unije.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma iz članka 93. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/65/EU.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).

(3)  Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima (SL L 184, 6.7.2001., str. 1.).

(4)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(5)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(6)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(7)  Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).

(8)  Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.).

(9)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(10)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top