EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Direktiva Komisije (EU) 2017/164 оd 31. siječnja 2017. o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/115


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/164

оd 31. siječnja 2017.

o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika koji se odnose na uporabu kemijskih sredstava na radnom mjestu (Direktiva 98/24/EZ) (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju Direktive 98/24/EZ, kako bi se radnici zaštitili od opasnih kemijskih sredstava, Komisija je zadužena za predlaganje ciljeva Unije u obliku indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti (dalje u tekstu: indikativne granične vrijednosti) koje se trebaju utvrditi na razini Unije.

(2)

Na temelju članka 3. stavka 2. Direktive 98/24/EZ Komisija je ovlaštena utvrđivati i revidirati granične vrijednosti, pri čemu mora uzimati u obzir raspoloživost mjernih tehnika, mjerama donesenima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ (2).

(3)

U toj dužnosti Komisiji pomaže Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL), osnovan Odlukom Komisije 2014/113/EU (3).

(4)

U skladu s Direktivom 98/24/EZ, „granična vrijednost profesionalne izloženosti” znači, osim ako je drukčije određeno, vremenski proračunatu granicu prosječne koncentracije kemijskog sredstva u zraku unutar područja udisanja radnika u odnosu na određeno referentno razdoblje.

(5)

Indikativne granične vrijednosti su granične vrijednosti profesionalne izloženosti koje SCOEL utvrđuje na temelju najnovijih raspoloživih znanstvenih podataka te koje Komisija donosi uzimajući pri tome raspoloživost mjernih tehnika. Te su vrijednosti pragovi izloženosti pojedinačnom kemijskom sredstvu ispod kojih se u pravilu ne očekuju nikakvi štetni učinci nakon kratkotrajne ili dnevne izloženosti tijekom radnog vijeka. Riječ je o ciljevima Unije osmišljenima kako bi se poslodavcima pomoglo u utvrđivanju i procjenjivanju rizika te u uvođenju preventivnih i zaštitnih mjera u skladu s Direktivom 98/24/EZ.

(6)

U skladu sa SCOEL-ovim preporukama indikativne se granične vrijednosti utvrđuju u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje (granične vrijednosti za dugotrajnu izloženost) i, za neka kemijska sredstva, u odnosu na vrijednosti kraćih referentnih razdoblja, u pravilu vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za razdoblje od petnaest minuta, kako bi se uzeli u obzir učinci uzrokovani kratkotrajnom izloženošću.

(7)

Države članice dužne su utvrditi nacionalnu graničnu vrijednost profesionalne izloženosti za svako kemijsko sredstvo za koje je utvrđena indikativna granična vrijednost na razini Unije. Pri utvrđivanju te vrijednosti one moraju uzeti u obzir graničnu vrijednost koju je odredila Unija uz određivanje prirode nacionalne granične vrijednosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i nacionalnom praksom.

(8)

Indikativne granične vrijednosti važan su dio općih mjera za zaštitu radnika od zdravstvenih rizika uzrokovanih izloženošću opasnim kemijskim sredstvima.

(9)

U skladu s člankom 3. Direktive 98/24/EZ SCOEL je procijenio odnos učinaka na zdravlje kemijskih sredstava iz 31 unosa s popisa u Prilogu ovoj Direktivi i razine profesionalne izloženosti te preporučio da se za sva ta kemijska sredstva utvrde indikativne granične vrijednosti za izloženost inhalacijskim putem u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje. Stoga je u Prilogu ovoj Direktivi primjereno utvrditi granične vrijednosti za dugotrajnu izloženost za sva sredstva.

(10)

Za neka od tih kemijskih sredstava SCOEL također preporučuje utvrđivanje graničnih vrijednosti za kraća referentna razdoblja i/ili napomena o opasnosti za kožu.

(11)

Među tim kemijskim sredstvima četiri se – dušikov monoksid, kalcijev dihidroksid, litijev hidrid i octena kiselina – trenutačno nalaze na popisu u Prilogu Direktivi Komisije 91/322/EEZ (4).

(12)

Jedno se od tih kemijskih sredstava, 1,4-diklorobenzen, trenutačno nalazi na popisu u Prilogu Direktivi Komisije 2000/39/EZ (5).

(13)

Jedno se od tih kemijskih sredstava, bisfenol A, trenutačno nalazi na popisu u Prilogu Direktivi Komisije 2009/161/EU (6).

(14)

SCOEL je preporučio utvrđivanje novih indikativnih graničnih vrijednosti za ta sredstva. Stoga je primjereno u Prilog ovoj Direktivi unijeti revidirane granične vrijednosti za navedenih šest sredstava te izbrisati njihove unose u prilozima direktivama 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU.

(15)

Za jedno je kemijsko sredstvo iz 31 unosa s popisa u Prilogu ovoj Direktivi, akrilnu kiselinu, SCOEL preporučio graničnu vrijednost kratkotrajne izloženosti u odnosu na referentno razdoblje od jedne minute. Stoga je u Prilogu ovoj Direktivi primjereno utvrditi graničnu vrijednost za kratkotrajnu izloženost za to kemijsko sredstvo.

(16)

Za neke je tvari potrebno uzeti u obzir mogućnost prodiranja kroz kožu kako bi se osigurao najviši mogući stupanj zaštite. SCOEL je utvrdio da se od kemijskih sredstava iz 31 unosa s popisa u Prilogu ovoj Direktivi glicerol trinitrat, ugljikov tetraklorid, vodikov cijanid, metilen klorid, nitroetan, 1,4-diklorobenzen, metil-format, tetrakloretilen, natrijev cijanid i kalijev cijanid mogu znatno unijeti putem kože. Stoga je primjereno u Prilog ovoj Direktivi uz indikativne granične vrijednosti unijeti napomene kojima se ukazuje na mogućnost znatnog unosa tih kemijskih sredstava putem kože.

(17)

Savjetodavni odbor za sigurnost i zaštitu zdravlja (7) na radu, s kojim je provedeno savjetovanje u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 98/24/EZ, zaključio je da postoji zabrinutost u pogledu tehničke izvedivosti predloženih indikativnih graničnih vrijednosti za dušikov monoksid i dušikov dioksid kad je posrijedi podzemno rudarenje i bušenje tunela te za ugljikov monoksid kad je posrijedi podzemno rudarenje. Odbor je također potvrdio da trenutačno postoje određena otvorena pitanja u vezi s raspoloživošću mjernih metodologija koje bi se mogle upotrijebiti za dokazivanje sukladnosti s predloženom graničnom vrijednošću za dušikov dioksid u okruženjima u kojima se obavljaju podzemno rudarenje i bušenje tunela. Stoga je primjereno državama članicama omogućiti prijelazno razdoblje u pogledu provedbe graničnih vrijednosti utvrđenih za dušikov monoksid, dušikov dioksid i ugljikov monoksid u Prilogu ovoj Direktivi kad je riječ o podzemnom rudarenju i bušenju tunela te je primjereno da Komisija preispituje navedena pitanja prije kraja prijelaznog razdoblja. Tijekom tog prijelaznog razdoblja države članice mogu nastaviti primjenjivati postojeće granične vrijednosti umjesto vrijednosti utvrđenih u Prilogu ovoj Direktivi.

(18)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s obrazloženjima (8) države su se članice obvezale da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti dokumente s objašnjenjima odnosa elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje.

(19)

Kad je riječ o ovoj Direktivi, Komisija smatra da je opravdano slanje takvih dokumenata u obliku tablice u kojoj će se vidjeti korelacija nacionalnih mjera i ove Direktive jer u nacionalnom zakonodavstvu već postoje nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti za neka sredstva i jer treba uzeti u obzir raznolikost i tehničku prirodu pravnih instrumenata na nacionalnoj razini namijenjenih utvrđivanju graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti.

(20)

Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu dao je mišljenja 27. studenoga 2014. i 21. svibnja 2015.

(21)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Odbora za tehnički napredak osnovanog na temelju članka 17. Direktive 89/391/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Utvrđuje se četvrti popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti Unije za kemijska sredstva navedena u Prilogu.

Članak 2.

Države članice za kemijska sredstva navedena u Prilogu utvrđuju nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti i pri tome uzimaju u obzir granične vrijednosti koje je odredila Unija.

Članak 3.

U Prilogu Direktivi 91/322/EEZ brišu se s učinkom od 21. kolovoza 2018., ovisno o članku 6. stavku 2. točki (a), upućivanja na octenu kiselinu, kalcijev dihidroksid, litijev hidrid i dušikov monoksid.

Članak 4.

U Prilogu Direktivi 2000/39/EZ briše se s učinkom od 21. kolovoza 2018. upućivanje na 1,4-diklorobenzen.

Članak 5.

U Prilogu Direktivi 2009/161/EU briše se s učinkom od 21. kolovoza 2018. upućivanje na bisfenol A.

Članak 6.

1.   Kad je riječ o graničnim vrijednostima za dušikov monoksid, dušikov dioksid i ugljikov monoksid, u djelatnostima podzemnog rudarenja i bušenja tunela države članice mogu koristiti prijelazno razdoblje do najkasnije 21. kolovoza 2023.

2.   Tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1. države članice mogu umjesto primjene graničnih vrijednosti iz Priloga primjenjivati:

(a)

za dušikov monoksid: postojeće granične vrijednosti utvrđene u skladu s Prilogom Direktivi 91/322/EEZ;

(b)

za dušikov dioksid i ugljikov monoksid: nacionalne granične vrijednosti na snazi 1. veljače 2017.

Članak 7.

1.   Države članice moraju donijeti zakone i druge propise nužne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 21. kolovoza 2018.

One moraju Komisiji odmah dostaviti tekst tih odredaba te uz obavijest priložiti dokumente s objašnjenjima u obliku tablice u kojima je prikazana korelacija odredaba i ove Direktive.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe moraju sadržavati upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih mora navesti takvo upućivanje pri njihovoj službenoj objavi. Države članice određuju način tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Ova Direktiva stupa na snagu 20. dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(2)  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2014/113/EU оd 3. ožujka 2014. o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima i stavljanju izvan snage Odluke 95/320/EZ (SL L 62, 4.3.2014., str. 18.).

(4)  Direktiva Komisije 91/322/EEZ od 29. svibnja 1991. o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (SL L 177, 5.7.1991., str. 22.).

(5)  Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (SL L 142, 16.6.2000., str. 47.).

(6)  Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ (SL L 338, 19.12.2009., str. 87.).

(7)  Odluka Vijeća 2003/C 218/01 od 22. srpnja 2003. o osnivanju Savjetodavnog odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu (SL C 218, 13.9.2003., str. 1.).

(8)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

EZ br. (1)

CAS br. (2)

IME KEMIJSKOG SREDSTVA

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Napomena (3)

8 sati (4)

Kratkotrajno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mangan i anorganski spojevi mangana

(kao mangan)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

glicerol trinitrat

0,095

0,01

0,19

0,02

koža

200-262-8

56-23-5

ugljikov tetraklorid; tetraklorometan

6,4

1

32

5

koža

200-521-5

61-82-5

amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

octena kiselina

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

vodikov cijanid

(kao cijanid)

1

0,9

5

4,5

koža

200-838-9

75-09-2

metilen klorid; diklorometan

353

100

706

200

koža

200-864-0

75-35-4

viniliden klorid; 1,1-dikloretilen

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

tetraetil ortosilikat

44

5

201-177-9

79-10-7

akrilna kiselina; prop-2-enonska kiselina

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

nitroetan

62

20

312

100

koža

201-245-8

80-05-7

bisfenol A; 4,4′-izopropilidendifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

difenil eter

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilheksan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diklorobenzen; p-diklorobenzen

12

2

60

10

koža

203-453-4

107-02-8

akrolein; akrilaldehid; prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

metil-format

125

50

250

100

koža

203-788-6

110-65-6

but-2-in-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

tetrakloretilen

138

20

275

40

koža

205-500-4

141-78-6

etil acetat

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

natrijev cijanid

(kao cijanid)

1

5

koža

205-792-3

151-50-8

kalijev cijanid

(kao cijanid)

1

5

koža

207-069-8

431-03-8

diacetil; butandion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

ugljikov monoksid

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

kalcijev dihidroksid

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

kalcijev oksid

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

sumporov dioksid

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

litijev hidrid

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

dušikov monoksid

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

dušikov dioksid

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

terfenil, hidrogenirani

19

2

48

5


(1)  

EZ br.: Broj Europske zajednice (EZ broj), numerički identifikator za tvari u Europskoj uniji.

(2)  

CAS br.: registarski broj prema Chemical Abstract Serviceu.

(3)  Napomena „koža” uz graničnu vrijednost profesionalne izloženosti ukazuje na mogućnost znatnog unosa putem kože.

(4)  Izmjereno ili izračunano u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje (TWA).

(5)  Granična vrijednost za kratkotrajnu izloženost (STEL). Granična vrijednost koja se ne smije prijeći, a odnosi se na razdoblje od 15 minuta ako nije drugačije određeno.

(6)  

mg/m3 : miligrami po kubičnom metru zraka. Za kemikalije u plinovitoj ili parnoj fazi granična se vrijednost iskazuje pri 20° C i 101,3 kPa.

(7)  

ppm: dijelova na milijun u volumenu zraka (ml/m3).

(8)  Frakcija koju je moguće udahnuti.

(9)  Frakcija koja udisanjem može doprijeti u pluća.

(10)  Granična vrijednost kratkotrajne izloženosti u odnosu na referentno razdoblje od 1 minute.


Top