EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2287

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2287 оd 8. prosinca 2017. o utvrđivanju obrazaca koje treba upotrebljavati za uvoz žive i određenih smjesa žive u skladu s Uredbom (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća o živi (priopćeno pod brojem dokumenta (C(2017) 8190) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/8190

OJ L 328, 12.12.2017, p. 118–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2287/oj

12.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/118


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2287

оd 8. prosinca 2017.

o utvrđivanju obrazaca koje treba upotrebljavati za uvoz žive i određenih smjesa žive u skladu s Uredbom (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća o živi

(priopćeno pod brojem dokumenta (C(2017) 8190)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (1), a posebno njezin članak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. Minamatske konvencije o živi („Minamatska konvencija”) (2), člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/852 omogućuje se uvoz žive i određenih smjesa žive na carinsko područje Unije u svrhe koje nisu zbrinjavanje kao otpad samo ako je država članica uvoznica pisanim putem odobrila takav uvoz. Ako zemlja izvoznica nije stranka Minamatske konvencije, odobrenje se može dati samo ako je zemlja izvoznica dostavila potvrdu da živa ne potječe iz primarnog rudarenja žive.

(2)

Obrasci kojima se daje ili odbija takvo odobrenje i potvrđuje da živa ne potječe iz primarnog rudarenja trebali bi biti usklađeni s obrascima iz Odluke UNEP/MC/COP.1/5 (3), koju je Konferencija stranaka Minamatske konvencije donijela na svojem prvom sastanku, te prema potrebi prilagođeni kako bi se uzeli u obzir zahtjevi iz Uredbe (EU) 2017/852.

(3)

Radi usklađivanja s datumom primjene Uredbe (EU) 2017/852, primjenu ove Odluke trebalo bi odgoditi na 1. siječnja 2018.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 22. Uredbe (EU) 2017/852,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Obrazac kojim se države članice služe za davanje ili odbijanje pismenog odobrenja u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852 utvrđen je u Prilogu I. ovoj Odluci. Međutim, ovaj se članak ne primjenjuje u slučaju uvoza žive ili smjese žive koja je razvrstana u otpad ili se smatra otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Članak 2.

Države članice mogu dati pismeno odobrenje u skladu s člankom 4. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2017/852 u okolnostima utvrđenima u točki (b) tog podstavka samo ako su dokazi traženi tom točkom dostavljeni na obrascu iz Priloga II. ovoj Odluci. Međutim, ovaj se članak ne primjenjuje u slučaju uvoza žive ili smjese žive koja je razvrstana u otpad ili se smatra otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2018.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 137, 24.5.2017., str. 1.

(2)  Unija je ratificirala Minamatsku konvenciju Odlukom Vijeća (EU) 2017/939 od 11. svibnja 2017. o sklapanju, u ime Europske unije, Minamatske konvencije o živi (SL L 142, 2.6.2017., str. 4.).

(3)  Odluka UNEP/MC/COP.1/5 pod nazivom „Smjernice o izvorima opskrbe i trgovini živom (članak 3.), osobito u pogledu utvrđivanja zaliha i izvora opskrbe (stavak 5. točka (a)) te obrazaca i smjernica za dobivanje odobrenja za uvoz žive (stavci 6. i 8.)” donesena 24. rujna 2017.

(4)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG I.

OBRAZAC ZA DAVANJE ILI ODBIJANJE PISMENOG ODOBRENJA, U SKLADU S ČLANKOM 4. STAVKOM 1. UREDBE (EU) 2017/852, ZA UVOZ ŽIVE ILI SMJESA ŽIVE IZ PRILOGA I. TOJ UREDBI

OBRAZAC ZA DAVANJE ILI ODBIJANJE PISMENOG ODOBRENJA, U SKLADU S ČLANKOM 4. STAVKOM 1. UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ŽIVI, ZA UVOZ ŽIVE ILI SMJESA ŽIVE IZ PRILOGA I. TOJ UREDBI

Napomena: Ovaj se obrazac primjenjuje na uvoz u Europsku uniju žive i smjesa žive s drugim tvarima, uključujući slitine žive, koje imaju koncentraciju žive od najmanje 95 % masenog udjela, kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/852 o živi („smjese žive”). Ovaj se obrazac ne primjenjuje u slučaju uvoza žive ili smjese žive koja je razvrstana u otpad ili se smatra otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ o otpadu (1).

Odjeljak A:   Podaci za kontakt koje dostavlja država članica uvoznica

Imenovana nacionalna kontaktna točka (2):

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Odjeljak B:   Podaci za kontakt koje dostavlja zemlja izvoznica

Imenovana nacionalna kontaktna točka ili nadležni državni službenik:

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Odjeljak C:   Informacije o pošiljci koje dostavlja zemlja izvoznica

i.

navesti planiranu ukupnu količinu žive u pošiljci, u čistom obliku ili u smjesama (u kg);

ii.

navesti planirani datum pošiljke/planirane datume pošiljaka;

iii.

navesti potječe li živa, u čistom obliku ili u smjesi, iz primarnog rudarenja:

Ako DA:

Zemlja izvoznica stranka Minamatske konvencije: Navesti potječe li živa iz novog ili postojećeg izvora primarnog rudarenja u smislu članka 3. stavaka 3. i 4. Minamatske konvencije.

Ako zemlja izvoznica nije stranka, dostavila je potvrdu kojom se dokazuje da živa ne potječe iz primarnog rudarenja žive;

iv.

potvrditi da živa, u čistom obliku ili u smjesi, ne potječe ni iz jednog od sljedeća tri izvora (3):

industrije klornih lužina (npr. stavljanje izvan pogona članaka u industriji klornih lužina),

pročišćavanja prirodnog plina,

rudarenja i taljenja neželjeznih kovina.

Odjeljak D:   Informacije koje dostavlja država članica uvoznica

Koja je svrha uvoza žive, u čistom obliku ili u smjesama? Zaokružiti:

i.

međuskladištenje prihvatljivo za okoliš u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/852

DA

NE

Ako je odgovor potvrdan, navesti namjenu, ako je poznata.

ii.

uporaba dopuštena na temelju zakonodavstva Unije i nacionalnog zakonodavstva (4):

DA

NE

Ako je odgovor potvrdan, navesti dodatne pojedinosti o namjeni žive, u čistom obliku ili u smjesi.

Odjeljak E:   Informacije o pošiljci

Uvoznik

Ime poduzeća:

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Izvoznik

Ime poduzeća:

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Odjeljak F:   Pojedinosti o odobrenju države članice uvoznice:

Status odobrenja (zaokružiti odgovarajuće):

DAJE SE

ODBIJA SE

U nastavku navedite eventualne uvjete, dodatne pojedinosti i relevantne informacije.

Potpis imenovanog nadležnog tijela države članice uvoznice i datum

Ime:

Titula:

Potpis:

Datum:


(1)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/852 zabranjuje se uvoz u Uniju smjesa žive koje nisu obuhvaćene ovim obrascem i spojeva žive u svrhu obnavljanja žive.

(2)  „Imenovana nacionalna kontaktna točka” odnosi se na nacionalnu kontaktnu točku imenovanu u skladu s člankom 17. stavkom 4. Minamatske konvencije za razmjenu informacija u okviru te Konvencije. Trebala bi biti ista kao „nadležno tijelo” koje je u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2017/852 država članica uvoznica imenovala tijelom kojemu treba uputiti zahtjeve za uvoz iz članka 4.

(3)  U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2017/852 živa i živini spojevi, u čistom obliku ili u smjesama, iz bilo kojeg od tri izvora navedena u obrascu smatraju se otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ i zbrinjavaju se na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi niti šteti okolišu, u skladu s tom direktivom:

(4)  U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/852 zabranjen je uvoz žive u Uniju namijenjene tradicionalnom rudarenju i obradi zlata te rudarenju i obradi zlata u malom opsegu.


PRILOG II.

OBRAZAC KOJIM SE U SVRHU POTVRĐIVANJA IZVORA ŽIVE SLUŽE ZEMLJE KOJE NISU STRANKE MINAMATSKE KONVENCIJE O ŽIVI, A KOJE U NEKU OD DRŽAVA ČLANICA NAMJERAVAJU IZVESTI ŽIVU, U ČISTOM OBLIKU ILI U SMJESAMA

OBRAZAC ZA POTVRĐIVANJE IZVORA ŽIVE KOJA SE IZVOZI U ČISTOM OBLIKU ILI U SMJESAMA

Odjeljak A:   Informacije o pošiljci koje dostavlja zemlja izvoznica

i.

navesti planiranu ukupnu količinu žive u pošiljci, u čistom obliku ili u smjesama;

ii.

navesti planirani datum pošiljke/planirane datume pošiljaka.

Odjeljak B:   Informacije o pošiljci

Uvoznik

Ime poduzeća:

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Izvoznik

Ime poduzeća:

Adresa:

Tel.:

Faks:

E-pošta:

Odjeljak C:   Potvrđivanje

U skladu s člankom 3. stavkom 8. Minamatske konvencije moja vlada potvrđuje da živa iz pošiljke opisane u ovom obrascu ne potječe iz primarnog rudarenja žive.

Navesti dodatne informacije o izvoru žive koja se izvozi.

Potpis nadležnog državnog službenika i datum:

Ime

Titula:

Potpis:

Datum:


Top