Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2117

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2117 оd 21. studenoga 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za proizvodnju baznih organskih kemikalija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7469) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/7469

OJ L 323, 7.12.2017, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2117/oj

7.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2117

оd 21. studenoga 2017.

o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za proizvodnju baznih organskih kemikalija

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7469)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5.,

budući da:

(1)

Zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) referentni su za utvrđivanje uvjeta dozvola za postrojenja obuhvaćena poglavljem II. Direktive 2010/75/EU te bi nadležna tijela trebala utvrditi granične vrijednosti emisija kojima se osigurava da, u normalnim radnim uvjetima, emisije ne prelaze razine emisija povezanih s najboljim raspoloživim tehnikama, kako je utvrđeno u zaključcima o NRT-ima.

(2)

Forum sastavljen od predstavnika država članica, predmetnih industrija i nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša koji je Komisija osnovala Odlukom od 16. svibnja 2011. (2) Komisiji je 5. travnja 2017. dostavio svoje mišljenje o predloženom sadržaju referentnog dokumenta o NRT-ima za proizvodnju baznih organskih kemikalija. To je mišljenje javno dostupno.

(3)

Zaključci o NRT-ima iz Priloga ovoj Odluci ključni su element tog referentnog dokumenta o NRT-ima.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 75. stavka 1. Direktive 2010/75/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donose se zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za proizvodnju baznih organskih kemikalija kako su utvrđeni u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(2)  Odluka Komisije od 16. svibnja 2011. kojom se osniva forum za razmjenu informacija u skladu s člankom 13. Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (SL C 146, 17.5.2011., str. 3.).


PRILOG

ZAKLJUČCI O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT-i) ZA PROIZVODNJU BAZNIH ORGANSKIH KEMIKALIJA

PODRUČJE PRIMJENE

Ovi zaključci o NRT-ima odnose se na proizvodnju sljedećih organskih kemikalija, kako je navedeno u odjeljku 4.1. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU:

(a)

jednostavnih ugljikovodika (linearni ili ciklički, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski);

(b)

ugljikovodika koji sadržavaju kisik, kao što su alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri i pripravci estera, acetati, eteri, peroksidi i epoksidne smole;

(c)

ugljikovodika koji sadržavaju sumpor;

(d)

ugljikovodika koji sadržavaju dušik, kao što su amini, amidi, dušični spojevi, nitro-spojevi ili spojevi nitrata, nitrili, cijanati, izocijanati;

(e)

ugljikovodika koji sadržavaju fosfor;

(f)

halogenih ugljikovodika;

(g)

organometalnih spojeva;

(h)

površinski aktivnih tvari i surfaktanata.

Ovi zaključci o NRT-ima obuhvaćaju i proizvodnju vodikova peroksida, kako je navedeno u odjeljku 4.2. točki (e) Priloga I. Direktivi 2010/75/EU.

Ovi zaključci o NRT-ima obuhvaćaju izgaranje goriva u procesnim grijačima/pećima, ako je to dio prethodno navedenih radnji.

Ovi zaključci o NRT-ima obuhvaćaju proizvodnju prethodno navedenih kemikalija u kontinuiranim postupcima ako ukupni proizvodni kapacitet za te kemikalije iznosi više od 20 kt godišnje.

Ovi zaključci o NRT-ima ne odnose se na sljedeće:

izgaranje goriva osim u procesnom grijaču/peći ili toplinskom/katalitičkom oksidatoru; ono može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za velike uređaje za loženje,

spaljivanje otpada; ono može biti obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za spaljivanje otpada,

proizvodnju etanola koja se odvija u postrojenju obuhvaćenom opisom aktivnosti iz odjeljka 6.4. točke (b) podtočke ii. Priloga I. Direktivi 2010/75/EU ili koja je obuhvaćena kao aktivnost izravno povezana s takvim postrojenjem; ona može biti obuhvaćena zaključcima o NRT-ima za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju.

Ostali zaključci o NRT-ima kojima se nadopunjuju aktivnosti obuhvaćene ovim zaključcima o NRT-ima uključuju:

zajedničke sustave obrade otpadnih voda/otpadnih plinova/upravljanja njima u kemijskom sektoru,

zajedničke sustave obrade otpadnih plinova u kemijskom sektoru.

Slijede ostali zaključci o NRT-ima i referentni dokumenti koji mogu biti relevantni za aktivnosti obuhvaćene ovim zaključcima o NRT-ima:

ekonomski učinci i učinci prijenosa onečišćenja s medija na medij,

emisije iz procesa skladištenja,

energetska učinkovitost,

industrijski sustavi hlađenja,

veliki uređaji za loženje,

rafiniranje mineralnih ulja i plina,

praćenje emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama,

spaljivanje otpada,

obrada otpada.

OPĆA RAZMATRANJA

Najbolje raspoložive tehnike

Tehnike koje su navedene i opisane u ovim zaključcima o NRT-ima nisu obvezujuće ni iscrpne. Mogu se primjenjivati i druge tehnike kojima se osigurava barem jednakovrijedna razina zaštite okoliša.

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima općenito su primjenjivi.

Razdoblja uprosječivanja i referentni uvjeti za emisije u zrak

Osim ako je navedeno drukčije, razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezanih s NRT-ima) za emisije u zrak navedene u ovim zaključcima o NRT-ima odnose se na vrijednosti koncentracije izražene kao masa emitirane tvari po obujmu otpadnog plina u standardnim uvjetima (suhi plin pri temperaturi od 273,15 K i tlaku od 101,3 kPa) i izražene u jedinici mg/Nm3.

Ako nije drukčije navedeno, razdoblja uprosječivanja povezana s razinama emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak određuju se kako slijedi.

Vrsta mjerenja

Razdoblje uprosječivanja

Definicija

Kontinuirano

Dnevni prosjek

Prosjek u razdoblju od jednog dana na temelju valjanih satnih ili polusatnih prosjeka

Periodično

Prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja

Prosjek triju uzastopnih mjerenja od kojih je svako trajalo najmanje 30 minuta (1)  (2)

Ako se razine emisija povezanih s NRT-ima odnose na određena emisijska opterećenja izražena kao opterećenje emitiranom tvari po jedinici proizvedene količine, prosjeci tih određenih emisijskih opterećenja ls izračunavaju se s pomoću jednadžbe 1.:

Jednadžba 1.:

Formula

pri čemu je:

n

=

broj razdoblja mjerenja;

ci

=

prosječna koncentracija tvari tijekom i-tog razdoblja mjerenja;

qi

=

prosječna brzina protoka tijekom i-tog razdoblja mjerenja;

pi

=

proizvedena količina tijekom i-tog razdoblja mjerenja.

Referentna razina kisika

Za procesne peći/grijače, referentna razina kisika otpadnih plinova (OR ) iznosi 3 % volumnog udjela.

Konverzija na referentnu razinu kisika

Koncentracija emisija pri referentnoj razini kisika izračunava se s pomoću jednadžbe 2.:

Jednadžba 2.:

Formula

pri čemu je:

ER

=

koncentracija emisija pri referentnoj razini kisika OR ;

OR

=

volumni udio referentne razine kisika,

EM

=

izmjerena koncentracija emisija,

OM

=

volumni udio izmjerene razine kisika.

Razdoblja uprosječivanja za emisije u vodu

Osim ako je navedeno drukčije, razdoblja uprosječivanja povezana s razinama ekološke učinkovitosti povezanima s najboljim raspoloživim tehnikama (razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima) za emisije u vodu izražene u koncentracijama definirane su kako slijedi.

Razdoblje uprosječivanja

Definicija

Prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jednog mjeseca

Prosječna vrijednost prilagođena prema protoku kompozitnih uzoraka razmjernih 24-satnom protoku uzetih tijekom jednog mjeseca u normalnim uvjetima rada (3)

Prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine

Prosječna vrijednost prilagođena prema protoku kompozitnih uzoraka razmjernih 24-satnom protoku uzetih tijekom jedne godine u normalnim uvjetima rada (3)

Prosječne koncentracije parametra prilagođene prema protoku (cw ) izračunavaju se s pomoću jednadžbe 3.:

Jednadžba 3.:

Formula

pri čemu je:

n

=

broj razdoblja mjerenja;

ci

=

prosječna koncentracija parametra tijekom i-tog razdoblja mjerenja;

qi

=

prosječna brzina protoka tijekom i-tog razdoblja mjerenja.

Ako se razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima odnose na određena emisijska opterećenja izražena kao opterećenje emitiranom tvari po jedinici proizvedene količine, prosjeci tih određenih emisijskih opterećenja izračunavaju se s pomoću jednadžbe 1.

Pokrate i definicije

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima primjenjuju se sljedeće pokrate i definicije.

Korišteni pojam

Definicija

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

Razina djelovanja u zaštiti okoliša povezana s NRT-ima, kako je opisano u Provedbenoj odluci Komisije 2012/119/EU (4). Razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima uključuju razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezane s NRT-ima) kako su definirane u članku 3. stavku 13. Direktive 2010/75/EU.

BTX

Zajednički naziv za benzen, toluen i orto-/meta-/para-ksilen ili smjese tih tvari.

CO

Ugljikov monoksid

Jedinica za loženje

Svaka tehnička naprava u kojoj goriva oksidiraju kako bi se iskoristila na taj način dobivena toplina. U jedinice za loženje ubrajaju se kotlovi, motori, turbine i procesne peći/grijači, ali se ne ubrajaju jedinice za obradu otpadnih plinova (npr. toplinski/katalitički oksidator koji se upotrebljava za smanjenje emisija organskih spojeva)

Kontinuirano mjerenje

Mjerenje s pomoću „automatiziranog sustava mjerenja” trajno ugrađenog na lokaciji

Kontinuirani postupak

Postupak u kojem sirovine kontinuirano ulaze u reaktor, a produkti reakcije se zatim uvode u povezane jedinice za naknadno odvajanje i/ili za proizvodnju

Bakar

Zbroj bakra i njegovih spojeva, u otopljenom obliku ili u obliku čestica, izražen kao Cu

DNT

Dinitrotoluen

EB

Etilbenzen

EDC

Etilen-diklorid

EG

Etilen-glikoli

EO

Etilen-oksid

Etanolamini

Zajednički naziv za monoetanolamin, dietanolamin i trietanolamin ili njihove smjese

Etilen-glikoli

Zajednički naziv za monoetilen-glikol, dietilen-glikol i trietilen-glikol ili njihove smjese

Postojeće postrojenje

Postrojenje koje nije novo postrojenje

Postojeća jedinica

Jedinica koja nije nova jedinica

Dimni plin

Ispušni plin koji izlazi iz jedinice za loženje

I-TEQ

Međunarodna ekvivalentna toksičnost izvedena primjenom međunarodnih faktora ekvivalentne toksičnosti kako je određeno u dijelu 2. Priloga VI. Direktivi 2010/75/EU

Niži olefini

Zajednički naziv za etilen, propilen, butilen i butadien ili njihove smjese

Opsežna nadogradnja postrojenja

Opsežna promjena konstrukcije ili tehnologije postrojenja koja obuhvaća opsežnu prilagodbu ili zamjenu jedinica u kojima se provode postupci i/ili jedinica za smanjenje emisija te njihove opreme

MDA

Metilen-difenil-diamin

MDI

Metilen-difenil-diizocijanat

MDI postrojenje

Postrojenje za proizvodnju MDI-ja iz MDA-a postupkom fosgeniranja

Novo postrojenje

Postrojenje prvi put dopušteno na lokaciji postrojenja nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima ili potpuna zamjena postrojenja nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima

Nova jedinica

Jedinica prvi put dopuštena nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima ili potpuna zamjena jedinice nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima

Prekursori NOX

Spojevi koji sadržavaju dušik (npr. amonijak, dušični plinovi i organski spojevi koji sadržavaju dušik) koje se uvodi u toplinsku obradu koja dovodi do emisija NOX. Nije uključen elementarni dušik

PCDD/F

Poliklorirani dibenzodioksini i dibenzofurani

Periodičko mjerenje

Mjerenje u određenim vremenskim intervalima primjenom ručnih ili automatskih Metoda

Procesna peć/grijač

Procesne peći ili grijači su:

jedinice za loženje čiji se dimni plinovi upotrebljavaju za toplinsku obradu predmeta ili sirovina izravnim kontaktom, na primjer u postupcima sušenja ili kemijskim reaktorima ili

jedinice za loženje čija se radijacijska i/ili konduktivna toplina prenosi na predmete ili sirovine kroz masivni zid bez upotrebe posredničke tekućine za prijenos topline, na primjer peći ili reaktori koji zagrijavaju procesni tok u (petro-)kemijskoj industriji kao što su peći za parno krekiranje.

Važno je napomenuti da kao posljedica primjene dobrih praksi oporabe energije određene procesne peći/grijači mogu imati povezan sustav za proizvodnju pare/električne energije. To se smatra sastavnim dijelom dizajna procesne peći/grijača koji se ne može razmatrati odvojeno.

Procesni ispušni plin

Plin koji nastaje u postupku i dalje se obrađuje radi oporabe i/ili smanjenja emisija

NOX

Zbroj dušikova monoksida (NO) i dušikova dioksida (NO2) izražen kao NO2

Ostaci

Tvari ili predmeti nastali djelatnostima obuhvaćenima područjem primjene ovog dokumenta, kao što su otpad ili nusproizvodi

RTO

Regenerativni toplinski oksidator

SCR

Selektivna katalitička redukcija

SMPO

Monomer stirena i propilen-oksid

SNCR

Selektivna nekatalitička redukcija

SRU

Jedinica za oporabu sumpora

TDA

Toluen-diamin

TDI

Toluen-diizocijanat

TDI postrojenje

Postrojenje za proizvodnju TDI-ja iz TDA-a postupkom fosgeniranja

TOC

Ukupni organski ugljik izražen kao C; uključuje sve organske spojeve (u vodi)

Ukupne suspendirane krute tvari

Masena koncentracija svih suspendiranih krutih tvari mjerena filtracijom kroz filtre od staklenih vlakana i gravimetrijom

TVOC

Ukupni hlapljivi organski ugljik; ukupni hlapljivi organski spojevi koji se mjere s pomoću plameno-ionizacijskog detektora i izražavaju kao ukupni ugljik

Jedinica

Segment/dio postrojenja u kojem se provodi određeni postupak ili radnja (npr. reaktor, ispirač, destilacijska kolona). Jedinice mogu biti nove ili postojeće

Valjani satni ili polusatni prosjeci

Satni (ili polusatni) prosjek smatra se valjanim ako se na automatiziranom sustavu mjerenja ne provodi održavanje ili ako nije u kvaru

VCM

Monomer vinilklorida

VOC-i

Hlapljivi organski spojevi kako su definirani u članku 3. točki 45. Direktive 2010/75/EU

1.   OPĆI ZAKLJUČCI O NRT-IMA

Uz opće zaključke o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se zaključci o NRT-ima specifični za pojedinačne sektore navedeni u odjeljcima od 2. do 11.

1.1.   Praćenje emisija u zrak

NRT 1:

NRT je praćenje usmjerenih emisija u zrak iz procesnih peći/grijača u skladu s normama EN te najmanje u minimalnoj učestalosti navedenoj u tablici u nastavku. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Norma (norme) (5)

Ukupna ulazna toplinska snaga (MWth) (6)

Minimalna učestalost praćenja (7)

Praćenje povezano s

CO

generičke norme EN

≥ 50

Kontinuirano

Tablica 2.1.,

tablica 10.1.

EN 15058

10 do < 50

Jedanput svaka tri mjeseca (8)

Prašina (9)

generičke norme EN i norma EN 13284-2

≥ 50

Kontinuirano

NRT 5

EN 13284-1

10 do < 50

Jedanput svaka tri mjeseca (8)

NH3  (10)

generičke norme EN

≥ 50

Kontinuirano

NRT 7,

Tablica 2.1.

Ne postoji norma EN

10 do < 50

Jedanput svaka tri mjeseca (8)

NOX

generičke norme EN

≥ 50

Kontinuirano

NRT 4,

Tablica 2.1.,

tablica 10.1.

EN 14792

10 do < 50

Jedanput svaka tri mjeseca (8)

SO2  (11)

generičke norme EN

≥ 50

Kontinuirano

NRT 6

EN 14791

10 do < 50

Jedanput svaka tri mjeseca (8)

NRT 2:

NRT je praćenje usmjerenih emisija u zrak osim iz procesnih peći/grijača u skladu s normama EN te najmanje u minimalnoj učestalosti navedenoj u tablici u nastavku. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Postupci/izvori

Norma/norme

Minimalna učestalost praćenja

Praćenje povezano s

Benzen

Otpadni plin iz jedinice za oksidaciju kumena u proizvodnji fenola (12)

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 57

Svi drugi postupci/izvori (14)

NRT 10

Cl2

TDI/MDI (12)

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 66

EDC/VCM

NRT 76

CO

Toplinski oksidator

EN 15058

Jedanput mjesečno (13)

NRT 13

Niži olefini (dekoksiranje)

Ne postoji norma EN (15)

Jedanput godišnje ili jedanput tijekom dekoksiranja ako se rjeđe provodi

NRT 20

EDC/VCM (dekoksiranje)

NRT 78

Prašina

Niži olefini (dekoksiranje)

Ne postoji norma EN (16)

Jedanput godišnje ili jedanput tijekom dekoksiranja ako se rjeđe provodi

NRT 20

EDC/VCM (dekoksiranje)

NRT 78

Svi drugi postupci/izvori (14)

EN 13284-1

Jedanput mjesečno (13)

NRT 11

EDC

EDC/VCM

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 76

Etilen-oksid

Etilen-oksid i etilen-glikoli

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 52

Formaldehid

Formaldehid

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 45

Plinoviti kloridi, izraženi kao HCl

TDI/MDI (12)

EN 1911

Jedanput mjesečno (13)

NRT 66

EDC/VCM

NRT 76

Svi drugi postupci/izvori (14)

NRT 12

NH3

Upotreba SCR-a ili SNCR-a

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 7

NOX

Toplinski oksidator

EN 14792

Jedanput mjesečno (13)

NRT 13

PCDD/F

TDI/MDI (17)

EN 1948-1, -2 i -3

Jedanput svakih šest mjeseci (13)

NRT 67

PCDD/F

EDC/VCM

NRT 77

SO2

Svi postupci/izvori (14)

EN 14791

Jedanput mjesečno (13)

NRT 12

Tetraklormetan

TDI/MDI (12)

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 66

TVOC

TDI/MDI

EN 12619

Jedanput mjesečno (13)

NRT 66

EO (desorpcija CO2 iz sredstva za ispiranje)

Jedanput svakih šest mjeseci (13)

NRT 51

Formaldehid

Jedanput mjesečno (13)

NRT 45

Otpadni plin iz jedinice za oksidaciju kumena u proizvodnji fenola

EN 12619

Jedanput mjesečno (13)

NRT 57

Otpadni plin iz drugih izvora u proizvodnji fenola, kad nije spojen s drugim tokovima otpadnog plina

Jedanput godišnje

Otpadni plin iz jedinice za oksidaciju u proizvodnji vodikova peroksida

Jedanput mjesečno (13)

NRT 86

EDC/VCM

Jedanput mjesečno (13)

NRT 76

Svi drugi postupci/izvori (14)

Jedanput mjesečno (13)

NRT 10

VCM

EDC/VCM

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno (13)

NRT 76

1.2.   Emisije u zrak

1.2.1.   Emisije u zrak iz procesnih peći/grijača

NRT 3:

Kako bi se smanjile emisije CO i neizgorenih tvari iz procesnih peći/grijača u zrak, NRT je osiguravanje optimiziranog izgaranja.

Optimizirano izgaranje postiže se dobrom konstrukcijom opreme i njezinim pravilnim radom, što uključuje optimiziranje temperature i vremena zadržavanja u zoni izgaranja, učinkovito miješanje goriva i zraka za izgaranje te nadzor izgaranja. Nadzor izgaranja temelji se na kontinuiranom praćenju i automatiziranom nadzoru odgovarajućih parametara izgaranja (npr. O2, CO, omjer goriva i zraka te neizgorene tvari).

NRT 4:

Kako bi se smanjile emisije NOX u zrak iz procesnih peći/grijača, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Odabir goriva

Vidjeti odjeljak 12.3. To uključuje prijelaz s tekućih na plinovita goriva, uzimajući u obzir ukupnu ravnotežu ugljikovodika

Prijelaz s tekućih na plinovita goriva može biti ograničen zbog konstrukcije plamenika u slučaju postojećih postrojenja

(b)

Stupnjevito izgaranje

Plamenici za stupnjevito izgaranje ostvaruju niže emisije NOX ako se primjenjuje stupnjevano ubrizgavanje zraka ili goriva u područje u blizini plamenika. Podjelom goriva ili zraka smanjuje se koncentracija kisika u primarnoj zoni izgaranja plamenika čime se snizuje najviša temperatura plamena i smanjuje nastanak toplinskog NOX.

Primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom pri nadogradnji malih procesnih peći čime se ograničava mogućnost naknadne ugradnje sustava za stupnjevano ubrizgavanje goriva/zraka bez smanjenja kapaciteta.

Kad je riječ o postojećim pećima za krekiranje EDC-a, primjenjivost može ovisiti o konstrukciji procesne peći

(c)

Recirkulacija dimnih plinova (vanjska)

Recirkulacija dijela dimnih plinova u komoru za izgaranje kako bi se zamijenio dio svježeg zraka za izgaranje, s učinkom smanjenja sadržaja kisika čime se rashlađuje temperatura plamena

Kad je riječ o postojećim procesnim pećima/grijačima, primjenjivost može biti ograničena njihovom konstrukcijom.

Nije primjenjivo na postojeće peći za krekiranje EDC-a

(d)

Recirkulacija dimnih plinova (unutarnja)

Recirkulacija dijela dimnih plinova unutar komore za izgaranje kako bi se zamijenio dio svježeg zraka za izgaranje, s učinkom smanjenja sadržaja kisika, čime se snižava temperatura plamena

Kad je riječ o postojećim procesnim pećima/grijačima, primjenjivost može biti ograničena njihovom konstrukcijom.

(e)

Plamenik s niskom razinom emisija NOX ili s izrazito niskom razinom emisija NOX

Vidjeti odjeljak 12.3.

Kad je riječ o postojećim procesnim pećima/grijačima, primjenjivost može biti ograničena njihovom konstrukcijom.

(f)

Upotreba inertnih razrjeđivača

Upotrebljavaju se „inertni” razrjeđivači, npr. para, voda, dušik (prethodnim miješanjem s gorivom prije izgaranja ili izravnim ubrizgavanjem u komoru za izgaranje) kako bi se snizila temperatura plamena. Zbog ubrizgavanja pare može doći do povećanja emisija CO

Općenito primjenjivo

(g)

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti odjeljak 12.1.

Kad je riječ o postojećim procesnim pećima/grijačima, primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom.

(h)

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Vidjeti odjeljak 12.1.

Kad je riječ o postojećim procesnim pećima/grijačima, primjenjivost može biti ograničena potrebnim rasponom temperature (900 – 1 050 °C) i vremenom zadržavanja potrebnim za reakciju.

Nije primjenjivo na peći za krekiranje EDC-a

Razine emisija povezanih s NRT-ima: Vidjeti tablicu 2.1. i tablicu 10.1.

NRT 5:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije prašine u zrak iz procesnih peći/grijača, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Odabir goriva

Vidjeti odjeljak 12.3. To uključuje prijelaz s tekućih na plinovita goriva, uzimajući u obzir ukupnu ravnotežu ugljikovodika

Prijelaz s tekućih na plinovita goriva može biti ograničen zbog konstrukcije plamenika u slučaju postojećih postrojenja

(b)

Atomizacija tekućih goriva

Upotreba visokog tlaka radi smanjenja veličine kapljica tekućeg goriva. Trenutačno dostupni optimalno konstruirani plamenici obično uključuju atomizaciju parom

Općenito primjenjivo

(c)

Tkaninski, keramički ili metalni filtar

Vidjeti odjeljak 12.1.

Nije primjenjivo kad se izgaraju samo plinovita goriva

NRT 6:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije SO2 u zrak iz procesnih peći/grijača, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Odabir goriva

Vidjeti odjeljak 12.3. To uključuje prijelaz s tekućih na plinovita goriva, uzimajući u obzir ukupnu ravnotežu ugljikovodika

Prijelaz s tekućih na plinovita goriva može biti ograničen zbog konstrukcije plamenika u slučaju postojećih postrojenja

(b)

Kaustično ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1.

Primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom

1.2.2.   Emisije u zrak iz upotrebe SCR-a ili SNCR-a

NRT 7:

Za smanjenje emisija amonijaka u zrak koji se upotrebljava u selektivnoj katalitičkoj redukciji (SCR) ili selektivnoj nekatalitičkoj redukciji (SNCR) radi smanjenja emisija NOX, NRT je optimizacija dizajna i/ili rada SCR-a ili SNCR-a (npr. optimiziran omjer reagensa i NOX, homogena raspodjela reagensa te optimalna veličina kapljica reagensa).

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije iz peći za krekiranje nižih olefina pri upotrebi SCR-a ili SNCR-a: tablica 2.1.

1.2.3.   Emisije u zrak iz drugih postupaka/izvora

1.2.3.1.   Tehnike za smanjenje emisija iz drugih postupaka/izvora

NRT 8:

Kako bi se smanjilo opterećenje onečišćujućim tvarima koje se šalje na završnu obradu otpadnog plina i povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku za tokove procesnog ispušnog plina.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Oporaba i upotreba viška vodika ili nastalog vodika

Oporaba i upotreba viška vodika ili vodika nastalog u kemijskim reakcijama (npr. za reakcije hidrogenacije). Tehnike oporabe kao što su adsorpcija uslijed promjene tlaka ili upotreba membranskog odvajanja mogu se primijeniti za povećanje sadržaja vodika

Primjenjivost može biti ograničena ako je utrošak energije za oporabu prekomjeran zbog niskog sadržaja vodika ili kad nema potražnje za vodikom.

(b)

Oporaba i upotreba organskih otapala i organskih sirovina kod kojih nije došlo do reakcije

Mogu se primijeniti tehnike oporabe kao što su kompresija, kondenzacija, kriogena kondenzacija, membransko odvajanje i adsorpcija. Odabir tehnike može ovisiti o zahtjevima u pogledu sigurnosti, npr. o prisutnosti drugih tvari ili onečišćujućih tvari

Primjenjivost može biti ograničena ako je utrošak energije za oporabu prekomjeran zbog niskog sadržaja organskih tvari

(c)

Upotreba istrošenog zraka

Velika količina istrošenog zraka iz reakcija oksidacije obrađuje se i upotrebljava kao dušik niske čistoće

Primjenjivo samo kad postoje načini za upotrebu dušika niske čistoće kojima se ne ugrožava sigurnost postupka

(d)

Oporaba HCl mokrim ispiranjem za naknadnu upotrebu

HCl u plinovitom obliku apsorbira se u vodi primjenom mokrog ispirača, nakon kojeg može uslijediti pročišćavanje (npr. primjenom adsorpcije) i/ili koncentriranje (npr. primjenom destilacije) (tehnički opisi navedeni su u odjeljku 12.1.). Zatim se upotrebljava oporabljeni HCl (npr. kao kiselina ili za proizvodnju klora)

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju niskih količina HCl

(e)

Oporaba H2S regenerativnim ispiranjem aminom za naknadnu upotrebu

Regenerativno ispiranje aminom upotrebljava se za oporabu H2S iz tokova procesnog ispušnog plina i iz kiselih ispušnih plinova iz jedinica za stripiranje kisele vode. H2S se zatim obično pretvara u elementarni sumpor u jedinici za oporabu sumpora u rafineriji (Clausov postupak).

Primjenjivo samo ako se u blizini nalazi rafinerija

(f)

Tehnike za smanjenje prenošenja krutina i/ili tekućina

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

NRT 9:

Kako bi se smanjilo opterećenje onečišćujućim tvarima koje se šalje na završnu obradu otpadnog plina i povećala energetska učinkovitost, NRT je slanje tokova procesnih ispušnih plinova dostatne kalorične vrijednosti u jedinicu za loženje. NRT-ima 8(a) i 8(b) daje se prednost u odnosu na slanje tokova procesnih ispušnih plinova u jedinicu za loženje.

Primjenjivost:

Slanje tokova procesnih ispušnih plinova u jedinicu za loženje može biti ograničeno zbog prisutnosti onečišćujućih tvari ili zbog zahtjeva u pogledu sigurnosti.

NRT 10:

Kako bi se smanjile usmjerene emisije organskih spojeva u zrak, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1. Ta se tehnika općenito upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama za smanjenje emisija

Općenito primjenjivo

(b)

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(c)

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1.

Primjenjivo samo za hlapljive organske spojeve koji se mogu apsorbirati u vodenim otopinama

(d)

Katalitički oksidator

Vidjeti odjeljak 12.1.

Primjenjivost može biti ograničena zbog prisutnosti katalitičkih otrova

(e)

Toplinski oksidator

Vidjeti odjeljak 12.1. Umjesto toplinskog oksidatora za kombiniranu obradu tekućeg otpada i otpadnog plina može se upotrijebiti spaljivač

Općenito primjenjivo

NRT 11:

Kako bi se smanjile usmjerene emisije prašine u zrak, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Ciklon

Vidjeti odjeljak 12.1. Ta se tehnika upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama za smanjenje emisija

Općenito primjenjivo

(b)

Elektrostatički precipitator

Vidjeti odjeljak 12.1.

Kad je riječ o postojećim jedinicama, primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom ili zahtjevima u pogledu sigurnosti

(c)

Tkaninski filtar

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(d)

Dvofazni filtar za prašinu

Vidjeti odjeljak 12.1.

(e)

Keramički/metalni filtar

Vidjeti odjeljak 12.1.

(f)

Mokro ispiranje prašine

Vidjeti odjeljak 12.1.

NRT 12:

Kako bi se smanjile emisije u zrak sumporova dioksida i drugih kiselih plinova (npr. HCl), NRT je primjena mokrog ispiranja.

Opis:

Postupak mokrog ispiranja opisan je u odjeljku 12.1.

1.2.3.2.   Tehnike za smanjenje emisija iz toplinskog oksidatora

NRT 13:

Kako bi se smanjile emisije u zrak NOX, CO i SO2 iz toplinskog oksidatora, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Glavna onečišćujuća tvar čije se emisije nastoji smanjiti

Primjenjivost

(a)

Uklanjanje visokih razina prekursora NOX iz tokova procesnih ispušnih plinova

Uklanjanje (ako je moguće radi ponovne upotrebe) visokih razina prekursora NOX prije toplinske obrade, npr. ispiranjem, kondenzacijom ili adsorpcijom

NOX

Općenito primjenjivo

(b)

Odabir pomoćnog goriva

Vidjeti odjeljak 12.3.

NOX, SO2

Općenito primjenjivo

(c)

Plamenik s niskom razinom emisija NOX

Vidjeti odjeljak 12.1.

NOX

Primjenjivost u postojećim jedinicama može ovisiti o njihovoj konstrukciji i/ili ograničenjima u radu

(d)

regenerativni toplinski oksidator (RTO)

Vidjeti odjeljak 12.1.

NOX

Primjenjivost u postojećim jedinicama može biti ograničena njihovom konstrukcijom i/ili ograničenjima u radu

(e)

Optimizacija izgaranja

Konstrukcija i tehnike rada upotrebljavaju se za uklanjanje organskih spojeva u najvećoj mogućoj mjeri, istodobno svodeći emisije CO i NOX u zrak na najmanju moguću mjeru (npr. nadzorom parametara izgaranja kao što su temperatura i vrijeme zadržavanja)

CO, NOX

Općenito primjenjivo

(f)

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti odjeljak 12.1.

NOX

Kad je riječ o postojećim jedinicama, primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom

(g)

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Vidjeti odjeljak 12.1.

NOX

Kad je riječ o postojećim jedinicama, primjenjivost može biti ograničena vremenom zadržavanja potrebnim za reakciju

1.3.   Emisije u vodu

NRT 14:

Kako bi se smanjila količina otpadnih voda, količine onečišćujućih tvari koje se ispuštaju za odgovarajuću završnu obradu (obično biološku obradu) i emisije u vodu, NRT je primjena integrirane strategije upravljanja otpadnim vodama i njihove obrade koja uključuje odgovarajuću kombinaciju tehnika integriranih u proizvodnju, tehnika za oporabu onečišćujućih tvari na izvoru i tehnika prije obrade, na temelju informacija s popisa tokova otpadnih voda navedenog u zaključcima o NRT-ima za sustav obrade otpadnih voda.

1.4.   Učinkovitost upotrebe resursa

NRT 15:

Kako bi se povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

(a)

Odabir katalizatora

Odabire se katalizator kako bi se postigla najbolja ravnoteža između sljedećih čimbenika:

aktivnosti katalizatora;

selektivnosti katalizatora;

životnog vijeka katalizatora (npr. osjetljivost na katalitičke otrove);

upotrebe manje toksičnih metala.

(b)

Zaštita katalizatora

Tehnike koje se primjenjuju prije primjene katalizatora radi njegove zaštite od otrova (npr. prethodna obrada sirovina)

(c)

Optimizacija postupka

Nadzor uvjeta u reaktoru (npr. temperatura, tlak) radi postizanja najbolje ravnoteže između učinkovitosti konverzije i životnog vijeka katalizatora

(d)

Praćenje rada katalizatora

Praćenje učinkovitosti konverzije radi otkrivanja početka raspadanja katalizatora upotrebom odgovarajućih parametara (npr. topline reakcije i stvaranja CO2 u slučaju djelomičnih reakcija oksidacije)

NRT 16:

Kako bi se povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je oporaba i ponovna upotreba organskih otapala.

Opis:

Organska otapala koja se upotrebljavaju u postupcima (npr. kemijskim reakcijama) ili radnjama (npr. ekstrakciji) oporabljuju se primjenom odgovarajućih tehnika (npr. destilacijom ili odvajanjem u tekućem stanju), pročišćuju ako je to potrebno (npr. destilacijom, adsorpcijom, stripiranjem ili filtracijom) i vraćaju u postupak ili radnju Oporabljena i ponovno upotrijebljena količina ovisi o postupku.

1.5.   Ostaci

NRT 17:

Kako bi se spriječilo slanje otpada na odlagalište, ili ako to nije izvedivo, smanjila količina otpada koji se šalje, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike za sprečavanje ili smanjivanje stvaranja otpada

(a)

Dodavanje inhibitora u sustave za destilaciju

Odabir (i optimizacija doze) inhibitora polimerizacije koji sprječavaju ili smanjuju nastanak ostataka (npr. gume ili katrana). Pri optimizaciji doze možda će trebati uzeti u obzir činjenicu da to može dovesti do povećanja sadržaja dušika i/ili sumpora u ostacima što može ugroziti mogućnost njihove upotrebe kao goriva

Općenito primjenjivo

(b)

Svođenje stvaranja ostataka s visokim vrelištem u sustavima za destilaciju na najmanju moguću mjeru

Tehnike kojima se smanjuju temperature i vrijeme zadržavanja (npr. punila umjesto plitica kako bi se smanjio pad tlaka, a time i temperatura; vakuum umjesto atmosferskog tlaka radi smanjenja temperature)

Primjenjuje se samo na nove jedinice za destilaciju ili opsežne nadogradnje postrojenja

Tehnike za oporabu materijala za ponovnu upotrebu ili recikliranje

(c)

Oporaba materijala (npr. destilacijom, krekiranjem)

Materijali (tj. sirovine, proizvodi i nusproizvodi) oporabljuju se iz ostataka izolacijom (npr. destilacijom) ili konverzijom (npr. toplinskim/katalitičkim krekiranjem, uplinjavanjem, hidrogenacijom)

Primjenjivo samo kad postoje načini za upotrebu tih oporabljenih materijala

(d)

Regeneracija katalizatora i adsorbensa

Regeneracija katalizatora i adsorbensa, npr. toplinskom ili kemijskom obradom

Primjenjivost može biti ograničena ako regeneracijom dolazi do znatnih prijenosa onečišćenja s medija na medij.

Tehnike za oporabu energije

(e)

Upotreba ostataka kao goriva

Određeni se organski ostaci, npr. katran, mogu upotrebljavati kao gorivo u jedinici za loženje

Primjenjivost može biti ograničena prisutnošću određenih tvari u ostacima što ih čini neprikladnima za upotrebu u jedinici za loženje, zbog čega je obvezno odlaganje

1.6.   Neuobičajeni radni uvjeti

NRT 18:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije koje proizlaze iz neispravne opreme, NRT je primjena svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Utvrđivanje ključne opreme

Oprema ključna za zaštitu okoliša („ključna oprema”) utvrđuje se na temelju procjene rizika (npr. primjenom analize mogućih grešaka i njihovih posljedica)

Općenito primjenjivo

(b)

Program za pouzdanost imovine za ključnu opremu

Strukturirani program kojim se omogućuje dostupnost i učinkovitost opreme u najvećoj mogućoj mjeri te koji uključuje standardne operativne postupke, preventivno održavanje (npr. protiv korozije), praćenje, evidentiranje incidenata i stalna poboljšanja

Općenito primjenjivo

(c)

Rezervni sustavi za ključnu opremu

Izgradnja i održavanje rezervnih sustava, npr. sustava za ispušni plin, jedinica za smanjenje emisija

Nije primjenjivo ako se dostupnost odgovarajuće opreme može dokazati primjenom tehnike (b)

NRT 19:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije u zrak i vodu do kojih dolazi tijekom neuobičajenih uvjeta rada, NRT je provedba mjera razmjernih važnosti ispuštanja mogućih onečišćujućih tvari za:

i.

radnje uključivanja i isključivanja;

ii.

druge okolnosti (npr. redovno i izvanredno održavanje i čišćenje jedinica i/ili sustava za obradu otpadnog plina), uključujući one koje bi mogle utjecati na ispravan rad postrojenja.

2.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU NIŽIH OLEFINA

Zaključci o NRT-ima u ovom odjeljku odnose se na proizvodnju nižih olefina primjenom postupka parnog krekiranja i primjenjuju se uz općenite zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

2.1.   Emisije u zrak

2.1.1.   Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak iz peći za krekiranje nižih olefina

Tablica 2.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak NOX i NH3 iz peći za krekiranje nižih olefina

Parametar

Razine emisija povezanih s NRT-ima (18)  (19)  (20)

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

(mg/Nm3, pri 3 % volumnog udjela O2)

Nova peć

Postojeća peć

NOX

60–100

70–200

NH3

< 5–15 (21)

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 1.

2.1.2.   Tehnike za smanjenje emisija iz dekoksiranja

NRT 20:

Kako bi se smanjile emisije u zrak prašine i CO iz dekoksiranja iz cijevi za krekiranje, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika za smanjenje učestalosti dekoksiranja navedenih u nastavku i jedne od tehnika za smanjenje emisija navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike za smanjenje učestalosti dekoksiranja

(a)

Materijali za izradu cijevi koji usporavaju stvaranje koksa

Nikal prisutan na površini cijevi djeluje kao katalizator za stvaranje koksa. Stoga se upotrebom materijala s nižim udjelom nikla ili premazivanjem unutrašnjosti cijevi inertnim materijalom može usporiti stopa stvaranja koksa

Primjenjuje se samo na nove jedinice ili opsežne nadogradnje postrojenja

(b)

Dodavanje sumporovih spojeva ulaznim sirovinama

Budući da niklovi sulfidi ne djeluju kao katalizatori za stvaranje koksa, dodavanjem sumporovih spojeva (kad već nisu prisutni u željenoj količini) ulaznim sirovinama može se usporiti i stvaranje koksa jer će se potaknuti pasivizacija površine cijevi

Općenito primjenjivo

(c)

Optimizacija toplinskog dekoksiranja

Optimizacija uvjeta rada, odnosno protoka zraka, temperature i sadržaja pare tijekom ciklusa dekoksiranja, radi uklanjanja koksa u najvećoj mogućoj mjeri

Općenito primjenjivo

Tehnike za smanjenje emisija

(d)

Mokro ispiranje prašine

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(e)

Suhi ciklon

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(f)

Izgaranje otpadnog plina iz dekoksiranja u procesnoj peći/grijaču

Tok otpadnog plina iz dekoksiranja prolazi kroz procesnu peć/grijač tijekom postupka dekoksiranja, pri čemu dodatno izgaraju čestice koksa (i CO)

Kad je riječ o postojećim postrojenjima, primjenjivost može biti ograničena konstrukcijom cjevovoda ili vatrogasnim propisima

2.2.   Emisije u vodu

NRT 21:

Kako bi se spriječilo ispuštanje organskih tvari i otpadne vode u sustave za obradu otpadnih voda ili smanjila količina koja se ispušta, NRT je oporaba ugljikovodika iz vode za naglo gašenje iz prve faze frakcioniranja i ponovna upotreba vode za naglo gašenje u sustavu za stvaranje pare za razrjeđivanje u najvećoj mogućoj mjeri.

Opis:

Tehnika se sastoji od osiguravanja učinkovitog odvajanja organske i vodene faze. Oporabljeni ugljikovodici recikliraju se u peć za krekiranje ili se upotrebljavaju kao sirovine u drugim kemijskim procesima. Organska oporaba može se unaprijediti, npr. primjenom parnog ili plinskog stripiranja ili upotrebom izmjenjivača topline. Obrađena voda za naglo gašenje ponovno se upotrebljava u sustavu za stvaranje pare za razrjeđivanje. Tok za pročišćavanje koji uključuje vodu za naglo gašenje otpušta se u sustav za naknadnu završnu obradu otpadne vode radi sprječavanja nakupljanja soli u sustavu.

NRT 22:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari koje se ispušta za obradu otpadnih voda iz istrošene kaustične tekućine za ispiranje iz postupka uklanjanja H2S iz krekiranih plinova, NRT je primjena stripiranja.

Opis:

Postupak stripiranja opisan je u odjeljku 12.2. Stripiranje tekućina za ispiranje izvršava se primjenom toka plina, koji se zatim izgara (npr. u peći za krekiranje).

NRT 23:

Kako bi se spriječilo ispuštanje sulfida u obradu otpadnih voda iz istrošene kaustične tekućine za ispiranje iz postupka uklanjanja kiselih plinova iz krekiranih plinova ili smanjilo takvo ispuštanje, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Upotreba sirovina s niskim udjelom sumpora u peći za krekiranje

Upotreba sirovina s niskim sadržajem sumpora ili onih iz kojih je uklonjen sumpor

Primjenjivost može biti ograničena potrebom dodavanja sumpora radi smanjenja stvaranja koksa.

(b)

Upotreba ispiranja aminom radi uklanjanja kiselih plinova u najvećoj mogućoj mjeri

Ispiranje krekiranih plinova regenerativnim (aminskim) otapalom radi uklanjanja kiselih plinova, uglavnom H2S, kako bi se smanjilo opterećenje kaustične tekućine za ispiranje u nastavku postupka

Nije primjenjivo ako se peć za krekiranje nižih olefina nalazi daleko od jedinice za oporabu sumpora. Primjenjivost u postojećim postrojenjima može ovisiti o kapacitetu jedinice za oporabu sumpora.

(c)

Oksidacija

Oksidacija sulfida prisutnih u istrošenoj tekućini za ispiranje u sulfate, npr. upotrebom zraka pri povišenom tlaku i temperaturi (odnosno oksidacija mokrim zrakom) ili oksidansa kao što je vodikov peroksid

Općenito primjenjivo

3.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU AROMATA

Zaključci o NRT-ima u ovom odjeljku odnose se na proizvodnju benzena, toluena, orto-, meta- i para-ksilena (skupnog naziva BTX aromati) i cikloheksana iz pirolitičkog benzina koji je nusproizvod iz peći za parno krekiranje te iz reformata/benzina proizvedenog u katalitičkim reformatorrima i primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

3.1.   Emisije u zrak

NRT 24:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari iz procesnih ispušnih plinova koje se šalje u završnu obradu otpadnog plina i povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je oporaba organskih materijala primjenom NRT-a 8(b), a kad to nije lako provedivo, oporaba energije iz tih procesnih ispušnih plinova (vidjeti i NRT 9).

NRT 25:

Kako bi se smanjile emisije u zrak prašine i organskih spojeva iz regeneracije katalizatora hidrogenacije, NRT je slanje procesnih ispušnih plinova iz regeneracije katalizatora u odgovarajući sustav za obradu.

Opis:

Procesni ispušni plin šalje se u uređaje za mokro ili suho otprašivanje radi uklanjanja prašine, a zatim u jedinicu za loženje ili toplinski oksidator radi uklanjanja organskih spojeva kako bi se izbjegle izravne emisije u zrak ili spaljivanje na baklji. Upotreba bubnjeva za dekoksiranje nije dovoljna.

3.2.   Emisije u vodu

NRT 26:

Kako bi se smanjila količina organskih spojeva i otpadne vode koje se ispušta iz jedinica za ekstrakciju aromata u sustave za obradu otpadne vode, NRT je ili upotreba suhih otapala ili upotreba zatvorenog sustava za oporabu i ponovnu upotrebu vode pri primjeni mokrih otapala.

NRT 27:

Kako bi se smanjila količina otpadne vode i organskih tvari koje se ispušta u sustave za obradu otpadne vode, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Stvaranje vakuuma bez vode

Upotreba mehaničkih pumpnih sustava u postupku zatvorenog kruga, ispuštajući samo malu količinu vode kao pražnjenje ili upotreba pumpi koje rade na suho. U određenim je slučajevima stvaranje vakuuma bez otpadnih voda moguće upotrebom produkta kao pregradne tekućine u mehaničkoj vakuumskoj pumpi ili upotrebom toka plina iz postupka proizvodnje

Općenito primjenjivo

(b)

Odvajanje vodenih izlaznih tokova od izvora

Vodeni izlazni tokovi iz postrojenja za proizvodnju aromata odvajaju se od otpadne vode iz drugih izvora kako bi se olakšala oporaba sirovina ili produkata

Kad je riječ o postojećim postrojenjima, primjenjivost može biti ograničena odvodnim sustavima specifičnima za pojedinačno postrojenje

(c)

Odvajanje u tekućem stanju uz oporabu ugljikovodika

Odvajanje organske od vodene faze odgovarajućom konstrukcijom i radnjom (npr. dostatnim vremenom zadržavanja, otkrivanjem i kontrolom granica faza) kako bi se spriječilo prenošenje neotopljenog organskog materijala

Općenito primjenjivo

(d)

Stripiranje uz oporabu ugljikovodika

Vidjeti odjeljak 12.2. Stripiranje se može primijeniti na pojedinačnim ili kombiniranim tokovima

Primjenjivost može biti ograničena ako je koncentracija ugljikovodika niska

(e)

Ponovna upotreba vode

Uz dodatnu obradu nekih tokova otpadnih voda, voda iz postupka stripiranja može se upotrijebiti kao tehnološka voda ili voda za napajanje kotla, čime se zamjenjuju drugi izvori vode

Općenito primjenjivo

3.3.   Učinkovitost upotrebe resursa

NRT 28:

Kako bi se resursi upotrebljavali učinkovito, NRT je upotreba vodika koji se suproizvede, npr. reakcijama dealkilacije, kao kemijski reagens ili gorivo primjenom NRT-a 8(a) u najvećoj mogućoj mjeri ili, ako to nije lako provedivo, oporaba energije iz tih procesnih odušnika (vidjeti NRT 9).

3.4.   Energetska učinkovitost

NRT 29:

Kako bi se učinkovito upotrebljavala energija pri upotrebi destilacije, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili kombinacije nekoliko njih.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Optimizacija destilacije

Za svaku destilacijsku kolonu optimiziraju se broj plitica, omjer pretoka, mjesto unosa te, za ekstrakcijsku destilaciju, omjer otapala i unosa

Primjenjivost u postojećim jedinicama može biti ograničena njihovom konstrukcijom, raspoloživim prostorom i/ili ograničenjima u radu

(b)

Oporaba topline iz vršnog toka para kolone

Ponovna upotreba kondenzacijske topline iz destilacijske kolone za toluen i ksilen za opskrbljivanje nekog drugog dijela postrojenja toplinom

(c)

Jedna kolona za ekstrakcijsku destilaciju

U konvencionalnom sustavu za ekstrakcijsku destilaciju za odvajanje bi bio potreban niz od dvaju koraka odvajanja (odnosno glavna destilacijska kolona i pomoćna kolona ili striper). U jednoj koloni za ekstrakcijsku destilaciju, odvajanje otapala provodi se u manjoj koloni za destilaciju koja je ugrađena u kućište prve kolone.

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja.

Primjenjivost može biti ograničena kad je riječ o jedinicama manjeg kapaciteta jer funkcionalnost može biti ograničena kombiniranjem nekoliko operacija u jednom dijelu opreme

(d)

Destilacijska kolona s pregradnim zidom

U tradicionalnom sustavu za destilaciju za odvajanje smjese od triju komponenti u čiste frakcije potreban je izravan slijed od najmanje dviju destilacijskih kolona (ili glavnih kolona s pomoćnim kolonama). S pomoću kolone s pregradnim zidom, odvajanje se može provesti u samo jednom uređaju.

(e)

Toplinski povezana destilacija

Ako se destilacija provodi u dvije kolone, tokovi energije u obje kolone mogu se povezati. Para s vrha prve kolone ulazi u izmjenjivač topline u podnožju druge kolone

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja.

Primjenjivost ovisi o rasporedu destilacijskih kolona i uvjetima postupka, npr. o radnom tlaku

3.5.   Ostaci

NRT 30:

Kako bi se spriječilo slanje istrošene gline na odlagališta ili smanjila količina koja se šalje na odlagališta, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Selektivna hidrogenacija reformata ili pirolitičkog benzina

Smanjenje sadržaja olefina u reformatu ili pirolitičkom benzinu hidrogenacijom. Potpuno hidrogenirane sirovine omogućuju uređajima za obradu gline dulji radni ciklus

Primjenjuje se samo na postrojenja koja upotrebljavaju sirovine s visokim sadržajem olefina

(b)

Odabir materijala gline

Upotrebljavati glinu koja traje što je dulje moguće uzimajući u obzir njezino stanje (odnosno svojstva površine/strukture koja produljuju radni ciklus) ili upotrebljavati sintetički materijal koji ima istu funkciju kao glina, ali se može regenerirati

Općenito primjenjivo

4.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU ETILBENZENA I MONOMERA STIRENA

Zaključci o NRT-ima u ovom odjeljku primjenjuju se na proizvodnju etilbenzena primjenom postupka alkilacije u kojem se kao katalizator upotrebljava zeolit ili AlCl3 i na proizvodnju monomera stirena dehidrogenacijom etilbenzena ili suproizvodnjom s propilen-oksidom i primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

4.1.   Odabir postupka

NRT 31:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije u zrak organskih spojeva i kiselih plinova, stvaranje otpadne vode i količina otpada koji se šalje na odlagališta iz alkilacije benzena etilenom, NRT za nova postrojenja i opsežne nadogradnje postrojenja jest primjena postupka u kojem se kao katalizator upotrebljava zeolit.

4.2.   Emisije u zrak

NRT 32:

Kako bi se smanjila količina HCl koju se šalje u sustav za završnu obradu otpadnog plina iz jedinice za alkilaciju u postupku proizvodnje etilbenzena u kojem se kao katalizator upotrebljava AlCl3, NRT je primjena kaustičnog ispiranja.

Opis:

Postupak ispiranja uz upotrebu kaustičnih sredstava opisan je u odjeljku 12.1.

Primjenjivost:

Primjenjuje se samo na postojeća postrojenja u kojima se provodi postupak proizvodnje etilbenzena u kojem se kao katalizator upotrebljava AlCl3,

NRT 33:

Kako bi se smanjila količina prašine i HCl koje se šalje u sustav za završnu obradu otpadnog plina iz operacija zamjene katalizatora u postupcima proizvodnje etilbenzena u kojima se kao katalizator upotrebljava AlCl3, NRT je primjena mokrog ispiranja, a zatim upotreba istrošene tekućine za ispiranje kao vode za ispiranje u odjeljku za ispiranje reaktora nakon alkilacije.

Opis:

Postupak mokrog ispiranja opisan je u odjeljku 12.1.

NRT 34:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari koje se šalje u sustav za završnu obradu otpadnog plina iz jedinice za oksidaciju u postupku prozvodnje SMPO-a, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Tehnike za smanjenje prenošenja tekućina

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(b)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(c)

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(d)

Ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1Ispiranje se izvršava s pomoću odgovarajućeg otapala (npr. hladnog, vraćenog etilbenzena) za apsorpciju etilbenzena koji se reciklira u reaktor

Za postojeća postrojenja, upotreba toka vraćenog etilbenzena može biti ograničena konstrukcijom postrojenja

NRT 35:

Kako bi se smanjile emisije u zrak organskih spojeva iz jedinice za hidrogenaciju acetofenona u postupku proizvodnje SMPO-a u neuobičajenim uvjetima rada (kao što su radnje uključivanja), NRT je slanje procesnog ispušnog plina u odgovarajući sustav za obradu.

4.3.   Emisije u vodu

NRT 36:

Kako bi se smanjilo stvaranje otpadne vode iz dehidrogenacije etilbenzena i iskoristila oporaba organskih spojeva u najvećoj mogućoj mjeri, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Optimizirano odvajanje u tekućem stanju

Odvajanje organske od vodene faze odgovarajućom konstrukcijom i radnjom (npr. dostatnim vremenom zadržavanja, otkrivanjem i kontrolom granica faza) kako bi se spriječilo prenošenje neotopljenog organskog materijala

Općenito primjenjivo

(b)

Parno stripiranje

Vidjeti odjeljak 12.2.

Općenito primjenjivo

(c)

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 12.2.

Općenito primjenjivo

(d)

Ponovna upotreba vode

Kondenzati iz reakcije mogu se upotrijebiti kao tehnološka voda ili voda za napajanje kotla nakon parnog stripiranja (vidjeti tehniku (b)) i adsorpcije (vidjeti tehniku (c))

Općenito primjenjivo

NRT 37:

Kako bi se smanjile emisije u vodu organskih peroksida iz jedinice za oksidaciju u postupku proizvodnje SMPO-a i zaštitilo postrojenje za naknadnu biološku obradu otpadne vode, NRT je prethodna obrada otpadne vode koja sadržava organske perokside primjenom hidrolize prije spajanja s drugim tokovima otpadne vode i ispuštanja u sustav za završnu biološku obradu.

Opis:

Postupak hidrolize opisan je u odjeljku 12.2.

4.4.   Učinkovitost upotrebe resursa

NRT 38:

Kako bi se oporabili organski spojevi iz dehidrogenacije etilbenzena prije oporabe vodika (vidjeti NRT 39), NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(b)

Ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1. Apsorbens se sastoji od komercijalnih organskih otapala (ili katrana iz postrojenja za etilbenzen) (vidjeti NRT 42(b)). Hlapljivi organski spojevi oporabljuju se stripiranjem tekućine za ispiranje

NRT 39:

Kako bi se povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je oporaba vodika koji se suproizvede pri dehidrogenaciji etilbenzena i njegova upotreba kao kemijskog reagensa ili za izgaranje ispušnog plina iz dehidrogenacije kao goriva (npr. u pregrijaču pare).

NRT 40:

Kako bi se povećala učinkovitost upotrebe resursa u jedinici za hidrogenaciju acetofenona u postupku proizvodnje SMPO-a, NRT je smanjenje količine prekomjernog vodika ili recikliranje vodika primjenom NRT-a 8(a). Ako NRT 8(a) nije primjenjiv, NRT je oporaba energije (vidjeti NRT 9).

4.5.   Ostaci

NRT 41:

Kako bi se smanjila količina otpada koji se šalje na odlagalište iz neutralizacije istrošenog katalizatora u postupku proizvodnje etilbenzena u kojem se kao katalizator upotrebljava AlCl3, NRT je oporaba ostataka organskih spojeva stripiranjem te zatim koncentriranje vodene faze kako bi se stvorio iskoristiv nusproizvod AlCl3.

Opis:

Parno stripiranje najprije se upotrebljava za uklanjanje hlapljivih organskih spojeva, a zatim se otopina istrošenog katalizatora koncentrira isparavanjem kako bi se stvorio iskoristiv nusproizvod AlCl3. Para se kondenzira kako bi se dobila otopina HCl koja se reciklira u postupak.

NRT 42:

Kako bi se spriječilo slanje otpadnog katrana na odlagališta ili smanjila količina koju se šalje na odlagališta iz jedinice za destilaciju u proizvodnji etilbenzena, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Oporaba materijala (npr. destilacijom, krekiranjem)

Vidjeti NRT 17(c)

Primjenjivo samo kad postoje načini za upotrebu tih oporabljenih materijala

(b)

Upotreba katrana kao apsorbensa za ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1. Upotreba katrana kao apsorbensa u ispiračima koji se upotrebljavaju u proizvodnji monomera stirena dehidrogenacijom etilbenzena, umjesto komercijalnih organskih otapala (vidjeti NRT 38(b)). Upotreba katrana ovisi o kapacitetu ispirača

Općenito primjenjivo

(c)

Upotreba katrana kao goriva

Vidjeti NRT 17(e)

Općenito primjenjivo

NRT 43:

Kako bi se smanjilo stvaranje koksa (koji je istodobno i katalitički otrov i otpad) u jedinicama koje proizvode stiren dehidrogenacijom etilbenzena, NRT je rad pri najnižem mogućem tlaku koji je siguran i izvediv.

NRT 44:

Kako bi se smanjila količina organskih ostataka koje se šalje na odlagališta iz proizvodnje monomera stirena, uključujući suproizvodnju s propilen-oksidom, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Dodavanje inhibitora u sustave za destilaciju

Vidjeti NRT 17(a)

Općenito primjenjivo

(b)

Svođenje stvaranja ostataka s visokim vrelištem u sustavima za destilaciju na najmanju moguću mjeru

Vidjeti NRT 17(b)

Primjenjuje se samo na nove jedinice za destilaciju ili opsežne nadogradnje postrojenja

(c)

Upotreba ostataka kao goriva

Vidjeti NRT 17(e)

Općenito primjenjivo

5.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU FORMALDEHIDA

Zaključci o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

5.1.   Emisije u zrak

NRT 45:

Kako bi se smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz proizvodnje formaldehida te učinkovito iskoristila energija, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Slanje toka otpadnog plina u jedinicu za loženje

Vidjeti NRT 9.

Primjenjivo samo na postupak u kojem se kao katalizator upotrebljava srebro

(b)

Katalitički oksidator uz oporabu energije

Vidjeti odjeljak 12.1. Energija se oporabljuje u obliku pare

Primjenjivo samo na postupak u kojem se kao katalizator upotrebljava metalni oksid. Mogućnost oporabe energije može biti ograničena u malim samostalnim postrojenjima

(c)

Toplinski oksidator uz oporabu energije

Vidjeti odjeljak 12.1. Energija se oporabljuje u obliku pare

Primjenjivo samo na postupak u kojem se kao katalizator upotrebljava srebro


Tablica 5.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije TVOC-a i formaldehida u zrak iz proizvodnje formaldehida

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

(mg/Nm3, bez korekcije za sadržaj kisika)

TVOC

< 5–30 (22)

Formaldehid

2–5

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

5.2.   Emisije u vodu

NRT 46:

Kako bi se spriječio nastanak otpadne vode (npr. iz čišćenja, izlijevanja i kondenzata) i otpuštanje organskih tvari u sustave za daljnju obradu otpadnih voda ili smanjila njihova količina, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Ponovna upotreba vode

Tokovi vode (npr. iz čišćenja, izlijevanja i kondenzata) vraćaju se u postupak uglavnom radi prilagodbe koncentracije produkta formaldehida. Ponovna upotreba vode ovisi o željenoj koncentraciji formaldehida.

Općenito primjenjivo

(b)

Kemijska prethodna obrada

Konverzija formaldehida u druge, manje toksične, tvari, primjerice dodavanjem natrijeva sulfita ili oksidacijom

Primjenjivo samo na izlazne tokove koji bi zbog svojeg sadržaja formaldehida mogli negativno utjecati na naknadnu biološku obradu otpadne vode

5.3.   Ostaci

NRT 47:

Kako bi se smanjila količina otpada koji sadržava paraformaldehid koji se šalje na odlagalište, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije:

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Svođenje stvaranja paraformaldehida na najmanju moguću mjeru

Stvaranje paraformaldehida svodi se na najmanju moguću mjeru poboljšanjem grijanja, izolacije i protoka

Općenito primjenjivo

(b)

Oporaba materijala

Paraformaldehid se oporabljuje otapanjem u vrućoj vodi gdje ga se podvrgava hidrolizi i depolimerizaciji kako bi se dobila otopina formaldehida ili ga se izravno upotrebljava u drugim postupcima.

Nije primjenjivo ako se oporabljeni paraformaldehid ne može upotrijebiti zbog njegove kontaminacije

(c)

Upotreba ostataka kao goriva

Paraformaldehid se oporabljuje i upotrebljava kao gorivo

Primjenjivo samo ako se ne može primijeniti tehnika (b)

6.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU ETILEN-OKSIDA I ETILEN-GLIKOLA

Zaključci o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

6.1.   Odabir postupka

NRT 48:

Kako bi se smanjila potrošnja etilena i emisije u zrak organskih spojeva i CO2, NRT za nova postrojenja i opsežne nadogradnje postrojenja je upotreba kisika umjesto zraka za izravnu oksidaciju etilena u etilen-oksid.

6.2.   Emisije u zrak

NRT 49:

Kako bi se oporabili etilen i energija te smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz postrojenja za proizvodnju etilen-oksida, NRT je primjena obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike za oporabu organskog materijala za ponovnu upotrebu ili recikliranje

(a)

Primjena adsorpcije uslijed promjene tlaka ili membranskog odvajanja za oporabu etilena iz čišćenja inertnih čestica

Tehnikom adsorpcije uslijed promjene tlaka molekule plina koji se želi dobiti (u ovom slučaju etilena) adsorbiraju se na krutu tvar (npr. molekularno sito) pri visokom tlaku te se zatim desorbiraju u koncentriranijem obliku pri nižem tlaku radi ponovne upotrebe ili recikliranja.

Membransko odvajanje opisano je u odjeljku 12.1.

Primjenjivost može ovisiti o tome je li potražnja za energijom prekomjerna zbog niskog masenog protoka etilena

Tehnike za oporabu energije

(b)

Slanje toka čišćenja inertnih čestica u jedinicu za loženje

Vidjeti NRT 9.

Općenito primjenjivo

NRT 50:

Kako bi se smanjila potrošnja etilena i kisika te smanjile emisije CO2 u zrak iz jedinice za proizvodnju etilen-oksida, NRT je primjena kombinacije tehnika iz NRT-a 15 i upotreba inhibitora.

Opis:

Dodavanje malih količina organoklornog inhibitora (kao što je etil-klorid ili dikloretan) ulaznim tvarima u reaktoru kako bi se smanjio sadržaj etilena koji se potpuno oksidira u ugljikov dioksid. Odgovarajući parametri za praćenje učinkovitosti katalizatora uključuju toplinu reakcije i stvaranje CO2 po toni ulaznog etilena.

NRT 51:

Kako bi se smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz desorpcije CO2 iz sredstva za ispiranje koje se upotrebljava u postrojenju za proizvodnju etilen-oksida, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike integrirane u proces

(a)

Stupnjevita desorpcija CO2

Tehnika se sastoji od provođenja snižavanja tlaka potrebnog radi oslobađanja ugljikova dioksida iz sredstva za apsorpciju u dva koraka umjesto u jednome. Time se omogućuje izolacija početnog toka bogatog ugljikovodicima radi mogućeg vraćanja, pri čemu ostaje relativno čist tok ugljikova dioksida za daljnju obradu.

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

Tehnike za smanjenje emisija

(b)

Katalitički oksidator

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(c)

Toplinski oksidator

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo


Tablica 6.1.

Razina emisija povezanih s NRT-ima za emisije organskih spojeva u zrak iz desorpcije CO2 iz sredstva za ispiranje koje se upotrebljava u postrojenju za proizvodnju etilen-oksida

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima

TVOC

1–10 g/t proizvedenog etilen-oksida (23)  (24)  (25)

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

NRT 52:

Kako bi se smanjile emisije etilen-oksida u zrak, NRT je primjena mokrog ispiranja za tokove otpadnog plina koji sadržavaju etilen-oksid.

Opis:

Postupak mokrog ispiranja opisan je u odjeljku 12.1. Ispiranje vodom radi uklanjanja etilen-oksida iz tokova otpadnog plina prije izravnog otpuštanja ili prije daljnjeg smanjenja razine organskih spojeva.

NRT 53:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz hlađenja apsorbensa etilen-oksida u jedinici za oporabu etilen-oksida, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Neizravno hlađenje

Upotreba sustava za neizravno hlađenje (s izmjenjivačima topline) umjesto otvorenih sustava za hlađenje

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

(b)

Potpuno uklanjanje etilen-oksida stripiranjem

Održavanje odgovarajućih uvjeta rada i upotreba internetskog praćenja rada stripera za etilen-oksid kako bi se osiguralo potpuno stripiranje etilen-oksida te osiguravanje odgovarajućih sustava zaštite radi izbjegavanja emisija etilen-oksida u neuobičajenim uvjetima rada

Primjenjivo samo ako se ne može primijeniti tehniku (a)

6.3.   Emisije u vodu

NRT 54:

Kako bi se smanjila količina otpadne vode i količina organskih tvari koje se ispušta iz postupka pročišćavanja produkta u sustave za obradu otpadne vode, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Primjena pročišćivača iz postrojenja za proizvodnju etilen-oksida u postrojenju za proizvodnju etilen-glikola

Tokovi pročišćivača iz postrojenja za proizvodnju etilen-oksida šalju se u postupak proizvodnje etilen-glikola i ne ispuštaju se kao otpadna voda. Upotreba pročišćivača u postupku proizvodnje etilen-glikola ovisi o razmatranjima u pogledu kvalitete produkta etilen-glikola.

Općenito primjenjivo

(b)

Destilacija

Destilacija je tehnika koja se primjenjuje za odvajanje spojeva različitih vrelišta djelomičnim isparavanjem i ponovnom kondenzacijom.

Tehnika se primjenjuje u postrojenjima za proizvodnju etilen-oksida i etilen-glikola radi koncentriranja tokova vode kako bi se oporabili glikoli ili omogućilo njihovo odlaganje (npr. spaljivanjem umjesto njihovim otpuštanjem kao otpadne vode) i djelomična ponovna upotreba/recikliranje vode.

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

6.4.   Ostaci

NRT 55:

Kako bi se smanjila količina organskog otpada koji se šalje na odlagališta iz postrojenja za proizvodnju etilen-oksida i etilen-glikola, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Optimizacija reakcije hidrolize

Optimizacija omjera vode i etilen-oksida radi postizanja niže stope suproizvodnje težih glikola i izbjegavanja prekomjernog utroška energije za dehidraciju glikola. Optimalni omjer ovisi o željenoj proizvodnji dietilen-glikola i trietilen-glikola

Općenito primjenjivo

(b)

Izolacija nusproizvoda u postrojenjima za proizvodnju etilen-oksida za upotrebu

Za postrojenja za proizvodnju etilen-oksida, koncentrirana organska frakcija dobivena nakon dehidracije tekućeg izlaznog toka iz oporabe etilen-oksida destilira se kako bi se dobili dragocjeni kratkolančani glikoli i teži ostaci

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

(c)

Izolacija nusproizvoda u postrojenjima za proizvodnju etilen-glikola za upotrebu

U postrojenjima za proizvodnju etilen-glikola frakcija glikola duljih lanaca može se upotrijebiti kao takva ili dodatno podijeliti na frakcije kako bi se dobili dragocjeni glikoli

Općenito primjenjivo

7.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU FENOLA

Zaključci o NRT-ima u ovom odjeljku odnose se na proizvodnju fenola iz kumena i primjenjuju se uz općenite zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

7.1.   Emisije u zrak

NRT 56:

Kako bi se oporabile sirovine i smanjila količina organskih tvari koje se iz jedinice za oksidaciju kumena šalje u sustave za završnu obradu otpadnog plina, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike integrirane u proces

(a)

Tehnike za smanjenje prenošenja tekućina

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

Tehnike za oporabu organskog materijala za ponovnu upotrebu

(b)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(c)

Adsorpcija (regenerativna)

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

NRT 57:

Kako bi se smanjile emisije organskih spojeva u zrak, NRT je primjena tehnike (d) navedene u nastavku za otpadni plin iz jedinice za oksidaciju kumena. Za sve druge pojedinačne ili kombinirane tokove otpadnih plinova, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili kombinacije nekoliko njih.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Slanje toka otpadnog plina u jedinicu za loženje

Vidjeti NRT 9.

Primjenjivo samo ako postoje načini za upotrebu otpadnog plina kao plinovitog goriva

(b)

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(c)

Toplinski oksidator

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(d)

Regenerativni toplinski oksidator (RTO)

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo


Tablica 7.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije TVOC-a i benzena u zrak iz proizvodnje fenola

Parametar

Izvor

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

(mg/Nm3, bez korekcije za sadržaj kisika)

Uvjeti

Benzen

Jedinica za oksidaciju kumena

< 1

Razina emisija povezanih s NRT-om primjenjuje se ako emisija prelazi 1 g/h

TVOC

5–30

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

7.2.   Emisije u vodu

NRT 58:

Kako bi se smanjile emisije u vodu organskih peroksida iz jedinice za oksidaciju i, prema potrebi, zaštitilo postrojenje za naknadnu biološku obradu otpadne vode, NRT je prethodna obrada otpadne vode koja sadržava organske perokside primjenom hidrolize prije spajanja s drugim tokovima otpadne vode i ispuštanja u sustav za završnu biološku obradu.

Opis:

Postupak hidrolize opisan je u odjeljku 12.2. Otpadna voda (uglavnom iz kondenzatora i regeneracije adsorbensa, nakon odvajanja faza) obrađuje se toplinski (na temperaturama višima od 100 °C i pri visokoj pH vrijednosti) ili katalitički kako bi se organski peroksidi razgradili na spojeve koji nisu ekotoksični i koji su lakše biorazgradivi.

Tablica 7.2.

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima za organske perokside na izlazu iz jedinice za razgradnju peroksida

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosječna vrijednost najmanje triju jednokratnih uzoraka uzetih u intervalima od najmanje pola sata)

Povezano praćenje

Ukupni organski peroksidi izraženi kao kumen hidroperoksid

< 100 mg/l

Ne postoji norma EN. Najmanja je učestalost praćenja jedanput dnevno i može se smanjiti na četiri puta godišnje ako se kontrolom parametara postupka (npr. pH vrijednosti, temperature i vremena zadržavanja) može dokazati odgovarajuća učinkovitost hidrolize

NRT 59:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari koja se ispušta iz jedinice za razlaganje i jedinice za destilaciju u sustav za daljnju obradu otpadne vode, NRT je oporaba fenola i drugih organskih spojeva (npr. acetona) primjenom ekstrakcije, a zatim stripiranja.

Opis:

Oporaba fenola iz tokova otpadne vode koji sadržavaju fenole prilagodbom pH vrijednosti na < 7, nakon čega slijedi ekstrakcija uz odgovarajuće otapalo i stripiranje otpadne vode radi uklanjanja ostataka otapala i drugih spojeva s niskim vrelištem (npr. acetona). Tehnike obrade opisane su u odjeljku 12.2.

7.3.   Ostaci

NRT 60:

Kako bi se spriječilo slanje katrana iz pročišćavanja fenola na odlagališta ili smanjila količina koja se šalje na odlagališta, NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Oporaba materijala

(npr. destilacijom, krekiranjem)

Vidjeti NRT 17(c). Primjena destilacije za oporabu kumena, α-metilstiren-fenola itd.

Općenito primjenjivo

(b)

Upotreba katrana kao goriva

Vidjeti NRT 17(e).

Općenito primjenjivo

8.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU ETANOLAMINA

Zaključci o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

8.1.   Emisije u zrak

NRT 61:

Kako bi se smanjile emisije amonijaka u zrak te smanjila potrošnja amonijaka iz postupka proizvodnje vodenih etanolamina, NRT je primjena sustava mokrog ispiranja s više faza.

Opis:

Postupak mokrog ispiranja opisan je u odjeljku 12.1. Neizreagirani amonijak oporabljuje se iz ispušnog plina iz stripera za amonijak i iz jedinice za isparavanje mokrim ispiranjem u najmanje dvije faze, nakon čega slijedi recikliranje amonijaka u postupak.

8.2.   Emisije u vodu

NRT 62:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije organskih spojeva u zrak i emisije organskih tvari iz vakuumskih sustava u vodu, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Stvaranje vakuuma bez vode

Upotreba pumpi koje rade na suho, npr. pumpi za potiskivanje

Primjenjivost u postojećim postrojenjima može ovisiti o njihovoj konstrukciji i/ili ograničenjima u radu

(b)

Upotreba vakuumskih pumpi s vodenim prstenom uz recirkulaciju vode iz prstena

Voda koja se upotrebljava kao tekućina za brtvljenje u pumpi recirkulira se u kućište pumpe s pomoću zatvorenog kruga s malom količinom pročišćivača kako bi se stvaranje otpadne vode svelo na najmanju moguću mjeru

Primjenjivo samo ako se ne može primijeniti tehnika (a).

Nije primjenjivo za destilaciju trietanolamina

(c)

Ponovna upotreba vodenih tokova iz vakuumskih sustava u postupku

Vraćanje vodenih tokova iz pumpi s vodenim prstenom ili parnih ejektora u postupak oporabe organskog materijala i ponovna upotreba vode. Ponovna upotreba vode u postupku ovisi o potrebnoj količini vode za postupak

Primjenjivo samo ako se ne može primijeniti tehniku (a)

(d)

Kondenzacija organskih spojeva (amina) prije primjene vakuumskih sustava

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

8.3.   Potrošnja sirovina

NRT 63:

Kako bi se učinkovito upotrebljavao etilen-oksid, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Upotreba viška amonijaka

Održavanje visoke razine amonijaka u reakcijskoj smjesi djelotvoran je način osiguravanja da se sav etilen-oksid konvertira u produkte

Općenito primjenjivo

(b)

Optimizacija sadržaja vode u reakciji

Voda se upotrebljava za ubrzavanje glavnih reakcija bez promjene u raspodjeli produkta i bez značajnih sekundarnih reakcija s etilen-oksidom u glikole

Primjenjivo samo na postupke u kojima se primjenjuje voda

(c)

Optimizacija uvjeta rada u postupku

Utvrđivanje i održavanje optimalnih uvjeta rada (npr. temperature, tlaka, vremena zadržavanja) radi konverzije etilen-oksida u željenu mješavinu monoetanolamina, dietanolamina i trietanolamina u najvećoj mogućoj mjeri

Općenito primjenjivo

9.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU TOLUEN-DIIZOCIJANATA (TDI) I METILEN-DIFENIL-DIIZOCIJANATA (MDI)

Zaključcima o NRT-ima u ovom odjeljku obuhvaćena je proizvodnja:

dinitrotoluena (DNT) iz toluena,

toluen-diamina (TDA) iz DNT-a,

TDI-ja iz TDA-a,

metilen-difenil-diamina (MDA) iz anilina,

MDI-ja iz MDA-a,

te se oni primjenjuju uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

9.1.   Emisije u zrak

NRT 64:

Kako bi se smanjila količina organskih spojeva, NOX, prekursora NOX i SOX koje se šalje u sustave za završnu obradu otpadnog plina (vidjeti NRT 66) iz postrojenja za proizvodnju DNT-a, TDA-a i MDA-a, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(b)

Mokro ispiranje

Vidjeti odjeljak 12.1. U brojnim se slučajevima učinkovitost ispiranja poboljšava kemijskom reakcijom apsorbirane onečišćujuće tvari (djelomična oksidacija NOX uz oporabu dušične kiseline, uklanjanje kiselina kaustičnom otopinom, uklanjanje amina kiselim otopinama, reakcijom anilina s formaldehidom u kaustičnoj otopini)

(c)

Toplinska redukcija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Kad je riječ o postojećim jedinicama, primjenjivost može biti ograničena raspoloživim prostorom

(d)

Katalitička redukcija

Vidjeti odjeljak 12.1.

NRT 65:

Kako bi se smanjila količina HCl i fosgena koje se šalje u sustave za završnu obradu otpadnog plina te kako bi se povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je oporaba HCl i fosgena iz tokova procesnih ispušnih plinova iz postrojenja za proizvodnju TDI-ja ili MDI-ja primjenom odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Apsorpcija HCl mokrim ispiranjem

Vidjeti NRT 8(d).

Općenito primjenjivo

(b)

Apsorpcija fosgena ispiranjem

Vidjeti odjeljak 12.1. Višak fosgena apsorbira se primjenom organskog otapala i vraća u postupak

Općenito primjenjivo

(c)

Kondenzacija HCl/fosgena

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

NRT 66:

Kako bi se smanjile emisije u zrak organskih spojeva (uključujući klorirane ugljikovodike), HCl i klora, NRT je obrada kombiniranih tokova otpadnih plinova primjenom toplinskog oksidatora, a zatim kaustičnog ispiranja.

Opis:

Pojedinačni tokovi otpadnog plina iz postrojenja za proizvodnju DNT-a, TDA-a, TDI-ja, MDA-a i MDI-ja kombiniraju se u jedan ili nekoliko tokova otpadnog plina za obradu (toplinska oksidacija i ispiranje opisani su u odjeljku 12.1.). Umjesto toplinskog oksidatora za kombiniranu obradu tekućeg otpada i otpadnog plina može se upotrijebiti spaljivač. Kaustično ispiranje mokro je ispiranje uz dodatak kaustičnih sredstava radi poboljšanja učinkovitosti uklanjanja HCl i klora.

Tablica 9.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije TVOC-a, tetraklormetana, Cl2, HCl i PCDD/F-a u zrak iz postupka proizvodnje TDI-ja/MDI-ja

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(mg/Nm3, bez korekcije za sadržaj kisika)

TVOC

1 – 5 (26)  (27)

Tetraklormetan

≤ 0,5 g/t proizvedenog MDI-ja (28)

≤ 0,7 g/t proizvedenog TDI-ja (28)

Cl2

< 1 (27)  (29)

HCl

2–10 (27)

PCDD/F

0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3  (27)

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

NRT 67:

Kako bi se smanjile emisije u zrak PCDD/F-a iz toplinskog oksidatora (vidjeti odjeljak 12.1.) koji se upotrebljava za obradu tokova procesnih ispušnih plinova koji sadržavaju klor i/ili klorirane spojeve, NRT je primjena tehnike (a), nakon koje prema potrebi slijedi tehnika (b) navedena u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Brzo naglo gašenje

Brzo naglo gašenje ispušnih plinova radi sprječavanja sinteze de novo PCDD/F-a

Općenito primjenjivo

(b)

Ubrizgavanje aktivnog ugljena

Uklanjanje PCDD/F-a adsorpcijom na aktivni ugljen koji se ubrizgava u ispušni plin, nakon čega slijedi otprašivanje

Razine emisija povezanih s NRT-ima: Vidjeti tablicu 9.1.

9.2.   Emisije u vodu

NRT 68:

NRT je praćenje emisija u vodu najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Postrojenje

Točka uzorkovanja

Norma (norme)

Minimalna učestalost praćenja

Praćenje povezano s

TOC

Postrojenje za DNT

Izlaz iz jedinice za prethodnu obradu

EN 1484

Jedanput tjedno (30)

NRT 70

Postrojenje za MDI i/ili TDI

Izlaz iz postrojenja

Jedanput mjesečno

NRT 72

Anilin

Postrojenje za MDA

Izlaz iz sustava za završnu obradu otpadne vode

Ne postoji norma EN

Jedanput mjesečno

NRT 14

Klorirana otapala

Postrojenje za MDI i/ili TDI

Dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 15680)

NRT 14

NRT 69:

Kako bi se smanjila količina nitrita, nitrata i organskih spojeva koje se ispušta iz postrojenja za proizvodnju DNT-a u sustav za obradu otpadne vode, NRT je oporaba sirovina, smanjenje količine otpadne vode i ponovna upotreba vode primjenom odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Upotreba dušične kiseline visoke koncentracije

Upotreba HNO3 visoke koncentracije (npr. oko 99 %) radi povećanja učinkovitosti postupka i smanjenja količine otpadne vode i onečišćujućih tvari

Primjenjivost u postojećim jedinicama može biti ograničena njihovom konstrukcijom i/ili ograničenjima u radu

(b)

Optimizirana regeneracija i oporaba istrošene kiseline

Regeneracija istrošene kiseline iz reakcije nitriranja izvodi se tako da se voda i organski sadržaj isto tako oporabljuju za ponovnu upotrebu primjenom odgovarajuće kombinacije isparavanja/destilacije, stripiranja i kondenzacije

Primjenjivost u postojećim jedinicama može biti ograničena njihovom konstrukcijom i/ili ograničenjima u radu

(c)

Ponovna upotreba tehnološke vode za pranje DNT-a

Ponovna upotreba tehnološke vode iz jedinice za oporabu istrošene kiseline i jedinice za nitriranje za pranje DNT-a

Primjenjivost u postojećim jedinicama može biti ograničena njihovom konstrukcijom i/ili ograničenjima u radu

(d)

Ponovna upotreba vode iz prvog koraka pranja u postupku

Dušična i sumporna kiselina ekstrahiraju se iz organske faze upotrebom vode. Zakiseljena voda vraća se u postupak, za izravnu ponovnu upotrebu ili daljnju obradu za oporabu materijala

Općenito primjenjivo

(e)

Višestruka upotreba i recirkulacija vode

Ponovna upotreba vode iz pranja, ispiranja i čišćenja opreme, npr. protustrujnog pranja organske faze u više koraka

Općenito primjenjivo

Količina otpadnih voda povezanih s NRT-ima: vidjeti tablicu 9.2.

NRT 70:

Kako bi se smanjila količina slabo biorazgradivih organskih spojeva koje se ispušta iz postrojenja za proizvodnju DNT-a na daljnju obradu otpadnih voda, NRT je prethodna obrada otpadne vode primjenom jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Ekstrakcija

Vidjeti odjeljak 12.2.

Općenito primjenjivo

(b)

Kemijska oksidacija

Vidjeti odjeljak 12.2.


Tablica 9.2.

Razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima za ispuštanja iz postrojenja za proizvodnju DNT-a na izlazu iz jedinice za prethodnu obradu na daljnju obradu otpadne vode

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jednog mjeseca)

TOC

< 1 kg/t proizvedenog DNT-a

Određena količina otpadne vode

< 1 m3/t proizvedenog DNT-a

Povezano praćenje za TOC opisano je u NRT-u 68.

NRT 71:

Kako bi se smanjila količina otpadne vode koja nastaje i količina organskih tvari koje se ispušta iz postrojenja za proizvodnju TDA-a u sustav za obradu otpadne vode, NRT je primjena kombinacije tehnika (a), (b) i (c) te potom primjena tehnike (d) navedene u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Isparavanje

Vidjeti odjeljak 12.2.

Općenito primjenjivo

(b)

Stripiranje

Vidjeti odjeljak 12.2.

(c)

Ekstrakcija

Vidjeti odjeljak 12.2.

(d)

Ponovna upotreba vode

Ponovna upotreba vode (npr. iz kondenzata ili ispiranja) u postupku ili u drugim postupcima (npr. u postrojenju za proizvodnju DNT-a). Ponovna upotreba vode u postojećim postrojenjima može ovisiti o tehničkim ograničenjima

Općenito primjenjivo


Tablica 9.3.

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima za ispuštanja iz postrojenja za proizvodnju TDA-a u sustav za obradu otpadne vode

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jednog mjeseca)

Određena količina otpadne vode

< 1 m3/t proizvedenog TDA-a

NRT 72:

Kako bi se spriječilo ispuštanje organskih tvari iz postrojenja za proizvodnju MDI-ja i/ili TDI-ja u sustav za završnu obradu otpadne vode ili smanjila količina koja se ispušta, NRT je oporaba otapala i ponovna upotreba vode optimiziranjem konstrukcije i rada postrojenja.

Tablica 9.4.

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima za ispuštanja iz postrojenja za proizvodnju TDI-ja ili MDI-ja u sustav za obradu otpadne vode

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine)

TOC

< 0,5 kg/t produkta (TDI-ja ili MDI-ja) (31)

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 68.

NRT 73:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari koje se ispušta iz postrojenja za proizvodnju MDA-a u sustav za daljnju obradu otpadne vode, NRT je oporaba organskog materijala primjenom jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Isparavanje

Vidjeti odjeljak 12.2. Upotrebljava se radi lakše ekstrakcije (vidjeti tehniku (b))

Općenito primjenjivo

(b)

Ekstrakcija

Vidjeti odjeljak 12.2. Upotrebljava se za oporabu/uklanjanje MDA-a

Općenito primjenjivo

(c)

Parno stripiranje

Vidjeti odjeljak 12.2. Upotrebljava se za oporabu/uklanjanje anilina i metanola

Kad je riječ o metanolu, primjenjivost ovisi o procjeni alternativnih mogućnosti u okviru strategije za gospodarenje otpadnom vodom i njezinu obradu

(d)

Destilacija

Vidjeti odjeljak 12.2. Upotrebljava se za oporabu/uklanjanje anilina i metanola

9.3.   Ostaci

NRT 74:

Kako bi se smanjila količina organskih ostataka koje se šalje na odlagališta iz postrojenja za proizvodnju TDI-ja, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike za sprečavanje ili smanjivanje stvaranja otpada

(a)

Svođenje stvaranja ostataka s visokim vrelištem u sustavima za destilaciju na najmanju moguću mjeru

Vidjeti NRT 17(b).

Primjenjuje se samo na nove jedinice za destilaciju ili opsežne nadogradnje postrojenja

Tehnike za oporabu organskog materijala za ponovnu upotrebu ili recikliranje

(b)

Povećana oporaba TDI-ja isparavanjem ili daljnjom destilacijom

Ostaci iz destilacije dodatno se obrađuju kako bi se oporabila maksimalna količina TDI-ja koju oni sadržavaju, npr. s pomoću tankoslojnog isparivača ili drugih jedinica za destilaciju kratkog puta, nakon čega slijedi sušilo.

Primjenjuje se samo na nove jedinice za destilaciju ili opsežne nadogradnje postrojenja

(c)

Oporaba TDA-a kemijskom reakcijom

Katran se obrađuje radi oporabe TDA-a kemijskom reakcijom (npr. hidrolizom).

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

10.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU ETILEN-DIKLORIDA I MONOMERA VINIL-KLORIDA

Zaključci o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

10.1.   Emisije u zrak

10.1.1.   Razina emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak iz peći za krekiranje EDC-a

Tablica 10.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz peći za krekiranje EDC-a

Parametar

Razine emisija povezanih s NRT-ima (32)  (33)  (34)

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

(mg/Nm3, pri 3 % volumnog udjela O2)

NOx

50–100

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 1.

10.1.2   Tehnike i razina emisija povezanih s NRT-ima za emisije u zrak iz drugih izvora

NRT 75:

Kako bi se smanjila količina organskih tvari koje se šalje u sustav za završnu obradu otpadnog plina te smanjila potrošnja sirovina, NRT je primjena svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike integrirane u proces

(a)

Kontrola kvalitete ulaznih tvari

Kontrola kvalitete ulaznih tvari radi smanjenja stvaranja ostataka na najmanju moguću njeru (npr. udio propana i acetilena u etilenu, udio broma u kloru, udio acetilena u klorovodiku)

Općenito primjenjivo

(b)

Upotreba kisika umjesto zraka za oksikloriranje

Primjenjuje se samo na nova postrojenja za oksikloriranje ili opsežne nadogradnje postrojenja za oksikloriranje

Tehnike za oporabu organskog materijala

(c)

Kondenzacija upotrebom rashlađene vode ili rashladnih sredstava

Upotreba kondenzacije (vidjeti odjeljak 12.1.) uz rashlađenu vodu ili rashladna sredstva kao što su amonijak ili propilen kako bi se oporabili organski spojevi iz pojedinačnih tokova ispušnih plinova prije njihova slanja na završnu obradu

Općenito primjenjivo

NRT 76:

Kako bi se smanjile emisije u zrak organskih spojeva (uključujući halogenirane spojeve), HCl i Cl2, NRT je obrada kombiniranih tokova otpadnih plinova iz proizvodnje EDC-a i/ili VCM-a primjenom toplinskog oksidatora, a zatim mokrog ispiranja u dvije faze.

Opis:

Postupak primjene toplinskog oksidatora, mokrog ispiranja i kaustičnog ispiranja opisan je u odjeljku 12.1. Toplinska oksidacija može se provesti u spalionici tekućeg otpada. U tom slučaju temperatura oksidacije viša je od 1 100 °C s najkraćim vremenom zadržavanja od dvije sekunde i naknadnim brzim hlađenjem ispušnih plinova kako bi se spriječila sinteza de novo PCDD/F-a.

Ispiranje se izvodi u dvije faze: mokro ispiranje vodom i, obično, oporaba klorovodične kiseline te zatim mokro ispiranje kaustičnim sredstvom.

Tablica 10.2.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije TVOC-a, zbroja EDC-a i VCM-a, Cl2, HCl i PCDD/F-a u zrak iz proizvodnje EDC-a/VCM-a

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja)

(mg/Nm3, pri 11 % volumnog udjela O2)

TVOC

0,5–5

Zbroj EDC-a i VCM-a

< 1

Cl2

< 1–4

HCl

2–10

PCDD/F

0,025 – 0,08 ng I-TEQ/Nm3

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

NRT 77:

Kako bi se smanjile emisije u zrak PCDD/F-a iz toplinskog oksidatora (vidjeti odjeljak 12.1.) koji se upotrebljava za obradu tokova procesnih ispušnih plinova koji sadržavaju klor i/ili klorirane spojeve, NRT je primjena tehnike (a), nakon koje prema potrebi slijedi tehnika (b) navedena u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Brzo naglo gašenje

Brzo naglo gašenje ispušnih plinova radi sprječavanja sinteze de novo PCDD/F-a

Općenito primjenjivo

(b)

Ubrizgavanje aktivnog ugljena

Uklanjanje PCDD/F-a adsorpcijom na aktivni ugljen koji se ubrizgava u ispušni plin, nakon čega slijedi otprašivanje

Razine emisija povezanih s NRT-ima: Vidjeti tablicu 10.2.

NRT 78:

Kako bi se smanjile emisije u zrak prašine i CO iz dekoksiranja iz cijevi za krekiranje, NRT je primjena jedne od tehnika za smanjenje učestalosti dekoksiranja navedenih u nastavku i jedne od tehnika za smanjenje emisija navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike za smanjenje učestalosti dekoksiranja

(a)

Optimizacija toplinskog dekoksiranja

Optimizacija uvjeta rada, odnosno protoka zraka, temperature i sadržaja pare tijekom ciklusa dekoksiranja, radi uklanjanja koksa u najvećoj mogućoj mjeri

Općenito primjenjivo

(b)

Optimizacija mehaničkog dekoksiranja

Optimizacija mehaničkog dekoksiranja (npr. mlazom pijeska) radi uklanjanja koksa kao prašine u najvećoj mogućoj mjeri

Općenito primjenjivo

Tehnike za smanjenje emisija

(c)

Mokro ispiranje prašine

Vidjeti odjeljak 12.1.

Primjenjuje se samo na toplinsko dekoksiranje

(d)

Ciklon

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(e)

Tkaninski filtar

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

10.2.   Emisije u vodu

NRT 79:

NRT je praćenje emisija u vodu najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Postrojenje

Točka uzorkovanja

Norma (norme)

Minimalna učestalost praćenja

Praćenje povezano s

EDC

Sva postrojenja

Izlaz iz stripera za otpadnu vodu

EN ISO 10301

Jedanput dnevno

NRT 80

VCM

Bakar

Postrojenje za oksikloriranje koje upotrebljava sustav s fluidiziranim slojem

Izlaz iz sustava za prethodnu obradu radi uklanjanja krutih tvari

Dostupne razne norme EN, npr. EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Jedanput dnevno (35)

NRT 81

PCDD/F

Ne postoji norma EN

Jedanput svaka tri mjeseca

Ukupne suspendirane krute tvari

EN 872

Jedanput dnevno (35)

Bakar

Postrojenje za oksikloriranje koje upotrebljava sustav s fluidiziranim slojem

Izlaz iz sustava za završnu obradu otpadne vode

Dostupne razne norme EN, npr. EN ISO 11885, EN ISO 15586, EN ISO 17294-2

Jedanput mjesečno

NRT 14 i NRT 81

EDC

Sva postrojenja

EN ISO 10301

Jedanput mjesečno

NRT 14 i NRT 80

PCDD/F

Ne postoji norma EN

Jedanput svaka tri mjeseca

NRT 14 i NRT 81

NRT 80:

Kako bi se smanjila količina kloriranih spojeva koje se ispušta u sustave za daljnju obradu otpadne vode i smanjile emisije u zrak iz sustava za prikupljanje i obradu otpadne vode, NRT je primjena hidrolize i stripiranja što je bliže moguće izvoru.

Opis:

Postupak hidrolize i stripiranja opisan je u odjeljku 12.2. Hidroliza se provodi pri lužnatim pH vrijednostima radi razgradnje kloral-hidrata iz postupka oksikloriranja. To za posljedicu ima stvaranje kloroforma koji se zatim uklanja stripiranjem, zajedno s EDC-om i VCM-om.

Razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima: vidjeti tablicu 10.3.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za izravne emisije u prihvatno vodeno tijelo na izlazu iz sustava za završnu obradu: Vidjeti tablicu 10.5.

Tablica 10.3.

Razine ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima za klorirane ugljikovodike u otpadnoj vodi na izlazu iz stripera za otpadnu vodu

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jednog mjeseca) (36)

EDC

0,1–0,4 mg/l

VCM

< 0,05 mg/l

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 79.

NRT 81:

Kako bi se smanjile emisije u vodu PCDD/F-a i bakra iz postupka oksikloriranja, NRT je primjena tehnike (a) ili, alternativno, tehnike (b) zajedno s odgovarajućom kombinacijom tehnika (c), (d) i (e) navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike integrirane u proces

(a)

Sustavi s fiksnim slojem za oksikloriranje

Sustav za reakciju oksikloriranja: u reaktoru s fiksnim slojem smanjuje se prenošenje čestica katalizatora u vršnom toku para

Nije primjenjivo na postojeća postrojenja koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem

(b)

Ciklon ili filtracijski sustav sa suhim katalizatorom

Ciklon ili filtracijski sustav sa suhim katalizatorom smanjuje gubitke katalizatora iz reaktora te stoga i njihov prijenos u otpadnu vodu

Primjenjuje se samo na postrojenja koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem

Prethodna obrada otpadnih voda

(c)

Kemijsko taloženje

Vidjeti odjeljak 12.2. Kemijsko taloženje upotrebljava se za uklanjanje otopljenog bakra

Primjenjuje se samo na postrojenja koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem

(d)

Koagulacija i flokulacija

Vidjeti odjeljak 12.2.

Primjenjuje se samo na postrojenja koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem

(e)

Membranska filtracija (mikrofiltracija ili ultrafiltracija)

Vidjeti odjeljak 12.2.

Primjenjuje se samo na postrojenja koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem


Tablica 10.4.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije u vodu iz proizvodnje EDC-a oksikloriranjem na izlazu iz sustava za prethodnu obradu radi uklanjanja krutih tvari u postrojenjima koja upotrebljavaju sustav s fluidiziranim slojem

Parametar

Razina ekološke učinkovitosti povezane s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine)

Bakar

0,4 – 0,6 mg/l

PCDD/F

< 0,8 ng I-TEQ/l

Ukupne suspendirane krute tvari

10 – 30 mg/l

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 79.

Tablica 10.5.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za izravne emisije bakra, EDC-a i PCDD/F-a u prihvatno vodeno tijelo iz proizvodnje EDC-a

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima

(prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine)

Bakar

0,04–0,2 g/t EDC-a proizvedenog oksikloriranjem (37)

EDC

0,01–0,05 g/t pročišćenog EDC-a (38)  (39)

PCDD/F

0,1–0,3 μg I-TEQ/t EDC-a proizvedenog oksikloriranjem

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 79.

10.3.   Energetska učinkovitost

NRT 82:

Kako bi se energija učinkovito upotrebljavala, NRT je primjena kipućeg reaktora za izravno kloriranje etilena.

Opis:

Reakcija u kipućem reaktoru za izravno kloriranje etilena obično se izvodi na temperaturi u rasponu od manje od 85 °C do 200 °C. Za razliku od postupka pri niskim temperaturama, ovim se postupkom omogućuje učinkovita oporaba i ponovna upotreba topline iz reakcije (npr. za destilaciju EDC-a).

Primjenjivost:

Primjenjivo samo na nova postrojenja za izravno kloriranje.

NRT 83:

Kako bi se smanjila potrošnja energije u pećima za krekiranje EDC-a, NRT je primjena pokretača za kemijsku konverziju.

Opis:

Pokretači, kao što su klor i druge vrste koje stvaraju radikale, upotrebljavaju se za poboljšanje reakcije krekiranja i smanjenje temperature reakcije te stoga i potrebne ulazne topline. Pokretači mogu nastati u samom postupku ili ih se može dodati.

10.4.   Ostaci

NRT 84:

Kako bi se smanjila količina koksa koji se šalje na odlagališta iz postrojenja za proizvodnju VCM-a, NRT je primjena kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Upotreba pokretača u postupku krekiranja

Vidjeti NRT 83.

Općenito primjenjivo

(b)

Brzo naglo gašenje toka plina iz krekiranja EDC-a

Tok plina iz krekiranja EDC-a naglo se gasi izravnim kontaktom s hladnim EDC-om u tornju radi smanjenja stvaranja koksa. U određenim slučajevima tok se hladi razmjenom topline s hladnim tekućim ulaznim EDC-om prije naglog gašenja

Općenito primjenjivo

(c)

Prethodno isparavanje ulaznog EDC-a

Stvaranje koksa smanjuje se isparavanjem EDC-a uzvodno od reaktora radi uklanjanja prekursora koksa s visokim vrelištem

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

(d)

Plamenici s plosnatim plamenom

Vrsta plamenika koja se upotrebljava u pećima, a smanjuje nastanak vrućih predjela na stijenkama cijevi za krekiranje

Primjenjuje se samo na nove peći ili opsežne nadogradnje postrojenja

NRT 85:

Kako bi se smanjila količina opasnog otpada koji se šalje na odlagališta i povećala učinkovitost upotrebe resursa, NRT je primjena svih tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Hidrogenacija acetilena

HCl nastaje u reakciji krekiranja EDC-a i oporabljuje se destilacijom.

Hidrogenacija acetilena prisutnog u tom toku HCl izvodi se radi smanjenja nastajanja neželjenih spojeva tijekom oksikloriranja. Preporučuje se da vrijednosti acetilena na izlazu iz jedinice za hidrogenaciju budu niže od 50 ppmv

Primjenjuje se samo na nova postrojenja ili opsežne nadogradnje postrojenja

(b)

Oporaba i ponovna upotreba HCl iz spaljivanja tekućeg otpada

HCl se oporabljuje iz ispušnih plinova iz spaljivača mokrim ispiranjem vodom ili razrijeđenim HCl (vidjeti odjeljak 12.1.) i ponovno se upotrebljava (npr. u postrojenju za oksikloriranje)

Općenito primjenjivo

(c)

Izolacija kloriranih spojeva za upotrebu

Izolacija i, prema potrebi, pročišćavanje nusproizvoda za upotrebu (npr. monokloretana i/ili 1,1,2-trikloretana, pri čemu se potonji upotrebljava za proizvodnju 1,1-dikloretilena)

Primjenjuje se samo na nove jedinice za destilaciju ili opsežne nadogradnje postrojenja.

Primjenjivost može biti ograničena ako ne postoje načini za upotrebu tih spojeva

11.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA PROIZVODNJU VODIKOVA PEROKSIDA

Zaključci o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

11.1.   Emisije u zrak

NRT 86:

Kako bi se oporabila otapala i smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz svih jedinica osim jedinice za hidrogenaciju, NRT je primjena odgovarajuće kombinacije tehnika navedenih u nastavku. U slučaju upotrebe zraka u jedinici za oksidaciju, to uključuje barem tehniku (b). U slučaju upotrebe čistog kisika u jedinici za oksidaciju, to uključuje barem tehniku (b) uz primjenu rashlađene vode.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Tehnike integrirane u proces

(a)

Optimizacija postupka oksidacije

Optimizacija postupka uključuje povećanje tlaka oksidacije i smanjenje temperature oksidacije kako bi se smanjila koncentracija para otapala u procesnom ispušnom plinu

Primjenjuje se samo na nove jedinice za oksidiranje ili opsežne nadogradnje postrojenja

(b)

Tehnike za smanjenje prenošenja krutina i/ili tekućina

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

Tehnike za oporabu otapala radi ponovne upotrebe

(c)

Kondenzacija

Vidjeti odjeljak 12.1.

Općenito primjenjivo

(d)

Adsorpcija (regenerativna)

Vidjeti odjeljak 12.1.

Nije primjenjivo na procesne ispušne plinove iz oksidacije čistim kisikom


Tablica 11.1.

Razine emisija povezanih s NRT-ima za emisije TVOC-a u zrak iz jedinice za oksidaciju

Parametar

Razina emisija povezanih s NRT-ima (40)

(dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja) (41)

(bez korekcije za sadržaj kisika)

TVOC

5 – 25 mg/Nm3  (42)

Povezano praćenje opisano je u NRT-u 2.

NRT 87:

Kako bi se smanjile emisije organskih spojeva u zrak iz jedinice za hidrogenaciju tijekom radnji uključivanja, NRT je primjena kondenzacije i/ili adsorpcije.

Opis:

Postupak kondenzacije i adsorpcije opisan je u odjeljku 12.1.

NRT 88:

Kako bi se spriječile emisije benzena u zrak i vodu, NRT je taj da se ne upotrebljava benzen u radnoj otopini.

11.2.   Emisije u vodu

NRT 89:

Kako bi se smanjila količina otpadne vode i organskih tvari koje se ispušta u sustave za obradu otpadne vode, NRT je primjena obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

(a)

Optimizirano odvajanje u tekućem stanju

Odvajanje organske od vodene faze odgovarajućom konstrukcijom i radnjom (npr. dostatnim vremenom zadržavanja, otkrivanjem i kontrolom granica faza) kako bi se spriječilo prenošenje neotopljenog organskog materijala

Općenito primjenjivo

(b)

Ponovna upotreba vode

Ponovna upotreba vode, npr. iz čišćenja ili odvajanja u tekućem stanju. Ponovna upotreba vode u postupku ovisi o zahtjevima u pogledu kvalitete produkta

Općenito primjenjivo

NRT 90:

Kako bi se spriječile ili smanjile emisije u vodu organskih spojeva slabo podložnih bioeliminaciji, NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

(a)

Adsorpcija

Vidjeti odjeljak 12.2. Adsorpcija se provodi prije slanja tokova otpadne vode na završnu biološku obradu

(b)

Spaljivanje otpadne vode

Vidjeti odjeljak 12.2.

Primjenjivost:

Primjenjuje se samo na tokove otpadne vode koji prenose glavnu količinu organskih tvari iz postrojenja za proizvodnju vodikova peroksida te kad smanjenje količine TOC-a iz postrojenja za proizvodnju vodikova peroksida biološkom obradom iznosi manje od 90 %.

12.   OPIS TEHNIKA

12.1.   Tehnike za obradu procesnih ispušnih plinova i otpadnih plinova

Tehnika

Opis

Adsorpcija

Tehnika za uklanjanje spojeva iz toka procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova zadržavanjem na krutoj površini (uglavnom aktivnom ugljenu). Adsorpcija može biti regenerativna ili neregenerativna (vidjeti u nastavku).

Adsorpcija (neregenerativna)

U neregenerativnoj adsorpciji istrošeni adsorbens ne regenerira se, već ga se odlaže.

Adsorpcija (regenerativna)

Riječ je o adsorpciji kod koje se adsorbat naknadno desorbira, npr. parom (često na lokaciji) radi ponovne upotrebe ili odlaganja, a adsorbens se ponovno upotrebljava. Kod kontinuiranog rada obično se usporedno upotrebljava više od dvaju adsorbensa, pri čemu se jedan od njih nalazi u načinu rada za desorpciju.

Katalitički oksidator

Oprema za smanjenje emisija kojom se oksidiraju zapaljivi spojevi u tokovima procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova zrakom ili kisikom u sloju katalizatora. Katalizator omogućuje oksidaciju na nižim temperaturama i u opremi manjih dimenzija u usporedbi s toplinskim oksidatorom.

Katalitička redukcija

NOx se reducira u prisutnosti katalizatora i redukcijskog plina. Za razliku od SCR-a, ne dodaju se amonijak ni urea.

Kaustično ispiranje

Uklanjanje kiselih onečišćujućih tvari iz toka plina ispiranjem uz primjenu alkalne otopine.

Keramički/metalni filtar

Materijal keramičkog filtra. Ako je potrebno ukloniti kisele spojeve kao što su HCl, NOX, SOX i dioksini, materijalu filtra dodaju se katalizatori i možda je potrebno ubrizgati reagense.

Kod metalnih filtara, površinska filtracija izvodi se s pomoću dijelova filtra od sinteriranog poroznog metala.

Kondenzacija

Tehnika za uklanjanje para organskih i anorganskih spojeva iz tokova procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova smanjenjem njihove temperature ispod točke rosišta radi ukapljivanja pare. Ovisno o potrebnom rasponu radne temperature, postoje različite metode kondenzacije, npr. vodom za hlađenje, rashlađenom vodom (čija je temperatura obično oko 5 °C) ili rashladnim sredstvima kao što su amonijak i propen.

Ciklon (suhi ili mokri)

Oprema za uklanjanje prašine iz toka procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova koja se temelji na primjeni centrifugalne sile, obično u stožastoj komori.

Elektrostatički precipitator (suhi ili mokri)

Uređaj za kontrolu čestica koji primjenjuje električnu silu za premještanje čestica prenesenih u toku procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova na kolektorske ploče. Te prenesene čestice dobivaju električni napon kad prolaze kroz koronu kroz koju protječu ioni u plinovitom obliku. Elektrode u središtu protoka održavaju se pri visokom naponu i stvaraju električno polje koje čestice usmjerava na kolektorske stijenke.

Tkaninski filtar

Porozna tkana ili pustena tkanina kroz koju prolaze plinovi kako bi se uklonile čestice s pomoću sita ili drugih mehanizama. Tkaninski filtri mogu biti u obliku plahti, uložaka ili vrećica s nekoliko zasebnih jedinica tkaninskog filtra povezanih u skupinu.

Membransko odvajanje

Otpadni plin komprimira se i prolazi kroz membranu čiji se rad temelji na selektivnoj propusnosti organskih para. Obogaćeni permeat može se oporabiti metodama kao što su kondenzacija i adsorpcija ili se može smanjiti, na primjer katalitičkom oksidacijom. Postupak je najprikladniji za više koncentracije para. U većini je slučajeva potrebna dodatna obrada za postizanje razina koncentracije dostatnih za ispuštanje.

Filtar za kapi

Obično je riječ o mrežastim filtrima (npr. hvatači kapi, odmagljivači) koji se obično sastoje od tkanog ili pletenog metalnog ili sintetičkog monofilamentnog materijala nasumične ili određene konfiguracije. Filtrom za kapi upravlja se kao dubinskom filtracijom koja se izvodi na cijeloj dubini filtra. Krute čestice prašine ostaju u filtru do njegova zasićenja kad je potrebno očistiti ga ispiranjem. Kad se filtar za kapi upotrebljava za sakupljanje kapljica i/ili aerosola, on se čisti otjecanjem tih kapljica i/ili aerosola u obliku tekućine. To se postiže s pomoću mehaničkih pregrada i ovisi o brzini. Kosi pločasti separatori isto se tako često upotrebljavaju kao filtri za kapi.

Regenerativni toplinski oksidator

Posebna vrsta toplinskog oksidatora (vidjeti u nastavku) kod kojeg se ulazni tok otpadnih plinova zagrijava keramičkim slojem prolaskom kroz njega prije ulaska u komoru za loženje. Pročišćeni vrući plinovi izlaze iz te komore prolaskom kroz jedan keramički sloj (ili više njih) (rashlađeni ulaznim tokom otpadnih plinova u ranijem ciklusu izgaranja). Taj ponovno zagrijani nepomični sloj tada započinje novi ciklus izgaranja zagrijavajući unaprijed novi ulazni tok otpadnih plinova. Uobičajena temperatura izgaranja iznosi 800 – 1 000 °C.

Ispiranje

Ispiranje ili apsorpcija je uklanjanje onečišćujućih tvari iz toka plina kontaktom s tekućim otapalom, često vodom (vidjeti „mokro ispiranje”). Može uključivati kemijsku reakciju (vidjeti „kaustično ispiranje”). U nekim se slučajevima spojevi mogu oporabiti iz otapala.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Redukcija NOX u dušik u katalitičkom sloju reakcijom s amonijakom (koji se obično unosi u obliku vodene otopine) pri optimalnoj radnoj temperaturi od oko 300 do 450 °C. Može se primijeniti jedna razina katalizatora ili više njih.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Redukcija NOX u dušik reakcijom s amonijakom ili ureom na visokoj temperaturi. Raspon radne temperature mora se održavati između 900 °C i 1 050  °C.

Tehnike za smanjenje prenošenja krutina i/ili tekućina

Tehnike koje smanjuju prijenos kapljica ili čestica u plinovitim tokovima (npr. iz kemijskih postupaka, kondenzatora, destilacijskih kolona) mehaničkim uređajima kao što su komore za taloženje, filtri za kapi, cikloni i separatori pare i tekućine.

Toplinski oksidator

Oprema za smanjenje emisija kojom se oksidiraju zapaljivi spojevi u tokovima procesnih ispušnih plinova ili otpadnih plinova zagrijavanjem zrakom ili kisikom do razine iznad njihove točke samozapaljenja u komori za loženje i njihovim održavanjem na visokoj temperaturi dovoljno dugo da se dovrši izgaranje do ugljikova dioksida i vode.

Toplinska redukcija

NOX se reducira na povišenim temperaturama u prisutnosti redukcijskog plina u dodatnoj komori za izgaranje, pri čemu dolazi do postupka oksidacije, ali u uvjetima s niskim sadržajem kisika/pri nedostatku kisika. Za razliku od SNCR-a, ne dodaju se amonijak ni urea.

Dvofazni filtar za prašinu

Uređaj za filtriranje na metalnu mrežicu. Filtarska smjesa nakuplja se u prvoj fazi filtracije, a sama filtracija provodi se u drugoj fazi. Ovisno o sniženju tlaka uzduž filtra, sustav naizmjenično provodi te dvije faze. U sustav je ugrađen mehanizam za uklanjanje filtrirane prašine.

Mokro ispiranje

Vidjeti prethodni unos „Ispiranje”. Ispiranje u kojem se kao otapalo upotrebljava voda ili vodena otopina, npr. kaustično ispiranje za smanjenje HCl. Vidjeti i unos „Mokro ispiranje prašine”.

Mokro ispiranje prašine

Vidjeti prethodni unos „Mokro ispiranje”. Mokro ispiranje prašine uključuje odvajanje prašine intenzivnim miješanjem ulaznog plina s vodom, najčešće u kombinaciji s uklanjanjem grubih čestica primjenom centrifugalne sile. Kako bi se to postiglo, plin se unosi tangencijalno. Uklonjena kruta prašina sakuplja se na dnu ispirača prašine.

12.2.   Tehnike obrade otpadne vode

Sve tehnike navedene u nastavku mogu se primijeniti i za pročišćavanje tokova vode radi omogućivanja ponovne upotrebe/recikliranja vode. Većina se njih upotrebljava i za oporabu organskih spojeva iz tokova tehnološke vode.

Tehnika

Opis

Adsorpcija

Metoda odvajanja kod koje se spojevi (odnosno onečišćujuće tvari) u tekućini (odnosno otpadnoj vodi) zadržavaju na krutoj površini (obično aktivnom ugljenu).

Kemijska oksidacija

Organski spojevi oksidiraju se ozonom ili vodikovim peroksidom, uz neobvezno dodavanje katalizatora ili UV zračenja, radi njihove konverzije u manje štetne spojeve koji su lakše biorazgradivi

Koagulacija i flokulacija

Koagulacijom i flokulacijom suspendirane krute tvari odvajaju se od otpadnih voda, a ti se postupci često provode jedan nakon drugoga. Koagulacija se provodi dodavanjem koagulansa s nabojem suprotnim naboju suspendiranih krutih tvari. Flokulacija se provodi dodavanjem polimera pri čemu se mikropahuljaste čestice sudaranjem povezuju u veće pahulje.

Destilacija

Destilacija je tehnika koja se primjenjuje za odvajanje spojeva različitih vrelišta djelomičnim isparavanjem i ponovnom kondenzacijom.

Destilacija otpadne vode uklanjanje je onečišćujućih tvari niskih vrelišta iz otpadne vode njihovim prenošenjem u fazu pare. Destilacija se provodi u kolonama, opremljenima pliticama ili punilom, te potom u kondenzatoru.

Ekstrakcija

Otopljene onečišćujuće tvari prenose se iz faze otpadne vode u organsko otapalo, npr. u protustrujnim kolonama ili sustavima za miješanje i taloženje. Nakon odvajanja faza otapalo se pročišćava, na primjer destilacijom, a zatim vraća na ekstrakciju. Ekstrakt koji sadržava onečišćujuće tvari odlaže se ili ga se vraća u postupak. Gubici otapala u otpadnoj vodi kontroliraju se nizvodno odgovarajućom daljnjom obradom (na primjer stripiranjem).

Isparavanje

Primjena destilacije (vidjeti prethodno navedeno) za koncentriranje vodenih otopina tvari s visokim vrelištima za daljnju upotrebu, obradu ili odlaganje (npr. spaljivanje otpadne vode) prenošenjem vode u fazu pare. Obično se provodi u jedinicama s više faza, povećavajući vakuum, kako bi se smanjio utrošak energije. Vodena para kondenzira se za ponovnu upotrebu ili se otpušta kao otpadna voda.

Filtracija

Odvajanje krutih tvari od otpadne vode njihovim prolaskom kroz porozni medij. Uključuje različite vrste tehnika, npr. pješčanu filtraciju, mikrofiltraciju i ultrafiltraciju.

Flotacija

Postupak kojim se krute ili tekuće čestice odvajaju iz faze otpadne vode spajanjem sa sitnim mjehurićima plina, obično zraka. Plutajuće čestice akumuliraju se na površini vode te se prikupljaju obiračima.

Hidroliza

Kemijska reakcija kod koje organski ili anorganski spojevi reagiraju s vodom, obično radi konverzije spojeva koji nisu biorazgradivi u one koji jesu ili toksičnih spojeva u one koji nisu toksični. Kako bi se omogućila ili pospješila reakcija, hidroliza se provodi pri povišenim temperaturama, a moguće i povišenom tlaku (termoliza) ili uz dodavanje snažnih lužina ili kiselina ili upotrebu katalizatora.

Taloženje

Pretvaranje otopljenih onečišćujućih tvari (npr. metalnih iona) u netopive spojeve reakcijom s dodanim sredstvima za taloženje. Kruti talozi naknadno se odvajaju sedimentacijom, flotacijom ili filtracijom.

Sedimentacija

Odvajanje suspendiranih čestica i tvari gravitacijskim taloženjem.

Stripiranje

Hlapljivi spojevi uklanjaju se iz vodene faze s pomoću plinovite faze (npr. pare, dušika ili zraka) koja prolazi kroz tekućinu te se naknadno oporabljuju (npr. kondenzacijom) za daljnju upotrebu ili odlaganje. Učinkovitost uklanjanja može se pospješiti povišenjem temperature ili smanjenjem tlaka.

Spaljivanje otpadne vode

Oksidacija organskih i anorganskih onečišćujućih tvari zrakom i istodobno isparavanje vode pri uobičajenom tlaku i temperaturama između 730 °C i 1 200 °C. Spaljivanje otpadne vode obično je samoodrživo pri razinama kemijske potrošnje kisika višima od 50 g/l. U slučaju niskog sadržaja organskih tvari, potrebno je upotrijebiti pomoćno gorivo.

12.3.   Tehnike za smanjenje emisija u zrak iz izgaranja

Tehnika

Opis

Odabir (pomoćnog) goriva

Upotreba goriva (uključujući pomoćno gorivo) s niskim sadržajem spojeva koji bi mogli prouzročiti onečišćenje (npr. niži sadržaj sumpora, pepela, dušika, žive, fluora ili klora u gorivu).

Plamenik s niskom razinom emisija NOX i s izrazito niskom razinom emisija NOX

Tehnika se temelji se na načelima smanjenja najviših temperatura plamena, odgađanja, ali dovršavanja izgaranja te povećavanja prijenosa topline (povećana emisivnost plamena). Ti plamenici mogu biti povezani s izmijenjenom konstrukcijom komore za loženje u pećima. Konstrukcija plamenika s izrazito niskom razinom emisija NOX obuhvaća stupnjevano izgaranje goriva (/zraka) i recirkulaciju ispušnih/dimnih plinova.


(1)  Za svaki parametar za koji zbog ograničenja povezanih s uzorkovanjem ili analizom 30-minutno uzorkovanje nije prikladno primjenjuje se prikladno razdoblje uzorkovanja.

(2)  Za poliklorirane dibenzodioksine/dibenzofurane (PCDD/F) upotrebljava se razdoblje uzorkovanja od šest do osam sati.

(3)  Može se primijeniti uzorkovanje razmjerno vremenu uz uvjet da je moguće dokazati dovoljnu stabilnost protoka.

(4)  Provedbena Odluka Komisije 2012/119/EU od 10. veljače 2012. o određivanju pravila u vezi sa smjernicama za prikupljanje podataka, sastavljanje referentnih dokumenata o NRT-u te osiguravanju njihove kvalitete u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (SL L 63, 2.3.2012., str. 1.).

(5)  Generičke norme EN za kontinuirano mjerenje su EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 i EN 14181. Norme EN za periodičko mjerenje navedene su u tablici.

(6)  Odnosi se na ukupnu nazivnu ulaznu toplinsku snagu svih procesnih peći/grijača spojenih s ispustom za emisije.

(7)  U slučaju procesnih peći/grijača s ukupnom nazivnom ulaznom toplinskom snagom manjom od 100 MWth koje su u pogonu manje od 500 sati godišnje, učestalost praćenja može se smanjiti na najmanje jedanput godišnje.

(8)  Minimalna učestalost praćenja za periodička mjerenja može se smanjiti na jedanput svakih šest mjeseci ako je dokazano da su razine emisija u dovoljnoj mjeri stabilne.

(9)  Praćenje prašine ne primjenjuje se pri izgaranju isključivo plinovitih goriva.

(10)  Praćenje NH3 primjenjuje se samo ako se upotrebljava SCR ili SNCR.

(11)  U slučaju procesnih peći/grijača u kojima izgaraju plinovita goriva i/ili ulje s poznatim sadržajem sumpora i u kojima se ne provodi odsumporavanje dimnih plinova, kontinuirano praćenje može se zamijeniti ili periodičkim praćenjem uz minimalnu učestalost (jedanput svaka tri mjeseca) ili izračunom kojim se osigurava pružanje podataka jednake znanstvene kvalitete.

(12)  Praćenje se provodi ako se u otpadnom plinu nalazi onečišćujuća tvar, na temelju popisa tokova otpadnih plinova navedenom u zaključcima o NRT-ima za sustav obrade otpadnih voda.

(13)  Minimalna učestalost praćenja za periodička mjerenja može se smanjiti na jedanput godišnje ako je dokazano da su razine emisija u dovoljnoj mjeri stabilne.

(14)  Svi (drugi) postupci/izvori kod kojih se u otpadnom plinu nalazi onečišćujuća tvar, na temelju popisa tokova otpadnih plinova navedenom u zaključcima o NRT-ima za sustav obrade otpadnih voda.

(15)  Normu EN 15058 i razdoblje uzorkovanja potrebno je prilagoditi kako bi izmjerene vrijednosti bile reprezentativne za cijeli ciklus dekoksiranja.

(16)  Normu EN 13284-1 i razdoblje uzorkovanja potrebno je prilagoditi kako bi izmjerene vrijednosti bile reprezentativne za cijeli ciklus dekoksiranja.

(17)  Praćenje se provodi ako su klor i/ili klorirani spojevi prisutni u otpadnom plinu i ako se primjenjuje toplinska obrada

(18)  Ako se dimni plinovi dviju ili više peći ispuštaju kroz isti dimnjak, razina emisija povezanih s NRT-ima odnosi se na kombinirano ispuštanje iz dimnjaka.

(19)  Razine emisija povezanih s NRT-ima ne primjenjuju se tijekom dekoksiranja.

(20)  Razine emisija povezanih s NRT-ima ne primjenjuju se na CO. Indikativna vrijednost razine emisija CO općenito iznosi 10 – 50 mg/Nm3, izraženo kao dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja.

(21)  Razine emisija povezanih s NRT-ima primjenjuju se samo ako se upotrebljava SCR ili SNCR.

(22)  Niže se vrijednosti u tom rasponu postižu pri upotrebi toplinskog oksidatora u postupku u kojem se kao katalizator upotrebljava srebro.

(23)  Razina emisija povezanih s NRT-ima izražava se kao prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine.

(24)  U slučaju znatnog udjela metana u emisijama, metan koji se prati u skladu s normom EN ISO 25140 ili EN ISO 25139 oduzima se od rezultata.

(25)  Proizvedeni etilen-oksid definira se kao zbroj etilen-oksida proizvedenog za prodaju i kao intermedijer.

(26)  Razina emisija povezanih s NRT-ima primjenjuje se samo na kombinirane tokove otpadnog plina sa stopama protoka > 1 000 Nm3/h.

(27)  Razina emisija povezanih s NRT-ima izražava se kao dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja.

(28)  Razina emisija povezanih s NRT-ima izražava se kao prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine. Proizvedeni TDI i/ili MDI odnosi se na produkt bez ostataka, u smislu koji se upotrebljava za određivanje kapaciteta postrojenja.

(29)  Ako su vrijednosti NOX u uzorku više od 100 mg/Nm3, razina emisija povezanih s NRT-ima može biti viša i iznositi do 3 mg/Nm3 zbog analitičkih smetnji.

(30)  U slučaju diskontinuiranih ispuštanja otpadne vode, najmanja je učestalost praćenja jedanput po ispuštanju.

(31)  Razina ekološke učinkovitosti povezana s NRT-ima odnosi se na produkt bez ostataka, u smislu koji se upotrebljava za određivanje kapaciteta postrojenja.

(32)  Ako se dimni plinovi dviju ili više peći ispuštaju kroz isti dimnjak, razine emisija povezane s NRT-ima odnose se na kombinirano ispuštanje iz dimnjaka.

(33)  Razine emisija povezanih s NRT-ima ne primjenjuju se tijekom dekoksiranja.

(34)  Razine emisija povezanih s NRT-ima ne primjenjuju se na CO. Indikativna vrijednost razine emisija CO općenito iznosi 5 – 35 mg/Nm3, izraženo kao dnevni prosjek ili prosjek tijekom razdoblja uzorkovanja.

(35)  Najmanja učestalost praćenja može se smanjiti na jedanput mjesečno ako se odgovarajuća učinkovitost uklanjanja krutih tvari i bakra kontrolira čestim praćenjem drugih parametara (npr. kontinuiranim mjerenjem zamućenja).

(36)  Prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jednog mjeseca izračunava se na temelju prosjeka vrijednosti izmjerenih tijekom svakog dana (najmanje tri jednokratna uzorka uzeta u intervalima od najmanje pola sata).

(37)  Niže se vrijednosti u tom rasponu obično postižu pri upotrebi sustava s fiksnim slojem

(38)  Prosjek vrijednosti izmjerenih tijekom jedne godine izračunava se na temelju prosjeka vrijednosti izmjerenih tijekom svakog dana (najmanje tri jednokratna uzorka uzeta u intervalima od najmanje pola sata).

(39)  Pročišćeni EDC zbroj je EDC-a proizvedenog oksikloriranjem i/ili izravnim kloriranjem i EDC-a vraćenog na pročišćavanje iz postupka proizvodnje VCM-a.

(40)  Razina emisija povezanih s NRT-ima ne primjenjuje se ako je razina emisija niža od 150 g/h.

(41)  Ako se primjenjuje adsorpcija, razdoblje uzorkovanja reprezentativno je za cijeli ciklus adsorpcije.

(42)  U slučaju znatnog udjela metana u emisijama, metan koji se prati u skladu s normom EN ISO 25140 ili EN ISO 25139 oduzima se od rezultata.


Top