Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1442

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1442 оd 31. srpnja 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za velike uređaje za loženje u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 5225) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5225

OJ L 212, 17.8.2017, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1442/oj

17.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 212/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1442

оd 31. srpnja 2017.

o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za velike uređaje za loženje u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 5225)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5.,

budući da:

(1)

Zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) referentni su za utvrđivanje uvjeta dozvola za postrojenja obuhvaćena poglavljem II. Direktive 2010/75/EU te bi nadležna tijela trebala utvrditi granične vrijednosti emisija kojima se osigurava da, u normalnim radnim uvjetima, emisije ne prelaze razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama, kako je utvrđeno u zaključcima o NRT-ima.

(2)

Forum sastavljen od predstavnika država članica, predmetnih industrija i nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša koji je Komisija osnovala Odlukom od 16. svibnja 2011. (2) Komisiji je dostavio svoje mišljenje o predloženom sadržaju referentnog dokumenta o NRT-ima za velike uređaje za loženje 20. listopada 2016. To je mišljenje javno dostupno.

(3)

Zaključci o NRT-ima iz Priloga ovoj Odluci ključni su element tog referentnog dokumenta o NRT-ima.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 75. stavka 1. Direktive 2010/75/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donose se zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za velike uređaje za loženje kako su utvrđeni u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 334, 17.12.2010., str. 17.

(2)  SL C 146, 17.5.2011., str. 3.


PRILOG

ZAKLJUČCI O NAJBOLJIM RASPOLOŽIVIM TEHNIKAMA (NRT-i)

PODRUČJE PRIMJENE

Ovi zaključci o NRT-ima odnose se na sljedeće aktivnosti navedene u Prilogu I. Direktivi 2010/75/EU:

1.1. Izgaranje goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplinske snage 50 MW ili više, samo ako se ta aktivnost odvija u uređajima za loženje ukupne nazivne ulazne toplinske snage 50 MW ili više,

1.4. Uplinjavanje ugljena ili drugih goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplinske snage 20 MW ili više, samo ako je ta aktivnost izravno povezana s uređajem za loženje,

5.2. Odlaganje ili oporaba otpada u postrojenjima za suspaljivanje otpada za neopasni otpad, kapaciteta većeg od 3 tone na sat, ili za opasni otpad, kapaciteta većeg od 10 tona na dan, samo ako se ta aktivnost odvija u uređajima za loženje obuhvaćenima gornjom točkom 1.1.

Konkretno, ovi zaključci o NRT-ima obuhvaćaju prethodne i naknadne aktivnosti izravno povezane s gore navedenim aktivnostima, uključujući primijenjene tehnike sprečavanja i kontrole emisija.

Goriva razmatrana u ovim zaključcima o NRT-ima svi su kruti, tekući i/ili plinoviti zapaljivi materijali uključujući:

kruta goriva (npr. ugljen, lignit, treset),

biomasu (kako je definirana u članku 3. stavku 31. Direktive 2010/75/EU),

tekuća goriva (npr. teško loživo ulje i plinsko ulje),

plinovita goriva (npr. prirodni plin, plin koji sadržava vodik, sintetski plin),

goriva specifična za određene industrije (npr. nusproizvodi kemijske industrije te industrije željeza i čelika),

otpad osim miješanog komunalnog otpada kako je definiran u članku 3. stavku 39. i otpada navedenog u članku 42. stavku 2. točki (a) podtočkama ii. i iii. Direktive 2010/75/EU.

Ovi se zaključci o NRT-ima ne odnose na sljedeće:

izgaranje goriva u jedinicama nazivne ulazne toplinske snage manje od 15 MW,

uređaje za loženje obuhvaćene izuzećem zbog ograničenog vijeka trajanja ili izuzećem za daljinsko centralizirano grijanje iz članaka 33. i 35. Direktive 2010/75/EU, dok izuzeća navedena u njihovim dozvolama ne isteknu, u odnosu na razine emisija povezane s NRT-ima za onečišćujuće tvari obuhvaćene izuzećem, kao i u odnosu na druge onečišćujuće tvari čije bi emisije bile smanjene tehničkim mjerama koje nisu uvedene zbog izuzeća,

uplinjavanje goriva ako nije izravno povezano sa spaljivanjem proizvedenog sintetskog plina,

uplinjavanje goriva i naknadno spaljivanje sintetskog plina ako je izravno povezano s rafiniranjem mineralnih ulja i plina,

prethodne i naknadne aktivnosti koje nisu izravno povezane s aktivnostima izgaranja ili uplinjavanja,

izgaranje u procesnim pećima ili grijačima,

izgaranje u uređajima za naknadno spaljivanje,

spaljivanje na baklji,

izgaranje u kotlu utilizatoru i plameniku za ukupni reducirani sumpor u okviru postrojenja za proizvodnju celuloze i papira, jer je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za proizvodnju celuloze, papira i kartona,

izgaranje rafinerijskoga goriva na lokaciji rafinerije, jer je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za rafiniranje mineralnih ulja i plina,

odlaganje ili oporaba otpada u:

postrojenjima za spaljivanje otpada (kako su definirana u članku 3. stavku 40. Direktive 2010/75/EU),

postrojenjima za suspaljivanje otpada u kojima više od 40 % nastale topline dolazi od opasnog otpada,

postrojenjima za suspaljivanje otpada u kojima se spaljuje samo otpad, osim ako se taj otpad barem djelomično sastoji od biomase kako je definirana u članku 3. stavku 31. točki (b) Direktive 2010/75/EU,

jer je to obuhvaćeno zaključcima o NRT-ima za spaljivanje otpada.

Slijede ostali zaključci o NRT-ima i referentni dokumenti koji bi mogli biti relevantni za aktivnosti obuhvaćene ovim zaključcima o NRT-ima:

zajednički sustavi pročišćavanja otpadnih voda i otpadnih plinova/upravljanja njima u kemijskom sektoru (CWW),

serija referentnih dokumenata o NRT-ima za kemijski sektor (LVOC itd.),

ekonomičnost i učinci prijenosa između medija (ECM),

emisije iz procesa skladištenja (EFS),

energetska učinkovitost (ENE),

industrijski sustavi hlađenja (ICS),

proizvodnja željeza i čelika (IS),

praćenje emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama (ROM),

proizvodnja celuloze, papira i kartona (PP),

rafiniranje mineralnih ulja i plina (REF),

spaljivanje otpada (WI),

obrada otpada (WT).

DEFINICIJE

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima primjenjuju se sljedeće definicije:

Korišteni pojam

Definicija

Opći pojmovi

Kotao

Svaki uređaj za loženje osim motora, plinskih turbina te procesnih peći i grijača.

Plinska turbina s kombiniranim ciklusom (CCGT)

Plinska turbina s kombiniranim ciklusom uređaj je za loženje u kojemu se upotrebljavaju dva termodinamička ciklusa (tj. Braytonov i Rankineov ciklus). U plinskoj turbini s kombiniranim ciklusom toplina dimnog plina plinske turbine (koja radi u Braytonovu ciklusu za proizvodnju električne energije) pretvara se u korisnu energiju u generatoru pare sa sustavom za iskorištavanje otpadne topline (HRSG), gdje se iskorištava za proizvodnju pare koja se zatim ekspandira u parnoj turbini (koja radi u Rankineovu ciklusu za proizvodnju dodatne električne energije).

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima plinska turbina s kombiniranim ciklusom uključuje konfiguracije s dodatnim zagrijavanjem generatora pare sa sustavom za iskorištavanje otpadne topline i bez njega.

Uređaj za loženje

Svaka tehnička naprava u kojoj goriva oksidiraju kako bi se iskoristila na taj način dobivena toplina. Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima kombinacija sljedećeg:

dvaju ili više odvojenih uređaja za loženje koji ispuštaju dimne plinove kroz zajednički dimnjak, ili

zasebnih uređaja za loženje za koje je dozvola prvi put izdana 1. srpnja 1987. ili poslije tog datuma, ili za koje su operateri podnijeli potpuni zahtjev za dozvolu na taj datum ili poslije njega, a koji su ugrađeni tako da bi se, prema mišljenju nadležnog tijela i vodeći računa o tehničkim i ekonomskim čimbenicima, njihovi dimni plinovi mogli ispuštati kroz zajednički dimnjak

smatra se jednim uređajem za loženje.

Za potrebe izračunavanja ukupne nazivne ulazne toplinske snage takve kombinacije zbrajaju se kapaciteti svih pojedinačnih uređaja za loženje nazivne ulazne toplinske snage najmanje 15 MW.

Jedinica za loženje

Pojedinačni uređaj za loženje.

Kontinuirano mjerenje

Mjerenje pomoću automatiziranog sustava mjerenja trajno ugrađenog na lokaciji.

Izravno ispuštanje

Ispuštanje (u prihvatno vodno tijelo) na točki gdje emisija izlazi iz postrojenja bez daljnjeg naknadnog pročišćavanja.

Sustav odsumporavanja dimnih plinova (FGD)

Sustav koji obuhvaća jednu ili više tehnika smanjivanja emisija čija je svrha smanjiti razine SOX ispuštene iz uređaja za loženje.

Sustav odsumporavanja dimnih plinova (FGD) – postojeći

Sustav odsumporavanja dimnih plinova (FGD) koji nije novi FGD sustav.

Sustav odsumporavanja dimnih plinova (FGD) – novi

Sustav odsumporavanja dimnih plinova (FGD) u novom postrojenju ili FGD sustav koji uključuje najmanje jednu tehniku smanjivanja emisija uveden ili u potpunosti zamijenjen u postojećem postrojenju nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima.

Plinsko ulje

Svako tekuće gorivo – naftni derivat obuhvaćeno oznakama KN 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 ili 2710 20 19 .

Ili svako tekuće gorivo – naftni derivat čijeg se manje od 65 % obujamskog udjela (uključujući gubitke) destilira na temperaturi od 250 °C i čijeg se najmanje 85 % obujamskog udjela (uključujući gubitke) destilira na temperaturi od 350 °C metodom ASTM D86.

Teško loživo ulje (HFO)

Svako tekuće gorivo – naftni derivat obuhvaćeno oznakama KN od 2710 19 51 do 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 .

Ili svako tekuće gorivo – naftni derivat, osim plinskog ulja, koje zbog svojih ograničenja u pogledu destiliranja pripada u kategoriju teških ulja namijenjenih upotrebi kao gorivo i čijeg se manje od 65 % obujamskog udjela (uključujući gubitke) destilira na temperaturi od 250 °C metodom ASTM D86. Ako je postupak destiliranja nemoguće odrediti metodom ASTM D86, naftni proizvod svrstava se i u kategoriju teških loživih ulja.

Neto električna učinkovitost (jedinica za loženje i kombinirani ciklus s integriranim uplinjavanjem)

Omjer neto izlazne električne snage (električna energija proizvedena na strani visokog napona glavnog transformatora umanjena za uvezenu energiju – npr. za potrošnju pomoćnih sustava) i ulazne energije goriva/sirovina (izražene kao niža ogrjevna vrijednost goriva/sirovina) na granici jedinice za loženje tijekom određenog vremena.

Neto učinkovitost mehaničke energije

Omjer mehaničke snage na strani opterećenja i toplinske snage iz goriva.

Neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (jedinica za loženje i kombinirani ciklus s integriranim uplinjavanjem)

Omjer neto proizvedene energije (proizvedena struja, topla voda, para, mehanička energija umanjeno za uvezenu električnu i/ili toplinsku energiju (npr. za potrošnju pomoćnih sustava)) i ulazne energije goriva (izražene kao niža ogrjevna vrijednost goriva) na granici jedinice za loženje tijekom određenog vremena.

Neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (jedinica za uplinjavanje)

Omjer neto proizvedene energije (proizvedena struja, topla voda, para, mehanička energija i sintetski plin (kao niža ogrjevna vrijednost sintetskog plina) umanjeno za uvezenu električnu i/ili toplinsku energiju (npr. za potrošnju pomoćnih sustava)) i ulazne energije goriva/sirovina (izražene kao niža ogrjevna vrijednost goriva/sirovina) na granici jedinice za uplinjavanje tijekom određenog vremena.

Radni sati

Vrijeme, izraženo u satima, tijekom kojeg uređaj za loženje u cijelosti ili djelomično radi i ispušta emisije u zrak, osim razdoblja uključivanja i isključivanja.

Povremeno mjerenje

Određivanje mjerene veličine (određene količine koja se mjeri) u određenim vremenskim razmacima.

Uređaj – postojeći

Uređaj za loženje koji nije novi uređaj.

Uređaj – novi

Uređaj za loženje kojem se prvi put nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima izdaje dozvola na lokaciji postrojenja ili potpuna zamjena uređaja za loženje na postojećim temeljima nakon objave ovih zaključaka o NRT-ima.

Uređaj za naknadno spaljivanje

Sustav čija je namjena pročišćavanje dimnih plinova spaljivanjem, koji ne radi kao zaseban uređaj za loženje, kao što je toplinski oksidator (tj. spaljivač otpadnog plina), koji se upotrebljava za uklanjanje onečišćujućih tvari (npr. HOS-ova) iz dimnog plina uz oporabu proizvedene topline ili bez nje. Tehnike izgaranja u stupnjevima, pri čemu je svaki stupanj izgaranja zatvoren u zasebnu komoru, koje mogu imati različite značajke procesa izgaranja (npr. omjer goriva i zraka, temperaturni profil), smatraju se integriranima u proces izgaranja i ne smatraju se uređajima za naknadno spaljivanje. Slično tome, ako se plinovi proizvedeni u procesnom grijaču/peći ili u nekom drugom procesu izgaranja kasnije oksidiraju radi oporabe njihove energetske vrijednosti (s upotrebom pomoćnoga goriva ili bez nje) za proizvodnju električne energije, pare, tople vode/ulja ili mehaničke energije, potonji se uređaj ne smatra uređajem za naknadno spaljivanje.

Sustav predviđanja emisija (PEMS)

Sustav za trajno utvrđivanje koncentracije emisija onečišćujuće tvari na temelju njezina odnosa prema nizu karakterističnih kontinuirano praćenih procesnih parametara (npr. potrošnja loživog plina, omjer zrak/gorivo) i podataka o kvaliteti goriva ili sirovine (npr. udio sumpora) nekog izvora emisija.

Procesna goriva iz kemijske industrije

Plinoviti i/ili tekući nusproizvodi koje proizvodi (petro)kemijska industrija i koji se upotrebljavaju kao nekomercijalna goriva u uređajima za loženje.

Procesne peći ili grijači

Procesne peći ili grijači su:

uređaji za loženje čiji se dimni plinovi upotrebljavaju za termičku obradu predmeta ili sirovina u grijaćem mehanizmu s izravnim kontaktom (npr. peći za cement i vapno, peći za staklo, peći za asfalt, proces sušenja, reaktori koji se upotrebljavaju u (petro)kemijskoj industriji, peći za obradu neobojenih metala), ili

uređaji za loženje čija se radijacijska i/ili konduktivna toplina prenosi na predmete ili sirovine kroz masivni zid bez upotrebe posredničke tekućine za prijenos topline (npr. baterijska peć na koks, Cowperova peć, peć ili reaktor koji zagrijavaju procesni tok u (petro)kemijskoj industriji kao što je peć za pirolizu, procesni grijač za uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (UPP) na terminalima za UPP).

Kao posljedica primjene dobrih praksi oporabe energije, procesne peći/grijači mogu imati povezan sustav za proizvodnju pare ili električne energije. To se smatra sastavnim dijelom dizajna procesnoga grijača/peći koji se ne može razmatrati odvojeno.

Rafinerijska goriva

Kruti, tekući ili plinoviti gorivi materijal nastao procesima destilacije i konverzije pri preradi sirove nafte. Primjeri su rafinerijski loživi plin (RLP), sintetski plin, rafinerijska ulja i naftni koks.

Ostaci

Tvari ili predmeti nastali djelatnostima obuhvaćenima područjem primjene ovog dokumenta, kao što su otpad ili nusproizvodi.

Razdoblje uključivanja i isključivanja

Razdoblje rada uređaja utvrđeno u skladu s odredbama Provedbene odluke Komisije 2012/249/EU (*1).

Jedinica – postojeća

Jedinica za loženje koja nije nova jedinica.

Jedinica – nova

Jedinica za loženje kojoj se prvi put nakon objave ovih zaključaka o NRT-ovima izdaje dozvola na lokaciji uređaja za loženje ili potpuna zamjena jedinice za loženje na postojećim temeljima uređaja za loženje nakon objave ovih zaključaka o NRT-ovima.

Valjana (satna srednja vrijednost)

Satna srednja vrijednost smatra se valjanom ako se na automatiziranom sustavu mjerenja ne provodi održavanje odnosno ako nije u kvaru.


Korišteni pojam

Definicija

Onečišćujuće tvari/parametri

As

Zbroj arsena i njegovih spojeva izražen kao As.

C3

Ugljikovodici s tri ugljikova atoma.

C4+

Ugljikovodici s najmanje četiri ugljikova atoma.

Cd

Zbroj kadmija i njegovih spojeva izražen kao Cd.

Cd+Tl

Zbroj kadmija, talija i njihovih spojeva izražen kao Cd+Tl.

CH4

Metan.

CO

Ugljikov monoksid.

KPK

Kemijska potrošnja kisika. Količina kisika potrebna za potpunu oksidaciju organske tvari do ugljikova dioksida.

COS

Karbonil sulfid.

Cr

Zbroj kroma i njegovih spojeva izražen kao Cr.

Cu

Zbroj bakra i njegovih spojeva izražen kao Cu.

Prašina

Ukupne čestice (u zraku).

Fluorid

Otopljeni fluorid izražen kao F-.

H2S

Vodikov sulfid.

HCl

Svi anorganski plinoviti spojevi klora izraženi kao HCl.

HCN

Vodikov cijanid.

HF

Svi anorganski plinoviti spojevi fluora izraženi kao HF.

Hg

Zbroj žive i njezinih spojeva izražen kao Hg.

N2O

Didušikov monoksid (dušikov oksid).

NH3

Amonijak.

Ni

Zbroj nikla i njegovih spojeva izražen kao Ni.

NOX

Zbroj dušikova monoksida (NO) i dušikova dioksida (NO2) izražen kao NO2.

Pb

Zbroj olova i njegovih spojeva izražen kao Pb.

PCDD/F

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani.

RCG

Nerazrijeđena koncentracija u dimnim plinovima. Koncentracija SO2 u nerazrijeđenom dimnom plinu kao godišnja srednja vrijednost (u standardnim uvjetima kako je utvrđeno u Općim razmatranjima) na ulazu u sustav za smanjenje emisija SOX izražena kao referentna razina kisika od 6 % obujamskog udjela O2.

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

Zbroj antimona, arsena, olova, kroma, kobalta, bakra, mangana, nikla, vanadija i njihovih spojeva izražen kao Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.

SO2

Sumporov dioksid.

SO3

Sumporov trioksid.

SOX

Zbroj sumporova dioksida (SO2) i sumporova trioksida (SO3) izražen kao SO2.

Sulfat

Otopljeni sulfat izražen kao SO4 2-.

Sulfid, koji se lako otpušta

Zbroj otopljenog sulfida i neotopljenih sulfida koji se lako otpuštaju zakiseljavanjem izražen kao S2-.

Sulfit

Otopljeni sulfit izražen kao SO3 2-.

TOC

Ukupni organski ugljik izražen kao C (u vodi).

UST

Ukupne suspendirane krute tvari. Masena koncentracija svih suspendiranih krutih tvari (u vodi) mjerena filtracijom kroz filtre od staklenih vlakana i gravimetrijom.

Ukupni HOS-ovi

Ukupni hlapljivi organski ugljik izražen kao C (u zraku).

Zn

Zbroj cinka i njegovih spojeva izražen kao Zn.

POKRATE

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima primjenjuju se sljedeće pokrate:

Pokrata

Definicija

ASU

jedinica za dovod zraka

CCGT

plinska turbina s kombiniranim ciklusom s dodatnim zagrijavanjem ili bez njega

CFB

cirkulirajući fluidizirani sloj

CHP

suproizvodnja toplinske i električne energije

COG

koksni plin

COS

karbonil sulfid

DLN

suhi plamenik s niskom razinom emisija NOX

DSI

ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

ESP

elektrostatski taložnik

FBC

izgaranje u fluidiziranom sloju

FGD

odsumporavanje dimnih plinova

HFO

teško loživo ulje

HRSG

generator pare sa sustavom za iskorištavanje otpadne topline

IGCC

kombinirani ciklus s integriranim uplinjavanjem

LHV

niža ogrjevna vrijednost

LNB

plamenik s niskom razinom emisija NOX

UPP

ukapljeni prirodni plin

OCGT

plinska turbina otvorenog ciklusa

OTNOC

neuobičajeni radni uvjeti

PC

izgaranje goriva u prahu

PEMS

sustav predviđanja emisija

SCR

selektivna katalitička redukcija

SDA

apsorber za sušenje raspršivanjem

SNCR

selektivna nekatalitička redukcija

OPĆA RAZMATRANJA

Najbolje raspoložive tehnike

Tehnike koje su navedene i opisane u ovim zaključcima o NRT-ima nisu obvezujuće ni potpune. Mogu se primjenjivati i druge tehnike kojima se osigurava barem jednakovrijedna razina zaštite okoliša.

Ako nije drukčije navedeno, ovi zaključci o NRT-ima općenito su primjenjivi.

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezane s NRT-ima)

Ako su razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama (razine emisija povezane s NRT-ima) navedene za različita razdoblja uprosječivanja, treba poštovati sve razine emisija povezane s NRT-ima.

Razine emisija povezane s NRT-ima navedene u ovim zaključcima o NRT-ima ne mogu se primjenjivati na turbine i motore na tekuća i plinovita goriva za izvanredne (hitne) slučajeve koji rade manje od 500 h/god. ako upotreba u tim izvanrednim (hitnim) slučajevima nije u skladu s razinama emisija povezanima s NRT-ima.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije u zrak

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama za emisije u zrak navedene u ovim zaključcima o NRT-ima odnose se na koncentracije izražene kao masa emitirane tvari po obujmu dimnog plina u sljedećim standardnim uvjetima: suhi plin pri temperaturi od 273,15 K i tlaku od 101,3 kPa, a izražene su u jedinicama mg/Nm3, μg/Nm3 ili ng I-TEQ/Nm3.

Praćenje povezano s razinama emisija povezanima s NRT-ima za emisije u zrak opisano je u NRT 4.

Referentni uvjeti za kisik upotrijebljen za izražavanje razina emisija povezanih s NRT-ima u ovom dokumentu navedeni su u tablici u nastavku.

Aktivnost

Referentna razina kisika (OR)

Izgaranje krutih goriva

6 % obujamskog udjela

Izgaranje krutih goriva u kombinaciji s tekućim i/ili plinovitim gorivima

Suspaljivanje otpada

Izgaranje tekućih i/ili plinovitih goriva koje se ne odvija u plinskoj turbini ili motoru

3 % obujamskog udjela

Izgaranje tekućih i/ili plinovitih goriva koje se odvija u plinskoj turbini ili motoru

15 % obujamskog udjela

Izgaranje u IGCC postrojenju

Jednadžba za izračun koncentracije emisija pri referentnoj razini kisika:

Formula

pri čemu je:

ER

:

koncentracija emisija pri referentnoj razini kisika OR;

OR

:

obujamski udio referentne razine kisika;

EM

:

izmjerena koncentracija emisija;

OM

:

obujamski udio izmjerene razine kisika.

Za razdoblja uprosječivanja primjenjuju se sljedeće definicije:

Razdoblje uprosječivanja

Definicija

Dnevna srednja vrijednost

Srednja vrijednost važećih satnih srednjih vrijednosti koje su dobivene kontinuiranim mjerenjima tijekom razdoblja od 24 sata.

Godišnja srednja vrijednost

Srednja vrijednost važećih satnih srednjih vrijednosti koje su dobivene kontinuiranim mjerenjima tijekom razdoblja od jedne godine.

Srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

Srednja vrijednost triju uzastopnih mjerenja od kojih je svako trajalo najmanje 30 minuta (1).

Srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

Srednja vrijednost vrijednosti povremenih mjerenja izmjerenih tijekom jedne godine pri utvrđenoj učestalosti praćenja za svaki parametar.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije u vodu

Razine emisija povezane s najboljim raspoloživim tehnikama za emisije u vodu navedene u ovim zaključcima o NRT-ima odnose se na koncentracije izražene kao masa emitiranih tvari po obujmu vode te izražene u μg/l, mg/l ili g/l. Razine emisija povezane s NRT-ima odnose se na dnevne srednje vrijednosti odnosno na kompozitne uzorke razmjerne 24-satnom protoku. Može se primijeniti uzorkovanje razmjerno vremenu pod uvjetom da je moguće dokazati dovoljnu stabilnost protoka.

Praćenje povezano s razinama emisija povezanima s NRT-ima za emisije u vodu opisano je u NRT 5.

Razine energetske učinkovitosti povezane s najboljim raspoloživim tehnikama

Razina energetske učinkovitosti povezana s najboljim raspoloživim tehnikama (razina energetske učinkovitosti povezana s NRT-ima) podrazumijeva omjer neto izlazne energije jedinice za loženje i ulazne energije goriva/sirovina jedinice za loženje u stvarnom dizajnu jedinice. Neto izlazna energija utvrđuje se na granicama jedinice za izgaranje, uplinjavanje ili IGCC jedinice, uključujući pomoćne sustave (npr. sustav pročišćavanja dimnih plinova) te za jedinicu koja radi pod punim opterećenjem.

U slučaju postrojenja za kombiniranu proizvodnju topline i električne energije (kogeneracijska postrojenja):

razina energetske učinkovitosti povezana s NRT-ima za neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva odnosi se na uređaj za loženje koji radi pod punim opterećenjem i prilagođen je prvenstveno za maksimizaciju opskrbe toplinskom energijom, a zatim za maksimizaciju preostale snage koja se može proizvesti,

razina energetske učinkovitosti povezana s NRT-ima za neto učinkovitost električne energije odnosi se na jedinicu za loženje koja proizvodi samo električnu energiju pri punom opterećenju.

Razine energetske učinkovitosti povezane s najboljim raspoloživim tehnikama izražavaju se u postotcima. Ulazna energija goriva/sirovina izražena je kao niža ogrjevna vrijednost (LHV).

Praćenje povezano s razinama energetske učinkovitosti povezanima s NRT-ima opisano je u NRT 2.

Kategorije uređaja/jedinica za loženje prema njihovoj ukupnoj nazivnoj ulaznoj toplinskoj snazi

Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima, ako je naveden raspon vrijednosti ukupne nazivne ulazne toplinske snage, to treba tumačiti kao „jednako ili više od donje granice raspona te niže od gornje granice raspona”. Na primjer, kategorija uređaja 100–300 MWth tumači se kako slijedi: uređaji za loženje ukupne nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 100 MW, a manje od 300 MW.

Ako dio uređaja za loženje koji ispušta dimne plinove kroz jednu ili više odvojenih cijevi unutar zajedničkog dimnjaka radi manje od 1 500 h/god., za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima taj dio uređaja može se razmatrati zasebno. Za sve dijelove uređaja razine emisija povezane s NRT-ima primjenjuju se u odnosu na ukupnu nazivnu ulaznu toplinsku snagu uređaja. U takvim se slučajevima emisije kroz svaku od tih cijevi prate odvojeno.

1.   OPĆI ZAKLJUČCI O NRT-ima

Uz opće zaključke o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se zaključci o NRT-ima specifični za pojedinačna goriva navedeni u odjeljcima od 2. do 7.

1.1.   Sustavi upravljanja okolišem

NRT 1.

Za poboljšanje ukupne ekološke učinkovitosti NRT je provedba i poštovanje sustava upravljanja okolišem koji ima sve sljedeće značajke:

i.

zalaganje uprave, uključujući višu upravu;

ii.

uprava definira politiku zaštite okoliša koja uključuje stalno poboljšanje ekološke učinkovitosti postrojenja;

iii.

planiranje i uspostavljanje potrebnih postupaka i ciljeva povezanih s financijskim planiranjem i ulaganjem;

iv.

provedbu postupaka, pri čemu posebno treba obratiti pozornost na:

(a)

strukturu i nadležnost;

(b)

zapošljavanje, osposobljavanje, osvješćivanje i stručne sposobnosti;

(c)

komunikaciju;

(d)

uključenost zaposlenika;

(e)

dokumentaciju;

(f)

učinkoviti nadzor postupaka;

(g)

programe planiranog redovnog održavanja;

(h)

pripravnost za hitne situacije i odgovarajuće reakcije;

(i)

osiguravanje usklađenosti sa zakonodavstvom o okolišu;

v.

provjeru učinka i poduzimanje korektivnih mjera, posebno vodeći brigu o:

(a)

praćenju i mjerenju (vidjeti i Referentno izvješće Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) o praćenju emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama (ROM));

(b)

korektivnim i preventivnim mjerama;

(c)

vođenju evidencije;

(d)

neovisnoj (ako je izvedivo) unutarnjoj i vanjskoj reviziji kako bi se utvrdilo je li sustav upravljanja okolišem usklađen s planiranim mjerama te provodi li se i održava na ispravan način;

vi.

reviziju sustava upravljanja okolišem i njegove trajne primjerenosti, prikladnosti i djelotvornosti koju provodi viša uprava;

vii.

praćenje razvoja čišćih tehnologija;

viii.

razmatranje utjecaja na okoliš potencijalnog obustavljanja rada postrojenja u fazi projektiranja novog pogona i tijekom njegova radnog vijeka uključujući:

(a)

izbjegavanje podzemnih objekata;

(b)

uključivanje značajki koje olakšavaju demontiranje;

(c)

odabir završnih obrada površine koje omogućuju laku dekontaminaciju;

(d)

upotrebu konfiguracije opreme kojom se zadržavanje kemikalija svodi na najmanju moguću mjeru te olakšava pražnjenje ili čišćenje;

(e)

projektiranje fleksibilne, samodostatne opreme koja omogućuje postupno zatvaranje;

(f)

upotrebu biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu reciklirati kad god je to moguće;

ix.

redovitu usporedbu s drugim postignućima unutar sektora.

Za ovaj je sektor važno razmotriti i sljedeće značajke sustava upravljanja okolišem opisane prema potrebi u odgovarajućem NRT-u:

x.

programe osiguranja/kontrole kvalitete kako bi se osiguralo da su značajke svih goriva u potpunosti utvrđene i kontrolirane (vidjeti NRT 9.);

xi.

plan upravljanja za smanjenje emisija u zrak i/ili u vodu tijekom neuobičajenih radnih uvjeta, uključujući razdoblja uključivanja i isključivanja (vidjeti NRT 10. i NRT 11.);

xii.

plan gospodarenja otpadom kako bi se osiguralo da se izbjegava nastajanje otpada te da se otpad priprema za ponovnu upotrebu, reciklira ili na drugi način oporabljuje, uključujući upotrebu tehnika navedenih u NRT 16.;

xiii.

sustavnu metodu za utvrđivanje i rješavanje mogućih nekontroliranih i/ili neplaniranih emisija u okoliš, a posebice:

(a)

emisije u tlo i podzemne vode tijekom skladištenja goriva, aditiva, nusproizvoda i otpada te rukovanja njima;

(b)

emisije povezane sa samozagrijavanjem i/ili samozapaljenjem goriva tijekom skladištenja i rukovanja;

xiv.

plan upravljanja prašinom za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje raspršenih emisija tijekom utovara, istovara ili skladištenja goriva, ostataka i aditiva ili rukovanja njima;

xv.

plan upravljanja bukom ako se može očekivati ili je zabilježen nastanak buke u osjetljivijim receptorima uključujući:

(a)

protokol za praćenje buke na granici uređaja;

(b)

program za smanjivanje buke;

(c)

protokol za reagiranje na incidente s bukom koji sadržava odgovarajuće mjere i rokove;

(d)

pregled prethodnih incidenata s bukom, korektivne mjere i širenje znanja o incidentima s bukom među pogođenim stranama;

xvi.

za spaljivanje, uplinjavanje ili suspaljivanje tvari neugodna mirisa, plan upravljanja neugodnim mirisima uključujući:

(a)

protokol za praćenje neugodnih mirisa;

(b)

ako je potrebno, program za uklanjanje neugodnih mirisa kojim se utvrđuju te uklanjaju ili smanjuju emisije neugodnih mirisa;

(c)

protokol za bilježenje incidenata s neugodnim mirisima te odgovarajuće mjere i rokovi;

(d)

pregled prethodnih incidenata s neugodnim mirisima, korektivne mjere i širenje znanja o incidentima s neugodnim mirisima među pogođenim stranama.

Ako se na temelju procjene utvrdi da neki od elemenata navedenih u točkama od x. do xvi. nisu potrebni, evidentira se odluka o tome, uključujući obrazloženje.

Primjenjivost

Područje primjene (npr. razina podrobnosti) i priroda sustava upravljanja okolišem (npr. standardizirani ili nestandardizirani) općenito su povezani s vrstom, razmjerom i složenošću postrojenja te opsegom utjecaja na okoliš koje bi ono moglo imati.

1.2.   Praćenje

NRT 2.

NRT je utvrđivanje neto električne učinkovitosti i/ili neto ukupnog učinkovitog iskorištavanja goriva i/ili neto učinkovitosti mehaničke energije jedinice za uplinjavanje, IGCC jedinice i/ili jedinice za loženje provođenjem provjere radnog učinka pri punom opterećenju (2) u skladu s normama EN poslije stavljanja jedinice u pogon i poslije svake izmjene koja bi mogla znatno utjecati na neto električnu učinkovitost i/ili neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva i/ili neto učinkovitost mehaničke energije jedinice. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

NRT 3.

NRT je praćenje ključnih parametara procesa relevantnih za emisije u zrak i vodu, uključujući one navedene u nastavku.

Tok

Parametri

Praćenje

Dimni plinovi

protok

povremeno ili trajno određivanje

sadržaj kisika, temperatura i tlak

povremeno ili trajno mjerenje

sadržaj vodene pare (3)

Otpadne vode od pročišćavanja dimnih plinova

protok, pH i temperatura

kontinuirano mjerenje

NRT 4.

NRT je praćenje emisija u zrak najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/Parametar

Gorivo/proces/vrsta uređaja za loženje

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

Norme (4)

Minimalna učestalost praćenja (5)

Praćenje povezano s

NH3

ako se upotrebljava SCR i/ili SNCR

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (6)  (7)

NRT 7.

NOX

ugljen i/ili lignit uključujući suspaljivanje otpada

kruta biomasa i/ili treset uključujući suspaljivanje otpada

kotlovi i motori na HFO i/ili plinsko ulje

plinske turbine na plinsko ulje

kotlovi, motori i turbine na prirodni plin

procesni plinovi iz industrije željeza i čelika

procesna goriva iz kemijske industrije

IGCC postrojenja

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (6)  (8)

NRT 20.

NRT 24.

NRT 28.

NRT 32.

NRT 37.

NRT 41.

NRT 42.

NRT 43.

NRT 47.

NRT 48.

NRT 56.

NRT 64.

NRT 65.

NRT 73.

uređaji za loženje na odobalnim platformama

sve veličine

EN 14792

jedanput godišnje (9)

NRT 53.

N2O

ugljen i/ili lignit u kotlovima s cirkulirajućim fluidiziranim slojem

kruta biomasa i/ili treset u kotlovima s cirkulirajućim fluidiziranim slojem

sve veličine

EN 21258

jedanput godišnje (10)

NRT 20.

NRT 24.

CO

ugljen i/ili lignit uključujući suspaljivanje otpada

kruta biomasa i/ili treset uključujući suspaljivanje otpada

kotlovi i motori na HFO i/ili plinsko ulje

plinske turbine na plinsko ulje

kotlovi, motori i turbine na prirodni plin

procesni plinovi iz industrije željeza i čelika

procesna goriva iz kemijske industrije

IGCC postrojenja

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (6)  (8)

NRT 20.

NRT 24.

NRT 28.

NRT 33.

NRT 38.

NRT 44.

NRT 49.

NRT 56.

NRT 64.

NRT 65.

NRT 73.

uređaji za loženje na odobalnim platformama

sve veličine

EN 15058

jedanput godišnje (9)

NRT 54.

SO2

ugljen i/ili lignit uključujući suspaljivanje otpada

kruta biomasa i/ili treset uključujući suspaljivanje otpada

kotlovi na HFO i/ili plinsko ulje

motori na HFO i/ili plinsko ulje

plinske turbine na plinsko ulje

procesni plinovi iz industrije željeza i čelika

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

IGCC postrojenja

sve veličine

generičke norme EN i EN 14791

kontinuirano (6)  (11)  (12)

NRT 21.

NRT 25.

NRT 29.

NRT 34.

NRT 39.

NRT 50.

NRT 57.

NRT 66.

NRT 67.

NRT 74.

SO3

ako se upotrebljava SCR

sve veličine

ne postoji norma EN

jedanput godišnje

Plinoviti kloridi izraženi kao HCl

ugljen i/ili lignit

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

sve veličine

EN 1911

jedanput u tri mjeseca (6)  (13)  (14)

NRT 21.

NRT 57.

kruta biomasa i/ili treset

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (15)  (16)

NRT 25.

suspaljivanje otpada

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (6)  (16)

NRT 66.

NRT 67.

HF

ugljen i/ili lignit

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

sve veličine

ne postoji norma EN

jedanput u tri mjeseca (6)  (13)  (14)

NRT 21.

NRT 57.

kruta biomasa i/ili treset

sve veličine

ne postoji norma EN

jedanput godišnje

NRT 25.

suspaljivanje otpada

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano (6)  (16)

NRT 66.

NRT 67.

Prašina

ugljen i/ili lignit

kruta biomasa i/ili treset

kotlovi na HFO i plinsko ulje

procesni plinovi iz industrije željeza i čelika

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

IGCC postrojenja

motori na HFO i/ili plinsko ulje

plinske turbine na plinsko ulje

sve veličine

generičke norme EN, EN 13284-1 i EN 13284-2

kontinuirano (6)  (17)

NRT 22.

NRT 26.

NRT 30.

NRT 35.

NRT 39.

NRT 51.

NRT 58.

NRT 75.

suspaljivanje otpada

sve veličine

generičke norme EN i EN 13284-2

kontinuirano

NRT 68.

NRT 69.

Metali i metaloidi osim žive (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

ugljen i/ili lignit

kruta biomasa i/ili treset

kotlovi i motori na HFO i/ili plinsko ulje

sve veličine

EN 14385

jedanput godišnje (18)

NRT 22.

NRT 26.

NRT 30.

suspaljivanje otpada

< 300 MWth

EN 14385

jedanput u šest mjeseci (13)

NRT 68.

NRT 69.

≥ 300 MWth

EN 14385

jedanput u tri mjeseca (19)  (13)

IGCC postrojenja

≥ 100 MWth

EN 14385

jedanput godišnje (18)

NRT 75.

Hg

ugljen i/ili lignit uključujući suspaljivanje otpada

< 300 MWth

EN 13211

jedanput u tri mjeseca (13)  (20)

NRT 23.

≥ 300 MWth

generičke norme EN i EN 14884

kontinuirano (16)  (21)

kruta biomasa i/ili treset

sve veličine

EN 13211

jedanput godišnje (22)

NRT 27.

suspaljivanje otpada s krutom biomasom i/ili tresetom

sve veličine

EN 13211

jedanput u tri mjeseca (13)

NRT 70.

IGCC postrojenja

≥ 100 MWth

EN 13211

jedanput godišnje (23)

NRT 75.

Ukupni HOS-ovi

motori na HFO i/ili plinsko ulje

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

sve veličine

EN 12619

jedanput u šest mjeseci (13)

NRT 33.

NRT 59.

suspaljivanje otpada s ugljenom, lignitom, krutom biomasom i/ili tresetom

sve veličine

generičke norme EN

kontinuirano

NRT 71.

Formaldehid

prirodni plin u plinskim motorima sa siromašnom gorivom smjesom i motorima s dvojnim gorivom s paljenjem pomoću svjećica

sve veličine

ne postoji norma EN

jedanput godišnje

NRT 45.

CH4

motori na prirodni plin

sve veličine

EN ISO 25139

jedanput godišnje (24)

NRT 45.

PCDD/F

procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima

suspaljivanje otpada

sve veličine

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

jedanput u šest mjeseci (13)  (25)

NRT 59.

NRT 71.

NRT 5.

NRT je praćenje emisija u vodu iz pročišćavanja dimnih plinova najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN. Ako norme EN nisu dostupne, NRT je primjena normi ISO, nacionalnih ili drugih međunarodnih normi kojima se osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete.

Tvar/parametar

Norme

Minimalna učestalost praćenja

Praćenje povezano s

Ukupni organski ugljik (TOC) (26)

EN 1484

jedanput mjesečno

NRT 15.

Kemijska potrošnja kisika (KPK) (26)

ne postoji norma EN

Ukupne suspendirane krute tvari (UST)

EN 872

Fluorid (F)

EN ISO 10304-1

Sulfat (SO4 2–)

EN ISO 10304-1

Sulfid, koji se lako otpušta (S2–)

ne postoji norma EN

Sulfit (SO3 2–)

EN ISO 10304-3

Metali i metaloidi

As

dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 11885 ili EN ISO 17294-2)

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 12846 ili EN ISO 17852)

Klorid (Cl)

dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 10304-1 ili EN ISO 15682)

Ukupni dušik

EN 12260

1.3.   Opća ekološka učinkovitost i učinkovitost izgaranja

NRT 6.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti uređaja za loženje i smanjenje emisija CO i neizgorenih tvari u zrak NRT je osiguravanje optimiziranog izgaranja i upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Namješavanje i miješanje goriva

Osigurati stabilne uvjete izgaranja i/ili smanjiti emisije onečišćujućih tvari miješanjem različitih kvaliteta iste vrste goriva.

Općenito primjenjivo.

b.

Održavanje sustava izgaranja

Planirano redovno održavanje u skladu s preporukama dobavljača.

c.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.1.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

d.

Kvalitetan dizajn opreme za izgaranje

Kvalitetan dizajn peći, komora za izgaranje, plamenika i pripadajućih naprava.

Općenito primjenjivo na nove uređaje za loženje.

e.

Odabir goriva

Odabrati ili djelomično ili u potpunosti prijeći na gorivo ili goriva boljeg ekološkog profila (npr. goriva sa smanjenim udjelom sumpora i/ili žive) među dostupnim gorivima, uključujući za uključivanje ili upotrebu kao zamjensko gorivo.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću prikladnih vrsta goriva boljeg ekološkog profila u cjelini, što može ovisiti o energetskoj politici države članice ili o bilanci goriva integrirane lokacije u slučaju izgaranja industrijskih procesnih goriva.

Za postojeće uređaje za loženje odabir vrste goriva može biti ograničen konfiguracijom i dizajnom postrojenja.

NRT 7.

Za smanjenje emisija amonijaka u zrak iz upotrebe selektivne katalitičke redukcije (SCR) i/ili selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR) radi smanjenja emisija NOX NRT je optimizacija dizajna i/ili rada SCR-a i/ili SNCR-a (npr. optimizirani omjer NOX i reagensa, homogena raspodjela reagensa i optimalna veličina kapljica reagensa).

Razine emisija povezane s NRT-ima

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NH3 u zrak iz upotrebe SCR-a i/ili SNCR-a iznose < 3–10 mg/Nm3 kao godišnja srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja. Donja granica raspona može se postići pri upotrebi SCR-a, a gornja granica pri upotrebi SNCR-a bez tehnika za smanjenje emisija mokrim postupkom. Kad je riječ o uređajima u kojima izgara biomasa i koji rade pod varijabilnim opterećenjem te o uređajima u kojima izgara HFO i/ili plinsko ulje, gornja granica raspona razina emisija povezanih s NRT-ima iznosi 15 mg/Nm3.

NRT 8.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija u zrak tijekom uobičajenih radnih uvjeta NRT je osiguravanje, pomoću prikladnog projektiranja, rada i održavanja, da se sustavi za smanjenje emisija upotrebljavaju u optimalnom kapacitetu i raspoloživosti.

NRT 9.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti uređaja za loženje i/ili uplinjavanje i smanjenje emisija u zrak NRT je uključivanje sljedećih elemenata u programe osiguranja/kontrole kvalitete za sva korištena goriva kao dio sustava upravljanja okolišem (vidjeti NRT 1.):

i.

početne potpune karakterizacije korištenog goriva uključujući najmanje parametre navedene u nastavku te u skladu s normama EN. Mogu se upotrijebiti norme ISO, nacionalne ili druge međunarodne norme ako se njima osigurava dobivanje podataka jednakovrijedne znanstvene kvalitete;

ii.

redovitog ispitivanja kvalitete goriva kako bi se provjerilo je li ono u skladu s početnom karakterizacijom i sa specifikacijama dizajna uređaja; učestalost ispitivanja i parametri odabrani iz tablice u nastavku temelje se na varijabilnosti goriva i procjeni relevantnosti ispuštanja onečišćujućih tvari (npr. koncentracija u gorivu, upotreba pročišćavanja dimnih plinova);

iii.

kasnije prilagodbe postavki uređaja ako je potrebno i izvedivo (npr. uključivanje karakterizacije i kontrole goriva u napredni sustav kontrole (vidjeti opis u odjeljku 8.1.)).

Opis

Početnu karakterizaciju i redovito ispitivanje goriva mogu provoditi operater i/ili dobavljač goriva. Ako ih provodi dobavljač, potpuni rezultati dostavljaju se operateru u obliku dobavljačeve specifikacije i/ili jamstva proizvoda (goriva).

Gorivo/goriva

Tvari/parametri koje treba karakterizirati

Biomasa/treset

LHV

vlažnost

pepeo

C, Cl, F, N, S, K, Na

metali i metaloidi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)

Ugljen/lignit

LHV

vlažnost

hlapljive tvari, pepeo, fiksni ugljik, C, H, N, O, S

Br, Cl, F

metali i metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

HFO

pepeo

C, S, N, Ni, V

Plinsko ulje

pepeo

N, C, S

Prirodni plin

LHV

CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeov indeks

Procesna goriva iz kemijske industrije (27)

Br, C, Cl, F, H, N, O, S

metali i metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Procesni plinovi iz industrije željeza i čelika

LHV, CH4 (za koksni plin), CXHY (za koksni plin), CO2, H2, N2, ukupni sumpor, prašina, Wobbeov indeks

Otpad (28)

LHV

vlažnost

hlapljive tvari, pepeo, Br, C, Cl, F, H, N, O, S

metali i metaloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

NRT 10.

Za smanjenje emisija u zrak i/ili u vodu tijekom neuobičajenih radnih uvjeta (OTNOC) NRT je utvrđivanje i provedba plana upravljanja u okviru sustava upravljanja okolišem (vidjeti NRT 1.) razmjerno važnosti ispuštanja mogućih onečišćujućih tvari, a koji uključuje sljedeće elemente:

prikladno projektiranje sustava koji se smatraju relevantnima za uzrokovanje neuobičajenih radnih uvjeta i koji mogu utjecati na emisije u zrak, vodu i/ili tlo (npr. idejna rješenja s malim opterećenjem za smanjenje minimalnog opterećenja pri uključivanju i isključivanju za stabilnu proizvodnju u plinskim turbinama),

utvrđivanje i provedba specifičnog plana preventivnog održavanja za te relevantne sustave,

preispitivanje i bilježenje emisija uzrokovanih neuobičajenim radnim uvjetima i povezanih okolnosti te provedba korektivnih mjera u slučaju potrebe,

povremena procjena ukupnih emisija tijekom neuobičajenih radnih uvjeta (npr. učestalost događaja, trajanje, kvantifikacija/procjena emisija) i provedba korektivnih mjera u slučaju potrebe.

NRT 11.

NRT je prikladno praćenje emisija u zrak i/ili u vodu tijekom neuobičajenih radnih uvjeta.

Opis

Praćenje se može vršiti izravnim mjerenjem emisija ili praćenjem zamjenskih parametara ako se pokaže da se time dobiva jednaka ili bolja znanstvena kvaliteta od izravnog mjerenja emisija. Emisije pri uključivanju i isključivanju mogu se procijeniti na temelju detaljnog mjerenja emisija pri tipičnom postupku uključivanja i isključivanja provedenog najmanje jedanput godišnje te upotrebom rezultata tog mjerenja za procjenjivanje emisija pri svakom uključivanju i isključivanju tijekom godine.

1.4.   Energetska učinkovitost

NRT 12.

Za povećanje energetske učinkovitosti jedinica za loženje, jedinica za uplinjavanje i/ili jedinica s IGCC-om koje rade ≥ 1 500 h/god. NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Optimizacijom izgaranja sadržaj neizgorenih tvari u dimnim plinovima i krutim ostacima izgaranja svodi se na najmanju moguću mjeru.

Općenito primjenjivo.

b.

Optimizacija uvjeta radnog medija

Rad s najvišim mogućim tlakom i temperaturom radnog medija – plina ili pare, unutar ograničenja povezanih primjerice s kontrolom emisija NOX ili značajkama potrebne energije.

c.

Optimizacija parnog ciklusa

Rad s nižim tlakom ispušnih plinova iz turbina upotrebom najniže moguće temperature rashladne vode kondenzatora, u okviru uvjeta dizajna.

d.

Svođenje potrošnje energije na najmanju moguću mjeru

Svođenje interne potrošnje energije na najmanju moguću mjeru (npr. veća učinkovitost crpke za napojnu vodu).

e.

Prethodno zagrijavanje zraka za izgaranje

Ponovna upotreba dijela topline oporabljene iz dimnih plinova od izgaranja za prethodno zagrijavanje zraka koji se upotrebljava za izgaranje.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s potrebom za kontrolom emisija NOX.

f.

Prethodno zagrijavanje goriva

Prethodno zagrijavanje goriva s pomoću oporabljene topline

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dizajnom kotla i potrebom za kontrolom emisija NOX.

g.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Računalna kontrola glavnih parametara izgaranja omogućuje poboljšanje učinkovitosti izgaranja.

Općenito primjenjivo na nove jedinice. Primjenjivost na stare jedinice može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

h.

Prethodno zagrijavanje napojne vode pomoću oporabljene topline

Prethodno zagrijavanje vode iz kondenzatora pare pomoću oporabljene topline prije njezine ponovne upotrebe u kotlu.

Primjenjivo samo na parne krugove, ne i na toplovodne kotlove.

Primjenjivost na postojeće jedinice može biti ograničena zbog ograničenja povezanih s konfiguracijom uređaja i količinom topline koja se može oporabiti.

i.

Iskorištavanje otpadne topline topline kogeneracijom (CHP)

Iskorištavanje otpadne topline (uglavnom iz parnog sustava) za proizvodnju tople vode/pare za upotrebu u industrijskim procesima/aktivnostima ili u javnoj mreži centraliziranoga grijanja. Moguće je dodatno iskorištavanje otpadne topline iz:

dimnih plinova,

hlađenja rešetke,

cirkulirajućeg fluidiziranog sloja.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s lokalnom potražnjom za toplinskom i električnom energijom.

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju plinskih kompresora s nepredvidivim profilom radne topline.

j.

Pripremljenost za CHP

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Primjenjivo samo na nove jedinice s realnim potencijalom za buduću upotrebu topline u blizini jedinice.

k.

Kondenzator dimnih plinova

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo na jedinice za CHP pod uvjetom da postoji dovoljna potražnja za toplinskom energijom niske temperature.

l.

Akumulacija topline

Pohrana akumulacije topline u kogeneracijskom načinu rada.

Primjenjivo samo na pogone za CHP.

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju niske potražnje za toplinom.

m.

Mokri dimnjak

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo na nove i postojeće jedinice s mokrim odsumporavanjem dimnih plinova.

n.

Ispuštanje iz rashladnog tornja

Ispuštanje emisija u zrak kroz rashladni toranj umjesto kroz namjenski dimnjak.

Primjenjivo samo na jedinice s mokrim odsumporavanjem dimnih plinova u kojima je potrebno zagrijati dimne plinove prije ispuštanja i gdje je rashladni sustav jedinice rashladni toranj.

o.

Prethodno sušenje goriva

Smanjenje sadržaja vlage u gorivu prije izgaranja kako bi se poboljšali uvjeti izgaranja.

Primjenjivo na izgaranje biomase i/ili treseta u okviru ograničenja povezanih s opasnostima od spontanog zapaljenja (npr. sadržaj vlage u tresetu održava se na više od 40 % u cijelom dostavnom lancu).

Naknadna ugradnja u postojeće pogone može biti ograničena dodatnom kaloričnom vrijednošću koja se može postići postupkom sušenja i ograničenim mogućnostima naknadne ugradnje zbog dizajna kotlova ili konfiguracije uređaja.

p.

Svođenje gubitaka topline na najmanju moguću mjeru

Svođenje gubitaka rezidualne topline na najmanju moguću mjeru, npr. onih do kojih dolazi kroz trosku ili koji se mogu smanjiti izoliranjem izvora zračenja.

Primjenjivo samo na jedinice za loženje na kruta goriva i na jedinice za uplinjavanje ili jedinice s IGCC-om.

q.

Napredni materijali

Upotreba naprednih materijala koji su dokazano sposobni izdržati visoke radne temperature i tlakove i time postizanje povećane učinkovitosti parnog procesa/procesa izgaranja.

Primjenjivo samo na nove uređaje.

r.

Nadogradnja parnih turbina

Ovo uključuje tehnike poput povišenja temperature i tlaka srednjetlačne pare, dodatak niskotlačne turbine i izmjene geometrije lopatica rotora turbine.

Primjenjivost može biti ograničena potražnjom, uvjetima pare i/ili ograničenim životnim vijekom uređaja.

s.

Superkritični i ultrasuperkritični uvjeti pare

Upotreba parnog kruga, uključujući sustave za ponovno zagrijavanje pare, u kojem para može postići tlak od više od 220,6 bara i temperaturu od više od 374 °C u slučaju superkritičnih uvjeta te tlak od više od 250–300 bara i temperature od više od 580–600 °C u slučaju ultrasuperkritičnih uvjeta.

Primjenjivo samo na nove jedinice snage ≥ 600 MWth koje rade > 4 000 h/god.

Nije primjenjivo ako je svrha jedinice proizvodnja pare niske temperature i/ili tlaka u prerađivačkim industrijama.

Nije primjenjivo na plinske turbine i motore koji proizvode paru u CHP načinu rada.

Za jedinice u kojima izgara biomasa primjenjivost može biti ograničena korozijom na visokim temperaturama u slučaju određenih biomasa.

1.5.   Potrošnja vode i emisije u vodu

NRT 13.

Za smanjenje potrošnje vode i količine ispuštenih onečišćenih otpadnih voda NRT je primjena jedne ili obiju tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Recikliranje vode

Rezidualni tokovi vode, uključujući oborinske vode, iz uređaja ponovno se upotrebljavaju u druge svrhe. Stupanj recikliranja ograničen je zahtjevima kvalitete prihvatnog vodotoka i vodnom bilancom uređaja.

Nije primjenjivo na otpadne vode iz rashladnih sustava ako su prisutne kemikalije za pročišćavanje vode i/ili visoke koncentracije soli iz morske vode.

b.

Rukovanje suhim pepelom s rešetke ložišta

Suhi vrući pepeo s rešetke ložišta iz peći pada na mehanički transportni sustav i hladi se okolnim zrakom. U postupku se ne troši voda.

Primjenjivo isključivo na uređaje u kojima izgaraju kruta goriva.

Mogu postojati tehnička ograničenja koja sprečavaju naknadnu ugradnju na postojeće uređaje za loženje.

NRT 14.

Za sprečavanje onečišćenja nezagađenih otpadnih voda i smanjenje emisija u vodu NRT je odvajanje tokova otpadnih voda i njihovo zasebno pročišćavanje ovisno o sadržaju onečišćujućih tvari.

Opis

Tokovi otpadnih voda koji se obično odvajaju i pročišćavaju uključuju oborinske vode, rashladnu vodu te otpadnu vodu od pročišćavanja dimnih plinova.

Primjenjivost

Kod postojećih uređaja primjenjivost može biti ograničena zbog konfiguracije odvodnih sustava.

NRT 15.

Za smanjenje emisija u vodu iz pročišćavanja dimnih plinova NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku te upotreba sekundarnih tehnika što je bliže moguće izvoru kako bi se izbjeglo razrjeđivanje.

Tehnika

Uobičajene uklonjene/smanjene onečišćujuće tvari

Primjenjivost

Primarne tehnike

a.

Optimizirano izgaranje (vidjeti NRT 6.) i sustavi pročišćavanja dimnih plinova (npr. SCR/SNCR, vidjeti NRT 7.)

Organski spojevi, amonijak (NH3)

Općenito primjenjivo.

Sekundarne tehnike (29)

b.

Adsorpcija na aktivni ugljen

Organski spojevi, živa (Hg)

Općenito primjenjivo.

c.

Aerobno biološko pročišćavanje

Biorazgradivi organski spojevi, amonijak (NH4 +)

Općenito primjenjivo za obradu organskih spojeva. Aerobno biološko pročišćavanje amonijaka (NH4 +) možda neće biti primjenjivo u slučaju visokih koncentracija klorida (tj. otprilike 10 g/l).

d.

Anoksično/anaerobno biološko pročišćavanje

Živa (Hg), nitrat (NO3 ), nitrit (NO2 )

Općenito primjenjivo.

e.

Koagulacija i flokulacija

Suspendirane krute tvari

Općenito primjenjivo.

f.

Kristaliziranje

Metali i metaloidi, sulfat (SO4 2–), fluorid (F)

Općenito primjenjivo.

g.

Filtracija (npr. filtracija pijeskom, mikrofiltracija, ultrafiltracija)

Suspendirane krute tvari, metali

Općenito primjenjivo.

h.

Flotacija

Suspendirane krute tvari, slobodna ulja

Općenito primjenjivo.

i.

Izmjena iona

Metali

Općenito primjenjivo.

j.

Neutralizacija

Kiseline, lužine

Općenito primjenjivo.

k.

Oksidacija

Sulfid (S2–), sulfit (SO3 2–)

Općenito primjenjivo.

l.

Precipitacija

Metali i metaloidi, sulfat (SO4 2–), fluorid (F)

Općenito primjenjivo.

m.

Sedimentacija

Suspendirane krute tvari

Općenito primjenjivo.

n.

Stripiranje

Amonijak (NH3)

Općenito primjenjivo.

Razine emisija povezane s NRT-ima odnose se na izravna ispuštanja u prihvatno vodno tijelo na točki gdje emisija izlazi iz postrojenja.

Tablica 1.

Razine emisija povezane s NRT-ima za izravna ispuštanja u u prihvatno vodno tijelo iz pročišćavanja dimnih plinova

Tvar/parametar

Razine emisija povezane s NRT-ima

dnevna srednja vrijednost

Ukupni organski ugljik (TOC)

20–50 mg/l (30)  (31)  (32)

Kemijska potrošnja kisika (KPK)

60–150 mg/l (30)  (31)  (32)

Ukupne suspendirane krute tvari (UST)

10–30 mg/l

Fluorid (F)

10–25 mg/l (32)

Sulfat (SO4 2–)

1,3–2,0 g/l (32)  (33)  (34)  (35)

Sulfid (S2–), koji se lako otpušta

0,1–0,2 mg/l (32)

Sulfit (SO3 2–)

1–20 mg/l (32)

Metali i metaloidi

As

10–50 μg/l

Cd

2–5 μg/l

Cr

10–50 μg/l

Cu

10–50 μg/l

Hg

0.2–3 μg/l

Ni

10–50 μg/l

Pb

10–20 μg/l

Zn

50–200 μg/l

1.6.   Gospodarenje otpadom

NRT 16.

Za smanjenje količine otpada koji se šalje na odlaganje iz procesa izgaranja i/ili uplinjavanja i tehnika smanjenja emisija NRT je organiziranje postupaka tako da se, prema redoslijedu važnosti i uzimajući u obzir razmatranje životnog ciklusa, maksimalno poveća sljedeće:

a.

sprečavanje nastajanja otpada, npr. maksimalno povećanje udjela ostataka koji nastaju kao nusproizvodi;

b.

priprema otpada za ponovnu upotrebu, npr. u skladu sa specifičnim traženim kriterijima kvalitete;

c.

recikliranje otpada;

d.

drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba)

provedbom odgovarajuće kombinacije tehnika kao što su one navedene u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Nastajanje gipsa kao nusproizvoda

Optimizacija kvalitete ostataka reakcija na osnovi kalcija koji nastaju pri mokrom odsumporavanju dimnih plinova tako da se mogu upotrijebiti kao zamjena za prirodni gips (npr. kao sirovina u industriji gipsanih ploča). Kvaliteta vapnenca koji se upotrebljava u mokrom odsumporavanju dimnih plinova utječe na čistoću proizvedenoga gipsa.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s potrebnom kvalitetom gipsa, zdravstvenim uvjetima povezanima sa svakom specifičnom namjenom te uvjetima tržišta.

b.

Recikliranje ili oporaba ostataka u građevinskom sektoru

Recikliranje ili oporaba ostataka (npr. od polusuhog procesa odsumporavanja, lebdećeg pepela, pepela s rešetke ložišta) kao građevinskog materijala (npr. u cestogradnji, kao zamjena za pijesak u proizvodnji betona ili u industriji cementa).

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s potrebnom kvalitetom materijala (npr. fizičke značajke, sadržaj štetnih tvari) u skladu sa svakom specifičnom namjenom te uvjetima tržišta.

c.

Oporaba energije upotrebom otpada u mješavini goriva

Preostali energetski sadržaj ugljikom bogatih pepela i mulja nastalih izgaranjem ugljena, lignita, teškog loživog ulja, treseta ili biomase može se oporabiti, primjerice miješanjem s gorivom.

Općenito primjenjivo ako uređaji mogu primiti otpad u mješavini goriva i tehnički su opremljeni za dopremu goriva u komoru za izgaranje.

d.

Priprema potrošenog katalizatora za ponovnu upotrebu

Pripremom katalizatora za ponovnu upotrebu (npr. do četiri puta za katalizatore za SCR) obnavljaju se neki ili svi prvotni učinci, čime se uporabni vijek katalizatora produljuje na nekoliko desetljeća. Priprema potrošenog katalizatora za ponovnu upotrebu obuhvaćena je shemom upravljanja katalizatorom.

Primjenjivost može biti ograničena mehaničkim stanjem katalizatora i očekivanim radnim učinkom u odnosu na kontrolu emisija NOX i NH3.

1.7.   Emisije buke

NRT 17.

Za smanjenje emisija buke NRT je primjena jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Operativne mjere

Ovo uključuje:

poboljšanu inspekciju i održavanje opreme,

zatvaranje vrata i prozora u zatvorenim prostorima, ako je moguće,

upravljanje radom opreme povjereno iskusnom osoblju,

izbjegavanje bučnih aktivnosti noću, ako je moguće,

osiguravanje nadzora buke tijekom poslova održavanja.

Općenito primjenjivo.

b.

Oprema s niskom razinom buke

Ova kategorija može obuhvaćati kompresore, crpke i diskove.

Općenito primjenjivo ako je oprema nova ili se zamjenjuje.

c.

Prigušenje buke

Širenje buke može se smanjiti umetanjem prepreka između odašiljatelja i primatelja. Prikladne prepreke uključuju zaštitne zidove, nasipe i zgrade.

Općenito primjenjivo na nove uređaje. Kod postojećih pogona umetanje prepreka može biti ograničeno nedostatkom prostora.

d.

Oprema za zaštitu od buke

Ovo uključuje:

uređaje za smanjenje buke,

izolaciju opreme,

smještanje bučne opreme u zatvoreni objekt,

zvučnu izolaciju zgrada.

Primjenjivost može biti ograničena nedostatkom prostora.

e.

Odgovarajući smještaj opreme i zgrada

Razina buke može se smanjiti povećanjem udaljenosti između odašiljatelja i primatelja te korištenjem zgrada kao bukobrana.

Općenito primjenjivo na nove uređaje. Kod postojećih pogona preseljenje opreme i proizvodnih jedinica može biti ograničeno nedostatkom prostora ili previsokim troškovima.

2.   ZAKLJUČCI O NRT-IMA ZA IZGARANJE KRUTIH GORIVA

2.1.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje ugljena i/ili lignita

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje ugljena i/ili lignita. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

2.1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 18.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti izgaranja ugljena i/ili lignita, uz NRT 6., NRT je upotreba tehnike navedene u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Integrirani proces izgaranja kojim se osigurava visoka učinkovitost kotla i koji uključuje primarne tehnike za smanjenje NOX (npr. stupnjevani dovod zraka, stupnjevani dovod goriva, plamenici s niskom razinom emisija NOX i/ili recirkulacija dimnih plinova)

Procesi izgaranja kao što su izgaranje goriva u prahu, izgaranje u fluidiziranom sloju ili na pomičnoj rešetki ložišta omogućuju takvu integraciju.

Općenito primjenjivo.

2.1.2.   Energetska učinkovitost

NRT 19.

Za povećanje energetske učinkovitosti izgaranja ugljena i/ili lignita NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Rukovanje suhim pepelom s rešetke ložišta

Suhi vrući pepeo s rešetke ložišta iz peći pada na mehanički transportni sustav i, nakon preusmjeravanja u peć radi ponovnog spaljivanja, hladi se okolnim zrakom. Korisna energija oporabljuje se iz ponovnog spaljivanja i iz hlađenja pepela.

Mogu postojati tehnička ograničenja koja sprečavaju naknadnu ugradnju u postojeće jedinice za loženje.


Tablica 2.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje ugljena i/ili lignita

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (36)  (37)

neto električna učinkovitost (%) (38)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (38)  (39)  (40)

nova jedinica (41)  (42)

postojeća jedinica (41)  (43)

nova ili postojeća jedinica

na ugljen, ≥ 1 000 MWth

45–46

33,5–44

75–97

na lignit, ≥ 1 000 MWth

42–44 (44)

33,5–42,5

75–97

na ugljen, < 1 000 MWth

36,5–41,5 (45)

32,5–41,5

75–97

na lignit, < 1 000 MWth

36,5–40 (46)

31,5–39,5

75–97

2.1.3.   Emisije NOX, N2O i CO u zrak

NRT 20.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Općenito se upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama.

Općenito primjenjivo.

b.

Kombinacija drugih primarnih tehnika za smanjenje NOX (npr. stupnjevani dovod zraka, stupnjevani dovod goriva, recirkulacija dimnih plinova, plamenici s niskom razinom emisija NOX).

Vidjeti opis svake od tehnika u odjeljku 8.3.

Na odabir i učinak prikladne primarne tehnike ili kombinacije primarnih tehnika može utjecati dizajn kotla.

c.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Može se primijeniti sa SCR-om za preostali amonijak.

Primjenjivost može biti ograničena kod kotlova s visokim poprečnim presjekom zbog kojeg ne dolazi do homogenog miješanja NH3 i NOX.

Primjenjivost može biti ograničena kod uređaja za loženje koji rade < 1 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

d.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje snage < 300 MWth koji rade < 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god. i za postojeće uređaje za loženje snage ≥ 300 MWth koji rade < 500 h/god.

e.

Kombinirane tehnike za smanjenje emisija NOX i SOX

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Primjenjivo od slučaja do slučaja, ovisno o značajkama goriva i procesa izgaranja.


Tablica 3.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (47)

novi uređaj

postojeći uređaj (48)  (49)

< 100

100–150

100–270

155–200

165–330

100–300

50–100

100–180

80–130

155–210

≥ 300, kotao s FBC-om u kojem izgara ugljen i/ili lignit i kotao s PC-om na lignit

50–85

< 85–150 (50)  (51)

80–125

140–165 (52)

≥ 300, kotao s PC-om na ugljen

65–85

65–150

80–125

< 85–165 (53)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO za postojeće uređaje za loženje koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje općenito iznosi kako slijedi:

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje (MWth)

Indikativna razina emisija CO (mg/Nm3)

< 300

< 30–140

≥ 300, kotao s FBC-om u kojem izgara ugljen i/ili lignit i kotao s PC-om na lignit

< 30–100 (54)

≥ 300, kotao s PC-om na ugljen

< 5–100 (54)

2.1.4.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 21.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ubrizgavanje sorbensa u kotao (u peć ili u fluidizirani sloj)

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Općenito primjenjivo.

b.

Ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Tehnika se može upotrebljavati za uklanjanje HCl/HF ako nije uvedena specifična tehnika za FGD na kraju procesa.

c.

Apsorber za sušenje raspršivanjem (SDA)

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

d.

Suhi ispirač cirkulirajućeg fluidiziranog sloja (CFB)

e.

Mokro ispiranje

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Tehnike se mogu upotrebljavati za uklanjanje HCl/HF ako nije uvedena specifična tehnika za FGD na kraju procesa.

f.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za primjenu tehnike u uređajima za loženje snage < 300 MWth te za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

g.

Odsumporavanje dimnih plinova morskom vodom

h.

Kombinirane tehnike za smanjenje emisija NOX i SOX

Primjenjivo od slučaja do slučaja, ovisno o značajkama goriva i procesa izgaranja.

i.

Zamjena ili uklanjanje rekuperativnog zagrijača dimnih plinova koji se nalazi iza mokrog FGD-a.

Zamjena rekuperativnog zagrijača dimnih plinova koji se nalazi iza mokrog FGD-a višecijevnim rekuperatorom topline ili njegovo uklanjanje i ispuštanje dimnih plinova kroz rashladni toranj ili mokri dimnjak.

Primjenjivo samo ako izmjenjivač topline treba promijeniti ili zamijeniti u uređajima za loženje opremljenima mokrim FGD-om iza kojih slijedi rekuperativni zagrijač dimnih plinova.

j.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Upotreba goriva s niskim udjelom sumpora (npr. 0,1 masenog udjela, na suhoj osnovi), klora ili fluora.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice. Kod uređaja za loženje u kojima izgara izrazito specifično domaće gorivo primjenjivost može biti ograničena zbog ograničenja dizajna.


Tablica 4.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (55)

novi uređaj

postojeći uređaj (56)

< 100

150–200

150–360

170–220

170–400

100–300

80–150

95–200

135–200

135–220 (57)

≥ 300, kotao s PC-om na ugljen

10–75

10–130 (58)

25–110

25–165 (59)

≥ 300, kotao s FBC-om (60)

20–75

20–180

25–110

50–220

Na uređaje za loženje ukupne nazivne ulazne toplinske snage od više od 300 MW koji su posebno projektirani za izgaranje domaćeg lignitnog goriva, a za koje se može dokazati da se zbog tehničko-gospodarskih razloga ne mogu postići razine emisija povezane s NRT-ima navedene u tablici 4., ne primjenjuju se dnevne prosječne razine emisija povezane s NRT-ima navedene u tablici 4., a gornja je granica raspona godišnjih prosječnih razina emisija povezanih s NRT-ima sljedeća:

i.

za novi sustav za FGD: RCG x 0,01, maksimalno 200 mg/Nm3;

ii.

za postojeći sustav za FGD: RCG x 0,03, maksimalno 320 mg/Nm3,

pri čemu RCG predstavlja koncentraciju SO2 u nerazrijeđenom dimnom plinu kao godišnju srednju vrijednost (u standardnim uvjetima kako je utvrđeno u Općim razmatranjima) na ulazu u sustav za smanjenje emisija SOX izraženu kao referentna razina kisika od 6 % obujamskog udjela O2;

iii.

ako se u okviru sustava za FGD upotrebljava ubrizgavanje sorbensa u kotao, RCG se može prilagoditi uzimanjem u obzir učinkovitosti te tehnike u smanjenju emisija SO2 (ηΒSI), kako slijedi: RCG (prilagođeni) = RCG (izmjereni)/(1-ηΒSI).

Tablica 5.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije HCl i HF u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita

Onečišćujuća tvar

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost ili srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

novi uređaj

postojeći uređaj (61)

HCl

< 100

1–6

2–10 (62)

≥ 100

1–3

1–5 (62)  (63)

HF

< 100

< 1–3

< 1–6 (64)

≥ 100

< 1–2

< 1–3 (64)

2.1.5.   Emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 22.

Za smanjenje emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

c.

Ubrizgavanje sorbensa u kotao

(u peć ili u fluidizirani sloj)

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnike se većinom upotrebljavaju za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

d.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

e.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti primjenjivost u NRT 21.


Tablica 6.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (65)

novi uređaj

postojeći uređaj (66)

< 100

2–5

2–18

4–16

4–22 (67)

100–300

2–5

2–14

3–15

4–22 (68)

300–1 000

2–5

2–10 (69)

3–10

3–11 (70)

≥ 1 000

2–5

2–8

3–10

3–11 (71)

2.1.6.   Emisije žive u zrak

NRT 23.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija žive u zrak iz izgaranja ugljena i/ili lignita NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Posredna korist od tehnika primarno upotrebljavanih za smanjenje emisija drugih onečišćujućih tvari

a.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Veća učinkovitost uklanjanja žive ostvaruje se pri temperaturama dimnih plinova nižima od 130 °C.

Tehnika se uglavnom upotrebljava za kontrolu emisije čestica.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Tehnika se uglavnom upotrebljava za kontrolu emisije čestica.

c.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnike se većinom upotrebljavaju za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

d.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti primjenjivost u NRT 21.

e.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Upotrebljava se samo u kombinaciji s drugim tehnikama za poboljšanje ili smanjenje oksidacije žive prije izdvajanja u naknadnom sustavu za FGD ili za otprašivanje.

Tehnika se uglavnom upotrebljava za kontrolu emisije NOX.

Vidjeti primjenjivost u NRT 20.

Posebne tehnike za smanjenje emisija žive

f.

Ubrizgavanje sorbensa na bazi ugljika (npr. aktivni ugljen ili halogenirani aktivni ugljen) u dimne plinove

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Uglavnom se upotrebljava u kombinaciji s ESP-om/vrećastim filtrom. Za upotrebu ove tehnike mogu biti potrebni dodatni koraci pročišćavanja za daljnje odvajanje frakcije ugljika koja sadržava živu prije daljnje ponovne upotrebe lebdećeg pepela.

Općenito primjenjivo.

g.

Upotreba halogeniranih aditiva u gorivu ili njihovo ubrizgavanje u peć

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo u slučaju niskog udjela halogena u gorivu.

h.

Prethodna obrada goriva

Pranje, namješavanje i miješanje goriva kako bi se ograničio/smanjio udjel žive ili poboljšalo izdvajanje žive opremom za kontrolu onečišćenja.

Primjenjivost ovisi o prethodnom ispitivanju za karakterizaciju goriva i za procjenu moguće učinkovitosti tehnike.

i.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 7.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije žive u zrak iz izgaranja ugljena i lignita

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (μg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost ili srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

novi uređaj

postojeći uređaj (72)

ugljen

lignit

ugljen

lignit

< 300

< 1–3

< 1–5

< 1–9

< 1–10

≥ 300

< 1–2

< 1–4

< 1–4

< 1–7

2.2.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje krute biomase i/ili treseta

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje krute biomase i/ili treseta. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

2.2.1.   Energetska učinkovitost

Tablica 8.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje krute biomase i/ili treseta

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (73)  (74)

neto električna učinkovitost (%) (75)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (76)  (77)

nova jedinica (78)

postojeća jedinica

nova jedinica

postojeća jedinica

Kotao na krutu biomasu i/ili treset

33,5 do > 38

28–38

73–99

73–99

2.2.2.   Emisije NOX, N2O i CO u zrak

NRT 24.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

c.

Stupnjevani dovod zraka

d.

Stupnjevani dovod goriva

e.

Recirkulacija dimnih plinova

f.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Može se primijeniti sa SCR-om za preostali amonijak.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

Primjenjivost može biti ograničena kod uređaja za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

Primjenjivo na postojeće uređaje za loženje u okviru ograničenja povezanih s potrebnim rasponom temperature i vremenom zadržavanja ubrizganih reagensa.

g.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

U slučaju upotrebe izrazito lužnatih goriva (npr. slama) možda će biti potrebno ugraditi SCR iza sustava za smanjenje emisija čestica.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje snage < 300 MWth.

Nije općenito primjenjivo na postojeće uređaje za loženje snage < 100 MWth.


Tablica 9.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (79)

novi uređaj

postojeći uređaj (80)

50–100

70–150 (81)

70–225 (82)

120–200 (83)

120–275 (84)

100–300

50–140

50–180

100–200

100–220

≥ 300

40–140

40–150 (85)

65–150

95–165 (86)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO općenito iznosi kako slijedi:

< 30–250 mg/Nm3 za postojeće uređaje za loženje snage 50–100 MWth koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje snage 50–100 MWth,

< 30–160 mg/Nm3 za postojeće uređaje za loženje snage 100–300 MWth koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje snage 100–300 MWth,

< 30–80 mg/Nm3 za postojeće uređaje za loženje snage ≥ 300 MWth koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje snage ≥ 300 MWth.

2.2.3.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 25.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ubrizgavanje sorbensa u kotao (u peć ili u fluidizirani sloj)

Vidjeti opise u odjeljku 8.4.

Općenito primjenjivo.

b.

Ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

c.

Apsorber za sušenje raspršivanjem (SDA)

d.

Suhi ispirač cirkulirajućeg fluidiziranog sloja (CFB)

e.

Mokro ispiranje

f.

Kondenzator dimnih plinova

g.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

h.

Odabir goriva

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 10.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za SO2 (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (87)

novi uređaj

postojeći uređaj (88)

< 100

15–70

15–100

30–175

30–215

100–300

< 10–50

< 10–70 (89)

< 20–85

< 20–175 (90)

≥ 300

< 10–35

< 10–50 (89)

< 20–70

< 20–85 (91)


Tablica 11.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije HCl i HF u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za HCl (mg/Nm3) (92)  (93)

Razine emisija povezane s NRT-ima za HF (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost ili srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (94)  (95)

novi uređaj

postojeći uređaj (96)

novi uređaj

postojeći uređaj (96)

< 100

1–7

1–15

1–12

1–35

< 1

< 1,5

100–300

1–5

1–9

1–12

1–12

< 1

< 1

≥ 300

1–5

1–5

1–12

1–12

< 1

< 1

2.2.4.   Emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 26.

Za smanjenje emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

c.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnike se većinom upotrebljavaju za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

d.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti primjenjivost u NRT 25.

e.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 12.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za čestice (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (97)

novi uređaj

postojeći uređaj (98)

< 100

2–5

2–15

2–10

2–22

100–300

2–5

2–12

2–10

2–18

≥ 300

2–5

2–10

2–10

2–16

2.2.5.   Emisije žive u zrak

NRT 27.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija žive u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

Posebne tehnike za smanjenje emisija žive

a.

Ubrizgavanje sorbensa na bazi ugljika (npr. aktivni ugljen ili halogenirani aktivni ugljen) u dimne plinove

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo.

b.

Upotreba halogeniranih aditiva u gorivu ili njihovo ubrizgavanje u peć

Općenito primjenjivo u slučaju niskog udjela halogena u gorivu.

c.

Odabir goriva

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.

Posredna korist od tehnika primarno upotrebljavanih za smanjenje emisija drugih onečišćujućih tvari

d.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnike se uglavnom upotrebljavaju za kontrolu emisije čestica.

Općenito primjenjivo.

e.

Vrećasti filtar

f.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnike se većinom upotrebljavaju za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

g.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti primjenjivost u NRT 25.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije žive u zrak iz izgaranja krute biomase i/ili treseta iznose < 1–5 μg/Nm3 kao srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja.

3.   ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA IZGARANJE TEKUĆIH GORIVA

Zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku ne primjenjuju se na uređaje za loženje na odobalnim platformama; oni su obuhvaćeni odjeljkom 4.3.

3.1.   Kotlovi na HFO i/ili plinsko ulje

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

3.1.1.   Energetska učinkovitost

Tablica 13.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (99)  (100)

neto električna učinkovitost (%)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (101)

nova jedinica

postojeća jedinica

nova jedinica

postojeća jedinica

Kotlovi na HFO i plinsko ulje

> 36,4

35,6–37,4

80–96

80–96

3.1.2.   Emisije NOX i CO u zrak

NRT 28.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Stupnjevani dovod zraka

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Stupnjevani dovod goriva

c.

Recirkulacija dimnih plinova

d.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

e.

Dodavanje vode/pare

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnosti vode.

f.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

Primjenjivost može biti ograničena kod uređaja za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

g.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.

h.

Napredni sustav kontrole

Općenito primjenjivo na nove uređaje za loženje. Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

i.

Odabir goriva

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 14.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (102)

novi uređaj

postojeći uređaj (103)

< 100

75–200

150–270

100–215

210–330 (104)

≥ 100

45–75

45–100 (105)

85–100

85–110 (106)  (107)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO općenito iznosi kako slijedi:

10–30 mg/Nm3 za postojeće uređaje za loženje snage < 100 MWth koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje snage < 100 MWth,

10–20 mg/Nm3 za postojeće uređaje za loženje snage ≥ 100 MWth koji rade ≥ 1 500 h/god. ili za nove uređaje za loženje snage ≥ 100 MWth.

3.1.3.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 29.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Općenito primjenjivo.

b.

Apsorber za sušenje raspršivanjem (SDA)

c.

Kondenzator dimnih plinova

d.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova

(mokri FGD)

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za primjenu tehnike u uređajima za loženje snage < 300 MWth.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

e.

Odsumporavanje dimnih plinova morskom vodom

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za primjenu tehnike u uređajima za loženje snage < 300 MWth.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

f.

Odabir goriva

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 15.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za SO2 (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (108)

novi uređaj

postojeći uređaj (109)

< 300

50–175

50–175

150–200

150–200 (110)

≥ 300

35–50

50–110

50–120

150–165 (111)  (112)

3.1.4.   Emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 30.

Za smanjenje emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

c.

Multicikloni

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Multicikloni se mogu upotrebljavati u kombinaciji s drugim tehnikama za otprašivanje.

d.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnika se većinom upotrebljava za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

e.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Tehnika se većinom upotrebljava za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

Vidjeti primjenjivost u NRT 29.

f.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 16.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u kotlovima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za čestice (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (113)

novi uređaj

postojeći uređaj (114)

< 300

2–10

2–20

7–18

7–22 (115)

≥ 300

2–5

2–10

7–10

7–11 (116)

3.2.   Motori na HFO i/ili plinsko ulje

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

Što se tiče motora na HFO i/ili plinsko ulje, sekundarne tehnike za smanjenje emisija NOX, SO2 i čestica možda se zbog tehničkih, gospodarskih i logističkih/infrastrukturnih ograničenja neće moći primjenjivati na motore na otocima koji su dio malog izoliranog sustava (117) ili mikro izoliranog sustava (118) do njihova povezivanja na elektroenergetsku mrežu na kopnu ili pristupa opskrbi prirodnim plinom. Stoga će se razine emisija povezane s NRT-ima za takve motore primjenjivati samo za male izolirane sustave i mikro izolirane sustave od 1. siječnja 2025. za nove motore i od 1. siječnja 2030. za postojeće motore.

3.2.1.   Energetska učinkovitost

NRT 31.

Za povećanje energetske učinkovitosti izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Kombinirani ciklus

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo na nove uređaje koji rade ≥ 1 500 h/god.

Primjenjivo na postojeće uređaje u okviru ograničenja povezanih s dizajnom parnog ciklusa i raspoloživim prostorom.

Nije primjenjivo na postojeće uređaje koji rade < 1 500 h/god.


Tablica 17.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (119)

neto električna učinkovitost (%) (120)

nova jedinica

postojeća jedinica

Stapni motor na HFO i/ili plinsko ulje – jedan ciklus

41,5–44,5 (121)

38,3–44,5 (121)

Stapni motor na HFO i/ili plinsko ulje – kombinirani ciklus

> 48 (122)

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

3.2.2.   Emisije NOX, CO i hlapljivih organskih spojeva u zrak

NRT 32.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Koncept izgaranja s niskom razinom emisija NOX u dizelskim motorima

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Recirkulacija ispušnih plinova (EGR)

Nije primjenjivo na četverotaktne motore.

c.

Dodavanje vode/pare

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnosti vode.

Primjenjivost može biti ograničena zbog nepostojanja paketa za naknadnu ugradnju.

d.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

NRT 33.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija CO i hlapljivih organskih spojeva u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

 

Općenito primjenjivo.

b.

Oksidacijski katalizatori

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Primjenjivost može biti ograničena udjelom sumpora u gorivu.


Tablica 18.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (123)

novi uređaj

postojeći uređaj (124)  (125)

≥ 50

115–190 (126)

125–625

145–300

150–750

Za postojeće uređaje za loženje u kojima izgara samo HFO i koji rade ≥ 1 500 h/god. i nove uređaje za loženje u kojima izgara samo HFO;

indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO općenito iznosi 50–175 mg/Nm3,

indikativna vrijednost prosječne vrijednosti tijekom razdoblja uzorkovanja za razine emisije ukupnih HOS-ova općenito iznosi 10–40 mg/Nm3.

3.2.3.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 34.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odabir goriva

Vidjeti opise u odjeljku 8.4.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.

b.

Ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

Mogu postojati tehnička ograničenja kod postojećih uređaja za loženje.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

c.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za primjenu tehnike u uređajima za loženje snage < 300 MWth.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.


Tablica 19.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za SO2 (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (127)

novi uređaj

postojeći uređaj (128)

sve veličine

45–100

100–200 (129)

60–110

105–235 (129)

3.2.4.   Emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 35.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odabir goriva

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.

b.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

c.

Vrećasti filtar


Tablica 20.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja HFO-a i/ili plinskog ulja u stapnim motorima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za čestice (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (130)

novi uređaj

postojeći uređaj (131)

≥ 50

5–10

5–35

10–20

10–45

3.3.   Plinske turbine na plinsko ulje

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje plinskog ulja u plinskim turbinama. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

3.3.1.   Energetska učinkovitost

NRT 36.

Za povećanje energetske učinkovitosti izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Kombinirani ciklus

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo na nove uređaje koji rade ≥ 1 500 h/god.

Primjenjivo na postojeće uređaje u okviru ograničenja povezanih s dizajnom parnog ciklusa i raspoloživim prostorom.

Nije primjenjivo na postojeće uređaje koji rade < 1 500 h/god.


Tablica 21.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje plinskog ulja u plinskim turbinama

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (132)

neto električna učinkovitost (%) (133)

nova jedinica

postojeća jedinica

Plinska turbina otvorenog ciklusa na plinsko ulje

> 33

25–35,7

Plinska turbina kombiniranog ciklusa na plinsko ulje

> 40

33–44

3.3.2.   Emisije NOX i CO u zrak

NRT 37.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Dodavanje vode/pare

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Primjenjivost može biti ograničena zbog dostupnosti vode.

b.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Primjenjivo samo na modele turbina za koje su plamenici s niskom razinom emisija NOX dostupni na tržištu.

c.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

NRT 38.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija CO u zrak iz izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Oksidacijski katalizatori

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

Indikativna vrijednost razina emisija NOX u zrak iz izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama s dvojnim gorivom za izvanredne (hitne) slučajeve koje rade < 500 h/god. općenito iznosi 145–250 mg/Nm3 kao dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

3.3.3.   Emisije SOX i čestica u zrak

NRT 39.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX i čestica u zrak iz izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama NRT je upotreba tehnike navedene u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva, što može ovisiti o energetskoj politici države članice.


Tablica 22.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 i čestica u zrak iz izgaranja plinskog ulja u plinskim turbinama, uključujući plinske turbine s dvojnim gorivom

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

SO2

Čestice

godišnja srednja vrijednost (134)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja (135)

godišnja srednja vrijednost (134)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja (135)

Novi i postojeći uređaji

35–60

50–66

2–5

2–10

4.   ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA IZGARANJE PLINOVITIH GORIVA

4.1.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje prirodnog plina

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje prirodnog plina. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1. Ne primjenjuju se na uređaje za loženje na odobalnim platformama, koji su obuhvaćeni odjeljkom 4.3.

4.1.1.   Energetska učinkovitost

NRT 40.

Za povećanje energetske učinkovitosti izgaranja prirodnog plina NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Kombinirani ciklus

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo na nove plinske turbine i motore osim ako rade < 1 500 h/god.

Primjenjivo na postojeće plinske turbine i motore u okviru ograničenja povezanih s dizajnom parnog ciklusa i raspoloživim prostorom.

Nije primjenjivo na postojeće plinske turbine i motore koji rade < 1 500 h/god.

Nije primjenjivo na plinske turbine za mehaničke pogone koje rade u diskontinuiranom režimu uz veće varijacije opterećenja i česta uključivanja i isključivanja.

Nije primjenjivo na kotlove.


Tablica 23.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje prirodnog plina

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (136)  (137)

neto električna učinkovitost (%)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (138)  (139)

neto učinkovitost mehaničke energije (%) (139)  (140)

nova jedinica

postojeća jedinica

nova jedinica

postojeća jedinica

Plinski motor

39,5–44 (141)

35–44 (141)

56–85 (141)

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

Kotao na plin

39–42,5

38–40

78–95

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

Plinska turbina otvorenog ciklusa snage ≥ 50 MWth

36–41,5

33–41,5

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

36,5–41

33,5–41

Plinska turbina kombiniranog ciklusa (CCGT)

CCGT, 50–600 MWth

53–58,5

46–54

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

CCGT, ≥ 600 MWth

57–60,5

50–60

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

CHP CCGT, 50–600 MWth

53–58,5

46–54

65–95

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

CHP CCGT, ≥ 600 MWth

57–60,5

50–60

65–95

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

4.1.2.   Emisije NOX, CO, NMHOS-a i CH4 u zrak

NRT 41.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja prirodnog plina u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Stupnjevani dovod zraka i/ili goriva

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Stupnjevani dovod zraka često je povezan s plamenicima s niskom razinom emisija NOX.

Općenito primjenjivo.

b.

Recirkulacija dimnih plinova

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

c.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

d.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Ova se tehnika često upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama; može se upotrebljavati zasebno u uređajima za loženje koji rade < 500 h/god.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

e.

Smanjenje temperature zraka za izgaranje

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s potrebama postupka.

f.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

Primjenjivost može biti ograničena kod uređaja za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god. pri izrazito varijabilnim opterećenjima kotlova.

g.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

NRT 42.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja prirodnog plina u plinskim turbinama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Ova se tehnika često upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama; može se upotrebljavati zasebno u uređajima za loženje koji rade < 500 h/god.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

b.

Dodavanje vode/pare

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Primjenjivost može biti ograničena zbog dostupnosti vode.

c.

Suhi plamenici s niskom razinom emisija NOX (DLN)

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju turbina za koje nije dostupan paket za naknadnu ugradnju ili u koje su ugrađeni sustavi za dodavanje vode/pare.

d.

Idejno rješenje s malim opterećenjem

Prilagodba opreme za kontrolu procesa i povezane opreme kako bi se održala dobra učinkovitost izgaranja kada potražnja za energijom varira, npr. poboljšanjem kapaciteta za regulaciju dotoka zraka ili podjelom procesa izgaranja na međusobno odvojene faze izgaranja.

Primjenjivost može biti ograničena dizajnom plinske turbine.

e.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo na dodatno zagrijavanje za generatore pare sa sustavom za iskorištavanje otpadne topline u slučaju uređaja za loženje s plinskim turbinama s kombiniranim ciklusom.

f.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

NRT 43.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja prirodnog plina u motorima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Ova se tehnika često upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama; može se upotrebljavati zasebno u uređajima za loženje koji rade < 500 h/god.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

b.

Koncept siromašne gorive smjese

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Općenito se upotrebljava u kombinaciji sa SCR-om.

Primjenjivo samo na nove plinske motore.

c.

Napredni koncept siromašne gorive smjese

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Primjenjivo samo na nove motore s paljenjem pomoću svjećica.

d.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

NRT 44.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija CO u zrak iz izgaranja prirodnog plina NRT je osiguravanje optimiziranog izgaranja i/ili upotreba oksidacijskih katalizatora.

Opis

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Tablica 24.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja prirodnog plina u plinskim turbinama

Vrsta uređaja za loženje

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3) (142)  (143)

godišnja srednja vrijednost (144)  (145)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

Plinske turbine otvorenog ciklusa (OCGT-i) (146)  (147)

Novi OCGT

≥ 50

15–35

25–50

Postojeći OCGT (osim turbina koje se upotrebljavaju za mehanički pogon) – Sve osim uređaja koji rade < 500 h/god.

≥ 50

15–50

25–55 (148)

Plinske turbine s kombiniranim ciklusom (CCGT-i) (146)  (149)

Novi CCGT

≥ 50

10–30

15–40

Postojeći CCGT s neto ukupnim učinkovitim iskorištavanjem goriva od < 75 %

≥ 600

10–40

18–50

Postojeći CCGT s neto ukupnim učinkovitim iskorištavanjem goriva od ≥ 75 %

≥ 600

10–50

18–55 (150)

Postojeći CCGT s neto ukupnim učinkovitim iskorištavanjem goriva od < 75 %

50–600

10–45

35–55

Postojeći CCGT s neto ukupnim učinkovitim iskorištavanjem goriva od ≥ 75 %

50–600

25–50 (151)

35–55 (152)

Plinske turbine s otvorenim i kombiniranim ciklusom

Plinska turbina puštena u rad najkasnije 27. studenoga 2003. ili postojeća plinska turbina za izvanredne (hitne) slučajeve koja radi < 500 h/god.

≥ 50

Nema razine emisija povezane s NRT-om

60–140 (153)  (154)

Postojeća plinska turbina koja se upotrebljava za mehanički pogon – Sve osim uređaja koji rade < 500 h/god.

≥ 50

15–50 (155)

25–55 (156)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO za svaku od vrsta postojećih uređaja za loženje koji rade ≥ 1 500 h/god. i za sve vrste novih uređaja za loženje općenito iznosi kako slijedi:

novi OCGT snage ≥ 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3. Za uređaje čija je neto električna učinkovitost (EE) viša od 39 % može se primijeniti faktor korekcije na gornju granicu tog raspona, koji odgovara [gornja granica] × EE/39, gdje je EE neto električna učinkovitost ili neto učinkovitost mehaničke energije uređaja utvrđena na temelju osnovnih uvjeta opterećenja po ISO-u,

postojeći OCGT snage ≥ 50 MWth (osim turbina koje se upotrebljavaju za mehanički pogon): < 5–40 mg/Nm3. Gornja će granica ovog raspona općenito biti 80 mg/Nm3 za postojeće uređaje koji ne mogu biti opremljeni suhim tehnikama za smanjenje emisija NOX, odnosno 50 mg/Nm3 za uređaje koji rade s malim opterećenjem,

novi CCGT snage ≥ 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Za uređaje čija je neto električna učinkovitost (EE) viša od 55 % može se primijeniti faktor korekcije na gornju granicu raspona koji odgovara [gornja granica] × EE/55, gdje je EE neto električna učinkovitost uređaja utvrđena na temelju osnovnih uvjeta opterećenja po ISO-u,

postojeći CCGT snage ≥ 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Gornja će granica ovog raspona općenito biti 50 mg/Nm3 za uređaje koji rade s malim opterećenjem,

postojeće plinske turbine snage ≥ 50 MWth koje se upotrebljavaju za mehanički pogon: < 5–40 mg/Nm3. Gornja će granica ovog raspona općenito biti 50 mg/Nm3 za uređaje koji rade s malim opterećenjem.

Za plinske turbine opremljene suhim plamenicima s niskom razinom emisija NOX (DLN) te indikativne razine odgovaraju učinkovitom radu DLN-a.

Tablica 25.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja prirodnog plina u kotlovima i motorima

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost (157)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (158)

novi uređaj

postojeći uređaj (159)

Kotao

10–60

50–100

30–85

85–110

Motor (160)

20–75

20–100

55–85

55–110 (161)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO općenito iznosi kako slijedi:

< 5–40 mg/Nm3 za postojeće kotlove koji rade ≥ 1 500 h/god.,

< 5–15 mg/Nm3 za nove kotlove,

30–100 mg/Nm3 za postojeće motore koji rade ≥ 1 500 h/god. i za nove motore.

NRT 45.

Za smanjenje emisija nemetanskih hlapljivih organskih spojeva (NMHOS-i) i metana (CH4) u zrak iz izgaranja prirodnog plina u plinskim motorima sa siromašnom gorivom smjesom s paljenjem pomoću svjećica NRT je osiguravanje optimiziranog izgaranja i/ili upotreba oksidacijskih katalizatora.

Opis

Vidjeti opise u odjeljku 8.3. Oksidacijski katalizatori nisu učinkoviti u smanjenju emisija zasićenih ugljikovodika koji sadržavaju manje od četiri atoma ugljika.

Tablica 26.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije formaldehida i CH4 u zrak iz izgaranja prirodnog plina u plinskim motorima sa siromašnom gorivom smjesom s paljenjem pomoću svjećica

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje (MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

formaldehid

CH4

srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi ili postojeći uređaj

novi uređaj

postojeći uređaj

≥ 50

5–15 (162)

215–500 (163)

215–560 (162)  (163)

4.2.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje procesnih plinova iz industrije željeza i čelika

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje procesnih plinova iz industrije željeza i čelika (plin iz visoke peći, koksni plin, plin iz konvertora s kisikom) zasebno, kombinirano ili istodobno s drugim plinovitim i/ili tekućim gorivima. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

4.2.1.   Energetska učinkovitost

NRT 46.

Za povećanje energetske učinkovitosti izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Sustav upravljanja procesnim plinovima

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Primjenjivo samo na integrirane čeličane.


Tablica 27.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje procesnih plinova iz industrije željeza i čelika u kotlovima

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (164)  (165)

neto električna učinkovitost (%)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (166)

Postojeći plinski kotao koji upotrebljava više vrsta goriva

30–40

50–84

Novi plinski kotao koji upotrebljava više vrsta goriva (167)

36–42,5

50–84


Tablica 28.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje procesnih plinova iz industrije željeza i čelika u CCGT-ima

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (168)  (169)

neto električna učinkovitost (%)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (170)

nova jedinica

postojeća jedinica

CHP CCGT

> 47

40–48

60–82

CCGT

> 47

40–48

Nema razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-om

4.2.2.   Emisije NOX i CO u zrak

NRT 47.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Posebno projektirani plamenici s niskom razinom emisija NOX u višestrukim nizovima po vrsti goriva ili uključujući posebna obilježja za izgaranje više vrsta goriva (npr. višestruke namjenske mlaznice za različita goriva ili s uključenim prethodnim miješanjem goriva).

Općenito primjenjivo.

b.

Stupnjevani dovod zraka

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

c.

Stupnjevani dovod goriva

d.

Recirkulacija dimnih plinova

e.

Sustav upravljanja procesnim plinovima

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva.

f.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Ova se tehnika upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

g.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

h.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora i konfiguracijom uređaja za loženje.

NRT 48.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika u CCGT-ima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Sustav upravljanja procesnim plinovima

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva.

b.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Ova se tehnika upotrebljava u kombinaciji s drugim tehnikama.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

c.

Dodavanje vode/pare

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

U plinskim turbinama s dvojnim gorivom koje upotrebljavaju DLN za izgaranje procesnih plinova iz industrije željeza i čelika dodavanje vode/pare uglavnom se upotrebljava pri izgaranju prirodnog plina.

Primjenjivost može biti ograničena zbog dostupnosti vode.

d.

Suhi plamenici s niskom razinom emisija NOX (DLN)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

DLN u kojem izgaraju procesni plinovi iz industrije željeza i čelika razlikuje se od DLN-a u kojem izgara isključivo prirodni plin.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s reaktivnošću procesnih plinova iz industrije željeza i čelika kao što je koksni plin.

Primjenjivost može biti ograničena u slučaju turbina za koje nije dostupan paket za naknadnu ugradnju ili u koje su ugrađeni sustavi za dodavanje vode/pare.

e.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Primjenjivo samo na dodatno zagrijavanje za generatore pare sa sustavom za iskorištavanje otpadne topline u uređajima za loženje s plinskim turbinama s kombiniranim ciklusom (CCGT).

f.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena dostupnošću raspoloživog prostora.

NRT 49.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija CO u zrak iz izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Oksidacijski katalizatori

Primjenjivo samo na CCGT-e.

Primjenjivost može biti ograničena nedostatkom prostora, zahtjevima u pogledu opterećenja i udjelom sumpora u gorivu.


Tablica 29.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja 100 % procesnih plinova iz industrije željeza i čelika

Vrsta uređaja za loženje

referentna razina O2 (obujamski udjel)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3) (171)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

Novi kotao

3

15–65

22–100

Postojeći kotao

3

20–100 (172)  (173)

22–110 (172)  (174)  (175)

Novi CCGT

15

20–35

30–50

Postojeći CCGT

15

20–50 (172)  (173)

30–55 (175)  (176)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO općenito iznosi kako slijedi:

< 5–100 mg/Nm3 za postojeće kotlove koji rade ≥ 1 500 h/god.,

< 5–35 mg/Nm3 za nove kotlove,

< 5–20 mg/Nm3 za postojeće CCGT-e koji rade ≥ 1 500 h/god. ili nove CCGT-e.

4.2.3.   Emisije SOX u zrak

NRT 50.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX u zrak iz izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika NRT je upotreba kombinacije tehnika navedenih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Sustav upravljanja procesnim plinovima i odabir pomoćnoga goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.2.

U razmjerima u kojima to omogućuje tvornica željeza i čelika, što je više moguće povećati upotrebu:

većine plina iz visoke peći s niskim udjelom sumpora u sastavu goriva,

kombinacije goriva s niskom prosječnom vrijednošću udjela sumpora, npr. individualna procesna goriva s vrlo malo sumpora kao što su:

plin iz visoke peći s udjelom sumpora < 10 mg/Nm3,

koksni plin s udjelom sumpora < 300 mg/Nm3,

i pomoćnih goriva kao što su:

prirodni plin,

tekuća goriva s udjelom sumpora ≤ 0,4 % (u kotlovima).

Upotrebljavati ograničene količine goriva s višim udjelom sumpora.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva.

b.

Prethodna obrada koksnog plina u tvornici željeza i čelika

Upotreba jedne od sljedećih tehnika:

odsumporavanje apsorbcijskim sustavima,

mokro oksidativno odsumporavanje.

Primjenjivo samo na uređaje za loženje na koksni plin.


Tablica 30.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja 100 % procesnih plinova iz industrije željeza i čelika

Vrsta uređaja za loženje

Referentna razina O2 (%)

Razine emisija povezane s NRT-ima za SO2 (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost (177)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja (178)

Novi ili postojeći kotao

3

25–150

50–200 (179)

Novi ili postojeći CCGT

15

10–45

20–70

4.2.4.   Emisije čestica u zrak

NRT 51.

Za smanjenje emisija čestica u zrak iz izgaranja procesnih plinova iz industrije željeza i čelika NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odabir goriva/gospodarenje gorivom

Upotreba kombinacije procesnih plinova i pomoćnih goriva s niskim prosječnim udjelom čestica ili pepela.

Općenito primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva.

b.

Prethodna obrada plina iz visoke peći u tvornici željeza i čelika

Upotreba jednoga ili kombinacije uređaja za suho otprašivanje (npr. deflektor, hvatač čestica, ciklon, elektrostatski taložnik) i/ili naknadno smanjenje emisija čestica (Venturijev ispirač, ispirač s preprekama, ispirač s prstenastim otvorom, mokri elektrostatski taložnik, dezintegrator)

Primjenjivo samo na izgaranje plina iz visoke peći.

c.

Prethodna obrada plina iz konvertora s kisikom u tvornici željeza i čelika

Upotreba suhog (npr. ESP ili vrećasti filtar) ili mokrog otprašivanja (npr. mokri ESP ili ispirač plina). Daljnji opisi navedeni su u referentnim dokumentima o NRT-ima za proizvodnju željeza i čelika.

Primjenjivo samo na izgaranje plina iz konvertora s kisikom.

d.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Primjenjivo samo na uređaje za loženje u kojima izgara znatan udjel pomoćnih goriva s visokim udjelom pepela.

e.

Vrećasti filtar


Tablica 31.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja 100 % procesnih plinova iz industrije željeza i čelika

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima za čestice (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost (180)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja (181)

Novi ili postojeći kotao

2–7

2–10

Novi ili postojeći CCGT

2–5

2–5

4.3.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje plinovitih i/ili tekućih goriva na odobalnim platformama

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje plinovitih i/ili tekućih goriva na odobalnim platformama. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

NRT 52.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti izgaranja plinovitih i/ili tekućih goriva na odobalnim platformama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnike

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija postupka

Optimizacija postupka radi svođenja potrebe za mehaničkom snagom na najmanju moguću mjeru.

Općenito primjenjivo.

b.

Kontrola gubitaka tlaka

Optimizacija i održavanje usisnih i ispušnih sustava tako da se gubici tlaka zadržavaju na najnižoj mogućoj razini.

c.

Kontrola opterećenja

Rad višestrukih nizova generatora ili kompresora pri opterećenju kojim se emisije svode na najmanju moguću mjeru.

d.

Svođenje rotirajućih rezervi na najmanju moguću mjeru

Pri radu s rotirajućim rezervama radi operativne pouzdanosti broj dodatnih turbina svodi se na najmanju moguću mjeru, osim u iznimnim okolnostima.

e.

Odabir goriva

Osiguravanje dobave loživog plina iz faze u naftnom procesu iznad površine koja nudi minimalni raspon parametara izgaranja loživog plina, npr. kaloričnu vrijednost, i minimalne koncentracije spojeva koji sadržavaju sumpor kako bi se nastanak SO2 sveo na najmanju moguću mjeru. Kod tekućih destiliranih goriva prednost se daje gorivima s niskim udjelom sumpora.

f.

Vrijeme ubrizgavanja

Optimiranje vremena ubrizgavanja u motorima.

g.

Iskorištavanje otpadne topline

Upotreba toplinske energije ispuha plinske turbine/motora za potrebe grijanja platforme.

Općenito primjenjivo na nove uređaje za loženje.

Kod postojećih uređaja za loženje primjenjivost može biti ograničena razinom potražnje za toplinskom energijom i tlocrtom (prostorom) uređaja za loženje.

h.

Energetska integracija više naftnih/plinskih polja

Upotreba središnjeg izvora energije za opskrbu više obuhvaćenih platformi na različitim naftnim/plinskim poljima.

Primjenjivost može biti ograničena ovisno o lokaciji naftnih/plinskih polja i organizaciji obuhvaćenih platformi, uključujući usklađivanje rasporeda planiranja, pokretanja i završavanja proizvodnje.

NRT 53.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak iz izgaranja plinovitih i/ili tekućih goriva na odobalnim platformama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Napredni sustav kontrole

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

b.

Suhi plamenici s niskom razinom emisija NOX (DLN)

Primjenjivo na nove plinske turbine (standardna oprema) u okviru ograničenja povezanih s varijacijama kvalitete goriva.

Primjenjivost na postojeće plinske turbine može biti ograničena dostupnošću paketa za naknadnu ugradnju (za rad s malim opterećenjem), složenošću organizacije platforme i raspoloživim prostorom.

c.

Koncept siromašne gorive smjese

Primjenjivo samo na nove plinske motore.

d.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Primjenjivo samo na kotlove.

NRT 54.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija CO u zrak iz izgaranja plinovitih i/ili tekućih goriva u plinskim turbinama na odobalnim platformama NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Optimizacija izgaranja

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Oksidacijski katalizatori

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Naknadna ugradnja u postojeće uređaje za loženje može biti ograničena raspoloživim prostorom i ograničenjima težine.


Tablica 32.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja plinovitih goriva u plinskim turbinama otvorenog ciklusa na odobalnim platformama

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3) (182)

srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

Nova plinska turbina na plinovita goriva (183)

15–50 (184)

Postojeća plinska turbina na plinovita goriva (183)

< 50–350 (185)

Indikativna vrijednost prosječne razine emisije CO tijekom razdoblja uzorkovanja općenito iznosi kako slijedi:

< 100 mg/Nm3 za postojeće plinske turbine na plinovita goriva na odobalnim platformama koje rade ≥ 1 500 h/god.,

< 75 mg/Nm3 za nove plinske turbine na plinovita goriva na odobalnim platformama.

5.   ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA UREĐAJE NA VIŠE VRSTA GORIVA

5.1.   Zaključci o NRT-ima za izgaranje procesnih goriva iz kemijske industrije

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na izgaranje procesnih plinova iz kemijske industrije zasebno, kombinirano ili istodobno s drugim plinovitim i/ili tekućim gorivima. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

5.1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 55.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti izgaranja procesnih plinova iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 6. i u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Prethodna obrada procesnih goriva iz kemijske industrije

Prethodna obrada goriva na lokaciji uređaja za loženje i/ili na nekoj drugoj lokaciji radi poboljšanja ekološke učinkovitosti izgaranja goriva.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s značajkama procesnog goriva i raspoloživim prostorom.

5.1.2.   Energetska učinkovitost

Tablica 33.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za izgaranje procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Vrsta jedinice za loženje

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima (186)  (187)

neto električna učinkovitost (%)

neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) (188)  (189)

nova jedinica

postojeća jedinica

nova jedinica

postojeća jedinica

Kotlovi u kojima se upotrebljavaju tekuća procesna goriva iz kemijske industrije, uključujući i ako su pomiješana s HFO-om, plinskim uljem i/ili drugim tekućim gorivima.

> 36,4

35,6–37,4

80–96

80–96

Kotlovi u kojima se se upotrebljavaju plinovita procesna goriva iz kemijske industrije, uključujući i ako su pomiješana s prirodnim plinom i/ili drugim plinovitim gorivima.

39–42,5

38–40

78–95

78–95

5.1.3.   Emisije NOX i CO u zrak

NRT 56.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Plamenici s niskom razinom emisija NOX (LNB)

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo.

b.

Stupnjevani dovod zraka

c.

Stupnjevani dovod goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Za primjenu stupnjevanog dovoda goriva ako se upotrebljava mješavina tekućih goriva može biti potreban posebno projektirani plamenik.

d.

Recirkulacija dimnih plinova

Vidjeti opise u odjeljku 8.3.

Općenito primjenjivo na nove uređaje za loženje.

Primjenjivo na postojeće uređaje za loženje u okviru ograničenja povezanih sa sigurnošću kemijskih postrojenja

e.

Dodavanje vode/pare

Primjenjivost može biti ograničena zbog dostupnosti vode.

f.

Odabir goriva

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva i/ili alternativnom upotrebom procesnog goriva.

g.

Napredni sustav kontrole

Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.

h.

Selektivna nekatalitička redukcija (SNCR)

Primjenjivo na postojeće uređaje za loženje u okviru ograničenja povezanih sa sigurnošću kemijskih postrojenja.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Primjenjivost može biti ograničena kod uređaja za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god. s čestim promjenama goriva i čestim varijacijama opterećenja.

i.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Primjenjivo na postojeće uređaje za loženje u okviru ograničenja povezanih s konfiguracijom cijevi, raspoloživim prostorom i sigurnošću kemijskih postrojenja.

Nije primjenjivo na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za naknadnu ugradnju u postojeće uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

Nije općenito primjenjivo na uređaje za loženje snage < 100 MWth.


Tablica 34.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOX u zrak iz izgaranja 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Faza goriva koja se upotrebljava u uređaju za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (190)

novi uređaj

postojeći uređaj (191)

Mješavina plinova i tekućina

30–85

80–290 (192)

50–110

100–330 (192)

Samo plinovi

20–80

70–100 (193)

30–100

85–110 (194)

Indikativna vrijednost godišnje prosječne razine emisije CO za postojeće uređaje koji rade ≥ 1 500 h/god. i za nove uređaje općenito iznosi < 5–30 mg/Nm3.

5.1.4.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 57.

Za smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Odabir goriva

Vidjeti opise u odjeljku 8.4.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva i/ili alternativnom upotrebom procesnog goriva.

b.

Ubrizgavanje sorbensa u kotao (u peć ili u fluidizirani sloj)

Primjenjivo na postojeće uređaje za loženje u okviru ograničenja povezanih s konfiguracijom cijevi, raspoloživim prostorom i sigurnošću kemijskih postrojenja.

Mokri FGD i odsumporavanje dimnih plinova morskom vodom ne primjenjuju se na uređaje za loženje koji rade < 500 h/god.

Mogu postojati tehnička i gospodarska ograničenja za primjenu mokrog FGD-a ili odsumporavanja dimnih plinova morskom vodom u uređajima za loženje snage < 300 MWth te za naknadnu ugradnju mokrog FGD-a ili odsumporavanja dimnih plinova morskom vodom u uređaje za loženje koji rade od 500 do 1 500 h/god.

c.

Ubrizgavanje sorbensa u dimnu cijev

d.

Apsorber za sušenje raspršivanjem (SDA)

e.

Mokro ispiranje

Vidjeti opis u odjeljku 8.4.

Mokro ispiranje upotrebljava se za uklanjanje HCl i HF ako se za smanjivanje emisija SOX ne upotrebljava mokri FGD

f.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)

Vidjeti opise u odjeljku 8.4.

g.

Odsumporavanje dimnih plinova morskom vodom


Tablica 35.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije SO2 u zrak iz izgaranja 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost (195)

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja (196)

Novi i postojeći kotlovi

10–110

90–200


Tablica 36.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije HCl i HF u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima (mg/Nm3)

HCl

HF

srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

novi uređaj

postojeći uređaj (197)

novi uređaj

postojeći uređaj (197)

< 100

1–7

2–15 (198)

< 1–3

< 1–6 (199)

≥ 100

1–5

1–9 (198)

< 1–2

< 1–3 (199)

5.1.5.   Emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 58.

Za smanjenje emisija čestica, metala vezanih na čestice i elemenata u tragovima u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Elektrostatski taložnik (ESP)

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Općenito primjenjivo.

b.

Vrećasti filtar

c.

Odabir goriva

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Upotreba kombinacije procesnih goriva iz kemijske industrije i pomoćnih goriva s niskim prosječnim udjelom čestica ili pepela

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću različitih vrsta goriva i/ili alternativnom upotrebom procesnog goriva.

d.

Suhi ili polusuhi sustav za FGD

Vidjeti opise u odjeljku 8.5.

Tehnika se većinom upotrebljava za kontrolu emisija SOX, HCl i/ili HF.

Vidjeti primjenjivost u NRT 57.

e.

Mokro odsumporavanje dimnih plinova (mokri FGD)


Tablica 37.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja mješavina plinova i tekućina koje se sastoje od 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje

(MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima za čestice (mg/Nm3)

godišnja srednja vrijednost

dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

novi uređaj

postojeći uređaj (200)

novi uređaj

postojeći uređaj (201)

< 300

2–5

2–15

2–10

2–22 (202)

≥ 300

2–5

2–10 (203)

2–10

2–11 (202)

5.1.6.   Emisije hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana (PCDD/F) u zrak

NRT 59.

Za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 6 i u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ubrizgavanje aktivnog ugljena

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Primjenjivo samo na uređaje za loženje u kojima se upotrebljavaju goriva dobivena iz kemijskih procesa koji uključuju klorirane tvari.

Za primjenjivost SCR-a i brzog hlađenja vidjeti NRT 56. i NRT 57.

b.

Brzo hlađenje primjenom mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova

Vidjeti opis mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova u odjeljku 8.4.

c.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Sustav za selektivnu katalitičku redukciju prilagođen je i veći od sustava za selektivnu katalitičku redukciju za smanjivanje NOX.


Tablica 38.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije PCDD/F-ova i HOS-ova u zrak iz izgaranja 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima

Onečišćujuća tvar

Jedinica

Razine emisija povezane s NRT-ima

srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

PCDD/F (204)

ng I-TEQ/Nm3

< 0,012–0,036

Ukupni HOS-ovi

mg/Nm3

0,6–12

6.   ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA SUSPALJIVANJE OTPADA

Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na suspaljivanje otpada u uređajima za loženje. Primjenjuju se uz opće zaključke o NRT-ima navedene u odjeljku 1.

Ako se otpad suspaljuje, razine emisija povezane s NRT-ima u ovom odjeljku primjenjuju se na cjelokupan volumen nastalih dimnih plinova.

Uz to, ako se otpad suspaljuje zajedno s gorivima iz odjeljka 2., razine emisija povezane s NRT-ima iz odjeljka 2 primjenjuju se i na i. cjelokupan volumen nastalih dimnih plinova i ii. na volumen dimnih plinova nastao izgaranjem goriva obuhvaćenih tim odjeljkom prema formuli za pravilo miješanja iz Priloga IV. (dio 4.) Direktivi 2010/75/EU, u kojem se razine emisija povezane s NRT-ima za volumen dimnih plinova nastalih izgaranjem otpada trebaju utvrditi na temelju NRT 61.

6.1.1.   Opća ekološka učinkovitost

NRT 60.

Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti suspaljivanja otpada u uređajima za loženje, za osiguravanje stabilnih uvjeta izgaranja i za smanjenje emisija u zrak NRT je upotreba tehnike NRT 60.(a) u nastavku i upotreba kombinacije tehnika navedenih u NRT 6. i/ili drugih tehnika opisanih u nastavku.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Prethodni prihvat i prihvat otpada

Provedba postupka za prihvat otpada u uređaju za loženje u skladu s odgovarajućim NRT-om iz referentnog dokumenta za obradu otpada. Kriteriji prihvatljivosti utvrđeni su za ključne parametre kao što su ogrjevna vrijednost te sadržaj vode, pepela, klora i fluora, sumpora, dušika, PCB-a, metala (hlapljivih (npr. Hg, Tl, Pb, Co, Se) i nehlapljivih (npr. V, Cu, Cd, Cr, Ni)), fosfora i lužina (ako se upotrebljavaju nusproizvodi životinjskog podrijetla).

Primjena sustava osiguranja kvalitete za svaku pošiljku otpada kako bi se jamčile značajke otpada koji se suspaljuje i radi kontrole vrijednosti definiranih kritičnih parametara (npr. EN 15358 za neopasno kruto oporabljeno gorivo).

Općenito primjenjivo.

b.

Odabir/ograničavanje otpada

Pažljiv odabir vrste otpada i masenog protoka zajedno s ograničavanjem postotka najzagađenijeg otpada koji se može suspaljivati. Ograničavanje udjela pepela, sumpora, fluora, žive i/ili klora u otpadu koji ulazi u uređaj za loženje.

Ograničavanje količine otpada koji se suspaljuje.

Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s politikom gospodarenja otpadom države članice.

c.

Miješanje otpada s glavnim gorivom

Učinkovito miješanje otpada i glavnoga goriva budući da heterogen ili slabo izmiješan tok goriva ili nejednaka raspodjela mogu utjecati na paljenje i izgaranje u kotlu, što bi trebalo spriječiti.

Miješanje je moguće samo ako se glavno gorivo i otpad melju na sličan način ili ako je količina otpada vrlo mala u odnosu na glavno gorivo.

d.

Sušenje otpada

Prethodno sušenje otpada prije njegova ulaska u komoru za izgaranje radi održavanja visoke učinkovitosti kotla.

Primjenjivost može biti ograničena zbog nedovoljne količine topline koja se može oporabiti iz procesa, zbog potrebnih uvjeta izgaranja ili zbog sadržaja vlage u otpadu.

e.

Prethodna obrada otpada

Vidjeti tehnike opisane u referentnim dokumentima za obradu otpada i spaljivanje otpada, uključujući mljevenje, pirolizu i uplinjavanje.

Vidjeti primjenjivost u referentnom dokumentu za obradu otpada i u referentnom dokumentu za spaljivanje otpada.

NRT 61.

Za sprečavanje povećanih emisija iz suspaljivanja otpada u uređajima za loženje NRT je poduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguravanja da emisije onečišćujućih tvari u dijelu dimnih plinova nastalih suspaljivanjem otpada nisu više od onih nastalih primjenom zaključaka o NRT-ima za spaljivanje otpada.

NRT 62.

Za smanjenje učinka na recikliranje ostataka suspaljivanja otpada u uređajima za loženje NRT je održavanje dobre kvalitete gipsa, pepela i troske te drugih ostataka, u skladu sa zahtjevima utvrđenima za njihovo recikliranje ako se u uređaju ne suspaljuje otpad, primjenom jedne od tehnika navedenih u NRT 60. ili njihove kombinacije i/ili ograničavanjem suspaljivanja frakcija otpada s koncentracijama onečišćujućih tvari sličnima onima u drugim gorivima koja izgaraju.

6.1.2.   Energetska učinkovitost

NRT 63.

Za povećanje energetske učinkovitosti suspaljivanja otpada NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i NRT 19., ovisno o glavnoj vrsti goriva koje se upotrebljava i o konfiguraciji uređaja.

Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima navedene su u tablici 8. za suspaljivanje otpada s biomasom i/ili tresetom i u tablici 2. za suspaljivanje otpada s ugljenom i/ili lignitom.

6.1.3.   Emisije NOX i CO u zrak

NRT 64.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 20. ili njihove kombinacije.

NRT 65.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 24. ili njihove kombinacije.

6.1.4.   Emisije SOX, HCl i HF u zrak

NRT 66.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 21. ili njihove kombinacije.

NRT 67.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 25. ili njihove kombinacije.

6.1.5.   Emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak

NRT 68.

Za smanjenje emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 22. ili njihove kombinacije.

Tablica 39.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije metala u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom

Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje (MWth)

Razine emisija povezane s NRT-ima

Razdoblje uprosječivanja

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)

Cd+Tl (μg/Nm3)

< 300

0,005–0,5

5–12

Srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

 300

0,005–0,2

5–6

Srednja vrijednost uzoraka tijekom jedne godine

NRT 69.

Za smanjenje emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 26. ili njihove kombinacije.

Tablica 40.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije metala u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom

Razine emisija povezane s NRT-ima

(srednje vrijednosti uzoraka tijekom jedne godine)

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)

Cd+Tl (μg/Nm3)

0,075–0,3

< 5

6.1.6.   Emisije žive u zrak

NRT 70.

Za sprečavanje ili smanjenje emisija žive u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 23. i NRT 27. ili njihove kombinacije.

6.1.7.   Emisije hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana (PCDD/F) u zrak

NRT 71.

Za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 6., NRT 26. i u nastavku ili njihove kombinacije.

Tehnika

Opis

Primjenjivost

a.

Ubrizgavanje aktivnog ugljena

Vidjeti opis u odjeljku 8.5.

Taj se proces temelji na adsorpciji molekula onečišćujućih tvari aktivnim ugljenom.

Općenito primjenjivo.

b.

Brzo hlađenje primjenom mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova

Vidjeti opis mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova u odjeljku 8.4.

c.

Selektivna katalitička redukcija (SCR)

Vidjeti opis u odjeljku 8.3.

Sustav za selektivnu katalitičku redukciju prilagođen je i veći od sustava za selektivnu katalitičku redukciju za smanjivanje NOX.

Vidjeti primjenljivost u NRT 20. i u NRT 24.


Tablica 41.

Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije PCDD/F-ova i HOS-ova u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom

Vrsta uređaja za loženje

Razine emisija povezane s NRT-ima

PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)

ukupni HOS-ovi (mg/Nm3)

srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja

godišnja srednja vrijednost