Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1196

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1196 оd 3. srpnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4432) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/4432

OJ L 172, 5.7.2017, p. 16–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1196/oj

5.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 172/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1196

оd 3. srpnja 2017.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4432)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU (4) utvrđuju se mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama. Te mjere uključuju zabranu otpreme živih svinja, svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa te ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa iz određenih područja predmetnih država članica ili ga sadržavaju.

(2)

Člankom 6. Direktive Vijeća 2002/60/EZ (5) priznaje se postojanje gospodarstava koja se sastoje od različitih proizvodnih jedinica te se dopušta primjena odstupanja u vezi s različitim razinama rizika koje nadležno tijelo može priznati. To bi se trebalo odraziti u odstupanjima predviđenima u članku 3. Provedbene odluke 2014/709/EU.

(3)

Premještanje živih svinja radi neodgodivog klanja manje je rizično nego druge vrste premještanja živih svinja, uz uvjet da su uspostavljene mjere za smanjenje rizika. Stoga se u mjere za smanjenje rizika može uključiti klanje svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU tek na kraju dana klanja tijekom kojeg nakon toga nisu klane druge svinje. To bi se trebalo odraziti u odstupanjima od zabrane otpreme pošiljki živih svinja na neodgodivo klanje predviđenima člankom 4. te provedbene odluke.

(4)

Člankom 3. Direktive 2002/99/EZ predviđa se da proizvodi životinjskog podrijetla moraju biti dobiveni od životinja koje ne potječu s gospodarstva, iz objekta, s državnog područja ili dijela državnog područja podložnog ograničenjima povezanima sa zdravljem životinja u skladu s pravilima utvrđenima u Prilogu I. toj direktivi, uključujući mjere kontrole u pogledu afričke svinjske kuge kako su utvrđene u Direktivi 2002/60/EZ. Stoga su klaonice, rasjekavaonice i objekti za preradu mesa smješteni u zaraženim i ugroženim područjima utvrđenima u skladu s Direktivom 2002/60/EZ ograničeni u pogledu proizvodnje, prerade i distribucije svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa te ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa ili ga sadržavaju. S obzirom na zanemariv rizik koji to uključuje, trebalo bi predvidjeti odstupanje za klaonice, rasjekavaonice i objekte za preradu mesa smještene u zaraženim i ugroženim područjima ako su proizvodi proizvedeni, skladišteni i prerađeni u objektima smještenima u područjima navedenima u dijelovima I., II. ili III. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU pod posebnim uvjetima.

(5)

Potrebno je preispitati mjere koje se trenutačno primjenjuju na otpremu živih svinja iz područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU u druge države članice i treće zemlje kako bi se uzela u obzir odsutnost bolesti u područjima navedenima u dijelu I. tog Priloga. Kako bi se osigurala održivost mjera, potrebno je predvidjeti razmjernu fleksibilnost samo u slučaju svinja koje se premještaju s područja navedenoga u dijelu I. tog Priloga na druga gospodarstva smještena u području iz dijela I. istog Priloga, uz uvjet da se zadržavaju ostale mjere za smanjenje rizika.

(6)

Potrebno je zadovoljiti potrebu za smanjenjem rizikā koji proizlaze iz prijevoza živih divljih svinja iz država članica navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/709/EU. Ta praksa uključuje robu posebno visokog rizika te bi je trebalo spriječiti jačanjem i proširenjem postojećih mjera za divlje svinje.

(7)

Kako bi se osiguralo učinkovito informiranje putnika o zahtjevima povezanima s ograničenjima koja su na snazi na temelju Provedbene odluke 2014/709/EU za proizvode svinjskog podrijetla, uključujući proizvode od divljih svinja, prijevoznici u putničkom prijevozu i poštanske službe trebali bi skrenuti pozornost putnika koji se premještaju iz područja navedenih u Prilogu toj provedbenoj odluci na te zahtjeve.

(8)

U svibnju 2017. zabilježeno je nekoliko slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja u općini Tukuma (Tukuma novads) i u određenim područjima općine Ventspils (Ventspils novads) u Latviji na području koje je trenutačno navedeno u dijelu II. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU te je u blizini područja trenutačno navedenih u dijelu I. tog Priloga. Ti slučajevi znače povećanje razine rizika koje treba uzeti u obzir. U skladu s time odgovarajuća područja u Latviji sada bi trebalo navesti u dijelu II. umjesto u dijelu I. tog Priloga.

(9)

Rizik od širenja afričke svinjske gripe među divljim vrstama povezan je s prirodno sporim širenjem među populacijama divljih svinja te s ljudskim djelovanjem, kako je dokumentirano u znanstvenim izvješćima Europske agencije za sigurnost hrane (6). Kako bi se uzela u obzir epidemiološka zbivanja u Uniji od 2014. povezana s tom bolešću te odgovorilo na rizike koje predstavlja afrička svinjska gripa i zadovoljilo potrebu proaktivnog djelovanja pri utvrđivanju područja koja treba uvrstiti u Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU, dostatno velika područja većeg rizika koja okružuju područja navedena u dijelovima II. i III. tog Priloga trebalo bi uvrstiti u dio I. Priloga za unose za Latviju, Litvu i Poljsku. Pri uvrštavanju novih područja trebalo bi uzeti u obzir sezonsku prirodu bolesti u regiji te bi Komisija trebala ta područja preispitati u listopadu 2017., kad će se s obzirom na razvoj epidemiološkog stanja ponovno procijeniti rizik od širenja.

(10)

U procjeni rizika koji predstavlja stanje zdravlja životinja kad je riječ o afričkoj svinjskoj gripi u Latviji, Litvi i Poljskoj trebalo bi uzeti u obzir razvoj trenutačnog epidemiološkog stanja u Uniji u pogledu te bolesti. Kako bi se usmjerile mjere kontrole zdravlja životinja, spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge i nepotrebno ometanje trgovine u Uniji te izbjeglo da treće zemlje uvedu neopravdane prepreke trgovini, popis Unije koji sadržava područja obuhvaćena mjerama kontrole zdravlja životinja utvrđen u dijelu I. Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir stanje zdravlja životinja u pogledu te bolesti u tim trima državama članicama.

(11)

Provedbenu odluku 2014/709/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/709/EU mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 30 dana ili od rođenja i nisu uvođene žive svinje iz područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma premještanja:

(a)

na to gospodarstvo ili

(b)

u proizvodnu jedinicu u kojoj se drže svinje koje treba otpremiti na temelju ovog članka; proizvodnu jedinicu može definirati samo nadležno tijelo uz uvjet da službeni veterinar potvrdi da su struktura i veličina proizvodnih jedinica te njihova međusobna udaljenosti i postupci koji se u njima provode takvi da proizvodne jedinice sadržavaju potpuno zasebne objekte za držanje, uzgoj i hranidbu, tako da se virus ne može proširiti iz jedne proizvodne jedinice u drugu te”;

2.

U članku 4. točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

po dolasku u klaonicu te se svinje drže i kolju odvojeno od drugih svinja te se kolju na određeni dan na koji se kolju samo svinje iz područja navedenih u dijelu III. Priloga ili na kraju dana klanja tijekom kojeg nakon toga nisu klane druge svinje;”;

3.

U članku 8. stavak 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

svinje su na gospodarstvu boravile bez prekida najmanje 30 dana prije datuma otpreme ili od rođenja i na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje iz područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma otpreme;”;

4.

Umeće se sljedeći članak 12.a:

„Članak 12.a

Odstupanje za klaonice, rasjekavaonice i objekte za preradu mesa smještene u zaraženim i ugroženim područjima

Ne dovodeći u pitanje članke 4., 5. i 6. te članke 11., 12. i 13. ove Odluke i odstupajući od zabrane predviđene člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2002/99/EZ, predmetne države članice mogu odobriti otpremu svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa te ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa iz klaonica, rasjekavaonica i objekata za preradu mesa smještenih u zaraženim i ugroženim područjima utvrđenima Direktivom 2002/60/EZ ili ga sadržavaju, uz uvjet da su takvi proizvodi:

(a)

proizvedeni, skladišteni i prerađeni u objektima smještenima na područjima navedenima u dijelovima I., II. ili III. Priloga te odobrenima u skladu s člankom 12. te

(b)

dobiveni od svinja koje potječu ili dolaze iz gospodarstava koja nisu smještena na područjima navedenima u dijelovima II., III. ili IV. Priloga ili od svinja koje potječu ili dolaze iz gospodarstava smještenih u područjima navedenima u dijelu II. Priloga, uz uvjet da ispunjuju zahtjeve utvrđene u točki 1. članka 3. i u točki 2. ili točki 3. članka 3. te

(c)

označeni u skladu s člankom 16.”;

5.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

žive divlje svinje iz država članica navedenih u Prilogu, osim u slučaju područja na kojima nije prisutna afrička svinjska gripa te koja su učinkovitim geografskim barijerama odvojena od područja uvrštenih u Prilog, ne otpremaju se u druge države članice ili iz područja navedenih u Prilogu u druga područja, neovisno o tome jesu li navedena u Prilogu pod državnim područjem iste države članice;”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci 3. i 4.:

„3.   Odstupajući od stavka 1. točke (a) predmetne države članice mogu odobriti otpremu živih divljih svinja iz područja koja nisu navedena u Prilogu u druga područja koja pripadaju državnom području iste države članice i nisu navedena u Prilogu te u druge države članice, uz sljedeće uvjete:

(a)

nekadašnje divlje svinje na gospodarstvu su boravile najmanje 30 dana i na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma premještanja;

(b)

gospodarstvo provodi biosigurnosne mjere;

(c)

nekadašnje divlje svinje ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. stavku 1. i u članku 3. stavku 2 ili 3.

4.   Za pošiljke živih divljih svinja koje ispunjuju uvjete za odstupanje predviđeno u stavku 3., sljedeći dodatni tekst dodaje se odgovarajućim veterinarskim dokumentima i/ili zdravstvenim certifikatima iz članka 5. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ i članka 3. stavka 1. Odluke 93/444/EEZ: ‚Svinje su u skladu s člankom 15. stavkom 3. Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU’.”

6.

Umeće se sljedeći članak 15.a:

„Članak 15.a

Informacije koje pružaju prijevoznici u putničkom prijevozu i poštanske službe

Prijevoznici u putničkom prijevozu, uključujući upravitelje luka i zračnih luka, putničke agencije i poštanske službe, na odgovarajući način skreću pozornost svojih klijenata na pravila utvrđena u ovoj Odluci, posebice pružanjem informacija o pravilima iz članaka 2. i 15. putnicima koji se premještaju s državnog područja jedne od predmetnih država članica te korisnicima poštanskih usluga.”;

7.

Prilog se zamjenjuje tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(5)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).

(6)  EFSA Journal 2015.;13(7):4163 [92 str.] i EFSA Journal 2017.;15(3):4732 [73 str.].


PRILOG

PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Hiiu maakond.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta.,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

DIO III.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

tutto il territorio della Sardegna.


Top