Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Provedbena odluka Komisije 2017/179 оd 1. veljače 2017. o utvrđivanju postupovnih mjera potrebnih za funkcioniranje Skupine za suradnju u skladu s člankom 11. stavkom 5. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 28/73


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE 2017/179

оd 1. veljače 2017.

o utvrđivanju postupovnih mjera potrebnih za funkcioniranje Skupine za suradnju u skladu s člankom 11. stavkom 5. Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5.,

budući da:

(1)

Strateška suradnja država članica i razmjena informacija, iskustva i najbolje prakse u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava ključne su za učinkovito suočavanje s izazovima u pogledu incidenata i rizika povezanih sa sigurnošću tih sustava diljem Unije.

(2)

Radi potpore i olakšavanja strateške suradnje i razmjene informacija među državama članicama te razvoja njihova međusobnog povjerenja, člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148 osniva se Skupina za suradnju, sastavljena od predstavnika država članica, Komisije i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost.

(3)

U skladu s člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148 Skupina za suradnju izvršava svoje zadaće na temelju dvogodišnjih programa rada, pri čemu se prvi program rada mora utvrditi do 9. veljače 2018. Zadaće Skupine za suradnju među ostalim uključuju i pružanje strateških smjernica za aktivnosti mreže timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente, razmjenu informacija i najbolje prakse te rasprave o sposobnostima i pripravnosti država članica. Skupina za suradnju dužna je do 9. kolovoza 2018., a nakon toga svaku godinu i pol, pripremiti izvješće o procjeni stečenog iskustva u pogledu strateške suradnje iz tog članka.

(4)

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 u razdoblju od 9. veljače 2017. do 9. studenoga 2018., a u svrhu podupiranja država članica u zauzimanju dosljednog pristupa u pogledu identifikacije operatora ključnih usluga, Skupina za suradnju raspravlja o postupku, sadržaju i vrsti nacionalnih mjera za omogućivanje identifikacije operatora ključnih usluga unutar određenog sektora. Na zahtjev države članice Skupina za suradnja raspravlja i o konkretnom nacrtu nacionalnih mjera dotične države članice za identifikaciju operatora ključnih usluga u određenom sektoru.

(5)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Direktive (EU) 2016/1148 nadležna tijela koja djeluju zajedno sa skupinom za suradnju mogu izraditi i donijeti smjernice u pogledu okolnosti u kojima su operatori ključnih usluga dužni obavijestiti o incidentu, među ostalim i o parametrima za određivanje važnosti učinka incidenta.

(6)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 Komisija osigurava tajništvo Skupine za suradnju. Komisija bi potporu tajništva trebala osigurati i za podskupine osnovane u skladu s ovom Odlukom.

(7)

Skupinom za suradnju trebao bi predsjedati predstavnik države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije. Predsjedniku bi u obavljanju njegovih dužnosti trebali pomagati predstavnici države članice koja je Vijećem Unije predsjedala u prethodnom odnosno koja će njime predsjedati u sljedećem mandatu. Predsjednik može utvrditi dužnosti za koje takva pomoć može biti potrebna. Ako se država članica koja predsjeda Vijećem suzdrži od predsjedanja Skupinom, zamjenskog bi predsjednika trebalo odabrati dvotrećinskom većinom članova Skupine.

(8)

U svojem radu predsjednik bi se trebao voditi načelima uključivosti, angažiranosti, poštovanja različitosti i konsenzusa. Konkretno, predsjednik Skupine za suradnju trebao bi olakšati sudjelovanje svih članova na način da omogući izražavanje različitih mišljenja i stavova te bi trebao nastojati pronaći rješenja koja u okviru Skupine za suradnju imaju najširu moguću potporu.

(9)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/1148 Skupina za suradnju može, prema potrebi, pozvati predstavnike relevantnih zainteresiranih strana da prisustvuju sastancima Skupine. Kako bi se osiguralo da države pristupnice zadovoljavaju zahtjeve Direktive (EU) 2016/1148 od dana pristupanja, primjereno je da predstavnici tih država budu pozvani prisustvovati sastancima Skupine za suradnju od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju. Odluku o pozivanju predstavnika relevantnih dionika ili stručnjaka na prisustvovanje sastanku ili određenom dijelu sastanka Skupine za suradnju treba donijeti predsjednik, osim ako se prisustvovanju dotičnih predstavnika ili stručnjaka na sastanku ili na dijelu sastanka članovi skupine usprotive običnom većinom glasova.

(10)

U skladu s člankom 13. Direktive (EU) 2016/1148 Unija može u skladu s člankom 218. UFEU-a sklapati međunarodne sporazume s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama kojima im se dopušta i organizira sudjelovanje u nekim aktivnostima skupine za suradnju.

(11)

Radi učinkovitosti Skupina za suradnju trebala bi moći uspostaviti podskupine.

(12)

Radi pojednostavljenja Skupina za suradnju trebala bi donijeti detaljniji poslovnik o, među ostalim, načinu distribucije dokumenta, pisanom postupku ili sastavljanju sažetka zapisnika sastanka.

(13)

Rasprave Skupine u načelu ne bi trebale biti otvorene za javnost jer bi, s obzirom na to da se pitanja o kojima se raspravlja često odnose na javnu sigurnost, njihovo objavljivanje moglo negativno utjecati na povjerenje odnosno izgradnju povjerenja među članovima. Uz suglasnost predsjednika Skupina može odlučiti da za određene teme svoje rasprave otvori javnosti i olakša javno objavljivanje odgovarajuće dokumentacije.

(14)

Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje Skupine od datuma iz članka 24. stavka 1. Direktive (EU) 2016/1148, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava osnovanog na temelju članka 22. Direktive (EU) 2016/1148,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj

Ovom se Odlukom utvrđuju postupovni aranžmani potrebni za funkcioniranje Skupine za suradnju (dalje u tekstu „Skupina”) osnovane u skladu s člankom 11. Direktive (EU) 2016/1148.

Članak 2.

Predsjednik Skupine

1.   Skupinom predsjeda predstavnik države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije. Predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti pomažu predstavnici države članice koja je Vijećem Unije predsjedala u prethodnom odnosno koja će njime predsjedati u sljedećem mandatu.

2.   Odstupajući od stavka 1. i na zahtjev predstavnika države članice koja predsjeda Vijećem Europske unije, ako se država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije suzdrži od predsjedanja Skupinom, Skupina može dvotrećinskom većinom svojih članova odlučiti izabrati zamjenskog predsjednika među državama članicama, koji tu dužnost obavlja dok sljedeći predsjednik ne preuzme dužnost u skladu sa stavkom 1.

Članak 3.

Sazivanje sastanaka

1.   Sastanke Skupine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev obične većine članova. Predsjednik utvrđuje okvirni raspored sastanaka tijekom svojeg mandata, uzimajući u obzir program rada Skupine.

2.   Sastanci Skupine u načelu se održavaju u prostorima Komisije.

Članak 4.

Načini rada

Skupina svoj posao obavlja u obliku fizičkih ili virtualnih sastanaka i pisanog postupka.

Članak 5.

Dnevni red

1.   Predsjednik uz pomoć tajništva sastavlja dnevni red i dostavlja ga članovima Skupine.

2.   Dnevni red Skupina donosi na početku sastanka.

Članak 6.

Pravila glasovanja i izražena stajališta članova Skupine

1.   Skupina odluke donosi konsenzusom, osim ako se ovom Odlukom predviđa drugačije.

2.   U slučaju glasovanja, članovi koji su glasovali protiv ili koji su se suzdržali od glasovanja imaju pravo da se sažetak razloga njihova stajališta priloži uz dokument podnesen na glasovanje.

3.   Skupina svoj program rada donosi dvotrećinskom većinom svojih članova.

Članak 7.

Treće strane i stručnjaci

1.   Predstavnici država pristupnica pozivaju se na sastanke Skupine počevši od datuma potpisivanja Ugovora o pristupanju.

2.   Radi sudjelovanja na sastanku ili na određenom dijelu sastanka Skupine predsjednik može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana Skupine, odlučiti pozvati predstavnike relevantnih dionika ili stručnjake. Skupina se, međutim, običnom većinom članova može usprotiviti takvu sudjelovanju.

3.   Predstavnici trećih strana, relevantni dionici i stručnjaci iz stavaka 1. i 2. niti su prisutni tijekom glasovanja skupine niti u njemu sudjeluju.

Članak 8.

Uspostava podskupina

1.   Skupina može uspostaviti podskupine radi razmatranja određenih pitanja povezanih sa svojim radom.

2.   Skupina određuje mandat podskupina. Podskupine izvješćuju skupinu te se raspuštaju nakon što ispune svoj mandat.

3.   Komisija svim podskupinama iz stavka 1. osigurava potporu tajništva.

4.   Pravila o pristupu dokumentima i povjerljivost iz članka 10., pravila o zaštiti osobnih podataka iz članka 11. i pravila o troškovima sastanaka iz članka 12. primjenjuju se na podskupine.

Članak 9.

Poslovnik

1.   Skupina svoj poslovnik donosi dvotrećinskom većinom svojih članova.

2.   Predsjednik, na zahtjev člana skupine ili na vlastitu inicijativu, može predložiti izmjene poslovnika.

Članak 10.

Pristup dokumentima i povjerljivost

1.   Zahtjeve upućene Skupini u pogledu pristupa dokumentima koji se odnose na njezine aktivnosti Komisija obrađuje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

2.   Rasprave Skupine nisu otvorene za javnost. Uz suglasnost predsjednika Skupina može odlučiti da za određene teme svoje rasprave otvori javnosti.

3.   Dokumenti podneseni članovima Skupine, predstavnicima trećih strana i stručnjacima javno se ne objavljuju, osim ako je pristup tim dokumentima odobren u skladu sa stavkom 1. ili ako ih Komisija na drugi način objavi.

4.   Komisijina pravila o sigurnosti koja se odnose na zaštitu klasificiranih podataka Unije utvrđena odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (3) i (EU, Euratom) 2015/444 (4) primjenjuju se na sve takve podatke koje Skupina prima, izrađuje ili obrađuje. Podaci koje Skupina obrađuje, a obuhvaćeni su obvezom poslovne tajne, moraju se propisno zaštititi.

5.   Članovi Skupine te predstavnici trećih strana i stručnjaci moraju poštovati obveze čuvanja povjerljivosti predviđene ovim člankom. Predsjednik osigurava da su predstavnici trećih strana i stručnjaci upoznati sa svojom obvezom čuvanja povjerljivosti.

Članak 11.

Zaštita osobnih podataka

Skupina obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Članak 12.

Troškovi sastanaka

1.   Komisija osobama koje sudjeluju u aktivnostima Skupine ne isplaćuje naknadu za njihove usluge.

2.   Komisija može isplatiti putne troškove sudionika na sastancima Skupine. Nadoknada se isplaćuje u skladu s važećim propisima Komisije i u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih službama Komisije u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 194, 19.7.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(3)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(4)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


Top