EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Odluka (EU) 2017/274 Europske središnje banke od 10. veljače 2017. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/3 (ESB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; stavljeno izvan snage 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/72


ODLUKA (EU) 2017/274 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. veljače 2017.

o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/3 (ESB/2017/6)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. i 7.,

budući da:

(1)

Članak 6. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da je Europska središnja banka (ESB) odgovorna za učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Uvodna izjava 79. te Uredbe navodi da je za provođenje učinkovitog nadzora ključno visokomotivirano, dobro obučeno i nepristrano osoblje.

(2)

U skladu s člancima od 3. do 6. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (2), ESB je nadležan za osnivanje i sastav zajedničkih nadzornih timova sastavljenih od zaposlenika ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela. Koordinator zajedničkog nadzornog tima, kojemu pruža pomoć jedno ili više potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela, osigurava usklađenost rada unutar zajedničkog nadzornog tima.

(3)

Uzimajući u obzir važnu ulogu potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u usklađivanju članova zajedničkog nadzornog tima iz nacionalnih nadležnih tijela, potrebno je i primjereno uvesti jedinstveni postupak za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima. Pružanjem pomoći u trajnom poboljšanju uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela, te povratne informacije o uspješnosti mogle bi pomoći kod osiguravanja pravilnog funkcioniranja zajedničkih nadzornih timova.

(4)

Nacionalna nadležna tijela isključivo su odgovorna za ocjenjivanje svojih zaposlenika. Međutim, nacionalna nadležna tijela mogla bi koristiti povratne informacije o uspješnosti dostavljene u skladu s ovom Odlukom u odnosu na upravljanje svojih zaposlenika, a koje bi mogle služiti kao ulazne informacije u unutarnjem sustavu ocjenjivanja nacionalnih nadležnih tijela, ako je to dopušteno temeljem mjerodavnog nacionalnog prava.

(5)

Povratne informacije o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u početku su dostavljene tijekom probnog razdoblja u skladu s načelima utvrđenim u Odluci (EU) 2016/3 Europske središnje banke (ESB/2015/36) (3). Budući da je to probno razdoblje isteklo, tu je odluku potrebno staviti izvan snage radi pravne sigurnosti.

(6)

Iskustvo stečeno tijekom probnog razdoblja ukazalo je na to da mehanizam povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela može biti koristan za osiguravanje učinkovitog funkcioniranja zajedničkih nadzornih timova. Međutim, potrebna je daljnja procjena. Potrebno je stoga nastaviti s primjenom mehanizma povratnih informacija o uspješnosti tijekom daljnjeg probnog razdoblja od jedne godine. Potrebno je provesti naknadno preispitivanje radi procjene bi li nastavak primjene mehanizma povratnih informacija bio potreban na trajnijoj osnovi.

(7)

Nalaze preispitivanja potrebno je dostaviti Nadzornom odboru. U smislu preispitivanja, potrebno je dostaviti prijedlog Upravnom vijeću o tome je li potrebno nastaviti s mehanizmom povratnih informacija o uspješnosti.

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4) koji je dostavio mišljenje 7. travnja 2015. kojim je priznato da su povratne informacije o uspješnosti potrebne za upravljanje zajedničkim nadzornim timovima i prihvaćen mehanizam povratnih informacija o uspješnosti, a kojim se istodobno preporučuje da njihovo precizno funkcioniranje treba biti utvrđeno u odgovarajućem pravnom instrumentu.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije sadržane u članku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i članku 2. Uredbe (EU) br. 486/2014 (ESB/2014/17).

Članak 2.

Povratne informacije o uspješnosti

1.   Koordinatori zajedničkih nadzornih timova obvezni su dostaviti potkoordinatorima iz nacionalnih nadležnih tijela povratne informacije o svojoj uspješnosti i uspješnosti svojih timova u obavljanju zadaća i postizanju svojih ciljeva u zajedničkom nadzornom timu, u skladu s načelima navedenim u Prilogu I., te su obvezni uzeti u obzir kompetencije utvrđene u Prilogu II.

2.   Koordinatori zajedničkih nadzornih timova obvezni su nakon savjetovanja s potkoordinatorom nacionalnog nadležnog tijela, utvrditi glavne zadaće i ciljeve potkoordinatora nacionalnog nadležnog tijela.

3.   Koordinatori zajedničkih nadzornih timova obvezni su dostaviti povratne informacije u odnosu na ciklus dostavljanja povratnih informacija koji započinje danom stupanja na snagu ove Odluke, a završava 12 mjeseci kasnije.

Članak 3.

Preispitivanje

Nakon završetka prvog ciklusa dostavljanja povratnih informacija, ESB će u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima, preispitati funkcioniranje mehanizma povratnih informacija i dostaviti svoj nalaz Nadzornom odboru. Nalaz mora sadržavati prijedlog o tome hoće li se nastaviti s primjenom mehanizma povratnih informacija.

Članak 4.

Stavljanje izvan snage

Ovime se stavlja izvan snage Odluka (EU) 2016/3 (ESB/2015/36).

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 15. veljače 2017.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. veljače 2017.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63..

(2)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(3)  Odluka (EU) 2016/3 Europske središnje banke оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima jedinstvenog nadzornog mehanizma (ESB/2015/36) (SL L 1, 5.1.2016., str. 4.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

Načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti podkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovim jedinstvenog nadzornog mehanizma

Načelo 1.

Opseg povratnih informacija o uspješnosti

Povratne informacije o uspješnosti odnose se na koordinatore iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima, pod uvjetom da rade u zajedničkom nadzornom timu na osnovi najmanje 25 % radnog mjesta s punim radnim vremenom kako je određeno okvirom za zapošljavanje odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela.

Načelo 2.

Svrha povratnih informacija o uspješnosti

Radi podupiranja i poboljšavanja uspješnosti SSM-a kao cjeline, povratne informacije o uspješnosti potvrdit će i ocijeniti uspješnost potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u provođenju njihovih zadaća, radi daljnjeg unapređenja njihova razumijevanja ciljeva SSM-a i kompetencija kao potkoordinatora iz nacionalnih nadzornih tijela, pridonoseći time poboljšanju uspješnosti i integracije zajedničkih nadzornih timova.

Načelo 3.

Postupak davanja povratnih informacija o uspješnosti

1.

Na početku ciklusa dostavljanja povratnih informacija o uspješnosti, koordinator zajedničkog nadzornog tima, nakon konzultacija s potkoordinatorom iz nacionalnih nadležnih tijela, utvrđuje glavne zadaće i ciljeve za svakog potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela na kojeg se odnosi davanje povratnih informacija o uspješnosti u načelu 1. Te se glavne zadaće i ciljevi evidentiraju na obrascu za povratne informacije SSM-a.

2.

Koordinator zajedničkog nadzornog tima dostavlja svakom potkoordinatoru iz nacionalnog nadležnog tijela smjernice i neformalne povratne informacije tijekom ciklusa dostavljanja povratnih informacija. Čim je ciklus dostavljanja povratnih informacija dovršen, koordinator zajedničkog nadzornog tima dostavlja svakom potkoordinatoru iz nacionalnog nadležnog tijela povratnu informaciju s kraja ciklusa, usmeno i u pisanom obliku na obrascu za povratne informacije o uspješnosti SSM-a. Prije konačnog dovršetka obrasca za povratne informacije, potkoordinator ima mogućnost za formalno evidentiranje svojih stajališta i primjedbi u odnosu na dostavljene povratne informacije o uspješnosti.

3.

Neformalne povratne informacije i povratne informacije na kraju ciklusa uzimaju u obzir glavne zadaće i ciljeve potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela, kompetencije SSM-a navedene u Prilogu II. i doprinos njihova tima sveukupnom funkcioniranju zajedničkog nadzornog tima.

Načelo 4.

Pristup povratnim informacijama o uspješnosti

1.

Povratne informacije o uspješnosti na kraju ciklusa dostavljanja povratnih informacija mogu se na zahtjev odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela učiniti dostupnim odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu i ono ih može koristiti u svrhu olakšavanja redovnog upravljanja svojim zaposlenicima, ako je dozvoljeno temeljem važećeg nacionalnog prava.

2.

Nacionalna nadležna tijela mogu odlučiti da će koristiti povratne informacije o uspješnosti kao dodatne ulazne podatke za svoje unutarnje sustave ocjenjivanja uspješnosti, ako je dopušteno temeljem važećeg nacionalnog prava.

3.

Pristup povratnim informacijama o uspješnost uključujući njihov prijenos, biti će omogućen nacionalnim nadležnim tijelima u skladu s člankom 8. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Načelo 5.

Zaštita osobnih podataka obrađenih u kontekstu povratnih informacija o uspješnosti

1.

ESB će povratne informacije o uspješnosti obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

2.

Povratne informacije o uspješnosti mogu se koristiti isključivo u svrhe opisane u načelima 2. i 4. i mogu se čuvati najduže pet godina.


PRILOG II.

Popis kompetencija koje su posebno važne za zaposlenike koji rade unutar SSM-a (Kompetencije SSM-a)

Stručno znanje : Poznavanje politika, metodologija i propisa iz područja nadzora, posebno u odnosu na SSM, jednako kao i funkcioniranja financijskih institucija. Praćenje razvojnih trendova u tim područjima i primjena znanja u odgovarajućim područjima rada.

Komunikacija : Jasno i sažeto prenošenje informacija grupama ili pojedincima, usmeno ili u pisanom obliku, radi osiguravanja razumijevanja informacije i poruke. Primjereno slušanje drugih i davanje odgovora drugima.

Suradnja : Izgradnja i održavanje trajnih timskih odnosa sa suradnicima radi postizanja europskih ciljeva tima. Razvijanje i održavanje učinkovitih odnosa s drugima radi poticanja i podržavanja timskog rada. Proaktivno dijeljenje podataka, informacija i znanja unutar tima.

Odlučnost u postizanju ciljeva : Ustrajno i postojano obavljanje zadaća, težnja uspješnim rješenjima uz prilagođavanje vlastitog ponašanja radi pronalaženja odgovarajućeg pristupa u cilju postizanja uspješnog ishoda.

Prosudba i nametljivost : Analiza i ocjena situacija, podataka i informacija radi razvijanja prikladnih strategija, planova i politika. Razumijevanje i formuliranje različitih i suprotnih gledišta o pojedinom pitanju, ako je potrebno, prilagođavanje pristupa kako se mijenjaju zahtjevi situacije, razmatranje problema s novog stajališta i razvijanje zamisli ili rješenja koja su ponudili drugi. Nastojanje da se potpuno shvati problem prije davanja preporuka ili stvaranja zaključaka, pri tome prikupljanje potpunih i točnih informacija, postizanje ispravne prosudbe uljudnim postavljanjem niza nametljivih pitanja i trajno praćenje potencijalnih pitanja i raznih informacija.

Široka perspektiva i okrenutost budućnosti : Promatranje izvan vlastite uloge, radi uspostavljanja šireg konteksta u kojem netko djeluje, uz puno razumijevanje različitih funkcija/područja, pokazivanjem svijesti o različitim kulturnim kontekstima i točkama gledišta i ocjenjivanjem učinaka vlastitih odluka na druge. Okrenutost budućnosti i predviđanje mogućnosti i prijetnji u budućnosti, poduzimanje radnji radi stvaranja prilika ili radi sprječavanja budućih problema.

Objektivnost, savjesnost i neovisnost : Neovisno i objektivno postupanje u interesu Unije kao cjeline, na temelju profesionalnih standarda SSM-a, provjera okolnosti radi dobivanja potpune i stvarne predodžbe o situaciji. Težnja smanjenju ili otklanjanju pristranosti, predrasuda ili subjektivnih procjena oslanjanjem na podatke i činjenice koje se mogu dokazati.

Upravljanje timovima SSM-a (primjenjivo samo na rukovodstvo) : Vođenje (stvarno/daljinski) timova i njihovo usmjeravanje prema ciljevima tima. Usklađivanje aktivnosti tima preko granica usmjeravanjem i korištenjem njihovih kompetencija i različitosti na najdjelotvorniji i najučinkovitiji način. Rad u cilju smanjenja nejasnoća i suočavanje s njima te pronalaženje načina za vođenje i ostvarenje rezultata u nesigurnim okolnostima.


Top