Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2035

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2035 оd 21. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari fipronila i maneba (Tekst značajan za EGP )

C/2016/7374

OJ L 314, 22.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2035/oj

22.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 314/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2035

оd 21. studenoga 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari fipronila i maneba

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 762/2013 (3) rok valjanosti odobrenja aktivne tvari maneba produljen je s 30. lipnja 2016. na 31. siječnja 2018.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/404 (4) rok valjanosti odobrenja aktivne tvari fipronila produljen je s 30. rujna 2017. na 31. srpnja 2018.

(4)

Zahtjevi za obnovu odobrenja tvari maneba i fipronila podneseni su u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (5). Međutim, nije dostavljena nikakva dopunska dokumentacija u cilju potpore obnovi tih aktivnih tvari u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012.

(5)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009 produljenja predviđena provedbenim uredbama (EU) br. 762/2013 i (EU) 2015/404 više nisu opravdana. Stoga je primjereno osigurati da odobrenje fipronila istekne na datum na koji bi isteklo bez produljenja i predvidjeti najraniji mogući datum isteka roka valjanosti odobrenja maneba, uzimajući u obzir vrijeme potrebno da države članice ispune zahtjeve koji proizlaze iz isteka odobrenja tvari maneba.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 762/2013 оd 7. kolovoza 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenjâ aktivnih tvari: klorpirifos, klorpirifos-metil, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB i metiram (SL L 213, 8.8.2013., str. 14).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/404 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenjâ aktivnih tvari beflubutamida, kaptana, dimetoata, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanata, glufosinata, metiokarba, metribuzina, fosmeta, pirimifos-metila i propamokarba (SL L 67, 12.3.2015., str. 6).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U šestom stupcu, „Prestanak odobrenja”, u retku 113., „Maneb”, datum „31. siječnja 2018.” zamjenjuje se datumom „31. siječnja 2017.”;

2.

U šestom stupcu, „Prestanak odobrenja”, u retku 157., „Fipronil”, datum „31. srpnja 2018.” zamjenjuje se datumom „30. rujna 2017.”.


Top