EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija (Tekst značajan za EGP )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 282/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842

оd 14. listopada 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 38. točke (a), (d) i (e),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđuju se detaljna pravila za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(2)

Razdoblje tijekom kojeg kontrolne ustanove i kontrolna tijela podnose zahtjev za priznavanje u svrhu sukladnosti u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 834/2007 predviđeno je Uredbom (EZ) br. 1235/2008. Budući da je provedba odredbi koje se odnose na uvoz sukladnih proizvoda još uvijek u postupku procjene, a povezane smjernice, predlošci, upitnici i potreban sustav za elektronički prijenos u izradi, trebalo bi kontrolnim ustanovama i kontrolnim tijelima produžiti rok za podnošenje zahtjeva.

(3)

Iskustvo je pokazalo različite prakse u državama članicama u pogledu verifikacije pošiljki ekoloških proizvoda prije njihova puštanja u slobodni promet u Uniji. Radi dosljednih i učinkovitih kontrola trebalo bi pojasniti vrste provjera potrebnih za verifikaciju pošiljki s obzirom na procjenu rizika koja se provodi u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Također je primjereno preoblikovati definiciju tijela odgovornih za verifikaciju pošiljki i ovjeru potvrda o inspekciji kako bi se razjasnilo da su ta tijela nadležna tijela za organizaciju službenih kontrola u području ekološke proizvodnje i da su utvrđena u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(4)

Različite prakse kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela zapažene su i u pogledu klasifikacije proizvoda koji se uvoze prema kategorijama proizvoda iz priloga III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008. Radi ujednačenije klasifikacije po tim kategorijama proizvoda trebalo bi utvrditi određene definicije u cilju jasnoće i pravne sigurnosti za subjekte kako bi kontrolne ustanove i kontrolna tijela jednoobrazno provela pravila te da bi se nadležnim tijelima olakšao nadzor.

(5)

Ti pojmovi za kategorije proizvoda koje se odnose na neprerađene ili prerađene trebaju imati jednako značenje kao u definicijama prerađenih i neprerađenih proizvoda u Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) u cilju pojednostavnjenja i dosljednosti s higijenskim pravilima. Međutim, treba pojasniti da su operacije označivanja i pakiranja nebitne za kvalifikaciju proizvoda kao neprerađenih ili prerađenih.

(6)

Dva programa uvoza, kao što je predviđeno člankom 33. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, u načelu su međusobno isključiva. Ako je treća zemlja priznata kao ekvivalentna u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, nema potrebe priznavati kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu te zemlje u skladu s člankom 33. stavkom 3. Posljedično, člankom 10. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1235/2008 predviđa se da kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova mogu biti priznati samo u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 za zemlju koja nije priznata u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Međutim, kako bi se izbjegle bilo kakve prepreke za uvoz ekoloških proizvoda, treba omogućiti priznavanje kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova iz priznate treće zemlje kada priznanje te treće zemlje ne obuhvaća proizvod koji se uvozi. Postojeće odstupanje u članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 stoga treba preoblikovati kako bi se uzela u obzir postojeća praksa pozivajući se na proizvode umjesto na kategoriju proizvoda.

(7)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007 proizvodi uvezeni iz treće zemlje mogu na tržište Unije biti stavljeni kao ekološki posebice ako su obuhvaćeni potvrdom o inspekciji koju su izdala nadležna tijela, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove priznate treće zemlje ili priznato kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova.

(8)

U skladu s Mjerom 12. Plana djelovanja za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji (4) Komisija je razvila sustav elektroničkog certificiranja za uvoz ekoloških proizvoda, kao modul integriran u elektronički sustav TRACES (eng. Trade Control and Expert System) predviđen Odlukom Komisije 2003/24/EZ (5).

(9)

Određene odredbe Uredbe (EZ) br. 1235/2008 potrebno je izmijeniti kako bi se uveo sustav elektroničkog certificiranja i osiguralo pravilno funkcioniranje tog sustava. Stoga je potrebno pojasniti pravila za puštanje u slobodan promet te tijek rada za izdavanje i ovjeru potvrde o inspekciji koje izdaje relevantno carinsko tijelo države članice, uključujući provjeru povezanosti između potvrde o inspekciji i carinske deklaracije. U tom je kontekstu također potrebno pojasniti tijek rada za izdavanje i ovjeru potvrde o inspekciji po posebnim carinskim postupcima. Radi pravilnog funkcioniranja elektroničkog sustava primjereno je navesti adrese elektroničke pošte priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela.

(10)

Da bi se osigurala cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih u Uniju, u pravilu je potrebno pojasniti da je kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo koje izdaje potvrdu o inspekciji kontrolna ustanova ili tijelo koje certificira proizvođača ili prerađivača proizvoda. U slučaju da je subjekt koji obavlja posljednju operaciju u svrhu pripreme kako je definirano člankom 2. točkom i. Uredbe (EZ) br. 834/2007 različit od izvornog proizvođača ili prerađivača proizvoda, kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo koje je provjerilo posljednju operaciju treba izdati potvrdu o inspekciji. Nadalje, potrebno je pojasniti da kontrolne ustanove ili kontrolna tijela navedena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mogu izdavati samo potvrde o inspekciji u skladu s uvjetima njihova priznanja, dok ona navedena u Prilogu IV. toj Uredbi mogu samo izdavati potvrde o inspekciji za proizvode i podrijetla za koje su navedena.

(11)

Iskustvo je pokazalo različite prakse u pogledu provjera koje trebaju obaviti kontrolne ustanove ili kontrolna tijela koji izdaju potvrde o inspekciji. Stoga je potrebno odrediti provjere koje se trebaju provesti prije izdavanja potvrde. Kontrolne ustanove ili kontrolna tijela trebaju izdati potvrdu o inspekciji tek nakon potpunih provjera dokumenata i, kada je primjereno u skladu s njihovom procjenom rizika, fizičkih provjera dotičnih proizvoda. Kad je riječ o prerađenim poljoprivrednim proizvodima, kontrolne ustanove i kontrolna tijela navedena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebala bi provjeriti jesu li svi njihovi sastojci dostavljeni za kontrolni sustav u skladu s uvjetima priznavanja relevantne treće zemlje, dok bi kontrolne ustanove i kontrolna tijela navedena u Prilogu IV. toj Uredbi trebala provjeriti jesu li sastojke provjerile i certificirale kontrolne ustanove ili kontrolna tijela priznata u skladu sa zakonodavstvom Unije ili jesu li proizvedeni u Uniji. Jednako tako potrebno je odrediti provjere koje trebaju provesti kontrolne ustanove ili kontrolna tijela navedena u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 koja certificiraju subjekte u završnim fazama proizvodnog lanca, kao što su oni koji samo obavljaju operacije označivanja ili pakiranja. U takvim slučajevima treba biti verificirano da su kontrolne ustanove ili kontrolna tijela navedena u tom Prilogu i priznata za relevantnu državu i kategoriju proizvoda kontrolirala i certificirala dotične proizvode.

(12)

Potrebno je utvrditi tijela odgovorna za dodjelu i ažuriranje prava pristupa sustavu TRACES u svrhu elektroničkog certificiranja inspekcije. Nadalje, potrebno je utvrditi pravila kako bi se osiguralo da sustav TRACES jamči autentičnost, cjelovitost i čitljivost informacija i pripadajućih metapodataka tijekom cijelog razdoblja tijekom kojeg ih je potrebno čuvati.

(13)

Također je potrebno predvidjeti učinkovitu i djelotvornu razmjenu podataka među tijelima država članica u slučajevima otkrivanja nepravilnosti, posebice kada su proizvodi označeni kao ekološki, a nisu popraćeni potvrdom o inspekciji.

(14)

S obzirom na to da su posljednja uvozna odobrenja koja su izdale države članice istekla 30. lipnja 2015., iz Uredbe (EZ) br. 1235/2008. potrebno je izbrisati sva pozivanja na uvozna odobrenja.

(15)

Subjekti i države članice trebale bi imati vremena da prilagode svoje postupke elektroničkoj potvrdi o inspekciji koja se izdaje sustavom TRACES. Stoga je potrebno omogućiti prijelazno razdoblje tijekom kojeg će još biti moguće izdavanje i ovjera potvrde o inspekciji u papirnatom obliku.

(16)

Radi jamčenja pravilnog funkcioniranja elektroničke potvrde o inspekciji te posebice da bi se pojasnilo da su proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju isključeni iz priznavanja koja se dodjeljuju trećim zemljama, da bi se uskladio tekst koji se odnosi na podrijetlo proizvoda koji dolaze iz priznatih trećih zemalja i da bi se kategorija proizvoda C izmijenila kako bi obuhvatila alge, uključujući mikroalge, primjereno je da se izmijene određeni elementi priloga III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 bez promjene područja primjene priznanja koja su prethodno dodijeljena trećim zemljama ili kontrolnim ustanovama i kontrolnim tijelima.

(17)

Prema podacima koje su dostavile Sjedinjene Američke Države, liječenje jabuka i krušaka antibioticima radi suzbijanja bakterijske paleži nije dopušteno u toj trećoj zemlji od listopada 2014. Stoga je opravdano ukloniti odgovarajuće ograničenje za kategorije proizvoda A i D iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008.

(18)

S obzirom na iskustvo stečeno provedbom sustava ekvivalentnosti potrebno je prilagoditi model potvrde o inspekciji i njezinih izvadaka kako je utvrđeno u prilozima V. i VI. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 da bi se osigurale informacije o proizvođaču ili prerađivaču proizvoda te relevantnoj zemlji podrijetla, kada se ona razlikuje od zemlje izvoza proizvoda.

(19)

Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (6) utvrđuju se detaljna pravila povezana s ekološkom proizvodnjom, označivanjem i kontrolom.

(20)

S obzirom na to da bi nove definicije „prerađenog” i „neprerađenog” umetnute u Uredbu (EZ) br. 1235/2008 značile da se neke od operacija obuhvaćenih definicijom pripreme u članku 2. točki i. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ne trebaju smatrati takvima da zahtijevaju preradu, pravila utvrđena člankom 26. Uredbe (EZ) br. 889/2008 za proizvodnju prerađene hrane i prerađene hrane za životinje postala bi nejasna. Stoga je pravila o mjerama predostrožnosti koje treba poduzeti kako bi se izbjegla opasnost onečišćenja neodobrenim tvarima ili proizvodima ili miješanje ili zamjena s neekološkim proizvodima potrebno preoblikovati kako bi se pojasnilo da se ona po potrebi primjenjuju na subjekte koji obavljaju aktivnosti konzerviranja. U tu je svrhu potrebno obuhvatiti i definicije izraza „konzerviranje” i „prerađivanje”.

(21)

Dostavljanje informacija o uvezenim pošiljkama u skladu s Uredbom (EZ) br. 889/2008 potrebno je provesti s pomoću sustava TRACES.

(22)

Pravilno funkcioniranje elektroničkog sustava certificiranja zahtijeva da informacija o nadležnim tijelima i kontrolnim ustanovama koju države članice dostavljaju Komisiji obuhvaća adrese elektroničke pošte i internetska web-mjesta. Primjereno je utvrditi novi krajnji rok za dostavljanje tih informacija.

(23)

Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti uredbe (EZ) br. 1235/2008 i (EZ) br. 889/2008.

(24)

Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na novi elektronički sustav certifikacije, ova Uredba treba se primjenjivati od datuma koji je šest mjeseci od dana njezine objave. Međutim, izmjena kategorije proizvoda C kojom se obuhvaćaju alge, uključujući mikroalge, trebala bi se primjenjivati od datuma primjene relevantnih odredbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/673 (7) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 kako bi se omogućila upotreba mikroalgi u hrani.

(25)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1235/2008

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.

‚verifikacija pošiljke’: znači verifikacija koju obavljaju relevantna nadležna tijela država članica u okviru službenih kontrola predviđenih Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (*) o ispunjavanju zahtjeva Uredbe (EZ) br. 834/2007, Uredbe (EZ) br. 889/2008 i ove Uredbe sustavnim dokumentacijskim provjerama, nasumičnim provjerama identiteta i prema potrebi u skladu sa svojom procjenom rizika fizičkim provjerama prije puštanja pošiljke u slobodni promet u Uniji u skladu s člankom 13. ove Uredbe;

6.

‚relevantno nadležno tijelo države članice’: znači carinsko tijelo, tijelo za sigurnost hrane ili druga tijela koja država članica odredi u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007 odgovornima za verifikaciju pošiljki i ovjeru potvrda o inspekciji;

(*)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).”;"

(b)

dodaju se sljedeće točke od 8. do 11.:

„8.

‚proizvodi akvakulture’: znači proizvodi akvakulture kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (**);

9.

‚neprerađeni’: znači neprerađeni kako se upotrebljava u definiciji neprerađenih proizvoda u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (***), bez obzira na operacije pakiranja i označivanja;

10.

‚prerađeni’: znači prerađeni kao što se upotrebljava u definiciji prerađenih proizvoda u točki (o) članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004, bez obzira na postupke pakiranja i označivanja;

11.

‚točka ulaza’ znači točka puštanja u slobodni promet.

(**)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.)."

(***)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).”"

2.

U članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija razmatra hoće li priznati i uvrstiti kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo u popis predviđen člankom 3. po primitku zahtjeva za uključenje na taj popis od predstavnika dotične kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela na temelju modela za podnošenje zahtjeva koji je Komisija stavila na raspolaganje u skladu s člankom 17. stavkom 2. Samo potpuni zahtjevi zaprimljeni prije 31. listopada 2017. uzimaju se u obzir za sastavljanje prvog popisa.”

3.

U članku 7. stavku 2., točke (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, internetska adresa i kodni broj kontrolnog tijela ili kontrolnih tijela i kontrolne ustanove ili kontrolnih ustanova koje priznaje nadležno tijelo navedeno u točki (d) za provođenje kontrola;

(f)

naziv, adresa, adresa elektroničke pošte, internetska adresa i kodni broj jednog ili više tijela ili jedne ili više kontrolnih ustanova nadležnih u trećoj zemlji za izdavanje certifikata s ciljem uvoza u Uniju.”

4.

U članku 9. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako se nakon uključenja treće zemlje na popis donesu bilo kakve promjene u pogledu mjera koje su na snazi u trećoj zemlji ili u pogledu njihove provedbe i posebice sustava kontrole, ta treća zemlja o tome bez odgađanja izvješćuje Komisiju; o bilo kakvim promjenama informacija iz točaka (d), (e) i (f) članka 7. stavka 2. Komisija se bez odgađanja obavješćuje računalnim sustavom iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008.”

5.

U članku 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odstupajući od stavka 2. točke (b), ti proizvodi podrijetlom iz priznate treće zemlje navedene u popisu priznatih trećih zemalja u skladu s člankom 7., koji nisu obuhvaćeni priznavanjem dodijeljenim toj trećoj zemlji, mogu biti uključeni u popis predviđen ovim člankom.”

6.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Potvrda o inspekciji

1.   Puštanje u slobodni promet u Uniji pošiljke proizvoda iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i uvezenih u skladu s člankom 33. te Uredbe ovisi o:

(a)

podnošenju izvornika potvrde o inspekciji relevantnom nadležnom tijelu države članice;

(b)

verifikaciji pošiljke i ovjeri potvrde o inspekciji koju provodi relevantno nadležno tijelo države članice; i

(c)

označivanju broja potvrde o inspekciji u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz članka 158. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (****).

Verifikaciju pošiljke i ovjeru potvrde o inspekciji obavlja relevantno nadležno tijelo države članice u toj državi članici u kojoj se pošiljka pušta u slobodni promet u Uniji.

Države članice određuju točke ulaza na svojem teritoriju i obavješćuju Komisiju o točkama ulaza koje su određene.

2.   Potvrdu o inspekciji izdaje relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova, ovjerava relevantno nadležno tijelo države članice i upotpunjuje prvi primatelj na temelju modela i napomena utvrđenih u Prilogu V. i koristeći se elektroničkim sustavom TRACES ustanovljenim Odlukom Komisije 2003/24/EZ (*****).

Izvornik potvrde o inspekciji tiskani je i rukom potpisani primjerak upotpunjene elektroničke potvrde u sustavu TRACES ili, u drugom slučaju, potvrda o inspekciji potpisana u sustavu TRACES s prethodno sastavljenim elektroničkim potpisom u smislu članka 3. stavka 11. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (******) ili s elektroničkim potpisom nudeći jednakovrijedna jamstva u pogledu funkcionalnosti pripisanih potpisu primjenjujući ista pravila i uvjete kao ona utvrđena odredbama Komisije o elektroničkim i digitalnim dokumentima, koja su određena u Prilogu Odluci Komisije 2004/563/EZ, Euratom (*******).

Kada je izvornik potvrde o inspekciji tiskani i rukom potpisani primjerak potpune elektroničke potvrde u sustavu TRACES, kontrolna tijela, kontrolne ustanove, relevantna nadležna tijela države članice i prvi primatelj u svakoj fazi izdavanja, ovjere i zaprimanja potvrde o inspekciji potvrđuju da je taj primjerak istovjetan informacijama u sustavu TRACES.

3.   Da bi bila prihvaćena za ovjeru, potvrdu o inspekciji mora izdati kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova proizvođača ili prerađivača dotičnog proizvoda ili, kada se subjekt koji obavlja posljednju operaciju u svrhu pripreme razlikuje od proizvođača ili prerađivača proizvoda, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjekta koji obavlja posljednju operaciju u svrhe pripreme kako je definirano u članku 2. točki i. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

To kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova jesu sljedeća:

(a)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III. ovoj Uredbi za dotične proizvode i za treću zemlju podrijetla proizvoda, ili, gdje je primjenljivo, u kojoj je provedena posljednja operacija u svrhe pripreme; ili

(b)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu IV. ovoj Uredbi za dotične proizvode i za treću zemlju podrijetla proizvoda ili u kojoj je provedena posljednja operacija u svrhe pripreme.

4.   Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je provela dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, posebice uključujući proizvodni plan za dotični proizvod, prijevozne isprave i komercijalne isprave te, kada je to primjereno u skladu s njegovom procjenom rizika, provela fizičku provjeru pošiljke.

Međutim, u slučaju prerađenih proizvoda, ako je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III., ono izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je verificiralo da je sve ekološke sastojke dotičnog proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koju je priznala dotična treća zemlja navedena u tom Prilogu, ili ako je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu IV., ono izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je verificiralo da je sve ekološke sastojke takvih proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova navedena u Prilogu III. ili IV. ili su proizvedeni i certificirani u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007.

Kada se subjekt koji obavlja zadnju operaciju u svrhu pripreme razlikuje od proizvođača ili prerađivača dotičnog proizvoda, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji i koja je navedena u Prilogu IV. izdaje tu potvrdu o inspekciji i potpisuje izjavu u polju 18. potvrde tek nakon što je provela dokumentacijsku provjeru na temelju svih relevantnih dokumenata inspekcije, uključujući prijevozne isprave i komercijalne isprave, verificirala da je proizvodnju ili preradu dotičnog proizvoda kontroliralo i certificiralo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati za dotične proizvode i dotičnu zemlju u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i nakon što je obavila, kao što je primjereno u skladu s njenom procjenom rizika, fizičku provjeru pošiljke.

Na zahtjev Komisije ili nadležnog tijela države članice, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji u skladu s drugim i trećim podstavkom stavlja na raspolaganje bez odgode popis subjekata u ekološkom proizvodnom lancu i kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova pod čiju su kontrolu ti subjekti stavili svoje operacije.

5.   Potvrda o inspekciji sastavlja se u jednom izvorniku.

Prvi primatelj ili prema potrebi uvoznik može izraditi presliku potvrde o inspekciji u svrhu obavješćivanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s člankom 83. Uredbe (EZ) br. 889/2008. Bilo kakav takav primjerak ima naznaku „PRESLIKA” koja je na njemu tiskana ili otisnuta pečatom.

6.   Pri verifikaciji pošiljke izvornik potvrde o inspekciji ovjerava relevantno nadležno tijelo države članice u polju 20. i vraća ga osobi koja je podnijela potvrdu.

7.   Prvi primatelj po zaprimanju pošiljke popunjava polje 21. potvrde o inspekciji da bi potvrdio da je zaprimanje pošiljke provedeno u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

Prvi primatelj potom izvornik potvrde o inspekciji šalje uvozniku navedenom u polju 11. potvrde radi zahtjeva utvrđenog drugim podstavkom članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(****)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)."

(*****)  Odluka Komisije 2003/24/EZ od 30. prosinca 2002. o razvoju integriranog računalnog veterinarskog sustava (SL L 8, 14.1.2003., str. 44.)."

(******)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.)."

(*******)  Odluka Komisije 2004/563/EZ, Euratom od 7. srpnja 2004. o izmjeni njezina Poslovnika (SL L 251, 27.7.2004., str. 9.).”"

7.

Umeću se sljedeći članci 13.a do 13.d:

„Članak 13.a

Viša sila ili iznimne okolnosti

1.   U slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti koje sprečavaju rad elektroničkog sustava, a posebno u slučajevima nepravilnog funkcioniranja sustava ili nedostatka stalne veze, potvrde o inspekciji i njihovi izvadci mogu se izdati i ovjeriti u skladu s člankom 13. stavcima 3. do 7. bez korištenja sustavom TRACES u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovog članka te na temelju modela i zabilješki utvrđenih u Prilogu V. ili VI. Nadležna tijela, kontrolna tijela, kontrolne ustanove i subjekti obavješćuju Komisiju bez odgode i unose u sustav TRACES sve potrebne detalje u roku od deset kalendarskih dana nakon ponovne uspostave rada tog sustava.

2.   Kada se potvrda o inspekciji izdaje bez korištenja sustavom TRACES, sastavlja se na jednom od službenih jezika Unije i popunjava se, osim pečata i potpisa, ili u potpunosti tiskanim slovima ili u potpunosti strojopisno.

Potvrda o inspekciji sastavlja se na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj se vrši carinjenje. Ako je potrebno, relevantna nadležna tijela države članice mogu zatražiti prijevod potvrde o inspekciji na svoj službeni jezik ili jedan od svojih službenih jezika.

Neovlaštene izmjene ili brisanje stavki iz potvrde čine je ništavom.

3.   Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja izdaje potvrdu o inspekciji svakoj izdanoj potvrdi dodjeljuje serijski broj i vodi evidenciju izdanih potvrda kronološkim redoslijedom te naknadno uspostavlja korelaciju sa serijskim brojem koji dodjeljuje sustav TRACES.

4.   Kada se potvrda o inspekciji izdaje i ovjerava bez korištenja sustavom TRACES, ne primjenjuju se drugi i treći podstavak članka 15. stavka 1. i članka 15. stavka 5.

Članak 13.b

Uvoznik

Uvoznik je dužan navesti broj potvrde o inspekciji u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni promet iz članka 158. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 13.c

Prava pristupa

Komisija je zadužena za izdavanje i ažuriranje prava pristupa nadležnih tijela sustavu TRACES, kako je definirano u članku 2. točki (n) Uredbe (EZ) br. 834/2007, nadležnih tijela trećih zemalja priznatih u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Uredbe te kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova navedenih u Prilogu III. ili IV. ovoj Uredbi. Prije dodjele prava pristupa sustavu TRACES Komisija verificira identitet dotičnih nadležnih tijela, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova.

Kao što je definirano u članku 2. točki (n) Uredbe (EZ) br. 834/2007 nadležna tijela zadužena su za izdavanje i ažuriranje prava pristupa sustavu TRACES subjektima, kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama u Uniji. Prije dodjele prava pristupa sustavu TRACES nadležna tijela verificiraju identitet dotičnih subjekata, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova. Države članice određuju jedno tijelo odgovorno za koordiniranje suradnje i kontakte s Komisijom u tom području.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o odobrenim pravima pristupa. Komisija aktivira ta prava pristupa u sustavu TRACES.

Članak 13.d

Cjelovitost i čitljivost podataka

Sustav TRACES štiti cjelovitost informacija šifriranih u skladu s ovom Uredbom.

Posebice pruža sljedeća jamstva:

(a)

omogućuje nedvosmislenu identifikaciju svakog korisnika i sadržava učinkovite mjere kontrole prava pristupa kako bi se spriječio nezakonit, zlonamjeran i neovlašten pristup, brisanje, izmjena ili premještanje informacija, spisa i metapodataka;

(b)

opremljen je sustavima fizičke zaštite od neovlaštenog ulaska i prirodnih nepogoda te zaštitom programske opreme od informatičkih napada;

(c)

štiti pohranjene informacije u okruženju koje je sigurno u fizičkom i softverskom pogledu;

(d)

različitim sredstvima sprečava svaku neovlaštenu promjenu te sadržava mehanizme za osiguravanje cjelovitosti s pomoću kojih se može provjeriti jesu li informacije mijenjane tijekom vremena;

(e)

za svaku bitnu fazu postupka osigurava revizijski trag;

(f)

osigurava pouzdane postupke pretvaranja podataka iz jednog formata u drugi i prijenosa iz jednog programskog okruženja u drugo kako bi informacije bile čitljive i dostupne tijekom cijelog potrebnog razdoblja pohrane;

(g)

opremljen je dostatno detaljnom i ažuriranom funkcionalnom i tehničkom dokumentacijom o radu i značajkama sustava koja je u svakom trenutku dostupna organizacijskim subjektima odgovornima za funkcionalne i/ili tehničke specifikacije.”

8.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se pošiljka koja dolazi iz treće zemlje rasporedi u carinsko skladište ili za unutarnju proizvodnju kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 952/2013, i podvrgne jednoj ili više priprema kako je navedeno u drugom podstavku, relevantno nadležno tijelo države članice obavlja verifikaciju pošiljke kako je navedeno u točki (b) prvog podstavka članka 13. stavka 1. ove Uredbe prije nego što se provede prva priprema. Referentni broj carinske deklaracije prema kojoj su proizvodi deklarirani za carinsko skladištenje ili unutarnju proizvodnju navodi se u polju 19. potvrde o inspekciji.

Priprema je ograničena na sljedeće vrste operacija:

(a)

pakiranje ili prepakiranje; ili

(b)

označivanje u pogledu prezentacije ekološke proizvodne metode.

Nakon te pripreme, prije puštanja u slobodni promet, pošiljka se podvrgava mjerama iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

Nakon tog postupka, prema potrebi, izvornik potvrde o inspekciji vraća se uvozniku pošiljke iz polja 11. potvrde u svrhe drugog podstavka članka 33. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007.”;

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za svaku od serija koja nastaje podjelom uvoznik naveden u polju 11. potvrde o inspekciji s pomoću sustava TRACES dostavlja izvadak potvrde o inspekciji relevantnom nadležnom tijelu države članice u skladu s modelom i zabilješkama utvrđenima u Prilogu VI. Nakon verifikacije serije relevantno nadležno tijelo države članice ovjerava izvadak potvrde o inspekciji u polju 13. u svrhu puštanja u slobodni promet. Verifikaciju serije i ovjeru izvatka potvrde o inspekciji obavlja relevantno nadležno tijelo države članice u toj državi članici u kojoj se serija pušta u slobodni promet u Uniji.”;

ii.

briše se četvrti podstavak.

9.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaju se sljedeći drugi i treći podstavak:

„Ako verifikacija pošiljke koju provodi relevantno nadležno tijelo države članice dovede do otkrivanja kršenja ili nepravilnosti koje dovode do odbijanja ovjere potvrde i puštanja proizvoda u slobodni promet, to tijelo bez odgode s pomoću sustava TRACES obavješćuje Komisiju i druge države članice o tom kršenju ili toj nepravilnosti.

Države članice jamče učinkovitu i djelotvornu koordinaciju među nadležnim tijelima koja provode službene kontrole u cilju razmjenjivanja informacija bez odgode o otkrivenim pošiljkama proizvoda navedenih u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 označenih izrazima koji upućuju na ekološku metodu proizvodnje, ali koji nisu deklarirani kao namijenjeni uvozu u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007. Relevantno nadležno tijelo države članice bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice o tim nalazima s pomoću sustava TRACES.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Uvoznik, prvi primatelj ili njihovo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova šalju podatke o kršenjima ili nepravilnostima u vezi s uvezenim proizvodima nadležnim tijelima dotičnih država članica računalnim sustavom iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008 s pomoću sustava TRACES.”

10.

U članku 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Računalni sustav predviđen stavkom 1. osposobljen je za prikupljanje zahtjeva, dokumenata i informacija iz ove Uredbe, prema potrebi.”

11.

U članku 18. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prvi popis priznatih zemalja obuhvaća Argentinu, Australiju, Kostariku, Indiju, Izrael (********), Novi Zeland i Švicarsku. Ne sadržava kodne brojeve iz članka 7. stavka 2. točke (f) ove Uredbe. Ti kodni brojevi dodaju se prije 1. srpnja 2010. ažuriranjem popisa u skladu s člankom 17. stavkom 2.

(********)  U daljnjemu se tekstu Izrael odnosi na Državu Izrael, isključujući područja pod izraelskom upravom od lipnja 1967., odnosno Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.”"

12.

Članak 19. briše se.

13.

Umeće se sljedeći članak 19.a:

„Članak 19.a

Prijelazna pravila o upotrebi potvrda o inspekciji koje nisu izdane u sustavu TRACES

Do 19. listopada 2017. potvrde o inspekciji iz članka 13. stavka 1. točke (a) i njihovi izvadci iz članka 14. stavka 2. mogu se izdavati i ovjeravati na temelju članka 13. stavaka 3. do 7. bez korištenja sustavom TRACES u skladu s člankom 13.a stavcima 1., 2. i 3. te na temelju modela i zabilješki utvrđenih u Prilogu V. ili VI.”

14.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

15.

U Prilogu IV. „C: Proizvodi akvakulture i morske trave” u popisu kategorija proizvoda zamjenjuje se s „C: Neprerađeni proizvodi akvakulture i alge”.

16.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

17.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 889/2008

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeće točke (t) i (u):

„(t)

‚konzerviranje’ znači bilo kakvu radnju, različitu od uzgoja i žetve, koja se obavlja na proizvodima, ali koja ne ispunjava uvjete da bude prerada kako je definirano u točki (u), uključujući sve radnje navedene u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (*********) te isključujući pakiranje ili označivanje proizvoda;

(u)

‚prerada’ znači bilo kakvu radnju navedenu u članku 2. stavku 1. točki (m) Uredbe (EZ) br. 852/2004, uključujući upotrebu tvari iz članka 19. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007. Operacije pakiranja ili označivanja ne smatraju se preradom.

(*********)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).”"

2.

Naslov glave II. zamjenjuje se sljedećim:

„GLAVA II.

PRAVILA O PROIZVODNJI, KONZERVIRANJU, PRERADI, PAKIRANJU, PRIJEVOZU I SKLADIŠTENJU EKOLOŠKIH PROIZVODA”

3.

Naslov poglavlja 3. glave II. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 3.

Konzervirani i prerađeni proizvodi”

4.

Članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 26.

Pravila za konzerviranje proizvoda i za proizvodnju prerađene hrane za životinje i hrane

1.   Subjekti koji konzerviraju proizvode ili proizvode prerađenu hranu za životinje ili hranu uvode i ažuriraju odgovarajuće postupke koji se temelje na sustavnom utvrđivanju bitnih koraka prerade.

Primjena tih postupaka u svakom trenutku jamči da su konzervirani ili prerađeni proizvodi u skladu s pravilima ekološke proizvodnje.

2.   Subjekti moraju poštovati i primjenjivati postupke iz stavka 1. Subjekti posebice moraju:

(a)

poduzimati mjere predostrožnosti kako bi izbjegli opasnost onečišćenja neodobrenim tvarima ili proizvodima;

(b)

provoditi odgovarajuće mjere čišćenja, pratiti njihovu djelotvornost i evidentirati te mjere;

(c)

jamčiti da se neekološki proizvodi ne stavljaju u promet s oznakom koja upućuje na metodu ekološke proizvodnje.

3.   Ako se neekološki proizvodi također pripravljaju ili čuvaju u dotičnoj jedinici za pripravljanje, subjekt mora:

(a)

provoditi radnje neprekidno dok se ne obradi cijela serija, prostorno ili vremenski odvojeno od sličnih radnji koje se provode na neekološkim proizvodima;

(b)

pohraniti ekološke proizvode prije i nakon radnji, prostorno ili vremenski odvojene od neekoloških proizvoda;

(c)

obavijestiti kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu o radnjama iz točki (a) i (b) te imati na raspolaganju ažurirani upisnik svih radnji i prerađenih količina;

(d)

poduzimati potrebne mjere kako bi se osigurala identifikacija serija i izbjeglo miješanje ili zamjena s neekološkim proizvodima;

(e)

provoditi radnje na ekološkim proizvodima tek nakon odgovarajućeg čišćenja proizvodne opreme.

4.   Aditivi, pomoćne tvari u preradi i druge tvari i sastojci koji se upotrebljavaju za preradu hrane za životinje ili hrane te svi primjenjivi postupci prerade, kao što je dimljenje, moraju biti u skladu s načelima dobre proizvodne prakse.”

5.

U članku 84. dodaje se sljedeći treći stavak:

„Uvoznik je dužan prenijeti informacije iz prvog i drugog stavka koristeći se elektroničkim sustavom TRACES uspostavljenim Odlukom Komisije 2003/24/EZ (**********).

(**********)  Odluka Komisije 2003/24/EZ od 30. prosinca 2002. o razvoju integriranog računalnog veterinarskog sustava (SL L 8, 14.1.2003., str. 44.).”"

6.

Članak 94. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

do 30. lipnja 2017., informacije iz članka 35. točke (a) Uredbe (EZ) br. 834/2007, uključujući adresu elektroničke pošte i internetsku adresu, a potom svaku njihovu izmjenu;

(b)

do 30. lipnja 2017., informacije iz članka 35. točke (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007, uključujući adresu, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu, a potom svaku njihovu izmjenu;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

do 30. lipnja 2017., naziv, adresu, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu relevantnih nadležnih tijela države članice kako je definirano u članku 2. točki 6. Uredbe (EZ) br. 1235/2008, a potom svaku njihovu izmjenu.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 19. travnja 2017. Međutim, članak 1. točka 2. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a članak 1. točka 15. primjenjuje se od 7. svibnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. listopada 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(3)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Odluka Komisije 2003/24/EZ od 30. prosinca 2002. o razvoju integriranog računalnog veterinarskog sustava (SL L 8, 14.1.2003., str. 44.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 116, 30.4.2016., str. 8.).


PRILOG I.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Nakon naslova „POPIS TREĆIH ZEMALJA I ODGOVARAJUĆE SPECIFIKACIJE IZ ČLANKA 7.” umeće se sljedeća napomena:

Napomena: U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 834/2007 životinje i proizvodi životinjskog podrijetla proizvedeni tijekom prijelaznog razdoblja ne stavljaju se na tržište Unije s oznakama iz članaka 23. i 24. te Uredbe koje se upotrebljavaju za označivanja i oglašavanja proizvoda. Stoga su takvi proizvodi također isključeni iz priznavanja u vezi s kategorijama proizvoda B i D za sve treće zemlje navedene u ovom Prilogu.”

2.

U unosima koji se odnose na Argentinu, Australiju, Kostariku, Indiju, Izrael, Japan, Švicarsku, Tunis i Novi Zeland, bilješka „(1) Morska trava nije uvrštena” briše se.

3.

Unos koji se odnosi na Argentinu mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. ograničenja za kategorije proizvoda B i D brišu se;

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A, B i F koji su proizvedeni u Argentini i proizvodi kategorije D prerađeni u Argentini s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Argentini.”

4.

U unosu koji se odnosi na Australiju točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Australiji i proizvodi kategorije D prerađeni u Australiji s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Australiji.”

5.

Unos koji se odnosi na Kostariku mijenja se kako slijedi:

(a)

ograničenje „samo prerađeni poljoprivredni proizvodi” zamjenjuje se tekstom „samo prerađeni biljni proizvodi”;

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Kostarici i proizvodi kategorije D prerađeni u Kostarici s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Kostarici.”

6.

U unosu koji se odnosi na Izrael točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorije A i F koji su proizvedeni u Izraelu i proizvodi kategorije D prerađeni u Izraelu s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Izraelu ili koji su uvezeni u Izrael:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje u okviru režima koji se priznaje kao ekvivalentan u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.”

7.

U unosu koji se odnosi na Japan točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Japanu i proizvodi kategorije D prerađeni u Japanu s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Japanu ili koji su uvezeni u Japan:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje za koju je Japan priznao da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima ekvivalentnima onima iz japanskog zakonodavstva.”

8.

Unos koji se odnosi na Švicarsku mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. ograničenje za kategoriju proizvoda B briše se;

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Švicarskoj i proizvodi kategorija D i E prerađeni u Švicarskoj s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Švicarskoj ili koji su uvezeni u Švicarsku:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje za koju je Švicarska priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima ekvivalentnima onima iz švicarskog zakonodavstva.”

9.

U unosu koji se odnosi na Tunis točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A i F koji su proizvedeni u Tunisu i proizvodi kategorije D prerađeni u Tunisu s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Tunisu.”

10.

U unosu koji se odnosi na Sjedinjene Američke Države, u točki 1., ograničenja za kategorije proizvoda A i D brišu se.

11.

Unos koji se odnosi na Novi Zeland mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. ograničenja za kategorije proizvoda B i D brišu se;

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorija A, B i F koji su proizvedeni u Novom Zelandu i proizvodi kategorije D prerađeni u Novom Zelandu s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Novom Zelandu ili koji su uvezeni u Novi Zeland:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje u okviru režima koji se priznaje kao ekvivalentan u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007,

ili iz neke treće zemlje čija se pravila o proizvodnji i nadzoru priznaju kao ekvivalentna sa Službenim programom osiguranja ekološke hrane MAF na temelju pruženih jamstava i podataka od strane nadležnog tijela te zemlje u skladu s odredbama utvrđenima MAF-om te uz uvjet da su uvezeni samo ekološki uzgojeni sastojci koji se namjeravaju ugraditi, do najviše 5 % proizvoda poljoprivrednoga podrijetla, u proizvode kategorije D pripremljene u Novom Zelandu.”

12.

U unosu koji se odnosi na Republiku Koreju točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Podrijetlo: proizvodi kategorije D prerađeni u Republici Koreji s ekološki proizvedenim sastojcima koji su proizvedeni u Republici Koreji ili koji su uvezeni u Republiku Koreju:

ili iz Unije,

ili iz treće zemlje za koju je Republika Koreja priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima ekvivalentnima onima utvrđenima u zakonodavstvu Republike Koreje.”


PRILOG II.

„PRILOG V.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG III.

„PRILOG VI.

Image Tekst slike Image Tekst slike

Top