Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1627

Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009

OJ L 252, 16.9.2016, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1627/oj

16.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/1


UREDBA (EU) 2016/1627 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. rujna 2016.

o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Cilj je zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), osigurati iskorištavanje živih vodenih resursa u održivim gospodarskim i socijalnim uvjetima te uvjetima u pogledu okoliša.

(2)

Unija je stranka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (4) („Konvencija”).

(3)

Međunarodno povjerenstvo za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”), uspostavljeno Konvencijom, donijelo je na svojem 15. izvanrednom zasjedanju 2006., Preporuku 06-05 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru koji završava 2022. („plan oporavka”). Ta je preporuka stupila na snagu 13. lipnja 2007.

(4)

Planom oporavka u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi plana oporavka Unija i države članice trebale bi raditi na promicanju aktivnosti obalnog ribolova i upotrebu ribolovnih alata i tehnika koji su selektivni i imaju smanjeni utjecaj na okoliš, uključujući alat i tehnike upotrebljavane u tradicionalnom i malom obalnom ribolovu, doprinoseći na taj način primjerenom životnom standardu u sklopu mjesnih gospodarstava.

(5)

Preporuka ICCAT-a 06-05 provedena je u pravu Unije Uredbom Vijeća (EZ) br. 1559/2007 (5).

(6)

ICCAT je na svojem 16. izvanrednom zasjedanju 2008. donio Preporuku 08-05 o izmjeni Preporuke 06-05. Radi obnove stoka plavoperajne tune, Preporuka 08-05 predviđa postupno smanjenje razine ukupnog dopuštenog ulova od 2007. do 2011., ograničenje ribolova u određenim područjima i razdobljima, novu najmanju veličinu za plavoperajnu tunu, mjere koje se odnose na sportski i rekreacijski ribolov, mjere koje se odnose na uzgoj i ribolovni kapacitet te pojačanu provedbu ICCAT-ova programa zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora.

(7)

Preporuka ICCAT-a 08-05 provedena je u pravu Unije Uredbom Vijeća (EZ) br. 302/2009 (6).

(8)

ICCAT je na 17. izvanrednom zasjedanju 2010. donio Preporuku 10-04 o izmjeni Preporuke 08-05. Radi obnove stoka plavoperajne tune, Preporukom 10-04 uspostavilo se daljnje smanjenje ukupnog dopuštenog ulova i ribolovnog kapaciteta te su pojačane kontrolne mjere, posebno one koje se odnose na prebacivanje i stavljanje u kaveze. Preporukom su također bili predviđeni dodatni savjeti Stalnog odbora za istraživanje i statistiku ICCAT-a („SCRS”) iz 2012. o utvrđivanju područjâ mrijesta i stvaranju utočištâ.

(9)

Kako bi se u pravo Unije provele revidirane međunarodne mjere očuvanja utvrđene Preporukom 10-04, Uredba (EZ) br. 302/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 500/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(10)

ICCAT je na svojem 18. izvanrednom zasjedanju 2012. donio Preporuku 12-03 o izmjeni Preporuke 10-04. Radi jačanja djelotvornosti plana oporavka, Preporukom 12-03 utvrđene su tehničke mjere o prebacivanju i stavljanju u kaveze žive plavoperajne tune, novi zahtjevi prijavljivanja ulova, provedba ICCAT-ova programa regionalnih promatrača i promjene koje se odnose na ribolovne sezone. Nadalje, njome je ojačana uloga SCRS-a u odnosu na procjenu stokova plavoperajne tune.

(11)

ICCAT je na svojem 23. redovitom zasjedanju 2013. donio Preporuku 13-07 o izmjeni Preporuke 12-03 uvodeći manje izmjene u pogledu ribolovnih sezona koje ne utječu na flotu Unije. Nadalje, Preporuka 13-08 donesena je kao nadopuna plana oporavka. Preporukom 13-08 utvrđen je zajednički postupak za uporabu sustavâ stereoskopskih kamera radi procjene količina plavoperajne tune u trenutku stavljanja u kaveze te je uveden fleksibilan početni datum ribolovne sezone za brodove s mamcima i plovila za ribolov panulom u istočnom Atlantiku.

(12)

Kako bi se u pravo Unije provele ključne mjere, poput onih koje se odnose na ribolovne sezone iz preporuka 12-03 i 13-08, Uredba (EZ) br. 302/2009 dodatno je izmijenjena Uredbom (EU) br. 544/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(13)

ICCAT je na svojem 19. izvanrednom zasjedanju 2014. donio Preporuku 14-04 o izmjeni Preporuke 13-07 i stavljanju izvan snage Preporuke 13-08. Iako je opseg nekih od postojećih odredaba o kontroli smanjen, dodatno su utvrđeni postupci za uporabu stereoskopskih kamera u trenutku stavljanja u kaveze te su u plan oporavka uvrštene specifične mjere za puštanje mrtve ribe i postupanje s njom.

(14)

Preporuka 14-04 obvezujuća je za Uniju.

(15)

Sve izmjene plana oporavka koji je donio ICCAT 2012., 2013. i 2014., a koje do sada još nisu provedene, trebalo bi provesti u pravu Unije. Budući da se ta provedba odnosi na plan oporavka čije je ciljeve i mjere definirao ICCAT, ovom se Uredbom ne obuhvaća cjelokupan sadržaj višegodišnjih planova kako je utvrđeno člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(16)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđuje se pojam najmanjih referentnih veličina za očuvanje. Kako bi se osigurala dosljednost, najmanje veličine kako ih definira ICCAT trebale bi se prenijeti u pravo Unije kao najmanje referentne veličine za očuvanje. Slijedom toga, upućivanja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 (9) na najmanje veličine plavoperajne tune trebalo bi čitati kao upućivanja na najmanje referentne veličine za očuvanje u ovoj Uredbi.

(17)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu odredaba ove Uredbe koje se odnose na prebacivanje, stavljanje u kaveze te evidentiranje i izvješćivanje o ribolovu zamkama i plovilima, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(18)

Određene odredbe Uredbe (EZ) br. 302/2009 zastarjele su, posebno s obzirom na to da su sada obuhvaćene drugim aktima Unije. Ostale odredbe trebalo bi ažurirati u svrhu iskazivanja promjena u zakonodavstvu, posebno onih koje proizlaze iz donošenja Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(19)

Posebno se Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (11) uspostavlja sustav Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje, kojim će se uz sveobuhvatni i integrirani pristup osigurati usklađenost sa svim pravilima ZRP-a, a Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (12) utvrđuju se detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (13) uspostavlja se sustav Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Tim su aktima sada obuhvaćena određena pitanja uređena Uredbom (EZ) br. 302/2009, a posebno njezinim člankom 33. o provedbenim mjerama i Prilogom VIII. o prijenosu sustava za nadzor plovila („VMS”). Stoga nije potrebno uključiti te odredbe u ovu Uredbu.

(20)

U skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 404/2011 pretvorbeni faktori koje je donio SCRS primjenjuju se za izračun ekvivalenta žive mase prerađene plavoperajne tune, među ostalim za potrebe ove Uredbe.

(21)

Osim toga, u skladu s člankom 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 donesena je Provedbena odluka Komisije 2014/156/EU (14). Tom se Provedbenom odlukom među ostalim uspostavljaju ciljni pokazatelji i ciljevi kontrole ribolova plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju.

(22)

Preporukom ICCAT-a 06-07 uspostavlja se program uzorkovanja u svrhu procjene broja prema veličini u kontekstu aktivnosti uzgoja plavoperajne tune. Ta je odredba provedena člankom 10. Uredbe (EZ) br. 302/2009. Ovom Uredbom nije potrebno posebno osigurati program uzorkovanja jer su potrebe tog programa uzorkovanja sada u potpunosti pokrivene programima uspostavljenima u stavku 83. Preporuke 14-04, koji se provodi ovom Uredbom.

(23)

Radi jasnoće, pojednostavnjenja i pravne sigurnosti, Uredbu (EZ) br. 302/2009 trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(24)

Radi usklađenosti Unije s njezinim međunarodnim obvezama iz Konvencije, Delegiranom uredbom (EU) 2015/98 predviđaju se odstupanja od obveze iskrcavanja za plavoperajnu tunu iz članka 15. Uredbe (EU) 1380/2013. Delegiranom uredbom (EU) 2015/98 provode se određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 13-07 kojima se utvrđuje obveza odbacivanja i puštanja za plovila i zamke kojima se u određenim slučajevima u istočnom Atlantiku i na Sredozemlju lovi plavoperajna tuna. Stoga ovom Uredbom nije potrebno obuhvatiti takve obveze odbacivanja i puštanja te se njome ne dovode u pitanje odgovarajuće odredbe Delegirane uredbe (EU) 2015/98,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila primjene plana oporavka od strane Unije kako je utvrđeno člankom 3. točkom 1.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

Članak 2.

Cilj

Cilj je ove Uredbe, u skladu s planom oporavka kako je utvrđen člankom 3. točkom 1., postići biomasu plavoperajne tune koja odgovara najvećem održivom prinosu do 2022. s najmanje 60 % vjerojatnosti ostvarenja tog cilja.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„plan oporavka” znači višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune koji se primjenjuje od 2007. do 2022. i koji je preporučio ICCAT;

2.

„ribarsko plovilo” znači svako motorno plovilo koje se upotrebljava ili je namijenjeno za uporabu u svrhu komercijalnog iskorištavanja resursâ plavoperajne tune, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu ribe, dodatna plovila, plovila za tegalj, plovila koja se bave prekrcajem i transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda od tune te pomoćna plovila, uz iznimku kontejnerskih plovila;

3.

„ulovno plovilo” znači plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog ulova resursâ plavoperajne tune;

4.

„plovilo za preradu” znači plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više sljedećih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

5.

„pomoćno plovilo” znači svako plovilo koje se upotrebljava za prijevoz mrtve plavoperajne tune (neprerađene) iz transportnog kaveza/uzgojnog kaveza, mreže plivarice tunolovke ili zamke u određenu luku i/ili na plovilo za preradu;

6.

„plovilo za tegalj” znači svako plovilo koje se upotrebljava za tegljenje kavezâ;

7.

„dodatno plovilo” znači bilo koje drugo ribarsko plovilo iz točke 2.;

8.

„aktivni ribolov” znači, za svako ulovno plovilo i zamku, ciljani ribolov na plavoperajnu tunu tijekom određene ribolovne sezone;

9.

„zajednička ribolovna radnja” znači svaka radnja u kojoj sudjeluju dvije ili više plivarica tunolovki pri čemu se ulov jedne plivarice tunolovke pripisuje jednoj ili više drugih plivarica tunolovki u skladu s ključem za raspodjelu;

10.

„prebacivanje” znači:

i.

svako prebacivanje žive plavoperajne tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez;

ii.

svako prebacivanje žive plavoperajne tune iz jednog transportnog kaveza u drugi;

iii.

svako prebacivanje kaveza s plavoperajnom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo;

iv.

svako prebacivanje žive plavoperajne tune iz jednog uzgajališta u drugo;

v.

svako prebacivanje žive plavoperajne tune iz zamke u transportni kavez;

11.

„kontrolno prebacivanje” znači svako dodatno prebacivanje na zahtjev subjekata u ribolovu/uzgoju ili kontrolnih tijela u svrhu provjere broja ribe koja se prebacuje;

12.

„zamka” znači alat pričvršćen za dno koji obično sadržava mrežu koja vodi plavoperajnu tunu u ograđeni prostor ili niz ograđenih prostora u kojima se čuva prije izlova;

13.

„stavljanje u kaveze” znači prebacivanje žive plavoperajne tune iz transportnog kaveza ili zamke u uzgojne kaveze;

14.

„uzgoj” znači stavljanje plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i kasnije hranjenje s ciljem njihova tovljenja i povećanja ukupne biomase;

15.

„uzgajalište” znači instalacija upotrijebljena za uzgoj plavoperajne tune ulovljene zamkama i/ili plivaricama tunolovkama;

16.

„izlov” znači usmrćivanje plavoperajne tune u uzgajalištima ili zamkama;

17.

„prekrcaj” znači prekrcaj svih riba ili dijela ribe koja se nalazi na jednom ribarskom plovilu na drugo ribarsko plovilo. Istovar mrtve plavoperajne tune iz mreža plivarica tunolovki ili plovila za tegalj na pomoćno plovilo ne smatra se prekrcajem;

18.

„sportski ribolov” znači nekomercijalni ribolov koji obavljaju osobe koje su članovi nacionalne sportske organizacije ili im je izdana nacionalna sportska dozvola;

19.

„rekreacijski ribolov” znači nekomercijalni ribolov koji obavljaju osobe koje nisu članovi nacionalne sportske organizacije ili kojima nije izdana nacionalna sportska dozvola;

20.

„stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika;

21.

„kontrolna kamera” znači stereoskopska kamera i/ili konvencionalna videokamera za potrebe kontrola predviđenih u ovoj Uredbi;

22.

„BCD” ili „elektronički BCD” znači dokument o ulovu plavoperajne tune. Prema potrebi, upućivanje na BCD zamjenjuje se s eBCD;

23.

„odgovorna država članica” ili „država članica odgovorna za” znači država članica koja je država zastave ili država članica u čijoj se nadležnosti nalazi zamka ili uzgajalište ili, ako se uzgajalište ili zamka nalazi na otvorenom moru, država članica u kojoj subjekt koji upravlja zamkom ili uzgajalištem ima poslovni nastan;

24.

„zadatak II.” znači zadatak II. kako ga definira ICCAT u „Operativnom priručniku za statistiku i uzorkovanje atlantskih tuna i tunama sličnih vrsta” (treće izdanje, ICCAT, 1990.);

25.

„ugovorne stranke Konvencije” znači ugovorne stranke Konvencije i neugovorne stranke koje surađuju, ribarski ili drugi subjekti;

26.

„područje Konvencije” znači zemljopisno područje obuhvaćeno ICCAT-ovim mjerama kako je utvrđeno u članku 1. Konvencije.

Članak 4.

Duljina plovila

Sve duljine plovila navedene u ovoj Uredbi podrazumijevaju duljine preko svega.

POGLAVLJE II.

MJERE UPRAVLJANJA

Članak 5.

Uvjeti povezani s mjerama upravljanja

1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i njezinih zamki bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

2.   Zabranjuje se prijenos bilo koje neiskorištene kvote.

3.   Zabranjuje se zakup ribarskih plovila Unije u svrhu ribolova plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

Članak 6.

Dostava godišnjih planova ribolova, planova upravljanja ribolovnim kapacitetom i planova upravljanja uzgojem

1.   Svake godine do 31. siječnja svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu Komisiji dostavlja sljedeće:

(a)

godišnji plan ribolova za ulovna plovila i zamke kojima se lovi plavoperajna tuna u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;

(b)

godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetima kojim se osigurava da je ribolovni kapacitet države članice razmjeran kvoti koja joj je dodijeljena.

2.   Komisija prikuplja planove iz stavka 1. i uključuje ih u plan upravljanja kapacitetima i ribolovom Unije. Komisija šalje taj plan Tajništvu ICCAT-a do 15. veljače svake godine u svrhu rasprave i odobrenja ICCAT-a.

3.   Svake godine do 15. travnja svaka država članica koja namjerava izmijeniti ICCAT-ov plan uzgojnih kapaciteta koji je na snazi dostavlja godišnji plan upravljanja uzgojem Komisiji, koja ga prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Članak 7.

Godišnji planovi ribolova

1.   Godišnjim planom ribolova koji dostavlja svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu utvrđuju se kvote koje se dodjeljuju svakoj skupini alata iz članaka 11. i 12. te se navode sljedeće informacije:

(a)

za ulovna plovila duljine veće od 24 metra koja se nalaze na popisu plovila iz članka 20. stavka 1. točke (a), pojedinačna kvota koja im je dodijeljena i mjere koje su na snazi kako bi se osigurala usklađenost pojedinačnih kvota i dopuštenog prilova;

(b)

za ulovna plovila duljine manje od 24 metra i za zamke, barem kvota dodijeljena organizacijama proizvođača ili skupinama plovila koja obavljaju ribolov sličnim alatom.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a) pojedinačna kvota dodijeljena za svako ulovno plovilo veće od 24 metra može se dostaviti najkasnije 30 dana prije početka ribolovne sezone primjenjive na svako takvo plovilo.

3.   Dotična država članica Komisiji dostavlja sve naknadne izmjene godišnjeg plana ribolova ili pojedinačnih kvota dodijeljenih za ulovna plovila duljine veće od 24 metra, a koja se nalaze na popisu iz članka 20. stavka 1. točke (a), najmanje tri dana prije obavljanja aktivnosti na koju se određena izmjena odnosi. Komisija tu izmjenu dostavlja Tajništvu ICCAT-a najmanje 48 sati prije obavljanja aktivnosti na koju se ta izmjena odnosi.

Članak 8.

Raspodjela ribolovnih mogućnosti

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im raspoložive, države članice upotrebljavaju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote uzimajući u obzir tradicionalni i mali obalni ribolov te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja se koriste alatom za selektivni ribolov ili ribolovnim tehnikama sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Članak 9.

Planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

1.   Godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom koji dostavlja svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu ispunjava uvjete utvrđene ovim člankom.

2.   Najveći broj zamki registriranih u državi članici i ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice i koja mogu loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prevoziti ili iskrcavati plavoperajnu tunu utvrđuje se u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

3.   Najveći broj i odgovarajuća bruto tonaža ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice i koja se bave ribolovom plavoperajne tune ne smije biti veći od broja i ukupne odgovarajuće bruto tonaže ribarskih plovila koja plove pod zastavom te države članice i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala plavoperajnu tunu od 1. siječnja 2007. do 1. srpnja 2008. To ograničenje primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ulovna plovila.

4.   Za plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune na temelju odstupanja iz članka 14. stavka 2., u Prilogu I. utvrđeni su dodatni uvjeti za određivanje najvećeg broja ribarskih plovila.

5.   Najveći broj zamki koje država članica upotrebljava za ribolov plavoperajne tune ne smije biti veći od broja zamki za koje je ta država članica izdala odobrenja do 1. srpnja 2008.

6.   Odstupajući od stavaka 3. i 5. ovog članka, za godine 2016. i 2017., ako država članica može dokazati da njezin ribolovni kapacitet možda neće dopustiti iskorištavanje njezine pune kvote, ta država članica može odlučiti da u svoje godišnje planove ribolova iz članka 7. uvrsti veći broj plovila i zamki.

7.   Za godine 2016. i 2017. svaka država članica ograničava broj svojih plivarica tunolovki na broj plivarica tunolovki za koje je izdala odobrenja u 2013. ili 2014. To se ne primjenjuje na plivarice tunolovke za koje vrijedi odstupanje iz članka 14. stavka 2. točke (b).

8.   Svaka država članica pri uspostavi planova upravljanja ribolovnim kapacitetom, izračun ribolovnog kapaciteta temelji na najboljim stopama ulova po plovilu i alatu koje je u svojem Izvješću iz 2009. procijenio SCRS i koje su dogovorene 2010. s ICCAT-om na sastanku između sjednica ICCAT-ova odbora za usklađenost (15). Nakon svake revizije tih stopa ulova od strane SCRS-a, države članice uvijek primjenjuju najnovije stope ulova koje je dogovorio ICCAT.

Članak 10.

Planovi upravljanja uzgojem

1.   Godišnji plan upravljanja uzgojem koji dostavi svaka država članica ispunjava uvjete utvrđene ovim člankom.

2.   Najveći kapacitet uzgoja i tova plavoperajne tune za svaku državu članicu i najveća ulazna količina ulovljenih divljih plavoperajnih tuna koju svaka država članica može dodijeliti utvrđuju se u skladu s UFEU-om i s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

3.   Najveći kapacitet uzgoja i tova plavoperajne tune određene države članice ograničen je na kapacitet uzgoja i tova plavoperajne tune u uzgajalištima te države članice koja su upisana u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj ili koja su odobrena i prijavljena ICCAT-u 1. srpnja 2008.

4.   Najveća ulazna količina ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti na uzgajališta države članice ne smije premašiti ulazne količine koje su ICCAT-u prijavila uzgajališta te države članice 2005., 2006., 2007. ili 2008. godine.

5.   U okviru najveće dopuštene ulazne količine ulovljene divlje plavoperajne tune iz stavka 4. svaka država članica dodjeljuje najveće godišnje ulazne količine svojim uzgajalištima.

POGLAVLJE III.

TEHNIČKE MJERE

ODJELJAK 1.

Ribolovne sezone

Članak 11.

Ribolov parangalima, plivaricama tunolovkama, pelagijskim koćama, zamkama te sportski i rekreacijski ribolov

1.   Ribolov plavoperajne tune velikim plovilima za pelagijski ribolov parangalom duljima od 24 metra dopušten je u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru od 1. siječnja do 31. svibnja, uz iznimku područja ograničenog između 10° zapadne geografske širine i 42° sjeverne geografske dužine te norveškog isključivog gospodarskog pojasa, gdje je takav ribolov dopušten od 1. kolovoza do 31. siječnja.

2.   Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama dopušten je u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru od 26. svibnja do 24. lipnja, uz iznimku norveškog isključivog gospodarskog pojasa, gdje je takav ribolov dopušten od 25. lipnja do 31. listopada.

3.   Ribolov plavoperajne tune pelagijskim koćama dopušten je u istočnom Atlantiku od 16. lipnja do 14. listopada.

4.   Sportski i rekreacijski ribolov plavoperajne tune dopušten je u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru od 16. lipnja do 14. listopada.

5.   Ribolov plavoperajne tune ribolovnim alatima, osim onim iz stavaka od 1. do 4. ovog članka i članka 12., uključujući zamke, dopušten je cijele godine, u skladu s mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje.

Članak 12.

Brodovi s mamcima i brodovi za ribolov panulom

1.   Ribolov plavoperajne tune brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom dopušten je u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru od 1. srpnja do 31. listopada.

2.   Pod uvjetom da zaštita područja mrijesta nije ugrožena i da ukupno trajanje ribolovne sezone za te vrste ribolova ne prelazi četiri mjeseca, svaka država članica može donijeti odluku o drukčijem datumu početka ribolova brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom koji plove pod njezinom zastavom i obavljaju aktivnosti u istočnom Atlantiku.

3.   Svaka država članica u godišnjem planu ribolova iz članka 7. navodi je li došlo do promjene datuma početka obavljanja takvih vrsta ribolova, kao i koordinate dotičnih područja.

ODJELJAK 2.

Najmanja referentna veličina očuvanja, slučajni ulov, prilov

Članak 13.

Obveza iskrcavanja

Odredbama ovog odjeljka ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva primjenjiva odstupanja koja se odnose na njega.

Članak 14.

Najmanja referentna veličina za očuvanje

1.   Najmanja referentna veličina za očuvanje plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iznosi 30 kg ili 115 cm vilične duljine.

2.   Odstupajući od stavka 1., najmanja referentna veličina za očuvanje plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

(a)

plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom;

(b)

plavoperajne tune ulovljene u Jadranskom moru za potrebe uzgoja;

(c)

plavoperajne tune ulovljene u Sredozemnom moru u obalnom i malom obalnom ribolovu svježe ribe s pomoću brodova s mamcima, plovila koja upotrebljavaju parangale i plovila za ribolov odmetom.

3.   Posebni uvjeti koji se primjenjuju na odstupanje iz stavka 2. utvrđeni su u Prilogu I.

4.   Dotične države članice izdaju posebna odobrenja plovilima koja obavljaju ribolov na temelju odstupanja iz stavka 2. ovog članka. Dotična plovila navode se na popisu ulovnih plovila iz članka 20. stavka 1. točke (a). U tu svrhu primjenjuju se odredbe iz članaka 20. i 21.

Članak 15.

Slučajni ulov

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 1. slučajni ulov od najviše 5 % plavoperajne tune mase između 8 i 30 kg ili vilične duljine između 75 i 115 cm dopušten je svim ulovnim plovilima i zamkama koji se bave aktivnim ribolovom plavoperajne tune.

2.   Postotak od 5 % iz stavka 1. izračunava se na temelju ukupnog ulova plavoperajne tune izraženog u broju riba zadržanih na plovilu ili unutar zamke u bilo kojem trenutku nakon svake ribolovne radnje.

3.   Slučajni ulovi odbijaju se od kvote države članice koja je odgovorna za ulovno plovilo ili zamku.

4.   Na slučajne ulove plavoperajne tune primjenjuju se članci 25., 30., 31. i 32.

Članak 16.

Prilov

1.   Svaka država članica određuje prilov plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri slanju plana ribolova. Takvom se mjerom osigurava odbijanje sve mrtve ribe od njezine kvote.

2.   Plovila Unije koja ne obavljaju aktivni ribolov plavoperajne tune izbjegavaju situacije u kojima prilov plavoperajne tune u bilo kojem trenutku nakon ribolovne radnje po masi ili broju ribe premašuje 5 % ukupnog ulova na plovilu. Izračun tog postotka po broju ribe primjenjuje se samo na tunu i vrste slične tuni kojima upravlja ICCAT. Svaka država članica od kvote odbija svu mrtvu ribu unutar prilova.

3.   U slučaju država članica koje nemaju određenu kvotu za plavoperajnu tunu, dotični prilov odbija se od posebne kvote Unije za prilov plavoperajne tune, uspostavljene u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

4.   Ako je kvota dodijeljena državi članici dotičnog ribarskog plovila ili zamke već iscrpljena, izbjegava se ulov plavoperajne tune. Mrtvu plavoperajnu tunu iskrcava se cijelu i neprerađenu, nakon čega ona postaje predmet zapljene te se poduzimaju odgovarajući daljnji koraci. U skladu s člankom 29. svaka država članica podatke o količini takve mrtve plavoperajne tune svake godine dostavlja Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

5.   Postupci iz članaka 27., 30., 31., 32. i 56. primjenjuju se na prilov.

ODJELJAK 3.

Upotreba zrakoplovnih sredstava

Članak 17.

Upotreba zrakoplovnih sredstava

Zabranjuje se uporaba svih zrakoplovnih sredstava, uključujući zrakoplov, helikoptere ili sve vrste bespilotnih letjelica, za traženje plavoperajne tune.

POGLAVLJE IV.

SPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV

Članak 18.

Posebna kvota za sportski i rekreacijski ribolov

Svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu uređuje sportski i rekreacijski ribolov dodjeljujući posebnu kvotu za potrebe takvih vrsta ribolova i o tome obavješćuje Komisiju pri slanju plana ribolova.

Članak 19.

Sportski i rekreacijski ribolov

1.   Svaka država članica koja ima određenu kvotu za plavoperajnu tunu uređuje sportski i rekreacijski ribolov izdavanjem odobrenjâ za ribolov plovilima za potrebe sportskog i rekreacijskog ribolova.

2.   U sportskom i rekreacijskom ribolovu nije dopušteno uloviti više od jedne plavoperajne tune po plovilu na dan.

3.   Svaka iskrcana plavoperajna tuna iskrcava se cijela, bez škrga i/ili utrobe. Svaka država članica poduzima mjere potrebne za osiguranje najveće moguće razine puštanja plavoperajne tune, posebno nedoraslih primjeraka, koja je uhvaćena živa u okviru sportskog i rekreacijskog ribolova.

4.   Zabranjuje se stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene u sportskom i rekreacijskom ribolovu.

5.   Svaka država članica bilježi podatke o ulovu ostvarenom tijekom sportskog i rekreacijskog ribolova, uključujući masu i duljinu svake plavoperajne tune, te do 30. lipnja svake godine dostavlja Komisiji te podatke za prethodnu godinu. Komisija prosljeđuje te podatke SRCS-u.

6.   Svaka država članica uključuje ulov mrtvih riba iz sportskog i rekreacijskog ribolova u kvotu koja joj je dodijeljena u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 18.

POGLAVLJE V.

KONTROLNE MJERE

ODJELJAK 1.

Evidencija o plovilima i zamkama

Članak 20.

Evidencija o plovilima

1.   Svaka država članica svake godine elektroničkim putem dostavlja Komisiji mjesec dana prije početka ribolovnih sezona iz članaka 11. i 12., ako je primjenjivo, a u suprotnom mjesec dana prije početka razdoblja valjanosti odobrenja:

(a)

popis svih ulovnih plovila koja plove pod njezinom zastavom i kojima je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;

(b)

popis svih drugih ribarskih plovila, osim ulovnih plovila, koja plove pod njezinom zastavom i kojima je dopušteno obavljati aktivnosti vezane uz ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

2.   Oba popisa sastavljaju se u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.

3.   Tijekom kalendarske godine ribarsko se plovilo može uvrstiti u oba popisa iz stavka 1., pod uvjetom da se ne uvrsti u oba popisa istodobno.

4.   Popisi iz stavka 1. ovog članka sadržavaju naziv plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi Komisije (EZ) br. 26/2004 (16).

5.   Ne prihvaća se retroaktivna dostava. Naknadne promjene popisa iz stavka 1. tijekom kalendarske godine prihvaćaju se samo ako je prijavljeno ribarsko plovilo onemogućeno u ribolovu zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotična država članica odmah obavješćuje Komisiju o toj činjenici i dostavlja joj:

(a)

sve podatke o jednom ili više ribarskih plovila koja će zamijeniti plovilo s popisâ iz stavka 1.; i

(b)

sveobuhvatno izvješće o razlozima kojima se opravdava zamjena i sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

6.   Komisija dostavlja Tajništvu ICCAT-a informacije iz stavaka 1. i 2. kako bi se ta plovila upisala u ICCAT-ov registar ulovnih plovila kojima je dopušteno obavljati aktivni ribolov plavoperajne tune ili u ICCAT-ov registar svih drugih ribarskih plovila (isključujući ulovna plovila) kojima je dopušteno obavljati aktivnosti vezane uz ribolov plavoperajne tune.

7.   Članak 8.a stavci 2., 6., 7. i 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1936/2001 (17) primjenjuju se uz potrebne izmjene.

Članak 21.

Odnos prema Uredbi (EZ) br. 1224/2009

Kontrolne mjere predviđene u ovom poglavlju primjenjuju se uz one predviđene Uredbom (EZ) br. 1224/2009, osim ako je u ovom poglavlju određeno drukčije.

Članak 22.

Dozvole za ribolov za plovila

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 16., ribarska plovila Unije koja nisu upisana u ICCAT-ov registar iz članka 20. stavka 1. ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prevoziti, prebacivati, prerađivati ili iskrcavati plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

2.   Država članica koja je država zastave ukida odobrenje za ribolov plavoperajne tune i može od plovila zatražiti da se smjesta uputi u luku koju ona odredi ako se procijeni da je pojedinačna kvota iscrpljena.

Članak 23.

Evidencija zamki koje su odobrene za ribolov plavoperajne tune

1.   Svaka država članica do 15. veljače svake godine elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis zamki koje je na temelju odobrenja za ribolov dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru. Popis sadržava naziv zamki i broj registra te se sastavlja u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.

2.   Komisija šalje popis Tajništvu ICCAT-a kako bi se te zamke upisale u ICCAT-ov registar zamki koje imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune.

3.   Zamkama Unije koje nisu upisane u ICCAT-ov registar nije dopušteno obavljati ribolov, zadržavati, prebacivati, stavljati u kaveze ili iskrcavati plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

4.   Članak 8.a, stavci 2., 4., 6., 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 1936/2001 primjenjuju se uz potrebne izmjene.

Članak 24.

Zajednička ribolovna radnja

1.   Zajednička ribolovna radnja („ZRR”) u ribolovu plavoperajne tune odobrava se samo uz suglasnost dotične države članice koja je država zastave. Da bi dobila odobrenje, svaka plivarica tunolovka mora biti opremljena za ribolov plavoperajne tune i imati pojedinačnu kvotu. ZRR-ovi s ostalim ugovornim strankama Konvencije nisu dopušteni.

2.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi dobila sljedeće podatke od svojih ribarskih plovila koja podnose zahtjev za odobrenje da sudjeluju u ZRR-u:

(a)

trajanje;

(b)

identitet uključenih subjekata;

(c)

pojedinačne kvote plovila;

(d)

ključ raspodjele ulova među ribarskim plovilima za uključeni ulov; i

(e)

informacije o odredišnim uzgajalištima.

3.   Najmanje 15 dana prije početka radnje svaka država članica šalje podatke iz stavka 2. Komisiji u obrascu iz Priloga VI. Komisija prosljeđuje te podatke Tajništvu ICCAT-a i državi zastave ostalih ribarskih plovila koja sudjeluju u ZRR-u najmanje deset dana prije početka radnje.

4.   U slučaju više sile rok iz stavka 3. ne primjenjuje se na podatke koji se traže u skladu sa stavkom 2. točkom (e). U tom slučaju države članice mogu dostaviti Komisiji ažurirane podatke što je prije moguće, zajedno s opisom događaja koji čine višu silu. Komisija prosljeđuje te podatke Tajništvu ICCAT-a.

ODJELJAK 2.

Ulov

Članak 25.

Obveze izvještavanja

1.   Osim što mora postupati u skladu s člancima 14., 15., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, zapovjednik ulovnog plovila Unije prema potrebi unosi u očevidnik informacije iz dijela A Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Zapovjednici Unijinih plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu bilježe aktivnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenim u dijelovima B, C i D Priloga II.

Članak 26.

Izvješća o ulovu koja šalju zapovjednici plovila i subjekti koji upravljaju zamkama

1.   Zapovjednici ulovnih plovila koja obavljaju aktivni ribolov plavoperajne tune svakodnevno šalju tijelima države članice koja je država zastave informacije iz očevidnikâ, uključujući registracijski broj ICCAT-a, naziv plovila, početak i kraj razdoblja odobrenja, datum, vrijeme, lokaciju (zemljopisnu širinu i dužinu) te masu i broj plavoperajnih tuna ulovljenih na području obuhvaćenom Konvencijom. Navedene informacije šalju elektroničkim putem u obrascu iz Priloga V. tijekom cijelog razdoblja za koje plovilo ima odobrenje za ribolov plavoperajne tune.

2.   Zapovjednici plivarica tunolovki sastavljaju dnevna izvješća iz stavka 1. za svaku ribolovnu radnju, uključujući one kojima nije ostvaren ulov.

3.   Subjekt svaki dan tijelima države članice koja je država zastave šalje izvješća iz stavaka 1. i 2. koja se odnose na plivarice tunolovke i plovila duljine veće od 24 metra do 9.00 (GMT) za prethodni dan, a za ostala ulovna plovila do ponedjeljka u ponoć za prethodni tjedan koji je završio u nedjelju u ponoć (GMT).

4.   Subjekti koji upravljaju zamkama koji obavljaju aktivni ribolov plavoperajne tune šalju svakodnevno izvješće o ulovu koje sadrži registracijski broj ICCAT-a, datum, vrijeme, ulov (masu i broj riba), uključujući slučajeve u kojima nije ostvaren ulov. Navedene informacije u roku od 48 sati šalju elektroničkim putem u obrascu iz Priloga V. tijelima svoje države članice tijekom cijelog razdoblja za koje imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune.

5.   Komisija može donijeti provedbene akte o detaljnim pravilima za evidentiranje i izvješćivanje o aktivnostima vezanim za plovilo i zamku iz stavaka od 1. do 4. ovog članka i Priloga V. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 59. stavka 2.

Članak 27.

Tjedna i mjesečna izvješća o ulovu koja šalju države članice

1.   Nakon što primi izvješća o ulovu iz članka 26., svaka država članica odmah ih elektroničkim putem prosljeđuje Komisiji i odmah dostavlja Komisiji tjedna izvješća o ulovu za sva ulovna plovila i zamke u skladu s obrascem iz Priloga V. Komisija svakoga tjedna prosljeđuje te informacije Tajništvu ICCAT-a u skladu s obrascem iz ICCAT-ovih Smjernica za dostavljanje potrebnih podataka i informacija.

2.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju do 15. dana svakog mjeseca o količinama plavoperajne tune ulovljenim u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru koje su tijekom prethodnog mjeseca ribarska plovila ili zamke koji plove pod zastavom predmetne države članice ili su registrirana u toj državi članici iskrcali, prekrcali, uhvatili zamkama ili stavili u kaveze. Dostavljene informacije razvrstavaju se prema vrsti ribolovnog alata, uključujući prilov, ulov u okviru sportskog i rekreacijskog ribolova te slučajeve u kojima nije ostvaren ulov. Komisija te podatke odmah prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Članak 28.

Informacije o iscrpljenju kvote

1.   Osim odredaba članka 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota dodijeljena skupini ribolovnog alata iz članka 11. ili članka 12. ove Uredbe dosegnula 80 %.

2.   Osim odredaba članka 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kada se smatra da je kvota dodijeljena skupini ribolovnog alata iz članka 11. ili članka 12. ove Uredbe ili ZRR-u ili plivarici tunolovki iscrpljena.

3.   Informacijama iz stavka 2. prilažu se službeni dokumenti kojima se dokazuje da je država članica za flotu, skupinu ribolovnog alata, ZRR ili plovila s pojedinačnom kvotom izdala nalog za zaustavljanje ribolova ili povratak plovila u luku, s jasno naznačenim datumom i vremenom zaustavljanja.

Članak 29.

Godišnja izvješća o ulovu država članica

1.   Svaka država članica do 15. ožujka svake godine Komisiji dostavlja detaljne informacije o svakom ulovu plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru tijekom prethodne ribolovne godine. Te informacije uključuju:

(a)

naziv i ICCAT-ov broj svakog ulovnog plovila;

(b)

razdoblje odobrenja za svako ulovno plovilo;

(c)

ukupan ulov svakog ulovnog plovila uključujući slučajeve u kojima nije ostvaren ulov tijekom cijelog razdoblja odobrenja;

(d)

ukupan broj dana tijekom kojih je svako ulovno plovilo obavljalo aktivnosti ribolova u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru tijekom cijelog razdoblja odobrenja; i

(e)

ukupan ulov ulovnog plovila izvan razdoblja odobrenja (prilov) uključujući slučajeve u kojima nije ostvaren ulov.

2.   Za plovila koja nemaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru, ali koja su ulovila plavoperajnu tunu kao prilov, informacije koje je potrebno dostaviti Komisiji na isti datum iz stavka 1. uključuju:

(a)

naziv i ICCAT-ov broj ili nacionalni registracijski broj plovila ako plovilo nije registrirano pri ICCAT-u; i

(b)

ukupan ulov plavoperajne tune.

3.   Svaka država članica dostavlja Komisiji sve informacije o plovilima koja ne podliježu stavcima 1. i 2., ali za koja se zna ili pretpostavlja da su obavljala ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

4.   Komisija šalje Tajništvu ICCAT-a informacije koje je primila na temelju stavaka 1., 2. i 3.

ODJELJAK 3.

Iskrcaj i prekrcaj

Članak 30.

Određene luke

1.   Svaka država članica određuje luke ili mjesta u blizini obale (određene luke) na kojima je dopušteno iskrcavati ili prekrcavati plavoperajnu tunu.

2.   Da bi se luka utvrdila kao određena luka, država članica u kojoj se luka nalazi određuje u koje je vrijeme i na kojim mjestima dopušteno obavljati prekrcaj i iskrcaj.

3.   Svaka država članica do 15. veljače svake godine šalje popis određenih luka Komisiji, koja te informacije šalje Tajništvu ICCAT-a.

4.   Zabranjeno je iskrcati ili prekrcati s ribarskih plovila bilo koju količinu plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na drugim mjestima, osim u lukama ili mjestima u blizini obale koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice u skladu sa stavcima 1. i 2.

Članak 31.

Iskrcaj

1.   Članak 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije čija duljina preko svega iznosi 12 ili više metara koja se nalaze na popisu plovila iz članka 20. ove Uredbe. Na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 oni šalju obavijest prije dolaska nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu koja je država zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati.

2.   Osim toga, zapovjednici ribarskih plovila Unije manjih od 12 metara duljine preko svega koja se nalaze na popisu plovila iz članka 20. najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku javljaju nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu koja je država zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati barem sljedeće:

(a)

predviđeno vrijeme dolaska;

(b)

procijenjenu količinu plavoperajne tune koja je zadržana na plovilu; i

(c)

podatke o zemljopisnom području na kojemu je ostvaren ulov.

3.   Ako je državama članicama u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije dopušteno primjenjivati kraće razdoblje priopćenja od onoga iz stavaka 1. i 2., procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se priopćiti u tako primjenjivo vrijeme priopćenja prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska.

4.   Tijela države članice u kojoj se nalazi luka vode evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu.

5.   U skladu s člankom 55. stavkom 2. odgovarajuća nadzorna tijela države članice u kojoj se nalazi luka kontroliraju sve iskrcaje, a određeni postotak provjerava se na temelju sustava procjene rizika koji uključuje kvotu, veličinu flote i ribolovni napor. Svaka država članica u godišnjem inspekcijskom planu iz članka 53. detaljno opisuje takav sustav kontrole koji je usvojila. Taj se sustav kontrole primjenjuje i na izlov.

6.   Uz članak 23. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, nakon svakog izlaska u ribolov, zapovjednici ulovnih plovila Unije, bez obzira na duljinu plovila, dostavljaju iskrcajnu deklaraciju nadležnim tijelima države članice koja je država zastave i, ako je iskrcaj obavljen u luci druge države članice ili ugovorne stranke Konvencije, nadležnim tijelima dotične države članice ili ugovorne stranke Konvencije u kojoj se nalazi luka.

7.   Svi se iskrcani ulovi važu.

Članak 32.

Prekrcaj

1.   Zabranjuje se prekrcaj plavoperajne tune na području obuhvaćenom Konvencijom u svim okolnostima.

2.   Ribarska plovila prekrcavaju ulov plavoperajne tune samo u određenim lukama pod uvjetima utvrđenim člankom 30.

3.   Država članica u kojoj se nalazi luka osigurava potpunu pokrivenost inspekcijskim nadzorom za vrijeme svih prekrcaja i na svim mjestima prekrcaja.

4.   Prije ulaska u luku zapovjednici ili predstavnici ribarskih plovila na koje se obavlja prekrcaj najmanje 48 sati prije predviđenog vremena dolaska dostavljaju sljedeće podatke nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije čiju luku žele upotrebljavati:

(a)

predviđeni datum i vrijeme dolaska te luku dolaska;

(b)

procijenjenu količinu plavoperajne tune zadržanu na plovilu i podatke o zemljopisnom području na kojemu je ulovljena;

(c)

naziv ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj i njegov broj u ICCAT-ovu registru ulovnih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnog ribolova plavoperajne tune ili u ICCAT-ovu registru ostalih ribarskih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnosti u vezi s ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru;

(d)

naziv ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegov broj u ICCAT-ovu registru ulovnih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnog ribolova plavoperajne tune ili u ICCAT-ovu registru ostalih ribarskih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnosti u vezi s ribolovom plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru; i

(e)

tonažu i zemljopisno područje ulova plavoperajne tune koja se namjerava prekrcati.

5.   Prekrcavanje se ne dopušta ribarskim plovilima koja nisu dobila prethodno odobrenje svoje države zastave.

6.   Prije početka prekrcaja zapovjednici ribarskih plovila s kojih se obavlja prekrcaj obavješćuju svoju državu zastave o sljedećem:

(a)

količinama plavoperajne tune koju treba prekrcati;

(b)

datumu i luci prekrcaja;

(c)

nazivu, registracijskom broju i zastavi ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj i njegovu broju u ICCAT-ovu registru ulovnih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnog ribolova plavoperajne tune ili u ICCAT-ovu registru ostalih ribarskih plovila kojima je odobreno obavljanje aktivnosti vezane uz ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru; i

(d)

zemljopisnom području ulova plavoperajne tune.

7.   Nadležna tijela države članice obavljaju inspekciju svih prekrcaja u određenoj luci. Ta tijela:

(a)

pregledavaju ribarsko plovilo na koje će se obaviti prekrcaj pri njegovu dolasku te provjeravaju teret i dokumentaciju u vezi s prekrcajnim radnjama;

(b)

u roku od pet dana nakon završetka prekrcaja dostavljaju zapisnik o prekrcaju tijelu države zastave plovila s kojeg je obavljen prekrcaj.

8.   Odstupajući od članaka 21. i 22. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 zapovjednici ribarskih plovila Unije, bez obzira na duljinu plovila, ispunjavaju i šalju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju nadležnim tijelima države članice pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo. Deklaracija se dostavlja najkasnije 48 sati nakon datuma prekrcaja u luci u skladu s obrascem iz Priloga III ovoj Uredbi.

ODJELJAK 4.

Prebacivanje

Članak 33.

Odobrenje za prebacivanje

1.   Prije svakog prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila, plovila za tegalj, subjekt koji upravlja uzgajalištem ili subjekt koji upravlja zamkom s kojih se vrši prebacivanje šalju nadležnim tijelima odgovarajuće države članice prethodnu obavijest o prebacivanju u kojoj se navodi:

(a)

naziv ulovnog plovila, plovila za tegalj, uzgajališta ili zamke i registracijski broj ICCAT-a;

(b)

predviđeno vrijeme prebacivanja;

(c)

procijenjena količina plavoperajne tune koja će se prebaciti;

(d)

informacije o položaju (zemljopisnu širinu/dužinu) prebacivanja i prepoznatljive brojeve kaveza;

(e)

naziv plovila za tegalj na koje će se obaviti prebacivanje, broj kaveza koji će se tegliti i, prema potrebi, registracijski broj ICCAT-a;

(f)

odredišna luka, uzgajalište ili kavez plavoperajne tune.

2.   Za potrebe iz stavka 1. svakom kavezu dodjeljuje jedinstveni broj kaveza. Brojevi se izdaju putem jedinstvenog sustava numeriranja koji uključuje najmanje tri slova slovne oznake koja odgovaraju zastavi plovila za tegalj nakon kojih slijede tri broja.

3.   Prebacivanje se ne dopušta ulovnim plovilima, plovilima za tegalj, uzgajalištima ili zamkama osim ako su dobili prethodno odobrenje odgovarajuće države članice. Tijela te države članice odlučuju o dodjeli odobrenja za svako pojedinačno prebacivanje. U tu se svrhu za svako prebacivanje dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj koji se šalje zapovjedniku ribarskog plovila, subjektu koji upravlja zamkom ili subjektu koji upravlja uzgajalištem, prema potrebi. U slučaju dodjele odobrenja taj se broj sastoji od oznake države članice od tri slova, četiri broja koji označavaju godinu, tri slova „AUT” (odobrenje) i uzastopnih brojeva. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje odobrenja broj se sastoji od oznake države članice od tri slova, četiri broja koji označavaju godinu, tri slova „NEG” (neodobrenje) i uzastopnih brojeva.

4.   Ako riba ugine tijekom prebacivanja, odgovarajuće države članice i subjekti uključeni u prebacivanje postupaju u skladu s Prilogom XII.

5.   Odobrenje za prebacivanje daje ili uskraćuje država članica odgovorna za ulovno plovilo, plovilo za tegalj, uzgajalište ili zamke, prema potrebi, u roku od 48 sati od dostavljanja prethodne obavijesti o prebacivanju.

6.   Odobrenjem za prebacivanje odgovarajuće države članice ne prejudicira se odobrenje za stavljanje u kaveze.

Članak 34.

Odbijanje odobrenja za prebacivanje

1.   Država članica odgovorna za plovilo, zamke ili uzgajalište ne odobrava prebacivanje ako pri primitku prethodne obavijesti o prebacivanju smatra:

(a)

da ulovno plovilo ili zamke koji su prijavili ulov ribe nemaju dovoljnu kvotu;

(b)

da ulovno plovilo ili subjekt koji upravlja zamkom nisu pravilno prijavili količinu ribe ili količina ribe nije odobrena za stavljanje u kaveze ili nije uzeta u obzir za potrošnju kvote koja bi mogla biti primjenjiva;

(c)

da ulovno plovilo ili zamka koji su prijavili ulov ribe nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune ili

(d)

da plovilo za tegalj koje je prijavilo da je primilo prebačenu ribu nije registrirano u ICCAT-ovu registru ostalih ribarskih plovila (isključujući ulovna plovila) koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune iz članka 20. stavka 1. točke (b) ili nije opremljeno VMS-om.

2.   Ako prebacivanje nije odobreno:

(a)

država članica odgovorna za ulovno plovilo ili zamku izdaje nalog za puštanje zapovjedniku ulovnog plovila ili subjektu koji upravlja zamkom ili uzgajalištem, prema potrebi, i obavješćuje ga da prebacivanje nije odobreno i da je ribu potrebno pustiti u more;

(b)

zapovjednik ulovnog plovila, subjekt koji upravlja uzgajalištem ili subjekt koji upravlja zamkom, prema potrebi, puštaju ribu natrag u more;

(c)

puštanje plavoperajne tune provodi se u skladu s postupcima utvrđenim u Prilogu XI.

Članak 35.

Nadzor videokamerama

1.   U slučaju prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila, plovila za tegalj, subjekt koji upravlja uzgajalištem ili subjekt koji upravlja zamkom koji prebacuju plavoperajnu tunu osiguravaju da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se provjerio broj riba koje se prebacuje. Minimalni standardi i postupci za videozapise u skladu su s Prilogom IX.

2.   Svaka država članica odgovorna za plovilo, zamku ili uzgajalište osigurava dostupnost videozapisa iz stavka 1. ICCAT-ovim inspektorima i regionalnim promatračima.

3.   Svaka država članica odgovorna za plovilo, zamku ili uzgajalište osigurava dostupnost videozapisa iz stavka 1. inspektorima Unije i nacionalnim promatračima.

4.   Svaka država članica odgovorna za plovilo, zamku ili uzgajalište poduzima potrebne mjere kako bi se izbjegla bilo kakva zamjena, uređivanje ili manipulacija izvornog videozapisa.

Članak 36.

Provjera od strane ICCAT-ovih regionalnih promatrača te pokretanje i provođenje istrage

1.   ICCAT-ovi regionalni promatrači koji se nalaze na ulovnom plovilu ili su prisutni kod zamke, kako je utvrđeno člankom 51. i Prilogom VII., evidentiraju i izvješćuju o prebacivanjima koja su izvršena, promatraju i procjenjuju ulov koji je prebačen i potvrđuju unose zabilježene u prethodnom odobrenju za prebacivanje iz članka 33. i u ICCAT-ovoj deklaraciji o prebacivanju iz članka 38.

2.   U slučajevima u kojima je razlika između procjena ulova ICCAT-ova regionalnog promatrača, relevantnih kontrolnih tijela i/ili zapovjednika ulovnog plovila, ili predstavnika zamke, veća od 10 % ili kad je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se mogle napraviti takve procjene, država članica odgovorna za ulovno plovilo, uzgajalište ili zamku pokreće istragu koja se zaključuje prije vremena stavljanja u kaveze u uzgajalištu ili u svakom slučaju u roku od 96 sati nakon njezina pokretanja. Do objave rezultata te istrage ne odobrava se stavljanje u kaveze i ne potvrđuje se odjeljak dokumenta o ulovu plavoperajne tune („BCD”) koji se odnosi na ulov.

3.   Međutim, kada je videozapis nedovoljne kvalitete ili jasnoće da bi se procijenio broj, subjekt može zatražiti odobrenje od nadležnog tijela države koja je država zastave plovila, zamke ili uzgajališta da provede novo prebacivanje i dostavi odgovarajući videozapis ICCAT-ovu regionalnom promatraču.

4.   Ne dovodeći u pitanje provjere inspektora, ICCAT-ovi regionalni promatrači potpisuju ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju tek kad su njihova zapažanja u skladu s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja i kad su informacije sadržane u deklaraciji usklađene s njihovim zapažanjima, uključujući sukladan videozapis u skladu s člankom 35. stavkom 1. Izjavu potpisuju jasno navodeći ime i ICCAT-ov broj.

5.   ICCAT-ovi regionalni promatrači također provjeravaju je li ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju poslana zapovjedniku plovila za tegalj ili predstavniku uzgajališta ili zamke.

Članak 37.

Mjere za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze

Države članice poduzimaju potrebne mjere i radnje kako bi dodatno istražile metodologije za poboljšanje procjene broja i mase plavoperajne tune u trenutku ulova i stavljanja u kaveze. Svaka država članica izvješćuje Komisiju o poduzetim mjerama do 22. kolovoza svake godine, a Komisija ta izvješća dostavlja SCRS-u.

Članak 38.

Deklaracija o prebacivanju

1.   Zapovjednici ulovnih plovila ili plovila za tegalj, subjekti koji upravljaju zamkama ili subjekti koji upravljaju uzgajalištima nakon završetka prebacivanja ispunjavaju i šalju nadležnim tijelima svoje države članice ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju u skladu s obrascem iz Priloga IV.

2.   Nadležna tijela države članice odgovorne za plovila, uzgajališta ili zamke s kojih se obavljalo prebacivanje brojevima označavaju obrasce deklaracije o prebacivanju. Sustav označivanja brojevima uključuje oznaku države članice od tri slova, nakon koje slijede četiri broja koji označavaju godinu, i tri uzastopna broja nakon kojih slijede tri slova „ITD” (DČ-20**/xxx/ITD).

3.   Prebacivanje ribe mora biti popraćeno izvornikom deklaracije o prebacivanju. Kopiju deklaracije zadržava zapovjednik ulovnog plovila, subjekt koji upravlja zamkom, zapovjednik plovila za tegalj ili subjekt koji upravlja uzgajalištem.

4.   Zapovjednici plovila koja obavljaju prebacivanje (uključujući plovila za tegalj) izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu sa zahtjevima utvrđenim Prilogom II.

Članak 39.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za prebacivanje iz članaka od 33. do 38. te prilogâ na koje se upućuje u tim člancima. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 59. stavka 2.

ODJELJAK 5.

Stavljanje u kaveze

Članak 40.

Odobrenje za stavljanje u kaveze

1.   Zabranjeno je sidrenje transportnih kaveza na udaljenosti unutar 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka svakog stavljanja u kaveze.

2.   Prije svakog stavljanja u kaveze nadležno tijelo države članice odgovorno za uzgajalište obavješćuje državu članicu ili ugovornu stranku Konvencije odgovornu za ulovno plovilo ili zamku o količinama ulovljenima tim plovilom ili zamkom te podnosi zahtjev za odobrenje stavljanja u kaveze.

3.   Stavljanje u kaveze ne smije početi prije dobivanja prethodnog odobrenja od strane:

(a)

države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovno plovilo ili zamku; ili

(b)

države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za uzgajalište ako je to dogovoreno između uključenih država članica ili s uključenom ugovornom strankom Konvencije koja je država zastave.

4.   Odobrenje stavljanja u kaveze daje ili uskraćuje država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za ulovno plovilo, zamku ili, ako je primjenjivo, uzgajalište, u roku od jednog radnog dana nakon podnošenja zahtjeva i dostavljanja informacija iz stavka 2. Ako se odgovor države članice ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovno plovilo ili zamku ne zaprimi u roku od jednog radnog dana, država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za uzgajalište može odobriti stavljanje u kaveze.

5.   Plavoperajna tuna stavlja se u kaveze prije 15. kolovoza, osim ako država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za uzgajalište koje prima ribu iznese valjano utemeljene razloge. Takvi razlozi dostavljaju se s izvješćem o stavljanju u kaveze.

Članak 41.

Odbijanje odobrenja za stavljanje u kaveze

1.   Država članica odgovorna za ulovno plovilo, zamku ili, ako je to primjenjivo, uzgajalište uskraćuje odobrenje za stavljanje u kaveze ako po primitku informacija iz članka 40. stavka 2. smatra:

(a)

da ulovno plovilo ili zamka koji su prijavili ulov ribe nisu imali dovoljnu kvotu za plavoperajnu tunu stavljenu u kaveze;

(b)

da ulovno plovilo ili zamka nisu pravilno prijavili količinu ribe ili da količina ribe nije uzeta u obzir za izračun primjenjive kvote; ili

(c)

da ulovno plovilo ili zamka koji su prijavili ulov ribe nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune.

2.   Ako stavljanje u kaveze nije odobreno, država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za ulovno plovilo traži od države članice ili ugovorne stranke Konvencije koja je odgovorna za uzgajalište da zaplijeni ulove i pusti ribu izdavanjem naloga za puštanje.

3.   Po primitku naloga za puštanje subjekt koji upravlja uzgajalištem provodi puštanje u skladu s Prilogom XI.

Članak 42.

Dokumentacija o ulovu plavoperajne tune

Države članice odgovorne za uzgajališta zabranjuju svako stavljanje u kaveze plavoperajne tune za potrebe uzgoja koje nije popraćeno dokumentacijom koju zahtijeva ICCAT i u skladu s Uredbom (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (18). Dokumentacija mora biti točna, potpuna i potvrđena te provjerena od strane tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije ulovnih plovila ili zamki.

Članak 43.

Inspekcije

Države članice odgovorne za uzgajališta poduzimaju potrebne mjere za inspekciju svakog stavljanja u kaveze na uzgajalištima.

Članak 44.

Nadzor videokamerama

1.   Svaka država članica odgovorna za uzgajalište osigurava nadzor stavljanja u kaveze podvodnom videokamerom. Svako stavljanje u kaveze bilježi se na videozapisu u skladu s Prilogom IX.

2.   Svaka država članica odgovorna za uzgajalište osigurava dostupnost videozapisa iz stavka 1. inspektorima ICCAT-a i regionalnim promatračima.

3.   Svaka država članica odgovorna za uzgajalište osigurava dostupnost videozapisa iz stavka 1. inspektorima Unije i nacionalnim promatračima.

4.   Svaka država članica odgovorna za uzgajalište poduzima potrebne mjere kako bi se izbjegla bilo kakva zamjena izvornog videozapisa, njegovo uređivanje ili manipulacija njime.

Članak 45.

Pokretanje i provođenje istraga

1.   Ako se procjene broja plavoperajne tune regionalnog promatrača ICCAT-a, kontrolnih tijela dotične države članice ili subjekta koji upravlja uzgajalištem razlikuju za više od 10 %, država članica ili ugovorna stranka Konvencije odgovorna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s državom članicom odgovornom za ulovno plovilo ili zamku.

2.   Do objave rezultata te istrage ne obavlja se izlov i ne potvrđuje se odjeljak BCD-a koji se odnosi na uzgoj.

3.   Kako bi dovršile istragu, države članice odgovorne za uzgajalište i za ulovno plovilo ili zamku koje provode istrage mogu se služiti ostalim informacijama koje su im na raspolaganju, uključujući rezultate programa iz članka 46.

Članak 46.

Mjere i programi za procjenu broja i mase plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere i radnje iz članka 37.

2.   Programom u okviru kojeg se upotrebljavaju sustavi stereoskopskih kamera ili alternativne tehnike koje osiguravaju jednaku preciznost obuhvaća se 100 % slučajeva stavljanja u kaveze kako bi se točno utvrdili broj i masa ribe kod svakog stavljanja u kaveze.

3.   Taj program provodi se u skladu s postupcima utvrđenima u odjeljku B Priloga X.

4.   Država članica odgovorna za uzgajalište rezultate tog programa dostavlja državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije odgovornoj za ulovno plovilo ili zamku i Komisiji u skladu s odjeljkom B Priloga X. Komisija ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a radi prosljeđivanja regionalnom promatraču ICCAT-a.

5.   Ako rezultati programa pokažu da se količine plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, država članica odgovorna za uzgajalište pokreće istragu u suradnji s državom članicom ili ugovornom strankom Konvencije odgovornom za ulovno plovilo ili zamku. Ako istraga nije zaključena u roku od deset radnih dana od dostavljanja rezultata iz stavka 4. ovog članka ili ako rezultati istrage pokažu da broj ili prosječna masa plavoperajne tune premašuje prijavljene ulovljene i prebačene količine, tijela države članice koja je država zastave ili ugovorne stranke Konvencije odgovorne za ulovno plovilo ili zamku izdaju nalog za puštanje viška koji mora biti pušten u skladu s postupcima utvrđenim u Prilogu XI.

6.   U skladu s postupcima utvrđenim u odjeljku B točki 3. Priloga X. i nakon puštanja, ako je primjenjivo, količine dobivene iz programa upotrebljavaju se:

(a)

za određivanje konačnih brojčanih vrijednosti o ulovu koje će se oduzeti od nacionalnih kvota;

(b)

za ispunjavanje onih brojčanih vrijednosti u deklaraciji o stavljanju u kaveze i odgovarajućim odjeljcima BCD-a.

7.   Svaka država članica odgovorna za uzgajalište prijavljuje Komisiji rezultate tih programa do 30. kolovoza svake godine, a Komisija ih dostavlja SCRS-u.

8.   Prebacivanje žive plavoperajne tune iz jednog kaveza za uzgoj u drugi ne obavlja se bez odobrenja i prisutnosti kontrolnih tijela države uzgajališta.

9.   Razlika od 10 % ili više između prijavljenih količina plavoperajne tune ulovljene plovilom/zamkom i količina utvrđenih kontrolnim kamerama, kako je navedeno u stavku 5. ovog članka i članku 45. predstavlja moguću neusklađenost dotičnog plovila/zamke te država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala odgovarajuće daljnje postupanje.

Članak 47.

Izvješće o stavljanju u kaveze

1.   U roku od tjedan dana nakon dovršetka stavljanja u kaveze država članica odgovorna za uzgajalište podnosi izvješće o stavljanju u kaveze koje sadržava elemente utvrđene u odjeljku B Priloga X. državi članici ili ugovornoj stranki Konvencije čija su plovila ili zamke ulovili plavoperajnu tunu i Komisiji. Izvješće također sadržava informacije iz deklaracije o stavljanju u kaveze kako je utvrđeno u članku 4.b i Prilogu I.a Uredbi (EZ) br. 1936/2001. Komisija to izvješće prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

2.   Za potrebe stavka 1. stavljanje u kaveze ne smatra se dovršenim dok se ne zaključe sve pokrenute istrage i, ako je primjenjivo, sva naložena puštanja.

Članak 48.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za stavljanje u kaveze iz članaka od 40. do 47. te prilogâ iz tih članaka. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 59. stavka 2.

ODJELJAK 6.

Praćenje i nadzor

Članak 49.

Sustav za praćenje plovila

1.   Odstupajući od članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, obveza u pogledu VMS-a primjenjuje se na sva plovila za vuču i tegalj koja se nalaze u ICCAT-ovoj evidenciji plovila iz članka 20. stavka 6. ove Uredbe, neovisno o njihovoj duljini.

2.   Ribarska plovila dulja od 15 metara koja se nalaze na popisu plovila iz članka 20. stavka 1. točke (a) ili popisu plovila iz članka 20. stavka 1. točke (b) počinju slati podatke iz VMS-a ICCAT-u barem 15 dana prije otvorenja ribolovne sezone i nastavljaju ih slati barem 15 dana nakon zatvaranja ribolovne sezone, osim ako je zahtjev za uklanjanjem plovila iz ICCAT-ova registra plovila unaprijed poslan Komisiji.

3.   U svrhu provođenja kontrole prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida se dok se plovila nalaze u luci.

4.   Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva dostavljaju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke VMS-a koje su primili od ribarskih brodova koji plove pod njihovom zastavom. Komisija elektroničkim putem šalje te poruke Tajništvu ICCAT-a.

5.   Države članice osiguravaju:

(a)

da se poruke sustava za praćenje plovila (VMS) s ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom prosljeđuju Komisiji najmanje svaka dva sata;

(b)

da se u slučaju tehničkog kvara sustava za praćenje plovila (VMS) alternativne poruke ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom primljene u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 prosljeđuju Komisiji u roku od 24 sata nakon što su ih primili njihovi centri za praćenje ribarstva;

(c)

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji označene uzastopnim brojevima (jedinstvenim identifikacijskim brojem) kako bi se izbjeglo udvostručivanje;

(d)

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji u skladu s člankom 24. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

6.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se sa svim porukama koje su stavljene na raspolaganje njezinim inspekcijskim plovilima postupa na povjerljiv način i da se one upotrebljavaju samo za potrebe inspekcije na moru.

Članak 50.

Program nacionalnih promatrača

1.   Države članice osiguravaju da na njihovim plovilima koja obavljaju aktivni ribolov plavoperajne tune budu prisutni nacionalni promatrači i to na najmanje:

(a)

20 % njihovih pelagijskih koća (duljima od 15 metara);

(b)

20 % njihovih plovila za ribolov parangalom (duljima od 15 metara);

(c)

20 % njihovih brodova s mamcima (duljima od 15 metara);

(d)

100 % plovila za tegalj;

(e)

100 % tijekom izlova zamkama.

2.   Države članice nacionalnim promatračima izdaju službeni identifikacijski dokument.

3.   Zadaće nacionalnog promatrača jesu prije svega:

(a)

nadziranje usklađenosti ribarskih plovila i zamki s ovom Uredbom;

(b)

bilježenje podataka o ribolovnoj aktivnosti i podnošenje izvješća koja uključuju:

i.

količinu ulova (uključujući prilov) i podatke o načinu postupanja s pojedinom vrstom, poput zadržavanja na brodu ili odbacivanja mrtve ili žive ribe;

ii.

područje ulova po zemljopisnoj širini i dužini;

iii.

mjerenje napora (npr. broj zapasa ili bacanja ribolovnog alata, broj udica) na način definiran u ICCAT-ovu operativnom priručniku za različite alate;

iv.

datum ulova;

(c)

promatranje i procjenjivanje ulova i provjera unosa u očevidnik;

(d)

uočavanje i evidentiranje plovila koja možda obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja.

4.   Nacionalni promatrači bave se i znanstvenim radom, kao što je prikupljanje podataka u okviru zadatka II., na način koji je definirao ICCAT, kada to zahtijeva ICCAT na temelju uputa SCRS-a.

5.   Za potrebe stavaka od 1. do 4., svaka država članica također osigurava:

(a)

reprezentativnu vremensku i prostornu prisutnost nacionalnih promatrača na svojim plovilima i zamkama kako bi osigurala da Komisija primi odgovarajuće i primjerene podatke i informacije o ulovu, naporu i drugim znanstvenim i upravljačkim aspektima, uzimajući u obzir značajke flota i ribolova;

(b)

pouzdane protokole prikupljanja podataka;

(c)

da nacionalni promatrači budu odgovarajuće osposobljeni i licencirani prije raspoređivanja;

(d)

u najvećoj mogućoj mjeri što manje ometanje aktivnosti ribarskih plovila i zamki koji obavljaju ribolov na području obuhvaćenom Konvencijom.

6.   Podaci i informacije prikupljeni u okviru programa promatrača svake države članice dostavljaju se Komisiji do 15. srpnja svake godine. Komisija prema potrebi prosljeđuje te podatke i informacije SCRS-u i Tajništvu ICCAT-a.

Članak 51.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

1.   U Uniji se primjenjuje ICCAT-ov program regionalnih promatrača kako je utvrđeno u stavcima od 2. do 6. i kako je nadalje određeno u Prilogu VII.

2.   Države članice osiguravaju da je ICCAT-ov regionalni promatrač prisutan:

(a)

na svim plivaricama tunolovkama koje imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune;

(b)

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune s plivarice tunolovke;

(c)

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune iz zamki u transportne kaveze;

(d)

za vrijeme svakog prebacivanja iz jednog uzgajališta u drugo;

(e)

za vrijeme svakog stavljanja u kaveze plavoperajne tune u uzgajalištima;

(f)

za vrijeme svakog izlova plavoperajne tune na uzgajalištima.

3.   Plivaricama tunolovkama bez ICCAT-ova regionalnog promatrača nije dopušten ribolov plavoperajne tune i djelovanje u području ribolova plavoperajne tune.

4.   Države članice odgovorne za uzgajališta osiguravaju prisutnost ICCAT-ova regionalnog promatrača za vrijeme svakog stavljanja u kaveze i svakog izlova ribe na tim uzgajalištima.

5.   Zadaće ICCAT-ovih regionalnih promatrača posebno su:

(a)

promatrati i pratiti da su ribolovne i uzgajališne radnje u skladu s relevantnim mjerama ICCAT-a za očuvanje i upravljanje;

(b)

potpisivati ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju iz članka 38., izvješća o stavljanju u kaveze iz članka 47. i BCD-ove ako se slažu da su informacije sadržane u njima u skladu s njihovim zapažanjima;

(c)

obavljati znanstveni rad, kao što je prikupljanje uzoraka na zahtjev ICCAT-a, na temelju smjernica SCRS-a.

6.   Država članica koja je država zastave osigurava da zapovjednici, posada te vlasnici uzgajališta, zamki i plovila ne ometaju regionalne promatrače ICCAT-a tijekom obavljanja njihovih dužnosti, ne prijete im, ne upliću se, ne utječu na njih, ne podmićuju ih niti ih pokušavaju podmititi.

ODJELJAK 7.

Inspekcije i usporedne provjere

Članak 52.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

1.   U Uniji se primjenjuje ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora („ICCAT-ov program”) kako je utvrđeno u Prilogu VIII.

2.   Države članice čijim je ribarskim plovilima odobreno obavljanje ribolova plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru imenuju inspektore i provode inspekcije na moru u okviru ICCAT-ova programa.

3.   Ako u bilo kojem trenutku više od 15 ribarskih plovila koja plove pod zastavom određene države članice sudjeluje u ribolovu plavoperajne tune u području obuhvaćenom Konvencijom, ta država članica upućuje inspekcijsko plovilo za potrebe inspekcije i kontrole na moru na području obuhvaćenom Konvencijom tijekom čitavog razdoblja u kojem se ta plovila ondje nalaze. Ta se obveza smatra ispunjenom ako države članice surađuju u upućivanju inspekcijskog plovila ili ako se na područje obuhvaćeno Konvencijom uputi inspekcijsko plovilo Unije.

4.   Komisija ili tijelo koje je ona imenovala može ICCAT-ovu programu dodijeliti inspektore Unije.

5.   Komisija ili tijelo koje je ona imenovala koordinira aktivnosti nadzora i inspekcije za Uniju. Komisija može u koordinaciji s dotičnim državama članicama izraditi programe zajedničkog inspekcijskog nadzora koji će omogućiti Uniji da ispuni obvezu iz ICCAT-ova programa. Države članice čija se ribarska plovila bave ribolovom plavoperajne tune donose potrebne mjere za lakšu provedbu tih programa, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa te razdoblja i zemljopisnih područja u kojima će se ti resursi upotrebljavati.

6.   Države članice do 1. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o imenima inspektora i inspekcijskih plovila koje namjeravaju dodijeliti ICCAT-ovu programu tijekom godine. Koristeći se tim informacijama Komisija u suradnji s državama članicama svake godine sastavlja plan sudjelovanja Unije u ICCAT-ovu programu, koji šalje Tajništvu ICCAT-a i državama članicama.

Članak 53.

Dostavljanje inspekcijskih planova

1.   Države članice do 31. siječnja svake godine Komisiji dostavljaju svoje inspekcijske planove. Inspekcijski planovi utvrđuju se u skladu s:

(a)

ciljevima, prioritetima i postupcima, kao i referentnim mjerilima za inspekcijske aktivnosti utvrđenima u posebnom programu kontrole i inspekcije za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru uspostavljenom na temelju članka 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b)

nacionalnim akcijskim programom kontrole za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru uspostavljenim na temelju članka 46. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Komisija prikuplja nacionalne inspekcijske planove i uključuje ih u inspekcijski plan Unije. Taj plan, zajedno s planovima iz članka 6. stavka 1., Komisija dostavlja Tajništvu ICCAT-a na odobrenje od strane ICCAT-a.

Članak 54.

Inspekcije u slučaju kršenja

1.   Država članica koja je država zastave poduzima mjere na temelju stavka 2. ovog članka ako plovilo koje plovi pod njezinom zastavom:

(a)

nije ispunilo obvezu izvješćivanja iz članaka 25. i 26.; ili

(b)

prekršilo je odredbe ove Uredbe, članaka od 89. do 93. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 ili poglavlja IX. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

2.   Država članica koja je država zastave osigurava da se pod njezinim nadzorom obavi fizički pregled u njezinim lukama ili da ga obavi druga osoba koju je imenovala država članica zastave ako se plovilo ne nalazi u nekoj od njezinih luka.

Članak 55.

Unakrsna provjera

1.   Svaka država članica provjerava, koristeći se među ostalim inspekcijskim izvješćima, izvješćima promatrača i podacima VMS-a, predaju očevidnikâ i relevantne podatke zabilježene u očevidnicima svojih ribarskih plovila, u dokumentima o prebacivanju ili prekrcaju i BCD-u u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Svaka država članica provodi unakrsne provjere svih iskrcaja, prekrcaja ili stavljanja u kaveze uspoređujući količine po vrstama zabilježene u očevidniku ribarskih plovila ili količine po vrstama zabilježene u deklaraciji o prebacivanju ili prekrcaju s količinama zabilježenim u deklaraciji o iskrcaju ili deklaraciji o stavljanju u kaveze i svim drugim relevantnim dokumentima, poput računa i/ili prodajnih listova u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

ODJELJAK 8.

Stavljanje na tržište

Članak 56.

Mjere u pogledu stavljanja na tržište

1.   Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19) u Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune koji nisu popraćeni ispravnom, potpunom i provjerenom dokumentacijom utvrđenom ovom Uredbom, Uredbom (EU) br. 640/2010 i člankom 4.b Uredbe (EZ) br. 1936/2001.

2.   U Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, prerada, izvoz, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune:

(a)

ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu, ograničenje ulova ili raspodjelu ribolovnog napora za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na temelju ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje; ili

(b)

ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilom ili zamkom čija je pojedinačna kvota ili čije su državne ribolovne mogućnosti u trenutku ulova bile iscrpljene.

3.   Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/2013 u Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, prerada i izvoz plavoperajne tune s tovilišta ili uzgajališta koji nisu u skladu s uredbama iz stavka 1.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Ocjena

Države članice svake godine do 15. rujna dostavljaju Komisiji detaljno izvješće o svojoj provedbi ove Uredbe. Na osnovi informacija dobivenih od država članica Komisija svake godine do 15. listopada dostavlja Tajništvu ICCAT-a detaljno izvješće o provedbi ICCAT-ove Preporuke 14-04.

Članak 58.

Financiranje

Za potrebe Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (20) višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru smatra se višegodišnjim planom u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 59.

Provedba

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan člankom 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 60.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ) br. 302/2009 stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XIII.

Članak 61.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. rujna 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL C 383, 17.11.2015., str. 100.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. lipnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 18. srpnja 2016.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna (SL L 162, 18.6.1986., str. 34.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1559/2007 od 17. prosinca 2007. o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i izmjeni Uredbe (EZ) br. 520/2007 (SL L 340, 22.12.2007., str. 8.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 302/2009 od 6. travnja 2009. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 43/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1559/2007 (SL L 96, 15.4.2009., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 500/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 o višegodišnjem planu oporavka stoka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (SL L 157, 16.6.2012., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 544/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (SL L 163, 29.5.2014., str. 7.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 оd 18. studenoga 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015., str. 23.).

(10)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(14)  Provedbena odluka Komisije 2014/156/EU оd 19. ožujka 2014. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za ribarstvo kojim se iskorištavaju stokovi plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju i sabljana u Sredozemlju i za ribarstvo kojim se iskorištavaju stokovi srdela i inćuna u sjevernom Jadranskom moru (SL L 85, 21.3.2014., str. 15.).

(15)  Izvješće sa sastanka između sjednica ICCAT-ova Odbora za usklađenost (Madrid, Španjolska, od 24. do 26. veljače 2010.), točka 5. i Dodatak 3. Prilogu 4.2.

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

(17)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3.10.2001., str. 1.).

(18)  Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune Thunnus thynnus i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24.7.2010., str. 1.).

(19)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(20)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Posebni uvjeti primjenjivi na ribolov iz članka 14. stavka 2.

1.

Osim odredaba utvrđenih člankom 9. stavkom 3. najveći broj brodova za ribolov s mamcima i brodova za ribolov panulom koji imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 14. stavka 2. točke (a) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2006. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.

2.

Osim odredaba utvrđenih člankom 9. stavkom 3. najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru za potrebe uzgoja pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 14. stavka 2. točke (b) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala usmjereni ribolov plavoperajne tune. U tu se svrhu mora uzeti u obzir broj hrvatskih ulovnih plovila koja su obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune u 2008.

3.

Osim odredaba utvrđenih člankom 9. stavkom 3. najveći broj brodova s mamcima, plovila za ribolov parangalima i plovila za ribolov odmetom koji imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u Sredozemnom moru pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 14. stavka 2. točke (c) jest broj ulovnih plovila Unije koja su u 2008. obavljala ciljani ribolov plavoperajne tune.

4.

Najveći broj ulovnih plovila određen u skladu s točkama 1., 2. i 3. ovog Priloga dodjeljuje se među državama članicama u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

5.

Najviše 7 % kvote Unije za plavoperajnu tunu između 8 kg ili 75 cm i 30 kg ili 115 cm dodjeljuje se među ovlaštenim ulovnim plovilima iz članka 14. stavka 2. točke (a) i točke 1. ovog Priloga. Ta kvota dodjeljuje se između država članica u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.

Odstupajući od članka 14. stavka 2. točke (a) unutar kvote od 7 % iz točke 5. ovog Priloga, do 100 tona može se dodijeliti za ulov plavoperajne tune od najmanje 6,4 kg ili 70 cm brodovima s mamcima kraćima od 17 metara.

7.

Najveća dodjela kvote Unije među državama članicama za ribolov pod posebnim uvjetima koji se primjenjuju na odstupanje iz članka 14. stavka 2. točke (b) i točke 2. ovog Priloga određuje se u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

8.

Najviše 2 % kvote Unije za plavoperajnu tunu između 8 kg ili 75 cm i 30 kg ili 115 cm raspodjeljuje se među ovlaštenim ulovnim plovilima iz članka 14. stavka 2. točke (c) i točke 3. ovog Priloga. Ta se kvota raspodjeljuje među državama članicama u skladu s UFEU-om i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

9.

Svaka država članica čijim je brodovima s mamcima, plovilima za ribolov parangalima, plovilima za ribolov odmetom i brodovima za ribolov panulom odobren ribolov plavoperajne tune u skladu s člankom 14. stavkom 2. i ovim Prilogom propisuje sljedeće zahtjeve što se tiče označavanja repova:

(a)

oznake se pričvršćuju na rep svake plavoperajne tune odmah nakon istovara;

(b)

svaka oznaka na repu ima jedinstveni identifikacijski broj koji se navodi u statističkim dokumentima o plavoperajnoj tuni i zapisan je na vanjskoj strani svakog pakovanja koje sadržava tunu.


PRILOG II.

Zahtjevi koji se odnose na očevidnik

A   ULOVNA PLOVILA

Minimalne specifikacije za očevidnike o ribolovu:

1.

Listovi očevidnika numeriraju se.

2.

Očevidnik se ispunjava svakog dana (ponoć) ili prije dolaska u luku.

3.

Očevidnik se ispunjava u slučaju inspekcija na moru.

4.

Jedna kopija listova ostaje u očevidniku.

5.

Na plovilu se čuvaju očevidnici koji se odnose na razdoblje od godinu dana aktivnosti.

Minimalni standardni podaci za očevidnike o ribolovu:

1.

Ime i adresa zapovjednika plovila.

2.

Datumi i luke isplovljavanja, datumi i luke uplovljavanja.

3.

Naziv plovila, registracijski broj, ICCAT-ov broj, međunarodni radijski pozivni znak i IMO broj (ako postoji).

4.

Ribolovni alat:

(a)

FAO šifra alata;

(b)

dimenzije (npr. duljina, veličina oka mrežnog tega, broj udica).

5.

Radnje na moru; najmanje jedan redak za svaki izlazak u ribolov, sa sljedećim podacima:

(a)

aktivnost (npr. ribolov, termička obrada parom);

(b)

pozicija: točna dnevna pozicija (u stupnjevima i minutama), zabilježena za svaku ribolovnu radnju ili u podne ako tijekom tog dana nije obavljen nikakav ribolov;

(c)

evidencija ulova uključujući:

1.

FAO šifru,

2.

živu masu (RWT) u kg po danu,

3.

broj komada po danu.

U slučaju plovila plivarica tunolovki potrebno je bilježiti navedeno po ribolovnoj radnji, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova.

6.

Potpis zapovjednika plovila.

7.

Način mjerenja mase: procjena, vaganje na brodu.

8.

Očevidnik se vodi u ekvivalentu žive mase ribe i navode se faktori konverzije korišteni pri procjeni.

Minimalni podaci za očevidnike o ribolovu u slučaju iskrcaja ili prekrcaja:

1.

Datumi i luka iskrcaja/prekrcaja.

2.

Proizvodi:

(a)

vrste i prezentiranje po FAO šifri;

(b)

broj riba ili kutija i količina u kg.

3.

Potpis zapovjednika ili zastupnika plovila.

4.

U slučaju prekrcaja: naziv plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

Minimalni podaci za očevidnike o ribolovu u slučaju prebacivanja u kaveze:

1.

Datum, vrijeme i pozicija (zemljopisna širina/dužina) prebacivanja.

2.

Proizvodi:

(a)

identifikacija vrste po FAO šifri;

(b)

broj riba i količina u kg riba prebačenih u kaveze.

3.

Naziv plovila za tegalj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

4.

Naziv odredišnog uzgajališta i njegov ICCAT-ov broj.

5.

U slučaju ZRR-a, uz informacije iz točaka od 1. do 4., zapovjednici u očevidnike bilježe sljedeće:

(a)

ako se radi o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu u kaveze:

količinu ulova preuzetog na plovilo,

količinu ulova koja se odbija od njegove pojedinačne kvote,

nazive ostalih plovila uključenih u ZRR;

(b)

ako se radi o ostalim ulovnim plovilima ZRR-a koja nisu uključena u prebacivanje ribe:

naziv tih plovila, njihove međunarodne radijske pozivne znakove i ICCAT-ove brojeve,

činjenicu da nikakav ulov nije preuzet na plovilo ili prebačen u kaveze,

količinu ulova koja se odbija od njihove pojedinačne kvote,

naziv i ICCAT-ov broj ulovnog plovila iz točke (a).

B   PLOVILA ZA TEGALJ

1.

Zapovjednik plovila za tegalj bilježi u dnevnom očevidniku datum, vrijeme i poziciju prebacivanja, prebačene količine (broj riba i količinu u kg), broj kaveza te naziv ulovnog plovila, zastavu i ICCAT-ov broj, naziv ostalih plovila koja sudjeluju u aktivnosti i njihov ICCAT-ov broj, odredišno uzgajalište i njegov ICCAT-ov broj i broj ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju.

2.

Dodatna prebacivanja na pomoćna plovila ili na ostala plovila za tegalj prijavljuju se uključujući informacije jednake onima iz točke 1., naziv pomoćnog plovila ili plovila za tegalj, zastavu i ICCAT-ov broj i broj ICCAT-ove deklaracije o prebacivanju.

3.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prebacivanjima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

C   POMOĆNA PLOVILA

1.

Zapovjednik pomoćnog plovila svakodnevno bilježi aktivnosti u očevidnik, uključujući datum, vrijeme i pozicije, količine plavoperajne tune preuzete na plovilo i naziv ribarskog plovila, uzgajališta ili zamke s kojima surađuje.

2.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim aktivnostima obavljenim tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

D   PLOVILA ZA PRERADU

1.

Zapovjednik plovila za preradu prijavljuje u dnevnom očevidniku datum, vrijeme i poziciju aktivnosti i prekrcane količine te broj i masu plavoperajne tune dobivene iz uzgajališta, zamki ili ulovnih plovila prema potrebi. Zapovjednik bi također trebao prijaviti nazive i ICCAT-ove brojeve tih uzgajališta, zamki ili ulovnih plovila.

2.

Zapovjednik plovila za preradu vodi očevidnik o dnevnoj preradi u kojem navodi živu masu i broj prebačenih ili prekrcanih riba, konverzijski čimbenik koji je upotrijebljen te mase i količine po prezentiranju proizvoda.

3.

Zapovjednik plovila za preradu vodi plan slaganja tereta koji prikazuje lokaciju i količine svake vrste i prezentiranja.

4.

Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prekrcajima obavljenim tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik, očevidnik o preradi, plan slaganja tereta i izvorne ICCAT-ove deklaracije o prekrcaju čuvaju se na plovilu i može im se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.


PRILOG III.

ICCAT-ova deklaracija o pretovaru

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG IV.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG V.

Obrazac izvješća o ulovu

Zastava

ICCAT-ov broj

Naziv plovila

Datum početka izvještajnog razdoblja

Datum završetka izvještajnog razdoblja

Trajanje izvještajnog razdoblja (u danima)

Datum ulova

Mjesto ulova

Ulov

Dodijeljena masa u slučaju zajedničke ribolovne radnje (kg)

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Masa (kg)

Broj komada

Prosječna masa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VI.

Zajednička ribolovna radnja

Država zastave

Naziv plovila

ICCAT-ov broj

Trajanje radnje

Identitet subjekata

Pojedinačna kvota plovila

Ključ raspodjele po plovilu

Odredišno tovilište i uzgajalište

Ugovorna stranka Konvencije

ICCAT-ov broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum …

Potvrda države zastave …


PRILOG VII.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

IMENOVANJE ICCAT-ovih REGIONALNIH PROMATRAČA

1.

Kako bi ispunjavao svoje zadaće, svaki ICCAT-ov regionalni promatrač ima sljedeće kvalifikacije:

(a)

dovoljno iskustva da može prepoznati vrste i ribolovne alate;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje potvrđeno certifikatom koji izdaju države članice na temelju ICCAT-ovih smjernica za osposobljavanje;

(c)

sposobnost točnog promatranja i bilježenja;

(d)

zadovoljavajuće poznavanje jezika države pod čijom zastavom plovi promatrani brod ili u kojoj se nalazi promatrano uzgajalište.

OBVEZE ICCAT-ovog REGIONALNOG PROMATRAČA

2.

Regionalni ICCAT-ovi promatrači:

(a)

imaju završenu tehničku obuku koja se zahtijeva u skladu sa smjernicama koje je utvrdio ICCAT;

(b)

državljani su jedne od država članica i, u mjeri u kojoj je to moguće, nisu državljani države uzgajališta ili zamke ili države zastave plivarice tunolovke. Međutim, u slučaju izlova plavoperajne tune iz kaveza i trgovanja njome kao svježim proizvodom, ICCAT-ov regionalni promatrač koji promatra izlov smije biti državljanin države članice odgovorne za uzgajalište;

(c)

sposobni su izvršavati zadaće navedene u točki 3.;

(d)

nalaze se na popisu ICCAT-ovih regionalnih promatrača koji vodi ICCAT;

(e)

nemaju tekućih financijskih interesa u ribolovu plavoperajne tune ili koristi od njega.

ZADAĆE ICCAT-ovog REGIONALNOG PROMATRAČA

3.

Zadaće ICCAT-ovog regionalnih promatrača posebno su:

(a)

što se tiče promatrača na plivaricama tunolovkama, nadzirati usklađenost plivarica tunolovki s relevantnim mjerama za očuvanje i upravljanje koje je donio ICCAT. Regionalni promatrač posebno je dužan:

1.

u slučajevima u kojima ICCAT-ov regionalni promatrač zapazi mogući slučaj neusklađenosti s ICCAT-ovim preporukama, bez odlaganja dostaviti te informacije trgovačkom društvu provedbe ICCAT-ovog regionalnog promatranja koje ih odmah prosljeđuje tijelima države zastave ulovnog plovila;

2.

bilježiti ribolovne aktivnosti koje se provode i izvješćivati o njima;

3.

promatrati i procjenjivati ulov i provjeravati unose u očevidnik;

4.

izdavati dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja koje obavljaju plivarice tunolovke;

5.

uočavati i bilježiti plovila za koja postoji mogućnost da obavljaju ribolov u suprotnosti s ICCAT-ovim mjerama za očuvanje i upravljanje;

6.

bilježiti aktivnosti prebacivanja i izvješćivati o njima;

7.

provjeravati poziciju plovila kada obavlja prebacivanje;

8.

promatrati i procjenjivati proizvode koji se prebacuju, među ostalim pregledavanjem videozapisa;

9.

provjeravati i bilježiti naziv dotičnog ribarskog plovila i njegov ICCAT-ov broj;

10.

baviti se znanstvenim radom, kao što je prikupljanje podataka iz zadatka II. kada to zahtijeva Povjerenstvo ICCAT-a, na temelju smjernica SCRS-a;

(b)

što se tiče ICCAT-ovih regionalnih promatrača na uzgajalištima i zamkama, pratiti usklađenost uzgajališta i zamki s relevantnim mjerama za očuvanje i upravljanje koje je donio ICCAT. ICCAT-ov regionalni promatrač posebno je dužan:

1.

provjeravati podatke navedene u deklaraciji o prebacivanju, deklaraciji o stavljanju u kaveze i dokumentu o ulovu plavoperajne tune, među ostalim pregledavanjem videozapisa;

2.

potvrditi podatke navedene u deklaraciji o prebacivanju, deklaraciji o stavljanju u kaveze i u dokumentima o ulovu plavoperajne tune;

3.

izdavati dnevno izvješće o aktivnostima prebacivanja na uzgajalištu i zamkama;

4.

supotpisati deklaraciju o prebacivanju, deklaraciju o stavljanju u kaveze i dokumente o ulovu plavoperajne tune samo ako se slaže da informacije navedene u njima odgovaraju njegovim zapažanjima, uključujući sukladan videozapis prema zahtjevima iz članka 35. stavka 1. i članka 44. stavka 1.;

5.

baviti se znanstvenim radom, npr. prikupljati uzorke na zahtjev Povjerenstva, na temelju smjernica SCRS-a;

6.

registrirati i provjeriti prisutnost bilo koje vrste oznaka, uključujući prirodne oznake, i prijaviti svaki znak nedavnog uklanjanja oznake;

(c)

pripremiti opća izvješća s informacijama prikupljenim u skladu s ovom točkom i pružiti zapovjedniku plovila i subjektu koji upravlja uzgajalištem mogućnost da u njega uključe sve relevantne informacije;

(d)

dostaviti Tajništvu opće izvješće iz točke (c) u roku od 20 dana od završetka razdoblja promatranja;

(e)

obavljati sve druge funkcije koje odredi Povjerenstvo ICCAT-a.

4.

ICCAT-ov regionalni promatrač postupa sa svim informacijama koje se odnose na ribolov i prebacivanja koja obavljaju plivarice tunolovke i uzgajališta kao s povjerljivim podacima te prihvaća taj zahtjev u pisanom obliku kao uvjet da bude imenovan ICCAT-ovim regionalnim promatračem.

5.

ICCAT-ov regionalni promatrač ispunjava zahtjeve utvrđene zakonima i propisima države zastave ili države u kojoj se nalazi uzgajalište i pod čijom je nadležnošću plovilo ili uzgajalište kojemu je dodijeljen ICCAT-ov regionalni promatrač.

6.

ICCAT-ov regionalni promatrač poštuje hijerarhiju i opća pravila ponašanja koja se odnose na sve osoblje plovila i uzgajališta pod uvjetom da ta pravila nisu u suprotnosti s dužnostima ICCAT-ovog regionalnog promatrača u okviru ovog programa i s obvezama osoblja plovila i uzgajališta koje su utvrđene točkom 7. ovog Priloga i člankom 51. stavkom 6.

OBVEZE DRŽAVA ČLANICA KOJE SU DRŽAVE ZASTAVE PREMA ICCAT-ovim REGIONALNIM PROMATRAČIMA

7.

Države članice odgovorne za plivaricu tunolovku, uzgajalište ili zamku osiguravaju da ICCAT-ovi regionalni promatrači imaju:

(a)

pristup osoblju plovila, uzgajališta i zamke kao i alatima, kavezima i opremi;

(b)

na zahtjev, pristup sljedećoj opremi, ako se ona nalazi na plovilima kojima su oni dodijeljeni, kako bi im se omogućilo obavljanje dužnosti navedenih u stavku 3. ovog Priloga:

1.

opremi za satelitsku navigaciju;

2.

zaslonima za prikaz radarske slike kada se oni upotrebljavaju;

3.

elektroničkim sredstvima komunikacije;

(c)

smještaj, što uključuje prostor za boravak, hranu i odgovarajuće sanitarne prostore, koji su jednaki onima kakve imaju časnici;

(d)

odgovarajući prostor na zapovjedničkom mostu ili u kormilarnici za obavljanje uredskog posla i prostor na palubi primjeren za obavljanje promatračkih dužnosti.

TROŠKOVI KOJI PROIZLAZE IZ ICCAT-OVA PROGRAMA REGIONALNIH PROMATRAČA

8.

Sve troškove koji proizlaze iz rada ICCAT-ovih regionalnih promatrača snosi svaki pojedinačni subjekt koji upravlja uzgajalištem ili vlasnik plivarice tunolovke.


PRILOG VIII.

ICCAT-OV program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

ICCAT je na svojem četvrtom redovitom zasjedanju (Madrid, studeni 1975.) i na godišnjem zasjedanju u Marakešu 2008. postigao dogovor o sljedećem:

Na temelju stavka 3. članka IX. Konvencije, Povjerenstvo ICCAT-a preporučuje da se međunarodna kontrola izvan voda pod nacionalnom nadležnošću uredi na sljedeći način kako bi se osigurala primjena Konvencije i mjera donesenih na temelju nje:

I.   TEŠKA KRŠENJA

1.

Za potrebe ovih postupaka teško kršenje označava sljedeća kršenja odredaba ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje koje je donijelo Povjerenstvo ICCAT-a:

(a)

ribolov bez povlastice, dozvole ili odobrenja koje je izdala ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave;

(b)

neispunjavanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka u vezi s ulovom u skladu sa zahtjevima Povjerenstva ICCAT-a o izvješćivanju ili značajno pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu i/ili podacima u vezi s ulovom;

(c)

ribolov na području zabrane ribolova;

(d)

ribolov tijekom sezone zabrane ribolova;

(e)

namjerno uzimanje ili zadržavanje vrsta u suprotnosti s važećim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT;

(f)

znatno kršenje važećih ograničenja ulova ili kvota u skladu s ICCAT-ovim pravilima;

(g)

upotreba zabranjenog ribolovnog alata;

(h)

krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila;

(i)

skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza u vezi s istragom o kršenju;

(j)

višestruka kršenja koja, promatrana zajedno, predstavljaju teško nepoštovanje važećih mjera u skladu s ICCAT-om;

(k)

napad, otpor, zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, ometanje ili nedopušteno sprečavanje ili zadržavanje ovlaštenog inspektora ili promatrača;

(l)

namjerno neovlašteno mijenjanje ili onesposobljavanje VMS-a;

(m)

druga kršenja koja može utvrditi ICCAT, od trenutka kada su uključena u revidiranu inačicu tih postupaka i objavljeni;

(n)

ribolov uz pomoć izvidničkih zrakoplova;

(o)

ometanje satelitskog nadzornog sustava i/ili rad plovila bez VMS-a;

(p)

prebacivanje bez deklaracije o prebacivanju;

(q)

prekrcaj na moru.

2.

U slučaju da ovlašteni inspektor tijekom ukrcaja i inspekcijskog pregleda ribarskog plovila primijeti aktivnost ili situaciju koja predstavlja teško kršenje kako je definirano u točki 1., tijela države zastave inspekcijskih plovila odmah obavješćuju državu zastave ribarskog plovila, izravno i preko Tajništva ICCAT-a. Inspektor u takvim situacijama obavješćuje i svaki inspekcijski brod države zastave ribarskog plovila za koji se zna da se nalazi u blizini.

3.

ICCAT-ov inspektor u očevidniku ribarskog plovila bilježi obavljene inspekcije i sve uočene slučajeve kršenja.

4.

Država članica koja je država zastave osigurava da nakon inspekcijskog pregleda iz točke 2. dotično ribarsko plovilo obustavi sve ribolovne aktivnosti. Država članica koja je država zastave zahtijeva od ribarskog plovila da se u roku od 72 sata uputi u luku koju ona odredi i u kojoj će se pokrenuti istraga.

5.

Ako plovilo nije pozvano u luku, država članica koja je država zastave pravodobno dostavlja odgovarajuće obrazloženje Europskoj komisiji, koja ga prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a, a ono ga na zahtjev dostavlja ostalim ugovornim strankama.

II.   PROVEDBA INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

6.

Inspekcijske preglede provode inspektori koje odrede ugovorne stranke. Imena ovlaštenih vladinih agencija i pojedinačnih inspektora koje su u tu svrhu odredile njihove vlade dostavljaju se Povjerenstvu ICCAT-a.

7.

Brodovi koji obavljaju dužnosti međunarodnog ukrcaja i inspekcije u skladu s ovim Prilogom plove pod posebnom zastavom ili zastavicom koju je odobrilo Povjerenstvo ICCAT-a, a izdalo je Tajništvo ICCAT-a. Nazivi brodova upotrijebljenih u te svrhe dostavljaju se Tajništvu ICCAT-a čim je to izvedivo, a prije početka inspekcijskog pregleda. Tajništvo ICCAT-a stavlja informacije koje se odnose na određena inspekcijska plovila na raspolaganje svim ugovornim strankama Konvencije, uključujući objavom na svojim internetskim stranicama zaštićenim lozinkom.

8.

Svaki inspektor sa sobom nosi odgovarajuću identifikacijsku ispravu koju su izdala tijela države zastave u obliku prikazanom u točki 21. ovog Priloga.

9.

U skladu s uvjetima dogovorenim temeljem točke 16., plovilo koje plovi pod zastavom ugovorne stranke i obavlja ribolov tune ili tuni slične ribe na području obuhvaćenom Konvencijom izvan voda nacionalne nadležnosti zaustavlja se kada mu brod koji plovi pod zastavicom ICCAT-a opisanom u točki 7. i koji prevozi inspektora uputi odgovarajući signal u skladu s međunarodnim signalnim kodeksom, osim ako u tom trenutku obavlja ribolovne aktivnosti te se u tom slučaju zaustavlja odmah po završetku tih aktivnosti. Zapovjednik plovila dopušta skupini koja obavlja inspekcijski pregled, kako je navedeno u točki 10., da se ukrca na plovilo te im osigurava ljestve za penjanje na plovilo. Zapovjednik omogućuje skupini koja obavlja inspekciju pregled opreme, ulova ili alata te svih relevantnih dokumenata koje inspektor smatra potrebnima za provjeru usklađenosti s važećim preporukama Povjerenstva ICCAT-a koje se odnose na državu zastave predmetnog plovila. Osim toga, inspektor može zatražiti objašnjenja koja smatra potrebnima.

10.

Veličinu skupine koja obavlja inspekcijski pregled određuje zapovjedni časnik inspekcijskog plovila uzimajući u obzir relevantne okolnosti. Skupina koja obavlja inspekcijski pregled što je manja kako bi na siguran način ispunila obveze utvrđene ovim Prilogom.

11.

Nakon što se ukrca na plovilo, inspektor pokazuje identifikacijsku ispravu opisanu u točki 8. Inspektor poštuje općeprihvaćene međunarodne propise, postupke i prakse koji se odnose na sigurnost pregledanog plovila i njegove posade i svodi na najmanju moguću mjeru ometanje ribolovnih aktivnosti ili slaganja proizvoda i, u mjeri u kojoj je to izvedivo, izbjegava radnje koje bi imale štetan učinak na kvalitetu ulova na plovilu.

Svaki inspektor ograničava istragu na utvrđivanje pridržavanja važećih preporuka Povjerenstva ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila. Pri obavljanju inspekcijskog pregleda inspektor smije od zapovjednika ribarskog plovila zatražiti svu potrebnu pomoć. Inspektor sastavlja zapisnik o inspekcijskom pregledu u obliku koji je odobrilo Povjerenstvo ICCAT-a. Inspektor potpisuje zapisnik u prisutnosti zapovjednika plovila, koji ima pravo dodati ili zahtijevati da se u zapisnik dodaju sva zapažanja koja smatra prikladnima te ih potpisuje.

12.

Kopije zapisnika daju se zapovjedniku plovila i vladi strane koja obavlja inspekcijski pregled, koja dostavlja kopije odgovarajućim tijelima države zastave pregledanog plovila i Povjerenstvu ICCAT-a. Ako se utvrdi bilo kakvo kršenje ICCAT-ovih preporuka, ako je moguće, inspektor obavještava i svaki inspekcijski brod države zastave ribarskog plovila za koji se zna da se nalazi u blizini.

13.

Država zastave pregledanog plovila tretira opiranje inspektoru ili nepridržavanje njegovih uputa na jednak način kao opiranje bilo kojem nacionalnom inspektoru.

14.

Inspektor izvršava svoje dužnosti u okviru ovih dogovora u skladu s pravilima utvrđenim ovom Uredbom, ali ostaje pod operativnom kontrolom svojih nacionalnih tijela i odgovoran je njima.

15.

Ugovorne stranke razmatraju inspekcijska izvješća, informacijske listove o zapažanjima prema Preporuci 94-09 i izjave koje proizlaze iz dokumentiranih inspekcijskih pregleda stranih inspektora te djeluju u skladu s istima u okviru tih dogovora, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima, kao i kod izvješća nacionalnih inspektora. Odredbama ove točke ugovornoj se stranci ne nameće nikakva obveza da izvješću stranog inspektora daje veću dokaznu vrijednost nego što bi ono imalo u inspektorovoj zemlji. Ugovorne stranke surađuju kako bi olakšale sudske ili druge postupke koji se pokrenu na temelju izvješća inspektora u okviru ovih dogovora.

16.

(a)

Do 15. veljače svake godine ugovorne stranke obavješćuju Povjerenstvo ICCAT-a o privremenim planovima provedbe inspekcija u okviru ove Uredbe u toj kalendarskoj godini, a Povjerenstvo ICCAT-a može ugovornim strankama iznijeti prijedloge za koordinaciju nacionalnih radnji u tom području, uključujući broj inspektora i brodova koji prevoze inspektore.

(b)

Program iznesen u ovoj Uredbi i planovi za sudjelovanje primjenjuju se među ugovornim strankama, osim ako se one dogovore drukčije i o tome obavijeste Povjerenstvo ICCAT-a. Međutim, provedba programa suspendira se između bilo kojih dviju ugovornih stranaka ako jedna od njih obavijesti Povjerenstvo ICCAT-a u tom smislu, dok se ne postigne sporazum.

17.

(a)

Inspekcijski pregled ribolovnog alata provodi se u skladu s važećim propisima za potpodručje u kojem se odvija inspekcijski pregled. Inspektor navodi potpodručje u kojem je provedena inspekcija i opis svih kršenja utvrđenih u inspekcijskom izvješću.

(b)

Inspektor je ovlašten provesti inspekcijski pregled cjelokupnog ribolovnog alata koji se upotrebljava ili se nalazi na plovilu.

18.

Inspektor stavlja identifikacijsku oznaku koju je odobrilo Povjerenstvo ICCAT-a na svaki pregledani ribolovni alat za koji smatra da je u suprotnosti s važećim preporukama Povjerenstva ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog plovila i tu činjenicu bilježi u inspekcijskom izvješću.

19.

Inspektor može fotografirati alat, opremu, dokumentaciju i sve ostale elemente koje smatra potrebnima tako da otkrije one značajke koje po njegovu mišljenju nisu u skladu s važećom uredbom i u tom se slučaju fotografirani predmeti navode u izvješću, a kopije fotografija prilažu primjerku izvješća za državu zastave.

20.

Inspektor prema potrebi provodi inspekcijski pregled cjelokupnog ulova koji se nalazi na plovilu kako bi utvrdio usklađenost s preporukama ICCAT-a.

21.

Primjer identifikacijske kartice za inspektore:

Image


PRILOG IX.

Minimalni standardi za postupke snimanja videozapisa

Prebacivanje

1.

Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovom regionalnom promatraču što prije nakon završetka prebacivanja, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi izbjegao bilo kakvu dodatnu manipulaciju.

2.

Izvorni zapis čuva se na ulovnom plovilu ili ga zadržava subjekt koji upravlja uzgajalištem ili zamkom tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja, kada je to primjenjivo.

3.

Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje prisutnom ICCAT-ovom regionalnom promatraču koji se nalazi na plivarici tunolovki, a drugi nacionalnom promatraču koji se nalazi na plovilu za tegalj, pri čemu se potonjemu prilaže deklaracija o prebacivanju i povezanom ulovu na koji se odnosi. Taj se postupak primjenjuje samo na nacionalne promatrače u slučaju prebacivanja između plovila za tegalj.

4.

Na početku i/ili kraju svakog videozapisa prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za prebacivanje.

5.

Vrijeme i datum videozapisa stalno se prikazuju tijekom svakog videozapisa.

6.

Videozapis uključuje postupak otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka prebacivanja i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se obavlja prebacivanje i kavezi u koje se obavlja prebacivanje plavoperajnu tunu.

7.

Videosnimanje traje stalno bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćena cijela radnja prebacivanja.

8.

Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.

Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, kontrolna tijela zahtijevaju provođenje novog prebacivanja. Novo prebacivanje uključuje prebacivanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza u koji se obavilo prebacivanje u drugi kavez koji mora biti prazan.

Stavljanje u kaveze

1.

Uređaj za elektroničku pohranu podataka koji sadržava izvorni videozapis stavlja se na raspolaganje ICCAT-ovom regionalnom promatraču što prije nakon završetka stavljanja u kaveze, a regionalni promatrač odmah ga pokreće kako bi izbjegao bilo kakvu dodatnu manipulaciju.

2.

Izvorni zapis čuva se na uzgajalištu tijekom cijelog razdoblja valjanosti odobrenja, kada je to primjenjivo.

3.

Izrađuju se dva jednaka primjerka videozapisa. Jedan se primjerak šalje ICCAT-ovom regionalnom promatraču raspoređenom na uzgajalište.

4.

Na početku i/ili kraju svakog videozapisa prikazuje se broj ICCAT-ova odobrenja za stavljanje u kaveze.

5.

Vrijeme i datum videozapisa stalno se prikazuju tijekom svakog videozapisa.

6.

Videozapis uključuje postupke otvaranja i zatvaranja mreže/vrata prije početka stavljanja u kaveze i prikazuje sadržavaju li već kavezi iz kojih se stavlja i kavezi u koje se ona stavlja plavoperajnu tunu.

7.

Videosnimanje traje stalno bez ikakvih prekida i rezova i njime je obuhvaćena cijela radnja stavljanja u kaveze.

8.

Videozapis je dovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje.

9.

Ako je videozapis nedovoljne kvalitete za procjenu broja plavoperajne tune koja se prebacuje, kontrolna tijela zahtijevaju provođenje novog stavljanja u kaveze. Novo stavljanje u kaveze uključuje stavljanje ukupne plavoperajne tune iz kaveza uzgajališta u koji je stavljena u drugi kavez uzgajališta koji je prazan.


PRILOG X.

Norme i postupci za programe i obveze izvješćivanja iz članka 46. stavaka od 2. do 7. i članka 47. stavka 1.

A.   Upotreba sustavâ stereoskopskih kamera

Upotreba sustavâ stereoskopskih kamera u okviru stavljanja u kaveze, na temelju zahtjeva iz članka 46. ove Uredbe, provodi se u skladu sa sljedećim:

1.

Intenzitet uzorkovanja žive ribe nije manji od 20 % količine ribe koja se stavlja u kaveze. Kada je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se sekvencijski, tako da se mjeri svaki peti primjerak; takav uzorak čini riba mjerena na udaljenosti između 2 do 8 metara od kamere.

2.

Maksimalna širina i visina otvora za prebacivanje koji povezuje kavez davatelj s kavezom primateljem iznose 10 metara.

3.

Kada izmjerene duljine ribe pokazuju multimodalnu distribuciju (dva ili više godišta određenih veličina), moguće je upotrebljavati više konverzijskih algoritama za istu radnju stavljanja u kaveze; najnoviji algoritam/algoritmi koje je utvrdio SCRS upotrebljavaju se za preračunavanje viličnih dužina ribe u ukupne mase s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom stavljanja u kaveze.

4.

Potvrđivanje stereoskopskih mjerenja duljine provodi se prije svakog stavljanja u kaveze upotrebom mjerila na udaljenosti između 2 i 8 metara.

5.

Kada se dostavljaju rezultati stereoskopskog programa, navodi se dopušteno odstupanje svojstveno tehničkim specifikacijama sustava stereoskopskih kamera, koje ne prelazi 5 %.

6.

Izvješće o rezultatima stereoskopskog programa sadržava pojedinosti o svim prethodno navedenim tehničkim specifikacijama, uključujući intenzitet uzorkovanja, način metodologije uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje i algoritme (odnos dužina – masa). SCRS preispituje te specifikacije i, ako je potrebno, daje preporuke za njihovu izmjenu.

7.

U slučajevima kada je snimka stereoskopske kamere nedovoljne kvalitete za procjenu mase plavoperajne tune koja se stavlja u kavez, tijela države članice odgovorna za ulovno plovilo, zamku ili uzgajalište nalažu novo stavljanje u kavez.

B.   Predstavljanje i upotreba rezultata programâ

1.

Odluke u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donose se na razini ZRR-a ili ukupnih ulova zamke za ZRR-ove i ulove zamki namijenjenih objektu za uzgoj koji uključuje jednu ugovornu stranku Konvencije i/ili državu članicu. Odluka u pogledu razlika između izvješća o ulovu i rezultata programa stereoskopskog sustava donosi se na razini stavljanja u kaveze za ZRR-ove koji uključuju više od jedne ugovorne stranke Konvencije i/ili države članice, osim ako je drukčije dogovoreno između svih ugovornih stranaka Konvencije i/ili tijela države članice ulovnih plovila koja su uključena u ZRR.

2.

Država članica odgovorna za uzgajalište dostavlja izvješće državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije odgovornoj za ulovno plovilo ili zamku i Komisiji, uključujući sljedeće dokumente:

(a)

tehničko izvješće o stereoskopskom sustavu koje uključuje:

opće informacije: vrstu, lokaciju, kavez, datum, algoritam;

statističke informacije o veličini: prosječnu masu i duljinu, najmanju masu i duljinu, najveću masu i duljinu, broj uzorkovanih riba, distribuciju mase, distribuciju veličine;

(b)

detaljne rezultate programa, s veličinom i masom svake ribe koja je uzorkovana;

(c)

izvješće o stavljanju u kaveze, uključujući:

opće informacije o radnji: broj radnje stavljanja u kaveze, naziv uzgajališta, broj kaveza, BCD broj, ITD broj, naziv i državu zastave ulovnog plovila ili zamke, naziv i zastavu plovila za tegalj, datum radnje s pomoću stereoskopskog sustava i naziv datoteke snimke,

algoritam upotrijebljen za pretvorbu duljine u masu,

usporedbu količina deklariranih u BCD-u i utvrđenih količina s pomoću stereoskopskog sustava prema broju riba, prosječnoj masi i ukupnoj masi (formula za izračun razlike glasi: (Stereoskopski sustav-BCD)/Stereoskopski sustav * 100),

dopušteno odstupanje sustava,

za izvješća o stavljanju u kaveze povezana sa ZRR-ovima/zamkama, posljednje izvješće o stavljanju u kaveze uključuje i sažetak svih podataka iz prethodnih izvješća o stavljanju u kaveze.

3.

Nakon primitka izvješća o stavljanju u kaveze, tijela države članice ulovnog plovila ili zamke poduzimaju sve potrebne mjere u skladu sa sljedećim situacijama:

(a)

Ukupna masa koju je ulovno plovilo ili zamka navela u BCD-u u okviru je rezultata stereoskopskog sustava:

ne nalaže se puštanje,

BCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama ili drugim tehnikama) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

(b)

Ukupna masa koju je ulovno plovilo ili zamka navela u BCD-u manja je od najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

nalaže se puštanje na temelju najmanje brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava,

puštanje se provodi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 34. stavku 2. i u Prilogu XI.,

nakon izvršenog puštanja BCD se izmjenjuje i u pogledu broja (na temelju broja riba utvrđenog kontrolnim kamerama i umanjenog za broj puštenih riba) i u pogledu prosječne mase, dok se ukupna masa ne mijenja.

(c)

Ukupna masa koju su ulovno plovilo ili zamka naveli u BCD-u premašuje najveću brojčanu vrijednost u okviru rezultata stereoskopskog sustava:

ne nalaže se puštanje,

BCD se na odgovarajući način izmjenjuje u pogledu ukupne mase (na temelju najveće brojčane vrijednosti u okviru rezultata stereoskopskog sustava), u pogledu broja riba (na temelju rezultata kontrolnih kamera) i u pogledu prosječne mase.

4.

Za sve odgovarajuće izmjene BCD-a, vrijednosti (broj i masa) navedene u odjeljku 2. u skladu su s onima iz Odjeljka 6., a vrijednosti u Odjeljcima 3., 4. i 6. nisu veće od onih u Odjeljku 2.

5.

U slučaju nadoknađivanja razlika utvrđenih u pojedinačnim izvješćima o stavljanju u kaveze kod svih stavljanja u kaveze iz ZRR-ova/zamki, neovisno o tome je li zatraženo puštanje ili ne, svi odgovarajući BCD-ovi mijenjaju se na temelju najmanjeg raspona rezultata stereoskopskih sustava. BCD-ovi povezani s količinama plavoperajne tune koja je puštena također se mijenjaju kako bi odražavali masu/broj puštene ribe. BCD-ovi povezani s plavoperajnom tunom koja nije puštena, a kod kojih se rezultati stereoskopskih sustava ili drugih tehnika razlikuju od prijavljenih ulovljenih i prebačenih količina, također se izmjenjuju kako bi odrazili te razlike.

BCD-ovi povezani s ulovima kod kojih je izvršeno puštanje također se mijenjaju kako bi odražavali masu/broj puštene ribe.


PRILOG XI.

Protokol puštanja

1.

Puštanje u more plavoperajne tune iz kaveza za uzgoj snima se videokamerom i nadzire ga ICCAT-ov regionalni promatrač koji sastavlja i podnosi izvješće zajedno s videozapisom Tajništvu ICCAT-a.

2.

Kada je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži raspoređivanje ICCAT-ovog regionalnog promatrača.

3.

Puštanje plavoperajne tune iz transportnih kaveza ili zamki u more nadzire nacionalni promatrač iz države članice koja je odgovorna za plovilo za tegalj ili zamku, koji sastavlja i podnosi izvješće odgovornim kontrolnim tijelima države članice.

4.

Prije početka puštanja, kontrolna tijela države članice mogu naložiti kontrolno prebacivanje upotrebom standardnih i/ili stereoskopskih kamera radi procjene broja i mase ribe koju treba pustiti.

5.

Tijela države članice mogu provesti bilo koje dodatne mjere koje smatraju potrebnima kako bi se zajamčilo da se puštanje izvršava u trenutku i na mjestu koji su najprimjereniji kako bi se povećala vjerojatnost povratka ribe u stok. Subjekt je odgovoran za preživljavanje ribe dok se ne izvrši puštanje. Puštanje se izvršava u roku od tri tjedna od završetka stavljanja u kavez.

6.

Nakon završetka izlova, riba koje ostane u uzgajalištu i koja nije obuhvaćena BCD-om pušta se u skladu s postupcima opisanim u članku 34. stavku 2. ovog Priloga.


PRILOG XII.

Postupanje s mrtvom ribom

Tijekom ribolovne radnje plivarice tunolovke, količine ribe pronađene mrtve u mreži evidentiraju se u očevidniku ribarskog plovila i odbijaju se na odgovarajući način od kvote države članice.

Bilježenje mrtve ribe tijekom prvog prebacivanja i postupanje s njome

1.

Ispunjeni BCD dostavlja se subjektu koji upravlja plovilom za tegalj s popunjenim odjeljkom 2. (ukupni ulov), odjeljkom 3. (trgovina živom ribom) i odjeljkom 4. (prebacivanje – uključujući „mrtvu” ribu).

Ukupne količine prijavljene u odjeljcima 3. i 4. moraju biti jednake količinama prijavljenima u odjeljku 2. Uz BCD prilaže se izvorna ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju (ITD) u skladu s odredbama ove Uredbe. Količine prijavljene u ITD-u (prebačene žive) moraju biti jednake količinama prijavljenim u odjeljku 3. odgovarajućeg BCD-a.

2.

Dio BCD-a s odjeljkom 8. (informacije o trgovini) ispunjava se i daje subjektu koji upravlja pomoćnim plovilom koje prevozi mrtvu plavoperajnu tunu do obale (ili zadržava na ulovnom plovilu ako se iskrcavaju izravno na obalu). Mrtvoj ribi i dijelu BCD-a prilaže se kopija ITD-a.

3.

Količine mrtve ribe bilježe se u BCD-u ulovnog plovila koje je izvršilo ulov ili, u slučaju ZRR-ova, u BCD-u ulovnih plovila ili plovila koje plovi pod drugom zastavom, a sudjeluje u ZRR-u.


PRILOG XIII.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 302/2009

Ova Uredba

Članak 1.

Članci 1. i 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1.

Članak 5. stavak 1.

Članak 4. stavak 2.

Članak 6. stavak 1. točka (a)

Članak 4. stavci 3. i 5.

Članak 7.

Članak 4. stavak 4. drugi podstavak

Članak 6. stavak 1. točka (a) i članak 6. stavak 2.

Članak 4. stavak 6. točke (a) i (b) i drugi podstavak

Članak 54.

Članak 4. stavak 6. treći podstavak

Članak 20. stavak 2.

Članak 4. stavci od 7. do 12.

Članak 4. stavak 13.

Članak 5. stavak 3.

Članak 4. stavak 15.

Članak 17.

Članak 5. stavak 1.

Članak 6. stavak 1. točka (b)

Članak 5. stavci od 2. do 6.

Članak 9. stavci od 1. do 6.

Članak 5. stavci 7., 8. i 9. prvi podstavak

Članak 5. stavak 9. drugi podstavak

Članak 6. stavak 2.

Članak 6.

Članak 10.

Članak 7.

Članci 11. i 12.

Članak 8.

Članak 17.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 14. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavci 3., 4., 5., 7., 8., 9. i 10.

Prilog I.

Članak 9. stavak 6.

Članak 9. stavak 11.

Članak 14. stavak 3.

Članak 9. stavci od 12. do 15.

Članak 15.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 16. stavci 2., 3. i 5.

Članak 12. stavci od 1. do 4.

Članak 19.

Članak 12. stavak 5.

Članak 13. stavci 1., 2. i 3.

Članak 19.

Članak 13. stavak 4.

Članak 14. stavci 1., 2., 3. i 5.

Članak 20.

Članak 14. stavak 4.

Članak 22. stavak 1.

Članak 15.

Članak 23.

Članak 16.

Članak 29. stavci 1., 3. i 4.

Članak 17.

Članak 30.

Članak 18. stavak 1.

Članak 25.

Članak 18. stavak 2.

Prilog II.

Članak 19.

Članak 24. stavci 1., 2. i 3.

Članak 20. stavci 1. i 2.

Članak 26. stavci 1., 2. i 3.

Članak 20. stavci 3. i 4.

Članak 27.

Članak 21.

Članak 31. stavci od 1. do 4. i 6.

Članak 22. stavci 1. i 2. prvi podstavak

Članak 33. stavci 1., 3. i 5.

Članak 22. stavak 2. drugi podstavak

Članak 34. stavak 1.

Članak 22. stavak 3.

Članak 34. stavak 2.

Članak 22. stavak 4.

Članak 38. stavci 1., 2. i 3.

Članak 22. stavak 5.

Prilog II.

Članak 22. stavak 6.

Članak 33. stavak 6.

Članak 22. stavak 7.

Članak 35. stavak 1. i Prilog IX.

Članak 22. stavci 8. i 9. prvi podstavak

Članak 36.

Članak 22. stavak 9. drugi podstavak

Članak 22. stavak 10.

Članak 39.

Članak 23.

Članak 32.

Članak 24. stavak 1.

Članak 47. stavak 1.

Članak 24. stavci 2., 4. i 6.

Članak 40. stavci od 2. do 5.

Članak 24. stavak 3.

Članak 41. stavci 1. i 2.

Članak 24. stavak 5.

Članak 42.

Članak 24. stavak 7.

Članak 44. stavak 1. i Prilog IX.

Članak 24. stavak 8. prvi podstavak

Članak 45. stavci 1. i 2.

Članak 24. stavak 9.

Članak 24. stavak 10.

Članak 48.

Članak 24.a

Prilog X.

Članak 25.

Članak 49.

Članak 26. stavak 1.

Članak 26. stavak 4.

Članak 26. stavak 2.

Članak 27. stavak 1.

Članak 26. stavak 3.

Članak 26. stavak 5.

Članak 27. stavak 1.

Članak 31. stavak 5.

Članak 27. stavak 2.

Članak 41.

Članak 27. stavak 3.

Članak 3. točka 24.

Članak 28.

Članak 55.

Članak 29.

Članak 52.

Članak 30.

Članak 50.

Članak 31. stavci 1. i 2. točke (a), (b), (c) i (h)

Članak 51. stavci od 2. do 6.

Članak 31. stavak 2. točke od (d) do (g)

Prilog VII.

Članak 31. stavci 3. i 4.

Prilog VII.

Članak 32.

Članak 35. stavci 2., 3. i 4.

Članak 44. stavci 2., 3. i 4.

Članak 33.

Članak 33.a

Članak 53.

Članak 34.

Članak 56.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 57.

Članak 38.

Članak 58.

Članak 38.a

Članak 59. stavci 1. i 2.

Članak 39.

Članak 60.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 61.


Top