EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0824

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/824 оd 25. svibnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sadržajem i oblikom opisa funkcioniranja multilateralnih trgovinskih platformi i organiziranih trgovinskih platformi te obavješćivanjem Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata (Tekst značajan za EGP)

C/2016/3019

OJ L 137, 26.5.2016, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/824/oj

26.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/824

оd 25. svibnja 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sadržajem i oblikom opisa funkcioniranja multilateralnih trgovinskih platformi i organiziranih trgovinskih platformi te obavješćivanjem Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 18. stavak 11. treći podstavak,

budući da:

(1)

Važno je imati na umu da nadležna tijela trebaju dobiti potpune informacije o svrsi, strukturi i organizaciji multilateralnih trgovinskih platformi (MTP) i organiziranih trgovinskih platformi (OTP) koje će morati nadzirati kako bi osigurala učinkovito i uredno funkcioniranje financijskih tržišta.

(2)

Te bi informacije trebalo temeljiti na informacijama koje bi investicijsko društvo ili tržišni operater bio dužan dostaviti kao dio općih zahtjeva u pogledu odobrenja na temelju Direktive 2014/65/EU. One bi se trebale usredotočiti na posebnu funkcionalnost sustava trgovanja kako bi nadležna tijela mogla procijeniti zadovoljava li sustav definiciju MTP-a ili OTP-a i procijeniti njegovu usklađenost s posebnim zahtjevima povezanima s mjestom trgovanja iz Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Zahtjevom za detaljan opis ne bi se trebalo utjecati na dužnost investicijskog društva ili tržišnog operatera da svojem nadležnom tijelu dostavi ostale informacije iz Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 ili na prava nadležnih tijela da zatraže ostale informacije u okviru svojeg stalnog nadzora mjesta trgovanja.

(3)

Informacijama koje su primila nadležna tijela trebalo bi se osigurati da se detaljni opisi funkcioniranja MTP-a ili OTP-a na temelju Direktive 2014/65/EU prikupe na jedinstveni način te postići učinkovitu obradu podataka za postojeće MTP-ove koji u trenutku kada zahtjev za podnošenje detaljnog opisa stupi na snagu već posluju u skladu s nacionalnim odobrenjem.

(4)

Budući da se rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća razlikuju od ostalih MTP-ova zbog toga što podliježu dodatnim pravilima iz Direktive 2014/65/EU, potrebno je da rastuća tržišta malih i srednjih poduzeća dostave dodatne informacije.

(5)

Budući da se OTP-ovi razlikuju od MTP-ova zbog toga što operater u postupku trgovanja može upotrebljavati diskrecijska pravila i zbog toga što će operater OTP-a imati obveze prema korisnicima sustava, OTP-ovi bi morali dostaviti dodatne informacije.

(6)

Kako bi se osigurala učinkovita obrada podataka, zahtijevane informacije trebalo bi dostaviti u elektroničkom obliku.

(7)

Kako bi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) lakše objavilo popis svih MTP-ova i OTP-ova u Uniji, zajedno s informacijama o uslugama koje pružaju i njihovom jedinstvenom identifikacijskom oznakom, za te bi informacije trebalo upotrijebiti standardni predložak.

(8)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe utvrđene u ovoj Uredbi i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(9)

Osobni podaci iz ove Uredbe trebali bi se upotrebljavati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih se dalje ne bi trebalo obrađivati na način koji nije spojiv s tim svrhama. U skladu s člankom 6. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) osobni podaci ne bi se smjeli čuvati dulje nego što je potrebno za izvršavanje nadzorne funkcije te bi trebalo naznačiti najdulje trajanje razdoblja čuvanja.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„relevantni operater” znači:

(a)

investicijsko društvo koje upravlja multilateralnom trgovinskom platformom (MTP);

(b)

investicijsko društvo koje upravlja organiziranom trgovinskom platformom (OTP);

(c)

tržišni operater koji upravlja MTP-om;

(d)

tržišni operater koji upravlja OTP-om;

2.

„razredi imovine” znače kategorije financijskih instrumenata iz odjeljka C Priloga I. Direktivi 2014/65/EU.

Članak 2.

Informacije o MTP-ovima i OTP-ovima koje treba dostaviti

1.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije:

(a)

razrede imovine financijskih instrumenata kojima se trguje na MTP-u ili OTP-u;

(b)

pravila i postupke kojima se omogućuje da su financijski instrumenti dostupni za trgovanje, zajedno s pojedinostima o sustavima objavljivanja s pomoću kojih se te informacije stavljaju na raspolaganje javnosti;

(c)

pravila i postupke kojima se osigurava objektivan i nediskriminirajući pristup trgovinskim platformama, zajedno s pojedinostima o sustavima objavljivanja s pomoću kojih se te informacije stavljaju na raspolaganje javnosti;

(d)

mjere i postupke kojima se osigurava da je dovoljno informacija javno dostupno korisnicima MTP-a ili OTP-a kako bi korisnici mogli donijeti odluku o ulaganju, uzimajući u obzir vrstu korisnika i instrumenata kojima se trguje;

(e)

sustave, postupke i mehanizme kojima se osigurava usklađenost s uvjetima utvrđenima u člancima 48. i 49. Direktive 2014/65/EU;

(f)

detaljan opis svih mehanizama za olakšavanje likvidnosti sustava, kao što su sustavi održavanja tržišta;

(g)

mehanizme i postupke za praćenje transakcija kako se zahtijeva člankom 31. Direktive 2014/65/EU;

(h)

pravila i postupke za suspenziju i isključenje financijskih instrumenata iz trgovanja kako se zahtijeva člankom 32. Direktive 2014/65/EU;

(i)

mehanizme za ispunjavanje obveza transparentnosti prije i poslije trgovanja koji se primjenjuju na financijske instrumente kojima se trguje i na funkcionalnost trgovanja na MTP-u ili OTP-u; tim se informacijama prilažu informacije o svakoj namjeri uporabe izuzeća u skladu s člancima 4. i 9. Uredbe (EU) br. 600/2014 i odgođenog objavljivanja u skladu s člancima 7. i 11. te Uredbe;

(j)

mehanizme za djelotvornu namiru transakcija izvršenih u okviru sustava i za osiguravanje da su korisnici upoznati sa svojim obvezama u tom pogledu;

(k)

popis članova ili sudionika MTP-a ili OTP-a kojim upravlja.

2.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja detaljan opis funkcioniranja sustava trgovanja, navodeći:

(a)

je li taj sustav sustav glasovnog, elektroničkog ili hibridnog trgovanja;

(b)

u slučaju elektroničkog ili hibridnog sustava trgovanja, prirodu bilo kojeg algoritma ili programa za određivanje uparivanja i izvršenja trgovinskih interesa;

(c)

u slučaju sustava glasovnog trgovanja, pravila i protokole korištene za određivanje uparivanja i izvršenja trgovinskih interesa;

(d)

pojašnjenje načina na koji sustav trgovanja zadovoljava svaki element definicije MTP-a ili OTP-a.

3.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja informacije o tome na koji će način i u kojoj mjeri upravljanje MTP-om ili OTP-om dovesti do mogućeg sukoba interesa MTP-a ili OTP-a, njegova operatera ili vlasnika i dobrog funkcioniranja MTP-a ili OTP-a. Relevantni operater navodi postupke i mehanizme za ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u članku 18. stavku 4. Direktive 2014/65/EU.

4.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije o sporazumima o izdvajanju koji se odnose na upravljanje MTP-om ili OTP-om, njihovo poslovanje i nadzor:

(a)

organizacijske mjere za utvrđivanje rizika povezanih s izdvojenim aktivnostima i praćenje izdvojenih aktivnosti;

(b)

ugovorni sporazum između relevantnog operatera i subjekta koji pruža izdvojenu uslugu, u kojem su navedeni priroda, područje primjene, ciljevi i sporazumi o razini usluge.

5.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja informacije o bilo kojoj vezi s uređenim tržištem, MTP-om, OTP-om ili sistematskim internalizatorom u vlasništvu istog operatera ili o njihovu sudjelovanju.

Članak 3.

Dodatne informacije o MTP-ovima koje treba dostaviti

Osim informacija iz članka 2., relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije o zahtjevima iz članka 19. stavka 3. Direktive 2014/65/EU:

(a)

opis mehanizama i sustava koji se primjenjuju za upravljanje rizicima kojima je operater izložen, utvrđivanje svih značajnih rizika za njegovo poslovanje i uspostava učinkovitih mjera za smanjenje tih rizika;

(b)

opis mehanizama koji se primjenjuju za olakšavanje učinkovitog i pravovremenog zaključivanja transakcija koje se izvršavaju u okviru sustava operatera;

(c)

uzimajući u obzir vrstu i opseg zaključenih transakcija na tržištu te raspon i stupanj rizika kojima je operater izložen, opis financijskih sredstava koja se smatraju dostatnima kako bi se olakšalo njegovo uredno funkcioniranje.

Članak 4.

Informacije koje treba dostaviti o MTP-ovima koji već posluju

U slučaju investicijskog društva ili tržišnog operatera koji ima odobrenje za upravljanje MTP-om u skladu s člankom 5. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) koji posluje na datum primjene ove Uredbe, to društvo ili operater dostavlja informacije navedene u člancima 2. i 3. ove Uredbe ako je potrebno:

(a)

ispraviti, ažurirati ili pojasniti informacije koje je relevantni operater prethodno dostavio svojem nadležnom tijelu;

(b)

dokazati usklađenost s obvezama iz Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014 koje se nisu primjenjivale na MTP prije primjene ove Uredbe.

Članak 5.

Dodatne informacije koje treba dostaviti o MTP-ovima za registraciju rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća

U slučaju relevantnog operatera koji podnosi zahtjev za registraciju MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća, taj operater osigurava da je u informacijama dostavljenima u skladu s člancima 2. i 3. jasno navedeno koje se funkcionalnosti ili mehanizmi primjenjuju na rastuće tržište malih i srednjih poduzeća.

Članak 6.

Dodatne informacije o OTP-ovima koje treba dostaviti

Uz članak 2., relevantni operater koji upravlja OTP-om svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije:

(a)

informacije o tome sudjeluje li drugo investicijsko društvo u provođenju održavanja tržišta na OTP-u na neovisnoj osnovi u skladu s člankom 20. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU;

(b)

detaljan opis načina i okolnosti izvršavanja naloga na OTP-u na diskrecijskoj osnovi u skladu s člankom 20. stavkom 6. Direktive 2014/65/EU;

(c)

pravila, postupke i protokole kojima se korisniku omogućuje usmjeravanje tržišnog interesa člana ili sudionika izvan platformi OTP-a;

(d)

opis uporabe trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga koje je u skladu s člankom 20. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU;

(e)

pravila i postupke za osiguravanje usklađenosti s člancima 24., 25., 27. i 28. Direktive 2014/65/EU za transakcije zaključene na OTP-u ako se ta pravila primjenjuju na relevantnog operatera u odnosu na korisnika OTP-a.

Članak 7.

Posebne informacije o razredu imovine

Ako relevantni operater MTP-a ili OTP-a primjenjuje različita pravila na različite razrede imovine, dostavlja informacije koje se propisuju ovom Uredbom za svaki razred imovine odvojeno.

Članak 8.

Bitne promjene

1.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja opis svih bitnih promjena informacija prethodno dostavljenih u skladu s ovom Uredbom koje bi bile relevantne za procjenu usklađenosti tog operatera s Direktivom 2014/65/EU i Uredbom (EU) br. 600/2014.

2.   Ako relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja nove informacije radi ispravljanja, ažuriranja ili pojašnjenja informacija prethodno dostavljenih u skladu s ovom Uredbom, ne mora uključivati informacije koje su isključivo manje važne ili tehničke prirode i koje ne bi bile relevantne za procjenu njegove usklađenosti s Direktivom 2014/65/EU ili Uredbom (EU) br. 600/2014.

3.   Investicijsko društvo ili tržišni operater koji ima odobrenje za upravljanje MTP-om u skladu s Direktivom 2004/39/EZ koji posluje na datum primjene ove Uredbe, osim informacija iz stavka 1. ovog članka, svojem nadležnom tijelu dostavlja opis svih bitnih promjena informacija prethodno dostavljenih nadležnom tijelu povezanih s tim MTP-om na temelju te Direktive.

Članak 9.

Oblik dostavljanja opisa

1.   Ako relevantni operater nadležnom tijelu dostavi opis funkcioniranja MTP-a ili OTP-a kojim upravlja u skladu s ovom Uredbom, relevantni operater pri dostavljanju uključuje jasna upućivanja koja udovoljavaju zahtjevima predloška iz tablice 1. Priloga.

2.   Pri dostavljanju informacija koje se propisuju ovom Uredbom relevantni operater uključuje upućivanja na odgovarajuće odredbe pravila MTP-a ili OTP-a, sporazuma ili ugovora sa sudionicima ili relevantnim trećim osobama te interne postupke i politike.

3.   Relevantni operater svojem nadležnom tijelu dostavlja informacije koje se propisuju ovom Uredbom u elektroničkom obliku.

4.   Pri dostavljanju informacija koje se propisuju ovom Uredbom relevantni operater:

(a)

daje svakom dokumentu koji dostavlja jedinstveni referentni broj;

(b)

osigurava da će u informacijama koje dostavlja jasno navesti na koji se posebni zahtjev iz ove Uredbe upućuje i u kojem su dokumentu navedene te informacije, upotrebljavajući jedinstveni referentni broj za identifikaciju dokumenta;

(c)

osigurava da će, ako se zahtjev iz ove Uredbe ne odnosi na njega, tu činjenicu navesti zajedno s objašnjenjem;

(d)

te informacije dostavlja u obliku određenom u tablici 1. Priloga.

5.   Ako se opis dostavlja u okviru zahtjeva za odobrenje, subjekt koji podnosi zahtjev za istodobno pružanje više od jedne usluge podnosi jedan zahtjev u kojem su jasno navedene usluge na koje se odnose dostavljene informacije. Ako se isti dokument smatra dijelom nekoliko zahtjeva za odobrenje, radi dostavljanja informacija u obliku određenom u tablici 1. Priloga pri dostavljanju istog dokumenta za nekoliko zahtjeva upotrebljava se isti referentni broj.

Članak 10.

Obavješćivanje ESMA-e

Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o odobrenju relevantnog operatera za upravljanje MTP-om ili OTP-om u elektroničkom obliku i u obliku utvrđenom u tablici 2. Priloga.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma koji je naveden u članku 93. stavku 1. drugom podstavku Direktive 2014/65/EU.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).


PRILOG

Oblici

Tablica 1.

Informacije po operaterima MTP-ova i OTP-ova

Relevantni operater za kojeg se podnosi zahtjev

Relevantni članak Provedbene uredbe (EU) 2016/824

Referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta u kojem su navedene informacije ili razlozi zbog kojih informacije nisu navedene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tablica 2.

Informacije koje se dostavljaju ESMA-i

Nadležno tijelo koje obavješćuje

Naziv relevantnog operatera

Naziv MTP-a ili OTP-a kojim se upravlja

Kod MIC

Usluge koje pruža MTP ili OTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top