Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0795

Uredba Vijeća (EU) 2016/795 od 11. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržištâ poljoprivrednih proizvoda

OJ L 135, 24.5.2016, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/795/oj

24.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 135/115


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/795

od 11. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržištâ poljoprivrednih proizvoda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije treba usvojiti mjere o utvrđivanju potpore.

(2)

Člancima 5. i 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 (1) utvrđuje se iznos potpore Unije u okviru programa voća i povrća u školama i programa mlijeka u školama kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), utvrđuju određena pravila o opsegu potpore i njezinoj dodjeli državama članicama u slučaju programa voća i povrća u školama te utvrđuje najveća količina proizvoda prihvatljivih za potporu u slučaju programa mlijeka u školama.

(3)

Dijelom II. glavom I. poglavljem II. odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća (3), predviđa se novi zajednički okvir za potporu Unije opskrbi voćem i povrćem, prerađenim voćem i povrćem i svježim proizvodima iz sektora banana („voće i povrće u školama”) te mlijeka i mliječnih proizvoda („mlijeko u školama”) djeci u obrazovnim ustanovama („program u školama”).

(4)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 predviđa se potpora Unije za prateće obrazovne mjere kojima se podržava opskrba voćem i povrćem u školama te mlijekom u školama i njihova distribucija kao i potpora Unije kojom se pokrivaju određeni troškovi povezani s takvom opskrbom i distribucijom. Kako bi se osiguralo dobro proračunsko upravljanje, trebalo bi utvrditi najvišu razinu potpore Unije za financiranje tih pratećih obrazovnih mjera i tih povezanih troškova.

(5)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 predviđa se potpora Unije za opskrbu konzumnim mlijekom i konzumnim mlijekom bez laktoze i njihovu distribuciju djeci u obrazovnim ustanovama te se državama članicama omogućuje da predvide distribuciju određenih mliječnih proizvoda koji nisu takvo konzumno mlijeko kao i proizvoda navedenih u Prilogu V. toj Uredbi. Iako se Uredbom (EU) br. 1308/2013 ne predviđaju najveći iznosi potpore Unije za poljoprivredne proizvode, njome se potpora Unije ograničava samo na mliječnu komponentu nepoljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu V. toj Uredbi. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje te potpore i kako bi se osigurala fleksibilnost pri upravljanju programom u školama, trebalo bi utvrditi najveći iznos potpore Unije za tu mliječnu komponentu.

(6)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se ukupni godišnji iznos potpore Unije za Uniju kao cjelinu i objektivni kriteriji za dodjelu tog ukupnog iznosa među državama članicama. Stoga bi trebalo utvrditi godišnja okvirna dodijeljena sredstva za svaku državu članicu. Kako bi se državama članicama ograničene demografske veličine omogućilo da provedu troškovno učinkovit program, trebalo bi utvrditi najmanji iznos potpore Unije na koju države članice imaju pravo. Budući da je Hrvatska pristupila Uniji 1. srpnja 2013., na nju se do 1. kolovoza 2023. ne bi trebao primjenjivati kriterij dosadašnje upotrebe potpore Unije za opskrbu djece mlijekom i mliječnim proizvodima.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovita i ciljana upotreba sredstava Unije, trebalo bi predvidjeti preraspodjelu okvirnih dodijeljenih sredstava za koja se države članice nisu prijavile drugim državama članicama, bilo u cijelosti ili djelomično, a u okviru granica utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013, ne premašujući pritom ukupnu godišnju granicu za potporu Unije predviđenu u Uredbi (EU) br. 1308/2013.

(8)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti povezane s: utvrđivanjem najviše razine potpore Unije po kategoriji povezanih troškova; utvrđivanjem okvirnih dodijeljenih sredstava potpore Unije za svaku državu članicu nakon šestogodišnjeg prijelaznog razdoblja; utvrđivanjem, prema potrebi i nakon procjene, novih okvirnih dodijeljenih sredstava; mjerama potrebnima za preraspodjelu okvirnih dodijeljenih sredstava među državama članicama te utvrđivanjem konačnih dodijeljenih sredstava za svaku državu članicu. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(9)

Uredbu (EU) br. 1370/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. Kako bi se uzelo u obzir kalendar školske godine, nova pravila trebala bi se primjenjivati od 1. kolovoza 2017.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1370/2013

Uredba (EU) br. 1370/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 5.

Potpora za opskrbu voćem i povrćem u školama te mlijekom u školama, prateće obrazovne mjere i povezani troškovi

1.   Potpora Unije za financiranje pratećih obrazovnih mjera kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne smije premašiti 15 % godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

2.   Potpora Unije za povezane troškove kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ukupno ne smije premašiti 10 % godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

Komisija donosi provedbene akte kojima se najviša razina potpore Unije po kategoriji takvih troškova utvrđuje kao postotak godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica ili kao postotak troškova dotičnih proizvoda.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

3.   Iznos potpore Unije za mliječnu komponentu proizvoda iz članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne smije premašiti 27 EUR/100 kg.

4.   Potpora iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuje se svakoj državi članici u skladu s ovim stavkom te uzimajući u obzir kriterije utvrđene u članku 23.a stavku 2. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Za razdoblje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2023. dodijeljena sredstva potpore iz članka 23.a stavka 1. drugog podstavka točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za svaku državu članicu iznose kako je navedeno u Prilogu I. Tijekom tog razdoblja članak 23.a stavak 2. prvi podstavak točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Komisija od 1. kolovoza 2023. donosi provedbene akte kojima se na temelju kriterija iz članka 23.a stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013 za svaku državu članicu utvrđuju okvirna dodijeljena sredstva potpore iz članka 23.a stavka 1. drugog podstavka točaka (a) i (b) te Uredbe. Međutim, svaka država članica prima najmanje 290 000 EUR potpore Unije za distribuciju voća i povrća u školama te najmanje 193 000 EUR potpore Unije za distribuciju mlijeka u školama kako su definirani u članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Komisija naknadno procjenjuje najmanje svake tri godine jesu li ta okvirna dodijeljena sredstva i dalje u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 23.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Prema potrebi, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju nova okvirna dodijeljena sredstva.

Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

5.   Ako neka država članica za određenu godinu nije podnijela zahtjev za potporu Unije u skladu s člankom 23.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili je zatražila samo dio svojih okvirnih dodijeljenih sredstava kako je navedeno u stavku 4. ovog članka, Komisija preraspodjeljuje ta okvirna dodijeljena sredstva ili njihov nezatraženi dio onim državama članicama koje su je obavijestile o svojoj spremnosti da upotrijebe više od svojih okvirnih dodijeljenih sredstava.

Komisija provedbenim aktima donosi mjere potrebne za provedbu takve preraspodjele koja se temelji na kriteriju iz članka 23.a stavka 2. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i koja je ograničena ovisno o razini do koje je, u školskoj godini koja je završila prije godišnjeg zahtjeva za potporu Unije, dotična država članica upotrijebila konačna dodijeljena sredstva potpore Unije kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

6.   Nakon što države članice podnesu zahtjeve u skladu s člankom 23.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija svake godine donosi provedbene akte kojima se utvrđuju konačna dodijeljena sredstva potpore za voće i povrće u školama te za mlijeko u školama među državama članicama koje sudjeluju u okviru granica utvrđenih u članku 23.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i uzimajući u obzir prijenose iz članka 23.a stavka 4. te Uredbe.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.”.

2.

Umeće se sljedeći Prilog:

„PRILOG I.

OKVIRNA DODIJELJENA SREDSTVA

za razdoblje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2023.

(kako je navedeno u članku 5. stavku 4. drugom podstavku)

Država članica

Okvirna dodijeljena sredstva za voće i povrće u školama

Okvirna dodijeljena sredstva za mlijeko u školama

Belgija

3 367 930

1 650 729

Bugarska

2 093 779

1 020 451

Češka

3 123 230

1 600 707

Danska

1 807 661

1 460 645

Njemačka

19 696 932

9 404 154

Estonija

439 163

700 309

Irska

1 757 779

900 398

Grčka

3 218 885

1 550 685

Španjolska

12 932 647

6 302 784

Francuska

22 488 086

12 625 577

Hrvatska

1 360 232

800 354

Italija

16 711 302

8 003 535

Cipar

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luksemburg

290 000

193 000

Mađarska

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nizozemska

5 431 641

2 401 061

Austrija

2 238 064

1 100 486

Poljska

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumunjska

6 866 848

10 399 594

Slovenija

554 020

320 141

Slovačka

1 708 720

900 398

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

2 854 972

8 427 723

Ujedinjena Kraljevina

19 391 534

9 804 331

Ukupno

150 000 000

100 000 000 ”

3.

Prilog se numerira kao „Prilog II.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. kolovoza 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 11. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržištâ poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.).

(2)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržištâ poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(3)  Uredba (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


Top