EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/669 оd 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programâ ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/669

оd 28. travnja 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programâ ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3., članke 12. i 41. te članak 66. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 (2) utvrđuje se najveći broj izmjena programâ ruralnog razvoja koje države članice mogu dostaviti Komisiji. Za potpore u obliku financijskog instrumenta trebala bi se primjenjivati posebna pravila kako bi se državama članicama omogućila fleksibilnost potrebna za provedbu financijskog instrumenta. Stoga se najveći broj izmjena programa ne bi trebao primjenjivati na izmjene povezane s planiranjem financijskih instrumenata.

(2)

Člankom 9. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 utvrđuju se pravila za konverziju jedinica, uključujući odredbe o stopama konverzije raznih kategorija životinja u uvjetna grla. Trebalo bi pojasniti da se te stope konverzije ne primjenjuju samo na obveze uzgoja lokalnih pasmina koje su u opasnosti da budu izgubljene za poljoprivredu, nego na sve obveze povezane sa stokom u okviru članaka 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(3)

U dijelu 1. točki 8.(2) i dijelu 2. točki 5.(2) Priloga I. Provedbenoj Uredbi (EU) br. 808/2014 utvrđuju se određena pravila u pogledu opisa mjera u programima ruralnog razvoja i nacionalnim okvirima. Za potpore u obliku financijskog instrumenta trebala bi se primjenjivati posebna pravila kako bi se državama članicama omogućila fleksibilnost potrebna za provedbu financijskog instrumenta.

(4)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 utvrđuju se stope konverzije životinja u uvjetna grla iz članka 9. te se predviđa da se te stope konverzije mogu povećati za sve kategorije iz tablice i smanjiti za ostalu perad, uzimajući u obzir znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u programima ruralnog razvoja. Državama članicama trebalo bi omogućiti da smanje te stope konverzije ne samo za „ostalu perad” nego za sve kategorije iz tablice ako je to opravdano i utemeljeno na znanstvenim dokazima.

(5)

U dijelu 1. točki 2.2. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 utvrđuju se minimalni zahtjevi za korisnike u pogledu aktivnosti informiranja i promidžbe tijekom provedbe operacije. Točkom 2.2. podtočkom (b) predviđaju se razni zahtjevi u pogledu ukupne javne potpore. Radi osiguravanja primjerenih i usklađenih zahtjeva trebalo bi utvrditi jedinstveni prag u iznosu od 50 000 EUR. Osim toga, uzimajući u obzir posebnu prirodu mjera povezanih s površinama i životinjama te drugih mjera koje se ne odnose na ulaganja, trebalo bi omogućiti državama članicama da odluče trebaju li se na te mjere primjenjivati obveze informiranja.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) br. 808/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavku 2. trećem podstavku dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

u slučaju izmjena povezanih s financijskim instrumentima iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013.”

2.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Ako se obveze iz članaka 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 odnose na uvjetna grla, primjenjuju se stope konverzije raznih kategorija životinja u uvjetna grla iz Priloga II.

2.   Ako su obveze iz članaka 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 izražene u jedinicama drugačijima od onih iz Priloga II. toj Uredbi, države članice mogu izračunati plaćanja na temelju tih drugih jedinica. U tom slučaju države članice osiguravaju usklađenost s najvećim godišnjim iznosima za koji se može dobiti potpora EPFRR-a, a koji su navedeni u tom Prilogu.

3.   Osim ako je riječ o plaćanjima za obveze o uzgoju lokalnih pasmina ugroženih poljoprivrednom proizvodnjom iz članka 28. stavka 10. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013, plaćanja na temelju članaka 28., 29. i 34. te Uredbe ne mogu se dodjeljivati po uvjetnom grlu.”

3.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

5.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu 1. točki 8.(2), podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, prema potrebi, metodologiju izračuna iznosa ili stope potpore raščlanjenih, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira. Kod dodjeljivanja potpore financijskim instrumentima koji se provode u skladu s člankom 38. stavkom 4. prvim podstavkom točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 navode se opis vrste financijskog instrumenta, opće kategorije krajnjih primatelja, opće kategorije prihvatljivih troškova, najveći iznos potpore i načela utvrđivanja kriterija odabira.”

2.

U dijelu 2. točki 5.(2), podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, prema potrebi, metodologiju izračuna iznosa ili stope potpore raščlanjenih, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira. Kod dodjeljivanja potpore financijskim instrumentima koji se provode u skladu s člankom 38. stavkom 4. prvim podstavkom točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 navode se opis vrste financijskog instrumenta, opće kategorije krajnjih primatelja, opće kategorije prihvatljivih troškova, najveći iznos potpore i načela utvrđivanja kriterija odabira.”


PRILOG II.

„PRILOG II.

Stope konverzije životinja u uvjetna grla (‚UG’) iz članka 9. stavaka 1. i 2.

(1)

Bikovi, krave i druga goveda starija od dvije godine, kopitari stariji od šest mjeseci

1,0 UG

(2)

Goveda od šest mjeseci do dvije godine

0,6 UG

(3)

Goveda mlađa od šest mjeseci

0,4 UG

(4)

Ovce i koze

0,15 UG

(5)

Rasplodne krmače > 50 kg

0,5 UG

(6)

Ostale svinje

0,3 UG

(7)

Kokoši nesilice

0,014 UG

(8)

Ostala perad

0,03 UG

Za vrste i kategorije životinja u ovoj tablici stope konverzije mogu se iznimno povećati ili smanjiti, uzimajući u obzir znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u PRR-u.

Druge vrste životinja mogu se iznimno dodati. Stope konverzije za takve vrste utvrđuju se uzimajući u obzir posebne okolnosti i znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u PRR-u.”


PRILOG III.

U dijelu 1. točki 2.2. Priloga III. Uredbi (EU) br. 808/2014 podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za operacije koje nisu obuhvaćene točkom (c), a čija ukupna javna potpora prelazi 50 000 EUR, postavlja barem jedan plakat (najmanje veličine A3) ili ploču s informacijama o projektu, ističući financijsku potporu Unije, na mjesto koje je javnosti lako vidljivo. Međutim, za operacije u okviru članka 21. stavka 1. točaka (a) i (b) (povezane s izgubljenim prihodom i troškovima održavanja) i članaka 28. do 31., 33., 34. i 40. Uredbe (EU) br. 1305/2013 države članice mogu odlučiti da se taj zahtjev ne primjenjuje ili da se prag poveća. Države članice mogu odlučiti i da se, ako zbog prirode financirane operacije nije moguće odrediti prikladno mjesto za plakat ili ploču, taj zahtjev ne primjenjuje ni na druge operacije koje dovode do ulaganja ili da se za njih prag poveća. Informativna se ploča postavlja na lokacijama lokalnih akcijskih skupina koje se financiraju u okviru LEADER-a;”


Top