Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0438

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (Tekst značajan za EGP)

C/2015/9160

OJ L 78, 24.3.2016, p. 11–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/438/oj

24.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 78/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/438

оd 17. prosinca 2015.

o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (1), a posebno njezin članak 26.b,

budući da:

(1)

Važno je osigurati ujednačeno ostvarivanje ciljeva Direktive 2009/65/EZ u svim državama članicama kako bi se povećala cjelovitost unutarnjeg tržišta i pružila pravna sigurnost njegovim sudionicima, uključujući male i institucionalne ulagatelje, nadležna tijela i druge zainteresirane strane. Oblikom uredbe osigurava se usklađen okvir za sve subjekte na tržištu i najveće je moguće jamstvo jednakih pravila za sve, jednakih uvjeta tržišnog natjecanja i zajedničke odgovarajuće razine zaštite ulagatelja. Nadalje, njome se osigurava izravna primjenjivost detaljnih jedinstvenih pravila koja se odnose na poslovanje subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i depozitare, koja su po svojoj prirodi izravno primjenjiva i stoga ne zahtijevaju daljnje prenošenje na nacionalnoj razini. Donošenjem uredbe osigurava se i to da se sve relevantne izmjene Direktive 2009/65/EZ, uvedene Direktivom 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) mogu primjenjivati od istog datuma u svim državama članicama.

(2)

Direktivom 2009/65/EZ propisan je dugi niz zahtjeva u pogledu dužnosti depozitarâ, aranžmani u slučaju delegiranja i režim odgovornosti za imovinu UCITS-a pohranjenu u skrbništvo kojima se želi osigurati visoka razina zaštite ulagatelja, pri čemu se uzima u obzir činjenica da je UCITS program malih ulagatelja. Stoga je potrebno jasno definirati posebna prava i obveze depozitara, društva za upravljanje i investicijskog društva. Pisani ugovor trebao bi sadržavati sve pojedinosti koje su potrebne kako bi depozitar ili treća osoba, kojoj su poslovi pohrane delegirani u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, mogli na primjeren način pohranjivati svu imovinu UCITS-a te kako bi depozitar ispravno obavljao svoje poslove nadzora i kontrole.

(3)

Kako bi se depozitaru omogućila procjena i praćenje rizikâ skrbništva i insolventnosti, pisani ugovor trebao bi sadržavati dovoljno pojedinosti o kategorijama financijskih instrumenata u koje UCITS može ulagati te obuhvatiti zemljopisna područja na kojima UCITS namjerava ulagati. Ugovor bi trebao sadržavati i podroban opis postupka za proširivanje razine djelovanja kojim se definiraju okolnosti, obveze obavješćivanja i koraci koje službenik depozitara, na bilo kojoj hijerarhijskoj razini, mora poduzeti u vezi sa svakom utvrđenom nepodudarnošću, uključujući obavješćivanje društva za upravljanje ili investicijskog društva i/ili nadležnih tijela, kako je propisano ovom Uredbom. Stoga bi depozitar trebao upozoriti društvo za upravljanje ili investicijsko društvo na svaki znatni rizik koji je utvrđen u sustavu za namiru na određenom tržištu. Raskid ugovora trebao bi se smatrati krajnjim sredstvom kojemu depozitar pribjegava ako nije uvjeren da je imovina dostatno zaštićena. Njime bi se trebao spriječiti i moralni hazard u slučajevima kada bi UCITS donosio odluke o ulaganjima ne uzimajući u obzir rizike skrbništva oslanjajući se na to da je odgovornost na depozitaru. Radi održavanja visoke razine zaštite ulagatelja, obveza utvrđivanja pojedinosti u pogledu praćenja trećih osoba trebala bi se primjenjivati na cijeli lanac skrbništva.

(4)

Kako bi se osiguralo da depozitar može obavljati svoje dužnosti, potrebno je pojasniti poslove iz članka 22. stavka 3. Direktive 2009/65/EZ, a posebno kontrole drugog stupnja koje obavlja depozitar. Takvi poslovi ne bi smjeli sprječavati depozitara da, u dogovoru s UCITS-om i u slučaju gdje to smatra primjerenim, provede ex ante provjere. Kako bi osigurao da može obavljati svoje dužnosti, depozitar bi trebao uspostaviti vlastiti postupak za proširivanje razine djelovanja za situacije u kojima su utvrđene nepodudarnosti. Tim bi se postupkom trebalo osigurati da nadležna tijela budu obaviještena o svim bitnim kršenjima. Odgovornosti depozitara u pogledu nadzora nad trećim osobama ne bi trebale dovoditi u pitanje odgovornosti UCITS-a utvrđene Direktivom 2009/65/EZ.

(5)

Depozitar bi trebao provjeriti je li broj izdanih udjela usklađen sa sredstvima zaprimljenima za upis. Nadalje, kako bi se osiguralo da su plaćanja koja izvrše ulagatelji s osnove upisa zaprimljena, depozitar bi trebao osigurati provedbu još jednog izravnanja između zahtjeva za upis i sredstava za upis. Isto izravnanje trebalo bi provesti u pogledu zahtjeva za isplatu. Depozitar bi također trebao provjeriti odgovara li broj udjela na računima UCITS-a broju preostalih udjela u registru UCITS-a. Depozitar bi u skladu s time trebao prilagoditi svoje postupke, vodeći računa o učestalosti upisa i isplata.

(6)

Depozitar bi trebao poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao učinkovitu primjenu primjerenih politika i postupaka vrednovanja imovine UCITS-a, obavljajući provjeru uzoraka ili provjeravajući odgovara li promjena izračuna neto vrijednosti imovine kroz vrijeme promjeni referentne vrijednosti. Pri uspostavljanju svojih postupaka depozitar bi trebao imati jasnu sliku o metodologijama vrednovanja kojima se UCITS koristi kod vrednovanja imovine UCITS-a. Učestalost tih provjera trebala bi odgovarati učestalosti vrednovanja imovine UCITS-a.

(7)

U skladu sa svojom obvezom nadzora, u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, depozitar bi trebao uspostaviti postupak kojim bi na ex post osnovi provjeravao djeluje li UCITS u skladu s mjerodavnim pravom i propisima te vlastitim pravilima i osnivačkim aktima. Tim bi se postupkom među ostalim provjeravalo jesu li ulaganja UCITS-a u skladu s njegovim investicijskim strategijama, kako je opisano u pravilima za UCITS-e i dokumentima ponude UCITS-a, i osiguravalo da UCITS ne krši svoja ograničenja ulaganja. Depozitar bi trebao pratiti transakcije UCITS-a i istraživati sve neuobičajene transakcije. U slučaju nepoštovanja ograničenjâ utvrđenih mjerodavnim zakonima i propisima ili pravilima za UCITS-e i njihovim osnivačkim aktima, depozitar bi trebao bez odlaganja stornirati transakciju kojom se krše ti zakoni, propisi i pravila.

(8)

Depozitar bi trebao osigurati da se dobit UCITS-a točno obračunava u skladu s Direktivom 2009/65/EZ. Kako bi se to postiglo, depozitar mora osigurati da se dobit izračunava i raspodjeljuje na primjeren način te da, u slučaju kada utvrdi pogrešku, UCITS poduzima odgovarajuće korektivne mjere. Nakon što je to osigurao, depozitar bi trebao provjeriti cjelovitost i točnost raspodjele dobiti.

(9)

Kako bi depozitar u svakom trenutku imao jasan pregled svih priljeva i odljeva novca UCITS-a, UCITS bi trebao osigurati da se depozitaru bez nepotrebnog odlaganja dostave točne informacije o svim novčanim tokovima, uključujući informacije koje dostavljaju treće osobe kod kojih UCITS ima otvoren novčani račun.

(10)

Kako bi zajamčio primjereno praćenje novčanih tokova UCITS-a, depozitar bi trebao osigurati da su uspostavljeni za to predviđeni postupci, da se ti postupci učinkovito primjenjuju i periodično preispituju. Depozitar bi posebno trebao preispitati postupak izravnanja kako bi bio siguran da je primjeren za dotični UCITS te da se provodi u odgovarajućim intervalima, vodeći računa o vrsti, opsegu i složenosti UCITS-a. U okviru takvog postupka, na primjer, svaki bi se pojedini novčani tok, kako je iskazan u bankovnom izvodu iz računa, trebao uspoređivati s novčanim tokovima evidentiranima na računima UCITS-a. Kada se izravnanja provode svaki dan, kao što je slučaj kod većine UCITS-a, i depozitar bi svoje izravnanje trebao provoditi svaki dan. Depozitar bi posebno trebao pratiti nepodudarnosti utvrđene postupcima izravnanja i poduzete korektivne mjere kako bi bez nepotrebnog odlaganja obavijestio UCITS o bilo kakvoj anomaliji koja nije ispravljena i proveo potpuno preispitivanje postupaka izravnanja. Takvo preispitivanje trebalo bi se provoditi najmanje jednom godišnje. Depozitar bi također trebao pravovremeno identificirati znatne novčane tokove, a posebno one koji bi mogli biti neusklađeni s aktivnostima UCITS-a, kao što su promjene u pozicijama imovine UCITS-a odnosno upisima i isplatama, periodično bi mu se trebala dostavljati izvješća o novčanim računima te bi trebao provjeravati jesu li novčane pozicije koje je evidentirao u skladu s evidencijom UCITS-a. Depozitar bi svoje evidencije trebao ažurirati u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (b) Direktive 2009/65/EZ.

(11)

Depozitar mora osigurati da su sva plaćanja koja izvrše ulagatelji ili plaćanja koja se izvrše u njihovo ime s osnove upisa udjela UCITS-a zaprimljena i proknjižena na jednom ili više novčanih računa u skladu s Direktivom 2009/65/EZ. UCITS bi stoga trebao osigurati da se depozitaru dostave odgovarajuće informacije koje su mu potrebne za primjereno praćenje zaprimanja plaćanja ulagatelja. UCITS mora osigurati da se te informacije depozitaru dostave bez nepotrebnog odlaganja kada treća osoba zaprimi zahtjev za isplatu ili izdavanje udjela UCITS-a. Stoga bi subjekt koji je odgovoran za upis i isplatu udjela UCITS-a pri zaključenju radnog dana trebao te informacije proslijediti depozitaru kako bi se izbjegla bilo kakva zlouporaba plaćanja ulagatelja.

(12)

Depozitar bi trebao pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente UCITS-a koji se mogu registrirati ili držati na računu izravno ili neizravno na ime depozitara ili treće osobe kojoj su poslovi skrbništva delegirani, posebno na razini središnjeg depozitara vrijednosnih papira. Nadalje, depozitar bi trebao pohraniti na skrbništvo one financijske instrumente koji se samo izravno registriraju kod samog izdavatelja ili njegova zastupnika na ime depozitara ili treće osobe kojoj su poslovi skrbništva delegirani. Financijski instrumenti koji se, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom, samo registriraju na ime UCITS-a kod izdavatelja ili njegova zastupnika ne bi se trebali pohranjivati na skrbništvo. Svi financijski instrumenti koji se mogu fizički isporučiti depozitaru trebali bi se pohraniti na skrbništvo. Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti pod kojima se financijski instrumenti trebaju pohraniti na skrbništvo, financijske instrumente koji se kao kolateral daju trećoj osobi ili koje treća osoba daje u korist UCITS-a također treba pohraniti na skrbništvo sam depozitar ili treća osoba kojoj su delegirani poslovi skrbništva, pod uvjetom da su u vlasništvu UCITS-a.

(13)

Za financijske instrumente koji se pohranjuju na skrbništvo trebala bi u svakom trenutku vrijediti pravila dužne pažnje i zaštite. Kako bi se osigurala odgovarajuća procjena rizika skrbništva, primjenjujući dužnu pažnju potrebno je odrediti jasne obveze za depozitara, koji bi posebno trebao znati koje treće osobe čine lanac skrbništva, osigurati da se u cijelom lancu skrbništva poštuju obveza dužne pažnje i obveza odvajanja, osigurati da ima odgovarajući pristup knjigama i evidencijama trećih osoba kojima su delegirani poslovi skrbništva, osigurati ispunjavanje obveza dužne pažnje i odvajanja, dokumentirati sve navedene dužnosti te društvu za upravljanje ili investicijskom društvu omogućiti pristup toj dokumentaciji.

(14)

Depozitar bi u svakom trenutku trebao imati sveobuhvatan pregled sve imovine koju ne čine financijski instrumenti koji se pohranjuju na skrbništvo. Ta imovina podliježe obvezi provjere vlasništva i vođenja evidencije u skladu s Direktivom 2009/65/EZ. Primjeri su takve imovine fizička imovina koja se ne smatra financijskim instrumentima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ ili koja se ne može fizički isporučiti depozitaru, financijski ugovori kao što su određene izvedenice i novčani depoziti.

(15)

Kako bi se postigao dostatan stupanj izvjesnosti da je UCITS uistinu vlasnik imovine, depozitar bi trebao osigurati da mu se dostave sve informacije koje smatra potrebnima da bi mogao biti siguran da UCITS ima pravo vlasništva nad predmetnom imovinom. Te se informacije mogu dostaviti u obliku kopije službenog dokumenta kojim se potvrđuje da je UCITS vlasnik imovine ili u obliku bilo kakvog formalnog i pouzdanog dokaza koji depozitar smatra primjerenim. Ako je potrebno, depozitar bi se za dodatne dokaze trebao obratiti UCITS-u ili, ovisno o slučaju, trećoj osobi.

(16)

Depozitar bi također trebao voditi evidenciju o svoj imovini za koju se uvjerio da je u vlasništvu UCITS-a. On može uspostaviti postupak za primanje informacija od trećih osoba kojim se osigurava da imovina ne može biti prenesena a da se o tome prethodno ne obavijesti depozitara ili treću osobu kojoj su delegirani poslovi pohrane.

(17)

Kada se poslovi pohrane delegiraju trećoj osobi u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, depozitar je dužan provoditi i primjenjivati primjeren i dokumentiran postupak kojim se osigurava da treća osoba u svakom trenutku ispunjava zahtjeve iz članka 22.a stavka 3. te Direktive. Kako bi se osigurala dostatna razina zaštite imovine, potrebno je utvrditi određena načela koja bi se trebala primjenjivati u vezi s delegiranjem poslova pohrane.

(18)

Navedena se načela ne bi trebala smatrati sveobuhvatnima, niti u pogledu definiranja svih pojedinosti postupanja depozitara u skladu s načelima pažnje dobrog stručnjaka niti u pogledu utvrđivanja svih koraka koje bi depozitar trebao poduzeti u vezi s tim načelima. Obveza kontinuiranog praćenja treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane trebala bi obuhvaćati provjeru da ta treća osoba pravilno izvršava sve delegirane poslove te da ispunjava odredbe iz ugovora o delegiranju i druge zakonske obveze kao što je obveza neovisnosti i zabrana ponovnog korištenja. Depozitar bi, osim toga, trebao preispitati elemente koji su ocijenjeni tijekom postupka odabira i imenovanja te ih usporediti s kretanjima na tržištu. Depozitar bi u svakom trenutku trebao imati mogućnost na odgovarajući način procijeniti rizike povezane s odlukom o povjeravanju imovine trećoj osobi. Učestalost preispitivanja trebalo bi prilagoditi tako da uvijek bude usklađena s tržišnim uvjetima i povezanim rizicima. Kako bi mogao učinkovito odgovoriti na eventualnu insolventnost treće osobe, depozitar bi trebao predvidjeti plan za nepredviđene okolnosti koji, prema potrebi, uključuje odabir alternativnih pružatelja usluga. Dok se takvim mjerama može smanjiti rizik skrbništva s kojim se suočava depozitar, one ne mijenjaju obvezu vraćanja financijskih instrumenata ili plaćanja odgovarajućeg iznosa u slučaju njihova gubitka, koja ovisi o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 24. Direktive 2009/65/EZ ili nisu.

(19)

Kako bi mogao biti siguran da su imovina i prava UCITS-a zaštićeni od insolventnosti treće osobe, depozitar mora poznavati pravo koje se u slučaju insolventnosti primjenjuje u trećoj zemlji u kojoj se treća osoba nalazi i biti siguran u izvršivost njihova ugovora. Kako bi bio siguran da je ugovor izvršiv čak i u slučaju insolventnosti treće osobe, prije nego što poslove pohrane delegira trećoj osobi koja se nalazi izvan Unije, depozitar mora pribaviti neovisno pravno mišljenje o izvršivosti ugovora sklopljenog s trećom osobom na temelju prava i sudske prakse koji se u slučaju insolventnosti primjenjuju u trećoj zemlji u kojoj se treća osoba nalazi. Dužnost depozitara da ocijeni regulatorni i pravni okvir treće zemlje obuhvaća i pribavljanje neovisnog pravnog mišljenja kojim se ocjenjuju pravo i sudska praksa koji se u slučaju insolventnosti primjenjuju u trećoj zemlji u kojoj se treća osoba nalazi. Ovisno o slučaju, više pravnih mišljenja može se spojiti u jedno ili relevantna strukovna udruženja ili odvjetnički uredi mogu za svaku jurisdikciju izdavati mišljenja u korist više depozitara.

(20)

Ugovor sklopljen s trećom osobom kojoj su delegirani poslovi pohrane trebao bi sadržavati klauzulu o prijevremenom raskidu ugovora zato što depozitar mora imati mogućnost raskinuti taj ugovor u slučajevima u kojima se pravo ili sudska praksa koji se primjenjuju u trećoj zemlji u slučaju insolventnosti izmijene na takav način da zaštita imovine UCITS-a više nije osigurana. U takvim slučajevima depozitar mora o tome obavijestiti društvo za upravljanje ili investicijsko društvo. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo mora o tome obavijestiti svoja nadležna tijela te poduzeti sve nužne mjere koje su u najboljem interesu UCITS-a i njegovih ulagatelja. Obavješćivanje nadležnih tijela o povećanju rizika skrbništva i rizika od insolventnosti za imovinu UCITS-a u trećoj zemlji ne bi trebalo značiti da su depozitar ili društvo za upravljanje ili investicijsko društvo oslobođeni svojih dužnosti i obveza utvrđenih Direktivom 2009/65/EZ.

(21)

Pri delegiranju poslova pohrane depozitar bi trebao osigurati da su ispunjeni zahtjevi iz članka 22.a stavka 3. točke (c) Direktive 2009/65/EZ te da je imovina depozitarovih klijenata koji su UCITS-i na odgovarajući način odvojena. Tom bi se obvezom posebno trebalo osigurati da se imovina UCITS-a ne izgubi zbog insolventnosti treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane te da treća osoba ne pribjegne ponovnom korištenju imovine UCITS-a za svoj račun. Nadalje, depozitar bi trebao imati mogućnost da zabrani privremene deficite u imovini klijenta, da koristi pričuve ili uvodi mehanizme kojima se zabranjuje korištenje dugovnog salda jednog klijenta kako bi se potražni saldo prebio s potražnim saldom drugog klijenta. Dok se takvim mjerama može smanjiti rizik skrbništva s kojim se suočava depozitar pri delegiranju svojih poslova skrbništva, one ne mijenjaju obvezu vraćanja financijskih instrumenata ili plaćanja odgovarajućeg iznosa u slučaju njihova gubitka, koja ovisi o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz Direktive 2009/65/EZ ili nisu.

(22)

Prije i tijekom delegiranja poslova pohrane depozitar bi u svojim dogovorima prije potpisivanja ugovora i u samom ugovoru trebao osigurati da će treća osoba poduzeti mjere i uspostaviti mehanizme kojima će se spriječiti da imovina UCITS-a bude raspodijeljena među vjerovnicima treće osobe ili prodana u korist vjerovnika treće osobe. Prema Direktivi 2009/65/EZ sve države članice moraju uskladiti relevantno nacionalno pravo koje se primjenjuje u slučaju insolventnosti s navedenom obvezom. Stoga je nužno da depozitar pribavi neovisne informacije o pravu i sudskoj praksi koji se u slučaju insolventnosti primjenjuju u trećoj zemlji u kojoj će biti pohranjena imovina UCITS-a.

(23)

Odgovornost depozitara iz članka 24. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2009/65/EZ aktivira se u slučaju gubitka financijskog instrumenta pohranjenog na skrbništvo kod samog depozitara ili kod treće osobe kojoj je skrbništvo delegirano, pod uvjetom da depozitar ne dokaže da je gubitak prouzročen vanjskim događajem koji je izvan razumne kontrole i čije se posljedice ne bi mogle izbjeći ni uz sva razumna nastojanja. Taj bi gubitak trebalo razlikovati od gubitka koji kod ulaganja imaju ulagatelji, a koji proizlazi iz smanjenja vrijednosti imovine kao posljedica investicijske odluke.

(24)

Depozitara se smatra odgovornim za gubitak samo ako je riječ o gubitku koji je konačan, bez izgleda za povrat financijske imovine. Stoga se situacije u kojima je financijski instrument samo privremeno nedostupan ili zamrznut ne bi smjele smatrati gubicima u smislu članka 24. Direktive 2009/65/EZ. Naprotiv, gubitak bi se trebao smatrati konačnim u sljedeće tri situacije: ako financijski instrument više ne postoji ili nikada nije postojao, ako financijski instrument postoji, ali je UCITS definitivno izgubio pravo vlasništva nad njim i ako UCITS ima pravo vlasništva, ali više ne može prenositi pravo vlasništva niti stvarati ograničena prava vlasništva nad financijskim instrumentom na trajnoj osnovi.

(25)

Smatra se da financijski instrument više ne postoji ako je, na primjer, nakon računovodstvene pogreške koja se ne može ispraviti nestao ili ako nije nikad postojao u slučaju da je vlasništvo UCITS-a registrirano na temelju krivotvorenih dokumenata. Situacije u kojima je gubitak financijskih instrumenata uzrokovan nepoštenim ponašanjem trebale bi se smatrati gubitkom.

(26)

Gubitak se ne može utvrditi ako je financijski instrument zamijenjen drugim ili ako je pretvoren u drugi financijski instrument, u situacijama reorganizacije društava u kojima se dionice poništavaju i zamjenjuju izdavanjem novih dionica. Ne bi se trebalo smatrati da je UCITS trajno lišen prava vlasništva nad financijskim instrumentom ako je vlasništvo zakonito prenio na treću osobu. Posljedično, ako postoji razlika između pravnog vlasništva i stvarnog vlasništva nad imovinom, definicija gubitka trebala bi se odnositi na gubitak prava stvarnog vlasništva.

(27)

Depozitar može izbjeći odgovornost u skladu s člankom 24. Direktive 2009/65/EZ samo u slučaju vanjskog događaja koji je izvan razumne kontrole i čije su posljedice neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu. Kako bi se oslobodio odgovornosti, depozitar bi trebao dokazati da su svi navedeni uvjeti ispunjeni, te bi se u tu svrhu trebao uspostaviti postupak koji se mora slijediti.

(28)

Najprije bi trebalo utvrditi je li događaj koji je doveo do gubitka vanjski događaj. Budući da delegiranje poslova pohrane ne bi smjelo utjecati na odgovornost depozitara, događaj bi se trebao smatrati vanjskim događajem ako nije nastao kao posljedica bilo koje radnje ili propusta depozitara ili treće osobe kojoj je delegirano skrbništvo nad financijskim instrumentima koji su pohranjeni na skrbništvo. Zatim bi trebalo ocijeniti je li događaj izvan razumne kontrole depozitara tako što će se provjeriti da doista nije bilo ničega što je razboriti depozitar mogao razumno učiniti da spriječi nastanak događaja. Za potrebe tog postupka, i prirodni događaji i djelovanje javnih tijela mogu se smatrati vanjskim događajima izvan razumne kontrole. Naprotiv, gubitak prouzročen neispunjenjem obveze odvajanja utvrđene u članku 21. stavku 11. točki (d) podtočki iii. Direktive 2009/65/EZ ili gubitak imovine prouzročen prekidom aktivnosti treće osobe zbog vlastite insolventnosti ne mogu se smatrati vanjskim događajima izvan razumne kontrole.

(29)

Konačno, depozitar bi trebao dokazati da se gubitak nije mogao izbjeći unatoč svim razumnim nastojanjima da se izbjegne. U tom kontekstu, depozitar bi trebao obavijestiti društvo za upravljanje i investicijsko društvo i poduzeti odgovarajuće mjere ovisno o okolnostima. Na primjer, u situaciji u kojoj depozitar smatra da je jedina odgovarajuća mjera prodaja financijskih instrumenata, on bi o tome trebao pravovremeno obavijestiti društvo za upravljanje ili investicijsko društvo, koje zatim mora depozitaru dati pisane upute u kojima od njega traži da nastavi držati financijske instrumente ili da ih proda. Svaka uputa depozitaru kojom se od njega traži da nastavi držati imovinu trebala bi se prijaviti ulagateljima UCITS-a bez neopravdanog odlaganja. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo trebali bi pomno razmotriti preporuke depozitara. U određenim okolnostima, ako depozitar, unatoč ponovljenim upozorenjima, i dalje smatra da standardna zaštita financijskog instrumenta nije dostatna, trebao bi razmotriti daljnje moguće mjere, kao što je raskid ugovora uz poštovanje roka propisanog nacionalnim pravom unutar kojega UCITS može pronaći drugog depozitara.

(30)

Režimom koji se primjenjuje na depozitara moraju biti predviđene mjere za zaštitu ulagatelja koje bi trebale voditi računa o mogućim vezama između depozitara i društva za upravljanje ili investicijskog društva, kao što je veza koja proizlazi iz zajedničke ili povezane uprave ili uzajamnog posjedovanja udjela. U slučaju da su dopuštene nacionalnim pravom i ovisno o mjeri u kojoj su dopuštene, te bi međusobne veze mogle dovesti do sukoba interesa u smislu rizika od prijevare (nepravilnosti koje se ne prijavljuju nadležnim tijelima kako bi se izbjeglo narušavanje ugleda), rizik rješavanja sporova pravnim putem (nesklonost pribjegavanju pravnim sredstvima protiv depozitara ili njihovo izbjegavanje), pristranost u odabiru (depozitara se ne bira na temelju kvalitete i cijene), rizik od insolventnosti (manji zahtjevi u pogledu odvajanja imovine ili pridavanje manje važnosti solventnosti depozitara) ili rizik izlaganja prema samo jednoj grupi (ulaganja unutar grupe).

(31)

Operativnom neovisnošću društva za upravljanje ili investicijskog društva i depozitara, uključujući situacije u kojima su poslovi pohrane delegirani, osigurani su dodatni mehanizmi zaštite ulagatelja koji ne podrazumijevaju dodatne neopravdane troškove, tako što se podižu standardi ponašanja subjekata koji pripadaju istoj grupi ili su na drugi način povezani. Obveza operativne neovisnosti trebala bi voditi računa o materijalnim aspektima kao što su identitet i osobne veze upraviteljâ, zaposlenikâ ili osoba koje vrše poslove nadzora nad drugim subjektima ili društvima u grupi, uključujući situacije u kojima su te osobe u srodstvu.

(32)

Za potrebe proporcionalnog postupanja, u slučajevima u kojima društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i depozitar pripadaju istoj grupi, barem jedna trećina članova ili barem dvije osobe, ovisno o tome koji je broj manji, iz tijela koja obavljaju poslove nadzora ili iz upravljačkih tijela koja obavljaju i poslove nadzora moraju biti neovisni.

(33)

Kada je riječ o korporativnom upravljanju, potrebno je razmotriti posebne značajke jednoslojnog sustava uprave, kod kojega društvom upravlja jedno tijelo koje obavlja i poslove upravljanja i poslove nadzora, i dvoslojnog sustava uprave, što znači da društvo ima i upravni i nadzorni odbor.

(34)

Kako bi se nadležnim tijelima, UCITS-ima i depozitarima omogućilo da se prilagode novim odredbama ove Uredbe, čime će se osigurati njihova učinkovita i uspješna primjena, primjereno je da se datum početka primjene ove Uredbe odgodi za šest mjeseci nakon njezina stupanja na snagu.

(35)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

DEFINICIJE I POJEDINOSTI PISANOG UGOVORA

(Članak 22. stavak 2. Direktive 2009/65/EZ)

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„povezanost” znači situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane izravnim ili neizravnim udjelom u društvu, koji predstavlja 10 % ili više kapitala ili prava glasa ili koji im omogućuje da vrše znatan utjecaj na upravu društva u kojem imaju udjel;

(b)

„povezanost među grupama” znači situacija u kojoj dva ili više društava ili subjekata pripadaju istoj grupi u smislu članka 2. stavka 11. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili u smislu međunarodnih računovodstvenih standarda donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Članak 2.

Ugovor o imenovanju depozitara

1.   Depozitar, s jedne strane, i investicijsko društvo ili društvo za upravljanje, s druge strane, sklapaju ugovor kojim se potvrđuje imenovanje depozitara u skladu s člankom 22. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ za svaki od investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje.

2.   Ugovorom su obuhvaćeni barem sljedeći elementi:

(a)

opis usluga koje treba pružiti depozitar i postupaka koje on treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju UCITS može ulagati i koja je povjerena depozitaru;

(b)

opis načina na koji se obavljaju poslovi pohrane i nadzora ovisno o vrstama imovine i geografskim regijama u koje UCITS namjerava ulagati, uključujući u odnosu na dužnosti pohrane, popise zemalja i postupke uvrštavanja zemalja na popis ili njihova uklanjanja s popisa. To mora biti u skladu s informacijama predviđenima u pravilima za UCITS-e te u njihovim osnivačkim aktima i dokumentima ponude u vezi s imovinom u koju UCITS može ulagati;

(c)

razdoblje valjanosti i uvjeti za izmjenu i raskid ugovora, uključujući situacije koje bi mogle dovesti do raskida ugovora i pojedinosti u vezi s postupkom raskida i postupke prema kojima depozitar šalje sve relevantne informacije svom sljedniku;

(d)

obveze u vezi s povjerljivosti koje se primjenjuju na ugovorne strane u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima. Nadležnim tijelima ne smije zbog tih obveza biti onemogućen pristup relevantnim dokumentima i informacijama;

(e)

sredstva i postupci kojima depozitar društvu za upravljanje ili investicijskom društvu prosljeđuje sve relevantne informacije koje su mu potrebne za obavljanje njegovih dužnosti, uključujući ostvarivanje svih prava pridruženih imovini, te kojima se društvu za upravljanje ili investicijskom društvu omogućuje pravovremen i točan pregled računa UCITS-a;

(f)

sredstva i postupci kojima društvo za upravljanje ili investicijsko društvo depozitaru prosljeđuje sve relevantne informacije odnosno osigurava da depozitar ima pristup svim informacijama koje su mu potrebne za ispunjavanje njegovih dužnosti, uključujući postupke kojima se osigurava da će depozitar primiti informacije od drugih strana koje je imenovalo društvo za upravljanje ili investicijsko društvo;

(g)

postupci kojih se treba pridržavati ako se planira izmjena pravila za UCITS-e ili njihovih osnivačkih akata ili dokumenata ponude UCITS-a, u kojima su podrobno opisane situacije u kojima treba obavijestiti depozitara ili u kojima je prije izmjene potrebna prethodna suglasnost depozitara;

(h)

sve potrebne informacije koje se moraju razmijeniti između investicijskog društva ili društva za upravljanje ili treće osobe koja djeluje u ime UCITS-a, s jedne strane, i depozitara, s druge strane, u vezi s prodajom, upisom, isplatom, izdavanjem, poništavanjem i otkupom udjela UCITS-a;

(i)

sve potrebne informacije koje se moraju razmijeniti između investicijskog društva ili društva za upravljanje ili treće osobe koja djeluje u ime UCITS-a i depozitara u vezi s obavljanjem dužnostî depozitara;

(j)

u slučaju kada ugovorne strane predviđaju imenovanje trećih osoba za obavljanje dijela njihovih pripadajućih dužnosti, obveza da će redovito dostavljati podatke o svim imenovanim trećim osobama i, na zahtjev, informacije o kriterijima korištenima za odabir treće osobe i mjere predviđene za praćenje aktivnosti koje obavlja odabrana treća osoba;

(k)

informacije o zadaćama i odgovornostima ugovornih strana u pogledu obveza koje se odnose na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma;

(l)

informacije o svim novčanim računima otvorenima na ime investicijskog društva ili društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a i postupci kojima se osigurava da će depozitar biti obaviješten o svakom novootvorenom računu;

(m)

pojedinosti u vezi s postupcima depozitara za proširivanje razine djelovanja, uključujući identifikaciju osoba s kojima depozitar treba kontaktirati u društvu za upravljanje ili investicijskom društvu kada pokreće takav postupak;

(n)

obveza depozitara da dostavi obavijest o tome da odvajanje imovine više nije dovoljno da se osigura zaštita od insolventnosti treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ u određenoj jurisdikciji;

(o)

postupci kojima se osigurava da depozitar, u okviru svojih dužnosti, ima mogućnost istražiti način na koji se društvo za upravljanje ili investicijsko društvo vodi te ocijeniti kvalitetu dostavljenih informacija, među ostalim omogućivanjem pristupa knjigama društva za upravljanje ili investicijskog društva i posjetima na licu mjesta;

(p)

postupci kojima se osigurava da društvo za upravljanje ili investicijsko društvo može provjeriti obavlja li depozitar učinkovito svoje dužnosti.

Sredstva i postupci iz točaka (a) do (p) moraju biti podrobno opisani u ugovoru o imenovanju depozitara i svim njegovim naknadnim izmjenama.

3.   Ugovorne strane mogu se dogovoriti da će sve ili dio informacija koje međusobno razmjenjuju slati elektroničkim putem, pod uvjetom da je osigurano pravilno evidentiranje tih informacija.

4.   Osim ako je drukčije predviđeno nacionalnim pravom, ne postoji obveza sklapanja posebnog pisanog ugovora za svaki investicijski fond.

Društvo za upravljanje i depozitar mogu sklopiti jedan ugovor u kojem su navedeni zajednički investicijski fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje na koje se taj ugovor odnosi.

5.   U ugovoru o imenovanju depozitara i svakom naknadnom sporazumu mora biti navedeno mjerodavno pravo.

POGLAVLJE 2.

POSLOVI DEPOZITARA, DUŽNOSTI U VEZI S DUŽNOM PAŽNJOM, OBVEZA ODVAJANJA I ZAŠTITA OD INSOLVENTNOSTI

(Članak 22. stavci 3., 4. i 5. te članak 22.a stavak 2. točke (c) i (d) Direktive 2009/65/EZ)

Članak 3.

Dužnosti nadzora – opći zahtjevi

1.   U trenutku svojeg imenovanja depozitar procjenjuje rizike povezane s vrstom, opsegom i složenošću politike i strategije ulaganja UCITS-a te s načinom na koji je društvo za upravljanje ili investicijsko društvo organizirano. Na temelju te procjene depozitar izrađuje postupke nadzora prilagođene UCITS-u i imovini u koju UCITS ulaže, koji se potom provode i primjenjuju. Ti se postupci redovito ažuriraju.

2.   U izvršavanju svojih dužnosti nadzora u skladu s člankom 22. stavkom 3. Direktive 2009/65/EZ, depozitar provodi ex post kontrole i provjere procesa i postupaka za koje je odgovorno društvo za upravljanje ili investicijsko društvo ili imenovana treća osoba. Depozitar u svim okolnostima osigurava da postoji odgovarajući postupak provjere i izravnanja koji se provodi, primjenjuje i često preispituje. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da su sve upute koje se odnose na imovinu i poslove UCITS-a poslane depozitaru kako bi depozitar mogao provesti svoj postupak provjere ili izravnanja.

3.   Za situacije u kojima je tijekom obavljanja nadzora otkrio moguće nepodudarnosti depozitar uspostavlja jasan i sveobuhvatan postupak za proširivanje razine djelovanja, čije pojedinosti dostavlja nadležnim tijelima društva za upravljanje ili investicijskog društva na njihov zahtjev.

4.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo depozitaru, u trenutku u kojem počne obavljati svoje dužnosti i kontinuirano nakon toga, dostavlja sve relevantne informacije koje su mu potrebne za ispunjavanje njegovih obveza u skladu s člankom 22. stavkom 3. Direktive 2009/65/EZ, uključujući informacije koje depozitaru trebaju dostaviti treće osobe.

Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo posebno osigurava da depozitar ima pristup knjigama i može obavljati posjete na licu mjesta u prostorima društva za upravljanje ili investicijskog društva i onima bilo kojeg pružatelja usluga kojega imenuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo te preispitivati izvješća i izjave priznatih vanjskih potvrđivanja od strane kvalificiranih neovisnih revizora ili drugih stručnjaka kako bi osigurao primjerenost i relevantnost uspostavljenih postupaka.

Članak 4.

Dužnosti u vezi upisa i isplata

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 3. točke (a) Direktive 2009/65/EZ ako osigurava da je društvo za upravljanje ili investicijsko društvo uspostavilo te da provodi i primjenjuje primjeren i dosljedan postupak za:

(a)

izravnanje zahtjeva za upis sa sredstvima od upisa i broja izdanih udjela ili dionica sa sredstvima od upisa koje je UCITS primio;

(b)

izravnanje zahtjeva za isplatu s isplaćenim sredstvima i broja poništenih udjela sa sredstvima koja je UCITS isplatio;

(c)

redovito provjeravanje da je postupak izravnanja primjeren.

Za potrebe točaka (a), (b) i (c) depozitar posebno redovito provjerava sukladnost između ukupnog broja udjela na računima UCITS-a i ukupnog broja preostalih udjela u registru UCITS-a.

2.   Depozitar osigurava i redovito provjerava da su postupci u vezi s prodajom, izdavanjem, otkupom, isplatom i poništavanjem udjela UCITS-a u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom i s pravilima za UCITS-e ili njihovim osnivačkim aktima te provjerava da se ti postupci stvarno provode.

3.   Učestalost provjera depozitara mora odgovarati učestalosti upisa i isplata.

Članak 5.

Dužnosti u vezi s vrednovanjem udjela

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 3. točke (b) Direktive 2009/65/EZ ako uspostavi postupke kojima:

(a)

kontinuirano provjerava da su uspostavljeni i da se primjenjuju primjereni i dosljedni postupci vrednovanja imovine UCITS-a u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom kako je utvrđeno člankom 85. Direktive 2009/65/EZ i s pravilima za UCITS-e ili njihovim osnivačkim aktima;

(b)

osigurava da se politike i postupci vrednovanja učinkovito provode i periodički preispituju.

2.   Učestalost s kojom depozitar provodi provjere iz stavka 1. usklađena je s učestalošću predviđenom za politiku UCITS-a u pogledu vrednovanja, kako je definirana u nacionalnom pravu donesenom u skladu s člankom 85. Direktive 2009/65/EZ, te s pravilima za UCITS-e i njihovim osnivačkim aktima.

3.   Ako depozitar smatra da vrijednost udjela nije izračunana u skladu s mjerodavnim pravom ili pravilima za UCITS-e ili njihovim osnivačkim aktima, o tome obavješćuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i osigurava poduzimanje pravovremenih korektivnih mjera koje su u najboljem interesu ulagatelja u UCITS.

Članak 6.

Dužnosti u vezi s izvršavanjem uputa UCITS-a

Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 3. točke (c) Direktive 2009/65/EZ ako uspostavi i provodi barem:

(a)

primjerene postupke kojima se provjerava sukladnost uputa društva za upravljanje ili investicijskog društva s mjerodavnim zakonima i propisima te s pravilima za UCITS-e i njihovim osnivačkim aktima;

(b)

postupak za proširivanje razine djelovanja u slučaju kada je UCITS prekršio jedno od ograničenja iz drugog podstavka.

Za potrebe točke (a) depozitar posebno prati poštuje li UCITS ograničenja ulaganja i financijske poluge koja vrijede za UCITS. Postupci iz točke (a) razmjerni su vrsti, opsegu i složenosti UCITS-a.

Članak 7.

Dužnosti u vezi s pravovremenom namirom transakcija

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 3. točke (d) Direktive 2009/65/EZ ako uspostavi postupak kojim otkriva situacije u kojima naknada za transakcije u koje je uključena imovina UCITS-a nije doznačena UCITS-u u uobičajenim rokovima, obavješćuje o tome društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i, ako situacija nije ispravljena, zahtijeva od druge ugovorne strane vraćanje financijskih instrumenata, kada je to moguće.

2.   Ako se transakcije ne provode na uređenom tržištu, depozitar izvršava svoje dužnosti u skladu sa stavkom 1. uzimajući u obzir uvjete transakcija.

Članak 8.

Dužnosti u vezi s izračunom i raspodjelom dobiti UCITS-a

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 3. točke (e) Direktive 2009/65/EZ ako:

(a)

osigurava da se svaki put kada se treba raspodijeliti dobit izračun neto dobiti primjenjuje u skladu s pravilima za UCITS-e, osnivačkim aktima UCITS-a ili primjenjivim nacionalnim pravom;

(b)

osigurava da su poduzete odgovarajuće mjere u slučaju kada su revizori UCITS-a izrazili mišljenje s ogradom u vezi s godišnjim financijskim izvještajima. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo depozitaru dostavlja sve informacije o mišljenju s ogradom u vezi s financijskim izvještajima;

(c)

svaki put kada se treba raspodijeliti dobit provjerava potpunost i točnost isplata dividende.

2.   U slučaju kada depozitar smatra da izračun dobiti nije primijenjen u skladu s mjerodavnim pravom, pravilima za UCITS-e ili osnivačkim aktima UCITS-a, on o tome obavješćuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo te osigurava da su poduzete pravovremene korektivne mjere koje su u najboljem interesu ulagatelja u UCITS.

Članak 9.

Praćenje novca – opći zahtjevi

1.   U slučaju kada se na ime investicijskog društva ili društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a kod subjekta iz članka 22. stavka 4. točke (b) Direktive 2009/65/EZ vodi ili otvori novčani račun, društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da se depozitaru, kada počne obavljati svoje dužnosti i kontinuirano nakon toga, dostavljaju sve relevantne informacije koje su mu potrebne da bi imao jasan pregled svih novčanih tokova UCITS-a tako da depozitar može ispunjavati svoje obveze.

2.   Nakon imenovanja depozitara društvo za upravljanje ili investicijsko društvo obavješćuje depozitara o svim postojećim novčanim računima koji su otvoreni na ime investicijskog društva ili društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a.

3.   Investicijsko društvo ili društvo za upravljanje osigurava da se depozitaru dostave sve informacije o otvaranju svakog novog novčanog računa od strane investicijskog društva ili društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a.

Članak 10.

Praćenje novčanih tokova UCITS-a

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ ako osigurava učinkovito i odgovarajuće praćenje novčanih tokova UCITS-a, a posebno ako barem:

(a)

osigurava da se sav novac UCITS-a knjiži na računima otvorenima kod središnje banke ili kreditne institucije koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili kreditne institucije koja ima odobrenje za rad u trećoj zemlji u kojoj se za poslovanje UCITS-a traže novčani računi, uz uvjet da nadležno tijelo matične države članice UCITS-a smatra da su bonitetni, nadzorni i regulatorni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditnu instituciju u toj trećoj zemlji barem jednakovrijedni onima koji se primjenjuju u Uniji;

(b)

primjenjuje učinkovite i primjerene postupke izravnanja svih kretanja novčanih tokova i takva izravnanja provodi dnevno ili, u slučaju rijetkih novčanih kretanja, kada dođe do takvog kretanja novčanog toka;

(c)

primjenjuje primjerene postupke kojima se na kraju svakog radnog dana utvrđuju znatni novčani tokovi i novčani tokovi koji bi mogli biti neusklađeni s poslovima UCITS-a;

(d)

periodično preispituje prikladnost navedenih postupaka, uključujući putem potpunog preispitivanja postupaka izravnanja najmanje jednom godišnje i osigurava da su novčani računi otvoreni na ime investicijskog društva ili na ime društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a ili na ime depozitara koji djeluje u ime UCITS-a uključeni u postupak izravnanja;

(e)

kontinuirano prati rezultate izravnanja i mjera poduzetih zbog bilo kojih nepodudarnosti utvrđenih postupcima izravnanja te obavješćuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo ako nepodudarnost nije ispravljena bez nepotrebnog odlaganja i također nadležna tijela ako se situacija ne može popraviti;

(f)

provjerava jesu li njegove evidencije novčanih pozicija usklađene s evidencijama UCITS-a.

Za potrebe ocjenjivanja jednakovrijednosti (bonitetnih, nadzornih i regulatornih zahtjeva koji se primjenjuju na kreditnu instituciju treće zemlje iz točke (a), nadležno tijelo uzima u obzir provedbene akte koje je donijela Komisija u skladu s člankom 107. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

2.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da se sve upute i informacije u vezi s novčanim računom otvorenim kod treće osobe šalju depozitaru kako bi depozitar mogao provesti vlastiti postupak izravnanja.

Članak 11.

Obveze u pogledu plaćanja s osnove upisa

Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da se depozitaru dostave informacije o plaćanjima koja izvrše ulagatelji ili koja se izvrše u ime ulagatelja s osnove upisa udjela određenog UCITS-a na kraju svakog radnog dana kada investicijsko društvo ili društvo za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a ili osoba koja djeluje u ime UCITS-a, kao zastupnik za prijenose, primi takva plaćanja ili zahtjev od ulagatelja. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da depozitar primi sve druge relevantne informacije koje su mu potrebne kako bi osigurao da su plaćanja proknjižena na novčanim računima otvorenima na ime društva za upravljanje ili investicijskog društva koje djeluje u ime UCITS-a ili na ime depozitara u skladu s člankom 22. stavkom 4. Direktive 2009/65/EZ.

Članak 12.

Financijski instrumenti koji se pohranjuju na skrbništvo

1.   Financijski instrumenti koji pripadaju UCITS-u, a koji se ne mogu fizički isporučiti depozitaru, uključuju se u djelokrug poslova skrbništva depozitara u slučaju kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

riječ je o financijskim instrumentima iz članka 50. stavka 1. točaka (a) do (e) i (h) Direktive 2009/65/EZ ili prenosivim vrijednosnim papirima u koje je ugrađena izvedenica kako je navedeno u članku 51. stavku 3. četvrtom podstavku Direktive 2009/65/EZ;

(b)

mogu se registrirati ili držati na računu vrijednosnih papira izravno ili neizravno na ime depozitara.

2.   Financijski instrumenti koji se, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom, samo izravno registriraju na ime UCITS-a kod samog izdavatelja ili njegovog zastupnika, kao što je voditelj registra ili zastupnik za prijenose, ne pohranjuju se na skrbništvo.

3.   Financijski instrumenti koji pripadaju UCITS-u, a koji se mogu fizički isporučiti depozitaru, u svim se slučajevima uključuju u djelokrug poslova skrbništva depozitara.

Članak 13.

Dužnosti pohrane u vezi s imovinom pohranjenom na skrbništvo

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 5. točke (a) Direktive 2009/65/EZ u vezi s financijskim instrumentima koji se pohranjuju na skrbništvo ako depozitar osigurava sljedeće:

(a)

financijski instrumenti pravilno su registrirani u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (a) podtočkom ii. Direktive 2009/65/EZ;

(b)

evidencije i odvojeni računi vode se na način koji osigurava njihovu točnost i posebno dokazuju sukladnost s financijskim instrumentima i novcem koji se drži za UCITS;

(c)

redovito se provode izravnanja između internih računa depozitara i evidencija te internih računa i evidencija bilo koje treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ;

(d)

u vezi s financijskim instrumentima koji su pohranjeni na skrbništvo provodi se dužna pažnja kako bi se osigurala visoka razina zaštite ulagatelja;

(e)

ocjenjuju se i prate svi relevantni rizici skrbništva u cijelom lancu skrbništva, a društvo za upravljanje ili investicijsko društvo obaviješteno je o svim utvrđenim znatnim rizicima;

(f)

uvedeni su primjereni organizacijski postupci kako bi se minimizirao rizik gubitka ili umanjenja financijskih instrumenata ili prava u vezi s navedenim financijskim instrumentima kao posljedica prijevare, lošeg upravljanja, neodgovarajućeg vođenja registara ili nemara;

(g)

provjerava se pravo vlasništva UCITS-a ili pravo vlasništva društva za upravljanje koje djeluje u ime UCITS-a nad predmetnom imovinom.

2.   U slučaju kada je depozitar svoje poslove pohrane u vezi s imovinom pohranjenom na skrbništvo delegirao trećoj osobi u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, on i dalje podliježe zahtjevima iz točaka (b) do (e) stavka 1. ovog članka. Depozitar također osigurava da treća osoba ispunjava zahtjeve iz točaka (b) do (g) stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Dužnosti pohrane u vezi s provjerom vlasništva i vođenjem evidencije

1.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da se depozitaru, kada počne obavljati svoje dužnosti i kontinuirano nakon, toga dostavljaju sve relevantne informacije koje su mu potrebne za ispunjavanje njegovih obveza u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (b) Direktive 2009/65/EZ te osigurava da depozitar dobije sve relevantne informacije od trećih osoba.

2.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22. stavka 5. točke (b) Direktive 2009/65/EZ ako barem:

(a)

može bez nepotrebnog odlaganja pristupiti svim relevantnim informacijama koje su mu potrebne za izvršavanje dužnosti provjere vlasništva i vođenja evidencija, uključujući relevantne informacije koje depozitaru dostavljaju treće osobe;

(b)

raspolaže dovoljnim i pouzdanim informacijama koje mu omogućuju da se uvjeri u vlasnička prava UCITS-a nad predmetnom imovinom;

(c)

vodi evidenciju o svoj imovini za koju se uvjerio da je u vlasništvu UCITS-a:

i.

unosi u svoju evidenciju u ime UCITS-a imovinu, uključujući odgovarajuće nominalne iznose, za koju se uvjerio da je u vlasništvu UCITS-a;

ii.

može u svakom trenutku dostaviti opsežan i ažuriran popis imovine UCITS-a, uključujući odgovarajuće nominalne iznose.

Za potrebe točke (c) podtočke ii. ovog stavka depozitar osigurava da su uspostavljeni postupci kojima se osigurava da se registrirana imovina ne može dodijeliti, prenijeti, zamijeniti ili isporučiti, a da depozitar ili treća osoba kojoj je delegirao poslove pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ nije obaviještena o takvim transakcijama. Depozitar može bez nepotrebnog odlaganja pristupiti pisanim dokazima o svakoj transakciji i poziciji koje dostavlja dotična treća osoba. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da dotična treća osoba depozitaru, bez nepotrebnog odlaganja, dostavi potvrde ili druge pisane dokaze prilikom svake prodaje ili stjecanja imovine ili svakog događaja vezanog uz izdavatelja koji rezultira izdavanjem financijskih instrumenata, a najmanje jednom godišnje.

3.   Depozitar osigurava da društvo za upravljanje ili investicijsko društvo ima i provodi odgovarajuće postupke kojima provjerava da je imovina koju je stekao UCITS primjereno registrirana na ime UCITS-a te provjerava sukladnost pozicija u evidencijama UCITS-a i imovine za koju se depozitar uvjerio da je u vlasništvu UCITS-a. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo osigurava da su depozitaru poslane sve upute i relevantne informacije u vezi s imovinom UCITS-a, tako da depozitar može provesti vlastitu provjeru ili postupak izravnanja.

4.   Depozitar uspostavlja i provodi postupak za proširivanje razine djelovanja u situacijama u kojima otkrije nepodudarnost, što uključuje obavješćivanje društva za upravljanje ili investicijskog društva te nadležnih tijela ako se situacija ne može ispraviti.

Članak 15.

Dužna pažnja

1.   Smatra se da depozitar ispunjava zahtjeve iz članka 22.a stavka 2. točke (c) Direktive 2009/65/EZ ako provodi i primjenjuje primjeren i dokumentiran postupak dužne pažnje za odabir i kontinuirano praćenje treće osobe kojoj su delegirani ili će biti delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a te Direktive. Navedeni postupak se preispituje redovito, a najmanje jednom godišnje.

2.   Pri odabiru i imenovanju treće osobe kojoj će se delegirati poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, depozitar postupa pažnjom dobrog stručnjaka kako bi osigurao da se povjeravanjem financijskih instrumenata toj trećoj osobi osigurava odgovarajuća razina zaštite. Depozitar barem:

(a)

ocjenjuje regulatorni i pravni okvir, uključujući rizik države, rizik skrbništva i izvršivost ugovora sklopljenog s tom trećom osobom. Ta ocjena posebno omogućuje depozitaru da utvrdi posljedice moguće insolventnosti treće osobe na imovinu i prava UCITS-a;

(b)

osigurava da se ocjena izvršivosti ugovornih odredaba iz točke (a), u slučaju kada se treća osoba nalazi u trećoj zemlji, temelji na pravnom savjetu fizičke ili pravne osobe koja je neovisna o depozitaru ili toj trećoj osobi;

(c)

ocjenjuje jesu li praksa, postupci i unutarnje kontrole treće osobe primjereni kako bi se osiguralo da se na imovinu UCITS-a primjenjuje visoka razina skrbi i zaštite;

(d)

ocjenjuje jesu li financijska snaga i ugled treće osobe u skladu s delegiranim poslovima. Ta se ocjena temelji na informacijama koje dostavlja potencijalna treća osoba te na drugim podacima i informacijama;

(e)

osigurava da treća osoba ima operativne i tehnološke mogućnosti za obavljanje delegiranih poslova pohrane uz visok stupanj zaštite i sigurnosti.

3.   Pri periodičnom preispitivanju i kontinuiranom praćenju depozitar postupa pažnjom dobrog stručnjaka prilikom periodičnog preispitivanja i kontinuiranog praćenja kako bi osigurao da treća osoba i dalje ispunjava kriterije predviđene u stavku 2. i uvjete iz članka 22.a stavka 3. točaka (a) do (e) Direktive 2009/65/EZ i da barem:

(a)

prati učinkovitost treće osobe i njezino poštovanje standarda depozitara;

(b)

osigurava da treća osoba pri obavljanju poslova pohrane primjenjuje visoku razinu pažnje dobrog stručnjaka, a posebno da učinkovito odvaja financijske instrumente u skladu sa zahtjevima iz članka 16. ove Uredbe;

(c)

preispituje rizik skrbništva povezan s odlukom da se imovina povjeri trećoj osobi i bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo o svim promjenama tih rizika. Navedena ocjena temelji se na informacijama koje dostavlja treća osoba i na drugim podacima i informacijama. Za vrijeme tržišnih previranja ili kada je utvrđen rizik, učestalost i opseg pregleda se povećavaju;

(d)

prati poštovanje zabrane utvrđene člankom 22. stavkom 7. Direktive 2009/65/EZ;

(e)

prati poštovanje zabrane utvrđene člankom 25. Direktive 2009/65/EZ i zahtjeva utvrđenih u člancima 21. do 24. ove Uredbe.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u slučaju kada je treća osoba kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ odlučila da svoje poslove pohrane u cijelosti ili djelomično dalje delegira nekoj drugoj trećoj osobi u skladu s člankom 22.a stavkom 3. trećim podstavkom Direktive 2009/65/EZ.

5.   Depozitar izrađuje planove za nepredviđene okolnosti za svako tržište na kojemu za izvršavanje poslova pohrane imenuje treću osobu kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ. U planu za nepredviđene okolnosti navodi se eventualni alternativni pružatelj usluga.

6.   U slučaju kada treća osoba kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ više ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe, depozitar poduzima mjere, uključujući i raskid ugovora, koje su u najboljem interesu UCITS-a i njegovih ulagatelja.

7.   U slučaju kada je depozitar u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ delegirao svoje poslove pohrane trećoj osobi koja se nalazi u trećoj zemlji, on osigurava da je u ugovoru s trećom osobom predviđena mogućnost ranijeg raskida ugovora, uzimajući u obzir potrebu djelovanja u najboljem interesu UCITS-a i njegovih ulagatelja, u slučaju ako pravo i sudska praksa koji se primjenjuju u slučaju insolventnosti više ne priznaju odvajanje imovine UCITS-a u slučaju insolventnosti treće osobe ili ako zahtjevi utvrđeni pravom i sudskom praksom koji se primjenjuju u slučaju insolventnosti više nisu ispunjeni.

8.   Ako se pravom i sudskom praksom koji se primjenjuju u slučaju insolventnosti više ne priznaje odvajanje imovine UCITS-a u slučaju insolventnosti treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ ili se više ne jamči da je imovina depozitarovih klijenata koji su UCITS-i isključena iz insolvencijske mase treće osobe u slučaju insolventnosti i da nije dostupna za raspodjelu među vjerovnicima ili prodaju u korist vjerovnika treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, depozitar bez odlaganja obavješćuje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo.

9.   Po primitku informacija iz članka 8. društvo za upravljanje ili investicijsko društvo o tome bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo i razmatra odgovarajuće mjere u pogledu relevantne imovine UCITS-a, uključujući njezinu prodaju uzimajući u obzir potrebu djelovanja u najboljem interesu UCITS-a i njegovih ulagatelja.

Članak 16.

Obveza odvajanja

1.   U slučaju kada su poslovi pohrane u cijelosti ili djelomično delegirani trećoj osobi, depozitar osigurava da treća osoba kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ postupa u skladu s obvezom odvajanja utvrđenom u članku 22.a stavku 3. točki (c) Direktive 2009/65/EZ tako da provjerava da treća osoba:

(a)

vodi sve potrebne evidencije i račune kako bi depozitar mogao u svakom trenutku i bez odlaganja razlikovati imovinu svojih klijenata koji su UCITS-i od vlastite imovine, imovine svojih drugih klijenata, imovine koju drži za svoj vlastiti račun i imovine koju drži za svoje klijente koji nisu UCITS-i;

(b)

vodi svoje evidencije i račune na način koji osigurava njihovu točnost i posebno njihovu sukladnost s imovinom koja se pohranjuje za depozitarove klijente;

(c)

redovito provodi izravnanja između internih računa i evidencija depozitara te internih računa i evidencija treće osobe kojoj je dalje delegirala poslove pohrane u skladu s člankom 22.a stavkom 3. trećim podstavkom Direktive 2009/65/EZ;

(d)

uvodi odgovarajuće organizacijske postupke kako bi se rizik gubitka ili umanjenja financijskih instrumenata ili prava u vezi s navedenim financijskim instrumentima kao posljedica zlouporabe financijskih instrumenata, prijevara, lošeg upravljanja, neodgovarajućeg vođenja evidencija ili nemara sveo na najmanju moguću mjeru;

(e)

drži novac UCITS-a na računu ili računima otvorenima kod središnje banke treće zemlje ili kreditne institucije koja ima odobrenje za rad u trećoj zemlji, uz uvjet da nadležno tijelo matične države članice UCITS-a smatra da su bonitetni, nadzorni i regulatorni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne institucije u toj trećoj zemlji barem jednakovrijedni onima koji se primjenjuju u Uniji, u skladu s člankom 22. stavkom 4. točkom (c) Direktive 2009/65/EZ.

2.   Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis u slučaju kada je treća osoba kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ odlučila dalje delegirati svoje poslove pohrane u cijelosti ili djelomično nekoj drugoj trećoj osobi u skladu s člankom 22.a stavkom 3. trećim podstavkom Direktive 2009/65/EZ.

Članak 17.

Zaštita imovine UCITS-a od insolventnosti pri delegiranju poslova skrbništva

1.   Depozitar osigurava da treća osoba koja se nalazi u trećoj zemlji, a kojoj su delegirani ili će biti delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da u slučaju insolventnosti te treće osobe imovina UCITS-a koja je kod nje pohranjena na skrbništvo ne bude dostupna za raspodjelu među vjerovnicima ili prodaju u korist vjerovnika te treće osobe.

2.   Depozitar osigurava da treća osoba poduzme sljedeće:

(a)

pribavi pravni savjet neovisne fizičke ili pravne osobe u kojem se potvrđuje da se primjenjivim pravom za slučaj insolventnosti priznaje odvajanje imovine depozitarovih klijenata koji su UCITS-i od njegove vlastite imovine i imovine njegovih ostalih klijenata te od imovine koju depozitar drži za svoj vlastiti račun i imovine koju drži za račun svojih klijenata koji nisu UCITS-i, kako se navodi u članku 16. ove Uredbe, te da je imovina depozitarovih klijenata koji su UCITS-i u slučaju insolventnosti isključena iz insolvencijske mase treće osobe i da nije dostupna za raspodjelu među vjerovnicima ili prodaju u korist vjerovnika treće osobe kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ;

(b)

osigurava da su, u trenutku sklapanju ugovora o delegiranju s depozitarom te kontinuirano za cijelo vrijeme trajanja delegiranja, ispunjeni uvjeti koji proizlaze iz prava i sudske prakse koji se u slučaju insolventnosti primjenjuju u trećoj zemlji i na temelju kojih se priznaje da je imovina depozitarovih klijenata koji su UCITS-i odvojena te da nije dostupna za raspodjelu među vjerovnicima ili prodaju u korist vjerovnika, kako se navodi u točki (a);

(c)

bez odlaganja obavješćuje depozitara ako bilo koji od uvjeta iz točke (b) više nije ispunjen;

(d)

vodi točne i ažurirane evidencije i račune o imovini UCITS-a na temelju kojih depozitar može u svakom trenutku precizno utvrditi vrstu, lokaciju i vlasnički status te imovine;

(e)

depozitaru redovito, a u svakom slučaju pri bilo kakvoj promjeni, dostavlja izvješće s pojedinostima o imovini depozitarovih klijenata koji su UCITS-i;

(f)

obavješćuje depozitara o promjenama primjenjivog prava za slučaj insolventnosti i njegove stvarne primjene.

3.   U slučaju kada je depozitar delegirao svoje poslove pohrane trećoj osobi koja se nalazi u Uniji u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, ta treća osoba depozitaru redovito, a u svakom slučaju pri bilo kakvoj promjeni, dostavlja izvješće s pojedinostima o imovini depozitarovih klijenata koji su UCITS-i.

4.   Depozitar osigurava da se obveze utvrđene stavcima 1. i 2. primjenjuju mutatis mutandis u slučaju kada treća osoba kojoj su delegirani poslovi pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ odluči svoje poslove pohrane u cijelosti ili djelomično dalje delegirati nekoj drugoj trećoj osobi u skladu s člankom 22.a stavkom 3. trećim podstavkom Direktive 2009/65/EZ.

POGLAVLJE 3.

GUBITAK FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI

(Članak 24. stavak 1. Direktive 2009/65/EZ)

Članak 18.

Gubitak financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo

1.   Smatra se da je došlo do gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo u smislu članka 24. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ ako su u vezi s financijskim instrumentom koji je pohranjen na skrbništvo kod depozitara ili treće osobe kojoj je bila delegirana pohrana financijskih instrumenata u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ ispunjeni bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

pokazalo se da iskazano pravo vlasništva UCITS-a nije valjano jer je ono prestalo postojati ili nije nikad ni postojalo;

(b)

UCITS-u je definitivno oduzeto pravo vlasništva nad financijskim instrumentom;

(c)

UCITS definitivno nije u mogućnosti izravno ili neizravno raspolagati financijskim instrumentom.

2.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo utvrđuje da je došlo do gubitka financijskog instrumenta nakon dokumentiranog postupka kojemu nadležna tijela imaju lak pristup. Kada je gubitak utvrđen, o njemu se odmah obavješćuju ulagatelji na trajnom mediju.

3.   Financijski instrument koji je pohranjen na skrbništvo ne smatra se izgubljenim u smislu članka 24. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2009/65/EZ u slučaju kada je UCITS-u definitivno oduzeto pravo vlasništva u vezi s određenim instrumentom, ali je taj instrument zamijenjen ili pretvoren u drugi financijski instrument ili instrumente.

4.   U slučaju insolventnosti treće osobe kojoj je delegirana pohrana financijskih instrumenata u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, društvo za upravljanje ili investicijsko društvo utvrđuje da je došlo do gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo čim je sa sigurnošću ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1.

Mora postojati sigurnost da je ispunjen jedan od uvjeta određenih u stavku 1. najkasnije do završetka postupka insolventnosti. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i depozitar pažljivo prate postupke insolventnosti, kako bi odredili jesu li svi ili neki od financijskih instrumenata koji su povjereni trećoj osobi kojoj je delegirana pohrana financijskih instrumenata skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ uistinu izgubljeni.

5.   Gubitak financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo utvrđuje se bez obzira na to jesu li uvjeti iz stavka 1. posljedica prijevare, nemara ili drugog namjernog ili nenamjernog ponašanja.

Članak 19.

Oslobođenje od odgovornosti

1.   Odgovornost depozitara na temelju članka 24. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2009/65/EZ neće se aktivirati ako depozitar može dokazati da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

događaj koji je doveo do gubitka nije posljedica nikakvog postupanja ili propusta depozitara ili treće osobe kojoj je delegirana pohrana financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2009/65/EZ;

(b)

depozitar nije mogao razumno spriječiti nastanak događaja koji je doveo do gubitka, unatoč poduzimanju svih mjera opreza koje su obveza pažljivog depozitara u skladu s uobičajenom praksom u sektoru;

(c)

depozitar nije mogao spriječiti gubitak unatoč strogim i sveobuhvatnim mjerama dužne pažnje, što potvrđuje na sljedeće načine:

i.

uspostavom, provođenjem, primjenom i održavanjem struktura i postupaka te osiguravanjem stručnog znanja koji su primjereni i razmjerni vrsti i složenosti imovine UCITS-a kako bi se pravovremeno utvrdili i kontinuirano pratili vanjski događaji koji mogu dovesti do gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo;

ii.

kontinuiranom procjenom predstavlja li bilo koji od utvrđenih događaja iz točke i. znatan rizik od gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo;

iii.

obavješćivanjem društva za upravljanje ili investicijskog društva o znatnim utvrđenim rizicima i, ako je potrebno, poduzimanjem odgovarajućih mjera za sprječavanje ili ublažavanje gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, u slučaju kada su utvrđeni stvarni ili potencijalni vanjski događaji za koje se vjeruje da predstavljaju znatan rizik od gubitka financijskog instrumenta koji je pohranjen na skrbništvo.

2.   Zahtjevi iz točaka (a) i (b) stavka 1. mogu se smatrati ispunjenima u sljedećim okolnostima:

(a)

prirodni događaji koji su izvan ljudske kontrole ili utjecaja;

(b)

donošenje zakona, odluka, uredbi, rješenja ili naloga od strane bilo koje države ili državnog tijela, uključujući sud, koji utječu na financijske instrumente koji su pohranjeni na skrbništvo;

(c)

rat, pobune ili drugi veći neredi.

3.   Zahtjevi iz točaka (a) i (b) stavka 1. ne smatraju se ispunjenima u slučajevima kao što je to računovodstvena pogreška, operativni propust, prijevara, neispunjavanje zahtjeva o odvajanju na razini depozitara ili treće osobe kojoj je delegirana pohrana financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (a) Direktive 2009/65/EZ.

POGLAVLJE 4.

ZAHTJEVI U POGLEDU NEOVISNOSTI I ZAVRŠNE ODREDBE

(Članak 25. Direktive 2009/65/EZ)

Članak 20.

Upravljačko tijelo

Za potrebe ovog poglavlja „upravljačko tijelo društva za upravljanje” znači upravljačko tijelo društva za upravljanje ili upravljačko tijelo investicijskog društva.

Članak 21.

Zajedničko upravljanje

Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i depozitar u svakom trenutku ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

nitko ne može istodobno biti član upravljačkog tijela društva za upravljanje i član upravljačkog tijela depozitara;

(b)

nitko ne može istodobno biti član upravljačkog tijela društva za upravljanje i zaposlenik depozitara;

(c)

nitko ne može istodobno biti član upravljačkog tijela depozitara i zaposlenik društva za upravljanje ili investicijskog društva;

(d)

u slučaju kada upravljačko tijelo društva za upravljanje ne obavlja poslove nadzora unutar društva, najviše jednu trećinu članova tijela društva zaduženog za poslove nadzora čine članovi koji su istodobno članovi upravljačkog tijela, tijela zaduženog za poslove nadzora ili zaposlenici depozitara;

(e)

u slučaju kada upravljačko tijelo depozitara ne obavlja poslove nadzora unutar depozitara, najviše jednu trećinu članova tijela društva zaduženog za poslove nadzora čine članovi koji su istodobno članovi upravljačkog tijela društva za upravljanje, tijela zaduženog za poslove nadzora društva za upravljanje ili investicijskog društva ili zaposlenici društva za upravljanje ili investicijskog društva;

Članak 22.

Imenovanje depozitara i delegiranje poslova pohrane

1.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo raspolažu postupcima odlučivanja za odabir i imenovanje depozitara, koji se temelje na objektivnim unaprijed utvrđenim kriterijima i služe isključivo interesu UCITS-a i ulagatelja u UCITS.

2.   U slučaju kada društvo za upravljanje ili investicijsko društvo imenuje depozitara s kojim je povezano ili je povezano preko grupe, ono čuva pisane dokaze o sljedećem:

(a)

poredbena ocjena prednosti koje bi imalo imenovanje depozitara s kojim je povezano ili je povezano preko grupe i prednosti koje bi imalo imenovanje depozitara s kojim društvo za upravljanje ili investicijsko društvo nije povezano niti je povezano preko grupe, uzimajući u obzir barem troškove, stručno znanje, financijski položaj te kvalitetu usluga koje pružaju svi ocijenjeni depozitari;

(b)

izvješće koje se temelji na ocjeni iz točke (a), u kojem je opisano kako imenovanje ispunjava objektivne unaprijed utvrđene kriterije iz stavka 1. i služi isključivo interesu UCITS-a i ulagatelja u UCITS.

3.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo dužno je nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a dokazati da je zadovoljno imenovanjem depozitara te da je imenovanje isključivo u interesu UCITS-a i ulagatelja u UCITS. Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a stavlja na raspolaganje pisane dokaze iz stavka 1.

4.   Društvo za upravljanje ili investicijsko društvo dužno je ulagateljima u UCITS, na njihov zahtjev, opravdati svoj odabir depozitara.

5.   Depozitar raspolaže postupcima odlučivanja za odabir treće osobe kojoj može delegirati svoje poslove pohrane u skladu s člankom 22.a Direktive 2009/65/EZ, a koji se temelje na objektivnim unaprijed utvrđenim kriterijima i služe isključivo interesu UCITS-a i ulagatelja u UCITS.

Članak 23.

Sukobi interesa

U slučaju kada je društvo za upravljanje ili investicijsko društvo povezano s depozitarom ili je povezano preko grupe, ono uvodi politike i postupke kojima se jamči da će navedena društva:

(a)

utvrditi sve sukobe interesa koji proizlaze iz navedene povezanosti;

(b)

poduzeti sve razumne mjere u cilju izbjegavanja sukoba interesa.

Ako se sukob interesa iz prvog podstavka ne može izbjeći, društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i depozitar tim sukobom interesa upravljaju, prate ga i otkrivaju kako bi se spriječile štetne posljedice za interese UCITS-a i ulagatelja u UCITS.

Članak 24.

Neovisnost upravljačkih odbora i nadzorne funkcije

1.   Ako između njih postoji povezanost preko grupe, društvo za upravljanje ili investicijsko društvo i depozitar osiguravaju sljedeće:

(a)

u slučaju kada su upravljačko tijelo društva za upravljanje i upravljačko tijelo depozitara ujedno i zaduženi za poslove nadzora u tim društvima, barem jedna trećina članova ili barem dvije osobe, ovisno o tome koji je broj manji, iz upravljačkog tijela društva za upravljanje i upravljačkog tijela depozitara moraju biti neovisni;

(b)

u slučaju kada upravljačko tijelo društva za upravljanje i upravljačko tijelo depozitara nisu zaduženi za poslove nadzora u tim društvima, barem jedna trećina članova ili barem dvije osobe, ovisno o tome koji je broj manji, iz tijela zaduženog za poslove nadzora unutar društva za upravljanje i unutar depozitara moraju biti neovisni.

2.   Za potrebe prvog podstavka, članovi upravljačkog tijela društva za upravljanje, članovi upravljačkog tijela depozitara ili članovi tijela zaduženog za poslove nadzora navedenih društava smatraju se neovisnima pod uvjetom da nisu članovi upravljačkog tijela ili tijela zaduženog za poslove nadzora niti su zaposlenici bilo kojeg od drugih poduzeća s kojima postoji povezanost preko grupe te nemaju nikakve poslovne, obiteljske ili druge veze s društvom za upravljanje ili investicijskim društvom, depozitarom i bilo kojim drugim poduzećem unutar grupe koje bi mogle dovesti do sukoba interesa i negativno utjecati na njihovu prosudbu.

Članak 25.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. listopada 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 32.

(2)  Direktiva 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija (SL L 257, 28.8.2014., str. 186.).

(3)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(6)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).


Top