EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 69/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341

оd 17. prosinca 2015.

o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije („Zakonik”) (1), a posebno njezine članke 6., 7., 131., 153., 156. i 279.,

budući da:

(1)

Zakonikom se, u skladu s člankom 290. Ugovora, Komisiji delegira ovlast za dopunu određenih elemenata Zakonika koji nisu ključni.

(2)

Zakonikom se promiče upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kako je utvrđeno u Odluci br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), koja se prepoznaje kao ključan element u omogućivanju istovremenog pojednostavnjenja trgovine i učinkovitosti carinskih provjera. Točnije, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakonika, sve razmjene informacija između carinskih tijela i između gospodarskih subjekata i carinskih tijela te pohrana takvih informacija obavljaju se upotrebom tehnika elektroničke obrade podataka. U pravilu, informacijskim i komunikacijskim sustavima moraju se nuditi jednake mogućnosti za sve gospodarske subjekte u svim državama članicama.

(3)

Na temelju postojećeg planskog dokumenta koji se odnosi na sve carinske projekte povezane s IT-om izrađene u skladu s Odlukom 70/2008/EZ, Provedbena odluka Komisije 2014/255/EU (3) („Program rada”) sadržava popis elektroničkih sustava koje trebaju razviti države članice i, prema potrebi, države članice i Komisija u bliskoj suradnji, kako bi se Zakonik mogao primjenjivati u praksi.

(4)

U tom se kontekstu člankom 278. Zakonika predviđa da se sredstva za razmjenu i pohranu podataka osim tehnika elektroničke obrade podataka mogu upotrebljavati na prijelaznoj osnovi najkasnije do 31. prosinca 2020., ako elektronički sustavi koji su potrebni za primjenu odredbi Zakonika još nisu operativni.

(5)

Iako bi, u načelu, prijelazne mjere donesene ovom Uredbom trebale biti primjenjive najkasnije do 31. prosinca 2020., s obzirom na praktična pitanja i pitanja povezana s upravljanjem projektima u okviru programa rada, ako datum uvođenja elektroničkog sustava nastupa prije konačnog datuma utvrđenog Zakonikom za primjenu prijelaznih odredbi, upotrebu odgovarajućih sredstava za razmjenu i pohranu podataka osim tehnika elektroničke obrade podataka predviđenih ovom Uredbom trebalo bi, u interesu zaštite pravne sigurnosti subjekata, prihvatiti kao alternativu odgovarajućem elektroničkom sustavu, ako je uvedena, a zatim je suspendirati.

(6)

S obzirom na nedostatak elektroničkih sustava potrebnih za razmjenu informacija između carinskih tijela te između gospodarskih subjekata i carinskih tijela, trebalo bi utvrditi prijelazne mjere koje se odnose na oblik takvih zahtjeva i odluka. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi biti u potpunosti usklađena s važećim odredbama o zaštiti podataka propisanima zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom.

(7)

Ako se prije donošenja odluke koja se odnosi na primjenu carinskog zakonodavstva moraju provesti savjetovanja između carinskih tijela više od jedne države članice, u mjeri u kojoj bi se to savjetovanje odnosilo na razmjenu i pohranu podataka elektroničkim sredstvima koja još nisu uvedena, potrebno je uspostaviti prijelazne mjere kako bi se osigurao nastavak provođenja takvih savjetovanja.

(8)

Budući da tek predstoji nadogradnja elektroničkog sustava koji se odnosi na obvezujuće tarifne informacije („OTI”), kako bi se trgovcima i dalje nudila pomoć u utvrđivanju razvrstavanja u ispravnu carinsku tarifu, trenutačno upotrebljavana sredstva za zahtjeve i odluke koji se odnose na OTI, u papirnatom i elektroničkom obliku, trebalo bi upotrebljavati i dalje, sve do potpune nadogradnje sustava.

(9)

S obzirom na to da se nadogradnja elektroničkog sustava potrebnog za primjenu odredbi Zakonika kojima se uređuje podnošenje zahtjeva za status ovlaštenog gospodarskog subjekta („AEO”) i odobravanje tog statusa tek treba provesti, sredstva u papirnatom i elektroničkom obliku koja su trenutačno u uporabi trebaju se i dalje upotrebljavati sve dok se ne provede nadogradnja sustava.

(10)

Budući da je u razdoblju do nadogradnje nacionalnih sustava uvoza potrebno i dalje upotrebljavati važeći sustav za deklaracije s podacima o carinskoj vrijednosti robe („DV1”), ovom bi Uredbom trebalo uspostaviti prijelazne odredbe koje se odnose na priopćavanje određenih elemenata koji se odnose na carinsku vrijednost robe.

(11)

Članak 147. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (4) odnosi se na elektronički sustav uspostavljen u svrhu razmjene i pohrane informacija povezanih s osiguranjima koja se mogu upotrebljavati u više od jedne države članice. U nedostatku tog elektroničkog sustava, trebalo bi predvidjeti druga sredstva za razmjenu i pohranu tih informacija.

(12)

S obzirom na to da nadogradnja sustava kontrole uvoza potrebnog za primjenu odredbi Zakonika kojima se uređuje ulazna skraćena deklaracija još nije u potpunosti provedena, trebalo bi nastaviti upotrebljavati postojeća sredstva za razmjenu i pohranu informacija osim tehnika elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1. Zakonika.

(13)

Isto tako, s obzirom na to da postojeći sustav kontrole uvoza može primati ulazne skraćene deklaracije samo ako se dostavljaju u jednom skupu podataka, članke kojima se propisuje dostava podataka u više od jednog skupa podataka trebalo bi, do nadogradnje sustava kontrole uvoza, privremeno obustaviti i utvrditi zamjenske zahtjeve.

(14)

Kako bi se pružila potpora i osigurale carinske formalnosti koje se odnose na unos robe u pogledu sigurnosti i zaštite Unije i njezinih građana te kako bi se osiguralo da carinski nadzor započne u odgovarajuće vrijeme i da ga se propisno provede prije uvođenja sustava obavijesti o dolasku, obavijesti o podnošenju i privremenog smještaja, trebalo bi utvrditi zamjenska sredstva za razmjenu i pohranu informacija u cilju uređivanja obavijesti o dolasku, obavijesti o preusmjeravanju, obavijesti o podnošenju carini i privremenog smještaja.

(15)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poslova koji se odnose na stavljanje robe u određeni carinski postupak, trebalo bi i dalje omogućiti upotrebu papirnatih carinskih deklaracija uz postojeće nacionalne sustave uvoza, dok god se potonje ne nadogradi.

(16)

S obzirom na to da novi skupovi podataka i formati propisani Zakonikom te odredbe donesene na temelju Zakonika neće biti dostupni do nadogradnje nacionalnih sustava uvoza, trebalo bi utvrditi mogućnost da se carinske deklaracije podnesu dostavom drugog skupa podataka u cilju jamčenja pravne sigurnosti za subjekte.

(17)

Dok upotrebljavaju pojednostavnjenu deklaraciju te dok se ne moderniziraju AES i nacionalni sustavi uvoza, subjektima bi trebalo osigurati drugačije rokove za podnošenje dopunske deklaracije. Države članice trebale bi stoga predvidjeti i druge rokove osim onih iz članka 146. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (5).

(18)

Nadalje, tijekom prijelaznog razdoblja državama članicama trebalo bi dopustiti da odobre da pojednostavnjena carinska deklaracija ima oblik komercijalne ili upravne isprave.

(19)

Ako se carinska deklaracija podnosi prije podnošenja robe, prije uvođenja i nadogradnje odgovarajućih elektroničkih sustava trebalo bi dopustiti podnošenje obavijesti o podnošenju robe carinskim tijelima putem postojećih nacionalnih sustava ili drugih sredstava.

(20)

Obveza podnošenja carinskih deklaracija putem elektroničke razmjene informacija iz članka 6. stavka 1. Zakonika i izostanak trenutačne mogućnosti odustajanja od obveze podnošenja skraćenih deklaracija za poštanske pošiljke predstavljaju znatne izazove za pružatelje poštanskih usluga. Za mogućnost upotrebe deklaracije sa smanjenim skupom podataka za neke poštanske pošiljke potrebne su i prilagodbe protoka podataka i potporne infrastrukture IT-a pružatelja poštanskih usluga i carinskih tijela država članica. Stoga su potrebna prijelazna pravila kako bi se omogućile nesmetane prilagodbe pravilima utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446.

(21)

U nedostatku sustava za carinske odluke u okviru CZU-a sve informacije koje se odnose na zahtjev i odobrenje za centralizirano carinjenje trebale bi se i dalje objavljivati tijekom prijelaznog razdoblja kako bi se Komisiji i državama članicama osigurao pristup za potrebe praćenja.

(22)

Kako bi se omogućio nesmetan i neprekinut provoz robe željeznicom, prije nadogradnje novog kompjuteriziranog sustava provoza („NCTS”) trebalo bi uspostaviti pravila za nastavak postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom.

(23)

Do nadogradnje odgovarajućih sustava gospodarskih subjekata trebalo bi utvrditi pravila za nastavak upotrebe manifesta u papirnatom ili elektroničkom obliku kako bi se osiguralo kontinuirano i učinkovito kretanje za zračne prijevoznike i brodarska društva.

(24)

Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje prethodno navedenih prijelaznih dogovora, trebalo bi izmijeniti i određene odredbe Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

(25)

Nijednom odredbom iz ove Uredbe ne bi se trebao nametnuti zahtjev Komisiji ili državama članicama da nadograde ili uvedu tehničke sustave utvrđene u Zakoniku u nekom drugom roku osim u skladu s predviđenim datumima utvrđenima u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/255/EU.

(26)

Odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od 1. svibnja 2016. kako bi se omogućila puna primjena Zakonika,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se prijelazne mjere u pogledu sredstava za razmjenu i pohranu podataka iz članka 278. Zakonika dok elektronički sustavi potrebni za primjenu odredbi Zakonika još nisu operativni.

2.   Zahtjevi, formati i oznake koji se odnose na podatke, a koje je potrebno primjenjivati u prijelaznim razdobljima utvrđenima ovom Uredbom, Delegiranom uredbom (EU) 2015/2446 te Provedbenom uredbom (EU) 2015/2447 utvrđeni su u prilozima ovoj Uredbi.

ODJELJAK 1.

Odluke koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva

Članak 2.

Zahtjevi i odluke

Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za zahtjeve i odluke te za sve naknadne događaje koji mogu utjecati na izvorni zahtjev ili odluku koji ima utjecaj u jednoj državi članici ili u više njih.

Članak 3.

Sredstva za razmjenu i pohranu informacija

1.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska tijela osiguravaju dostupnost sredstava za razmjenu i pohranu informacija kako bi zajamčile savjetovanja koja se trebaju provesti u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

2.   Svako carinsko tijelo određuje kontaktne točke koje su nadležne za sve razmjene informacija između njih i drugih carinskih tijela te između njih i Komisije te Komisiju obavješćuju o kontaktnim podacima kontaktnih točaka.

3.   Komisija objavljuje popis kontaktnih točaka na svojim internetskim stranicama.

ODJELJAK 2.

Odluke koje se odnose na OTI

Članak 4.

Obrazac zahtjeva i odluka koji se odnose na OTI

1.   Do datumâ uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za zahtjeve i odluke te za sve naknadne događaje koji mogu utjecati na izvorni zahtjev ili odluku.

2.   U slučajevima iz stavka 1. primjenjuje se sljedeće:

(a)

do datuma nadogradnje prve faze elektroničkog sustava:

i.

zahtjevi za odluku koja se odnosi na OTI sastavljaju se upotrebom formata obrasca utvrđenog u Prilogu 2.; i

ii.

odluke koje se odnose na OTI sastavljaju se upotrebom formata obrasca utvrđenog u Prilogu 3.;

(b)

od datuma nadogradnje prve faze elektroničkog sustava do datuma nadogradnje druge faze elektroničkog sustava:

i.

zahtjevi za odluku o OTI-ju sastavljaju se upotrebom formata obrasca utvrđenog u Prilogu 4.; i

ii.

odluke koje se odnose na OTI sastavljaju se upotrebom formata obrasca utvrđenog u Prilogu 5.

ODJELJAK 3.

Zahtjev za status AEO-a

Članak 5.

Obrazac zahtjeva i odobrenja

1.   Do datuma nadogradnje sustava AEO-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za zahtjeve i odluke koji se odnose na AEO ili za sve naknadne događaje koji mogu utjecati na izvorni zahtjev ili odluku.

2.   U slučajevima iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se sljedeće:

(a)

zahtjevi za status AEO-a podnose se upotrebom formata obrasca utvrđenog u Prilogu 6.; i

(b)

odobrenja statusa AEO-a izdaju se upotrebom obrasca utvrđenog u Prilogu 7.

POGLAVLJE 2.

VRIJEDNOST ROBE U CARINSKE SVRHE

Članak 6.

Deklaracija s podacima o carinskoj vrijednosti

1.   Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska deklaracija za puštanje u slobodan promet uključuje podatke o carinskoj vrijednosti.

2.   Carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za dostavljanje podataka iz stavka 1.

3.   Ako se podaci iz stavka 1. dostavljaju drugim sredstvima osim tehnikama elektroničke obrade podataka, upotrebljava se obrazac utvrđen u Prilogu 8.

4.   Carinska tijela mogu odustati od obveze podnošenja podataka iz stavka 1. ovog članka, ako se carinska vrijednost predmetne robe ne može odrediti na temelju članka 70. Zakonika.

5.   Osim ako je to nužno za točno određivanje carinske vrijednosti, carinska tijela odustaju od obveze dostavljanja podataka iz stavka 1. u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

ako carinska vrijednost uvezene robe u pošiljci ne premašuje 20 000 EUR pod uvjetom da se ne radi o razdvojenim ili uzastopnim pošiljkama od istog pošiljatelja istom primatelju;

(b)

ako transakcija na kojoj se temelji puštanje u slobodan promet nije komercijalne prirode;

(c)

ako podnošenje predmetnih podataka nije potrebno za primjenu Zajedničke carinske tarife;

(d)

ako se carine predviđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi ne naplaćuju.

6.   U slučaju kontinuiranog prometa robom od istog prodavatelja prema istom kupcu pod istim trgovačkim uvjetima, carinska tijela mogu odustati od stalnog zahtjeva u pogledu dostavljanja podataka iz stavka 1.

POGLAVLJE 3.

OSIGURANJE ZA MOGUĆI ILI POSTOJEĆI CARINSKI DUG

Članak 7.

Sredstva za razmjenu i pohranu informacija

1.   Do datumâ uvođenja sustava upravljanja osiguranjima (GUM) u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za razmjenu i pohranu informacija koje se odnose na osiguranja.

2.   U slučaju iz stavka 1. ovog članka, u pogledu razmjene i pohrane informacija o osiguranjima koja se mogu upotrebljavati u više od jedne države članice, kako je navedeno u članku 147. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, te koja su položena za bilo koju drugu svrhu osim provoza primjenjuje se sljedeće:

(a)

pohranu informacija obavljaju carinska tijela svake države članice u skladu s postojećim nacionalnim sustavom; i

(b)

za razmjenu informacija među carinskim tijelima upotrebljava se elektronička pošta.

3.   Kontaktna točka imenovana u skladu s člankom 3. stavkom 2. nadležna je za razmjenu iz stavka 2. točke (b).

Članak 8.

Praćenje referentnog iznosa koje vrše carinska tijela

1.   Do datuma uvođenja sustava upravljanja osiguranjima iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU osoba iz članka 155. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u zahtjevu za polaganje zajedničkog osiguranja određuje podjelu referentnog iznosa među državama članicama u kojima poduzima aktivnosti, osim u pogledu robe stavljene u postupak provoza Unije, koja će biti obuhvaćena osiguranjem.

2.   Jamstveni carinski ured koji prima zahtjev savjetuje se s ostalim državama članicama iz zahtjeva o podjeli referentnog iznosa koji je zatražila osoba koja mora položiti osiguranje, u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

3.   U skladu s člankom 157. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 svaka država članica odgovorna je za praćenje svojega dijela referentnog iznosa.

POGLAVLJE 4.

DOLAZAK ROBE I PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Članak 9.

Obavijest o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova

Do datumâ uvođenja sustava obavijesti o dolasku, obavijesti o podnošenju carini i privremenog smještaja u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje obavijesti o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova u skladu s člankom 133. Zakonika.

Članak 10.

Podnošenje robe carini

Do datumâ uvođenja sustava obavijesti o dolasku, obavijesti o podnošenju carini i privremenog smještaja u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje obavijesti o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova, u skladu s člankom 139. Zakonika.

Članak 11.

Deklaracija za privremeni smještaj

Do datumâ uvođenja sustava obavijesti o dolasku, obavijesti o podnošenju carini i privremenog smještaja u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje deklaracije za privremeni smještaj, u skladu s člankom 145. Zakonika.

POGLAVLJE 5.

CARINSKI STATUS I STAVLJANJE ROBE U CARINSKI POSTUPAK

ODJELJAK 1.

Carinski status robe

Članak 12.

Dokazivanje carinskog statusa robe Unije za robu obuhvaćenu pojednostavnjenim postupkom provoza Unije

Do datumâ nadogradnje NCTS-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ako se za robu prevezenu zrakom ili morem primjenjuje postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata, u skladu s člankom 24. stavkom 1. ove Uredbe, dokaz o carinskom statusu robe Unije dostavlja se unosom slova „C” (jednakovrijedno „T2L”) uz odgovarajuće stavke na manifestu.

Članak 13.

Obrasci za dokaz o carinskom statusu robe Unije

1.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za razmjenu i pohranu informacija koje se odnose na dokaz o carinskom statusu robe Unije.

2.   Ako se za dokazivanje carinskog statusa robe Unije upotrebljavaju druga sredstva osim tehnika elektroničke obrade podataka, isprava T2L ili T2LF dostavlja se upotrebom obrasca primjerak br. 4 ili primjerak br. 4/5 iz glave III. Priloga B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446.

3.   Ako je potrebno, taj obrazac dopunjuje jedan ili više dodatnih listova koji odgovaraju obrascu primjerak br. 4 ili primjerak br. 4/5 iz glave IV. Priloga B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446.

4.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o carinskom statusu Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela omogućuju upotrebu popisa pošiljaka sastavljenih na obrascu iz dijela II. poglavlja III. Priloga 72-04 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 umjesto dodatnih listova kao opisnog dijela isprave „T2L” ili „T2LF”.

5.   Ako carinska tijela upotrebljavaju tehnike elektroničke obrade podataka za izradu isprave „T2L” ili „T2LF” koje ne omogućuje upotrebu dodatnih listova, obrazac iz stavka 2. ovog članka dopunjuju jedan ili više obrazaca koji odgovaraju obrascu primjerka br. 4 ili primjerka br. 4/5 iz glave III. Priloga B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446.

6.   Ako ovlašteni izdavatelj upotrebljava posebni pečat iz članka 129.a stavka 2. točke (e) podtočke ii. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, taj pečat odobravaju carinska tijela te on odgovara oglednom primjerku iz poglavlja II. dijela II. Priloga 72-04 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446. Primjenjuju se odjeljci 23. i 23.1. Priloga 72-04 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447.

ODJELJAK 2.

Stavljanje robe u carinski postupak

Članak 14.

Sredstva za razmjenu podataka

Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje carinskih deklaracija za stavljanje robe u sljedeće carinske postupke:

(a)

puštanje u slobodan promet;

(b)

carinsko skladištenje;

(c)

privremeni uvoz;

(d)

uporabu u posebne svrhe;

(e)

unutarnju proizvodnju.

Članak 15.

Obrasci za carinske deklaracije

Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ako se za carinske postupke navedene u članku 14. upotrebljavaju sredstva osim tehnika elektroničke obrade podataka, carinske deklaracije podnose se na obrascima iz dodataka B1 – D1 Prilogu 9., prema potrebi.

Članak 16.

Obrasci za pojednostavnjene carinske deklaracije

1.   Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ako se pojednostavnjena carinska deklaracija iz članka 166. Zakonika podnosi upotrebom sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za postupka iz članka 14. ove Uredbe, upotrebljavaju se odgovarajući obrasci iz dodataka B1 do B5 Prilogu 9.

2.   Do datumâ nadogradnje sustavâ iz stavka 1., ako osoba ima odobrenje za redovito korištenje pojednostavnjenom deklaracijom iz članka 166. stavka 2. Zakonika koja se odnosi na postupak iz članka 14. ove Uredbe, carinska tijela mogu prihvatiti komercijalnu ili upravnu ispravu kao pojednostavnjenu deklaraciju, ako ta isprava sadržava barem podatke potrebne za prepoznavanje robe i ako je popraćena zahtjevom za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak.

Članak 17.

Podnošenje carinske deklaracije prije podnošenja robe

Do odgovarajućih datumâ uvođenja automatiziranog sustava izvoza (AES) u okviru CZU-a i nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ako se carinska deklaracija položi prije podnošenja robe u skladu s člankom 171. Zakonika, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje obavijesti o podnošenju carini.

Članak 18.

Sredstva za razmjenu informacija za centralizirano carinjenje

1.   Do odgovarajućih datumâ uvođenja sustava centraliziranog carinjenja za uvoz (CCI) u okviru CZU-a i AES-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela uključena u davanje odobrenja za centralizirano carinjenje surađuju kako bi uspostavila mehanizme za osiguranje usklađenosti s člankom 179. stavcima 4. i 5. Zakonika.

2.   Carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za razmjenu informacija između carinskih tijela te između carinskih tijela i korisnika odobrenja za centralizirano carinjenje.

Članak 19.

Pohrana informacija

1.   Države članice dostavljaju Komisiji popis zahtjeva i odobrenja za centralizirano carinjenje, koja zatim te zahtjeve i odobrenja pohranjuje u relevantnoj skupini na platformi Centar za komunikacijske i informacijske resurse za uprave, poduzeća i građane (CIRCABC).

2.   Države članice ažuriraju popis iz stavka 1.

Članak 20.

Odbijanje zahtjeva za centralizirano carinjenje

Do odgovarajućih datumâ uvođenja CCI-ja i AES-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke može odbiti zahtjeve za centralizirano carinjenje ako bi odobrenje uzrokovalo nerazmjerno administrativno opterećenje.

Članak 21.

Unos u evidencije deklaranta

1.   Do odgovarajućih datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza i uvođenja AES-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za podnošenje obavijesti o podnošenju carini, osim ako se odustalo od obveze podnošenja robe carini u skladu s člankom 182. stavkom 3. Zakonika.

2.   Do datuma uvođenja AES-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, za stavljanje robe u postupak izvoza ili ponovnog izvoza carinska tijela mogu dopustiti zamjenu obavijesti o podnošenju robe carinskom deklaracijom, uključujući pojednostavnjenu deklaraciju.

POGLAVLJE 6.

POSEBNI POSTUPCI

ODJELJAK 1.

Opće odredbe za posebne postupke osim provoza

Članak 22.

Obrazac za zahtjeve i odobrenja u pogledu posebnih postupaka

1.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ako se zahtjev za odobrenje iz članka 211. stavka 1. Zakonika ne temelji na carinskoj deklaraciji i ako je podnesen drugim sredstvima osim tehnikama elektroničke obrade podataka, taj se zahtjev sastavlja na obrascu iz Priloga 12. ovoj Uredbi.

2.   Ako carinska tijela nadležna za odlučivanje o zahtjevu iz stavka 1. odluče dati odobrenje, to čine upotrebom obrasca iz Priloga 12.

Članak 23.

Sredstva koja se upotrebljavaju za standardiziranu razmjenu informacija

1.   Do datumâ uvođenja sustava informativnih obrazaca (INF) u okviru CZU-a za posebne postupke iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za standardiziranu razmjenu informacija.

2.   Ako se upotrebljavaju druga sredstva osim tehnika elektroničke obrade podataka za standardiziranu razmjenu informacija iz članka 181. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, upotrebljavaju se informativni obrasci utvrđeni u Prilogu 13. ovoj Uredbi.

3.   Za potrebe stavka 1. informativni obrasci utvrđeni u Prilogu 13. čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u pripadajućem dodatku.

4.   Ako je za poslovni slučaj iz članka 1. točke 27. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 potrebna standardizirana razmjena informacija iz članka 181. te Uredbe, može se upotrebljavati bilo koja metoda standardizirane razmjene informacija.

ODJELJAK 2.

Provoz

Članak 24.

Opće odredbe

1.   Do datumâ nadogradnje NCTS-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU za robu prevezenu željeznicom, zrakom ili morem primjenjuje se postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata iz članaka 25., 26. i 29. do 51. ove Uredbe.

2.   Do 1. svibnja 2018. postupci provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi zrakom ili morem iz članaka 27., 28., 29., 52. i 53. ove Uredbe primjenjuju se na gospodarske subjekte koji još nisu nadogradili sustave potrebne za primjenu članka 233. stavka 4. točke (e) Zakonika.

Do tog datuma postupci iz članaka 27., 28., 29., 52. i 53. smatraju se jednakovrijednima postupku utvrđenom u članku 233. stavku 4. točki (e) Zakonika te nije potrebno nikakvo osiguranje, u skladu s člankom 89. stavkom 8. točkom (d) Zakonika.

Članak 25.

Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom

1.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom izdaje se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

podnositelj zahtjeva je željeznički prijevoznik;

(b)

podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(c)

podnositelj zahtjeva redovito primjenjuje postupak provoza Unije ili nadležno carinsko tijelo zna da može ispuniti obveze u okviru postupka; i

(d)

podnositelj zahtjeva nije počinio teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva.

2.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom primjenjuje se u svim državama članicama.

Članak 26.

Odobrenja za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi zrakom ili morem

1.   Odobrenje za primjenu postupaka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi zrakom ili morem izdaje se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

u slučaju postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi zrakom podnositelj zahtjeva je zračni prijevoznik;

(b)

u slučaju postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi morem podnositelj zahtjeva je brodarsko društvo;

(c)

podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(d)

podnositelj zahtjeva redovito primjenjuje postupak provoza Unije ili nadležno carinsko tijelo zna da može ispuniti obveze u okviru postupka; i

(e)

podnositelj zahtjeva nije počinio teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva.

2.   Odobrenje za primjenu postupaka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi zrakom ili morem primjenjuje se u državama članicama navedenima u odobrenju.

Članak 27.

Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi zrakom

1.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi zrakom izdaje se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

podnositelj zahtjeva zračni je prijevoznik koji obavlja značajan broj letova među zračnim lukama u Uniji;

(b)

podnositelj ima poslovni nastan na carinskom području Unije ili ima sjedište, glavni ured ili trajni poslovni nastan u Uniji;

(c)

podnositelj zahtjeva redovito primjenjuje postupak provoza Unije ili nadležno carinsko tijelo zna da može ispuniti obveze u okviru postupka; i

(d)

podnositelj zahtjeva nije počinio teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva.

2.   Po prihvaćanju zahtjeva za to odobrenje nadležna carinska tijela obavješćuju druge države članice na čijim se područjima nalaze polazne i odredišne zračne luke povezane elektroničkim sustavima kojima se omogućuje razmjena informacija.

Ako u roku od 60 dana od datuma obavijesti ne stigne nikakav prigovor, nadležna carinska tijela izdaju odobrenje.

3.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi zrakom primjenjuje se na postupke provoza Unije između zračnih luka koje su navedene u odobrenju.

Članak 28.

Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi morem

1.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi morem izdaje se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

podnositelj zahtjeva brodarsko je društvo koje obavlja velik broj putovanja među lukama u Uniji;

(b)

podnositelj ima poslovni nastan na carinskom području Unije ili ima sjedište, glavni ured ili trajni poslovni nastan u Uniji;

(c)

podnositelj zahtjeva redovito primjenjuje postupak provoza Unije ili nadležno carinsko tijelo zna da može ispuniti obveze u okviru postupka; i

(d)

podnositelj zahtjeva nije počinio teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva.

2.   Po prihvaćanju zahtjeva za to odobrenje, nadležna carinska tijela obavješćuju druge države članice na čijim se područjima nalaze polazne i odredišne luke povezane elektroničkim sustavima kojima se omogućuje razmjena informacija.

Ako u roku od 60 dana od datuma obavijesti ne stigne nikakav prigovor, nadležna carinska tijela izdaju odobrenje.

3.   Odobrenje za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi morem primjenjuje se samo na aktivnosti provoza Unije između luka koje su navedene u odobrenju.

Članak 29.

Odredbe koje se odnose na odobrenje za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom, zrakom ili morem i za primjenu postupka provoza Unije na temelju elektroničkog manifesta za robu koja se prevozi zrakom ili morem

1.   Odobrenje iz članaka 25., 26., 27. i 28. izdaje se samo pod sljedećim uvjetima:

(a)

nadležno carinsko tijelo smatra da će moći nadzirati primjenu postupka provoza Unije i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe;

(b)

podnositelj zahtjeva vodi evidencije koje nadležnim carinskim tijelima omogućuju provedbu učinkovitih provjera.

2.   Ako je podnositelj zahtjeva nositelj odobrenja za AEO iz članka 38. stavka 2. točke (a) Zakonika, smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članku 25. stavku 1. točki (d), članku 26. stavku 1. točki (e), članku 27. stavku 1. točki (d), članku 28. stavku 1. točki (d) i stavku 1. ovog članka.

Članak 30.

Teretni list CIM kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom

Ako se upotrebljava za postupke prijevoza koje obavljaju ovlašteni željeznički prijevoznici u međusobnoj suradnji, teretni list CIM smatra se provoznom deklaracijom za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom.

Članak 31.

Korisnik postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom i njegove obveze

1.   Korisnik postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom može biti:

(a)

ovlašteni željeznički prijevoznik koji ima poslovni nastan u državi članici i prihvaća robu za prijevoz pokrivenu teretnim listom CIM kao provoznom deklaracijom za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom te koji u polju 58.b teretnog lista CIM označuje polje „da” i unosi svoju oznaku UIC; ili

(b)

ako postupak prijevoza započinje izvan carinskog područja Unije i roba ulazi u to carinsko područje, bilo koji drugi ovlašteni željeznički prijevoznik koji ima poslovni nastan u državi članici i u čije ime polje 58.b popunjava željeznički prijevoznik iz treće zemlje.

2.   Korisnik tog postupka smatra se odgovornim za prešutnu izjavu da i sljedeći ili zamjenski željeznički prijevoznici uključeni u primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata ispunjavaju zahtjeve u okviru postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja je prevozi željeznicom.

Članak 32.

Obveze ovlaštenog željezničkog prijevoznika

1.   Robu redom preuzimaju i prevoze različiti ovlašteni željeznički prijevoznici na nacionalnoj razini te se ovlašteni željeznički prijevoznici izjašnjavaju zajednički odgovornima prema carinskom tijelu za svaki mogući carinski dug.

2.   Neovisno o obvezama korisnika postupka, kako je navedeno u članku 233. stavcima 1. i 2. Zakonika, i ostali ovlašteni željeznički prijevoznici koji preuzimaju robu tijekom aktivnosti prijevoza i koji su navedeni u polju 57. teretnog lista CIM odgovorni su za valjani zahtjev za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja je prevozi željeznicom.

3.   Željeznički prijevoznici u suradnji vode zajednički dogovoren sustav provjera i ispitivanja nepravilnosti u pogledu kretanja robe, a odgovorni su za sljedeće:

(a)

zasebno podmirivanje troškova prijevoza na temelju informacija koje će biti dostupne za svaku aktivnost provoza Unije za robu koja se prevozi željeznicom i za svaki mjesec za predmetne neovisne ovlaštene željezničke prijevoznike u svakoj državi članici;

(b)

raščlambu troškova prijevoza za svaku državu članicu na čije područje roba ulazi tijekom primjene aktivnosti provoza Unije za robu koja se prevozi željeznicom; i

(c)

plaćanje odgovarajućeg udjela u troškovima svakog od ovlaštenih željezničkih prijevoznika koji surađuju.

Članak 33.

Formalnosti u otpremnom carinskom uredu

1.   Ako se roba stavlja u postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom te aktivnost provoza Unije započinje i treba završiti u carinskom području Unije, roba i teretni list CIM podnose se otpremnom carinskom uredu.

2.   Otpremni carinski ured u polje namijenjeno za carinu na listovima 1, 2 i 3 teretnog lista CIM jasno upisuje:

(a)

oznaku „T1” ako se roba prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. stavcima 1. i 2. Zakonika;

(b)

oznaku „T2” ako se roba prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Unije u skladu s člankom 227. stavkom 1. Zakonika; ili

(c)

oznaku „T2F” u slučaju iz članka 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Oznake „T2” i „T2F” ovjeravaju se pečatom otpremnog carinskog ureda.

3.   Svi primjerci teretnog lista CIM vraćaju se predmetnoj osobi.

4.   Ovlašteni željeznički prijevoznik osigurava da je roba prevezena u postupku provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom označena naljepnicama s piktogramom, čiji je ogledni primjerak prikazan u Prilogu 10. Naljepnice se pričvršćuju ili izravno ispisuju na teretni list CIM i na odgovarajući željeznički vagon u slučaju punog vagona; ili, u ostalim slučajevima, na pojedinačni paket odnosno pakete. Naljepnice se mogu zamijeniti pečatom s piktogramom iz Priloga 10.

5.   Ako aktivnost prijevoza započne izvan carinskog područja Unije i završava u njemu, carinski ured pogranične željezničke postaje preko koje roba ulazi u carinsko područje Unije djeluje kao otpremni carinski ured.

Pri otpremnom carinskom uredu nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.

Članak 34.

Popisi pošiljaka

1.   Ako teretni list CIM uključuje više od jednog vagona ili kontejnera, mogu se upotrebljavati popisi pošiljaka navedeni u obrascu iz Priloga 11.

2.   Popisi pošiljaka uključuju broj vagona na koji se odnosi teretni list CIM ili, prema potrebi, broj kontejnera koji sadržava robu.

3.   U slučaju aktivnosti prijevoza koje započinju unutar carinskog područja Unije, a koje obuhvaćaju i robu koja se prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Unije i robu koja se prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Unije, izdaju se zasebni popisi pošiljaka.

Serijski brojevi popisa pošiljaka koji se odnose na svaku od dvije kategorije robe upisuju se u polje namijenjeno za opis robe na teretnom listu CIM.

4.   Popisi pošiljaka uz teretni list CIM čine njegov sastavni dio i imaju jednake pravne učinke.

5.   Izvornik popisa pošiljaka ovjerava se pečatom otpremne željezničke postaje.

Članak 35.

Formalnosti u carinskom uredu provoza

Ako se primjenjuje postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom, pri carinskom uredu provoza nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.

Članak 36.

Formalnosti u odredišnom carinskom uredu

1.   Ako roba stavljena u postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom dolazi u odredišni carinski ured, ovlašteni željeznički prijevoznik tom carinskom uredu podnosi sljedeće:

(a)

robu;

(b)

listove 2 i 3 teretnog lista CIM.

Odredišni carinski ured ovlaštenom željezničkom prijevozniku vraća list 2 teretnog lista CIM nakon što na njega stavi pečat te zadržava list 3 teretnog lista CIM.

2.   Carinski ured nadležan za odredišnu željezničku postaju djeluje kao odredišni carinski ured.

Međutim, ako je roba puštena u slobodan promet ili je stavljena u drugi carinski postupak na posrednoj željezničkoj postaji, carinski ured nadležan za tu postaju djeluje kao odredišni carinski ured. Navedeni carinski ured stavlja pečat na listove 2 i 3 teretnog lista CIM i na dodatnu presliku lista 3 teretnog lista CIM koje podnosi ovlašteni željeznički prijevoznik te na njih stavlja jedan od sljedećih navoda:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено,

Vămuit, ili

Ocarinjeno.

Taj carinski ured ovlaštenom željezničkom prijevozniku bez odgode vraća listove 2 i 3 teretnog lista CIM nakon što je na njih stavio pečat te zadržava dodatnu presliku lista 3 teretnog lista CIM.

3.   Postupak iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na proizvode koji podliježu trošarinama kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive Vijeća 2008/118/EZ (6).

4.   U slučaju iz stavka 2. ovog članka nadležno carinsko tijelo države članice odredišta može a posteriori zatražiti provjeru ovjera nadležnog carinskog tijela posredne željezničke postaje na listovima 2 i 3 teretnog lista CIM.

5.   Članak 33. stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se na primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom ako aktivnost prijevoza započinje na carinskom području Unije i treba završiti izvan tog područja.

Carinski ured nadležan za pograničnu željezničku postaju preko koje roba u postupku provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom napušta carinsko područje Unije djeluje kao odredišni carinski ured. Pri odredišnom carinskom uredu nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.

Članak 37.

Izmjena ugovora o prijevozu

Ako je ugovor o prijevozu izmijenjen tako da:

(a)

aktivnost prijevoza, koja je trebala završiti izvan carinskog područja Unije, završava unutar carinskog područja Unije; ili

(b)

aktivnost prijevoza, koja je trebala završiti unutar carinskog područja Unije, završava izvan carinskog područja Unije,

ovlašteni željeznički prijevoznici ne primjenjuju izmijenjeni ugovor bez prethodnog odobrenja otpremnog carinskog ureda.

U svim ostalim slučajevima ovlašteni željeznički prijevoznici mogu primijeniti izmijenjeni ugovor; prijevoznik bez odgode obavješćuje otpremni carinski ured o učinjenim izmjenama.

Članak 38.

Postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom ako prijevoz započinje i završava izvan carinskog područja Unije

Ako se primjenjuje postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom i prijevoz započinje i završava izvan carinskog područja Unije, carinski uredi koji trebaju djelovati kao otpremni carinski ured i odredišni carinski ured oni su koji su navedeni u članku 33. stavku 5. odnosno članku 36. stavku 5.

Pri otpremnom ili odredišnom carinskom uredu nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.

Članak 39.

Postupak unutarnjeg provoza

1.   Ako se primjenjuju odredbe Konvencije o zajedničkom provoznom postupku i ako se roba Unije prevozi preko jedne zemlje zajedničkog provoza ili više njih, roba se stavlja u postupak unutarnjeg provoza Unije za čitav prijevoz od željezničke postaje polaska u carinskom području Unije do odredišne željezničke postaje u carinskom području Unije, u skladu s uvjetima koje određuje svaka država članica, bez podnošenja teretnog lista CIM za robu otpremnom carinskom uredu i bez stavljanja ili tiskanja naljepnica iz članka 33. stavka 4.

Pri odredišnom carinskom uredu nije potrebno obaviti nikakve formalnosti.

2.   Ako se roba Unije prevozi željeznicom od točke u državi članici do točke u drugoj državi članici kroz jedno ili više područja treće zemlje koja nije zemlja zajedničkog provoza, primjenjuje se postupak unutarnjeg provoza Unije. U tom se slučaju odredbe stavka 1. primjenjuju uz nužne izmjene.

3.   U slučaju iz stavka 2. ovog članka postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom suspendira se na području treće zemlje.

Članak 40.

Postupak vanjskog provoza

U slučajevima iz članka 33. stavka 5. i članka 38. roba se stavlja u postupak vanjskog provoza Unije, osim ako je carinski status robe Unije utvrđen u skladu s člancima 153., 154. i 155. Zakonika.

Članak 41.

Računovodstveni uredi ovlaštenih željezničkih prijevoznika i carinska provjera

1.   Ovlašteni željeznički prijevoznici vode evidencije u svojim računovodstvenim uredima i primjenjuju zajednički dogovoren sustav uveden u tim uredima radi ispitivanja nepravilnosti.

2.   Carinsko tijelo države članice u kojoj ovlašteni željeznički prijevoznik ima poslovni nastan ima pristup podacima u računovodstvenom uredu tog prijevoznika.

3.   Za potrebe carinske provjere ovlašteni željeznički prijevoznik u zemlji odredišta sve teretne listove CIM koji su upotrijebljeni kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom stavlja na raspolaganje carinskom tijelu države članice odredišta, u skladu sa svim odredbama koje su sporazumno utvrđene s tim tijelom.

Članak 42.

Primjena postupka provoza Unije

1.   Ako se primjenjuje postupak provoza Unije, člancima 25. i 29. do 45. ne isključuje se primjena postupka utvrđenog u člancima 188., 189. i 190. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 i člancima 291. do 312. te Prilogu 72-04 točki 19. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, te se, neovisno o tome, primjenjuju članak 33. stavak 4. i članak 41. ove Uredbe.

2.   U slučajevima iz stavka 1., upućivanje na MRN provozne deklaracije jasno se unosi u polje namijenjeno za podatke o popratnoj dokumentaciji u trenutku sastavljanja teretnog lista CIM.

3.   Osim toga, list 2 teretnog lista CIM potvrđuje željeznički prijevoznik nadležan za zadnju željezničku postaju u aktivnosti provoza Unije. Taj prijevoznik potvrđuje ispravu nakon što se uvjeri da je prijevoz robe obuhvaćen provoznom deklaracijom Unije.

Članak 43.

Ovlašteni pošiljatelj

Ako podnošenje teretnog lista kao provozne deklaracije te robe otpremnom carinskom uredu nije potrebno u pogledu robe koju će ovlašteni pošiljatelj staviti u postupak provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom, otpremni carinski ured poduzima potrebne mjere kako bi osigurao da listovi 1, 2 i 3 teretnog lista CIM nose oznaku „T1”, „T2” odnosno „T2F”.

Članak 44.

Ovlašteni primatelj

Ako roba dolazi na mjesto ovlaštenog primatelja iz članka 233. stavka 4. točke (b) Zakonika, carinska tijela mogu predvidjeti da, odstupajući od članka 315. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, ovlašteni željeznički prijevoznik ili prijevozno poduzeće odredišnom carinskom uredu izravno dostavlja listove 2 i 3 teretnog lista CIM.

Članak 45.

Primjena drugih postupaka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom

Pod uvjetom da je zajamčena provedba mjera Unije koje se primjenjuju na robu stavljenu u postupak provoza Unije:

(a)

države članice imaju pravo nastaviti primjenjivati druge postupke provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom koje su već utvrdile u međusobnim bilateralnim ili multilateralnim dogovorima; i

(b)

svaka država članica ima pravo nastaviti primjenjivati druge postupke provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi željeznicom za robu koju nije potrebno premjestiti na područje druge države članice.

Članak 46.

Manifest kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza Unije s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi zrakom

1.   Zračni prijevoznik može biti ovlašten upotrebljavati robni manifest kao provoznu deklaraciju ako on u suštini odgovara obrascu iz Dodatka 3. Prilogu 9. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu donesenoj u Chicagu 7. prosinca 1944.

2.   U odobrenju iz članka 26. navodi se oblik manifesta te polazna i odredišna zračna luka za aktivnosti provoza Unije. Zračni prijevoznik ovlašten u skladu s člankom 26. šalje ovjereni primjerak tog odobrenja nadležnim carinskim tijelima svih predmetnih zračnih luka.

3.   Ako aktivnost provoza uključuje robu koja se kreće u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika ili robu koja se kreće u skladu s člankom 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, ta se roba popisuje na zasebnim manifestima.

Članak 47.

Formalnosti koje obavlja zračni prijevoznik

1.   Zračni prijevoznik u manifest unosi sljedeće informacije:

(a)

oznaku „T1” ako se roba kreće u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika;

(b)

oznaku „T2F” u slučaju iz članka 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

naziv zračnog prijevoznika koji prevozi robu;

(d)

broj leta;

(e)

datum leta;

(f)

naziv polazne i odredišne zračne luke.

2.   Osim informacija iz stavka 1. zračni prijevoznik za svaku pošiljku u manifest unosi sljedeće informacije:

(a)

broj zrakoplovnog tovarnog lista;

(b)

broj paketâ;

(c)

trgovački opis robe, uključujući sve pojedinosti potrebne za njezino prepoznavanje;

(d)

bruto masu.

3.   Ako je roba grupirana, njezin se opis u manifestu, prema potrebi, zamjenjuje unosom „Konsolidacija”, koji se može skratiti. U tom slučaju zrakoplovni tovarni listovi za pošiljke na manifestu sadržavaju trgovački opis robe, uključujući sve pojedinosti potrebne za njezino prepoznavanje. Zrakoplovni tovarni listovi prilažu se manifestu.

4.   Zračni prijevoznik na manifest stavlja datum i pečat.

5.   Nadležnim carinskim tijelima u polaznoj zračnoj luci dostavljaju se najmanje dva primjerka manifesta, od kojih ona zadržavaju jedan.

6.   Primjerak manifesta podnosi se nadležnim carinskim tijelima u odredišnoj zračnoj luci.

Članak 48.

Provjera popisa manifesta koji se upotrebljava kao papirnata provozna deklaracija za robu koja se prevozi zrakom

1.   Jednom mjesečno nadležna carinska tijela u svakoj odredišnoj zračnoj luci potvrđuju popis manifesta koji su sastavili zračni prijevoznici i koji je podnesen tim tijelima tijekom prethodnog mjeseca te ga šalju nadležnim carinskim tijelima u svakoj polaznoj zračnoj luci.

2.   Taj popis uključuje sljedeće podatke za svaki manifest:

(a)

broj manifesta;

(b)

oznaku kojom se manifest prepoznaje kao provozna deklaracija u skladu s člankom 47. stavkom 1. točkama (a) i (b);

(c)

naziv zračnog prijevoznika koji je prevezao robu;

(d)

broj leta; i

(e)

datum leta.

3.   U odobrenju iz članka 26. može se navesti i da sami zračni prijevoznici mogu popis iz stavka 1. poslati nadležnim carinskim tijelima svake polazne zračne luke.

4.   Ako se utvrde nepravilnosti u pogledu informacija iz manifesta na popisu, nadležna carinska tijela odredišne zračne luke obavješćuju nadležna carinska tijela polazne zračne luke te nadležno carinsko tijelo koje je izdalo odobrenje, navodeći posebno zrakoplovne tovarne listove koji se odnose na predmetnu robu.

Članak 49.

Manifest kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza s pomoću papirnatih dokumenata za robu koja se prevozi morem

1.   Brodarsko društvo ovlašteno u skladu s člankom 26. upotrebljava robni manifest kao provoznu deklaraciju u obliku utvrđenom u odobrenju.

2.   U odobrenju se navodi polazna i odredišna luka za aktivnosti provoza Unije. Brodarsko društvo ovlašteno u skladu s člankom 26. šalje ovjereni primjerak tog odobrenja carinskim tijelima svih predmetnih luka.

3.   Ako aktivnost provoza uključuje robu koja se kreće u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika ili robu koja se kreće u skladu s člankom 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, ta se roba popisuje na zasebnim manifestima.

Članak 50.

Formalnosti koje obavlja brodarsko društvo

1.   Brodarsko društvo u manifest unosi sljedeće informacije:

(a)

oznaku „T1” ako se roba kreće u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika;

(b)

oznaku „T2F” u slučaju iz članka 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

naziv i punu adresu brodarskog društva koje prevozi robu;

(d)

podatke o plovilu;

(e)

polaznu luku;

(f)

odredišnu luku;

(g)

datum aktivnosti pomorskog prijevoza.

2.   Osim informacija iz stavka 1., brodarsko društvo za svaku pošiljku u manifest unosi sljedeće informacije:

(a)

broj teretnice;

(b)

broj, vrstu, oznake i identifikacijske brojeve paketa;

(c)

trgovački opis robe, uključujući sve pojedinosti potrebne za njezino prepoznavanje;

(d)

bruto masu;

(e)

prema potrebi, identifikacijske brojeve kontejnera.

3.   Brodarsko društvo na manifest stavlja datum i pečat.

4.   Nadležnim carinskim tijelima u polaznoj luci dostavljaju se najmanje dva primjerka manifesta, od kojih ona zadržavaju jedan.

5.   Primjerak manifesta podnosi se nadležnim carinskim tijelima u odredišnoj luci.

Članak 51.

Provjera popisa manifesta koji se upotrebljavaju kao papirnata provozna deklaracija za robu koja se prevozi morem

1.   Jednom mjesečno nadležna carinska tijela u svakoj odredišnoj luci potvrđuju popis brodarskih društava koji je podnesen tim tijelima tijekom prethodnog mjeseca te ga šalju nadležnim carinskim tijelima u svakoj polaznoj luci.

2.   Taj popis uključuje sljedeće podatke za svaki manifest:

(a)

broj manifesta;

(b)

oznaku kojom se manifest prepoznaje kao provozna deklaracija u skladu s člankom 50. stavkom 1. točkama (a) i (b);

(c)

naziv brodarskog društva koje je prevezlo robu; i

(d)

datum aktivnosti pomorskog prijevoza.

3.   U odobrenju iz članka 26. može se navesti i da sama brodarska društva mogu popis iz stavka 1. poslati nadležnim carinskim tijelima svake polazne luke.

4.   Ako se utvrde nepravilnosti u pogledu informacija iz manifesta na popisu, nadležna carinska tijela odredišne luke obavješćuju nadležna carinska tijela polazne luke te nadležno carinsko tijelo koje je izdalo odobrenje, navodeći posebno teretnice koje se odnose na predmetnu robu.

Članak 52.

Elektronički manifest kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza Unije za robu koja se prevozi zrakom

1.   Zračni prijevoznik manifest sastavljen u polaznoj zračnoj luci dostavlja odredišnoj zračnoj luci upotrebom elektroničkog sustava za razmjenu informacija.

2.   Zračni prijevoznik unosi jednu od sljedećih oznaka uz relevantne stavke u manifestu:

(a)

„T1” ako se roba prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika;

(b)

„T2F” u slučaju iz članka 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

„TD” za robu koja se već kreće u okviru postupka provoza Unije ili prenosi u okviru postupaka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza. U tim slučajevima zračni prijevoznik unosi i oznaku „TD” u odgovarajući tovarni zrakoplovni list te upućivanje na primijenjeni postupak, broj i datum provozne deklaracije ili dokumenta za prijenos te naziv ureda koji ih je izdao;

(d)

„C” za robu Unije koja se ne kreće u okviru postupka provoza Unije;

(e)

„X” za robu Unije namijenjenu izvozu koja se ne kreće u okviru postupka provoza Unije.

3.   Manifest uključuje i informacije iz članka 47. stavka 1. točaka (c) do (f) i stavka 2.

4.   Smatra se da je postupak provoza Unije završio kad je manifest poslan elektroničkim sustavom kojim se omogućuje razmjena informacija dostupan nadležnim carinskim tijela odredišne zračne luke i kad im je roba podnesena.

5.   Evidencije koje vodi zračni prijevoznik u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) sadržavaju barem informacije iz stavaka 2. i 3.

Prema potrebi i u svrhu provjere, nadležna carinska tijela u odredišnoj zračnoj luci šalju nadležnim carinskim tijelima u polaznoj zračnoj luci relevantne pojedinosti iz manifesta koje su primila elektroničkim sustavom kojim se omogućuje razmjena informacija.

6.   Zračni prijevoznik obavješćuje nadležna carinska tijela o svim prekršajima i nepravilnostima.

7.   Nadležna carinska tijela u odredišnoj zračnoj luci u najkraćem roku obavješćuju nadležna carinska tijela u polaznoj zračnoj luci te nadležno carinsko tijelo koje je izdalo odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.

Članak 53.

Elektronički manifest kao provozna deklaracija za primjenu postupka provoza Unije za robu koja se prevozi morem

1.   Brodarsko društvo manifest sastavljen u polaznoj luci dostavlja odredišnoj luci upotrebom elektroničkog sustava za razmjenu informacija.

2.   Brodarsko društvo može upotrijebiti jedan manifest za svu prevezenu robu. U tom slučaju unosi jednu od sljedećih oznaka uz relevantne stavke u manifestu:

(a)

„T1” ako se roba prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Unije u skladu s člankom 226. Zakonika;

(b)

„T2F” u slučaju iz članka 188. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446;

(c)

„TD” za robu koja se već kreće u okviru postupka provoza Unije ili prenosi u okviru postupaka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza. U tim slučajevima brodarsko društvo unosi i oznaku „TD” u odgovarajuću teretnicu ili drugu odgovarajuću komercijalnu ispravu te upućivanje na primijenjeni postupak, broj i datum provozne deklaracije ili dokumenta za prijenos te naziv ureda koji ih je izdao;

(d)

„C” za robu Unije koja se ne kreće u okviru postupka provoza Unije;

(e)

„X” za robu Unije namijenjenu izvozu koja se ne kreće u okviru postupka provoza Unije.

3.   Manifest uključuje i informacije predviđene člankom 50. stavkom 1. točkama (c) do (g) i stavkom 2.

4.   Smatra se da je postupak provoza Unije završio kad je manifest poslan elektroničkim sustavom kojim se omogućuje razmjena informacija dostupan nadležnim carinskim tijela odredišne luke i kad im je roba podnesena.

5.   Evidencije koje vodi brodarsko društvo u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) sadržavaju barem informacije iz stavaka 2. i 3.

Prema potrebi i u svrhu provjere, nadležna carinska tijela u odredišnoj luci šalju nadležnim carinskim tijelima u polaznoj luci za provjeru relevantne pojedinosti iz manifesta koje su primila elektroničkim sustavom kojim se omogućuje razmjena informacija.

6.   Brodarsko društvo obavješćuje nadležno carinsko tijelo o svim prekršajima i nepravilnostima.

Nadležna carinska tijela u odredišnoj luci u najkraćem roku obavješćuju nadležna carinska tijela u polaznoj luci te nadležno carinsko tijelo koje je izdalo odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.

POGLAVLJE 7.

ROBA KOJA SE IZNOSI IZ CARINSKOG PODRUČJA UNIJE

Članak 54.

Izlazak robe

Do datumâ uvođenja AES-a u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka za razmjenu i pohranu informacija koje se odnose na izlazak robe iz carinskog područja Unije.

POGLAVLJE 8.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Delegirana uredba (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma uvođenja prve faze nadogradnje sustava obvezujućih tarifnih informacija („OTI”) i sustava Surveillance 2 iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se stupac 1.a iz Priloga A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u prilozima 2. do 5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 (*).

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava AEO iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se stupac 2. iz Priloga A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u prilozima 6. i 7. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

4.   Odstupajući od stavka 2. ovog članka, u pogledu sustava IT-a navedenih u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih sustava IT-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se zajednički zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu B toj Uredbi.

Kad je riječ o sustavima IT-a navedenima u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih sustava IT-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, razmjena i pohrana informacija potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaz carinskog statusa podliježu zahtjevima u pogledu podataka utvrđenima u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Ako zahtjevi u pogledu podataka za razmjenu i pohranu podataka potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu nisu utvrđeni u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, države članice osiguravaju da se odgovarajućim zahtjevima u pogledu podataka jamči primjena odredaba kojima se uređuju te deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu.

5.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu odlučiti da se umjesto zahtjeva u pogledu podataka iz Priloga A ovoj Uredbi primjenjuju odgovarajući zamjenski zahtjevi u odnosu na sljedeće zahtjeve i odobrenja:

(a)

zahtjeve i odobrenja koji se odnose na pojednostavnjenje određivanja iznosa koji su dio carinske vrijednosti robe;

(b)

zahtjeve i odobrenja koji se odnose na zajednička osiguranja;

(c)

zahtjeve i odobrenja za odgodu plaćanja;

(d)

zahtjeve i odobrenja za vođenje prostora za privremeni smještaj iz članka 148. Zakonika;

(e)

zahtjeve i odobrenja za usluge redovnog pomorskog prijevoza;

(f)

zahtjeve i odobrenja za ovlaštenog izdavatelja;

(g)

zahtjeve i odobrenja za status subjekta ovlaštenog za vaganje banana;

(h)

zahtjeve i odobrenja za samoprocjenu;

(i)

zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za postupke TIR;

(j)

zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog pošiljatelja za provoz Unije;

(k)

zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za provoz Unije;

(l)

zahtjeve i odobrenja za upotrebu posebne vrste pečata;

(m)

zahtjeve i odobrenja za upotrebu provozne deklaracije sa smanjenim skupom podataka;

(n)

zahtjeve i odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao carinske deklaracije.

6.   Ako se država članica odluči za primjenu zamjenskih zahtjeva u pogledu podataka u skladu sa stavkom 5., ona osigurava da se tim zamjenskim zahtjevima u pogledu podataka državama članicama omogućuje da provjere jesu li ispunjeni uvjeti za davanje odobrenja te da oni uključuju najmanje sljedeće zahtjeve:

(a)

identifikaciju podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja (podatkovni element 3/2 Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke ili, ako nedostaje valjani broj EORI podnositelja zahtjeva, podatkovni element 3/1 Podnositelj zahtjeva/korisnik odobrenja ili odluke);

(b)

vrstu zahtjeva ili odobrenja (podatkovni element 1/1 Vrsta oznake zahtjeva/odluke);

(c)

upotrebu odobrenja u jednoj ili više država članica (podatkovni element 1/4 Zemljopisna valjanost – Unija), prema potrebi.

7.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a, carinska tijela mogu dopustiti da se zahtjevi u pogledu podataka za zahtjeve i odobrenja utvrđeni u Prilogu 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 primjenjuju umjesto zahtjeva u pogledu podataka utvrđenih u Prilogu A toj Uredbi za sljedeće postupke:

(a)

zahtjeve i odobrenja za upotrebu pojednostavnjene deklaracije;

(b)

zahtjeve i odobrenja za centralizirano carinjenje;

(c)

zahtjeve i odobrenja za unos podataka u evidencije deklaranta;

(d)

zahtjeve i odobrenja za primjenu unutarnje proizvodnje;

(e)

zahtjeve i odobrenja za primjenu vanjske proizvodnje;

(f)

zahtjeve i odobrenja za primjenu postupka uporabe u posebne svrhe;

(g)

zahtjeve i odobrenja za primjenu privremenog uvoza;

(h)

zahtjeve i odobrenja za vođenje prostora za carinsko skladištenje.

8.   Neovisno o stavku 7., do datumâ uvođenja automatiziranog sustava izvoza (AES) u okviru CZU-a ili nadogradnje nacionalnih sustava uvoza, ako se zahtjev za odobrenje temelji na carinskoj deklaraciji u skladu s člankom 163. stavkom 1. ove Uredbe, carinska deklaracija sadržava i sljedeće podatke:

(a)

zajedničke zahtjeve u pogledu podataka za sve postupke:

priroda prerade ili uporabe robe,

tehnički opisi robe i/ili prerađenih proizvoda i načini njihove identifikacije,

predviđeno razdoblje zaključenja,

predloženi ured zaključenja (ne za posebne svrhe), i

mjesto prerade ili uporabe;

(b)

posebne zahtjeve u pogledu podataka za unutarnju proizvodnju:

oznake gospodarskih uvjeta iz Dodatka Prilogu 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341,

procijenjeni normativ proizvodnje ili metoda kojom se određuje taj normativ, i

treba li se iznos uvozne carine izračunati u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika (navesti ‚da’ ili ‚ne’).

(*)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).”;"

2.

u članku 3. dodaju se sljedeći stavci:

„Odstupajući od prvog stavka, do datuma nadogradnje sustava EORI iz Priloga Provedbenoj uredbi 2014/255/EU ne primjenjuju se zajednički zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu 12-01.

Do datuma nadogradnje sustava EORI države članice prikupljaju i pohranjuju sljedeće podatke utvrđene u Dodatku E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, koji čine evidenciju u sustavu EORI:

(a)

podatke navedene u točkama 1. do 4. Dodatka E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341;

(b)

ako je to potrebno zbog nacionalnih sustava, podatke navedene u točkama 5. do 12. Dodatka E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Države članice redovito učitavaju podatke prikupljene u skladu s trećim stavkom ovog članka u sustav EORI.

Odstupajući od drugog i trećeg stavka ovog članka, države članice nisu obvezne prikupljati podatkovni element naveden u točki 4. poglavlja 3. glave I. Priloga 12-01. Ako države članice prikupljaju taj element, on se u najkraćem mogućem roku učitava u sustav EORI, nakon njegove nadogradnje.”;

3.

u članku 104. dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuje se stavak 2. ovog članka te se odustaje od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u pogledu robe u poštanskim pošiljkama;

4.   Do datuma nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU odustaje se od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u pogledu robe u pošiljci čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR, pod uvjetom da carinska tijela prihvate, uz pristanak gospodarskog subjekta, provesti analizu rizika upotrebom informacija sadržanih ili navedenih u sustavu kojim se koristi gospodarski subjekt.”;

4.

u članku 106. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ulazna skraćena deklaracija podnosi se u okviru sljedećih rokova:

(a)

za letove koji traju kraće od četiri sata, najkasnije do trenutka stvarnog polaska zrakoplova; i

(b)

za letove koji traju najmanje četiri sata, najkasnije četiri sata prije dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku na carinskom području Unije.”;

5.

u članku 112. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se stavci 1. i 2. ovog članka.”;

6.

u članku 113. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se stavci 1. i 3. ovog članka.”;

7.

umeće se sljedeći članak 122.a:

„Članak 122.a

Informacijski i komunikacijski sustav RSS

(članak 155. stavak 2. Zakonika)

1.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU Komisija i carinska tijela država članica primjenom elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovnog pomorskog prijevoza pohranjuju sljedeće informacije i imaju pristup sljedećim informacijama:

(a)

podacima o zahtjevima;

(b)

odobrenjima za usluge redovnog pomorskog prijevoza i, ako je primjenjivo, njihovoj izmjeni ili opozivu;

(c)

imenima luka pristajanja i imenima plovila kojima je dodijeljena usluga;

(d)

svim drugim važnim podacima.

2.   Carinska tijela države članice kojima je podnesen zahtjev obavješćuju carinska tijela drugih država članica na koje se odnose usluge pomorskog prijevoza putem elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovnog pomorskog prijevoza iz stavka 1.

3.   Ako obaviještena carinska tijela odbiju zahtjev, ta se odluka dostavlja putem elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovnog pomorskog prijevoza iz stavka 1.

4.   Elektronički informacijski i komunikacijski sustav za usluge redovnog pomorskog prijevoza iz stavka 1. upotrebljava se za pohranu odobrenja i obavješćivanje carinskih tijela država članica na koje se odnosi usluga pomorskog prijevoza o izdavanju odobrenja.

5.   Ako carinsko tijelo kojem je podnesen zahtjev opozove odobrenje ili ga opozove na zahtjev brodarskog društva, to carinsko tijelo obavješćuje carinska tijela država članica na koje se odnosi usluga pomorskog prijevoza o opozivu primjenom elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovnog pomorskog prijevoza iz stavka 1.”;

8.

u članku 124. dodaje se sljedeći stavak:

„Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se prvi stavak ovog članka.”;

9.

umeće se sljedeći članak 124.a:

„Članak 124.a

Dokazivanje carinskog statusa robe Unije s pomoću isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Do uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU i pri upotrebi papirnate isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’, primjenjuje se sljedeće:

(a)

predmetna osoba upisuje ‚T2L’ ili ‚T2LF’ u desno potpolje polja 1. obrasca i ‚T2Lbis’ ili ‚T2LFbis’ u desno potpolje polja 1. svakog upotrijebljenog dodatnog lista;

(b)

carinska tijela mogu ovlastiti bilo koju osobu za upotrebu popisa pošiljaka koji nisu u skladu sa svim zahtjevima, ako te osobe:

imaju poslovni nastan u Uniji,

redovito izdaju dokaz o carinskom statusu robe Unije, ili čija carinska tijela znaju da mogu ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza,

nisu počinile teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(c)

odobrenja iz točke (b) daju se samo ako:

carinska tijela mogu nadzirati primjenu postupka i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe, i

predmetna osoba vodi evidencije na temelju kojih carinska tijela mogu provoditi učinkovite provjere;

(d)

sastavlja se samo jedan izvornik isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’;

(e)

ako carinsko tijelo stavlja ovjeru, isprava sadržava sljedeći tekst koji bi se u najvećoj mogućoj mjeri trebao nalaziti u polju ‚C. Otpremni ured’:

u slučaju isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’, naziv i pečat nadležnog ureda, potpis službenika tog ureda, datum ovjere te ili registracijski broj ili broj otpremne deklaracije, ako je potreban,

u slučaju dodatnih listova ili popisa pošiljaka, broj na ispravi ‚T2L’ ili ‚T2LF’ koji se upisuje pečatom koji sadržava naziv nadležnog ureda, ili rukom; ako se upisuje rukom, mora mu biti priložen službeni pečat navedenog ureda.

Isprave se vraćaju predmetnoj osobi.”;

10.

u članku 126. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, u slučaju da carinsko tijelo stavlja ovjeru, ta ovjera uključuje naziv i pečat nadležnog carinskog ureda, potpis službenika tog ureda, datum ovjere te ili registracijski broj ili broj otpremne deklaracije, ako je takva deklaracija potrebna.”;

11.

umeće se sljedeći članak 126.a:

„Članak 126.a

Dokaz o carinskom statusu robe Unije predočenjem manifesta brodarskog društva

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, manifest brodarskog društva uključuje najmanje sljedeće informacije:

(a)

naziv i punu adresu brodarskog društva;

(b)

ime plovila;

(c)

mjesto i datum utovara;

(d)

mjesto istovara.

Nadalje, manifest za svaku pošiljku uključuje sljedeće:

(e)

upućivanje na teretnicu ili drugu komercijalnu ispravu;

(f)

broj, vrstu, oznake i referentne brojeve pakiranja;

(g)

uobičajeni trgovački opis robe, uključujući sve pojedinosti potrebne za njezino prepoznavanje;

(h)

bruto masu u kilogramima;

(i)

identifikacijske brojeve kontejnera, ako je primjenjivo; i

(j)

sljedeće unose u pogledu statusa robe:

slovo ‚C’ (jednakovrijedno kao ‚T2L’) za robu čiji se carinski status robe Unije može dokazati,

slovo ‚F’ (jednakovrijedno kao ‚T2LF’) za robu čiji se carinski status robe Unije može dokazati, a koja je poslana u dio carinskog područja Unije u kojem se ne primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili je podrijetlom iz tog dijela,

slovo ‚N’ za svu ostalu robu.

2.   Ako je carinsko tijelo stavilo ovjeru, manifest brodarskog društva uključuje naziv i pečat nadležnog carinskog ureda, potpis službenika u tom uredu i datum ovjere.”;

12.

članak 128. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Olakšavanje izdavanja dokaznog sredstva za ovlaštenog izdavatelja”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela bilo koje države članice mogu ovlastiti bilo koju osobu s poslovnim nastanom na carinskom području, koja podnosi zahtjev za odobrenje za utvrđivanje carinskog statusa robe Unije s pomoću računa ili prijevozne isprave koja se odnosi na robu koja ima carinski status robe Unije i čija vrijednost premašuje 15 000 EUR, isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’ ili manifesta brodarskog društva, za upotrebu tih isprava, pri čemu ih ne mora podnijeti nadležnom carinskom uredu na ovjeru.”;

(c)

dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Odobrenja iz stavaka 1. i 2. izdaje nadležni carinski ured na zahtjev predmetne osobe.

4.   Odobrenje iz stavka 2. izdaju se samo ako:

(a)

predmetna osoba nije počinila teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(b)

nadležna carinska tijela mogu nadzirati postupak i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe;

(c)

predmetna osoba vodi evidencije na temelju kojih carinska tijela mogu provoditi učinkovite provjere i

(d)

predmetna osoba redovito izdaje dokaz o carinskom statusu robe Unije, ili nadležna carinska tijela znaju da može ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza;

5.   Ako je predmetnoj osobi odobren status AEO-a u skladu s člankom 38. Zakonika, smatra se da su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 4. točkama (a) do (c) ovog članka.”;

13.

umeću se sljedeći članci od 129.a do 129.d:

„Članak 129.a

Formalnosti pri izdavanju isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’, računa ili prijevozne isprave koje izdaje ovlašteni izdavatelj

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ovlašteni izdavatelj izrađuje preslik svake izdane isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’. Carinska tijela određuju uvjete pod kojima se preslik isprave podnosi zbog provjere i zadržavaju najmanje tri godine.

2.   U odobrenju iz članka 128. stavka 2. posebno se određuje sljedeće:

(a)

carinski ured kojem je dodijeljena odgovornost za prethodno odobrenje obrazaca ‚T2L’ ili ‚T2LF’ koji se upotrebljavaju za sastavljanje predmetnih isprava, za potrebe članka 129.b stavka 1.;

(b)

način na koji ovlašteni izdavatelj utvrđuje da su obrasci bilo propisno upotrijebljeni;

(c)

izuzete kategorije ili kretanja robe;

(d)

rok u kojem i način na koji ovlašteni izdavatelj obavješćuje nadležni carinski ured kako bi on mogao izvršiti sve potrebne provjere prije otpreme robe;

(e)

na prednju stranu predmetnih komercijalnih isprava ili u polje ‚C. Otpremni ured’ na prednjoj strani obrazaca upotrijebljenih za potrebe sastavljanja isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’ i, prema potrebi, dodatnih listova unaprijed se stavlja pečat carinskog ureda iz stavka 2. točke (a) i potpis službenika tog ureda ili

i.

unaprijed se stavlja pečat carinskog ureda iz stavka 2. točke (a) i potpis službenika tog ureda; ili

ii.

stavlja se posebni pečat ovlaštenog izdavatelja. Pečat se može prethodno otisnuti na obrascima ako je tiskanje povjereno tiskari koja je za tu svrhu dobila odobrenje. U polja 1. i 2. te 4. do 6. posebnog pečata potrebno je unijeti sljedeće informacije:

grb zemlje ili bilo koje druge znakove ili slova koja označuju zemlju,

nadležni carinski ured,

datum,

ovlaštenog izdavatelja, i

broj odobrenja;

(f)

najkasnije uz pošiljku robe, ovlašteni izdavatelj popunjava i potpisuje obrazac. Uz to, u polje ‚D. Provjera otpremnog ureda’ isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’, ili na jasno vidljivo mjesto na upotrijebljenoj komercijalnoj ispravi, on upisuje naziv nadležnog carinskog ureda, datum izdavanja isprave te jednu od sljedećih ovjera:

Expedidor autorizado,

Godkendt afsender,

Zugelassener Versender,

Εγκεκριμένος αποστολέας,

Authorised consignor,

Expéditeur agréé,

Speditore autorizzato,

Toegelaten afzender,

Expedidor autorizado,

Hyväksytty lähettäjä,

Godkänd avsändare,

Schválený odesílatel,

Volitatud kaubasaatja,

Atzītais nosūtītājs,

Įgaliotas siuntėjas,

Engedélyezett feladó,

Awtorizzat li jibgħat,

Upoważniony nadawca,

Pooblaščeni pošiljatelj,

Schválený odosielateľ,

Одобрен изпращач,

Expeditor agreat,

Ovlašteni pošiljatelj.

Članak 129.b

Olakšice za ovlaštenog izdavatelja

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.   Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ovlaštenom izdavatelju može biti odobreno da ne potpiše upotrijebljene isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’ ili komercijalne isprave koje imaju otisnut posebni pečat iz članka 129.a stavka 2. točke (e) podtočke ii. i sastavljene su u sustavu elektroničke ili automatske obrade podataka. Takvo odobrenje podliježe uvjetu da se ovlašteni izdavatelj nadležnim tijelima prethodno pismeno obvezao da priznaje svoju odgovornost za pravne posljedice koje proizlaze iz svih izdanih isprava ‚T2L’ ili ‚T2LF’ ili komercijalnih isprava koje imaju otisnut posebni pečat.

2.   Isprave ‚T2L’ ili ‚T2LF’ ili komercijalne isprave sastavljene u skladu sa stavkom 1. u polju predviđenom za potpis ovlaštenog pošiljatelja sadržavaju jednu od sljedećih ovjera:

Dispensa de firma,

Fritaget for underskrift,

Freistellung von der Unterschriftsleistung,

Δεν απαιτείται υπογραφή,

Signature waived,

Dispense de signature,

Dispensa dalla firma,

Van ondertekening vrijgesteld,

Dispensada a assinatura,

Vapautettu allekirjoituksesta,

Befriad från underskrift,

Podpis se nevyžaduje,

Allkirjanõudest loobutud,

Derīgs bez paraksta,

Leista nepasirašyti,

Aláírás alól mentesítve,

Firma mhux meħtieġa,

Zwolniony ze składania podpisu,

Opustitev podpisa,

Oslobodenie od podpisu,

Освободен от подпис,

Dispensă de semnătură,

Oslobođeno potpisa.

Članak 129.c

Odobrenje za sastavljanje manifesta brodarskog društva nakon otpreme

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela država članica mogu dati odobrenje brodarskim društvima da manifest brodarskog društva iz članka 199. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 koji služi za dokazivanje carinskog statusa robe Unije sastave najkasnije na dan koji slijedi nakon otpreme plovila te, u svakom slučaju, prije njegova dolaska u odredišnu luku.

Članak 129.d

Uvjeti za odobrenje za sastavljanje manifesta brodarskog društva nakon otpreme

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

1.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU odobrenje da se manifest brodarskog društva koji služi za dokazivanje carinskog statusa robe Unije sastavi najkasnije na dan koji slijedi nakon otpreme plovila te, u svakom slučaju, prije njegova dolaska u odredišnu luku, izdaje se samo međunarodnim brodarskim društvima koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

imaju poslovni nastan u Uniji;

(b)

redovito izdaju dokaz o carinskom statusu robe Unije ili čija carinska tijela znaju da mogu ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza;

(c)

nisu počinila teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(d)

upotrebljavaju elektronički sustav razmjene podataka za slanje informacija između polazne i odredišne luke u carinskom području Unije;

(e)

obavljaju značajan broj putovanja među državama članicama na poznatim rutama.

2.   Odobrenja iz stavka 1. izdaju se samo ako:

(a)

carinska tijela mogu nadzirati postupak i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe; i

(b)

predmetna osoba vodi evidencije koje nadležnim carinskim tijelima omogućuju provedbu učinkovitih provjera.

3.   Ako je predmetna osoba ima certifikat AEO iz članka 38. stavka 2. točke (a) Zakonika, smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku 1. točki (c) i stavku 2. točki (b) ovog članka.

4.   Po primitku zahtjeva carinska tijela države članice u kojoj brodarsko društvo ima poslovni nastan obavješćuju druge države članice na čijim se područjima nalaze polazne i namjeravane odredišne luke koje se odnose na taj zahtjev.

Ako u roku od 60 dana od datuma obavijesti ne stigne nikakav prigovor, carinska tijela odobravaju primjenu pojednostavnjenog postupka opisanog u članku 129.c.

To odobrenje vrijedi u svim predmetnim državama članicama i primjenjuje se samo na aktivnosti prijevoza između luka navedenih u odobrenju.

5.   Pojednostavnjenje se provodi na sljedeći način:

(a)

manifest za polaznu luku šalje se u odredišnu luku putem elektroničkog sustava razmjene podataka;

(b)

brodarsko društvo u manifest unosi informacije navedene u članku 126.a;

(c)

manifest poslan elektroničkom razmjenom podataka (manifest za razmjenu podataka) podnosi se carinskim tijelima u polaznoj luci najkasnije na radni dan nakon odlaska plovila, a svakako prije nego što plovilo stigne u odredišnu luku. Carinska tijela mogu zahtijevati da se podnese ispis manifesta za razmjenu podataka ako nemaju pristup informacijskom sustavu koji su odobrila carinska tijela, a koji sadržava manifest za razmjenu podataka;

(d)

manifest za razmjenu podataka podnosi se carinskim tijelima u odredišnoj luci. Carinska tijela mogu zahtijevati da se podnese ispis manifesta za razmjenu podataka ako nemaju pristup informacijskom sustavu koji su odobrila carinska tijela, a koji sadržava manifest za razmjenu podataka.

6.   Izdaju se sljedeće obavijesti:

(a)

brodarsko društvo obavješćuje carinska tijela o svim prekršajima i nepravilnostima;

(b)

carinska tijela u odredišnoj luci u najkraćem roku obavješćuju carinska tijela u polaznoj luci te tijelo koje je izdalo odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.”;

14.

u članku 138. dodaje se sljedeći stavak:

„Međutim, u pogledu nadogradnje nacionalnih sustava uvoza za državu članicu u kojoj se roba smatra deklariranom, kako je navedeno u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/255/EU, primjenjuje se sljedeće:

(a)

točka (f) prvog stavka primjenjuje se samo ako se na predmetnu robu odnosi i oslobođenje od drugih naknada; te

(b)

roba čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR smatra se deklariranom za puštanje u slobodan promet u skladu s člankom 141.”;

15.

u članku 141. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza za državu članicu u kojoj se roba smatra deklariranom, kako je navedeno u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/255/EU, roba čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR smatra se deklariranom za puštanje u slobodan promet njezinim podnošenjem carini u skladu s člankom 139. Zakonika, pod uvjetom da carinska tijela prihvate tražene podatke.”;

16.

u članku 144. dodaju se sljedeći stavci:

„Do datumâ nadogradnje relevantnih nacionalnih sustava uvoza potrebnih za podnošenje obavijesti o podnošenju carini iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU smatra se da je carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet u poštanskim pošiljkama iz prvog stavka podnesena i prihvaćena činom njezina podnošenja carini, pod uvjetom da je roba popraćena deklaracijom CN22 i/ili CN23 ili objema.

U slučajevima iz prvog podstavka članka 141. stavka 2. te stavka 3. tog članka, primatelj se smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom. U slučajevima iz drugog podstavka članka 141. stavka 2. te stavka 4. tog članka, pošiljatelj se smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom. Carinska tijela mogu propisati da se pružatelje poštanskih usluga smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom.”;

17.

u članku 146. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Do odgovarajućih datumâ uvođenja AES-a i nadogradnje relevantnih nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU te ne dovodeći u pitanje članak 105. stavak 1. Zakonika, carinska tijela mogu dopustiti i druge rokove, osim onih iz stavaka 1. i 3. ovog članka.”;

18.

u članku 181. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Do datumâ uvođenja sustava informativnih obrazaca (INF) u okviru CZU-a za posebne postupke iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, odstupajući od stavka 1. ovog članka, mogu se upotrebljavati druga sredstva osim tehnika elektroničke obrade podataka.”;

19.

u članku 184. dodaje se sljedeći stavak:

„Do datumâ nadogradnje novog kompjuteriziranog provoznog sustava iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, MRN provozne deklaracije dostavlja se carinskim tijelima sredstvima iz prvog stavka točaka (b) i (c).”

Članak 56.

Datumi nadogradnje ili uvođenja predmetnih elektroničkih sustava

1.   Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje detaljan pregled datuma modernizacije ili uvođenja elektroničkih sustava iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU. Komisija ažurira taj pregled.

2.   Države članice izvješćuju Komisiju o pojedinostima nacionalnih planova povezanih s vremenskim prostorom za uvođenje sustava iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU u najkraćem mogućem roku, a najkasnije šest mjeseci prije planiranog datuma uvođenja pojedinog sustava IT-a. Države članice redovito izvješćuju Komisiju o nacionalnim planovima u tom pogledu.

Članak 57.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Odluka br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o okruženju bez papira za carinu i trgovinu (SL L 23, 26.1.2008., str. 21.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/255/EU оd 29. travnja 2014. o donošenju programa rada za Carinski zakonik Unije (SL L 134, 7.5.2014., str. 46.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).


PRILOG 1.

TABLIČNA LEGENDA

Naslovi stupaca

Stupci tablice iz Priloga B

Deklaracije/obavijesti/dokaz o carinskom statusu robe Unije

Informatički sustavi iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU

Prijelazni zahtjevi u pogledu podataka sadržani u Prijelaznom delegiranom aktu

A1

Izlazna skraćena deklaracija

AES

Prilog 9. – Dodatak A

A2

Izlazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke

AES

Prilog 9. – Dodatak A

A3

Obavijest o ponovnom izvozu

AES

B1

Izvozna deklaracija i deklaracija za ponovni izvoz

AES

Prilog 9. – Dodatak C1

B2

Posebni postupak – prerada – deklaracija za vanjsku proizvodnju

nacionalni SPE

Prilog 9. – Dodatak C1

B3

Deklaracija za carinsko skladištenje robe Unije

nacionalni SPE

Prilog 9. – Dodatak C1

B4

Deklaracija za otpremu robe u okviru trgovine s posebnim poreznim područjima

nacionalni

C1

Pojednostavnjena izvozna deklaracija

AES

Prilog 9. – Dodatak A

C2

Podnošenje robe carini u slučaju unosa u evidencije deklaranta ili u okviru carinskih deklaracija podnesenih prije podnošenja robe pri izvozu

nacionalni EXP

D1

Posebni postupak – provozna deklaracija

ažuriranje NCTS-a

Prilog 9. – Dodatak C1 i Dodatak C2

D2

Posebni postupak – provozna deklaracija sa smanjenim skupom podataka – (željeznički, zračni i pomorski prijevoz)

ažuriranje NCTS-a

D3

Posebni postupak – provoz – uporaba elektroničke prijevozne isprave kao carinske deklaracije — (zračni i pomorski prijevoz)

nacionalni

E1

Dokaz o carinskom statusu robe Unije (T2L/T2LF)

dokaz o statusu iz Unije

Prilog 9. – Dodatak C1

E2

Carinski robni manifest

dokaz o statusu iz Unije i nacionalni sustav za ovlaštene izdavatelje

F1a

Ulazna skraćena deklaracija – pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima – potpuni skup podataka

ICS2

Prilog 9. – Dodatak A

F1b

Ulazna skraćena deklaracija – pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima – djelomični skup podataka koji podnosi prijevoznik

ICS2

F1c

Ulazna skraćena deklaracija – pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima – djelomični skup podataka koji dostavlja osoba iz članka 127. stavka 6. Zakonika i koji je u skladu s člankom 112. stavkom 1. prvim podstavkom

ICS2

F1d

Ulazna skraćena deklaracija – pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim plovnim putovima – djelomični skup podataka koji dostavlja osoba iz članka 127. stavka 6. Zakonika i koji je u skladu s člankom 112. stavkom 1. drugim podstavkom

ICS2

F2a

Ulazna skraćena deklaracija – zračni teret (opći) – potpuni skup podataka

ICS2

Prilog 9. – Dodatak A

F2b

Ulazna skraćena deklaracija – zračni teret (opći) – djelomični skup podataka koji podnosi prijevoznik

ICS2

F2c

Ulazna skraćena deklaracija – zračni teret (opći) – djelomični skup podataka koji dostavlja osoba iz članka 127. stavka 6. Zakonika i koji je u skladu s člankom 113. stavkom 1.

ICS2

F2d

Ulazna skraćena deklaracija – zračni teret (opći) – minimalni skup podataka koji se podnosi prije utovara u vezi sa situacijama utvrđenima u članku 106. stavku 1. drugom podstavku te u skladu s člankom 113. stavkom 1.

ICS2

F3a

Ulazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke – potpuni skup podataka

ICS2

Prilog 9. – Dodatak A

F3b

Ulazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke – minimalni skup podataka koji se podnosi prije utovara u vezi sa situacijama utvrđenima u članku 106. stavku 1. drugom podstavku

ICS2

F4a

Ulazna skraćena deklaracija – poštanske pošiljke – potpuni skup podataka

ICS2

F4b

Ulazna skraćena deklaracija – poštanske pošiljke – djelomični skup podataka koji podnosi prijevoznik

ICS2

F4c

Ulazna skraćena deklaracija – poštanske pošiljke – minimalni skup podataka koji se podnosi prije utovara u vezi sa situacijama utvrđenima u članku 106. stavku 1. drugom podstavku (1) te u skladu s člankom 113. stavkom 2.

ICS2

F4d

Ulazna skraćena deklaracija – poštanske pošiljke – djelomični skup podataka na razini spremnika koji se podnosi prije utovara u vezi sa situacijama utvrđenima u članku 106. stavku 1. drugom podstavku te u skladu s člankom 113. stavkom 2.

ICS2

F5

Ulazna skraćena deklaracija – cestovni i željeznički prijevoz

ICS2

Prilog 9. – Dodatak A

G1

Obavijest o preusmjeravanju

ICS2

Prilog 9. – Dodatak A

G2

Obavijest o dolasku

nacionalni AN i ISC2

G3

Podnošenje robe carini

nacionalni PN

G4

Deklaracija za privremeni smještaj

nacionalni TS

G5

Obavijest o dolasku u slučaju kretanja robe u privremenom smještaju

nacionalni TS

H1

Deklaracija za puštanje u slobodni promet i posebni postupak – posebna uporaba – deklaracija za uporabu u posebne svrhe

nacionalni IMP

Prilog 9. – Dodatak C1

Prilog o obrascu DV1 (samo za deklaracije za puštanje robe u slobodni promet)

H2

Posebni postupak – smještaj – deklaracija za carinsko skladištenje

nacionalni SPE

Prilog 9. – Dodatak C1

H3

Posebni postupak – posebna uporaba – deklaracija za privremeni uvoz

nacionalni SPE

Prilog 9. – Dodatak C1

H4

Posebni postupak – prerada – deklaracija za unutarnju proizvodnju

nacionalni SPE

Prilog 9. – Dodatak C1

H5

Deklaracija za unos robe u okviru trgovine s posebnim poreznim područjima

nacionalni IMP

H6

Carinska deklaracija u poštanskom prometu za puštanje u slobodni promet

nacionalni IMP

I1

Pojednostavnjena uvozna deklaracija

nacionalni IMP

Prilog 9. – Dodatak A

I2

Podnošenje robe carini u slučaju unosa u evidencije deklaranta ili u okviru carinskih deklaracija podnesenih prije podnošenja robe pri uvozu

nacionalni IMP


(1)  Minimalni podaci prije utovara jesu oni iz carinske deklaracije CN23.


PRILOG 2.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG 3.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG 4.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG 5.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG 6.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

OBJAŠNJENJA

1.   Podnositelj zahtjeva:

upisuje se puni naziv gospodarskog subjekta koji podnosi zahtjev kako je zabilježen u sustavu EORI.

2.   Pravni status podnositelja zahtjeva:

upisuje se pravni status koji je naveden u ispravi o osnivanju.

3.   Datum osnivanja

upisuju se – brojevima – dan, mjesec i godina osnivanja.

4.   Adresa poslovnog nastana

upisuje se puna adresa mjesta u kojemu subjekt ima poslovni nastan, uključujući zemlju.

5.   Glavno mjesto poslovanja:

upisuje se puna adresa mjesta u kojemu se obavljaju glavne poslovne djelatnosti.

6.   Osoba za kontakt:

navodi se puno ime, brojevi telefona i telefaksa te adresa e-pošte osobe za kontakt koju ste imenovali u svojem poduzeću i koju carinska tijela kontaktiraju prilikom pregleda zahtjeva.

7.   Poštanska adresa:

upisuje se samo ako se razlikuje od adrese poslovnog nastana.

8., 9. i 10.   Identifikacijski broj za PDV, identifikacijski broj gospodarskog subjekta i broj pravne registracije:

upisuju se traženi brojevi.

Identifikacijski broj(evi) gospodarskog subjekta je(su) identifikacijski broj(evi) registriran(i) pri carinskim tijelima.

Broj pravne registracije je registracijski broj koji dodjeljuje registarski ured poduzeća.

Ako su ti brojevi isti, upisuje se samo identifikacijski broj za PDV.

Ako podnositelj zahtjeva nema identifikacijski broj gospodarskog subjekta, npr. u državi članici podnositelja zahtjeva taj broj ne postoji, to se polje ostavlja prazno.

11.   Vrsta odobrenja za koje se podnosi zahtjev:

stavlja se križić u odgovarajuće polje.

12.   Gospodarski sektor djelatnosti:

opišite svoju djelatnost.

13.   Države članice u kojima se provode aktivnosti povezane s carinom:

upisuje(u) se odgovarajuća(e) oznaka(e) zemlje ISO alpha-2.

14.   Informacije o prelasku granice:

navode se nazivi carinskih ureda koji se redovito upotrebljavaju za prelazak granice.

15.   Već dodijeljena pojednostavnjenja ili olakšice, potvrde iz članka 28. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 i/ili status reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja dobiven na način naveden u članku 28. stavku 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447

ako su pojednostavnjenja već odobrena, navodi se vrsta pojednostavnjenja, odgovarajući carinski postupak i broj odobrenja. Carinski postupak upisuje se u obliku oznaka koje se upotrebljavaju u drugom ili trećem potpolju polja 1. jedinstvene carinske deklaracije.

Ako je podnositelj zahtjeva korisnik jednog ili više prethodno navedenih odobrenja/potvrda, navodi se vrsta i broj odobrenja/potvrde(a).

16., 17. i 18.   Uredi za dokumentaciju/glavnu računovodstvenu evidenciju:

upisuje se puna adresa odgovarajućih ureda. Ako uredi imaju istu adresu, ispunjava se samo polje 16.

19.   Naziv, datum i potpis podnositelja zahtjeva:

potpis: potpisnik bi trebao navesti i svoj službeni položaj. Potpisnik bi uvijek trebao biti osoba koja u cijelosti zastupa podnositelja zahtjeva.

Naziv: naziv i pečat podnositelja zahtjeva.

Broj priloga: podnositelj zahtjeva navodi sljedeće opće informacije:

1.

pregled glavnih vlasnika/dioničara, pri čemu se navode imena i adrese te njihovi razmjerni udjeli. Pregled članova uprave. Jesu li vlasnici otprije poznati carinskim tijelima zbog nepoštovanja zahtjeva?

2.

osoba odgovorna za carinska pitanja u upravi podnositelja zahtjeva;

3.

opis gospodarskih djelatnosti podnositelja zahtjeva;

4.

Specifikacija o položaju različitih lokacija podnositelja zahtjeva i kratki opisi djelatnosti na svakoj lokaciji. Specifikacija o tome djeluju li podnositelj zahtjeva i svaka lokacija u lancu nabave u vlastito ime i za vlastiti račun ili djeluju u vlastito ime i za račun neke druge osobe, ili djeluju u ime i za račun neke druge osobe.

5.

Specifikacija o tome je li roba kupljena od poduzeća i/ili isporučena poduzećima koja su povezana s podnositeljem zahtjeva;

6.

Opis unutarnje strukture organizacije podnositelja zahtjeva. Priložiti, ako postoji, dokumentaciju o zadacima/nadležnostima za svaki odjel i/ili funkciju;

7.

Ukupni broj zaposlenika i broj za svaki odjel;

8.

Imena ključnih upravitelja (generalni direktori, voditelji odjela, menadžeri u računovodstvu, voditelj carinskog odjela itd.). Opis usvojenih postupaka u situaciji kada nadležni zaposlenik nije prisutan, privremeno ili stalno;

9.

Imena i položaj osoba u organizaciji podnositelja zahtjeva koje imaju posebno stručno znanje u području carine. Ocjena razine znanja tih osoba u pogledu uporabe informatičke tehnologije u carinskim i komercijalnim postupcima te općim poslovnim pitanjima;

10.

Slaganje ili neslaganje s objavljivanjem informacija iz odobrenja AEO na popisu ovlaštenih gospodarskih subjekata iz članka 14.x stavka 4.


PRILOG 7.

Image

Tekst slike

OBJAŠNJENJA

Broj odobrenja

Broj odobrenja uvijek počinje oznakom zemlje ISO alpha-2 države članice izdavanja, nakon koje slijedi jedna od sljedećih oznaka:

 

AEOC za odobrenje AEO – carinska pojednostavnjenja

 

AEOS za odobrenje AEO – osiguranje i sigurnost

 

AEOF za odobrenje AEO – carinska pojednostavnjenja/osiguranje i sigurnost

Nakon prethodno navedenih oznaka trebao bi slijediti nacionalni broj odobrenja.

1.   Korisnik odobrenja AEO

Navodi se puni naziv korisnika, kao što je navedeno u polju 1. obrasca zahtjeva u Prilogu 1.C, kao i identifikacijski broj(evi) za PDV iz polja 8. obrasca zahtjeva, identifikacijski broj(evi) gospodarskog subjekta iz polja 9. obrasca zahtjeva, ako je potrebno, te broj pravne registracije iz polja 10. obrasca zahtjeva.

2.   Tijelo izdavatelj

Potpis, naziv carinske uprave države članice i pečat.

Naziv carinske uprave države članice može se navesti na regionalnoj razini ako se to zahtijeva organizacijskom strukturom carinske uprave.

Oznaka vrste odobrenja

Stavlja se križić u odgovarajuće polje.

3.   Datum od kojeg odobrenje vrijedi

Navode se datum, mjesec i godina u skladu s člankom 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446


PRILOG 8.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG 9.

 

Dodatak A

1.   Uvodne napomene uz tablice

Napomena 1.   Općenito

1.1

Skraćena deklaracija koja se mora podnijeti za robu koja ulazi u carinsko područje Unije ili izlazi iz njega sadržava informacije navedene u tablicama 1. do 5. za svaku situaciju ili vrstu prijevoza. Zahtjev za preusmjeravanje koji se treba podnijeti ako aktivna prijevozna sredstva koja ulaze na carinsko područje Unije prvo stižu u carinski ured u državi članici koja nije navedena na ulaznoj skraćenoj deklaraciji sadržava informacije navedene u tablici 6.

1.2

U tablicama 1. do 7. sadržani su svi podatkovni elementi potrebni za odgovarajuće postupke, deklaracije i zahtjeve za preusmjeravanje. U njima su pruženi sveobuhvatni pregledi zahtjeva potrebnih za različite postupke, deklaracije i zahtjeve za preusmjeravanje.

1.3

Naslovi stupaca sami su po sebi jasni i odnose se na te postupke i deklaracije.

1.4

Slovo „X” u određenom polju tablica znači da je za postupak ili deklaraciju iz naslova određenog stupca određeni podatkovni element potrebno navesti na deklaraciji robe. Slovo „Y” u određenom polju tablica znači da je određeni podatak potreban za postupak ili deklaraciju iz naslova određenog stupca potrebno navesti u zaglavlju deklaracije. Slovo „Z” u određenom polju tablica znači da je za postupak ili deklaraciju iz naslova određenog stupca određeni podatkovni element potrebno navesti u izvještaju o prijevozu. Kombinacija slova „X”, „Y” i „Z” znači da se određeni podatkovni element može tražiti za postupak ili deklaraciju iz naslova određenog stupca na bilo kojoj od odgovarajućih razina.

1.5

Pojašnjenja i napomene iz odjeljka 4. u vezi s ulaznom i izlaznom skraćenom deklaracijom te pojednostavnjenim postupcima i zahtjevima za preusmjeravanje primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablica 1. do 7.

Napomena 2.   Carinska deklaracija koja se upotrebljava kao ulazna skraćena deklaracija

2.1.

Kada se carinska deklaracija iz članka 162. Zakonika upotrebljava kao skraćena deklaracija u skladu s člankom 130 stavkom 1. Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za određeni postupak sukladno Dodatku C1 ili Dodatku C2, sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Ulazna skraćena deklaracija” tablica 1. do 4.

Kada se carinska deklaracija iz članka 166. Zakonika upotrebljava kao skraćena deklaracija u skladu s člankom 130. stavkom 1. Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za posebni postupak iz tablice 7., sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Ulazna skraćena deklaracija” tablica 1. do 4.

2.2.

Kada AEO u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkom (b) Zakonika dostavi carinsku deklaraciju iz članka 162. Zakonika i kada se ona upotrebljava kao skraćena deklaracija u skladu s člankom 130. stavkom 1. Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za posebni postupak u skladu s Dodatkom C1 ili Dodatkom C2, sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Ulazna skraćena deklaracija AEO” tablice 5.

Kada AEO u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkom (b) Zakonika dostavi carinsku deklaraciju iz članka 166. Zakonika i kada se ona upotrebljava kao skraćena deklaracija u skladu s člankom 130. stavkom 1. Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za posebni postupak iz tablice 7., sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Ulazna skraćena deklaracija AEO” tablice 5.

Napomena 3.   Carinska deklaracija pri izvozu

3.1.

Kada je carinska deklaracija iz članka 162. Zakonika potrebna u skladu s člankom 263. stavkom 3. točkom (a) Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za posebni postupak u skladu s Dodatkom C1 ili Dodatkom C2, sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Ulazna skraćena deklaracija” tablica 1. i 2.

Kada je carinska deklaracija iz članka 166. Zakonika potrebna u skladu s člankom 263. stavkom 3. točkom (a) Zakonika, ta deklaracija mora, osim podataka potrebnih za posebni postupak iz tablice 7., sadržavati podatke utvrđene u stupcu „Izlazna skraćena deklaracija” tablica 1. i 2.

Napomena 4.   Ostale posebne okolnosti povezane s izlaznim i ulaznim skraćenim deklaracijama i posebnim vrstama prijevoza robe. Napomena uz tablice 2. do 4.

4.1.

Stupcima „Izlazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke” i „Ulazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke” tablice 2. obuhvaćeni su potrebni podaci koji se carinskim tijelima pružaju elektroničkim putem za potrebe analize rizika prije odlaska ili dolaska hitnih pošiljaka. Poštanske službe mogu carinskim tijelima elektroničkim putem dostaviti podatke sadržane u tim stupcima tablice 2. za potrebe analize prije odlaska ili dolaska poštanskih pošiljaka.

4.2.

Za potrebe ovog Priloga, hitna pošiljka znači pojedinačna pošiljka koja se prevozi putem integrirane usluge hitnog/vremenski određenog prikupljanja, prijevoza, carinjenja i dostave paketa, istodobno prateći lokaciju tih primjeraka robe i zadržavajući nadzor nad njima tijekom pružanja usluge.

4.5.

U tablicama 3. i 4. sadržane su informacije potrebne za ulazne skraćene deklaracije u cestovnom i željezničkom prijevozu.

4.6.

Tablica 3. za cestovni prijevoz primjenjuje se i u slučaju multimodalnog prijevoza, osim ako je drukčije predviđeno u odjeljku 4.

Napomena 5.   Pojednostavnjeni postupci

5.1.

U deklaracijama za pojednostavnjene postupke iz članka 166. Zakonika sadržane su informacije navedene u tablici 7.

5.2.

Smanjeni format za određene podatkovne elemente predviđene u okviru pojednostavnjenih postupaka ne ograničava zahtjeve iz Dodataka C1 i D1 niti na njih utječe, posebno u vezi s podacima koji se pružaju u dopunskim deklaracijama.

2.   Zahtjevi za ulazne i izlazne skraćene deklaracije

2.1   Zračni i morski prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima i drugi načini prijevoza ili primjeri koji nisu navedeni u tablicama 2. do 4. – Tablica 1.

Ime

Izlazna skraćena deklaracija

(Vidjeti napomenu 3.1.)

Ulazna skraćena deklaracija

(Vidjeti napomenu 2.1.)

Broj stavki

Y

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

X/Y

Broj prijevozne isprave

X/Y

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju

Y

Y

Primatelj

X/Y

X/Y

Prijevoznik

 

Z

Strana koju treba obavijestiti

 

X/Y

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

 

Z

Referentni broj prijevoza

 

Z

Oznaka prvog mjesta dolaska

 

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

 

Z

Oznake zemlje (zemalja) preko koje (kojih) se obavlja prijevoz

Y

Y

Način prijevoza na granici

 

Z

Izlazni carinski ured

Y

 

Lokacija robe

Y

 

Mjesto utovara

 

X/Y

Oznaka mjesta istovara

 

X/Y

Opis robe

X

X

Vrsta paketa (oznaka)

X

X

Broj paketa

X

X

Otpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

X/Y

Broj robne stavke

X

X

Oznaka robe

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

Oznaka UN-a za opasnu robu

X

X

Broj plombe

X/Y

X/Y

Oznaka načina plaćanja prijevoznih naknada

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Ovjera

Y

Y

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Y

Y

Oznaka sljedećeg(ih) ulaznog(ih) carinskog(ih) ureda

 

Z

2.2   Hitne pošiljke — Tablica 2.

Ime

Izlazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke

(Vidjeti napomene 3.1. i 4.1. do 4.3.)

Ulazna skraćena deklaracija – hitne pošiljke

(Vidjeti napomene 2.1. i 4.1. do 4.3.)

Jedinstveni referentni broj pošiljke

 

 

Broj prijevozne isprave

 

 

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju

Y

Y

Primatelj

X/Y

X/Y

Prijevoznik

 

Z

Referentni broj prijevoza

 

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

 

Z

Oznake zemlje (zemalja) preko koje (kojih) se obavlja prijevoz

Y

Y

Način prijevoza na granici

 

Z

Izlazni carinski ured

Y

 

Lokacija robe

Y

 

Mjesto utovara

 

Y

Oznaka mjesta istovara

 

X/Y

Opis robe

X

X

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

 

 

Broj robne stavke

X

X

Oznaka robe

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

Oznaka UN-a za opasnu robu

X

X

Oznaka načina plaćanja prijevoznih naknada

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Ovjera

Y

Y

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Y

Y

Oznaka sljedećeg(ih) ulaznog(ih) carinskog(ih) ureda

 

Z

2.3   Cestovni prijevoz — Informacije koje se navode u ulaznoj skraćenoj deklaraciji — Tablica 3.

Ime

Cestovni prijevoz — Ulazna skraćena deklaracija

(Vidjeti napomenu 2.1.)

Broj stavki

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

Broj prijevozne isprave

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju

Y

Primatelj

X/Y

Prijevoznik

Z

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Oznaka prvog mjesta dolaska

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

Z

Oznake zemalja preko kojih se obavlja prijevoz

Y

Način prijevoza na granici

Z

Mjesto utovara

X/Y

Oznaka mjesta istovara

X/Y

Opis robe

X

Oznaka vrste paketa

X

Broj paketa

X

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

Broj robne stavke

X

Oznaka robe

X

Bruto masa (kg)

X/Y

Oznaka načina plaćanja prijevoznih naknada

X/Y

Oznaka UN-a za opasnu robu

X

Broj plombe

X/Y

Datum deklaracije

Y

Potpis/Ovjera

Y

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Y

2.4   Željeznički prijevoz — Informacije koje se navode u ulaznoj skraćenoj deklaraciji — Tablica 4.

Ime

Željeznički prijevoz — Ulazna skraćena deklaracija (Vidjeti napomenu 2.1.)

Broj stavki

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

Broj prijevozne isprave

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Osoba koja podnosi ulaznu skraćenu deklaraciju

Y

Primatelj

X/Y

Prijevoznik

Z

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Referentni broj prijevoza

Z

Oznaka prvog mjesta dolaska

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

Z

Oznake zemalja preko kojih se obavlja prijevoz

Y

Način prijevoza na granici

Z

Mjesto utovara

X/Y

Oznaka mjesta istovara

X/Y

Opis robe

X

Oznaka vrste paketa

X

Broj paketa

X

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

Broj robne stavke

X

Oznaka robe

X

Bruto masa (kg)

X/Y

Oznaka načina plaćanja prijevoznih naknada

X/Y

Oznaka UN-a za opasnu robu

X

Broj plombe

X/Y

Datum deklaracije

Y

Potpis/Ovjera

Y

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Y

2.5   Ovlašteni gospodarski subjekti — smanjeni zahtjevi u pogledu podataka za ulazne skraćene deklaracije — Tablica 5.

Ime

Ulazna skraćena deklaracija

(Vidjeti napomenu 2.2.)

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X/Y

Broj prijevozne isprave

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju

Y

Primatelj

X/Y

Prijevoznik

Z

Strana koju treba obavijestiti

X/Y

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Referentni broj prijevoza

Z

Oznaka prvog mjesta dolaska

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

Z

Oznake zemlje (zemalja) preko koje (kojih) se obavlja prijevoz

Y

Način prijevoza na granici

Z

Izlazni carinski ured

 

Mjesto utovara

X/Y

Opis robe

X

Broj paketa

X

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

X/Y

Broj robne stavke

X

Oznaka robe

X

Datum deklaracije

Y

Potpis/Ovjera

Y

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Y

Oznaka sljedećeg(ih) ulaznog(ih) carinskog(ih) ureda

Z

2.6   Zahtjevi za zahtjeve za preusmjeravanje — Tablica 6.

Ime

 

Način prijevoza na granici

Z

Identifikacija prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Z

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

Z

Oznaka zemlje deklariranog prvog ulaznog carinskog ureda

Z

Osoba koja traži preusmjeravanje

Z

MRN

X

Broj robne stavke

X

Oznaka prvog mjesta dolaska

Z

Oznaka stvarnog prvog mjesta dolaska

Z

3.   Zahtjevi za pojednostavnjenu deklaraciju — Tablica 7.

Ime

Pojednostavnjena deklaracija — izvoz (vidjeti napomenu 3.1.)

Pojednostavnjena deklaracija — uvoz (vidjeti napomenu 2.1.)

Deklaracija

Y

Y

Broj stavki

Y

Y

Jedinstveni referentni broj pošiljke

X

X

Broj prijevozne isprave

X/Y

X/Y

Pošiljatelj/izvoznik

X/Y

 

Primatelj

 

X/Y

Deklarant/zastupnik

Y

Y

Oznaka deklaranta/vrste zastupanja

Y

Y

Oznaka valute

 

X

Izlazni carinski ured

Y

 

Opis robe

X

X

Vrsta paketa (oznaka)

X

X

Broj paketa

X

X

Otpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

 

X/Y

Broj robne stavke

X

X

Oznaka robe

X

X

Bruto masa (kg)

 

X

Postupak

X

X

Neto masa (kg)

X

X

Iznos stavke

 

X

Referentni broj za unos u evidencije deklaranta

X

X

Broj odobrenja

X

X

Dodatne informacije

 

X

Datum deklaracije

Y

Y

Potpis/Ovjera

Y

Y

4.   Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima.

MRN

Zahtjev za preusmjeravanje: Referentni broj kretanja alternativa je za sljedeća dva podatkovna elementa:

identifikaciju prijevoznog sredstva koje prelazi granicu,

datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području.

Deklaracija

Upisuju se oznake iz Dodatka D1 za polje 1. potpolje 1. i 2. JCD-a.

Broj stavki (1)

Ukupni broj stavki deklariranih u deklaraciji ili u skraćenoj deklaraciji.

[Uputa: polje 5. JCD-a]

Jedinstveni referentni broj pošiljke

Jedinstveni broj dodijeljen robi za ulaz, uvoz, izlaz i izvoz.

Upotrebljavaju se oznake Svjetske carinske organizacije (ISO15459) ili ekvivalentne oznake.

Skraćene deklaracije: riječ je o alternativi broju prijevozne isprave kada ista nije raspoloživa.

Pojednostavnjeni postupci: ovaj se podatak navodi samo ako je dostupan.

Ovaj podatak osigurava vezu s drugim korisnim izvorima informacija.

[Uputa: polje 7. JCD-a]

Broj prijevozne isprave

Upućivanje na prijevoznu ispravu kojom je obuhvaćen prijevoz robe na carinsko područje ili iz njega. Ako deklaraciju umjesto prijevoznika podnosi druga osoba, navodi se i broj prijevozne isprave prijevoznika.

To uključuje i oznaku za vrstu prijevozne isprave predviđenu Dodatkom D1, nakon čega slijedi odgovarajući identifikacijski broj isprave.

Ovaj se podatak može upotrebljavati umjesto jedinstvenog referentnog broja pošiljke [UCR] kada isti nije raspoloživ. Taj podatak osigurava vezu s drugim korisnim izvorima informacija.

Izlazne skraćene deklaracije za opskrbu brodova i zrakoplova: broj računa ili popisa pošiljaka.

Ulazne skraćene deklaracije za cestovni prijevoz: podatak se navodi ako je poznat i može obuhvaćati upute na karnet TIR i na CMR.

Pošiljatelj

Strana koja otprema robu na način koji je u ugovoru o prijevozu odredila strana koja je prijevoz naručila.

Izlazne skraćene deklaracije: Te se informacije moraju navesti ako je riječ o osobi koja nije podnositelj skraćene deklaracije. Te su informacije u obliku broja EORI pošiljatelja kad god je taj broj dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Ako broj EORI pošiljatelja nije dostupan, navodi se puno ime i adresa pošiljatelja. Ako su podaci koje je potrebno navesti u izlaznoj skraćenoj deklaraciji navedeni u carinskoj deklaraciji u skladu s člankom 263. stavkom 3. točkom (a) Zakonika i člankom 162. Zakonika, te informacije podudaraju se s „pošiljateljem/izvoznikom” dotične carinske deklaracije.

Ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, te informacije mogu biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Taj se broj može upotrebljavati kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju.

Broj je sastavljen na sljedeći način:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Oblik

Primjeri

1.

identifikacijska oznaka treće zemlje (oznaka zemlje ISO alpha 2)

slovno 2

s2

US

JP

CH

2.

jedinstveni identifikacijski broj u trećoj zemlji

slovima i brojkama do 15

sb..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Primjeri: „US1234567890ABCDE” za pošiljatelja iz SAD-a (oznaka zemlje: US) čiji je jedinstveni identifikacijski broj 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F” za pošiljatelja iz Japana (oznaka zemlje: JP) čiji je jedinstveni identifikacijski broj AbCd9875F. „CHpt20130101aa” za pošiljatelja iz Švicarske (oznaka zemlje: CH) čiji je jedinstveni identifikacijski broj pt20130101aa.

Identifikacijska oznaka treće zemlje: abecedne oznake Europske unije za zemlje i područja temelje se na postojećim oznakama ISO alpha-2 (s2) u mjeri u kojoj odgovaraju oznakama zemalja utvrđenima u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (2).

Ako je dostupan pošiljateljev broj EORI ili pošiljateljev jedinstveni identifikacijski broj u trećoj zemlji, ne navode se njegovo ime i adresa.

Ulazne skraćene deklaracije: Te su informacije u obliku broja EORI pošiljatelja kad god je taj broj dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Ako broj EORI pošiljatelja nije dostupan, navodi se puno ime i adresa pošiljatelja.

Ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, te informacije mogu biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Taj se broj može upotrebljavati kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Sastav tog broja jednak je sastavu navedenom u dijelu ovog Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima koji se odnosi na „Izlazne carinske deklaracije”.

Ako je dostupan pošiljateljev broj EORI ili pošiljateljev jedinstveni identifikacijski broj u trećoj zemlji, ne navode se njegovo ime i adresa.

Pošiljatelj/izvoznik

Strana koja izrađuje izvoznu deklaraciju ili u čije se ime ona izrađuje i koja je vlasnik robe ili ima slično pravo raspolaganja robom u trenutku prihvaćanja deklaracije.

Upisati broj EORI iz članka 1. stavka 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Ako pošiljatelj/izvoznik nema broj EORI, carinska uprava može mu dodijeliti ad hoc broj za predmetnu deklaraciju.

[Uputa: polje 2. JCD-a]

Osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju

Te su informacije u obliku broja EORI osobe koja podnosi skraćenu deklaraciju; ne navode se njezino ime i adresa; ne navode se njezino ime i adresa.

Ulazne skraćene deklaracije: jedna od osoba navedenih u članku 127. stavku 4. Zakonika.

Izlazne skraćene deklaracije: osoba definirana u članku 271. stavku 2. Zakonika. Ovaj postupak se ne navodi kada je roba, u skladu s člankom 263. stavkom 1. Zakonika, obuhvaćena carinskom deklaracijom.

Napomena: Ta je informacija potrebna radi utvrđivanja osobe odgovorne za podnošenje deklaracije.

Osoba koja traži preusmjeravanje:

Zahtjev za preusmjeravanje: osoba koja podnosi zahtjev za preusmjeravanje pri ulazu. Te su informacije u obliku broja EORI osobe koja traži preusmjeravanje; ne navode se njezino ime i adresa.

Primatelj:

Strana kojoj je roba stvarno poslana.

Izlazne skraćene deklaracije: U slučajevima iz članka 215. stavka 2. trećeg podstavka Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, ako su dostupne, te se informacije navode u obliku punog imena i adrese primatelja. Ako se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu s „bjanko indosiranjem”, primatelj nije poznat, a podaci o primatelju zamjenjuju se sljedećom oznakom u polju 44. izvozne deklaracije:

Pravna osnova

Predmet

Polje

Oznaka

Dodatak A

Slučajevi kada se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu s „bjanko indosiranjem”, za izlazne skraćene deklaracije kada nisu poznati podaci o primatelju.

44.

30600

Te su informacije u obliku broja EORI primatelja kad god je taj broj dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Ako broj EORI primatelja nije dostupan, navode se puno ime i adresa primatelja.

Ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, taj podatak može biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Taj se broj može upotrebljavati kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Sastav tog broja jednak je sastavu navedenom u dijelu Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima pod naslovom „Pošiljatelj” koji se odnosi na „Izlazne skraćene deklaracije”.

Ako je dostupan primateljev broj EORI ili primateljev jedinstveni identifikacijski broj u trećoj zemlji, ne navode se njegovo ime i adresa.

Ulazne skraćene deklaracije: Te se informacije moraju navesti ako je riječ o osobi koja nije podnositelj skraćene deklaracije. Ako se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu s „bjanko indosiranjem”, primatelj nije poznat, a podaci o primatelju zamjenjuju se oznakom 10600:

Pravna osnova

Predmet

 

Oznaka

Dodatak A

Slučajevi kada se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu s „bjanko indosiranjem”, za ulazne skraćene deklaracije, kada nisu poznati podaci o primatelju.

 

10600

Ako se te informacije moraju navesti, obuhvaćaju broj EORI primatelja kad god je taj broj dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Ako broj EORI primatelja nije dostupan, navode se puno ime i adresa primatelja.

Ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, te informacije mogu biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Taj se broj može upotrebljavati kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Sastav tog broja jednak je sastavu navedenom u dijelu Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima pod naslovom „Pošiljatelj” koji se odnosi na „Izlazne skraćene deklaracije”.

Ako je dostupan primateljev broj EORI ili primateljev jedinstveni identifikacijski broj u trećoj zemlji, ne navodi se njegovo ime i adresa.

Deklarant/zastupnik

Potrebno ga je navesti ako je različit od pošiljatelja/izvoznika pri izvozu/primatelja pri uvozu.

Te su informacije u obliku broja EORI deklaranta/zastupnika.

[Uputa: polje 14. JCD-a]

Oznaka deklaranta/vrste zastupanja

Oznaka predstavlja deklaranta ili vrstu zastupanja. Upotrebljavaju se oznake iz Dodatka D1. za polje 14. JCD-a.

Prijevoznik

Te se informacije ne navode ako su jednake informacijama za osobu koja podnosi ulaznu skraćenu deklaraciju osim ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje. U tom se slučaju te informacije mogu navesti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja tih osoba u trećoj zemlji koji je Uniji dostavila predmetna treća zemlja. Sastav tog broja jednak je sastavu navedenom u dijelu Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima pod naslovom „Pošiljatelj” koji se odnosi na „Izlazne skraćene deklaracije”.

Ako su te informacije različite od onih za osobu koja podnosi ulaznu skraćenu deklaraciju, navode se u obliku punog imena i adrese prijevoznika.

Navode se u obliku prijevoznikova broja EORI ili u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja prijevoznika u trećoj zemlji:

kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju,

i/ili

u slučaju prijevoza morem, unutarnjim plovnim putovima i zračnog prijevoza.

Navodi se u obliku prijevoznikova broja EORI ako je prijevoznik povezan s carinskim sustavom i želi primati sve obavijesti utvrđene člankom 185. stavkom 3. ili člankom 187. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Ako je dostupan prijevoznikov broj EORI ili jedinstveni identifikacijski broj prijevoznika u trećoj zemlji, ne navode se njegovo ime i adresa.

Strana koju treba obavijestiti

Strana koju pri ulasku robe treba obavijestiti o njezinu prispijeću. Te se informacije navode prema potrebi. Te su informacije u obliku broja EORI strane koju treba obavijestiti kad god je taj broj dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Ako broj EORI strane koju treba obavijestiti nije dostupan, navode se puno ime i adresa strane koju treba obavijestiti.

Ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, te informacije mogu biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Taj se broj može upotrebljavati kad god je dostupan osobi koja podnosi skraćenu deklaraciju. Sastav tog broja jednak je sastavu navedenom u dijelu Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementima pod naslovom „Pošiljatelj” koji se odnosi na „Izlazne skraćene deklaracije”.

Ako je dostupan broj EORI strane koju treba obavijestiti ili jedinstveni identifikacijski broj strane koju treba obavijestiti u trećoj zemlji, ne navodi se njezino ime i adresa.

Ulazna skraćena deklaracija: ako se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu „s bjanko indosiranjem”, kada primatelj nije naveden i upisana je oznaka 10600, uvijek treba navesti stranu koju treba obavijestiti.

Izlazna skraćena deklaracija: ako se roba prevozi pod prenosivom teretnicom po nalogu „s bjanko indosiranjem”, kada primatelj nije naveden, u polju za „primatelja” uvijek se navode podaci o strani koju treba obavijestiti umjesto podataka o „primatelju”. Kada su u izlaznoj deklaraciji sadržani podaci o izlaznoj skraćenoj deklaraciji, u polje 44. dotične izvozne deklaracije upisuje se oznaka 30600.

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu carinskog područja Unije. Pri registraciji upotrebljavaju se definicije predviđene Dodatkom C1 za polje 18. JCD-a. U slučaju prijevoza morem i unutarnjim plovnim putovima deklarira se identifikacijski broj broda Međunarodne pomorske organizacije ili jedinstveni europski identifikacijski broj plovila (ENI). U slučaju zračnog prometa ne navode se nikakve informacije.

Oznake predviđene Dodatkom D1 za polje 21. JCD-a upotrebljavaju se za nacionalnost ako te informacije još nisu uključene u identitet.

Željeznički prijevoz: navodi se broj vagona.

Identifikacija prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Zahtjev za preusmjeravanje: Te su informacije u obliku identifikacijskog broja broda Međunarodne pomorske organizacije za pomorski prijevoz, oznake ENI za prijevoz unutarnjim plovnim putovima ili broja leta IATA-e za zračni prijevoz.

Kad je riječ o zračnom prijevozu, ako je operator zrakoplova koji prevozi robu sklopio ugovor o letovima pod zajedničkom oznakom s partnerima, upotrebljavaju se brojevi leta partnera.

Referentni broj prijevoza  (3) (1.)

Identifikacija puta prijevoznog sredstva, na primjer broj plovidbe, broj leta, broj puta, ako je primjenjivo.

Kad je riječ o zračnom prijevozu, ako je operator zrakoplova koji prevozi robu sklopio ugovor o letovima pod zajedničkom oznakom s partnerima, upotrebljavaju se brojevi leta partnera.

Željeznički prijevoz: navodi se broj vlaka. Ovaj se podatak prema potrebi navodi u slučaju multimodalnog prijevoza.

Oznaka prvog mjesta dolaska

Identifikacija prvog mjesta dolaska na carinsko područje. To može biti luka kod pomorskog prijevoza, zračna luka kod zračnog prijevoza i granična postaja kod kopnenog prijelaza.

Ova oznaka mora biti u skladu sa sljedećim obrascem: UN/LOCODE (sb..5) + nacionalna oznaka (sb..6).

Cestovni i željeznički prijevoz: oznaka se temelji na obrascu za carinske urede iz Dodatka D1.

Zahtjev za preusmjeravanje: mora se navesti oznaka deklariranog carinskog ureda prvog ulaska.

Oznaka stvarnog prvog mjesta dolaska

Zahtjev za preusmjeravanje: mora se navesti oznaka stvarnog carinskog ureda prvog ulaska.

Oznaka zemlje deklariranog prvog ulaznog carinskog ureda

Zahtjev za preusmjeravanje: Upotrebljavaju se oznake predviđene Dodatkom D1 za polje 2. JCD-a.

Datum i vrijeme dolaska na prvo mjesto dolaska na carinskom području

Datum i vrijeme/planirani datum i vrijeme dolaska prijevoznog sredstva u prvu zračnu luku (kod zračnog prijevoza), dolaska na prvu graničnu postaju (kopneni prijevoz) i dolaska u prvu luku (pomorski prijevoz). Upotrebljava se dvanaestoroznamenkasta oznaka (SSGGMMDDSSMM). Navodi se lokalno vrijeme prvog mjesta dolaska.

Zahtjev za preusmjeravanje: Navodi se samo datum i upotrebljava se osmeroznamenkasta oznaka (SSGGMMDD).

Oznake zemlje (zemalja) preko koje (kojih) se obavlja prijevoz

Oznaka zemalja preko kojih se obavlja prijevoz od zemlje početne otpreme do zemlje konačnog odredišta kronološkim redom. To uključuje zemlju prvotne otpreme i zemlju konačnog odredišta robe. Upotrebljavaju se oznake predviđene Dodatkom D1 za polje 2. JCD-a. Te se informacije navode u mjeri u kojoj su poznate.

Izlazne skraćene deklaracije za hitne pošiljke — poštanske pošiljke: navodi se samo država konačnog odredišta robe.

Ulazne skraćene deklaracije za hitne pošiljke — poštanske pošiljke: navodi se samo početna država otpreme robe.

Oznaka valute

Oznaka predviđena Dodatkom D1 za polje 22. JCD-a za valutu u kojoj je sastavljen račun.

Te se informacije upotrebljavaju zajedno s „Iznosom stavke” kada je to potrebno za izračun uvoznih carina.

Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri uvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatkovnog elementa u dopunskoj deklaraciji.

[Uputa: polja 22. i 44. JCD-a]

Način prijevoza na granici

Ulazna skraćena deklaracija: Način prijevoza koja odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu na kojemu se očekuje da će roba ući na carinsko područje Unije. U slučaju kombiniranog prijevoza, primjenjuju se pravila utvrđena u objašnjenju za polje 21. iz Dodatka C1.

Kada se zračni teret ne prevozi zrakom, deklarira se druga vrsta prijevoza.

Upotrebljavaju se oznake 1, 2, 3, 4, 7, 8 ili 9 kako su predviđene Dodatkom D1 za polje 25. JCD-a.

[Uputa: polje 25. JCD-a]

Izlazni carinski ured

Upotrebljava se oznaka predviđena Dodatkom D1 za polje 29. JCD-a za planirani izlazni carinski ured.

Izlazne skraćene deklaracije za hitne pošiljke — poštanske pošiljke:

ovaj podatak nije potrebno navoditi kada se može automatski i nedvosmisleno utvrditi iz ostalih podataka koje je gospodarski subjekt naveo.

Lokacija robe  (4)

Točna lokacija na kojoj se roba može pregledati.

[Uputa: polje 30. JCD-a]

Mjesto utovara  (5)

Ime pomorske luke, zračne luke, teretnog kolodvora, željezničke postaje ili nekog drugog mjesta na kojem se roba utovaruje na prijevozno sredstvo koje se upotrebljava za prijevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

Ulazne skraćene deklaracije za hitne pošiljke — poštanske pošiljke:

Ovaj podatak nije potrebno navoditi kada se može automatski i nedvosmisleno utvrditi iz ostalih podataka koje je gospodarski subjekt naveo.

Cestovni i željeznički prijevoz: to može biti mjesto preuzimanja robe u skladu s ugovorom o prijevozu ili polazni carinski ured TIR.

Mjesto istovara  (6)

Ime pomorske luke, zračne luke, teretnog kolodvora, željezničke postaje ili nekog drugog mjesta na kojem se roba istovaruje s prijevoznog sredstva koje se upotrebljavalo za njezin prijevoz, uključujući zemlju u kojoj se nalazi.

Cestovni i željeznički prijevoz: ako oznaka nije raspoloživa, navodi se ime mjesta što je preciznije moguće.

Napomena: Ovim podatkom pružaju se korisne informacije za vođenje postupka.

Opis robe

Skraćene deklaracije: riječ je o jednostavnom opisu koji je dovoljno precizan da carinske službe mogu prepoznati robu. Općeniti izrazi (kao što su „konsolidiran”, „opći teret” ili „dijelovi”) ne mogu se prihvatiti. Komisija će objaviti popis takvih općenitih izraza. Te informacije nije potrebno navesti kada se navodi oznaka robe.

Pojednostavnjeni postupci: riječ je o opisu u tarifne svrhe.

[Uputa: polje 31. JCD-a]

Vrsta paketa (oznaka)

Upotrebljava se oznaka predviđena Dodatkom D1 za polje 31. JCD-a za planirani izlazni carinski ured.

Broj paketa

Broj pojedinačnih stavki koje su pakirane tako da ih se ne može razdijeliti, a da se prethodno ne otvori pakiranje, ili broj komada, ako nisu upakirane. Te se informacije ne navode kada je roba u rasutom stanju.

[Uputa: polje 31. JCD-a]

Otpremne oznake

Slobodni opis oznaka i brojeva na prijevoznim jedinicama ili paketima.

Te se informacije navode prema potrebi samo za pakiranu robu. Kada se roba nalazi u kontejnerima, brojem kontejnera mogu se zamijeniti otpremne oznake, koje gospodarski subjekt, međutim, može prema potrebi navesti. Jedinstvenom referentnom oznakom pošiljke (UCR) ili upućivanjima na prijevoznu ispravu kojima se omogućuje nedvosmislena identifikacija svih paketa u pošiljci, mogu se zamijeniti otpremne oznake.

Napomena: ovim podatkom pomaže se identificirati pošiljke.

[Uputa: polje 31. JCD-a]

Identifikacijski broj opreme, ako je u kontejnerima

Oznake (slova i/ili brojke) kojima se identificira kontejner.

[Uputa: polje 31. JCD-a]

Broj robne stavke  (7)

Broj stavke u odnosu na ukupan broj stavaka navedenih u deklaraciji, skraćenoj deklaraciji ili zahtjevu za preusmjeravanje.

Zahtjev za preusmjeravanje: ako je naveden MRN, a zahtjev za preusmjeravanje ne odnosi se na sve stavke robe iz ulazne skraćene deklaracije, osoba koja zahtjeva preusmjeravanje navodi relevantne brojeve stavki pripisane robi u izvornoj ulaznoj skraćenoj deklaraciji.

Upotrebljava se samo u slučaju više od jedne robne stavke.

Napomena: Ovim se podatkom, koji automatski stvaraju računalni sustavi, pomaže kod prepoznavanja određene robne stavke u deklaraciji.

[Uputa: polje 32. JCD-a]

Oznaka robe

Brojčana oznaka koja odgovara predmetnoj stavci;

Ulazne skraćene deklaracije: prve četiri znamenke oznake KN; Ovaj podatak nije potrebno navesti ako je dan opis robe.

Pojednostavnjena deklaracija – uvoz: deseteroznamenkasta oznaka TARIC. Gospodarski subjekti prema potrebi mogu dopuniti ovu informaciju dodatnim oznakama TARIC. Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri uvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

Izlazne skraćene deklaracije: prve četiri znamenke oznake KN. Ovu informaciju nije potrebno navesti ako je dan opis robe.

Pojednostavnjena deklaracija – izvoz: osmeroznamenkasta oznaka KN. Gospodarski subjekti mogu prema potrebi dopuniti ovu informaciju dodatnim oznakama TARIC. Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri izvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

[Uputa: polje 33. JCD-a]

Bruto masa (kg)

Težina (masa) robe u deklaraciji uključujući ambalažu, ali isključujući opremu prijevoznika.

Kada je to moguće, gospodarski subjekt može navesti težinu na razini svake deklarirane robne stavke.

Pojednostavnjena deklaracija – uvoz: ovaj se podatak navodi samo kada je potreban za izračunavanje uvoznih davanja.

Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri uvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

[Uputa: polje 35. JCD-a]

Postupak

Oznaka postupka kako je predviđena Dodatkom D1 za polje 37. potpolja 1. i 2. JCD-a.

Države članice mogu se odreći obveze podnošenja oznaka iz Dodatka D1 za polje 37. Potpolje 2. JCD-a za pojednostavnjene deklaracije pri uvozu i izvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

Neto masa (kg)

Težina (masa) robe bez ambalaže.

Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri uvozu i izvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

[Uputa: polje 38. JCD-a]

Iznos stavke

Cijena robe za dotičnu robnu stavku u deklaraciji. Te se informacije upotrebljavaju zajedno s „Oznakom valute” kada je to potrebno za izračun uvoznih carina.

Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva za pojednostavnjenim deklaracijama pri uvozu kada im uvjeti propisani u odobrenjima povezanima s tim pojednostavnjenjima dopuštaju da odgode prikupljanje ovog podatka u dopunskoj deklaraciji.

[Uputa: polje 42. JCD-a]

Referentni broj za unos u evidencije deklaranta

Radi se o referentnom broju upisa u evidenciju za postupak opisan u članku 182. Zakonika. Države članice mogu se odreći tog zahtjeva kada postoje drugi zadovoljavajući sustavi praćenja pošiljaka.

Dodatne informacije

Upisuje se oznaka 10100 ako se primjenjuje članak 2. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1147/2002 (8) (roba uvezena sa svjedodžbom o plovidbenosti).

[Uputa: polje 44. JCD-a]

Broj odobrenja

Broj odobrenja za pojednostavnjenja. Države članice mogu se odreći ovog zahtjeva kada njihovi računalni sustavi mogu nedvosmisleno dobiti tu informaciju iz ostalih elemenata deklaracije, kao što je identifikacija gospodarskog subjekta.

Oznaka UN-a za opasnu robu

Oznaka Ujedinjenih naroda za opasnu robu (UNDG) jest jedinstveni serijski broj (četveroznamenkasti) koji Ujedinjeni narodi dodjeljuju tvarima i vrstama robe, koji se nalaze na popisu opasne robe koja se najčešće prevozi.

Ovaj se podatak navodi samo kada je od važnosti.

Broj plombe  (9)

Identifikacijski brojevi plombi na prijevoznoj opremi, ako je primjenjivo.

Oznaka načina plaćanja prijevoznih naknada

Upotrebljavaju se sljedeće oznake:

A

Gotovinsko plaćanje

B

Plaćanje kreditnom karticom

C

Plaćanje čekom

D

Ostalo (npr. izravno terećenje gotovinskog računa)

H

Elektronički prijenos sredstava

Y

Otvoren račun kod prijevoznika

Z

Nije plaćeno unaprijed

Te se informacije navode samo kada su raspoložive.

Datum deklaracije  (10)

Datum izdavanja pojedinih deklaracija i, prema potrebi, potpisa ili neke druge ovjere.

Za unos u evidencije deklaranta u skladu s člankom 182. Zakonika to je datum unosa u evidencije.

[Uputa: polje 54. JCD-a]

Potpis/Ovjera  (10)

[Uputa: polje 54. JCD-a]

Pokazatelj ostalih posebnih okolnosti

Oznaka elementa kojim se ukazuje na posebnu okolnost na koju se gospodarski subjekt poziva.

A

Poštanske i hitne pošiljke

C

Cestovni prijevoz

D

Željeznički prijevoz

E

Ovlašteni gospodarski subjekti

Ovaj je element potrebno navesti samo kada se osoba koja podnosi skraćenu deklaraciju poziva na posebnu okolnost koja nije navedena u tablici 1.

Ovaj podatak nije potrebno navoditi kada se može automatski i nedvosmisleno utvrditi iz ostalih podataka koje je gospodarski subjekt naveo.

Oznaka sljedećeg(ih) ulaznog(ih) carinskog(ih) ureda

Identifikacija sljedećih ulaznih carinskih ureda ulaska u carinsko područje Unije.

Ovu oznaku potrebno je navesti kada je oznaka za način prijevoza na granici 1, 4 ili 8.

Oznaka mora biti u skladu s obrascem iz Dodatka D1 za polje 29. JCD-a za ulazni carinski ured.


(1)  Automatski ga stvaraju računalni sustavi.

(2)  SL L 152, 16.6.2009., str. 23.

(3)  Informacije se pružaju prema potrebi.

(4)  Informacije se pružaju prema potrebi.

(5)  Oznaka, ako je raspoloživa.

(6)  Oznaka, ako je raspoloživa.

(7)  Automatski ga stvaraju računalni sustavi.

(8)  SL L 170, 29.6.2002., str. 8.

(9)  Informacije se pružaju prema potrebi.

(10)  Automatski ga stvaraju računalni sustavi.

Dodatak B1

PREDLOŽAK JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

(set od osam primjeraka)

(1)

Tehničke odredbe u pogledu obrazaca, a posebno njihove veličine i boja, detaljno su navedene u Dodatku C1 glavi I.A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatak B2

PREDLOŽAK JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE ZA OTISKIVANJE PUTEM RAČUNALNIH SUSTAVA ZA OBRADU DEKLARACIJA NA DVA UZASTOPNA SETA OD ČETIRI PRIMJERKA

(1)

Tehničke odredbe u pogledu obrazaca, a posebno njihove veličine i boja, detaljno su navedene u Dodatku C1, glavi I.A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatak B3

PREDLOŽAK DOPUNSKOG OBRASCA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

(set od osam primjeraka)

(1)

Tehničke odredbe u pogledu obrazaca, a posebno njihove veličine i boja, detaljno su navedene u Dodatku C1, glavi I.A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatak B4

PREDLOŽAK DOPUNSKOG OBRASCA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE ZA OTISKIVANJE PUTEM RAČUNALNIH SUSTAVA ZA OBRADU DEKLARACIJA NA DVA UZASTOPNA SETA OD ČETIRI PRIMJERKA

(1)

Tehničke odredbe u pogledu obrazaca, a posebno njihove veličine i boja, detaljno su navedene u Dodatku C1, glavi I.A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatak B5

OZNAČIVANJE PRIMJERAKA OBRAZACA IZ DODATAKA B1 I B3 NA KOJIMA BI SE PODACI TREBALI PRIKAZATI POSTUPKOM SAMOKOPIRANJA

(Uključujući primjerak 1.)

Broj polja

Primjerci

Broj polja

Primjerci

I.   

POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1

1. do 8. osim srednjeg potpolja:

27

1. do 5. (1)

 

1. do 3.

28

1. do 3.

2

1. do 5. (1)

29

1. do 3.

3

1. do 8.

30

1. do 3.

4

1. do 8.

31

1. do 8.

5

1. do 8.

32

1. do 8.

6

1. do 8.

33

prvo potpolje na lijevoj strani: 1. do 8.

7

1. do 3.

 

ostatak: 1. do 3.

8

1. do 5. (1)

34a

1. do 3.

9

1. do 3.

34b

1. do 3.

10

1. do 3.

35

1. do 8.

11

1. do 3.

36

12

37

1. do 3.

13

1. do 3.

38

1. do 8.

14

1. do 4.

39

1. do 3.

15

1. do 8.

40

1. do 5. (1)

15a

1. do 3.

41

1. do 3.

15b

1. do 3.

42

16

1., 2., 3., 6., 7. i 8.

43

17

1. do 8.

44

1. do 5. (1)

17a

1. do 3.

45

17b

1. do 3.

46

1. do 3.

18

1. do 5. (1)

47

1. do 3.

19

1. do 5. (1)

48

1. do 3.

20

1. do 3.

49

1. do 3.

21

1. do 5. (1)

50

1. do 8.

22

1. do 3.

51

1. do 8.

23

1. do 3.

52

1. do 8.

24

1. do 3.

53

1. do 8.

25

1. do 5. (1)

54

1. do 4.

26

1. do 3.

55

 

 

56

II.   

POLJA ZA SLUŽBENU UPORABU

A

1. do 4. (2)

C

1. do 8. (2)

B

1. do 3.

D

1. do 4.


(1)  Korisnici ni pod kojim okolnostima ne smiju ispuniti ova polja na primjerku br. 5 za potrebe provoza.

(2)  Država članica iz koje se roba otprema može odabrati prikazuju li se ti podaci na navedenim primjercima.

Dodatak B6

OZNAČIVANJE PRIMJERAKA OBRAZACA IZ DODATAKA B2 I B4 NA KOJIMA BI SE PODACI TREBALI PRIKAZATI POSTUPKOM SAMOKOPIRANJA

(Uključujući primjerak 1./6.)

Broj polja

Primjerci

Broj polja

Primjerci

I.   

POLJA ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

1

1. do 4. osim srednjeg potpolja:

27

1. do 4.

 

1. do 3.

28

1. do 3.

2

1. do 4.

29

1. do 3.

3

1. do 4.

30

1. do 3.

4

1. do 4.

31

1. do 4.

5

1. do 4.

32

1. do 4.

6

1. do 4.

33

prvo potpolje na lijevoj strani: 1. do 4.

7

1. do 3.

 

ostatak: 1. do 3.

8

1. do 4.

34a

1. do 3.

9

1. do 3.

34b

1. do 3.

10

1. do 3.

35

1. do 4.

11

1. do 3.

36

1. do 3.

12

1. do 3.

37

1. do 3.

13

1. do 3.

38

1. do 4.

14

1. do 4.

39

1. do 3.

15

1. do 4.

40

1. do 4.

15a

1. do 3.

41

1. do 3.

15b

1. do 3.

42

1. do 3.

16

1. do 3.

43

1. do 3.

17

1. do 4.

44

1. do 4.

17a

1. do 3.

45

1. do 3.

17b

1. do 3.

46

1. do 3.

18

1. do 4.

47

1. do 3.

19

1. do 4.

48

1. do 3.

20

1. do 3.

49

1. do 3.

21

1. do 4.

50

1. do 4.

22

1. do 3.

51

1. do 4.

23

1. do 3.

52

1. do 4.

24

1. do 3.

53

1. do 4.

25

1. do 4.

54

1. do 4.

26

1. do 3.

55

 

 

56

II.   

POLJA ZA SLUŽBENU UPORABU

A

1. do 4. (1)

C

1. do 4.

B

1. do 3.

D/J

1. do 4.


(1)  Država članica iz koje se roba otprema može odabrati prikazuju li se ti podaci na navedenim primjercima.

Dodatak C1

OBJAŠNJENJA JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

GLAVA I.

OPĆE NAPOMENE

(1)

Carinska uprava svake države članice može, ako je potrebno, dopuniti objašnjenje.

(2)

Odredbama ove glave ne isključuje se tiskanje carinskih deklaracija u papirnatom obliku i isprava kojima se potvrđuje carinski status robe Unije za robu koja se ne kreće u okviru postupka unutarnjeg provoza Unije s pomoću sustava obrade podataka, na običnom papiru, u skladu s uvjetima koje utvrđuju države članice.

A.   OPĆI OPIS

(1)

Carinska deklaracija u papirnatom obliku otiskuje se na samokopirajućem papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2. Papir mora biti dostatno neproziran da podaci s jedne strane ne utječu na čitljivost informacija na drugoj strani i mora biti tako čvrst da se pri uobičajenoj uporabi lako ne trga ili gužva.

(2)

Papir je bijel za sve primjerke. Međutim, na primjercima koji se upotrebljavaju za provoz Unije (1., 4. i 5.), polja 1. (prvo i treće potpolje), 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 27., 31., 32., 33. (prvo potpolje na lijevoj strani), 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. i 56. imaju zelenu pozadinu.

Obrasci se otiskuju zelenom tintom.

(3)

Polja su raspoređena u desetinama inča u vodoravnom i šestinama inča u okomitom smjeru. Potpolja su raspoređena u desetinama inča u vodoravnom smjeru.

(4)

Na obrascima u skladu s oglednim primjercima iz dodataka B1 i B3 različiti primjerci označavaju se bojom na sljedeći način:

primjerci br. 1, 2, 3 i 5 uzduž desnog ruba imaju punu crtu crvene, zelene, žute odnosno plave boje,

primjerci br. 4, 6, 7 i 8 uzduž desnog ruba imaju isprekidanu crtu plave, crvene, zelene odnosno žute boje.

Na obrascima koji odgovaraju oglednim primjercima prikazanima u dodacima B2 i B4, primjerci 1./6., 2./7., 3./8. i 4./5. uzduž desnog ruba imaju punu crtu i desno od toga isprekidanu crtu crvene, zelene, žute odnosno plave boje.

Širina tih crta iznosi otprilike 3 mm. Isprekidane crte sastavljene su od niza kvadrata veličine stranice 3 mm i između svake je razmak od 3 mm.

Primjerci na kojima se podaci iz obrazaca prikazanih u dodacima B1 i B3 moraju prikazati postupkom samokopiranja prikazani su u Dodatku B5. Primjerci na kojima se podaci iz obrazaca prikazanih u dodacima B2 i B4 moraju prikazati postupkom samokopiranja prikazani su u Dodatku B6.

(5)

Obrasci su veličine 210 × 297 mm, a mogu biti kraći za najviše 5 mm ili duži za najviše 8 mm.

(6)

Carinske uprave država članica mogu zahtijevati da se na obrascima nalaze naziv i adresa tiskare ili druga oznaka kojom se omogućuje njezina identifikacija. Tiskanje obrazaca može se uvjetovati i prethodnim tehničkim odobrenjem.

(7)

Obrasci i dopunski obrasci upotrebljavaju se:

(a)

ako se u zakonodavstvu Unije upućuje na deklaraciju za stavljanje robe u carinski postupak ili za ponovni izvoz;

(b)

prema potrebi, tijekom prijelaznog razdoblja predviđenog aktom o pristupanju Uniji, pri trgovini između Unije kako je ustrojena prije predmetnog pristupanja i novih država članica, kao i između njih samih, i to za robu za koju još nisu u cijelosti ukinute carine i davanja koja imaju isti učinak kao i sama carina ili za robu na koju se primjenjuju druge mjere predviđene aktom o pristupanju;

(c)

ako je pravilima Unije izričito predviđena njihova uporaba, posebno u okviru postupka provoza Unije za provoznu deklaraciju za putnike i za pomoćni postupak.

(8)

Obrascima i dopunskim obrascima koji se upotrebljavaju u tu svrhu obuhvaćeni su primjerci potrebni za obavljanje formalnosti povezanih s jednim ili više carinskih postupaka, uzeti iz seta od osam primjeraka:

primjerak br. 1 zadržavaju tijela države članice u kojoj se obavljaju izvozne (otpremne) ili provozne formalnosti Unije,

primjerak br. 2 u statističke svrhe upotrebljava država članica izvoza. Taj primjerak za statističke potrebe može upotrebljavati i država članica iz koje se roba otprema u slučaju trgovine s dijelovima carinskog područja Unije s drukčijim fiskalnim režimom,

primjerak br. 3 vraća se izvozniku nakon što ga ovjeri carinsko tijelo,

primjerak br. 4 zadržava odredišni carinski ured nakon završetka aktivnosti provoza Unije ili kao ispravu kojom se dokazuje carinski status robe Unije,

primjerak br. 5 povratni je primjerak za provozni postupak Unije,

primjerak br. 6 zadržavaju tijela države članice u kojoj se obavljaju uvozne formalnosti,

primjerak br. 7 upotrebljava država članica uvoza za statističke potrebe. Taj primjerak za statističke potrebe može upotrebljavati i država članica uvoza u slučaju trgovine s dijelovima carinskog područja Unije s drukčijim fiskalnim režimom,

primjerak br. 8 vraća se primatelju.

Stoga su moguće različite kombinacije, kao što su:

izvoz, postupak vanjske proizvodnje ili ponovni izvoz: primjerci br. 1, 2 i 3,

provoz Unije: primjerci br. 1, 4 i 5,

carinski postupci pri uvozu: primjerci br. 6, 7 i 8.

(9)

Osim toga, postoje okolnosti u kojima se carinski status predmetne robe Unije mora dokazati na odredištu. U takvim slučajevima primjerak 4. trebao bi se upotrebljavati kao isprava T2L.

(10)

Poslovni subjekti mogu, ako žele, upotrebljavati vlastite tiskane podsetove s kombinacijom odgovarajućih obrazaca, pod uvjetom da su oni u skladu sa službenim oglednim primjerkom.

Svaki podset mora biti oblikovan tako da, u slučaju da u poljima moraju biti sadržane iste informacije u dvije predmetne države članice, te informacije može upisati izravno izvoznik ili korisnik provoznog postupka na primjerku 1. i da one zbog kemijske obrade papira budu vidljive na svim primjercima. Međutim, ako se zbog bilo kojeg razloga (osobito ako se sadržaj informacija razlikuje ovisno o fazi predmetne aktivnosti) informacije ne smiju slati iz jedne države članice u drugu, desenzibilizacijom samokopirajućeg papira mora se ograničiti umnožavanje na predmetne primjerke.

Ako se deklaracije obrađuju računalno, mogu se upotrebljavati podsetovi obrazaca uzeti iz setova u kojima svaki primjerak ima dvostruku funkciju: 1./6., 2./7., 3./8., 4./5.

U tom se slučaju u svakom podsetu brojevi primjeraka koji se upotrebljavaju moraju naznačiti tako da se precrta broj na rubu primjerka koji se ne upotrebljava.

Svaki takav podset mora biti oblikovan tako da se podaci koji moraju biti vidljivi na svakom primjerku umnože s pomoću kemijske obrade papira.

(11)

Ako su, u skladu s općom napomenom 2., deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak, deklaracije za ponovni izvoz ili isprave kojima se potvrđuje carinski status robe Unije koja se ne kreće u okviru postupka unutarnjeg provoza Unije napisane na običnom papiru s pomoću službenih ili privatnih sustava za obradu podataka, format tih deklaracija i isprava mora biti u skladu sa svim uvjetima utvrđenima Zakonikom ili ovom Uredbom, uključujući i uvjete koji se odnose na poleđinu obrasca (za primjerke koji se upotrebljavaju u provoznom postupku Unije), osim sljedećeg:

boje upotrijebljene za tiskanje,

uporabe kosih slova,

tiskanja pozadine polja za provoz Unije.

Ako se provozna deklaracija obrađuje u otpremnom carinskom uredu pomoću računalnog sustava, jedan primjerak deklaracije pohranjuje se u tom carinskom uredu.

B.   TRAŽENI PODACI

Obrasci sadržavaju više polja od kojih se ispunjavaju samo određena polja, ovisno o predmetnom carinskom postupku ili postupcima.

Ne dovodeći u pitanje primjenu pojednostavnjenih postupaka, u sljedećoj su tablici navedena polja koja se mogu popuniti za pojedini postupak. Primjenjuju se posebne odredbe o pojedinim poljima kako su navedene u glavi II. ne dovodeći u pitanje status polja određen u tablici.

Treba imati na umu da status u nastavku ne utječe na činjenicu da se određeni podaci navode jedino ako je to potrebno zbog okolnosti. Primjerice, dodatne stavke u polju 41 (status „A”) navode se jedino ako su potrebne za sustav TARIC.

Br. polja

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1 (3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B [1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (br.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3.

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3]

A [2] [3.

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B [4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A [6]

 

B

B

B

8 (br.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (br.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identitet)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A [7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18. (Nacionalnost)

 

 

 

 

 

A [8] [24]

 

 

 

 

19

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

A [9]

B [4]

 

A [9]

A [9]

A [9]

20

B [10]

 

B [10]

 

B [10]

 

 

B [10]

B [10]

 

21 (Identitet)

A [1.]

 

 

 

 

B [8.]

 

 

 

 

21. (Nacionalnost)

A [8]

 

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

A [8]

A [8]

 

22 (Valuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Iznos)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B [11]

 

B [11]

 

B [11]

 

 

B [11]

B [11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

A [12]

B [12]

 

A [13]

A [13]

B [13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B [1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

A [3]

33 (1)

A

A

A

 

A

A [16]

A [17]

A

A

B

33 (2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33 (5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C [1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37 (1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37 (2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A [17]

A [17]

A [18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B [19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A [25]

B [25]

A [25]

B [25]

A [25]

 

 

A [25]

A [25]

B [25]

47 (Vrsta)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Obračunska osnovica)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Stopa

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47 (Iznos)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47. (Ukupno)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

BC [18] [20] [22]

BC [20]

 

47 (NP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18] [22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B [23]

A

B [23]

A

B [23]

 

 

B [23]

B [23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Legenda:

Naslovi stupaca

Oznake za polje 37. pododjeljak 1.

A:

Izvoz/Otprema

10.; 11.; 23.

B:

Postupak carinskog skladištenja kako bi se dobilo plaćanje posebnih izvoznih subvencija prije izvoza ili proizvodnje pod carinskim nadzorom i pod carinskim provjerama prije izvoza i plaćanja izvoznih subvencija

76, 77

C:

Ponovni izvoz nakon posebnog postupka osim postupka carinskog skladištenja

31

D:

Ponovni izvoz nakon carinskog skladištenja

31

E:

Vanjska proizvodnja

21, 22

F:

Provoz

 

G:

Carinski status robe Unije

 

H:

Puštanje u slobodni promet

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje ili privremenog uvoza

51, 53, 54

J:

Stavljanje u carinsko skladište

71, 78

Simboli u poljima:

A

:

Obvezno: podaci koje zahtijeva svaka država članica

B

:

Neobvezno za države članice: podaci koje države članice mogu, ali ne moraju tražiti

C

:

Neobvezno za gospodarske subjekte: podaci koje gospodarski subjekti mogu popuniti, ali koje države članice ne mogu zahtijevati

Napomene:

[1]

Ovo je polje obvezno za poljoprivredne proizvode s izvoznim subvencijama.

[2]

Ovaj se podatak može zahtijevati samo za postupke koji nisu računalno podržani.

[3]

Ako se deklaracija podnosi samo za jednu stavku robe, države članice mogu odrediti da se ovo polje ostavi prazno, a da se u polje 5. upiše broj „1”.

[4]

Ovo se polje mora obvezno ispuniti za postupak NCTS onako kako je predviđeno Dodatkom C2.

[5]

Ovaj se podatak može zahtijevati samo za računalno podržane postupke.

[6]

Ovo polje nije obvezno za države članice ako primatelj nema poslovni nastan u Uniji ni u zemlji zajedničkog provoza.

[7]

Ne upotrebljava se za poštanske pošiljke i pošiljke koje se prevoze fiksnim prijevoznim instalacijama.

[8]

Ne upotrebljava se za poštanske pošiljke i pošiljke koje se prevoze fiksnim prijevoznim instalacijama ili željeznicom.

[9]

Ovaj se podatak može zahtijevati za postupke koji nisu računalno podržani. Ako se radi o računalno podržanim postupcima, države članice ne trebaju tražiti ovaj podatak ako ga mogu zaključiti iz ostalih informacija u deklaraciji i poslati ga Komisiji u skladu s odredbama o prikupljanju statističkih podataka o vanjskoj trgovini.

[10]

Države članice mogu zahtijevati ispunjavanje trećeg potpolja samo ako carinska uprava izračunava carinsku vrijednost u ime gospodarskog subjekta.

[11]

Države članice mogu zahtijevati ovu informaciju samo u slučajevima u kojima se ne primjenjuju pravila o mjesečnom određivanju deviznih tečajeva utvrđenima u [bivšoj glavi V. poglavlju 6.].

[12]

Ovo se polje ne smije popuniti ako se izvozne formalnosti obavljaju na mjestu izlaska iz Unije.

[13]

Ovo se polje ne smije popuniti ako se uvozne formalnosti obavljaju na mjestu ulaska u Uniju.

[14]

Ovo se polje može upotrebljavati u okviru sustava NCTS onako kako je predviđeno Dodatkom C2.

[16]

Ovo se potpolje mora ispuniti u sljedećim slučajevima:

ako provoznu deklaraciju podnosi ista osoba koja istodobno podnosi, ili je prethodno podnijela, carinsku deklaraciju u kojoj je navedena oznaka robe, ili

ako je to propisano zakonodavstvom Unije.

[17]

Ispunjava se jedino ako je to propisano zakonodavstvom Unije.

[18]

Ova informacija nije potrebna za robu koja ispunjava uvjete za oslobođenje od plaćanja uvoznih carina, osim ako je carinska tijela smatraju potrebnom u svrhu primjene odredaba kojima se uređuje puštanje predmetne robe u slobodni promet.

[19]

Države članice mogu to ne zahtijevati ako im je njihovim sustavima omogućeno da te informacije automatski i nedvosmisleno zaključe iz ostalih informacija navedenih u deklaraciji.

[20]

Ova se informacija ne upisuje ako carinske uprave izračunavaju carine u ime gospodarskih subjekata na temelju ostalih informacija navedenih u deklaraciji. U ostalim slučajevima ta stavka nije obvezna za države članice.

[21]

Ova se informacija ne upisuje ako carinske uprave izračunavaju carine u ime gospodarskih subjekata na temelju ostalih informacija navedenih u deklaraciji.

[22]

Ako se deklaraciji prilaže isprava iz članka 6. Ove Delegirane uredbe, države članice ne moraju zahtijevati ispunjavanje ovog polja.

[23]

Ovo se polje mora popuniti ako se deklaracija za stavljanje robe u carinski postupak upotrebljava za zaključivanje postupka carinskog skladištenja.

[24]

Ako se roba prevozi u kontejnerima koji će se prevoziti cestovnim vozilima, carinska tijela mogu odobriti da korisnik postupka ovo polje ostavi prazno ako se zbog logističkih razloga tijekom otpreme ne mogu navesti identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u trenutku izrade provozne deklaracije te kada carinska tijela mogu osigurati da se potrebne informacije o prijevoznom sredstvu naknadno upišu u polje 55.

[25]

Država članica prihvaćanja deklaracije može se odreći obveze navođenja ovih informacija ako ih može ispravno procijeniti i ako je provela postupke za izračun čiji je rezultat u skladu sa statističkim zahtjevima.

C.   UPUTE ZA UPORABU OBRASCA

U svim slučajevima u kojima određeni podset sadržava jedan ili više primjeraka koji se mogu upotrebljavati u državi članici koja nije ona u kojoj je prvotno ispunjen, obrasci se moraju ispunjavati pisaćim strojem ili drugim mehanografskim ili sličnim postupkom. Za lakše ispunjavanje pisaćim strojem obrazac treba umetnuti u stroj tako da prvi znak podatka u polju 2. počinje u kvadratiću u lijevom gornjem kutu.

Ako se svi primjerci u podsetu namjeravaju upotrebljavati u istoj državi članici, mogu se ispuniti ručno, i to čitljivo, tintom i velikim tiskanim slovima, uz uvjet da je to dopušteno u toj državi članici. Isto vrijedi i za podatke koji se upisuju u primjerke koji se upotrebljavaju za potrebe postupka provoza Unije.

Podaci u obrascu ne smiju se brisati niti se preko njih smije pisati. Svi se ispravci moraju unositi precrtavanjem netočnih podataka i unošenjem potrebnim. Svaki takav ispravak mora parafirati osoba koja ga unosi i moraju ga izričito ovjeriti nadležna tijela. Nadležna tijela mogu, prema potrebi, zahtijevati podnošenje nove deklaracije.

Osim toga, obrasci se mogu ispunjavati uporabom metode samokopiranja umjesto prethodno navedenih postupaka. Isto tako, obrasci se mogu na taj način oblikovati i ispunjavati ako se strogo poštuju odredbe o oglednim primjerima obrazaca, formatu, jeziku koji se upotrebljava, čitljivosti, zabrani brisanja podataka i pisanja preko njih te o njihovim izmjenama.

Gospodarski subjekti ispunjavaju samo odgovarajuća polja označena brojevima. Ostala polja označena velikim slovima namijenjena su službenoj uporabi.

Ne dovodeći u pitanje opću napomenu 2., primjerci koje zadržava izvozni/otpremni ili polazni carinski ured moraju imati izvorni potpis nadležnih osoba.

Kada se carinskom uredu podnese deklaracija koju je potpisao deklarant ili njegov zastupnik, smatra se da predmetna osoba deklarira predmetnu robu za zahtijevani postupak i, ne dovodeći u pitanje moguću primjenu sankcija, ta se osoba smatra odgovornom, u skladu s važećim propisima država članica, za sljedeće:

točnost informacija navedenih u deklaraciji,

vjerodostojnost priloženih dokumenata,

poštovanje svih obveza povezanih sa stavljanjem predmetne robe u predmetni postupak.

Potpis korisnika postupka ili, prema potrebi, njegova ovlaštenog zastupnika obvezuje ga u pogledu svih podataka koji se odnose na postupak provoza Unije u skladu s odredbama o provozu Unije utvrđenima Zakonikom i ovom Uredbom te kako je opisano u prethodnom odjeljku B.

Što se tiče formalnosti za provoz Unije i formalnosti na odredištu, u interesu je svake osobe koja je uključena u predmetne radnje da provjeri sadržaj svoje deklaracije prije nego je potpiše i podnese carinskom uredu. Posebno, ako predmetna osoba otkrije bilo kakvu nepodudarnost između robe koju treba deklarirati i podataka koji su već upisani u obrasce koji se upotrebljavaju, ta osoba mora o tomu odmah obavijestiti carinska tijela. U tim se slučajevima deklaracija mora ispuniti na novim obrascima.

Polje koje se ne mora ispuniti trebalo bi se ostaviti potpuno prazno, osim ako je drukčije predviđeno glavom III.

GLAVA II.

PODACI KOJI SE UNOSE U RAZLIČITA POLJA

A.   FORMALNOSTI POVEZANE S IZVOZOM/OTPREMOM, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠTENJEM ILI PROIZVODNJOM POD CARINSKIM NADZOROM I POD CARINSKIM PROVJERAMA ROBE KOJA PODLIJEŽE IZVOZNIM SUBVENCIJAMA, VANJSKOM PROIZVODNJOM, PROVOZOM UNIJE I/ILI DOKAZIVANJEM CARINSKOG STATUSA ROBE UNIJE

Polje 1.: Deklaracija

U prvo potpolje upisati odgovarajuću oznaku Unije iz Dodatka D1.

U drugo potpolje upisati vrstu deklaracije uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1.

U treće potpolje upisati odgovarajuću oznaku Unije iz Dodatka D1.

Polje 2.: Pošiljatelj/Izvoznik

Upisati broj EORI iz članka 1. stavka 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Ako pošiljatelj/izvoznik nema broj EORI, carinska uprava može mu dodijeliti ad hoc broj za predmetnu deklaraciju.

Za potrebe ovog Dodatka, pojam „izvoznik” definira se onako kako je definiran u carinskom zakonodavstvu Unije. U ovom kontekstu, „pošiljatelj” se odnosi na gospodarski subjekt koji djeluje kao izvoznik u slučajevima iz članka 134. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Upisati puno ime i adresu predmetne osobe.

U slučaju zbirnih pošiljki, države članice mogu propisati da se u ovo polje upiše riječ „razni” te da se deklaraciji priloži popis pošiljatelja/izvoznika.

Polje 3.: Obrasci

Upisati redni broj podseta u odnosu na ukupan broj upotrijebljenih podsetova obrazaca i dopunskih obrazaca. Primjerice, ako postoji jedan obrazac ex i dva obrasca EX/c, na obrazac ex upisati 1./.3, na prvi obrazac EX/c upisati 2./3., a na drugi obrazac EX/c upisati 3./3.

Ako deklaraciju sačinjavaju dva seta od četiri primjerka umjesto jednog seta od osam primjeraka, ta se dva seta smatraju jednim za potrebe utvrđivanja broja obrazaca.

Polje 4.: Popisi pošiljaka

Brojkom upisati broj priloženih popisa pošiljaka ili broj popisa s trgovačkim opisom robe ako ih je odobrilo nadležno tijelo.

Polje 5.: Stavke

Brojkom upisati ukupan broj stavki robe koje predmetna osoba prijavljuje u svim upotrijebljenim obrascima i dopunskim obrascima (ili popisima pošiljaka ili popisima s trgovačkim opisom robe). Broj stavki mora odgovarati broju polja 31. koje treba ispuniti.

Polje 6.: Ukupni broj paketa

Brojkom upisati ukupan broj paketa koji sačinjavaju predmetnu pošiljku.

Polje 7.: Referentni broj

Ovdje se upisuje trgovački referentni broj koji je dotična osoba dodijelila predmetnoj pošiljci. On može biti u obliku jedinstvenog referentnog broja pošiljke (UCR) (1).

Polje 8.: Primatelj

Upisati puno ime i adresu osobe ili osoba kojima treba isporučiti robu.

Ako je potreban identifikacijski broj, upisati broj EORI iz članka 1. stavka 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Ako izvozniku nije dodijeljen broj EORI, upisati broj koji je propisan zakonodavstvom predmetne države članice.

Ako je potreban identifikacijski broj, deklaracija uključuje podatke za izlaznu skraćenu deklaraciju kako su utvrđeni u Dodatku A i ako se olakšice dodjeljuju u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje, taj identifikacijski broj može biti u obliku jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji koji je Uniji stavila na raspolaganje predmetna treća zemlja. Sastav tog jedinstvenog identifikacijskog broja u trećoj zemlji jednak je sastavu navedenom u dijelu Objašnjenja u vezi s podatkovnim elementom pod naslovom „Pošiljatelj” koji se odnosi na „Izlazne skraćene deklaracije” u Dodatku A.

U slučaju zbirnih pošiljki, države članice mogu propisati da se u ovo polje upiše riječ „razno”, a popis primatelja priloži deklaraciji.

Polje 14.: Deklarant/Zastupnik

Upisati broj EORI iz članka 1. stavka 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Ako deklarant/zastupnik nema broj EORI, carinska uprava može mu dodijeliti ad hoc broj za predmetnu deklaraciju.

Upisati puno ime i adresu predmetne osobe.

Ako su deklarant i izvoznik/pošiljatelj ista osoba, u to polje upisati „izvoznik” ili „pošiljatelj”.

Za određivanje deklaranta ili statusa zastupnika upotrebljava se odgovarajuća oznaka Unije iz Dodatka D1.

Polje 15.: Zemlja otpreme/izvoza

U polje 15.a upisati odgovarajuću oznaku Unije iz Dodatka D1 za državu članicu u kojoj se roba nalazi u trenutku njezina puštanja u postupak.

Međutim ako je poznato da je roba dovezena iz druge države članice u državu članicu u kojoj se roba nalazi u trenutku njezina puštanja u carinski postupak, navesti tu drugu državu članicu pod sljedećim uvjetima:

i.

roba je dovezena samo radi izvoza i

ii.

izvoznik nema poslovni nastan u državi članici u kojoj se roba nalazi u trenutku njezina puštanja u carinski postupak i

iii.

ulazak u državu članicu u kojoj se roba nalazi u trenutku njezina puštanja u carinski postupak nije stjecanje robe unutar Unije ili takva transakcija iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

Međutim, ako se roba izvozi nakon postupka unutarnje proizvodnje, navesti državu članicu u kojoj je provedena zadnja aktivnost proizvodnje.

Polje 17.: Zemlja odredišta

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 u polje 17.a upisati posljednju zemlju odredišta robe koja se izvozi, poznatu u trenutku izvoza.

Polje 18.: Identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva pri odlasku

Upisati identitet prijevoznog sredstva na koje je roba izravno utovarena tijekom izvoznih ili provoznih formalnosti, a iza toga upisati nacionalnost prijevoznog sredstva (ili vozila koje vuče druga prijevozna sredstva ako se radi o više prijevoznih sredstava) u obliku odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1. Ako se upotrebljavaju vučno vozilo i prikolica različitih registracijskih brojeva, upisati registracijske brojeve vučnog vozila i prikolice te nacionalnost vučnog vozila.

Ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, mogu se upisati sljedeći podaci o identitetu:

Prijevozno sredstvo

Metoda prepoznavanja

Prijevoz morem i unutarnjim plovnim putovima

Ime plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (ako ne postoji broj leta, upisati registracijski broj zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registracijski broj vozila

Željeznički prijevoz

Broj vagona

Međutim, u pogledu provoznih aktivnosti kada se roba prevozi u kontejnerima koji će se prevoziti cestovnim vozilima, carinska tijela mogu odobriti da korisnik postupka ovo polje ostavi prazno ako se zbog logističkih razloga tijekom otpreme ne mogu navesti identitet i nacionalnost prijevoznog sredstva u trenutku izrade provozne deklaracije te kada carinska tijela mogu osigurati da se potrebne informacije o prijevoznom sredstvu naknadno upišu u polje 55.

Polje 19.: Kontejner (Ktr.)

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati pretpostavljenu situaciju pri prelasku vanjske granice Unije na temelju informacija dostupnih u trenutku okončanja izvoznih formalnosti.

Polje 20.: Uvjeti isporuke

Uporabom odgovarajućih oznaka Unije i naziva iz Dodatka D1 upisati podatke o uvjetima trgovačkog ugovora.

Polje 21.: Identitet i nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati nacionalnost aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi vanjsku granicu Unije, poznatu u trenutku okončanja formalnosti.

U slučaju kombiniranog prijevoza ili ako se upotrebljava više prijevoznih sredstava, aktivno prijevozno sredstvo jest ono koje pokreće cijelu kombinaciju. Primjerice, ako je riječ o kamionu koji se nalazi na brodu, aktivno prijevozno sredstvo je brod. Ako je riječ o vučnom vozilu i prikolici, aktivno prijevozno sredstvo je vučno vozilo.

Ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, mogu se upisati sljedeći podaci o identitetu:

Prijevozno sredstvo

Metoda prepoznavanja

Prijevoz morem i unutarnjim plovnim putovima

Ime plovila

Zračni prijevoz

Broj i datum leta (ako ne postoji broj leta, upisati registracijski broj zrakoplova)

Cestovni prijevoz

Registracijski broj vozila

Željeznički prijevoz

Broj vagona

Polje 22.: Valuta i ukupni fakturirani iznos

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 u prvo potpolje upisati valutu u kojoj je sastavljen trgovački račun.

U drugo potpolje upisati iznos računa za svu deklariranu robu.

Polje 23.: Tečaj

U ovo se polje upisuje tečaj između valute računa i valute predmetne države članice.

Polje 24.: Vrsta transakcije

Uporabom odgovarajućih oznaka iz Dodatka D1 upisati vrstu predmetne transakcije.

Polje 25.: Način prijevoza na granici

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati način prijevoza koja odgovara aktivnom prijevoznom sredstvu za koje se očekuje da će biti upotrijebljeno pri izlasku iz carinskog područja Unije.

Polje 26.: Način prijevoza u unutrašnjosti

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati način prijevoza po odlasku.

Polje 27.: Mjesto utovara

Uporabom oznake, ako je potrebna, upisati mjesto, poznato u trenutku okončanja formalnosti, na kojemu se roba utovaruje u aktivno prijevozno sredstvo u kojemu će prijeći granicu Unije.

Polje 29.: Izlazni carinski ured

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati carinski ured preko kojeg bi roba trebala napustiti carinsko područje Unije.

Polje 30.: Lokacija robe

Upisati točnu lokaciju na kojoj se roba može pregledati.

Polje 31.: Paketi i opis robe; Oznake i brojevi — Kontejner br. — Broj i vrsta

Upisati oznake, brojeve, količinu i vrstu paketa ili, u slučaju nepakirane robe, upisati broj takve robe obuhvaćene deklaracijom zajedno s podacima kojima se omogućuje identifikacija robe. Opis robe znači uobičajeni trgovački opis robe. Ako se mora ispuniti i polje 33. Oznaka robe, opis mora biti dovoljno podroban da se omogući razvrstavanje robe. Ovo polje mora sadržavati i podatke propisane posebnim propisima. Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati vrstu paketa.

Ako se upotrebljavaju kontejneri, njihove identifikacijske oznake trebalo bi upisati i u ovo polje.

Polje 32.: Broj stavke

Upisati redni broj predmetne stavke u odnosu na ukupan broj stavki deklariranih u upotrijebljenim obrascima i dopunskim obrascima, kako je opisano u napomeni za polje 5.

Polje 33.: Oznaka robe

Upisati oznaku koja odgovara predmetnoj stavci, kako je opisano u Dodatku D1.

Polje 34.: Oznaka države podrijetla

Gospodarski subjekti koji ispunjavaju polje 34.a trebali bi navesti državu podrijetla, kako je određena u glavi II. Zakonika, uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1.

U polje 34.b upisati regiju iz koje se roba otprema ili u kojoj je proizvedena.

Polje 35.: Bruto masa (kg)

Upisati bruto masu robe opisane u odgovarajućem polju 31., izraženu u kilogramima. Bruto masa zbirna je masa robe uključujući cijelo pakiranje, osim kontejnera i ostale prijevozne opreme.

Ako je provoznom deklaracijom obuhvaćeno nekoliko vrsta robe, ukupna bruto masa upisuje se samo u prvo polje 35., dok se ostala polja 35. ostavljaju prazna. Države članice mogu ovo pravilo proširiti i na sve postupke iz stupaca od A do E i stupca G tablice iz glave I.(B).

Ako je u bruto masu veću od 1 kg uključen dio mjerne jedinice (kg), može se zaokružiti na sljedeći način:

od 0,001 do 0,499: zaokružuje se na najbližu nižu vrijednost punog kilograma,

od 0,5 do 0,999: zaokružuje se na najbližu višu vrijednost punog kilograma.

Bruto masu manju od 1 kg trebalo bi upisati kao 0,xyz (npr. 0,654 za paket od 654 grama).

Polje 37.: Postupak

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati postupak za koji se roba deklarira.

Polje 38.: Neto masa (kg)

Upisati neto masu robe opisane u odgovarajućem polju 31, izraženu u kilogramima. Neto masa masa je robe bez ambalaže.

Polje 40.: Skraćena deklaracija/Prethodna isprava

Uporabom odgovarajuće oznake Unije iz Dodatka D1 upisati referentne brojeve dokumenata koji se odnose na postupke prije izvoza u treću zemlju/otpremu u državu članicu.

Ako se deklaracija odnosi na robu koja se ponovo izvozi nakon što je izvršen postupak carinskog skladištenja u carinskom skladištu tipa B, upisati referentne brojeve deklaracije kojom je roba stavljena u taj postupak.

Ako je riječ o deklaraciji kojom se roba stavlja u postupak provoza Unije, upisati referentnu oznaku prethodnog carinskog odredišta ili odgovarajućih carinskih dokumenata. Kada se u slučaju provoznih postupaka koji nisu računalno podržani mora upisati više od jednog referentnog podatka, države članice mogu propisati da se u ovo polje upiše riječ „razno” te da se provoznoj deklaraciji priloži popis predmetnih referentnih podataka.

Polje 41.: Dopunske mjerne jedinice

Prema potrebi, upisati količinu predmetne stavke, izraženu u mjernoj jedinici propisanoj nomenklaturom robe.

Polje 44.: Dodatne informacije/Predočene isprave/Potvrde i odobrenja

Uporabom odgovarajućih oznaka iz Dodatka D1 upisati podatke koji se zahtijevaju u okviru određenih primjenjivih pravila zajedno s referentnim brojevima dokumenata priloženih deklaraciji.

Potpolje „Oznaka D.I.” (Oznaka dodatnih informacija) ne smije se ispunjavati.

Ako se deklaracija za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzorni ured, upisati naziv i punu adresu nadzornog ureda.

U deklaracijama koje se izdaju u državama članicama koje u prijelaznom razdoblju za uvođenje eura daju gospodarskim subjektima mogućnost da u svojim carinskim deklaracijama primjenjuju jedinicu euro mora se u ovom polju, po mogućnosti u desnom donjem kutu potpolja, navesti koja se valutna jedinica primjenjuje, nacionalna valutna jedinica ili euro.

Države članice mogu propisati da se ovaj podatak upisuje u polje 44. samo za prvu stavku deklarirane robe. U tom će se slučaju smatrati da ta informacija vrijedi za sve robne stavke obuhvaćene deklaracijom.

Ta oznaka mora biti u obliku oznake valute iso-alpha-3 (ISO 4217).

Polje 46.: Statistička vrijednost

Upisati statističku vrijednost izraženu u valutnoj jedinici čija se oznaka može navesti u polju 44. ili, ako ta oznaka nije navedena u polju 44., u valuti države članice u kojoj se izvršavaju izvozne formalnosti, u skladu s važećim odredbama Unije.

Polje 47.: Izračun davanja

Upisati primjenjivu izračunsku osnovicu (vrijednost, masa ili drugo). Uporabom, prema potrebi, odgovarajućih oznaka Unije iz Dodatka D1 u svakom bi se retku trebali upisati sljedeći podaci:

vrsta davanja (npr. trošarine),

osnovica za izračun davanja,