Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0248

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 оd 17. prosinca 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama te o utvrđivanju indikativne dodjele te potpore

C/2015/9073

OJ L 46, 23.2.2016, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; stavljeno izvan snage 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/248/oj

23.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 46/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/248

оd 17. prosinca 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama te o utvrđivanju indikativne dodjele te potpore

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 25.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 2. točke (a) do (d) i njezin članak 64. stavak 7. točku (a),

Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (3), a posebno njezin članak 5. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 zamijenjena je Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (4) i utvrđena su nova pravila u pogledu programa voća i povrća u školama (dalje u tekstu: „program”). Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje programa u novom pravnom okviru, potrebno je s pomoću takvih akata donijeti određena pravila. Tim aktima trebalo bi zamijeniti Uredbu Komisije (EZ) br. 288/2009 (5), koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom (EU) 2016/247 (6).

(2)

U skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice koje žele sudjelovati u programu dužne su sastaviti prethodnu strategiju za njegovu provedbu. Kako bi se mogla ocijeniti provedba programa, trebalo bi utvrditi elemente te strategije.

(3)

U interesu dobrog upravljanja i gospodarenja proračunom, države članice koje provode program trebale bi svake godine podnijeti zahtjev za potporu Unije i trebalo bi utvrditi sadržaj takvog zahtjeva.

(4)

Trebalo bi odrediti sadržaj i učestalost zahtjeva za potporu koje podnose podnositelji zahtjeva za potporu te pravila o podnošenju zahtjeva. Osim toga, treba utvrditi koji se dokumenti moraju priložiti zahtjevima za potporu. Trebalo bi odrediti i kazne koje primjenjuje nadležno tijelo kad se zahtjev za potporu podnese sa zakašnjenjem.

(5)

Trebalo bi dodatno pojasniti uvjete za isplatu potpore kako bi se uzela u obzir razlika između potpore za isporuku i distribuciju proizvoda i potpore za provođenje praćenja, ocjenjivanja, promidžbe i pratećih mjera. Trebalo bi utvrditi sadržaj dokumentacije koju se mora priložiti svakom zahtjevu za isplatu potpore.

(6)

Kako bi se ocijenila učinkovitost programa, države članice trebale bi Komisiji dostaviti rezultate i nalaze svojih aktivnosti praćenja i ocjenjivanja programa. Radi jasnoće prikladno je utvrditi datum dostave izvješća o ocjeni i rezultata praćenja Komisiji. Komisija bi te dokumente trebala objaviti.

(7)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere kontrole za sprečavanje nepravilnosti i prijevara. Te mjere kontrole trebale bi uključivati potpune administrativne provjere uz dodatne kontrole na terenu. Trebalo bi utvrditi opseg, sadržaj i raspored mjera kontrole te način izvješćivanja o njima kako bi se osigurao nepristran i ujednačen pristup u državama članicama, uzimajući u obzir različitosti u provedbi programa.

(8)

Neopravdano isplaćeni iznosi trebali bi se vratiti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 (7).

(9)

U skladu s člankom 23. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1308/2013 javnost mora biti dovoljno upoznata s činjenicom da Unija daje financijski doprinos programu. Uz odredbe u pogledu plakata utvrđene Delegiranom uredbom (EU) 2016/247 prikladno je utvrditi pravila o promidžbi programa i upotrebi amblema Unije. Također je prikladno omogućiti prijelaznu upotrebu trenutačnih plakata i drugih promidžbenih alata tijekom ograničenog vremenskog razdoblja.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene i definicija

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za provedbu uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1370/2013 u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana (dalje u tekstu: „proizvodi”) djeci te za određene povezane troškove, u okviru programa voća i povrća u školama iz članka 23. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (dalje u tekstu: „program”).

2.   Za potrebe programa „školska godina” znači razdoblje koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja sljedeće godine.

Članak 2.

Strategija država članica

1.   U strategiji države članice kako je navedena u članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 moraju biti navedeni barem sljedeći elementi:

(a)

zemljopisna i administrativna razina na kojoj će se program provoditi;

(b)

trajanje strategije;

(c)

informacije o razini potrošnje predmetnih proizvoda ako su dostupne;

(d)

operativni ciljevi države članice u okviru programa i rezultati koje želi ostvariti;

(e)

ako se produljuje postojeći nacionalni školski program ili ako mu se povećava učinkovitost s pomoću sredstava Unije, provedene mjere kojima se osigurava dodana vrijednost programa;

(f)

procijenjena proračunska sredstva ili postotak proračunskih sredstava za glavne sastavnice programa;

(g)

ciljna skupina;

(h)

popis proizvoda koji će se isporučivati u okviru programa;

(i)

ciljevi i sadržaj pratećih mjera;

(j)

opis načina uključivanja relevantnih dionika;

(k)

informacije o mehanizmima distribucije proizvoda i postupcima odabira dobavljača;

(l)

uspostavljeni mehanizmi za promidžbu dodjele potpore Unije, među ostalim i ondje gdje se na temelju strategije uz proizvode financirane u okviru programa mogu konzumirati uobičajeni školski obroci;

(m)

strukture i obrasci uvedeni za praćenje i ocjenjivanje programa u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 te za provjere iz članaka 7. i 8. ove Uredbe.

2.   Komisija objavljuje strategije država članica.

Članak 3.

Zahtjev za potporu koji su podnijele države članice

Države članice dužne su zahtjeve za potporu za sljedeću školsku godinu podnijeti do 31. siječnja svake godine. U zahtjevima za potporu moraju biti navedeni sljedeći podaci:

(a)

indikativna dodjela potpore utvrđena u Prilogu;

(b)

zatraženi iznos ako država nije spremna potrošiti čitav iznos iz indikativne dodjele;

(c)

napomena o spremnosti države da potroši više od iznosa iz indikativne dodjele te najviši zatraženi dodatni iznos ako dodatna dodjela bude moguća;

(d)

ukupni zatraženi iznos.

Iznosi iz ovog članka izražavaju se u eurima.

Članak 4.

Zahtjevi za potporu koje su podnijeli podnositelji zahtjeva za potporu

1.   Države članice određuju oblik, sadržaj i učestalost zahtjeva za potporu u skladu sa svojom strategijom i pravilima utvrđenima u stavcima 2. do 7.

2.   U zahtjevima za potporu povezanima s isporukom i distribucijom proizvoda moraju biti navedeni barem sljedeći podaci:

(a)

količine proizvoda koji se distribuiraju;

(b)

nazivi i adrese ili identifikacijski brojevi obrazovnih ustanova ili obrazovnih tijela kojima su te količine distribuirane;

(c)

broj djece koja redovito pohađaju nastavu u predmetnim obrazovnim ustanovama koje imaju pravo na proizvode obuhvaćene programom tijekom razdoblja obuhvaćenog zahtjevom za potporu.

3.   Zahtjevi za potporu povezani s isporukom i distribucijom proizvoda odnose se na razdoblja od najviše pet mjeseci.

4.   Zahtjevi za potporu podnose se u roku od tri mjeseca od kraja razdoblja na koje se odnose.

5.   Zahtjevi za potporu povezani s izvješćem o ocjeni iz članka 6. stavka 2. podnose se u roku od jednog mjeseca od datuma kada je izvješće podneseno u skladu s tim stavkom.

6.   Ako se rokovi iz stavaka 4. i 5. prekorače za manje od 60 dana, potpora se isplaćuje, ali se smanjuje kako slijedi:

(a)

za 5 % ako se rokovi prekorače za 1 do 30 dana;

(b)

za 10 % ako se rokovi prekorače za 31 do 60 dana.

Ako se rokovi prekorače za više od 60 dana, iznos potpore dalje se smanjuje za 1 % za svaki dodatni dan, što se izračunava na temelju preostalog iznosa.

7.   Iznose zatražene u zahtjevima za potporu potrebno je potkrijepiti dokumentacijom u kojoj se navodi cijena isporučenih proizvoda, materijala ili usluga te se prilaže račun ili dokaz o plaćanju ili njihov ekvivalent. Države članice utvrđuju koji se dokumenti dostavljaju kao prilog zahtjevu za potporu.

Kad je riječ o zahtjevima za potporu za praćenje, ocjenjivanje, promidžbu i prateće mjere, dokumentacija mora sadržavati financijsku raščlambu po aktivnostima i pojedinosti o povezanim troškovima.

Članak 5.

Isplata potpore

1.   Potpora povezana s isporukom i distribucijom proizvoda isplaćuje se samo u sljedećim uvjetima:

(a)

po predočenju računa za stvarno isporučene i distribuirane količine ili

(b)

na temelju izvješća inspekcije koju je provelo nadležno tijelo prije konačne isplate potpore, u kojem se potvrđuje da su ispunjeni zahtjevi za plaćanje ili

(c)

ako to dopusti država članica po predočenju alternativnog dokaza da je izvršeno plaćanje za količine isporučene i distribuirane za potrebe programa.

2.   Potpora povezana s praćenjem, ocjenjivanjem, promidžbom i pratećim mjerama isplaćuje se tek po isporuci predmetnog materijala ili usluga te po dostavi povezane dokumentacije koju zahtijevaju nadležna tijela određene države članice.

3.   Nadležno tijelo dužno je isplatiti potporu u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Članak 6.

Praćenje i ocjenjivanje

1.   Praćenje iz članka 8. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 temelji se na podacima koji proizlaze iz obveza upravljanja i nadzora, uključujući podatke određene u člancima 4. i 5. ove Uredbe.

Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o rezultatima praćenja do 30. studenoga nakon kraja školske godine na koju se praćenje odnosi.

2.   Države članice dužne su Komisiji dostaviti izvješće o ocjeni s rezultatima ocjenjivanja iz članka 8. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 za prethodno razdoblje provedbe od pet školskih godina, i to do 1. ožujka u godini koja slijedi nakon završetka tog razdoblja.

Prvo izvješće o ocjeni mora se dostaviti najkasnije 1. ožujka 2017.

3.   Komisija objavljuje rezultate praćenja koje su provele države članice i izvješća o ocjeni.

Članak 7.

Administrativne provjere

1.   Države članice poduzimaju sve mjere potrebne kako bi postupale u skladu s ovom Uredbom. Te mjere uključuju administrativnu provjeru svih zahtjeva za potporu.

2.   Administrativne provjere koje se provode u vezi s potporom dodijeljenom za isporuku i distribuciju proizvoda uključuju pregled popratne dokumentacije povezane s isporukom i distribucijom proizvoda kako su je definirale države članice.

Administrativne provjere koje se provode u vezi s potporom dodijeljenom za praćenje, ocjenjivanje, promidžbu i prateće mjere uključuju potvrdu dostave materijala i usluga te vjerodostojnosti prijavljenih troškova.

3.   Kad je riječ o potpori povezanoj s isporukom i distribucijom proizvoda i pratećim mjerama, uz administrativne provjere provode se dodatne kontrole na terenu u skladu s člankom 8.

Članak 8.

Kontrole na terenu

1.   Kontrole na terenu provode se kad je riječ o potpori povezanoj s isporukom i distribucijom proizvoda, a posebno uključuju provjeru sljedećega:

(a)

evidencije iz članka 6. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/247, uključujući financijske dokumente kao što su ulazni i izlazni računi, potvrde o dostavi ili bankovni izvodi;

(b)

upotrebe proizvoda u skladu s ovom Uredbom.

2.   Kontrole na terenu provode se za svaku školsku godinu. Njima se obuhvaćaju aktivnosti provedene u prethodnih dvanaest mjeseci.

Kontrole na terenu mogu se obaviti tijekom provedbe pratećih mjera.

3.   Ukupni broj kontrola na terenu mora obuhvaćati najmanje 5 % potpore raspodijeljene na nacionalnoj razini i najmanje 5 % svih podnositelja zahtjeva za potporu koji se bave isporukom i distribucijom proizvoda te provode prateće mjere.

Ako je broj podnositelja zahtjeva u nekoj državi članici manji od stotinu, kontrole na terenu provode se u prostorima najmanje pet podnositelja zahtjeva.

Ako je broj podnositelja zahtjeva u nekoj državi članici manji od pet, kontrole na terenu provode se u prostorima svih podnositelja zahtjeva.

Ako podnositelj zahtjeva koji nije obrazovna ustanova podnese zahtjev za potporu u vezi s isporukom i distribucijom proizvoda, uz kontrolu na terenu provedenu u prostorima tog podnositelja zahtjeva provode se i kontrole na terenu u prostorima najmanje dviju obrazovnih ustanova odnosno najmanje 1 % obrazovnih ustanova koje je podnositelj zahtjeva naveo u evidenciji u skladu s člankom 6. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/247, ovisno o tome koji je broj veći.

Ako podnositelj zahtjeva podnese zahtjev za potporu u vezi s pratećim mjerama, kontrole na terenu mogu se na temelju analize rizika zamijeniti kontrolama na terenu na lokacijama gdje se provode prateće mjere. Države članice na temelju analize rizika utvrđuju razinu takvih kontrola na terenu.

4.   Nadležno tijelo na temelju analize rizika odabire koji će podnositelji zahtjeva biti predmet kontrole na terenu.

Za tu svrhu nadležno tijelo posebno uzima u obzir sljedeće:

(a)

različita zemljopisna područja;

(b)

mogućnost ponavljanja pogrešaka i nalaze provjera provedenih u prethodnim godinama;

(c)

iznos potpore o kojem je riječ;

(d)

vrstu podnositelja zahtjeva;

(e)

vrstu prateće mjere ako postoji.

5.   Ako se time ne ugrožava svrha provjera, one se mogu unaprijed najaviti, ali u najkasnijem mogućem potrebnom trenutku.

6.   Nadležno kontrolno tijelo izrađuje izvješće o kontroli za svaku kontrolu na terenu. U izvješću se točno opisuju različiti elementi na kojima je provedena kontrola.

Izvješće o kontroli mora biti podijeljeno na sljedeće dijelove:

(a)

opći dio, koji sadržava sljedeće podatke ako je relevantno:

i.

strategiju programa koja se primjenjuje, obuhvaćeno razdoblje, provjerene zahtjeve za potporu, količine proizvoda, obrazovne ustanove koje sudjeluju, procjenu na temelju dostupnih podataka o broju djece za koju je isplaćena potpora te iznose potpore;

ii.

imena nazočnih odgovornih osoba;

(b)

dio u kojem se zasebno opisuju provedene provjere, a koji posebno sadržava sljedeće podatke:

i.

provjerene dokumente;

ii.

vrstu i opseg provedenih provjera;

iii.

primjedbe i nalaze.

7.   Države članice dužne su do 30. studenoga nakon kraja školske godine obavijestiti Komisiju o provedenim kontrolama na terenu i povezanim nalazima.

Članak 9.

Povrat neopravdanih plaćanja

Za povrat neopravdano isplaćenih iznosa primjenjuje se mutatis mutandis članak 7. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014.

Članak 10.

Promidžba financijskog doprinosa Unije programu

1.   Ako države članice odluče da neće upotrebljavati plakat iz članka 10. Delegirane uredbe (EU) 2016/247, dužne su u svojoj strategiji jasno obrazložiti kako će informirati javnost o financijskom doprinosu Unije njihovu školskom programu.

2.   U sredstvima za komunikaciju i promidžbenim aktivnostima iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 u mjeri u kojoj je to izvedivo prikazuje se europska zastava, navodi Unijin „Program voća i povrća u školama” ili pokrata tog naziva te ističe financijska potpora Unije.

3.   U aktivnostima i obrazovnim materijalima iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke iii. Delegirane uredbe (EU) 2016/247 u mjeri u kojoj je to izvedivo prikazuje se europska zastava, navodi Unijin „Program voća i povrća u školama” ili pokrata tog naziva te ističe financijska potpora Unije.

4.   Isticanje financijskog doprinosa Unije mora biti barem jednako uočljivo kao isticanje doprinosa drugih privatnih ili javnih subjekata koji daju podršku školskom programu određene države članice.

5.   Države članice u skladu s Uredbom (EZ) br. 288/2009 mogu nastaviti upotrebljavati postojeće plakate i druge promidžbene materijale tiskane prije 26. veljače 2016.

Članak 11.

Obavijesti

Obavijesti država članica Komisiji iz ove Uredbe provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (8).

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na potpore za školsku godinu 2016./2017. i naredne školske godine.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 288/2009 od 7. travnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za dostavu voća i povrća, prerađevina voća i povrća i proizvoda od banana za djecu u obrazovnim ustanovama u okviru Programa distribucije voća u školama (SL L 94, 8.4.2009., str. 38.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).


PRILOG

Indikativna dodjela potpore Unije po državi članici

Država članica

Stopa sufinanciranja (u %)

Djeca od 6 do 10 godina – apsolutni broj

EUR

Austrija

75

406 322

2 239 273

Belgija

75

611 450

3 369 750

Bugarska

90

316 744

2 094 722

Hrvatska

90

205 774

1 360 845

Cipar

75

44 823

290 000

Češka

88

480 495

3 124 660

Danska

75

328 182

1 808 638

Estonija

90

66 436

439 361

Finska

75

290 308

1 599 911

Francuska

76

4 051 279

22 500 145

Njemačka

75

3 575 991

19 707 575

Grčka

81

529 648

3 143 600

Mađarska

86

482 160

3 031 022

Irska

75

319 126

1 758 729

Italija

80

2 853 098

16 719 794

Latvija

90

95 861

633 957

Litva

90

136 285

901 293

Luksemburg

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Nizozemska

75

986 118

5 434 576

Poljska

88

1 802 733

11 645 350

Portugal

85

527 379

3 284 967

Rumunjska

89

1 054 185

6 869 985

Slovačka

89

262 703

1 709 502

Slovenija

83

91 095

554 291

Španjolska

75

2 337 457

12 939 604

Švedska

75

518 322

2 856 514

Ujedinjena Kraljevina

76

3 494 635

19 401 935

EU 28

79

25 917 593

150 000 000


Top