Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/68 оd 21. siječnja 2016. o zajedničkim postupcima i specifikacijama potrebnima za međupovezanost elektroničkih evidencija kartica vozača

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 15/51


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/68

оd 21. siječnja 2016.

o zajedničkim postupcima i specifikacijama potrebnima za međupovezanost elektroničkih evidencija kartica vozača

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 31. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 165/2014 predviđa se obveza država članica da elektroničkim putem razmjenjuju podatke kako bi se osigurala jedinstvenost izdanih kartica vozača.

(2)

Kako bi se olakšala razmjena elektroničkih podataka o karticama vozača među državama članicama, Komisija je uspostavila sustav za razmjenu poruka TACHOnet, koji omogućuje državama članicama da od drugih država članica zahtijevaju informacije o izdavanju kartica vozača i o njihovu statusu.

(3)

Uredbom (EU) br. 165/2014 propisuje se obveza međupovezanosti nacionalnih elektroničkih evidencija kartica vozača u cijeloj Uniji, bilo sustavom za razmjenu poruka TACHOnet ili kompatibilnim sustavom. Međutim, ako se upotrebljava kompatibilan sustav, razmjena elektroničkih podataka sa svim ostalim državama članicama mora biti moguća sustavom za razmjenu poruka TACHOnet.

(4)

Stoga je potrebno utvrditi obvezne zajedničke postupke i specifikacije za TACHOnet, uključujući format razmijenjenih podataka, tehničke postupke za elektroničko pregledavanje nacionalnih elektroničkih evidencija, postupke za pristup podacima i sigurnosne mehanizme.

(5)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 42. stavka 3. Uredbe (EU) br. 165/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu obveznog povezivanja nacionalnih elektroničkih evidencija kartica vozača sa sustavom za razmjenu poruka TACHOnet iz članka 31. Uredbe (EU) br. 165/2014.

Članak 2.

Definicije

Uz definicije utvrđene u članku 2. Uredbe (EU) br. 165/2014 primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„asinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća novom HTTP vezom;

(b)

„opće pretraživanje” znači poruka sa zahtjevom koju država članica upućuje svim drugim državama članicama;

(c)

„tijelo koje izdaje karticu” znači tijelo koje je država članica ovlastila za izdavanje tahografskih kartica i upravljanje njima;

(d)

„centralno čvorište” znači informacijski sustav koji omogućuje usmjeravanje poruka sustava TACHOnet među državama članicama;

(e)

„nacionalni sustav” znači informacijski sustav uspostavljen u svakoj državi članici za slanje i obradu poruka sustava TACHOnet te odgovaranje na njih;

(f)

„sinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća istom HTTP vezom kojom je poslan zahtjev;

(g)

„država članica koja upućuje zahtjev” znači država članica koja upućuje zahtjev ili obavijest, koji se zatim prosljeđuju odgovarajućoj državi članici koja odgovara na zahtjev;

(h)

„država članica koja odgovara na zahtjev” znači država članica kojoj se upućuje zahtjev ili obavijest iz sustava TACHOnet;

(i)

„ciljano pretraživanje” znači poruka sa zahtjevom koji država članica upućuje jednoj državi članici;

(j)

„tahografska kartica” znači kartica vozača ili kartica radionice, kako je definirano u članku 2. točkama (f) i (k) Uredbe (EU) br. 165/2014.

Članak 3.

Obveza povezivanja s TACHOnetom

Države članice povezuju nacionalne elektroničke evidencije iz članka 31. stavka 1. Uredbe (EU) br. 165/2014 sa sustavom za razmjenu poruka TACHOnet.

Članak 4.

Tehničke specifikacije

Sustav za razmjenu poruka TACHOnet ispunjava tehničke specifikacije utvrđene u prilozima I. do VII.

Članak 5.

Upotreba TACHOneta

Države članice primjenjuju postupke utvrđene u Prilogu VIII.

Države članice osiguravaju pristup sustavu za razmjenu poruka TACHOnet svojim tijelima koja izdaju kartice i službenicima za kontrolu koji obavljaju dužnosti iz članka 38. Uredbe (EU) br. 165/2014 radi olakšavanja učinkovite provjere valjanosti, statusa i jedinstvenosti kartica vozača.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. ožujka 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 28.2.2014., str. 1.


PRILOG I.

Opći aspekti sustava za razmjenu poruka TACHOnet

1.   Arhitektura

Sustav za razmjenu poruka TACHOnet sastoji se od sljedećih dijelova:

1.1.

Centralnog čvorišta, koje mora biti u mogućnosti primiti zahtjev države članice koja ga upućuje te ga provjeriti i obraditi prosljeđivanjem državama članicama koje odgovaraju na zahtjev. Centralno čvorište mora pričekati odgovor svih država članica, konsolidirati sve odgovore i konsolidirani odgovor proslijediti državi članici koja upućuje zahtjev.

Sve poruke sustava TACHOnet prosljeđuju se putem centralnog čvorišta.

1.2.

Nacionalnih sustava država članica, koji moraju biti opremljeni sučeljem koje je u mogućnosti slati zahtjeve centralnom čvorištu i primati odgovarajuće odgovore. Nacionalni sustavi mogu za prijenos poruka centralnom čvorištu i primanje poruka iz njega upotrebljavati softver koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalni softver.

2.   Upravljanje

2.1.   Centralnim čvorištem upravlja Komisija, koja je odgovorna za tehnički rad i održavanje centralnog čvorišta.

2.2.   U centralnom se čvorištu ne pohranjuju podaci za razdoblje dulje od šest mjeseci, osim evidencijskih i statističkih podataka navedenih u Prilogu VII.

2.3.   Centralno čvorište ne smije omogućavati pristup osobnim podacima, osim u slučaju ovlaštenog osoblja Komisije ako su ti podaci potrebni u svrhu praćenja, održavanja i otklanjanja poteškoća.

2.4.   Države članice odgovorne su za:

2.4.1.

uspostavu nacionalnih sustava i upravljanje njima, uključujući povezivanje s centralnim čvorištem;

2.4.2.

instaliranje i održavanje hardvera i softvera svojih nacionalnih sustava, bilo softvera koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalnog softvera;

2.4.3.

ispravnu interoperabilnost svojih nacionalnih sustava s centralnim čvorištem, uključujući upravljanje porukama o pogrešci primljenima od centralnog čvorišta;

2.4.4.

poduzimanje svih mjera za osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija;

2.4.5.

djelovanje nacionalnih sustava u skladu s razinama usluga navedenima u Prilogu VI.

2.5.   Internetski portal MOVEHUB

Komisija osigurava mrežnu aplikaciju sa sigurnim pristupom, koja se naziva „internetski portal MOVEHUB” i omogućuje barem sljedeće usluge:

(a)

statistiku dostupnosti usluga sustava država članica;

(b)

obavijesti o održavanju centralnog čvorišta i nacionalnih sustava država članica;

(c)

skupna izvješća;

(d)

upravljanje kontaktima;

(e)

XSD sheme.

2.6.   Upravljanje kontaktima

2.6.1.   Funkcija upravljanja kontaktima omogućuje svakoj državi članici da upravlja podacima za kontakt političkih, poslovnih, operativnih i tehničkih korisnika iz te države članice, pri čemu je nadležno tijelo svake države članice odgovorno za održavanje svojih kontakata. Mora biti moguće pregledavati, ali ne i uređivati, podatke za kontakt iz drugih država članica.

2.6.2.   Sustav TACHOnet koristi se podacima za kontakt iz točke 2.6.1. za popunjavanje podataka za kontakt u porukama odgovora.


PRILOG II.

Funkcije sustava za razmjenu poruka TACHOnet

1.   Sustav za razmjenu poruka TACHOnet mora omogućivati sljedeće funkcije:

1.1.

Provjera izdanih kartica (Check Issued Cards – CIC): omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev da pošalje zahtjev za provjeru kartica jednoj državi članici koja odgovara na zahtjev ili svima njima radi utvrđivanja posjeduje li već podnositelj zahtjeva karticu vozača koju su izdale države članice koje odgovaraju na zahtjev. Države članice koje odgovaraju na zahtjev odgovaraju slanjem odgovora o provjeri izdanih kartica.

1.2.

Provjera statusa kartice (Check Card Status – CCS): omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev da slanjem zahtjeva za provjeru statusa kartice zatraži od države članice koja odgovara na zahtjev pojedinosti o kartici koju je potonja izdala. Država članica koja odgovara na zahtjev odgovara slanjem odgovora o provjeri statusa kartice.

1.3.

Promjena statusa kartice (Modify Card Status – MCS): omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev da zahtjevom za promjenu statusa kartice obavijesti državu članicu koja odgovara na zahtjev da se status kartice koju je potonja izdala promijenio. Država članica koja odgovara na zahtjev odgovara slanjem potvrde promjene statusa kartice.

1.4.

Kartica izdana na temelju vozačke dozvole (Issued Card Driving License – ICDL): omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev da zahtjevom za karticu izdanu na temelju vozačke dozvole obavijesti državu članicu koja odgovara na zahtjev da je prvospomenuta država izdala karticu na temelju vozačke dozvole koju je izdala potonja. Država članica koja odgovara na zahtjev odgovara slanjem odgovora na karticu izdanu na temelju vozačke dozvole.

2.   Uključit će se i druge vrste poruka koje se smatraju prikladnima za učinkovito funkcioniranje sustava TACHOnet, primjerice obavijesti o pogreškama.

3.   Nacionalni sustavi moraju prepoznavati statuse kartica navedene u Dodatku ovom Prilogu kada se koriste bilo kojom od funkcija opisanih u točki 1. Međutim, države članice ne moraju primjenjivati administrativni postupak koji se koristi svim navedenim statusima.

4.   Kada država članica primi odgovor ili obavijest sa statusom koji se ne upotrebljava u njezinim administrativnim postupcima, nacionalni sustav mora pretvoriti status iz primljene poruke u odgovarajuću vrijednost u tom postupku. Država članica koja odgovara na zahtjev ne smije odbiti tu poruku ako je status u poruci naveden u Dodatku ovom Prilogu.

5.   Status kartice naveden u Dodatku ovom Prilogu ne smije se upotrebljavati kako bi se odredilo je li kartica valjana za vožnju. Kada država članica pretražuje evidenciju države članice koja je izdala karticu s pomoću funkcije CCS, odgovor sadržava posebno polje „valjana za vožnju”. Nacionalni administrativni postupci moraju biti takvi da odgovori funkcije CCS uvijek sadržavaju odgovarajuću vrijednost „valjana za vožnju”.

Dodatak

Statusi kartica

Status kartice

Definicija

Podnesen zahtjev

Tijelo koje izdaje karticu primilo je zahtjev za izdavanje kartice vozača. Ta je informacija zabilježena i pohranjena u bazu podataka s generiranim ključevima za pretraživanje.

Odobrena

Tijelo koje izdaje karticu odobrilo je zahtjev za izdavanje tahografske kartice.

Odbijena

Tijelo koje izdaje karticu nije odobrilo zahtjev.

Personalizirana

Tahografska kartica je personalizirana.

Poslana

Nacionalno tijelo poslalo je karticu vozača dotičnom vozaču ili agenciji koja je dostavlja.

Uručena

Nacionalno tijelo predalo je karticu vozača dotičnom vozaču.

Oduzeta

Nadležno tijelo oduzelo je vozaču karticu vozača.

Povučena

Kartica vozača privremeno je oduzeta vozaču.

Poništena

Tijelo koje izdaje karticu odlučilo je poništiti karticu vozača. Kartica je trajno poništena.

Vraćena

Tahografska kartica vraćena je tijelu koje izdaje karticu i prijavljeno je da više nije potrebna.

Izgubljena

Tijelu koje izdaje karticu prijavljen je gubitak tahografske kartice.

Ukradena

Tijelu koje izdaje karticu prijavljena je krađa tahografske kartice. Ukradena kartica smatra se izgubljenom.

Neispravna

Tijelu koje izdaje karticu tahografska kartica prijavljena je kao neispravna.

Istekla

Isteklo je razdoblje valjanosti tahografske kartice.

Nadomještena

Tahografska kartica koja je prijavljena kao izgubljena, ukradena ili neispravna nadomještena je novom karticom. Podaci na novoj kartici isti su kao na staroj, osim broja indeksa zamjene kartice, koji je uvećan za jedan.

Obnovljena

Tahografska kartica je obnovljena zbog promjene administrativnih podataka ili isteka razdoblja valjanosti. Broj nove kartice jednak je broju stare kartice, osim broja indeksa obnove kartice, koji je uvećan za jedan.

U postupku zamjene

Tijelo koje je izdalo karticu vozača primilo je obavijest da je pokrenut postupak za zamjenu te kartice karticom vozača koju izdaje tijelo druge države članice.

Zamijenjena

Tijelo koje je izdalo karticu vozača primilo je obavijest da je završen postupak za zamjenu te kartice karticom vozača koju izdaje tijelo druge države članice.


PRILOG III.

Odredbe u pogledu poruka sustava za razmjenu poruka TACHOnet

1.   Opći tehnički zahtjevi

1.1.   Centralno čvorište osigurava sinkrono i asinkrono sučelje za razmjenu poruka. Države članice mogu izabrati najprikladniju tehnologiju sučelja za vlastite aplikacije.

1.2.   Sve poruke razmijenjene između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava moraju biti kodirane prema standardu UTF-8.

1.3.   Nacionalni sustavi moraju omogućivati primanje i obradu poruka koje sadržavaju grčka ili ćirilična slova.

2.   Struktura XML poruka i definicija sustava (XSD)

2.1.   Opća struktura XML poruka mora biti u skladu s formatom definiranim XSD shemama ugrađenima u centralno čvorište.

2.2.   Centralno čvorište i nacionalni sustavi šalju i primaju poruke koje su u skladu s XSD shemom poruke.

2.3.   Nacionalni sustavi moraju omogućivati slanje, primanje i obradu svih poruka koje odgovaraju bilo kojoj od funkcija navedenih u Prilogu I.

2.4.   XML poruke obuhvaćaju barem minimalne zahtjeve utvrđene u Dodatku ovom Prilogu.

Dodatak

Minimalni zahtjevi za sadržaj XML poruka

Standardno zaglavlje

Obvezno

Verzija

Službena verzija XML specifikacija navest će se u nazivnom prostoru (namespace) definiranom u XSD shemi poruke i u atributu verzija u elementu zaglavlja svake XML poruke. Broj verzije („n.m”) definirat će se kao fiksna vrijednost pri svakom generiranju datoteke s XML definicijom sustava (xsd).

Da

Ispitni identifikator

Neobvezna identifikacijska oznaka za ispitivanje. Inicijator ispitivanja popunit će identifikacijsku oznaku i svi će sudionici u radnom tijeku proslijediti odnosno vratiti istu identifikacijsku oznaku. U produkciji je treba ignorirati i ne upotrebljava se ako je navedena.

Ne

Tehnički identifikator

Univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) kojim se na jedinstven način identificira svaka pojedinačna poruka. Pošiljatelj generira UUID i popunjava ovaj atribut. Ti se podaci ne upotrebljavaju ni u kakvom poslovnom svojstvu.

Da

Identifikator radnog tijeka

Identifikator radnog tijeka je univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) i trebala bi ga generirati država članica koja upućuje zahtjev. Ta se identifikacijska oznaka zatim koristi u svim porukama za povezivanje radnog tijeka.

Da

Poslano

Datum i vrijeme (po sustavu UTC) kada je poruka poslana.

Da

Prekoračenje vremena

Neobavezni atribut datuma i vremena (u UTC formatu). Tu će vrijednost odrediti čvorište za proslijeđene zahtjeve. Time će se državu članicu koja odgovara na zahtjev obavijestiti o trenutku prekoračenja vremena za zahtjev. Ta vrijednost nije potrebna u MS2TCN_<x>_Req kao ni u porukama odgovora. Vrijednost nije obavezna, tako da se ista definicija zaglavlja može upotrebljavati za sve vrste poruka bez obzira je li atribut vrijednosti prekoračenja vremena potreban ili ne.

Ne

Pošiljatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice koja šalje poruku ili „EU”.

Da

Primatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice kojoj se šalje poruka ili „EU”.

Da


Zahtjev za provjeru izdanih kartica

Obvezno

Prezime

Prezime vozača kako je navedeno na kartici.

Da

Ime

Ime vozača kako je navedeno na kartici (ako ime nedostaje, time se ne navodi na pretraživanje sa zamjenskim znakom).

Ne

Datum rođenja

Datum rođenja vozača kako je naveden na kartici.

Da

Broj vozačke dozvole

Broj vozačke dozvole vozača.

Ne

Zemlja izdavanja vozačke dozvole

Zemlja u kojoj je vozaču izdana vozačka dozvola.

Ne


Odgovor na zahtjev za provjeru izdanih kartica

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa pretraživanja (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Pronađene pojedinosti vozača

Da

Prezime

Prezimena pronađenih vozača.

Da

Ime

Ime(na) pronađenih vozača.

Ne

Datum rođenja

Datum rođenja pronađenih vozača.

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja pronađenih vozača.

Ne

Broj kartice vozača

Broj kartice pronađenog vozača.

Da

Status kartice vozača

Status kartice pronađenog vozača.

Da

Tijelo koje je izdalo karticu vozača

Ime tijela koje je izdalo karticu pronađenog vozača.

Da

Datum početka valjanosti kartice vozača

Datum početka valjanosti kartice pronađenog vozača.

Da

Datum isteka kartice vozača

Datum isteka kartice pronađenog vozača.

Da

Datum promjene statusa kartice vozača

Datum kada je kartica pronađenog vozača zadnji put promijenjena.

Da

Mehanizam pretraživanja

Podatak je li kartica pronađena NYSIIS pretraživanjem ili prilagođenim pretraživanjem.

Da

Privremena kartica

Pronađena kartica je privremena kartica.

Ne

Broj vozačke dozvole

Broj vozačke dozvole pronađenog vozača.

Da

Zemlja izdavanja vozačke dozvole

Zemlja u kojoj je pronađenom vozaču izdana vozačka dozvola.

Da

Status vozačke dozvole

Status vozačke dozvole pronađenog vozača.

Ne

Datum izdavanja vozačke dozvole

Datum izdavanja vozačke dozvole pronađenog vozača.

Ne

Datum isteka vozačke dozvole

Datum isteka vozačke dozvole pronađenog vozača.

Ne


Zahtjev za provjeru statusa kartice

Obvezno

Broj kartice vozača

Broj kartice čije se pojedinosti zahtijevaju.

Da


Odgovor na zahtjev za provjeru statusa kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa zahtjeva za pojedinosti (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Status kartice

Status zahtijevane kartice.

Da

Tijelo koje je izdalo karticu

Ime tijela koje je izdalo zahtijevanu karticu.

Da

Datum početka valjanosti kartice

Datum početka valjanosti zahtijevane kartice.

Da

Datum isteka kartice

Datum isteka zahtijevane kartice.

Da

Datum promjene statusa kartice

Datum kada je zahtijevana kartica zadnji put promijenjena.

Da

Valjana za vožnju

Pronađena kartica je/nije valjana za vožnju.

Da

Privremena kartica

Pronađena kartica je privremena kartica.

Ne

Kartica radionice

Ime radionice

Ime radionice kojoj je kartica izdana.

Da

Adresa radionice

Adresa radionice kojoj je kartica izdana.

Da

Prezime

Prezime osobe kojoj je kartica izdana.

Ne

Ime

Ime osobe kojoj je kartica izdana.

Ne

Datum rođenja

Datum rođenja osobe kojoj je kartica izdana.

Ne

Pojedinosti imatelja kartice

Prezime

Prezime vozača kojem je kartica izdana.

Da

Ime

Ime vozača kojem je kartica izdana.

Ne

Datum rođenja

Datum rođenja vozača kojem je kartica izdana.

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja vozača kojem je kartica izdana.

Ne

Broj vozačke dozvole

Broj vozačke dozvole vozača kojem je kartica izdana.

Da

Zemlja izdavanja vozačke dozvole

Zemlja koja je izdala vozačku dozvolu vozaču kojem je kartica izdana.

Da

Status vozačke dozvole

Status vozačke dozvole vozača kojem je kartica izdana.

Ne

Datum izdavanja vozačke dozvole

Datum izdavanja vozačke dozvole vozaču kojem je kartica izdana.

Ne

Datum isteka vozačke dozvole

Datum isteka vozačke dozvole vozača kojem je kartica izdana.

Ne


Zahtjev za promjenu statusa kartice

Obvezno

Broj kartice vozača

Broj kartice čiji se status promijenio.

Da

Novi status kartice vozača

Novi status nakon promjene statusa kartice.

Da

Razlog promjene

Razlog promjene statusa kartice (slobodni tekst).

Ne

Datum promjene statusa kartice vozača

Datum i vrijeme kad je promijenjen status kartice.

Da

Prijavitelj

Tijelo

Ime tijela koje je promijenilo status kartice.

Da

Prezime

Prezime osobe koja je promijenila status kartice.

Ne

Ime

Ime osobe koja je promijenila status kartice.

Ne

Telefon

Telefonski broj osobe koja je promijenila status kartice.

Ne

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte osobe koja je promijenila status kartice.

Ne


Potvrda promjene statusa kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa potvrde (u redu, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Vrsta potvrde

Vrsta potvrde: potvrda zahtjeva ili potvrda odgovora

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne


Odgovor na zahtjev za promjenu statusa kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa ažuriranja evidencije (u redu, nije u redu, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne


Zahtjev za karticu izdanu na temelju vozačke dozvole

Obvezno

Broj kartice vozača

Broj izdane kartice vozača.

Da

Broj vozačke dozvole

Broj strane vozačke dozvole koja je upotrijebljena za podnošenje zahtjeva za karticu vozača.

Da


Odgovor na karticu izdanu na temelju vozačke dozvole

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa kojom se potvrđuje primitak obavijesti (u redu, nije u redu, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Prezime

Prezime vozača kojem je kartica izdana.

Da

Ime

Ime vozača kojem je kartica izdana.

Ne

Datum rođenja

Datum rođenja vozača kojem je kartica izdana.

Da


PRILOG IV.

Usluge transliteracije i sustava NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Algoritam NYSIIS koji se primjenjuje u centralnom čvorištu upotrebljava se za kodiranje imena svih vozača u nacionalnoj evidenciji.

2.   Pri traženju kartice putem funkcije CIC (provjera izdanih kartica) kao primarni mehanizam pretraživanja upotrebljavaju se ključevi NYSIIS.

3.   Osim toga, države članice mogu upotrebljavati prilagođen algoritam za dobivanje dodatnih rezultata.

4.   Uz rezultate pretraživanja navodi se mehanizam pretraživanja koji je upotrijebljen za pronalaženje podatka, to jest pretraživanje s pomoću NYSIIS-a ili prilagođeno pretraživanje.

5.   Ako država članica odluči zabilježiti obavijesti o karticama izdanima na temelju vozačke dozvole (ICDL), tada se ključevi NYSIIS koji se nalaze u obavijesti bilježe kao dio podataka o karticama izdanima na temelju vozačke dozvole.

5.1.   Pri pretraživanju podataka o karticama izdanima na temelju vozačke dozvole država članica upotrebljava ključeve NYSIIS za ime podnositelja zahtjeva.


PRILOG V.

Sigurnosni zahtjevi

1.   Za razmjenu poruka između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava upotrebljava se protokol HTTPS.

2.   U nacionalnim sustavima upotrebljavaju se certifikati PKI koje izdaje Komisija za potrebe zaštite prijenosa poruka između nacionalnih sustava i centralnog čvorišta.

3.   Nacionalni sustavi primjenjuju, kao minimum, certifikate s hash algoritmom potpisa SHA-2 (SHA-256) i dužinom javnog ključa od 2 048 bita.


PRILOG VI.

Razine usluga

1.   Nacionalni sustavi moraju pružati sljedeće minimalne razine usluga:

1.1.   Moraju biti dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

1.2.   Njihova se dostupnost prati porukama koje centralno čvorište šalje u redovitim vremenskim razmacima (heartbeat messages).

1.3.   Njihova stopa dostupnosti mora iznositi 98 %, u skladu sa sljedećom tablicom (iznosi su zaokruženi na najbližu prikladnu jedinicu):

Dostupnost od

znači nedostupnost od

dnevno

mjesečno

godišnje

98 %

pola sata

15 sati

7,5 dana

Države članice potiču se da poštuju dnevnu stopu dostupnosti. Međutim, poznato je da je prilikom određenih nužnih aktivnosti, primjerice tijekom održavanja sustava, sustav nedostupan više od 30 minuta. Mjesečne i godišnje stope dostupnosti obvezne su.

1.4.   Moraju odgovoriti na najmanje 98 % zahtjeva koji su im proslijeđeni u jednom kalendarskom mjesecu.

1.5.   Na zahtjeve moraju odgovoriti u roku od deset sekundi.

1.6.   Prekoračenje vremena za zahtjeve (vrijeme u kojem podnositelj zahtjeva može čekati odgovor) ne smije prijeći 20 sekundi.

1.7.   Moraju biti u mogućnosti obraditi šest zahtjeva u sekundi.

1.8.   Nacionalni sustavi ne smiju slati više od dva zahtjeva u sekundi čvorištu TACHOneta.

1.9.   Svaki nacionalni sustav mora biti u stanju prevladati potencijalne tehničke probleme centralnog čvorišta ili nacionalnih sustava u drugim državama članicama. Ti problemi obuhvaćaju, ali nisu ograničeni na:

(a)

gubitak veze s centralnim čvorištem;

(b)

slučajeve kada nije primljen odgovor na zahtjev;

(c)

primanje odgovora nakon prekoračenja vremena poruke;

(d)

primanje nezatraženih poruka;

(e)

primanje nevaljanih poruka.

2.   Centralno čvorište mora:

2.1.   omogućiti stopu dostupnosti od 98 %;

2.2.   obavještavati nacionalne sustave o svim pogreškama, bilo porukom odgovora ili namjenskom porukom o pogrešci. Nacionalni sustavi moraju primiti te namjenske poruke o pogrešci i imati eskalacijski tijek rada za poduzimanje odgovarajućih mjera za ispravljanje prijavljene pogreške.

3.   Održavanje

Države članice putem mrežne aplikacije obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim uobičajenim postupcima održavanja najmanje tjedan dana prije početka tih postupaka ako je to tehnički moguće.


PRILOG VII.

Evidentiranje i statistička obrada prikupljenih podataka u centralnom čvorištu

1.   Kako bi se osigurala privatnost, podaci za statističke svrhe su anonimni. Identifikacijski podaci koji se odnose na određenu karticu, vozača ili vozačku dozvolu ne smiju biti dostupni za statističke svrhe.

2.   Evidencijske informacije moraju sadržavati podatke o svim transakcijama za potrebe nadzora i otklanjanja grešaka te omogućiti pripremu statistika o tim transakcijama.

3.   Osobni se podaci ne smiju zadržavaju u datotekama dulje od šest mjeseci. Statistički se podaci čuvaju neograničeno.

4.   Statistički podaci koji se upotrebljavaju za izvješćivanje uključuju:

(a)

državu članicu koja upućuje zahtjev;

(b)

državu članicu koja odgovara na zahtjev;

(c)

vrstu poruke;

(d)

oznaku statusa odgovora;

(e)

datum i vrijeme poruka;

(f)

vrijeme odgovora.


PRILOG VIII.

Upotreba sustava za razmjenu poruka TACHOnet

1.   Izdavanje kartica vozača

1.1.   Ako podnositelj zahtjeva za karticu vozača ima vozačku dozvolu izdanu u državi članici različitoj od one u kojoj je podnesen zahtjev, država članica u kojoj je podnesen zahtjev pokreće opće pretraživanje za provjeru izdane kartice (Check Issued Card, CIC).

1.2.   Država članica koja izdaje karticu vozača vozaču koji ima vozačku dozvolu izdanu u drugoj državi članici s pomoću funkcije kartice izdane na temelju vozačke dozvole (Issued Card Driving Licence, ICDL) odmah obavješćuje potonju da je kartica vozača izdana.

1.3.   Ako podnositelj zahtjeva za karticu vozača ima vozačku dozvolu izdanu u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev i za koju je u nacionalnoj evidenciji prethodno zabilježena obavijest ICDL, ta država članica upućuje ciljano pretraživanje CIC ili pretraživanje za provjeru statusa kartice (Check Card Status, CCS) državi članici koja je poslala obavijest ICDL.

1.4.   Svaka obavijest ICDL bilježi se u nacionalnoj evidenciji države članice koja je prima.

1.5.   Države članice provode opće pretraživanje CIC za najmanje 30 % zahtjeva koje su podnijeli vozači koji imaju dozvolu izdanu u toj državi članici.

1.6.   Države članice ne moraju upotrebljavati funkciju ICDL kako je predviđeno u točkama od 1.3. do 1.5. U tom slučaju one obavljaju opće pretraživanje CIC za svaki primljeni zahtjev.

1.7.   Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije do datuma primjene ove Uredbe o tome hoće li bilježiti obavijesti ICDL u svojim nacionalnim evidencijama ili će slijediti postupak iz točke 1.6.

1.8.   Države članice koje pet godina ili manje prije datuma primjene ove Uredbe nisu bilježile obavijesti ICDL u svojim nacionalnim evidencijama kako je utvrđeno u točki 1.4. provode opće pretraživanje CIC za 100 % zahtjeva, osim za vozačke dozvole za koje nije zabilježena obavijest ICDL; u tom se slučaju primjenjuje točka 1.3.

1.9.   Obveza iz točke 1.8. primjenjuje se za razdoblje od pet godina od datuma učinkovite primjene bilježenja obavijesti ICDL u nacionalnoj evidenciji svake države članice.

2.   Poništene, povučene ili ukradene kartice vozača

2.1.   Ako je u skladu s člankom 26. stavkom 7. i člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 165/2014 kartica vozača poništena, povučena ili proglašena ukradenom u državi članici koja je nije izdala, nadležno tijelo mora:

(a)

provjeriti stvarni status kartice slanjem zahtjeva CCS državi članici koja ju je izdala. Ako broj kartice nije poznat, prije spomenutog zahtjeva CCS šalje se ciljani zahtjev CIC;

(b)

putem sustava za razmjenu poruka TACHOnet poslati obavijest o promjeni statusa kartice (Modify Card Status, MCS) državi članici koja ju je izdala.

3.   Zamjena kartica vozača

3.1.   Ako imatelj kartice vozača podnese zahtjev za zamjenu kartice vozača u državi članici koja je nije izdala, nadležno tijelo države u kojoj je zahtjev podnesen provjerava stvarni status kartice slanjem zahtjeva CCS državi koja ju je izdala.

3.2.   Nakon što se status kartice vozača provjeri i utvrdi se da je valjana za zamjenu, nadležno tijelo države članice u kojoj je zahtjev podnesen putem sustava za razmjenu poruka TACHOnet šalje zahtjev MCS državi članici koja ju je izdala.

3.3.   Države članice koje obnavljaju ili zamjenjuju karticu vozača koji ima vozačku dozvolu izdanu u drugoj državi članici s pomoću funkcije ICDL odmah obavješćuju državu članicu koja ju je izdala da je kartica vozača obnovljena ili zamijenjena.


Top