Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0026

Uredba Komisije (EU) 2016/26 оd 13. siječnja 2016. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu nonilfenol etoksilata (Tekst značajan za EGP)

OJ L 9, 14.1.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/26/oj

14.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/26

оd 13. siječnja 2016.

o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu nonilfenol etoksilata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1.,

budući da:

(1)

Dana 2. kolovoza 2013. Kraljevina Švedska dostavila je Europskoj agenciji za kemikalije (dalje u tekstu: „Agencija”) dosje (dalje u tekstu: „dosje iz Priloga XV.”) u skladu s člankom 69. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 radi pokretanja postupka uvođenja ograničenja utvrđenog u člancima od 69. do 73. te Uredbe. Isprva je u dosjeu iz Priloga XV. navedeno da izloženost nonilfenolu (dalje u tekstu: „NP”) i nonilfenol etoksilatima (dalje u tekstu: „NPE-i”) predstavlja rizik za okoliš, posebno za vodene vrste koje žive u površinskim vodama. Kako bi se ograničio taj rizik, u dosjeu je predložena zabrana stavljanja na tržište tekstilnih proizvoda koji se mogu prati u vodi, ako sadržavaju NP ili NPE-e u koncentracijama jednakima ili većima od 100 mg/kg (0,01 % masenog udjela). U dosjeu iz Priloga XV. utvrđena je potreba djelovanja u cijeloj Uniji.

(2)

Tijekom javnog savjetovanja o dosjeu iz Priloga XV. Švedska je preporučila da se NP ukloni iz prijedloga o ograničenju jer njegova uporaba u preradi tekstila nije namjerna. Odbor Agencije za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu smatrali su da je isključenje u smislu učinkovitosti, praktičnosti i mogućnosti praćenja ograničenja opravdano. Stoga bi samo NPE-i trebali podlijegati predloženom ograničenju.

(3)

U dosjeu iz Priloga XV. NPE-i se definiraju kao razgranati i linearni etoksilati nonilfenola koji obuhvaćaju tvari definirane CAS i EZ brojevima te UVCB tvari, polimere i homologne tvari. Tvari iz te skupine imaju molekularnu formulu (C2H4O)nC15H24O.

(4)

U nekoliko istraživanja tržišta, navedenih u dosjeu iz Priloga XV., utvrđena je prisutnost NPE-a u tekstilnim proizvodima u različitim koncentracijama. Stavljanje na tržište i uporaba NPE-a, kao tvari ili u smjesama, za potrebe prerade tekstila i kože već su ograničeni unosom 46. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Međutim, u razumno predvidivim uvjetima pranja tekstilnih proizvoda u vodi ispuštanje NPE-a u vodeni okoliš predstavlja rizik za vodene vrste.

(5)

Radi usklađenosti s Uredbom (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2), predloženim ograničenjem tekstilnih proizvoda trebalo bi obuhvatiti proizvode koji imaju najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana i ostale proizvode koji sadržavaju dio koji ima najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana. Nadalje, zbog jasnoće je primjereno navesti da tekstilni proizvodi obuhvaćaju nedovršene proizvode, poluproizvode i gotove proizvode, uključujući proizvode kao što su odjeća (npr. za ljude, igračke i životinje), modni dodaci, tekstil za interijere, vlakna, pređa, tkanine i pletenina.

(6)

Dana 3. lipnja 2014. Odbor za procjenu rizika konsenzusom je donio mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. kojim se potvrđuje postojanje rizika zbog izloženosti proizvodima nastalima razgradnjom NPE-a. Odbor za procjenu rizika osim toga je savjetovao da je ograničenje najprimjerenija mjera na razini Unije za uklanjanje rizika koje predstavljaju NPE-i u tekstilnim proizvodima, u smislu učinkovitosti, ali i praktičnosti.

(7)

Dana 9. rujna 2014. Odbor za socioekonomsku analizu konsenzusom je donio mišljenje o ograničenju predloženom u dosjeu iz Priloga XV. u kojem se navodi da je predloženo ograničenje NPE-a najprimjerenija mjera na razini Unije za uklanjanje utvrđenih rizika u smislu proporcionalnosti socioekonomskih koristi i socioekonomskih troškova.

(8)

Prema dosjeu iz Priloga XV., a što su potvrdili Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu, granična vrijednost od 0,01 % masenog udjela najniža je koncentracija koja je razmjerna namjernoj preradi tekstila s NPE-ima. U primjedbama primljenima tijekom javnog savjetovanja potvrđeno je da bi granična vrijednost niža od 0,01 % masenog udjela predstavljala znatne teškoće u provedbi jer se tekstil može kontaminirati NPE-ima u tako niskim koncentracijama zbog usputne izloženosti tijekom postupka proizvodnje. Nadalje, peterostrukim smanjenjem granične vrijednosti od 0,01 % (na 0,002 % masenog udjela) emisije bi se smanjile samo oko 1,25 puta čime bi se koncentracije NPE-a u površinskim vodama smanjile za dodatnih 5 % u odnosu na graničnu vrijednost od 0,01 % masenog udjela.

(9)

Provedeno je savjetovanje s Forumom za razmjenu informacija o provedbi te su uzete u obzir njegove preporuke.

(10)

Agencija je 1. listopada 2014. Komisiji dostavila mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu na temelju kojih je Komisija zaključila da prisutnost NPE-a u tekstilnim proizvodima predstavlja neprihvatljiv rizik za okoliš koji je potrebno razmotriti na razini Unije. Uzet je u obzir socioekonomski učinak tog ograničenja, uključujući dostupnost zamjenskih rješenja.

(11)

Pretpostavlja se da će se rabljeni tekstil obično isprati nekoliko puta prije svake opskrbe treće osobe ili svakog stavljanja njoj na raspolaganje te će stoga sadržavati zanemarive količine NPE-a, ako ih uopće bude sadržavao. U skladu s tim, stavljanje na tržište rabljenih tekstilnih proizvoda trebalo bi izuzeti od ograničenja. Slično tome, može se pretpostaviti da reciklirani tekstil sadržava zanemarive količine NPE-a, ako ih uopće sadržava, te se stoga ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na nove tekstilne proizvode ako su proizvedeni uporabom isključivo recikliranoga tekstila bez uporabe NPE-a.

(12)

Dionicima bi trebalo dati dovoljno vremena da provedu odgovarajuće mjere usklađivanja, posebno kako bi se osigurala odgovarajuća komunikacija unutar kompleksnoga globalnog lanca opskrbe. Novo ograničenje stoga bi se trebalo primjenjivati tek od kasnijega datuma.

(13)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 73/44/EEZ te direktiva 96/73/EZ i 2008/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 272, 18.10.2011., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos 46.a:

„46.a

Nonilfenol etoksilati (NPE-i)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ne smiju se stavljati na tržište nakon 3. veljače 2021. u tekstilnim proizvodima za koje se može razumno očekivati da će se prati u vodi tijekom uobičajenog životnog vijeka, u koncentracijama jednakima ili većima od 0,01 % masenog udjela toga tekstilnog proizvoda ili svakog dijela tekstilnog proizvoda.

2.

Stavak 1. ne primjenjuje se na stavljanje na tržište rabljenih tekstilnih proizvoda ni novih tekstilnih proizvoda proizvedenih isključivo od recikliranog tekstila, bez uporabe NPE-a.

3.

Za potrebe stavaka 1. i 2., ‚tekstilni proizvod’ znači bilo koje nedovršeni proizvod, poluproizvod ili gotovi proizvod koji ima najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana, ili bilo koji drugi proizvod koji sadržava dio koji ima najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana, uključujući proizvode kao što su odjeća, modni dodaci, tekstil za interijere, vlakna, pređa, tkanine i pletenina.”


Top