EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0007

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (Tekst značajan za EGP)

SL L 3, 6.1.2016, p. 16–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/7/oj

6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/7

оd 5. siječnja 2016.

o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 59. stavak 2. i Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (2), a posebno njezin članak 80. stavak 3.,

budući da:

(1)

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD trebao bi se stoga izraditi na način da se otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta. Imajući na umu taj cilj, u standardnom obrascu trebali bi biti navedeni i odgovarajući podaci u pogledu subjekata na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako bi se provjera tih podataka mogla provesti zajedno s provjerom u pogledu glavnoga gospodarskog subjekta i pod istim uvjetima.

(2)

ESPD bi također trebao biti dostupan naručiteljima koji podliježu Direktivi 2014/25/EU i koji kriterije za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta predviđene Direktivom 2014/24/EU moraju primijeniti na isti način i pod istim uvjetima kao i javni naručitelji.

(3)

Kako bi se izbjeglo administrativno opterećenje javnih naručitelja i naručitelja te mogući proturječni navodi u pojedinim dokumentima o nabavi, javni naručitelji i naručitelji prethodno bi trebali jasno naznačiti koje podatke gospodarski subjekti moraju navesti u ESPD-u, i to u pozivu za nadmetanje ili upućivanjem u pozivu na druge dijelove dokumentacije o nabavi koju gospodarski subjekti u svakom slučaju moraju detaljno provjeriti u svrhu svojeg sudjelovanja i mogućeg podnošenja ponude.

(4)

ESPD-om bi se, zamjenom raznih neujednačenih nacionalnih osobnih izjava s jednim standardnim obrascem koji je utvrđen na europskoj razini, trebalo pridonijeti i daljnjem pojednostavnjenju za gospodarske subjekte te javne naručitelje i naručitelje. Time bi se pridonijelo smanjenju problema povezanih s preciznom izradom službenih izjava i izjava o suglasnosti kao i jezičnih problema s obzirom na to da će standardni obrazac biti dostupan na službenim jezicima. Stoga bi se ESPD-om trebalo omogućiti povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave.

(5)

Sve obrade i razmjene podataka koje će se provesti u vezi s ESPD-om trebale bi se provesti u skladu s nacionalnim pravilima za provedbu Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), a posebno s nacionalnim pravilima primjenjivima na obradu podataka povezanih s kaznenim djelima, kaznenim presudama ili sigurnosnim mjerama na temelju članka 8. stavka 5. prethodno navedene Direktive.

(6)

Treba podsjetiti da Komisija preispituje praktičnu primjenu ESPD-a uzimajući u obzir tehnički razvoj baza podataka u državama članicama i o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2017. Pritom Komisija može uzeti u obzir moguće prijedloge za poboljšanje njegove funkcionalnosti u smislu povećavanja mogućnosti za prekogranično sudjelovanje u javnoj nabavi, posebno za MSP-ove, ili potencijalnih pojednostavnjenja unutar okvira utvrđenog Direktivom 2014/24/EU. Može razmotriti i moguće probleme povezane s praksom sustavnog traženja od svih sudionika da dostave potvrde ili druge oblike dokazne dokumentacije u određenom postupku nabave ili praksom utvrđivanja, na diskriminirajući način, gospodarskih subjekata od kojih se takva dokumentacija traži.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za javnu nabavu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac utvrđen u Prilogu 2. ove Uredbe upotrebljava se za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz članka 59. Direktive 2014/24/EU. Upute za njegovu upotrebu utvrđene su u Prilogu 1. ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(2)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).


PRILOG 1.

Upute

ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Cilj joj je smanjiti administrativno opterećenje koje nastaje zbog zahtjeva za izradu znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta.

Kako bi se gospodarskim subjektima olakšalo ispunjavanje ESPD-a, države članice mogu objaviti smjernice o upotrebi ESPD-a, primjerice kako bi objasnile koje su odredbe nacionalnog prava važne za dio III., odjeljak A (1) te ustanovile da se službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata ili jednakovrijedne potvrde ne mogu utvrditi ili izdati u određenim državama članicama, ili kako bi definirale koja se upućivanja i podaci moraju navesti kako bi se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućilo dobivanje određene potvrde elektroničkim putem.

Pri pripremi dokumentacije za određeni postupak nabave, u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi navedenoj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na potvrdu interesa javni naručitelji i naručitelji moraju navesti koje će podatke zahtijevati od gospodarskih subjekata, uključujući izričitu izjavu o tome trebaju li se podaci utvrđeni dijelovima II. i III. (2) navesti u pogledu podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja (3). Gospodarskim subjektima mogu olakšati ispunjavanje i navođenjem ove informacije izravno u elektroničkoj verziji ESPD-a, na primjer pomoću servisa ESPD-a (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) koji će službe Komisije besplatno staviti na raspolaganje javnim naručiteljima ili naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i drugim zainteresiranim stranama.

Uz ponude u otvorenim postupcima i zahtjeve za sudjelovanje u ograničenim postupcima, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije mora se priložiti ESPD koji su gospodarski subjekti ispunili kako bi dostavili tražene podatke (5). Osim u slučaju određenih ugovora koji se temelje na okvirnim sporazumima, ponuditelj kojem se namjerava dodijeliti ugovor morat će dostaviti ažurirane potvrde i popratne dokumente.

Države članice mogu propisati upotrebu ESPD-a ili prepustiti tu odluku javnim naručiteljima i naručiteljima, i u okviru postupaka nabave koji ne podliježu detaljnim postupovnim pravilima direktiva 2014/24/EU ili 2014/25/EU ili im podliježu djelomično, primjerice za nabavu ispod odgovarajućih pragova ili nabave podložne posebnim pravilima koja se primjenjuju na socijalne i druge posebne usluge („blagi režim”) (6). Slično tome, države članice mogu propisati upotrebu ESPD-a ili prepustiti tu odluku javnim naručiteljima i naručiteljima, i u vezi s dodjelom ugovorâ o koncesijama, bez obzira na to podliježu li oni odredbama Direktive 2014/23/EU (7) ili ne.

Javni naručitelj ili naručitelj može od bilo kojeg ponuditelja u bilo kojem trenutku postupka zatražiti da dostavi sve tražene potvrde i popratne dokumente ili dio njih ako je to potrebno kako bi se osiguralo pravilno provođenje postupka.

Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente.

Gospodarski subjekti mogu ponovno upotrijebiti podatke iz ESPD-a koji su već upotrijebili u prethodnom postupku nabave sve dok su ti podaci točni i važni. To najlakše mogu učiniti unošenjem podataka u novi ESPD uz pomoć odgovarajućih funkcija predviđenih za tu svrhu u prethodno navedenom elektroničkom servisu ESPD-a. Naravno, bit će moguća i ponovna upotreba podataka uz pomoć drugih oblika kopiranja podataka, primjerice podataka pohranjenih u računalnoj opremi gospodarskog subjekta (na računalima, tabletima, poslužiteljima …).

U skladu s člankom 59. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2014/24/EU, ESPD se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku; međutim, to se može odgoditi najkasnije do 18. travnja 2018. (8) To znači da elektroničke i papirnate verzije ESPD-a mogu postojati istodobno najkasnije do 18. travnja 2018. Spomenutim će se servisom ESPD-a gospodarskim subjektima omogućiti da elektronički ispune svoj ESPD u svim slučajevima, čime im se omogućuje da potpuno iskoriste sve mogućnosti koje se nude (ne samo za ponovnu upotrebu podataka). Kad se upotrebljava u postupcima nabave u kojima je odgođena upotreba elektroničkih sredstava komunikacije (također moguće najkasnije do 18. travnja 2018.), servisom ESPD-a gospodarskim se subjektima omogućuje da ispišu svoj elektronički ispunjen ESPD kao papirnati dokument koji se može proslijediti javnom naručitelju ili naručitelju drugim sredstvima komunikacije osim elektroničkih (9).

Kao što je već spomenuto, ESPD se sastoji od službene izjave gospodarskog subjekta da se ne primjenjuju odgovarajuće osnove za isključenje, da su odgovarajući kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ispunjeni i da će pružiti odgovarajuće podatke koje zahtijeva javni naručitelj ili naručitelj.

Ako su nabave podijeljene u grupe i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (10) se razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) treba ispuniti zaseban ESPD.

Osim toga u ESPD-u se utvrđuje tijelo javne vlasti ili treća osoba nadležna za utvrđivanje popratnih dokumenata (11) i on sadržava službenu izjavu da će gospodarski subjekt, na zahtjev i bez odlaganja, moći dostaviti te popratne dokumente.

Javni naručitelji ili naručitelji, samoinicijativno ili na zahtjev država članica (12), mogu ograničiti podatke koje će zahtijevati u vezi s kriterijima za odabir na samo jedno pitanje: ispunjavaju li gospodarski subjekti sve tražene kriterije za odabir (da ili ne). Iako to mogu popratiti zahtjevima za dodatne podatke i/ili dokumentaciju, treba paziti kako bi se izbjeglo pretjerano administrativno opterećenje za gospodarske subjekte sustavnim traženjem od svih sudionika da dostave potvrde ili druge oblike dokazne dokumentacije u određenom postupku nabave ili praksom utvrđivanja, na diskriminirajući način, gospodarskih subjekata od kojih se takva dokumentacija traži.

Obveze javnih naručitelja i naručitelja da preuzmu predmetnu dokumentaciju izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici primjenjuju se i kad su podaci koji su prvotno zatraženi u vezi s kriterijima za odabir ograničeni na odgovor da ili ne. Ako se zahtijeva takva elektronička dokumentacija, gospodarski će subjekti u tu svrhu dostaviti javnom naručitelju ili naručitelju podatke potrebne za dobivanje predmetne dokumentacije pri provjeri kriterija odabira, umjesto da ih izravno unose u ESPD.

Ako je javnom naručitelju ili naručitelju elektroničkim putem dostupan izvod iz relevantnog registra, primjerice kaznene evidencije, gospodarski subjekt može navesti mjesto na kojem se podaci mogu pronaći (tj. naziv registra, internetsku adresu, identifikacijski broj predmeta ili dosjea itd.) kako bi javni naručitelj ili naručitelj mogao preuzeti te podatke. Navođenjem tih podataka gospodarski subjekt daje suglasnost da javni naručitelj ili naručitelj preuzme relevantne podatke prema nacionalnim pravilima za provedbu Direktive 95/46/EZ  (13) o obradi osobnih podataka, a posebno posebnih kategorija podataka poput onih o kaznenim djelima, kaznenim presudama ili sigurnosnim mjerama.

U skladu s člankom 64. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća gospodarski subjekti koji su upisani u službene popise odobrenih gospodarskih subjekata ili posjeduju relevantnu potvrdu tijela osnovanih na temelju javnog ili privatnog prava mogu, u pogledu podataka zatraženih u dijelovima III. – V., podnijeti javnom naručitelju ili naručitelju potvrdu o upisu koju je izdalo nadležno tijelo ili potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo za potvrđivanje.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da javni naručitelj ili naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (14) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

U svim slučajevima u kojima su najmanje dvije osobe članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili u njemu imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole, svaka će osoba možda morati potpisati isti ESPD, ovisno o nacionalnim pravilima, uključujući ona kojima se uređuje zaštita podataka.

U pogledu potpisivanja ESPD-a napominje se da potpis na ESPD-u možda nije potreban ako se ESPD prenosi kao dio skupa dokumenata čija se vjerodostojnost i cjelovitost osigurava obaveznim potpisom sredstva prijenosa (15).

Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a.
Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave. Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju.

Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu.

Dio III. Kriteriji za isključenje:

A: Osnove povezane s kaznenim presudama (njihova je primjena obvezna na temelju članka 57. stavka 1. Direktive 2014/24/EU. Njihova je primjena obvezna i za javne naručitelje u skladu s člankom 80. stavkom 1. drugim podstavkom Direktive 2014/25/EU, dok naručitelji koji nisu javni naručitelji mogu odlučiti hoće li primjenjivati ove kriterije za isključivanje).

B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje (njihova je primjena obvezna na temelju članka 57. stavka 2. Direktive 2014/24/EU u slučaju konačne i obvezujuće odluke. Pod istim uvjetima, njihova je primjena obvezna i za javne naručitelje na temelju članka 80. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/25/EU, dok naručitelji koji nisu javni naručitelji mogu odlučiti hoće li primjenjivati ove osnove za isključenje. Napominje se da na temelju nacionalnog zakonodavstva određenih država članica isključenje može biti obvezno i kada odluka nije konačna i obvezujuća).

C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU) (slučajevi kada se gospodarski subjekti mogu isključiti; države članice mogu učiniti primjenu ovih osnova za isključenje obvezujućom za javne naručitelje. U skladu s člankom 80. stavkom 1. Direktive 2014/25/EU svi naručitelji, bez obzira na to jesu li javni naručitelji ili ne, mogu odlučiti hoće li primjenjivati te osnove za isključenje ili država članica to od njih može zahtijevati).

D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja.

Dio IV. Kriteriji za odabir  (16):

α: Opći navod za sve kriterije za odabir

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

B: Ekonomska i financijska sposobnost.

C: Tehnička i stručna sposobnost.

D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem  (17)  (18).

Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja  (19).

Dio VI. Završne izjave.


(1)  Primjerice, da gospodarski subjekti koji su osuđivani u skladu s člancima x, y i z nacionalnog kaznenog zakona moraju navesti tu činjenicu pri ispunjavanju podataka o osuđivanosti zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili pranju novca …

(2)  Podaci o osnovama za isključenje.

(3)  Usp. članak 71. stavak 5. treći podstavak Direktive 2014/24/EU i članak 88. stavak 5. treći podstavak Direktive 2014/25/EU.

(4)  Ovo je poveznica na preliminarnu verziju u izradi. Poveznica na cjelovitu stabilnu verziju umetnut će se ili na neki drugi način staviti na raspolaganje kad bude spremna.

(5)  Situacija je složenija u pogledu pregovaračkih postupaka bez prethodne objave propisanih člankom 32. Direktive 2014/24/EU i člankom 50. Direktive 2014/25/EU jer se te odredbe primjenjuju na vrlo različite okolnosti.

Zahtijevanjem ESPD-a stvorilo bi se nepotrebno administrativno opterećenje ili bi to na neki drugi način bilo neprikladno 1) u slučajevima kad može postojati samo jedan predodređeni sudionik (za obje direktive, članak 32. stavak 2. točka (b), stavak 3. točka (b), stavak 3. točka (d) i stavak 5. Direktive 2014/24/EU te članak 50. točke (c), (e), (f) i i. Direktive 2014/25/EU) i 2) zbog žurnosti situacije (članak 32. stavak 2. točka (c) Direktive 2014/24/EU odnosno članak 50. točke (d) i (h) Direktive 2014/25/EU) ili zbog pojedinih značajki transakcija za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe (članak 32. stavak 3. točka (c) Direktive 2014/24/EU i članak 50. točka (g) Direktive 2014/25/EU).

S druge strane, funkcija ESPD-a ostvarila bi se u potpunosti i trebalo bi ga se zatražiti u preostalim slučajevima u kojima može sudjelovati najmanje jedan sudionik i nema elementa žurnosti ili određenih značajki transakcije, npr. u pogledu članka 32. stavka 2. točke (a), stavka 3. točke (a) i stavka 4. Direktive 2014/24/EU te članka 50. točaka (a), (b) i (j) Direktive 2014/25/EU.

(6)  Članci 74. – 77. Direktive 2014/24/EU i članci 91. – 94. Direktive 2014/25/EU.

(7)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

(8)  Usp. članak 90. stavak 3. Direktive 2014/24/EU.

(9)  Moći će stvoriti i ESPD u obliku.pdf koji se može poslati elektronički kao privitak. Kako bi se podaci mogli naknadno ponovno upotrijebiti, gospodarski bi subjekti trebali pohraniti ispunjene ESPD-ove u odgovarajućem elektroničkom obliku (primjerice.xml).

(10)  To može biti slučaj u pogledu najmanjeg traženog prometa koji se u takvim slučajevima mora odrediti u odnosu na najveću procijenjenu vrijednost pojedinačnih grupa.

(11)  Osim ako su javni naručitelji ili naručitelji napomenuli da će opća informacija o ispunjavanju zahtjeva (odgovor „da”/„ne”) biti dovoljna za početak. Vidjeti daljnja objašnjenja o ovoj mogućnosti u nastavku.

(12)  Primjena takvih zahtjeva može biti opća ili ograničena samo na određene situacije, npr. isključivo u otvorenim ili dvofaznim postupcima i samo ako će se svi natjecatelji koji ispunjavaju minimalne zahtjeve pozvati na sudjelovanje.

(13)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(14)  Vidjeti dio II., odjeljak C.

(15)  Na primjer, ako se ponuda i popratni ESPD u otvorenom postupku prenose e-poštom koja ima elektronički potpis traženog oblika, dodatni potpisi na ESPD-u možda nisu potrebni. Upotreba elektroničkog potpisa na ESPD-u također možda nije potrebna ako je ESPD integriran u platformu za elektroničku nabavu za čiju je upotrebu potrebna elektronička ovjera.

(16)  U skladu s člankom 80. stavkom 2. Direktive 2014/25/EU naručitelji, bez obzira na to jesu li javni naručitelji ili ne, mogu odlučiti hoće li primjenjivati kriterije za odabir iz članka 58. Direktive 2014/24/EU (dio IV., odjeljci A, B i C).

(17)  Direktivom 2014/25/EU nije izričito predviđeno da naručitelji trebaju upotrebljavati ESPD u pogledu zahtjeva povezanih sa sustavima za osiguravanje kvalitete i normama upravljanja okolišem (dio IV., odjeljak D), ali se to iz praktičnih razloga ipak treba dopustiti jer su članak 62. Direktive 2014/24/EU i članak 81. Direktive 2014/25/EU uglavnom isti.

(18)  U skladu s člankom 77. stavkom 2. i člankom 78. stavkom 1. Direktive 2014/25/EU naručitelji odabiru sudionike na temelju objektivnih pravila i kriterija. Kao što je prethodno opisano, ti kriteriji u nekim slučajevima mogu biti predviđeni Direktivom 2014/24/EU ili se odnositi na gotovo identične odredbe (vidjeti bilješku 16.). Međutim, ta objektivna pravila i kriteriji mogu biti karakteristični i za određenog naručitelja ili određen postupak nabave. No takvi se slučajevi ne mogu obuhvatiti u standardnom obrascu.

(19)  Direktivom 2014/25/EU nije izričito propisano da naručitelji trebaju upotrebljavati ESPD u pogledu smanjenja broja kvalificiranih natjecatelja (dio V.), ali se to iz praktičnih razloga ipak treba dopustiti jer se člankom 65. Direktive 2014/24/EU i člankom 78. stavkom 2. Direktive 2014/25/EU zahtijeva da se svako takvo smanjenje broja provodi u skladu s objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima ili pravilima.


PRILOG 2.

STANDARDNI OBRAZAC ZA EUROPSKU JEDINSTVENU DOKUMENTACIJU O NABAVI (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Image

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

Image

Image

Image

Dio III: Osnove za isključenje

Image

Image

Image

Image

Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

Image

Image

Image

Image

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Image

Dio VI. Završne izjave

Image


Top