EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0006

Smjernica (EU) 2016/579 Europske središnje banke od 16. ožujka 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2016/6)

OJ L 99, 15.4.2016, p. 21–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; Implicitno stavljeno izvan snage 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/579/oj

15.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 99/21


SMJERNICA (EU) 2016/579 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 16. ožujka 2016.

o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2016/6)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1. i članke 17., 18., i 22.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće je 2. travnja 2015. donijelo Smjernicu (EU) 2015/930 Europske središnje banke (ESB/2015/15) (1), kojom je izmijenjena Smjernica ESB/2012/27 (2) radi odražavanja činjenice da nacionalne središnje banke iz europodručja pružaju usluge samoosiguranja i namire u novcu središnje banke u sustavu TARGET2-Securities (T2S).

(2)

Iskustvo u primjeni Smjernice ESB/2012/27 ukazalo je na brojna pitanja koja bi bilo poželjno pojasniti, naročito u odnosu na pružanje usluga samoosiguranja i namire u novcu središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka.

(3)

Upravno vijeće je vlasnik sustava TARGET2 kroz svoje ovlasti iz razine 1, i može osnovati savjetodavna tijela radi pružanja podrške Upravnom vijeću u izvršavanju njegovih zadaća u vezi s upravljanjem i djelovanjem sustava TARGET2.

(4)

Nadalje, tehničke zadaće i zadaće operativnog upravljanja povezane sa sustavom TARGET2 trebale bi biti povjerene tijelu osnovanom od strane Upravnog vijeća.

(5)

Smjernicu ESB/2012/27 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2012/27 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak 1.a:

„Članak 1.a

Transakcije u sustavu TARGET2

Nacionalne središnje banke uvijek koriste račune sustava TARGET2 za sljedeće transakcije:

(a)

operacije monetarne politike na otvorenom tržištu sa značenjem iz Smjernice (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (*);

(b)

namire transakcija s podsustavima;

(c)

plaćanja između kreditnih institucija.

(*)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60) (SL L 91, 2.4.2015., str. 3.) (Smjernica o Općoj dokumentaciji).”;"

2.

u članku 2. točka 25. zamjenjuje se sljedećim:

„(25)

„dostupna likvidnost” znači potražni saldo na računu sudionika i ako je primjenjivo, unutardnevna kreditna linija koja je odobrena tom PM računu od strane odgovarajućeg NSB-a europodručja u odnosu na taj račun, ali koja još nije povučena ili, ako je primjenjivo, koji je umanjen za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti na PM računu ili blokiranje sredstava na DCA-u;”;

3.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Razine upravljanja

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 8. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), upravljanje sustavom TARGET2 temelji se na sustavu upravljanja na tri razine. Zadaće dodijeljene Upravnom vijeću (razina 1), tijelu za tehničko i operativno upravljanje razine 2 i nacionalnim središnjim bankama pružateljima SSP-a (razina 3) utvrđene su u Prilogu I.

2.   Upravno vijeće odgovorno je za vođenje, upravljanje i kontrolu sustava TARGET2. Zadaće dodijeljene razini 1 u isključivoj su nadležnosti Upravnog vijeća. ESSB-ov Odbor za platne sustave i sustave namire (PSSC) pomaže razini 1 u pitanjima povezanim sa sustavom TARGET2.

3.   U skladu s trećim podstavkom članka 12. stavka 1. Statuta ESSB-a središnje banke Eurosustava odgovorne su za zadaće dodijeljene razini 2, unutar općeg okvira koji utvrdi Upravno vijeće. Upravo vijeće osniva tijelo razine 2 kojem središnje banke Eurosustava povjeravaju određene tehničke zadaće i zadaće operativnog upravljanja povezane sa sustavom TARGET2.

4.   Središnje banke Eurosustava organiziraju se sklapanjem odgovarajućih sporazuma.

5.   U skladu s trećim podstavkom članka 12. stavka 1. Statuta ESSB-a, nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a odgovorne su za zadaće dodijeljene razini 3, unutar općeg okvira koji utvrdi Upravno vijeće.

6.   Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a sklapaju sporazum sa središnjim bankama Eurosustava o uslugama koje nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a pružaju središnjim bankama Eurosustava. Takav sporazum obuhvaća, prema potrebi i povezane nacionalne središnje banke.

7.   Eurosustav, kao pružatelj usluga sustava T2S, i središnje banke Eurosustava, kao upravitelji odnosnih nacionalnih komponenti sustava TARGET2, sklapaju sporazum o uslugama koje Eurosustav pruža središnjim bankama Eurosustava u odnosu na funkcioniranje namjenskih gotovinskih računa. Takav sporazum sklapaju također, prema potrebi, povezane nacionalne središnje banke.”;

4.

članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje PM računa ili DCA u sustavu TARGET2”;

(b)

prva rečenica stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Svaki NSB europodručja donosi pravila za provedbu Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2 koji su utvrđeni u Prilogu II.”;

5.

u članku 9. stavku 1. točke (b) i (c) brišu se;

6.

prilozi I., II., II.a, III.a, IV. i V. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Smjernicom i primjenjuju ih od 15. travnja 2016. One obavješćuju Europsku središnju banku (ESB) o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 1. travnja 2016.

Članak 3.

Adresati

Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 16. ožujka 2016.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica (EU) 2015/930 Europske središnje banke od 2. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2015/15) (SL L 155, 19.6.2015., str. 38.).

(2)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I., II., II.a, III., III.a, IV. i V. Smjernici ESB/2012/27 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

PRAVILA UPRAVLJANJA SUSTAVA TARGET2

Razina 1 – Upravno vijeće

Razina 2 – Tijelo za tehničko i operativno upravljanje

Razina 3 – Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a

0.   Opće odredbe

Razina 1 ima najvišu nadležnost u vezi s domaćim i prekograničnim pitanjima sustava TARGET2 i odgovorna je za zaštitu javne funkcije sustava TARGET2.

Razina 2 provodi zadaće tehničkog i operativnog upravljanja u vezi sa sustavom TARGET2.

Razina 3 donosi odluke o dnevnom funkcioniranju Jedinstvene zajedničke platforme (SSP) na temelju razina usluga utvrđenih u sporazumu iz članka 7. stavka 6. ove Smjernice.

1.   Troškovi i politika oblikovanja cijena

Odlučivanje o zajedničkoj metodologiji troškova

Odlučivanje o jedinstvenoj cjenovnoj strukturi

Odlučivanje o oblikovanju cijena dodatnih usluga i/ili modula

(Nije primjenjivo)

2.   Razina usluga

Odlučivanje o osnovnim uslugama

Odlučivanje o dodatnim uslugama i/ili modulima

Davanje doprinosa u skladu s potrebama razine 1/razine 2

3.   Upravljanje rizicima

Odlučivanje o općem okviru za upravljanje rizicima i prihvaćanje preostalih rizika

Provođenje stvarnog upravljanja rizicima

Provođenje analize rizika i daljnjih mjera

Pružanje potrebnih informacija za analizu rizika u skladu sa zahtjevima razine 1/razine 2

4.   Upravljanje i financiranje

Utvrđivanje pravila za odlučivanje i financiranje SSP-a

Utvrđivanje i osiguravanje primjerene provedbe pravnog okvira Europskog sustava središnjih banaka za sustav TARGET2

Izrada pravila o upravljanju i financiranju o kojima je odlučeno na razini 1

Izrada proračuna, njegovo odobrenje i provedba

Nadzor nad primjenom

Prikupljanje sredstava i naknade za usluge

Dostavljanje podataka razini 2 o troškovima za pružanje usluga

5.   Razvoj

Savjetovanje s razinom 2 o lokaciji SSP-a

Odobrenje za opći projektni plan

Odlučivanje o početnom projektnom nacrtu i razvoju SSP-a

Odlučivanje o osnivanju od početka naspram osnivanja na temelju postojeće platforme

Odlučivanje o izboru upravitelja SSP-a

Uspostavljanje, u dogovoru s razinom 3, razine usluga SSP-a

Odlučivanje o lokaciji SSP-a, nakon savjetovanja s razinom 1

Odobravanje metodologije za određivanje specifikacije i ‚konačnih rezultata’ razine 3 koji se smatraju potrebnim za utvrđivanje i a kasnije, testiranje i prihvaćanje proizvoda (osobito opće i detaljne korisničke specifikacije)

Uspostavljanje projektnog plana s određivanjem ciljeva

Procjena i prihvaćanje konačnih rezultata

Uspostavljanje scenarija testiranja

Usklađivanje testova središnjih banaka i korisnika u bliskoj suradnji s razinom 3

Predlaganje početnog projektnog nacrta SSP-a

Predlaganje osnivanja od početka ili na temelju postojeće platforme

Predlaganje lokacije SSP-a

Izrada općih i detaljnih funkcionalnih specifikacija (unutarnje detaljne funkcionalne specifikacije i detaljne korisničke funkcionalne specifikacije)

Izrada detaljnih tehničkih specifikacija

Pružanje početnih i daljnjih doprinosa za planiranje i kontrolu projektnog plana s određivanjem ciljeva

Tehnička i operativna podrška za testove (obavljanje testova na SSP- u, doprinosi za scenarije testiranja u vezi sa SSP-om, podrška središnjim bankama Eurosustava u vezi s njihovim aktivnostima testiranja SSP-a)

6.   Provedba i migracija

Odlučivanje o strategiji migracije

Priprema i usklađivanje migracije na SSP, u bliskoj suradnji s razinom 3

Davanje doprinosa u vezi s pitanjima migracije u skladu sa zahtjevima razine 2

Obavljanje poslova migracije vezane uz SSP; dodatna podrška za nacionalne središnje banke pristupnice

7.   Rad

Upravljanje ozbiljnim kriznim situacijama

Odobravanje osnivanja i rada simulatora sustava TARGET2

Imenovanje tijela za certificiranje za internetski pristup

Utvrđivanje sigurnosnih politika, zahtjeva i kontrola za SSP

Utvrđivanje načela primjenjivih na sigurnost certifikata koji se upotrebljavaju za internetski pristup

Održavanje kontakata s korisnicima na europskoj razini (pridržavajući se isključive odgovornosti središnjih banaka Eurosustava za poslovni odnos s njihovim klijentima) i praćenje dnevne korisničke aktivnosti s poslovnog stajališta (zadaća SB-a Eurosustava)

Nadziranje poslovnog razvoja

Proračunski poslovi, financiranje, izdavanje računa (zadaća SB-a Eurosustava) i druge administrativne zadaće

Upravljanje sustavom na temelju sporazuma iz članka 7. stavka 6. ove Smjernice”

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 1. definicija „odobrenje za izravno terećenje” zamjenjuje se sljedećim:

„—

‚odobrenje za izravno terećenje’ znači opća instrukcija koju platitelj daje svom SB-u kojom se ovlašćuje i obvezuje taj SB da tereti platiteljev račun nakon što primi valjanu instrukciju za izravno terećenje od primatelja plaćanja,”;

(b)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Imatelj PM računa koji prihvaća da njegov PM račun bude određen kao glavni PM račun definiran u Prilogu II.a vezan je s računima povezanim s otvaranjem i funkcioniranjem svakog namjenskog gotovinskog računa povezanog s tim PM računom, kako je navedeno u Dodatku VI. ovog Priloga, neovisno o sadržaju ili nepoštovanju ugovornih ili drugih sporazuma između tog imatelja PM računa i imatelja DCA-a.”;

ii.

umeće se sljedeći stavak 5.:

„5.   Imatelj PM računa koji je također imatelj DCA-a koji se koristi za samoosiguranje odgovoran je za sve kazne određene u skladu sa stavkom 9. točkom (d) Priloga III.a.”;

(c)

članak 34. mijenja se kako slijedi:

i.

na kraju stavka 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjere sanacije u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*) prema imatelju PM računa ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.

(*)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i Direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te Uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).”;"

ii.

stavak 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U slučaju da [umetnuti naziv SB-a] privremeno ili trajno isključi imatelja PM računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] prema stavcima 1. ili 2., [umetnuti naziv SB-a] odmah obavješćuje tog imatelja PM računa, druge središnje banke, i druge imatelje PM računa i imatelje DCA-a u svim komponentama sustava o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM poruke ili T2S poruke. Smatra se da je takvu poruku izdao matični SB imatelja PM računa i imatelja DCA-a koji primi poruku”;

iii.

stavak 4. točka (b) briše se;

(d)

u članku 38. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   [umetnuti naziv SB-a] čuva kao povjerljive sve osjetljive ili tajne informacije, uključujući one informacije koje se odnose na plaćanje, tehničke ili organizacijske informacije koje pripadaju sudioniku, na sudionike iz iste grupe ili sudionikove klijente, osim ako su sudionik ili njegov klijent dali svoj pisani pristanak za otkrivanje informacija [umetnuti sljedeći izraz ako je to primjenjivo na temelju nacionalnog prava: ili je takvo otkrivanje dopušteno ili obvezno na temelju [umetnuti pridjev koji se odnose na ime zemlje] prava].”;

(e)

u Dodatku II. stavak 3. točka (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

naknada kamata određuje se primjenom referentne kamatne stope koja se utvrđuje svaki dan. Ova referentna kamatna stopa je niža od prosječne eurske prekonoćne kamatne stope na europskom međubankovnom tržištu (EONIA) i kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost posudbe od središnje banke. Referentna kamatna stopa se primjenjuje na iznos naloga za plaćanje koji nije namiren zbog tehničkog kvara sustava TARGET2 za svaki dan u razdoblju od dana stvarne ili, u odnosu na naloge za plaćanje iz stavka 2. točke (b) podtočke ii., namjeravane dostave naloga za plaćanje do dana kada je nalog za plaćanje bio ili mogao biti uspješno namiren. Sve kamate ili naknade nastale deponiranjem sredstava kod Eurosustava kao posljedica nenamirenih naloga za plaćanje, oduzimaju se ili dodaju iznosu naknade štete, ovisno o slučaju; i”;

(f)

u Dodatku IV. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

U slučaju premještanja rada SSP-a ili platforme sustava T2S iz jednog područja (područje 1) u drugo područje (područje 2), sudionici nastoje uskladiti svoje pozicije do točke pada ili nastupa neuobičajenog vanjskog događaja i pružiti [umetnuti naziv SB-a] sve bitne informacije s tim u vezi.”;

ii.

umeće se sljedeća točka (c):

„(c)

Kada je po nalogu za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA terećen sudionikov PM račun u SSP-u u području 1, ali se nakon usklađivanja ne pokazuje kao terećen u SSP-u u području 2, [SB-] odgovoran za sudionika, tereti sudionikov PM račun u području 2 radi vraćanja stanja na PM računu na razinu koju je imao prije premještanja.”;

(g)

u Dodatku IV. stavak 6. točka (d) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA na PM.”;

(h)

u Dodatku IV. stavak 8. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

[umetnuti naziv SB-a] može zahtijevati da sudionici sudjeluju u redovnim ili ad hoc provjerama mjera za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu, osposobljavanju ili drugim preventivnim rješenjima, koje [umetnuti naziv SB-a] smatra potrebnim. Sve troškove koji nastanu za sudionike kao posljedica tih provjera ili drugih rješenja snose isključivo sami sudionici.”;

3.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 1. definicija „samoosiguranje” zamjenjuje se sljedećim:

„—

‚samoosiguranje’ znači unutardnevni kredit koji odobri nacionalna središnja banka (NSB) iz europodručja u novcu središnje banke kada imatelj DCA nema dovoljno sredstava da namiri transakciju s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit osiguran vrijednosnim papirima koji su kupljeni (kolateral na toku) ili vrijednosnim papirima koje drži imatelj DCA (kolateral na stanju). Transakcija samoosiguranja sastoji se od dvije različite transakcije, transakcije za odobrenje samoosiguranja i transakcije za njezino vraćanje. Može također uključivati treću transakciju za moguće premještanje kolaterala. Za potrebe članka 16., sve tri transakcije smatraju se unesenim u sustav i smatraju se neopozivim u isto vrijeme u koje i transakcija odobrenja samoosiugranja,”;

(b)

u članku 1. definicija „glavni PM račun” zamjenjuje se sljedećim:

„—

‚Glavni PM račun’ znači PM račun s kojim je DCA povezan i na koji se na kraju dana automatski vraća svaki preostali saldo s DCA-a,”;

(c)

u članku 16. stavku 3. uvodni stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Potrebno je potpisati sporazum o razmjeni informacija u slučaju insolventnosti sudionika između središnjih banaka Eurosustava i povezanih nacionalnih središnjih banaka s jedne strane i svih CDS-ova koji sudjeluju u sustavu T2S s druge strane te o odgovornosti svakog potpisnika sporazuma. Dva tjedna nakon što ESB potvrdi svim potpisnicima sporazuma da su sve strane sporazuma uspostavile i odobrile postupke za razmjenu gore navedenih informacija, pravila propisana u stavku 2. zamjenjuju se sljedećim:”;

(d)

u članku 24. stavku 1. na kraju se dodaje sljedeća rečenica:

„Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjere sanacije u smislu Direktive 2014/59/EU prema imatelju DCA ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.”;

(e)

članak 24. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U slučaju da [umetnuti naziv SB-a] privremeno ili trajno isključi imatelja DCA-a iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] prema stavcima 1. ili 2., [umetnuti naziv SB-a] odmah obavješćuje tog imatelja DCA-a, druge središnje banke i imatelje DCA-a i imatelje PM računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM poruke ili T2S poruke. Uzima se da je takvu poruku poslao matični SB imatelja DCA-a i imatelja PM računa koji primi poruku.”;

ii.

točka (b) briše se;

(f)

u Dodatku II. stavak 3. točka (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

naknada kamata određuje se primjenom referentne kamatne stope koja se utvrđuje svaki dan. Ova referentna kamatna stopa je niža od prosječne eurske prekonoćne kamatne stope na europskom međubankovnom tržištu (EONIA) i kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost posudbe od središnje banke. Referentna kamatna stopa primjenjuje se na iznos naloga za plaćanje koji nije namiren zbog tehničkog kvara sustava TARGET2 za svaki dan u razdoblju od dana stvarne ili, u odnosu na naloge za plaćanje iz stavka 2. točke (b) podtočke ii., namjeravane dostave naloga za plaćanje do dana kada je nalog za plaćanje bio ili mogao biti uspješno namiren. Sve kamate ili naknade nastale deponiranjem sredstava kod Eurosustava kao posljedica nenamirenih naloga za plaćanje oduzimaju se ili dodaju iznosu naknade štete, ovisno o slučaju; i”;

(g)

u Dodatku IV. stavak 7. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

[umetnuti naziv SB-a] može zahtijevati da imatelji DCA-a sudjeluju u redovnim ili ad hoc provjerama mjera za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu, osposobljavanju ili drugim preventivnim rješenjima, koje [umetnuti naziv SB-a] smatra potrebnim. Sve troškove koji nastanu za imatelje DCA-a kao posljedica tih provjera ili drugih rješenja snose isključivo sami imatelji DCA-a.”;

(h)

Dodatak VI. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak VI.

POPIS NAKNADA

Naknade za usluge T2S

Imateljima glavnih PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge sustava T2S povezane s namjenskim gotovinskim računima:

Tarifne stavke

Cijena

Obrazloženje

Usluge namire

Nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a na DCA

9 eurocenta

Po prijenosu

Promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)

6 eurocenta

Po transakciji

Informacijske usluge

A2A izvješća

0,4 eurocenta

Po poslovnoj stavci u svakom izrađenom A2A izvješću

A2A upiti

0,7 eurocenta

Po poslovnoj stavci u vezi s kojom je postavljen upit u svakom izrađenom A2A upitu

U2A upiti

10 eurocenta

Po izvršenoj funkciji pretraživanja

U2A preuzeti upiti

0,7 eurocenta

Po poslovnoj stavci u vezi s kojom je postavljen upit u svakom izrađenom i preuzetom U2A upitu

Poruke povezane u datoteku

0,4 eurocenta

Po poruci u datoteci

Prijenosi

1,2 eurocenta

Po prijenosu”

4.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 7. u odjeljku „Definicije” zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

‚bliske veze’ znači bliske veze u smislu članka 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60);”;

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Svaki NSB europodručja odobrava unutardnevni kredit kreditnim institucijama osnovanim u EGP-u koje su prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava, imaju pristup mogućnosti granične posudbe na kraju dana i koje imaju račun kod odgovarajućeg NSB-a europodručja uključujući kada te kreditne institucije djeluju preko podružnice osnovane u EGP-u i uključujući podružnice osnovane u EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a pod uvjetom da su takve podružnice osnovane u istoj državi kao odgovarajući NSB europodručja. Unutardnevni kredit ne može se odobriti subjektima koji su podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica sukladno članku 65. stavku 1. točki (b), članku 75. ili članku 215. Ugovora, provedba kojih, sa stajališta [oznaka SB-a/zemlje] nakon obavješćivanja ESB-a nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.”;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Unutardnevni kredit može također biti odobren sljedećim subjektima:

(a)

izbrisano;

(b)

kreditnim institucijama osnovanim u EGP-u koje nisu prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava i/ili nemaju pristup mogućnosti granične posudbe od središnje banke, uključujući i kada te kreditne institucije djeluju preko podružnice osnovane u EGP-u i uključujući podružnice osnovane u EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a;

(c)

financijskim odjelima središnjih ili regionalnih vlada država članica koje su aktivne na tržištima novca i tijelima javnog sektora država članica ovlaštenim za vođenje računa klijenata;

(d)

investicijskim društvima osnovanim u EGP-u pod uvjetom da su sklopili sporazum s drugom ugovornom stranom monetarne politike Eurosustava kojim se osigurava pokrivenost bilo kakvog preostalog negativnog stanja na kraju odgovarajućeg dana; i

(e)

subjektima osim onih iz točke (b) koji upravljaju podsustavima i djeluju u tom svojstvu, s tim da su uvjeti za odobravanje unutardnevnog kredita takvim subjektima unaprijed dostavljeni Upravnom vijeću i da ih je Upravno vijeće odobrilo,

pod uvjetom da je, u slučajevima iz točaka od (b) do (e), subjekt koji dobiva unutardnevni kredit osnovan u istoj državi kao i NSB koji stavlja na raspolaganje unutardnevni kredit.

Na sve prekonoćne kredite odobrene prihvatljivim središnjim drugim ugovornim stranama primjenjuju se uvjeti ovog Priloga (uključujući odredbe u vezi s prihvatljivim kolateralom).

Ako prihvatljive druge ugovorne strane ne otplate prekonoćni kredit koji im je odobrio njihov NSB, primjenjuju se sankcije iz stavaka 10. i 11.”;

(d)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Za subjekte iz stavka 2. točaka od (b) do (e) i u skladu s člankom 19. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), unutardnevni kredit ostaje ograničen na predmetni dan i ne postoji mogućnost da se pretvori u prekonoćni kredit.

Iznimno, Upravno vijeće može odlučiti, putem prethodno obrazloženog mišljenja, odobriti pristup mogućnosti granične posudbe od središnje banke određenim prihvatljivim središnjim drugim ugovornim stranama, u smislu članka 139. stavka 2. točke (c) Ugovora u vezi s člancima 18. i 42. Statuta ESSB-a i članka 1. stavka 1. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60). Te prihvatljive središnje druge ugovorne strane su one koje u svako doba:

(a)

su prihvatljivi subjekti za potrebe stavka 2. točke (e) pod uvjetom da ti prihvatljivi subjekti imaju odobrenje kao središnje druge ugovorne strane u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije;

(b)

su osnovani u europodručju;

(c)

podliježu superviziji i/ili nadzoru nadležnih tijela;

(d)

ispunjavaju zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s eventualnim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a (**);

(e)

imaju račune u platnom modulu (PM) sustava TARGET2;

(f)

imaju pristup unutardnevnom kreditu.

(**)  Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim izjavama, koje su sve dostupne na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area’ of 20 November 2008; (e) The Eurosystem oversight policy framework of July 2011, usklađeno s presudom od 4. ožujka 2015., Ujedinjena Kraljevina protiv Europske središnje banke, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.”;"

(e)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Unutardnevni kredit temelji se na prihvatljivom kolateralu i odobrava se pomoću kolateraliziranog unutardnevnog prekoračenja i/ili unutardnevnih repo transakcija u skladu s dodatnim minimalnim zajedničkim obilježjima (uključujući tamo popisane događaje neispunjenja obveza i njihove odnosne posljedice) koje Upravno vijeće odredi u odnosu na operacije monetarne politike Eurosustava. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u operacijama monetarne politike Eurosustava i na koju se primjenjuju ista pravila vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Unutardnevni kredit odobrava se samo kada je prihvatljiva imovina koja je dana kao kolateral konačno prenesena ili založena. U tu svrhu, druge ugovorne strane prethodno deponiraju ili zalažu prihvatljivu imovinu kod odgovarajućeg NSB-a ili namiruju prihvatljivu imovinu kod odgovarajućeg NSB-a na osnovi isporuke uz plaćanje.”;

(f)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Dužnički instrumenti koje je izdao ili za koje jamči subjekt ili bilo koja treća strana s kojom je subjekt u bliskoj vezi, mogu se prihvatiti kao prihvatljivi kolateral samo u situacijama utvrđenim u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(g)

u stavku 12. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Ako Eurosustav odluči privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup instrumentima monetarne politike za druge ugovorne strane temeljem načela opreznosti ili na drugi način u skladu s člankom 158. Smjernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), nacionalne središnje banke europodručja primjenjuju tu odluku u odnosu na pristup unutardnevnom kreditu sukladno ugovorima ili propisima koje primjenjuje odgovarajući NSB.”;

5.

Prilog III.a mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. u odjeljku „Definicije” zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

‚samoosiguranje’ znači unutardnevni kredit koji odobri NSB europodručja u novcu središnje banka kada imatelj DCA nema dovoljno sredstava da namiri transakciju s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit kolateraliziran vrijednosnim papirima koji su kupljeni (kolateral na toku) ili vrijednosnim papirima koje drži imatelj DCA-a (kolateral na stanju). Transakcija samoosiguranja sastoji se od dvije različite transakcije, transakcije odobrenja samoosiguranja i transakcije za njezino vraćanje. Može također uključivati treću transakciju za moguće premještanje kolaterala. Za potrebe članka 16. Priloga II.a, sve tri transakcije smatraju se unesenim u sustav i smatraju se neopozivim u isto vrijeme kao i transakcija davanja samoosiguranja;”;

(b)

točka 6. u odjeljku „Definicije” zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

‚bliske veze’ znači bliske veze u smislu članka 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(c)

prvi podstavak stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Samoosiguranje se temelji na prihvatljivom kolateralu. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u operacijama monetarne politike Eurosustava i na koju se primjenjuju ista pravila vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Dužnički instrumenti koje su izdali ili za koje jamči subjekt ili bilo koja treća strana s kojom je subjekt u bliskoj vezi, mogu se prihvatiti kao prihvatljivi kolateral samo u slučajevima utvrđenim u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(e)

u stavku 9. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

[umetnuti naziv SB-a] primjenjuje novčanu kaznu od 1 000 EUR za svaki radni dan kada nastane jedno ili više korištenja premještanja kolaterala temeljem točke (c). Za novčanu kaznu tereti se odgovarajući PM račun imatelja DCA-a iz točke (c).”;

(f)

u stavku 10. točki (c) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Eurosustav može odlučiti privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup instrumentima monetarne politike za druge ugovorne strane temeljem načela opreznosti ili na drugi način u skladu s člankom 158. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(g)

u stavcima 1. i 13. riječi „6. veljače” zamjenjuju se riječima „18. rujna”;

6.

u Prilogu IV. stavak 18. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„18.   Popis naknada i izdavanje računa

(1)

Na podsustav koji upotrebljava ASI ili sučelje za sudionike, neovisno o broju računa koje ima kod ASCB-a i/ili SCB-a primjenjuje se popis naknada koji se sastoji od sljedećih elemenata:

(a)

Fiksne mjesečne naknade od 1 000 EUR koja se naplaćuje s svakom podsustavu (fiksna naknada I).

(b)

Druge mjesečne fiksne naknade između 417 EUR i 8 334 EUR razmjerno bruto vrijednosti transakcija gotovinske namire podsustava u eurima (fiksna naknada II):

Raspon

Od (milijuna EUR/dan)

Do (milijuna EUR/dan)

Godišnja naknada

Mjesečna naknada

1

0

manje od 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

manje od 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

manje od 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

manje od 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

manje od 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

manje od 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Više od 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Bruto vrijednost transakcija gotovinske namire podsustava u eurima izračunava ASCB jednom godišnje na osnovi bruto vrijednosti tijekom prethodne godine, te se izračunata bruto vrijednost primjenjuje za izračun naknade od 1. siječnja svake kalendarske godine. Bruto vrijednost isključuje transakcije namirene na namjenskim gotovinskim računima.

(c)

Transakcijska naknada izračunata na istoj osnovi kao popis naknada koji je utvrđen za imatelje PM računa u Dodatku VI. Priloga II. Podusustav može izabrati jednu od dvije opcije: platiti jednu naknadu u iznosu od 0,80 EUR po instrukciji za plaćanje (opcija A) ili platiti naknadu izračunatu na degresivnoj osnovi (opcija B), pridržavajući se sljedećih izmjena:

i.

za opciju B, granice raspona koje se odnose na opseg instrukcija za plaćanje dijele se s dva; i

ii.

mjesečna fiksna naknada od 150 EUR (prema opciji A) ili 1 875 EUR (prema opciji B) naplaćuje se uz fiksnu naknadu I i fiksnu naknadu II.

(d)

Osim naknada iz točaka od (a) do (c), za podsustav koji upotrebljava ASI ili sučelje za sudionike primjenjuju se i sljedeće naknade:

i.

ako podsustav koristi usluge dodane vrijednosti sustava TARGET2, mjesečna naknada za korištenje usluga dodane vrijednosti iznosi 50 EUR za one sustave koji su odabrali opciju A i 625 EUR za one sustave koji su odabrali opciju B. Ova naknade naplaćuje se za svaki račun koji drži podsustav koji koristi usluge;

ii.

ako podsustav drži glavni PM račun povezan s jednim ili više namjenskih gotovinskih računa, mjesečna naknada iznosi 250 EUR za svaki povezani DCA; i

iii.

podsustavu kao imatelju glavnog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge T2S povezane s povezanim namjenskim gotovinskim računima. Ove stavke fakturiraju se odvojeno:

Tarifne stavke

Cijena

Obrazloženje

Usluge namire

Nalozi za prijenos likvidnosti s DCA na DCA

9 eurocenta

Po prijenosu

Promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)

6 eurocenta

Po transakciji

Informacijske usluge

A2A izvješća

0,4 eurocenta

Po poslovnoj stavci u svakom izrađenom A2A izvješću

A2A upiti

0,7 eurocenta

Po poslovnoj stavci u vezi s kojom je postavljen upit u svakom izrađenom A2A upitu

U2A upiti

10 eurocenta

Po izvršenoj funkciji pretraživanja

U2A preuzeti upiti

0,7 eurocenta

Po poslovnoj stavci u vezi s kojom je postavljen upit u svakom izrađenom i preuzetom U2A upitu

Poruke povezane u datoteku

0,4 eurocenta

Po poruci u datoteci

Prijenosi

1,2 eurocenta

Po prijenosu”

7.

u Prilogu V. stavak 3. Dodatka II.A zamjenjuje se sljedećim:

„3.

[umetnuti naziv SB-a] izdaje i održava do pet aktivnih certifikata po sudioniku za svaki PM račun bez naknade. [umetnuti naziv SB-a] naplaćuje naknadu u iznosu od 120 EUR za izdavanje šestog i svakog sljedećeg naknadnog aktivnog certifikata. [umetnuti naziv SB-a] naplaćuje godišnju naknadu za održavanje u iznosu od 30 EUR za šesti i svaki naknadni aktivni certifikat. Aktivni certifikati vrijede pet godina.”.Top