EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0844

Direktiva Komisije (EU) 2016/844 оd 27. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (Tekst značajan za EGP)

C/2016/3111

OJ L 141, 28.5.2016, p. 51–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/844/oj

28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/51


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/844

оd 27. svibnja 2016.

o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

Izmijenjene su određene međunarodne konvencije, kako su definirane u članku 2. točki (a) Direktive 2009/45/EZ.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2009/45/EZ priloge toj Direktivi moguće je izmijeniti kako bi se primijenile izmjene međunarodnih konvencija.

(3)

Direktivu 2009/45/EZ stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) koji je osnovan u skladu s Uredbom (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 2009/45/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. srpnja 2017. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one pri službenoj objavi sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 163, 25.6.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Direktivi 2009/45/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Poglavlju II-1.:

(a)

dodaje se pravilo II-1/A-1/4.

„4.   Zaštita od buke

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.

Brodovi bruto tonaže 1 600 ili veće moraju se izgraditi na način kojim će se smanjiti razina buke na brodu i zaštititi osoblje od buke u skladu s Kodeksom IMO-a o razini buke na brodovima, koji je rezolucijom MSC.337(91) donio Odbor za pomorsku sigurnost i u skladu s izmjenama koje donese IMO.”;

(b)

pravilo II-1/C/6.2.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.2.

imati sposobnost zakretanja kormila iz položaja od 35° na jednoj strani do 35° na drugoj strani pri najvećem gazu broda i najvećoj brzini u plovidbi naprijed te pod istim uvjetima iz položaja od 35° na bilo kojoj strani do 30° na drugoj strani za najviše 28 sekundi. Ako je dokazivanje ispunjavanja ovog zahtjeva nepraktično tijekom pokusne plovidbe pri najvećem gazu broda i brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu, ispunjavanje ovog uvjeta moguće je neovisno o datumu izgradnje broda dokazati jednom od sljedećih metoda:

.1.

tijekom pokusne plovidbe brod je na ravnoj kobilici i kormilo je potpuno uronjeno pri brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu; ili

.2.

ako potpuno uranjanje kormila tijekom pokusne plovidbe nije moguće, potrebno je izračunati brzinu plovidbe naprijed na temelju uronjene površine lista kormila u uvjetima predloženog pokusnog opterećenja. Izračunana brzina plovidbe naprijed mora rezultirati silom i zakretnim momentom na glavni kormilarski uređaj čije su vrijednosti najmanje jednake vrijednostima koje bi nastale pri pokusnoj plovidbi pri najvećem gazu broda i brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu; ili

.3.

sila i zakretni moment na kormilu pri opterećenjima u pokusnoj plovidbi pouzdano su izračunani i ekstrapolirani za najveće opterećenje. Brzina broda mora odgovarati najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu brodskog vijka.”;

(c)

pravilo II-1/C/6.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

imati sposobnost zakretanja kormila iz položaja od 15° na jednoj strani do 15° na drugoj strani za najviše 60 sekundi pri najvećem gazu broda i polovini najveće brzine u plovidbi naprijed ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća. Ako je dokazivanje ispunjavanja ovog zahtjeva nepraktično tijekom pokusne plovidbe pri najvećem gazu broda i polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća, ispunjavanje ovog uvjeta moguće je neovisno o datumu izgradnje broda dokazati jednom od sljedećih metoda:

.1.

tijekom pokusne plovidbe brod je u ravnoj kobilici i kormilo je potpuno uronjeno pri polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća; ili

.2.

ako potpuno uranjanje kormila tijekom pokusne plovidbe nije moguće, potrebno je izračunati brzinu plovidbe naprijed na temelju uronjene površine lista kormila u predloženim uvjetima pokusnog opterećenja. Izračunana brzina plovidbe naprijed mora rezultirati silom i zakretnim momentom na glavni kormilarski uređaj čije su vrijednosti najmanje jednake vrijednostima koje bi nastale pri pokusnoj plovidbi pri najvećem gazu broda i polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća; ili

.3.

sila i zakretni moment na kormilu pri opterećenjima u pokusnoj plovidbi pouzdano su izračunani i ekstrapolirani za najveće opterećenje.”;

(d)

u pravilu II-1/C/15 podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„NOVI BRODOVI KLASE B, C I D KOJI NISU OBUHVAĆENI PRAVILOM II-1/A-1/4”.

2.

U Poglavlju II-2.:

(a)

dodaju se sljedeća pravila II-2/A/2.28. i II-2/A/2.29.:

„.28.

protupožarna zaklopka znači, u smislu primjene pravila II-2/B/9.a, uređaj ugrađen u ventilacijskom kanalu koji je u uobičajenim okolnostima otvoren i dopušta protok zraka u kanalu, a u slučaju požara se zatvara i sprečava protok u kanalu, čime ograničava širenje požara. Prethodno navedenoj definiciji pridružuju se i sljedeći povezani pojmovi:

.1.

automatska protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koja se sama zatvara ako je izložena produktima požara;

.2.

ručna protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koju osoblje može ručno otvoriti ili zatvoriti na samoj zaklopci; i

.3.

daljinski upravljana protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koju osoblje može zatvoriti s pomoću upravljača udaljenog od upravljane zaklopke.

.29.

protudimna zaklopka znači, u smislu primjene pravila II-2/B/9.a, uređaj ugrađen u ventilacijskom kanalu koji je u uobičajenim okolnostima otvoren i dopušta protok zraka u kanalu, a u slučaju požara zatvara se i sprečava protok u kanalu čime ograničava protok dima i vrućih plinova. Protudimna zaklopka nije namijenjena doprinošenju cjelovitosti protupožarne konstrukcije kroz koju prolazi ventilacijski kanal. Prethodno navedenoj definiciji pridružuju se i sljedeći povezani pojmovi:

.1.

automatska protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koja se sama zatvara ako je izložena produktima požara;

.2.

ručna protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koju osoblje može ručno otvoriti ili zatvoriti na samoj zaklopci; i

.3.

daljinski upravljana protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koju osoblje može zatvoriti s pomoću upravljača udaljenog od upravljane zaklopke.”;

(b)

pravilo II-2/A/6.8.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

dijelovi koji predstavljaju opasnost od požara u strojevima s unutarnjim izgaranjem koji se upotrebljavaju za glavni poriv broda i za stvaranje energije te, u slučaju brodova izgrađenih 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma, dijelovi koji predstavljaju opasnost od požara u svim strojevima s unutarnjim izgaranjem”;

(c)

uvodni tekst pravila II-2/A/11.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

Na brodovima izgrađenima prije 1. srpnja 2019. komplet opreme za vatrogasce mora sadržavati:”;

(d)

dodaju se sljedeća pravila II-2/A/11.1.1.3. i II-2/A/11.1.a:

„.1.3.

Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom koji je dio kompleta opreme za vatrogasce do 1. srpnja 2019. mora ispunjavati odredbe poglavlja 3. stavka 2.1.2.2. Kodeksa o sustavima za zaštitu od požara.

.1.a

Za brodove izgrađene 1. srpnja 2019. ili nakon tog datuma, komplet opreme za vatrogasce mora ispunjavati odredbe Kodeksa o sustavima za zaštitu od požara.”;

(e)

umeće se sljedeće pravilo II-2/A/11.4.a:

„4.a

Komunikacijski uređaj za vatrogasce:

Na brodovima koji moraju biti opremljeni najmanje jednim kompletom opreme za vatrogasce i izgrađeni su 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma, svaka skupina vatrogasaca mora biti opremljena najmanje dvama prijenosnim radiotelefonskim primoodašiljačima. Na brodovima s pogonom na UNP ili na ro-ro putničkim brodovima sa zatvorenim ro-ro prostorijama ili prostorijama posebne kategorije, ti prijenosni radiotelefonski primoodašiljači moraju biti u potpunosti sigurni ili opremljeni zaštitom od eksplozije. Brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2018. moraju ispunjavati zahtjeve iz ovog pravila najkasnije do prvog pregleda nakon 1. srpnja 2019.”;

(f)

dodaje se sljedeće pravilo II-2/A/15.2.6.:

„.6.

Na brodovima koji podliježu pravilu II-2/A/11, cilindri uređaja za disanje koji se upotrebljavaju tijekom vježbi moraju se napuniti ili zamijeniti prije isplovljenja.”;

(g)

pravilo II-2/B/5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

Osim ispunjavanja posebnih odredaba za protupožarnu klasu pregrada i paluba navedenih u drugim pravilima ovog dijela, najmanja protupožarna klasa pregrada i paluba mora biti u skladu s tablicama 5.1. ili 5.1.(a) i 5.2 ili 5.2.(a), prema potrebi.

Pri odobravanju strukturnih sigurnosnih mjera za protupožarnu zaštitu na novim brodovima potrebno je uzeti u obzir opasnost od prijenosa topline između toplinskih mostova na mjestima križanja i na krajnjim točkama propisanih toplinskih pregrada.”;

(h)

u pravilu II-2/B/5.4. nakon tablice 5.1. umeće se sljedeća tablica 5.1.(a):

„Sljedeća tablica primjenjuje se na SVE BRODOVE KLASE B, C I D IZGRAĐENE 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

Tablica 5.1.(a)

Protupožarna klasa pregrada koje odjeljuju susjedne prostorije

Prostori

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Upravljačke postaje

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Hodnici

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Prostorije nastambi

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Stubišta

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Službene prostorije (mala opasnost od požara)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Prostorije strojeva kategorije A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Ostale prostorije strojeva

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Prostori za teret

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Službene prostorije (velika opasnost od požara)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Otvorene palube

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Prostori posebne kategorije i ro-ro prostori

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30”

(i)

u pravilu II-2/B/5.4. nakon tablice 5.2. umeće se sljedeća tablica 5.2(a):

„Sljedeća tablica primjenjuje se na SVE BRODOVE KLASE B, C I D IZGRAĐENE 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

Tablica 5.2(a)

Protupožarna klasa paluba koje odjeljuju susjedne prostorije

Prostori ispod↓

Prostori → iznad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Upravljačke postaje

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Hodnici

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Prostorije nastambi

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Stubišta

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Službene prostorije (mala opasnost od požara)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Prostorije strojeva kategorije A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Ostale prostorije strojeva

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Prostori za teret

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Službene prostorije (velika opasnost od požara)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Otvorene palube

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Prostori posebne kategorije i ro-ro prostori

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Napomene koje se odnose na tablice 5.1., 5.1(a), 5.2 i 5.2(a), prema potrebi:

(a)

Radi pojašnjenja što se primjenjuje vidjeti pravila II-2/B/3 i 8.

(b)

Ako su prostorije iste kategorije, a u tablici je navedena oznaka b, klasa protupožarne izolacije navedena u tablici obvezna je samo ako susjedne prostorije imaju različitu namjenu, npr. u kategoriji (9). Kuhinja uz kuhinju ne zahtijeva pregradu, ali kuhinja uz spremište boja zahtijeva pregradu ‚A-0’.

(c)

Pregrade između kormilarnice i navigacijske kabine mogu biti klase ‚B-0’.

(d)

Vidjeti stavak.2.3. i .2.4. ovog pravila.

(e)

Pri primjeni pravila 2.1.2. oznake ‚B-0’ i ‚C’ u tablici 5.1. i 5.1.a označavaju klasu ‚A-0’.

(f)

Ako prostorije strojeva kategorije (7) imaju malu ili nikakvu opasnost od požara, nije nužno postaviti protupožarnu izolaciju.

(*)

Zvjezdica u tablici znači da konstrukcija mora biti izrađena od čelika ili drugog jednakovrijednog materijala, ali ne mora biti klase ‚A’. Međutim, na brodovima izgrađenim 1. siječnja 2003. ili nakon tog datuma, kojima paluba osim za prostore kategorije (10) ima otvore za prolaz električnih kabela, cijevi i ventilacijskih kanala, ti prolazi moraju biti nepropusni kako bi se spriječio prolaz plamena i dima. Konstrukcije između upravljačkih postaja (generatora u nuždi) i otvorene palube mogu imati otvore za dovod zraka bez sredstava za zatvaranje, osim ako je ugrađen sustav za gašenje požara plinom. Pri primjeni pravila II-2/B/2.1.2. zvjezdica u tablici 5.2.i 5.2.(a) označava klasu ‚A-0’, osim za kategorije (8) i (10).”;

(j)

dodaje se sljedeće pravilo II-2/B/6.3.4.:

„BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.3.4.

Nužno je osigurati dva puta bijega iz glavne radionice u prostoriji strojeva. Barem jednim od tih putova bijega mora se osigurati stalna zaštita od požara do sigurnog prostora izvan prostorije strojeva.”;

(k)

naslov pravila II-2/B/9 zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Sustavi ventilacije za brodove izgrađene prije 1. siječnja 2018. (pravilo 32.)”;

(l)

umeće se sljedeće pravilo II-2/B/9.a:

9.a   Sustavi ventilacije na brodovima

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.   Općenito

.1.

Ventilacijski kanali, uključujući jednostruke i dvostruke stijenke kanala moraju biti izrađeni od čelika ili jednakovrijednog materijala, osim kratkih savitljivih valovitih komora najveće duljine 600 mm koje služe za spajanje na ventilacijski sustav u prostorijama uređaja za klimatizaciju. Ako nije izričito drukčije određeno u stavku .1.6., za izgradnju ventilacijskih kanala, uključujući izolacije, smiju se upotrebljavati samo vatrootporni materijali. No kanali najveće duljine 2 m i najveće slobodne površine poprečnog presjeka 0,02 m2 (slobodna površina poprečnog presjeka površina je izračunana na temelju unutarnjih dimenzija samog kanala, bez izolacije, čak i kod predizoliranih kanala) ne moraju biti izrađeni od čelika ili jednakovrijednog materijala ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

.1.

kanali moraju biti izrađeni od vatrootpornog materijala koji može imati unutarnju ili vanjsku oblogu sa svojstvom sporog širenja plamena te u svakom slučaju moraju imati toplinsku vrijednost najviše 45 MJ/m2 površine za upotrijebljenu debljinu. Toplinska vrijednost izračunava se u skladu s preporukama koje je objavila Međunarodna organizacija za normizaciju, a posebno u skladu s normom ISO 1716:2002 ‚Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda – određivanje toplinskog potencijala’.;

.2.

kanali se smiju upotrebljavati samo na kraju uređaja za ventilaciju; i

.3.

moraju biti udaljeni najmanje 600 mm, mjereno duž kanala, od otvora u konstrukciji klase ‚A’ ili ‚B’, uključujući neprekinuti strop klase ‚B’.

.2.

Sljedeći uređaji moraju se ispitati u skladu s Kodeksom o postupcima ispitivanja vatrootpornosti:

.1.

protupožarne zaklopke, uključujući njihove uređaje za upravljanje, iako ispitivanja nisu obvezna za zaklopke smještene na donjem dijelu kanala u odsisnim kanalima iz prostora kuhinje, koji moraju biti izrađeni od čelika i moraju zaustaviti propuh u kanalu; i

.2.

prolazi kanala kroz konstrukcije klase ‚A’, iako ispitivanja nisu obvezna ako su čelični rukavci izravno spojeni na ventilacijske kanale prirubnicama na zakovice ili vijke ili zavarivanjem.

.3.

Protupožarne zaklopke moraju biti lako dostupne. Ako su protupožarne zaklopke smještene iza stropova ili obloga, ti stropovi ili obloge moraju imati grotla za pregled na kojima je pločica s identifikacijskim brojem protupožarne zaklopke. Identifikacijski broj protupožarne zaklopke mora se nalaziti i na svakom dostupnom uređaju za daljinsko upravljanje.

.4.

Ventilacijski kanali moraju imati prikladno smještena grotla za pregled i čišćenje. Grotla moraju biti smještena u blizini protupožarnih zaklopki.

.5.

Glavni ulazi i izlazi ventilacijskih sustava moraju imati mogućnost zatvaranja izvan prostorija koje se ventiliraju. Uređaji za zatvaranje moraju biti lako dostupni, jasno i trajno označeni te na njima mora biti prikazano jesu li u otvorenom položaju.

.6.

Zapaljive brtve nisu dopuštene na prirubnim spojevima ventilacijskih kanala unutar 600 mm od otvora u konstrukcijama klase ‚A’ ili ‚B’ te na kanalima za koje je propisana konstrukcija klase ‚A’.

.7.

Između dva zatvorena prostora nisu dopušteni ventilacijski otvori ili kanali za zračnu ravnotežu, osim kako je propisano pravilom II-2/B/7.7.

.2.   Razmještaj kanala

.1.

Sustavi ventilacije za prostorije strojeva kategorije A, prostore za vozila, ro-ro prostore, kuhinje, prostorije posebne kategorije i prostore za teret moraju, u pravilu, biti odvojeni međusobno, kao i odvojeni od ventilacijskih sustava koji služe drugim prostorima. No ventilacijski sustavi kuhinje na putničkim brodovima koji prevoze najviše 36 putnika ne moraju biti potpuno odvojeni, već mogu imati zasebne kanale iz ventilacijske jedinice koja služi drugim prostorima. U tom slučaju, automatska protupožarna zaklopka mora biti postavljena na ventilacijskom kanalu kuhinje u blizini ventilacijske jedinice.

.2.

Kanali za ventilaciju prostorija strojeva kategorije ‚A’, kuhinja, prostore za vozila, ro-ro prostora za teret ili prostorija posebne kategorije ne smiju prolaziti kroz prostorije nastambi, službene prostorije ili upravljačke postaje, osim ako ispunjavaju uvjete navedene u stavku.2.4.

.3.

Kanali za ventilaciju prostorija nastambi, službenih prostorija i upravljačkih postaja ne smiju prolaziti kroz prostorije strojeva kategorije ‚A’, kuhinje, prostore za vozila, ro-ro prostore za teret ili prostore posebne kategorije, osim ako ispunjavaju uvjete navedene u stavku.2.4.

.4.

Kako je dopušteno odredbama stavaka.2.2. i .2.3., kanali moraju biti:

.1.1.

izrađeni od čelika debljine najmanje 3 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka manjeg od 0,075 m2, najmanje 4 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka između 0,075 m2 i 0,45 m2 te najmanje 5 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka većeg od 0,45 m2;

.1.2.

poduprti i učvršćeni na odgovarajući način;

.1.3.

opremljeni automatskim protupožarnim zaklopkama u blizini pregrada kroz koje prolaze; i

.1.4.

obloženi izolacijom klase ‚A-60’ od pregrada prostora koje poslužuju do točke najmanje 5 m iza svake protupožarne zaklopke;

ili

.2.1.

izrađeni od čelika u skladu sa stavcima.2.4.1.1. i .2.4.1.2. i

.2.2.

obloženi izolacijom klase ‚A-60’ od prostora kroz koje prolaze, osim kanala koji prolaze kroz prostore kategorija (9) ili (10), kako je propisano pravilom II-2/B/4.2.2.

.5.

U smislu stavaka.2.4.1.4. i .2.4.2.2., kanali moraju biti izolirani duž cijele vanjske površine poprečnog presjeka. Kanali koji se nalaze izvan utvrđenog prostora, ali se na njega naslanjaju i s njim dijele najmanje jednu površinu smatraju se kanalima koji prolaze kroz taj prostor i moraju biti izolirani preko površine koju dijele s tim prostorom u razmaku od 450 mm iza kanala (nacrti takvog rasporeda nalaze se u Usuglašenim tumačenjima poglavlja II-2 konvencije SOLAS (MSC.1/Circ.1276)).

.6.

Ako ventilacijski kanal mora prolaziti kroz konstrukciju glavne vertikalne zone, uz konstrukciju se mora postaviti automatska protupožarna zaklopka. Zaklopka mora imati i mogućnost ručnog zatvaranja s obje strane konstrukcije. Upravljački uređaj mora biti lako dostupan i jasno označen. Kanal između konstrukcije i zaklopke mora biti izrađen od čelika u skladu sa stavcima .2.4.1.1. i .2.4.1.2. te obložen izolacijom koja odgovara najmanje protupožarnoj klasi konstrukcije kroz koju prolazi. Zaklopka se mora postaviti barem s jedne strane konstrukcije s vidljivim indikatorom koji pokazuje je li zaklopka u otvorenom položaju.

.3.   Detalji protupožarnih zaklopki i prolaza kanala

.1.

Kanali koji prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’ moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

.1.

na mjestima gdje tanki limeni kanal slobodne površine presjeka najviše 0,02 m2 prolazi kroz konstrukcije klase ‚A’, otvor mora biti obložen čeličnim rukavcem debljine najmanje 3 mm i duljine najmanje 200 mm, po mogućnosti podijeljenim na 100 mm duljine sa svake strane pregrade ili, kad je riječ o palubi, mora biti potpuno položen na donjoj strani palube kroz koju prolazi.

.2.

Ako ventilacijski kanali slobodne površine poprečnog presjeka od 0,02 m2 do 0,075 m2 prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’, njihovi otvori moraju biti obloženi čeličnim rukavcem. Debljina čeličnih rukavaca mora biti najmanje 3 mm, a duljina najmanje 900 mm. Ako prolaze kroz pregrade, te su obloge po mogućnosti podijeljene na 450 mm duljine sa svake strane pregrade. Ti kanali ili rukavci tih kanala moraju imati protupožarnu izolaciju. Izolacija mora imati najmanje istu protupožarnu klasu kao konstrukcija kroz koju kanal prolazi; i

.3.

automatske protupožarne zaklopke moraju se postaviti u sve kanale slobodne površine poprečnog presjeka većeg od 0,075 m2 koji prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’. Sve zaklopke moraju biti ugrađene u blizini konstrukcije kroz koju prolaze te kanal između zaklopke i konstrukcije mora biti izrađen od čelika u skladu sa stavcima.2.4.2.1. i .2.4.2.2. Protupožarna zaklopka mora raditi automatski, ali mora imati i mogućnost ručnog zatvaranja s obje strane konstrukcije. Zaklopka mora biti opremljena vidljivim indikatorom koji pokazuje je li zaklopka u otvorenom položaju. Međutim, protupožarne zaklopke nisu obvezne za kanale koji prolaze kroz prostorije s konstrukcijom klase ‚A’ ako ne služe tim prostorijama i ako imaju istu protupožarnu klasu kao konstrukcije kroz koje prolaze. Kanal površine poprečnog presjeka većeg od 0,075 m2 ne smije se dijeliti na manje kanale na točki prolaska kroz konstrukciju klase ‚A’ i zatim ponovno vratiti u izvorni kanal kroz konstrukciju kako bi se izbjegla obveza ugradnje zaklopke propisana ovom odredbom.

.2.

Ventilacijski kanali sa slobodnom površinom poprečnog presjeka većom od 0,02 m2 koji prolaze kroz pregrade klase ‚B’ moraju biti obloženi čeličnim rukavcem duljine 900 mm, po mogućnosti podijeljenim na 450 mm duljine sa svake strane pregrade, osim ako je kanal na toj duljini izrađen od čelika.

.3.

Sve protupožarne zaklopke moraju imati mogućnost ručnog upravljanja. Zaklopke moraju imati mogućnosti izravnog mehaničkog otpuštanja ili zatvaranja električnim, hidrauličkim ili pneumatskim putem. Sve zaklopke moraju imati mogućnost upravljanja s obje strane konstrukcije. Automatske protupožarne zaklopke, uključujući zaklopke s daljinskim upravljanjem, moraju imati sigurnosni mehanizam koji će u slučaju požara zatvoriti zaklopku čak i ako dođe do kvara električnog, hidrauličnog ili pneumatskog sustava. Daljinski upravljane protupožarne zaklopke moraju imati mogućnost ručnog otvaranja na samoj zaklopci.

.4.   Ventilacijski sustavi putničkih brodova koji prevoze više od 36 putnika

.1.

Osim što moraju ispunjavati zahtjeve navedene u odjeljcima.1,.2 i .3, ventilacijski sustavi putničkih brodova koji prevoze više od 36 putnika moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

.1.

Općenito, ventilatori moraju biti raspoređeni tako da kanali koji sežu do različitih prostorija ostanu unutar glavne vertikalne zone.

.2.

Rovovi stubišta moraju imati zaseban sustav ventilatora i kanala (odsisnih i dobavnih) koji se ne smije upotrebljavati za nijedan drugi prostor u sustavu ventilacije.

.3.

Neovisno o njegovu poprečnom presjeku, svaki kanal koji poslužuje više od jednog međupalublja za smještaj, službene prostorije ili upravljačke postaje mora u blizini prolaza kroz svaku palubu takvih prostora biti opremljen automatskom protudimnom zaklopkom koju je moguće ručno zatvoriti na zaštićenoj palubi iznad zaklopke. Ako ventilator poslužuje više od jednog međupalublja kroz zasebne kanale u glavnoj vertikalnog zoni te je svaki dodijeljen jednom međupalublju, svaki kanal mora biti opremljen ručnom protudimnom zaklopkom u blizini ventilatora.

.4.

Ako je potrebno, vertikalni kanali se izoliraju u skladu s tablicama 4.1. i 4.2. Kanali se po potrebi izoliraju za palube između prostora koje poslužuju i prostora koji se uzima u obzir.

.5.   Odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka

.1.   Zahtjevi za putničke brodove koji prevoze više od 36 putnika

.1.

Osim što moraju ispunjavati zahtjeve navedene u odjeljcima .1, .2 i .3, odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka moraju biti izgrađeni u skladu sa stavcima .2.4.2.1. i .2.4.2.2. te obloženi izolacijom klase ‚A-60’ u prostorijama nastambi, službenim prostorijama ili upravljačkim postajama kroz koje prolaze. Moraju biti i opremljeni:

.1.

odvajačem masnoća koji se može lako skinuti radi čišćenja, osim ako nije ugrađen neki drugi sustav za uklanjanje masnoća;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala na spoju kanala i nape kuhinjskog štednjaka te daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom u gornjem dijelu kanala u blizini izlaza kanala;

.3.

ugrađenim uređajem za gašenje požara u samom kanalu. Sustavi za gašenje požara moraju ispunjavati odredbe preporuka koje je objavila Međunarodna organizacija za normizaciju, a posebno norme ISO 15371:2009 ‚Brodovi i pomorska tehnologija – Protupožarni sustavi za zaštitu opreme za kuhanje u brodskoj kuhinji’;

.4.

daljinski upravljanim uređajem za zaustavljanje odsisnih i dobavnih ventilatora, za upravljanje protupožarnim zaklopkama navedenima u stavku .5.1.1.2. i za upravljanje sustavom za gašenje požara, koji mora biti smješten izvan kuhinje u blizini ulaza u kuhinju. Ako sustav ventilacije ima više kanala, mora zajedno s prethodno navedenim daljinski upravljanim uređajem imati mogućnost daljinskog zatvaranja svih ogranaka glavnog odsisnog kanala prije ispuštanja sredstva za gašenje požara u sustav; i

.5.

imati prikladno smještena grotla za pregled i čišćenje, uključujući jedno u blizini odsisnog ventilatora i jedno u donjem dijelu gdje se nakuplja masnoća.

.2.

Ako prolaze kroz prostorije nastambi ili prostore u kojima se nalaze zapaljivi materijali, odsisni kanali iz opreme za kuhanje ugrađene na otvorenim palubama moraju ispunjavati odredbe stavka.5.1.1., kako je primjenjivo.

.2.   Zahtjevi za brodove koji prevoze najviše 36 putnika

Ako prolaze kroz prostorije nastambi ili prostore u kojima se nalaze zapaljivi materijali, odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka moraju biti izgrađeni u skladu sa stavcima .2.4.1.1. i .2.4.1.2. Svaki odsisni kanal mora biti opremljen:

.1.

odvajačem masnoća koji se može lako skinuti radi čišćenja;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala na spoju kanala i nape kuhinjskog štednjaka te daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom u gornjem dijelu kanala u blizini izlaza kanala;

.3.

uređajem za isključivanje odsisnih i dobavnih ventilatora kojim se upravlja iz kuhinje; i

.4.

ugrađenim uređajem za gašenje požara u samom kanalu.

.6.   Ventilacijske prostorije koje poslužuju prostorije strojeva kategorije ‚A’ u kojima se nalaze strojevi s unutarnjim izgaranjem

.1.

Ako ventilacijska prostorija poslužuje samo takve prostorije strojeva i nema protupožarne konstrukcije između ventilacijske prostorije i prostorije strojeva, uređaji za zatvaranje ventilacijskih kanala ili kanala koji poslužuju prostorije strojeva moraju se nalaziti izvan ventilacijske prostorije ili prostorije strojeva.

.2.

Ako ventilacijska prostorija poslužuje takve prostorije strojeva i druge prostorije te je odvojena od prostorije strojeva konstrukcijom klase ‚A-0’, uključujući prolaze, uređaji za zatvaranje ventilacijskih kanala ili kanala koji poslužuju prostorije strojeva mogu se nalaziti u ventilacijskoj prostoriji.

.7.   Ventilacijski sustavi praonica u putničkim brodovima koji prevoze više od 36 putnika

Odsisni kanali iz praonica u sušionice prostorija kategorije (13), kako je utvrđeno pravilom II-2/B/.2.2. moraju biti opremljeni:

.1.

filtrima koji se mogu lako skinuti radi čišćenja;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala;

.3.

daljinski upravljanim uređajem za zaustavljanje odsisnih i dobavnih ventilatora unutar prostora te za upravljanje protupožarnim zaklopkama navedenima u stavku .7.2. i

.4.

prikladno smještenim grotlima za pregled i čišćenje.”;

(m)

dodaju se sljedeća pravila II-2/B/13.4., II-2/B/13.5. i II-2/B/13.6.:

„BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.4.

U skladu s odgovarajućim odredbama pravila II-2/A/9 nužno je ugraditi sustav za otkrivanje požara i protupožarni alarm odobrenog tipa u prostorima strojeva u kojima:

.4.1.

je odobrena ugradnja automatskih i daljinski upravljanih sustava i opreme u prostorije umjesto stalne prisutnosti osoblja; i

.4.2.

su glavni porivni strojevi i pripadajući strojevi, uključujući glavni izvor električne energije, opremljeni određenim stupnjem automatskog ili daljinskog upravljanja te su pod stalnim nadzorom osoblja u upravljačkoj prostoriji.

.5.

U skladu s odgovarajućim odredbama pravila II-2/A/9 nužno je ugraditi sustav za otkrivanje požara i protupožarni alarm odobrenog tipa u zatvorenim prostorima u kojima se nalaze uređaji za spaljivanje.

.6.

Kad je riječ o ugrađenom sustavu za otkrivanje požara i protupožarnom alarmu propisanima pravilima II-2/B/13.4. i 13.5., primjenjuju se sljedeće odredbe:

 

Sustav za otkrivanje požara mora biti tako izveden i detektori tako postavljeni da se nastanak požara može brzo otkriti u bilo kojem dijelu prostorije i pod bilo kojim uobičajenim uvjetima rada strojeva i vrstama ventilacije prema mogućem rasponu temperature u prostoriji. Sustavi za otkrivanje požara koji imaju samo toplinske detektore nisu dopušteni, osim u prostorijama ograničene visine i ako je njihova upotreba posebno primjerena. Sustav za otkrivanje mora aktivirati zvučni i svjetlosni alarm različit od alarma svakog drugog sustava kojim se ne dojavljuje požar, na dovoljno mjesta kako bi se osiguralo da odgovorni časnik stroja čuje i primijeti alarme na zapovjedničkom mostu.

 

Ako zapovjednički most nije pod nadzorom posade, alarm se mora oglasiti na mjestu gdje je odgovorni član posade na dužnosti.

 

Nakon postavljanja, sustav se mora ispitati pod raznim uvjetima rada stroja i ventilacije.”;

(n)

pravilo II-2/B/14.1.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

Zahtjevi iz pravila II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 i II-2/B/9.a za održavanje protupožarne cjelovitosti vertikalnih zona moraju se jednako primijeniti na palube i pregrade koje čine granice međusobnog razdvajanja horizontalnih zona te razdvajanja od ostalih dijelova broda.”;

(o)

pravilo II-2/B/14.1.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

Na novim brodovima izgrađenim prije 1. siječnja 2018. i koji prevoze najviše 36 putnika te na postojećim brodovima klase B koji prevoze više od 36 putnika, granične pregrade prostorija posebne kategorije moraju se izolirati u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.1. u pravilu II-2/B/5, a horizontalne pregrade u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.2. u pravilu II-2/B/5. Na brodovima izgrađenim 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma i koji prevoze najviše 36 putnika, granične pregrade prostorija posebne kategorije moraju se izolirati u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.1.a u pravilu II-2/B/5, a horizontalne pregrade u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.2.a u pravilu II-2/B/5.”

3.

U Poglavlju III.:

(a)

tablica u pravilu III/2.6. zamjenjuje se sljedećim:

„Prostori

B

C

D

Broj osoba (N)

Broj putnika (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Kapacitet plovila za preživljavanje (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

postojeći brodovi

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

novi brodovi

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Brodice za prikupljanje (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Kolutovi za spašavanje (6)

8

8

8

4

8

4

Prsluci za spašavanje (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Prsluci za spašavanje za djecu (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Prsluci za spašavanje za dojenčad (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Rakete s padobranom (7)

12

12

12

12

6

6

Sprave za dobacivanje konopa (14)

1

1

1

1

Radarski transponderi

1

1

1

1

1

1

VHF primoodašiljači

3

3

3

3

3

2

(b)

umeće se sljedeće pravilo III/9/2.a:

„.2.a

Najkasnije do sljedećeg zakazanog dokovanja nakon 1. siječnja 2018., ali ne kasnije od 1. srpnja 2019., uređaji za otpuštanje brodica za spašavanje pod opterećenjem koji ne ispunjavaju odredbe stavaka od 4.4.7.6.4. do 4.4.7.6.6. Kodeksa LSA moraju se zamijeniti opremom koja ispunjava odredbe Kodeksa (*).

(*)  Vidjeti preporuke Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems (MSC.1/Circ.1392).”;"

(c)

umeće se sljedeće pravilo III/10.a:

10.a   Spašavanje osoba iz vode

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.

Svi brodovi moraju imati vlastite prilagođene planove i postupke spašavanja osoba iz vode, uzimajući u obzir smjernice koje je razvio IMO (**). Planovima i postupcima utvrđuju se oprema namijenjena za spašavanje i mjere koje se poduzimaju za smanjivanje rizika kojem je posada izložena tijekom spašavanja. Brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2018. moraju ispunjavati ovaj zahtjev do prvog redovitog ispitivanja sigurnosne opreme ili ispitivanja za obnavljanje.

.2.

Ro-ro putnički brodovi koji ispunjavaju odredbe pravila II/5-1.4. smatraju se brodovima koji ispunjavaju ovo pravilo.

(**)  Vidjeti preporuke Guidelines for the development of plans and procedures for recovery of persons from the water (MSC.1/Circ.1447).”;"

(d)

umeće se sljedeće pravilo III/13.9.:

„.9.

Članovi posade zaduženi za ulazak u zatvoreni prostor ili spašavanje sudjeluju u vježbama spašavanja na brodu koje se održavaju najmanje jednom godišnje i za koje vremenski razmak između održavanja određuje administracija:

.1.   Vježbe ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja

.1.

Vježbe ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja trebalo bi planirati i provoditi na siguran način, uzimajući u obzir, gdje je potrebno, smjernice u preporukama IMO-a (***).

.2.

Svaka vježba ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja uključuje:

.1.

provjeru i uporabu osobne zaštitne opreme nužne za ulazak;

.2.

provjeru i uporabu komunikacijske opreme i postupaka;

.3.

provjeru i uporabu instrumenata za mjerenje atmosferskih uvjeta u zatvorenim prostorima;

.4.

provjeru i uporabu opreme i postupaka za spašavanje; i

.5.

upute o tehnikama pružanja prve pomoći i oživljavanja

(***)  Vidjeti preporuke Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships koje je rezolucijom A.1050(27) donio IMO.”;"

(e)

umeće se sljedeće pravilo III/14:

14.   Evidencija (pravilo 19.5.)

NOVI I POSTOJEĆI BRODOVI KLASE B, C I D:

.1.

Datumi održavanja vježbi okupljanja, detalji svih vježbi napuštanja broda i protupožarnih vježbi, vježbi ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja, vježbi s ostalim uređajima za spašavanje i obuke na brodu bilježe se u brodski dnevnik koji može propisati administracija. Ako puni zbor, vježba ili obuka nije održana u zakazano vrijeme, takav se događaj zapisuje u brodski dnevnik uz navođenje okolnosti i opsega provedene vježbe okupljanja, vježbe ili obuke.”


(1)  Plovila za preživljavanje mogu biti brodice za spašavanje ili splavi za spašavanje ili njihova kombinacija u skladu s odredbama iz pravila III/2.2. Ako je to opravdano vrstom putovanja u zaklonjenom području i/ili povoljnim klimatskim uvjetima u području plovidbe, administracija države zastave može uzimajući u obzir preporuke IMO-a iz okružnice MSC/Circ.1046 te, ako to ne odbije država članica domaćin, prihvatiti:

(a)

otvorene dvostrane napuhavajuće splavi za spašavanje koje nisu u skladu s odjeljkom 4.2. ili 4.3. Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje (Kodeks LSA) ako te splavi u potpunosti ispunjavaju zahtjeve iz Priloga 10. Kodeksu o brzim plovilima iz 1994. ili, za brodove izgrađene 1. siječnja 2012. ili nakon tog datuma, zahtjeve iz priloga 11. Kodeksu o brzim plovilima iz 2000.;

(b)

splavi za spašavanje koje nisu u skladu sa zahtjevima iz stavka 4.2.2.2.1. i 4.2.2.2.2. Kodeksa LSA o izolaciji dna splavi za spašavanje od hladnoće.

Plovila za preživljavanje za postojeće brodove klase B, C i D moraju ispunjavati odgovarajuća pravila Konvencije SOLAS 74. za postojeće brodove s izmjenama od 17. ožujka 1998. Ro-ro putnički brodovi moraju ispunjavati zahtjeve iz pravila III/5-1, kako je primjenjivo.

Jedan ili nekoliko brodskih sustava za napuštanje broda koji su u skladu s odjeljkom 6.2. Kodeksa LSA mogu biti zamjena za jednakovrijedan kapacitet splavi za spašavanje utvrđen u tablici, uključujući i njegove uređaje za spuštanje, kako je primjenjivo.

(2)  Plovila za preživljavanje moraju, koliko je to moguće, biti jednako raspoređena s obje strane broda.

(3)  Ukupni kapacitet plovila za preživljavanje, uključujući dodatne splavi za spašavanje, mora biti u skladu sa zahtjevima u prethodnoj tablici, to jest 1,10 N = 110 % i 1,25 N = 125 % ukupnog broja osoba (N) koje je brod ovlašten prevoziti. Na brodu mora biti dovoljan broj plovila za preživljavanje kako bi se u slučaju gubitka ili onesposobljavanja nekog od plovila za preživljavanje osiguralo da se u preostalim plovilima za preživljavanje može smjestiti ukupni broj osoba koje je brod ovlašten prevoziti. Ako zahtjev za pohranu splavi za spašavanje iz pravila III/7.5. nije ispunjen, mogu se zahtijevati dodatne splavi za spašavanje.

(4)  Broj brodica za spašavanje i/ili brodica za prikupljanje mora biti dovoljan da se osigura da svaka od njih, ako brod napusti ukupni broj osoba koje je brod ovlašten prevoziti, može prikupiti najviše devet splavi za spašavanje.

(5)  Uređaji za spuštanje brodica za prikupljanje moraju ispunjavati zahtjeve pravila III/10.

Ako brodica za prikupljanje ispunjava zahtjeve odjeljka 4.5. ili 4.6. Kodeksa LSA, može biti uključena u kapacitet plovila za preživljavanje naveden u prethodnoj tablici.

Brodica za spašavanje može biti prihvaćena kao brodica za prikupljanje pod uvjetom da njezini uređaji za spuštanje i podizanje ispunjavaju zahtjeve brodice za prikupljanje.

Ako je propisano opremanje ro-ro putničkog broda takvom brodicom, najmanje jedna brodica za prikupljanje mora biti brza brodica za prikupljanje u skladu sa zahtjevima iz pravila III/5-1.3.

Ako administracija države zastave smatra da je postavljanje brodice za prikupljanje ili brze brodice za prikupljanje na brodu fizički nemoguće, takav se brod može osloboditi od te obveze ako ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

brod je opremljen sredstvima koja omogućuju podizanje nemoćne osobe iz vode;

(b)

podizanje nemoćne osobe može se nadzirati sa zapovjedničkog mosta; i

(c)

brod ima takve manevarske sposobnosti da se može približiti osobama i podići ih u najgorim mogućim uvjetima.

(6)  Najmanje jedan kolut za spašavanje sa svake strane mora biti opremljen plutajućim konopom za spašavanje čija duljina nije manja od dvostruke visine na kojoj je smješten iznad vodne linije pri stanju najmanjeg operativnoga gaza broda ili 30 metara, ovisno o tome što je veće.

Dva koluta za spašavanje moraju imati samoaktivirajući dimni signal i samoaktivirajuće svjetlo te moraju imati mogućnost brzog otpuštanja sa zapovjedničkog mosta. Preostali koluti za spašavanje moraju imati samoupaljiva svjetla u skladu s odredbama iz stavka 2.1.2. Kodeksa LSA.

(7)  U skladu sa zahtjevima iz odjeljka 3.1. Kodeksa LSA, rakete s padobranom moraju biti smještene na zapovjedničkom mostu ili u njegovoj blizini.

(8)  Napuhavajući prsluk za spašavanje mora se predvidjeti za svaku osobu koja mora obavljati zadaće u izloženim područjima na brodu. Ti napuhavajući prsluci za spašavanje mogu biti uključeni u ukupni broj prsluka za spašavanje propisanih ovom Direktivom.

(9)  Broj prsluka za spašavanje prikladnih za djecu mora iznositi najmanje 10 % broja putnika na brodu ili više ako je to potrebno kako bi se osigurao prsluk za spašavanje za svako dijete.

(10)  Broj prsluka za spašavanje za dojenčad mora iznositi najmanje 2,5 % broja putnika na brodu ili više ako je to potrebno kako bi se osigurao prsluk za spašavanje za svako dojenče.

(11)

Svi brodovi moraju imati dovoljan broj prsluka za spašavanje za osobe na straži i za uporabu na udaljenim postajama za ukrcaj u plovila za preživljavanje. Prsluci za spašavanje za osobe na straži moraju biti smješteni na mostu, u upravljačkoj prostoriji strojarnice i na svim drugim mjestima na kojima su osobe na straži.

Najkasnije do prvog pregleda nakon 1. siječnja 2012. svi putnički brodovi moraju ispunjavati odredbe bilješki 12. i 13.

(12)  Ako predviđeni prsluci za spašavanje za odrasle nisu izrađeni tako da odgovaraju osobama težine do 140 kg i s opsegom prsnog koša do 1 750 mm, na brodu mora postojati dovoljan broj odgovarajućih dodataka s pomoću kojih se ti prsluci mogu pričvrstiti za te osobe.

(13)  Na svim putničkim brodovima svaki prsluk za spašavanje mora biti opremljen svjetlom u skladu sa zahtjevima iz stavka 2.2.3. Kodeksa LSA. Svi ro-ro putnički brodovi moraju ispunjavati zahtjeve pravila III/5.5.2.

(14)  Brodovi duljine manje od 24 m ne moraju biti opremljeni spravama za dobacivanje konopa.”;


Top