EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Odluka (EU) 2016/2247 Europske središnje banke od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (preinaka) (ESB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/1


ODLUKA (EU) 2016/2247 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 3. studenoga 2016.

o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB/2016/35)

(preinaka)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odluka ESB/2010/21 (1) već je nekoliko puta znatno izmijenjena. Budući su potrebne dodatne izmjene, tu je Odluku potrebno radi jasnoće preinačiti.

(2)

Smjernica ESB/2010/20 (2), na koju se poziva Odluka ESB/2010/21, preinačena je i stavljena izvan snage Smjernicom (EU) 2016/2249 Europske središnje banke (ESB/2016/34) (3),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

1.   Pojmovi definirani u članku 1. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) imaju isto značenje kada se upotrebljavaju u ovoj Odluci.

2.   Ostali stručni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i u Prilogu II. Smjernici 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 2.

Područje primjene

Pravila navedena u ovoj Odluci primjenjuju se na godišnje financijske izvještaje Europske središnje banke (ESB), koji obuhvaćaju bilancu, stavke koje se knjiže u izvanbilančnoj evidenciji ESB-a, račun dobiti i gubitka te bilješke uz godišnje financijske izvještaje ESB-a.

Članak 3.

Kvalitativna obilježja

Kvalitativna obilježja u članku 3. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) imaju isto značenje kada se upotrebljavaju u ovoj Odluci.

Članak 4.

Osnovne računovodstvene pretpostavke

Osnovne računovodstvene pretpostavke definirane u članku 4. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) primjenjuju se i za potrebe ove Odluke.

Odstupajući od prve rečenice članka 4. stavka 3. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34), događaji nakon datuma bilance uzimaju se u obzir samo do datuma kada Izvršni odbor dopusti podnošenje godišnjih financijskih izvještaja ESB-a Upravnom vijeću na odobrenje.

Članak 5.

Pristup evidentiranja poslovnih događaja prema datumu sklapanja posla i pristup evidentiranja poslovnih događaja prema datumu plaćanja/namire

Pravila navedena u članku 5. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) primjenjuju se na ovu Odluku.

Članak 6.

Priznavanje imovine i obveza

Financijska ili druga imovina/obveza priznaju se u bilanci ESB-a samo u skladu s člankom 6. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

POGLAVLJE II.

SASTAV I PRAVILA VREDNOVANJA BILANCE

Članak 7.

Sastav bilance

Sastav bilance temelji se na strukturi navedenoj u Prilogu I.

Članak 8.

Rezervacije za tečajni, kamatni, kreditni rizik i rizik cijene zlata

Uzimajući u obzir prirodu djelatnosti ESB-a, Upravno vijeće može uvesti rezervacije za tečajni, kamatni, kreditni rizik i rizik cijene zlata u bilanci ESB-a. Upravno vijeće odlučuje o veličini i korištenju rezervacija na temelju utemeljene procjene izloženosti riziku ESB-a.

Članak 9.

Pravila vrednovanja bilance

1.   Za vrednovanje bilance upotrebljavaju se tekući tržišni tečajevi i cijene, osim ako je u Prilogu I. drukčije navedeno.

2.   Revalorizacija zlata, instrumenata u stranoj valuti, vrijednosnih papira (osim vrijednosnih papira koji su razvrstani kao vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća, neutrživi vrijednosni papiri i vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike koji se iskazuju po amortiziranom trošku), kao i financijskih instrumenata, bilančnih i izvanbilančnih, provodi se na kraju godine po srednjim tržišnim tečajevima i cijenama.

3.   Nema razlikovanja između revalorizacijskih razlika zbog promjene cijene i tečaja u odnosu na zlato, već se evidentira samo jedna razlika zbog revalorizacije zlata, koja se temelji na cijeni određene jedinice težine zlata u eurima, dobivenoj na temelju tečaja EUR/USD na datum tromjesečne revalorizacije. Za stranu valutu, uključujući bilančne i izvanbilančne transakcije, revalorizacija se provodi za svaku valutu posebno. Za potrebe ovog članka, udjeli u posebnim pravima vučenja, uključujući određene pojedinačne udjele u stranim valutama, koji su osnovica za košaricu valuta za posebna prava vučenja, tretiraju se kao jedan udjel. Za vrijednosne papire, revalorizacija se provodi prema pojedinim oznakama, odnosno prema istom broju ISIN/vrsti, pri čemu se bilo kakve ugrađene opcije neće odvajati za potrebe vrednovanja. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike ili koji su uključeni u stavke „Ostala financijska imovina” ili „Razno” tretiraju se kao zasebni udjeli.

4.   Utrživi vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike tretiraju se kao zasebni udjeli i vrednuju se ili po tržišnoj cijeni ili po amortiziranom trošku (podliježu umanjenju), ovisno o stajalištima monetarne politike.

5.   Vrijednosni papiri koji se razvrstavaju kao oni koji se drže do dospijeća tretiraju se kao zasebni udjeli i vrednuju se po amortiziranom trošku (podliježu umanjenju). Neutrživi vrijednosni papiri tretiraju se jednako. Vrijednosni papiri koji su razvrstani u one koji se drže do dospijeća mogu se prodati prije njihova dospijeća ako nastupi bilo koji od navedenih slučajeva:

(a)

ako se smatra da prodana količina nije značajna, u usporedbi s ukupnim iznosom portfelja vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća;

(b)

ako se vrijednosni papiri prodaju mjesec dana prije njihova datuma dospijeća;

(c)

u iznimnim okolnostima, kao što je značajno pogoršanje kreditne sposobnosti izdavatelja.

Članak 10.

Obratne transakcije

Obratne transakcije evidentiraju se u skladu s člankom 10. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 11.

Utrživi vlasnički instrumenti

Utrživi vlasnički instrumenti evidentiraju se u skladu s člankom 11. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 12.

Zaštita od kamatnog rizika kod vrijednosnih papira s izvedenicama

Zaštita od kamatnog rizika evidentira se u skladu s člankom 12. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 13.

Sintetski instrumenti

Sintetski instrumenti evidentiraju se u skladu s člankom 13. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

POGLAVLJE III.

PRIZNAVANJE PRIHODA

Članak 14.

Priznavanje prihoda

1.   Članak 15. stavci 1., 2., 3., 5. i 7. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) primjenjuju se na priznavanje prihoda.

2.   Udjeli na posebnim računima revalorizacije koji proizlaze iz doprinosa, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”) u odnosu na središnje banke država članica čije je odstupanje prestalo, upotrebljavaju se za prebijanje nerealiziranih gubitaka kada oni premašuju prethodne revalorizacijske prihode evidentirane na odgovarajućem standardnom računu revalorizacije, kao što je utvrđeno člankom 15. stavkom 1. točkom (c) Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34), prije prebijanja takvih gubitaka u skladu s člankom 33. stavkom 2. Statuta ESSB-a. Udjeli na posebnim računima revalorizacije za zlato, valute i vrijednosne papire smanjuju se proporcionalno u slučaju smanjenja udjela relevantne imovine.

Članak 15.

Trošak transakcija

Članak 16. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) primjenjuju se na ovu Odluku.

POGLAVLJE IV.

RAČUNOVODSTVENA PRAVILA ZA IZVANBILANČNE INSTRUMENTE

Članak 16.

Opća pravila

Članak 17. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34) primjenjuje se na ovu Odluku.

Članak 17.

Terminske transakcije u stranoj valuti

Terminske transakcije u stranoj valuti evidentiraju se u skladu s člankom 18. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 18.

Valutni ugovori o razmjeni

Valutni ugovori o razmjeni evidentiraju se u skladu s člankom 19. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 19.

Budućnosnice

Budućnosnice se evidentiraju u skladu s člankom 20. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 20.

Kamatni ugovori o razmjeni

Kamatni ugovori o razmjeni evidentiraju se u skladu s člankom 21. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Nerealizirani gubici, iskazani u računu dobiti i gubitka na kraju godine, amortiziraju se u idućim godinama, u skladu s linearnom metodom amortizacije. U slučaju terminskih kamatnih ugovora o razmjeni, amortizacija započinje od datuma valute transakcije.

Članak 21.

Terminski ugovori o kamatnoj stopi

Terminski ugovori o kamatnoj stopi evidentiraju se u skladu s člankom 22. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 22.

Terminske transakcije vrijednosnim papirima

Terminske transakcije vrijednosnim papirima evidentiraju se u skladu s metodom A iz članka 23. stavka 1. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

Članak 23.

Opcije

Opcije se evidentiraju u skladu s člankom 24. Smjernice (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34).

POGLAVLJE V.

GODIŠNJA OBJAVLJENA BILANCA I RAČUN DOBITI I GUBITKA

Članak 24.

Formati

1.   Format godišnje bilance koju objavljuje ESB slijedi format iz Priloga II.

2.   Format računa dobiti i gubitka koji objavljuje ESB u skladu je s Prilogom III.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Razvoj, primjena i tumačenje pravila

1.   U tumačenju ove Odluke uzimaju se u obzir pripremni rad, računovodstvena načela usklađena s pravom Unije i općeprihvaćeni međunarodni računovodstveni standardi.

2.   U slučaju da određeni računovodstveni postupak nije utvrđen ovom Odlukom, te ako ne postoji odluka Upravnog vijeća koja je u suprotnosti s njima, ESB poštuje načela vrednovanja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je prihvatila Europska unija, a koji su bitni za djelatnosti i izvještaje ESB-a.

Članak 26.

Stavljanje izvan snage

1.   Smjernica ESB/2010/21 stavlja se izvan snage ovom Smjernicom.

2.   Upućivanja na Odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.

Članak 27.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2016.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. studenoga 2016.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2010/21 od 11. studenoga 2010. o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (SL L 35, 9.2.2011., str. 1.).

(2)  Smjernica ESB/2010/20 od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (SL L 35, 9.2.2011., str. 31.).

(3)  Smjernica (EU) 2016/2249 Europske središnje banke od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2016/34) (vidjeti str. 37 ovog Službenog lista).


PRILOG I.

SASTAV I PRAVILA VREDNOVANJA BILANCE

IMOVINA

 

Bilančna stavka

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

1.

Zlato i potraživanja u zlatu

Fizičko zlato, tj. poluge, kovanice, pločice, grumeni u pohrani ili „u izradi”. Nefizičko zlato, poput salda u zlatu na računima po viđenju (neraspoređeni računi), oročeni depoziti i potraživanja u zlatu koja proizlaze iz sljedećih transakcija: (a) više ili niže vrednovane transakcije; i (b) zamjene lokacije zlata ili čistoće zlata, ako je razlika između izdavanja i primitka veća od jednoga radnog dana.

Tržišna vrijednost

2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti

Potraživanja nominirana u stranoj valuti od drugih ugovornih strana koje su rezidenti izvan europodručja, uključujući međunarodne i nadnacionalne institucije i središnje banke izvan europodručja.

 

2.1

Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF)

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nacionalna kvota minus stanja u eurima na raspolaganju MMF-u. Račun br. 2 MMF-a (račun za administrativne troškove u eurima) može biti uključen u tu stavku ili u stavku „Obveze u eurima prema rezidentima izvan europodručja”

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

(b)

Posebna prava vučenja (PPV)

Udjeli u posebnim pravima vučenja (bruto)

(b)

Posebna prava vučenja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

(c)

Ostala potraživanja

Opći sporazumi o zaduživanju, krediti iz posebnih sporazuma o zaduživanju, depoziti u fondovima kojima upravlja MMF

(c)

Ostala potraživanja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

2.2

Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri klasificirani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

(c)

Inozemni krediti (depoziti) rezidentima izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

(c)

Inozemni krediti

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

(d)

Ostala inozemna imovina

Novčanice i kovanice izvan euro područja

(d)

Ostala inozemna imovina

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

3.

Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

(a)

Ulaganja u vrijednosne papire unutar europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od strane rezidenata europodručja

(a)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni devizni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri klasificirani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni devizni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

(b)

Ostala potraživanja od rezidenata europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Krediti, depoziti, obratne repo transakcije, ostalo kreditiranje

(b)

Ostala potraživanja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

4.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima

 

 

4.1

Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije povezane s upravljanjem vrijednosnim papirima nominiranim u eurima

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

Vlasnički vrijednosni papiri, mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, svi izdani od strane rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi dužnički vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi dužnički vrijednosni papiri klasificirani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi dužnički vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

(c)

Krediti rezidentima izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”

(c)

Krediti izvan europodručja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti

(d)

Vrijednosni papiri koje izdaju subjekti izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina” i stavkom imovine 7.1 „Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike”

Vrijednosni papiri koje izdaju nadnacionalne i međunarodne organizacije, npr. Europska investicijska banka, bez obzira na njihovu zemljopisnu lokaciju, a koji nisu kupljeni za potrebe monetarne politike

(d)

i.

Utrživi dužnički vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi dužnički vrijednosni papiri klasificirani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi dužnički vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

4.2

Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu Europskog tečajnog mehanizma (ERM) II

Kreditiranje u skladu s uvjetima ERM II

Nominalna vrijednost

5.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima

Stavke 5.1 do 5.5: transakcije u skladu s odgovarajućim instrumentima monetarne politike, opisane u Smjernici (EU) 2015/510 Europske središnje banke (ESB/2014/60) (1)

 

5.1

Glavne operacije refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, s tjednom učestalošću i uobičajenim dospijećem od tjedan dana

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.2

Operacije dugoročnijeg refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, obično s mjesečnom učestalošću, s dospijećem dužim od dospijeća glavnih operacija refinanciranja

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.3

Obratne operacije fine prilagodbe

Obratne transakcije koje se provode kao povremene transakcije za potrebe fine prilagodbe

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.4

Obratne strukturne operacije

Obratne transakcije kojima se strukturna pozicija Eurosustava prilagođava u odnosu na financijski sektor

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.5

Mogućnost posudbe na kraju dana

Prekonoćni kredit za likvidnost po unaprijed određenoj kamatnoj stopi na temelju prihvatljive imovine (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.6

Krediti vezani uz poziv na uplatu marže

Dodatni kredit kreditnim institucijama, koji proizlazi iz povećanja vrijednosti odnosne imovine s obzirom na drugi kredit tim kreditnim institucijama

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije povezane s upravljanjem portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 7. „Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima”, uključujući transakcije koje proizlaze iz preoblikovanja nekadašnjih deviznih pričuva europodručja i druga potraživanja. Korespondentni računi u drugim stranim kreditnim institucijama europodručja. Ostala potraživanja i operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

7.

Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima

 

 

7.1

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike (uključujući vrijednosne papire kupljene za potrebe monetarne politike koje izdaju nadnacionalne ili međunarodne organizacije ili multilateralne razvojne banke, bez obzira na njihovu zemljopisnu lokaciju). Dužnički certifikati Europske središnje banke (ESB) koji su kupljen za potrebe fine prilagodbe

(a)

Utrživi dužnički vrijednosni papiri

Evidentiraju se ovisno o stajalištima monetarne politike:

i.

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Trošak nabave koji podliježe umanjenju (trošak nabave kada se umanjenje pokriva rezervacijom pod stavkom obveza 13. točkom (b) „Rezervacije”)

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(b)

Neutrživi dužnički vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

7.2

Ostali vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri osim onih pod stavkom imovine 7.1 „Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike” i pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”, mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta u izravnom vlasništvu, uključujući državne vrijednosne papire koji potječu još iz vremena prije ekonomske i monetarne unije (EMU), nominirani u eurima. Vlasnički instrumenti

(a)

Utrživi dužnički vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(b)

Utrživi dužnički vrijednosni papiri klasificirani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(c)

Neutrživi dužnički vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(d)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Potraživanja od države koja proizlaze iz vremena prije EMU-a (neutrživi vrijednosni papiri, krediti)

Depoziti/krediti po nominalnoj vrijednosti, neutrživi vrijednosni papiri po trošku nabave

9.

Obveze unutar Eurosustava

 

 

9.1

Potraživanja vezana uz izdavanje dužničkih certifikata ESB-a

Potraživanja unutar Eurosustava od nacionalnih središnjih banaka, koja proizlaze iz izdavanja dužničkih certifikata ESB-a

Trošak

9.2

Potraživanja koja se odnose na raspodjelu euronovčanica unutar Eurosustava

Potraživanja povezana s izdavanjem novčanica od strane ESB-a, u skladu s Odlukom ESB/2010/29 (2)

Nominalna vrijednost

9.3

Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

(a)

neto potraživanja koja proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza. Vidjeti također stavku obveza 10.2 „Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)”

(a)

Nominalna vrijednost

(b)

ostala potraživanja unutar Eurosustava, nominirana u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje prihoda ESB-a nacionalnim središnjim bankama

(b)

Nominalna vrijednost

10.

Stavke u postupku namire

Salda na računu za namiru (potraživanja), uključujući čekove u optjecaju

Nominalna vrijednost

11.

Ostala imovina

 

 

11.1

Kovanice europodručja

Eurokovanice

Nominalna vrijednost

11.2

Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina

Zemljišta i zgrade, namještaj i oprema uključujući računalnu opremu, softver

Trošak nabave umanjen za amortizaciju

Amortizacija je sustavna raspodjela iznosa imovine koji se amortizira kroz njezin vijek upotrebe. Vijek upotrebe jest razdoblje u kojem se očekuje da će dugotrajna imovina biti na raspolaganju subjektu. Vjekovi upotrebe pojedine dugotrajne materijalne imovine mogu se sustavno preispitivati, ako se očekivanja razlikuju u odnosu na prethodne procjene. Glavna imovina može obuhvaćati komponente s različitim vijekom upotrebe. Vijek upotrebe tih komponenti treba pojedinačno procijeniti

Trošak nabave nematerijalne imovine uključuje cijenu stjecanja nematerijalne imovine. Ostale izravne ili neizravne troškove treba tretirati kao rashod

Kapitalizacija rashoda: ograničenog iznosa (manje od 10 000  EUR bez PDV-a: bez kapitalizacije)

11.3

Ostala financijska aktiva

Sudjelujući udjeli i ulaganja u društva kćeri, vlasnički vrijednosni papiri koji se drže iz strateških razloga/razloga politike

Vrijednosni papiri, uključujući vlasničke vrijednosne papire i drugi financijski instrumenti i salda, uključujući oročene depozite i tekuće račune, koji se drže kao namjenski portfelj

Obratne repo transakcije s kreditnim institucijama, vezane uz upravljanje portfeljima vrijednosnih papira iz ove stavke

(a)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

(b)

Sudjelujući udjeli i nelikvidne dionice i svi ostali vlasnički instrumenti koji se drže kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

(c)

Ulaganje u društva kćeri ili značajni udjeli

Neto vrijednost imovine

(d)

Utrživi dužnički vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Premije/diskonti se amortiziraju

(e)

Utrživi dužnički vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća ili kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(f)

Neutrživi dužnički vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

(g)

Salda u bankama i krediti

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju ako su salda/depoziti nominirani u stranim valutama

11.4

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

11.5

Obračunati prihodi i unaprijed plaćeni troškovi

Prihod koji nije dospio u izvještajnom razdoblju, no može se pripisati izvještajnom razdoblju. Unaprijed plaćeni troškovi i plaćene obračunate kamate, odnosno obračunate kamate kupljene s vrijednosnim papirom

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

11.6

Razno

(a)

Predujmovi, krediti i druge manje stavke. Zajmovi na povjereničkoj osnovi

(a)

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

(b)

Ulaganja povezana s depozitima u zlatu klijenata

(b)

Tržišna vrijednost

(c)

Neto mirovinska sredstva

(c)

Kao u članku 25. stavku 2.

(d)

Nepodmirena potraživanja koja proizlaze iz statusa neispunjavanja obveza drugih ugovornih strana Eurosustava u sklopu kreditnih operacija Eurosustava

(d)

Nominalna/nadoknadiva vrijednost (prije/nakon podmirenja gubitaka)

(e)

Imovina ili potraživanja (od trećih strana) prisvojena i/ili stečena u sklopu realizacije kolaterala koji su ponudile druge ugovorne strane Eurosustava koje nisu ispunile svoju obvezu

(e)

Trošak nabave (preračunat po tržišnom tečaju u vrijeme stjecanja ako je financijska imovina nominirana u stranim valutama)

12.

Gubitak tekuće godine

 

Nominalna vrijednost

OBVEZE

 

Bilančna stavka

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

1.

Novčanice u optjecaju

Euronovčanice koje izdaje ESB, u skladu s Odlukom ESB/2010/29

Nominalna vrijednost

2.

Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima

Stavke 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depoziti u eurima, kao što je opisano u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

 

2.1

Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva)

Eurski računi kreditnih institucija koji su uključeni u popis financijskih institucija koje podliježu minimalnim pričuvama prema Statutu ESSB-a. Ova stavka ponajprije sadržava račune koji se upotrebljavaju radi držanja minimalnih pričuva

Nominalna vrijednost

2.2

Novčani depozit

Prekonoćni depoziti uz unaprijed određenu kamatnu stopu (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost

2.3

Oročeni depoziti

Naplata za potrebe apsorpcije likvidnosti zbog operacija fine prilagodbe

Nominalna vrijednost

2.4

Obratne operacije fine prilagodbe

Transakcije povezane s monetarnom politikom s ciljem apsorpcije likvidnosti

Nominalna vrijednost ili repo trošak

2.5

Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže

Depoziti kreditnih institucija koji proizlaze iz smanjenja vrijednosti odnosne imovine po kreditima tim kreditnim institucijama

Nominalna vrijednost

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima

Repo transakcije u vezi s istodobnim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira u sklopu stavke imovine pod točkom 7. „Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima”. Ostale operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava. Bez tekućih računa kreditnih institucija

Nominalna vrijednost ili repo trošak

4.

Izdani dužnički certifikati ESB-a

Dužnički certifikati kao što su opisani u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60). Diskontni zapis, izdan s ciljem apsorpcije likvidnosti

Trošak

Svi diskonti se amortiziraju

5.

Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima

 

 

5.1

Opća država

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

5.2

Ostale obveze

Tekući računi osoblja, trgovačkih društava i klijenata, uključujući financijske institucije na popisu institucija izuzetih od obveze držanja obveznih pričuva (vidjeti stavku obveza pod točkom 2.1); oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev, uključujući račune koji se drže za potrebe plaćanja i računi koji se drže za potrebe upravljanja pričuvama: drugih banaka, središnjih banaka, međunarodnih/nadnacionalnih institucija, uključujući Europsku komisiju; tekući računi ostalih deponenata. Repo transakcije vezane uz istodobne obratne repo transakcije za upravljanje vrijednosnim papirima nominiranima u eurima. Salda na računima sustava TARGET2 središnjih banaka država članica čija valuta nije euro

Nominalna vrijednost ili repo trošak

7.

Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti

Tekući računi. Obveze u sklopu repo transakcija; obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

8.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti

 

 

8.1

Depoziti, salda i ostale obveze

Tekući računi. Obveze u sklopu repo transakcija; obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

8.2

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

Zaduživanje u skladu s uvjetima ERM II

Nominalna vrijednost, preračunavanje po deviznom tržišnom tečaju na kraju godine

9.

Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF

Stavka nominirana u posebnim pravima vučenja koja pokazuje iznos posebnih prava vučenja koja je prvobitno dodijelio MMF određenoj državi/NSB-u

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

10.

Obveze unutar Eurosustava

 

 

10.1

Obveze koje odgovaraju prijenosu deviznih pričuva

Bilančna stavka ESB-a, nominirana u eurima

Nominalna vrijednost

10.2

Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

(a)

neto obveze koje proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza. Vidjeti također stavku imovine 9.3 „Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)”

(a)

Nominalna vrijednost

(b)

ostale moguće obveze unutar Eurosustava, nominirane u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje dohotka ESB-a nacionalnim središnjim bankama

(b)

Nominalna vrijednost

11.

Stavke u postupku namire

Salda na računima za namiru (obveze), uključujući tokove žirodoznaka

Nominalna vrijednost

12.

Ostale obveze

 

 

12.1

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

12.2

Obračunati rashodi i odgođeni prihodi

Troškovi koji dospijevaju u budućem razdoblju, no odnose se na izvještajno razdoblje. Prihod primljen u izvještajnom razdoblju, no odnosi se na buduće razdoblje

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

12.3

Razno

(a)

Prolazni porezni računi. Računi za pokriće kredita ili garancija u stranoj valuti. Repo transakcije s kreditnim institucijama u vezi s istovremenim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 11.3 „Ostala financijska imovina”. Obvezni depoziti, osim depozita pričuve. Ostale manje stavke. Obveze na povjereničkoj osnovi.

(a)

Nominalna vrijednost ili (repo) trošak

(b)

Depoziti u zlatu klijenata

(b)

Tržišna vrijednost

(c)

Neto mirovinske obveze

(c)

Kao u članku 25. stavku 2.

13.

Rezervacije

(a)

Za rizike tečaja, kamatnih stopa, kredita i cijene zlata i za ostale svrhe, npr. očekivani budući rashodi i doprinosi u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala

(a)

Trošak nabave/nominalna vrijednost

(b)

Za rizik druge ugovorne strane ili kreditni rizik koji proizlazi iz operacija monetarne politike

(b)

Nominalna vrijednost (na temelju vrednovanja Upravnog vijeća na kraju godine)

14.

Računi revalorizacije

(a)

Računi revalorizacije koji se odnose na kretanje cijena za zlato, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u eurima, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti, za opcije; razlike u tržišnom vrednovanju koje se odnose na izvedenice za kamatni rizik, računi revalorizacije koji se odnose na kretanje tečaja za svaku neto valutnu poziciju, uključujući valutne ugovore o razmjeni/terminske ugovore u stranoj valuti i posebna prava vučenja

Posebni računi revalorizacije koji proizlaze iz doprinosa u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala. Vidjeti članak 14. stavak 2.

(a)

Revalorizacijska razlika između prosječnog troška i tržišne vrijednosti, preračunata po tržišnom tečaju.

(b)

Rezultati revalorizirane vrijednosti neto obveze (imovine) u odnosu na primanja nakon prestanka zaposlenja, a koji predstavljaju neto poziciju sljedećih podstavki:

i.

Aktuarska dobit i gubici u sadašnjoj vrijednosti definiranih primanja

ii.

Prinos na imovinu plana, isključujući iznose uključene u neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja

iii.

Svaku promjenu učinka gornje granice vrijednosti imovine, isključujući iznose uključene u neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja

(b)

Kao u članku 25. stavku 2.

15.

Kapital i pričuve

 

 

15.1

Kapital

Uplaćeni kapital

Nominalna vrijednost

15.2

Pričuve

Zakonske pričuve, u skladu s člankom 33. Statuta ESSB-a i doprinosi, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala

Nominalna vrijednost

16.

Dobit tekuće godine

 

Nominalna vrijednost


(1)  Smjernica (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60) (SL L 91, 2.4.2015., str. 3.).

(2)  Odluka ESB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica (SL L 35, 9.2.2011., str. 26.).


PRILOG II.

Godišnja bilanca ESB-a

(u milijunima EUR)

Imovina (2)

Izvještajna godina

Prethodna godina

Obveze

Izvještajna godina

Prethodna godina

1.   Zlato i potraživanja u zlatu

2.   Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti

2.1

Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF)

2.2

Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina

3.   Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

4.   Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima

4.1

Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

4.2

Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

5.   Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima

5.1

Glavne operacije refinanciranja

5.2

Operacije dugoročnijeg refinanciranja

5.3

Obratne operacije fine prilagodbe

5.4

Obratne strukturne operacije

5.5

Mogućnost posudbe na kraju dana

5.6

Krediti vezani uz poziv na uplatu marže

6.   Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima

7.   Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima

7.1

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

7.2

Ostali vrijednosni papiri

8.   Dug opće države nominiran u eurima

9.   Potraživanja unutar Eurosustava

9.1

Potraživanja vezana uz izdavanje dužničkih certifikata ESB-a

9.2

Potraživanja koja se odnose na raspodjelu euronovčanica unutar Eurosustava

9.3

Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)

10.   Stavke u postupku namire

11.   Ostala imovina

11.1

Kovanice europodručja

11.2

Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina

11.3

Ostala financijska imovina

11.4

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

11.5

Obračunati prihod i unaprijed plaćeni troškovi

11.6

Razno

12.   Gubitak tekuće godine

 

 

1.   Novčanice u optjecaju

2.   Obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima

2.1

Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva)

2.2

Novčani depozit

2.3

Oročeni depoziti

2.4

Obratne operacije fine prilagodbe

2.5

Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže

3.   Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima

4.   Izdani dužnički certifikati ESB-a

5.   Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima

5.1

Opća država

5.2

Ostale obveze

6.   Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima

7.   Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti

8.   Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti

8.1

Depoziti, salda i ostale obveze

8.2

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

9.   Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF

10.   Obveze unutar Eurosustava

10.1

Obveze koje odgovaraju prijenosu deviznih pričuva

10.2

Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)

11.   Stavke u postupku namire

12.   Ostale obveze

12.1

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

12.2

Obračunati rashodi i odgođeni prihodi

12.3

Razno

13.   Rezervacije

14.   Računi revalorizacije

15.   Kapital i rezerve

15.1

Kapital

15.2

Pričuve

16.   Dobit tekuće godine

 

 

Ukupno imovina

 

 

Ukupno obveze

 

 


(1)  ESB može alternativno objavljivati točne iznose u eurima ili iznose zaokružene na drugačiji način.

(2)  Tablica imovine može također biti objavljena iznad tablice obveza.


PRILOG III.

OBJAVLJENI RAČUN DOBITI I GUBITKA ESB-a

(u milijunima EUR)

Račun dobiti i gubitka za godinu koja završava 31. prosinca …

Izvještajna godina

Prethodna godina

1.1.1

Kamatni prihod od deviznih pričuva

 

 

1.1.2

Kamatni prihod koji proizlazi iz raspodjele euronovčanica unutar Eurosustava

 

 

1.1.3

Ostali kamatni prihodi

 

 

1.1

Kamatni prihodi

 

 

1.2.1

Naknada na potraživanja nacionalnih središnjih banaka s obzirom na prenesenu deviznu pričuvu

 

 

1.2.2

Ostali kamatni rashodi

 

 

1.2

Kamatni rashod

 

 

1.

Neto kamatni prihodi

 

 

2.1

Realizirani dobici/gubici od financijskih operacija

 

 

2.2

Umanjenje financijske imovine i pozicija

 

 

2.3

Prijenos na/iz rezervacija za valutni, kamatni, kreditni rizik i rizik cijene zlata

 

 

2.

Neto rezultat financijskih operacija, umanjenja i rezervacija za rizike

 

 

3.1

Prihodi od naknada i provizija

 

 

3.2

Rashodi naknada i provizija

 

 

3.

Neto prihod/rashod od naknada i provizija (2)

 

 

4.

Prihod od dionica i sudjelujućih udjela

 

 

5.

Ostali prihodi

 

 

Ukupni neto prihod

 

 

6.

Troškovi osoblja (3)

 

 

7.

Administrativni troškovi (3)

 

 

8.

Amortizacija materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine

 

 

9.

Usluge proizvodnje novčanica (4)

 

 

10.

Ostali troškovi

 

 

 

 

 

(Gubitak)/dobit tekuće godine

 

 


(1)  ESB može alternativno objavljivati točne iznose u eurima ili iznose zaokružene na drugačiji način.

(2)  Pregled po prihodima i rashodima može se alternativno navesti u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje.

(3)  To uključuje rezervacije za administrativne troškove.

(4)  Ova se stavka upotrebljava u slučaju eksternalizirane proizvodnje novčanica (za troškove usluga koje pružaju inozemna trgovačka društva zadužena za proizvodnju u ime središnjih banaka). Preporučuje se da se troškovi nastali u vezi s izdavanjem euronovčanica iskazuju u računu dobiti i gubitka onda kada su fakturirani ili kada su nastali na neki drugi način, vidjeti također Smjernicu (EU) 2016/2249 (ESB/2016/34)


PRILOG IV.

ODLUKA STAVLJENA IZVAN SNAGE I POPIS NJEZINIH NAKNADNIH IZMJENA

Odluka ESB/2010/21

SL L 35, 9.2.2011., str. 1.

Odluka ESB/2012/30

SL L 356, 22.12.2012., str. 93.

Odluka ESB/2013/52

SL L 33, 4.2.2014., str. 7.

Odluka ESB/2014/55

SL L 68, 13.3.2015., str. 53.

Odluka ESB/2015/26

SL L 193, 21.7.2015., str. 134.


PRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka ESB/2010/21

Ova odluka

Članak 3.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 23.

Članak 24.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 26.

Članak 27.


Top